Facebook, messenger we beýlekileri aýyrmak barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men facebook'y aýyrdym. Sebäpleri kän, adamyň şahsy infosy paş edilýä. Okaýan ýeri, käwagt adres we telefony we ş. m. Muň ötesinde, käbir iş berýänler, Amerikada, adamyň şahsy sahypalary barmy gözledýä. Onsoň seň facebook sahypaň biderek bolsa, gowam däl işiň üçin.

Muň üstüne ýene sebäp, wagt alýar. Aý men öňi-soňam ony az ulanýadym, aýda 1 gezek zat girýädim, ýöne aýyraýyn diýdim. Şoň ýalyrak.

Messengere bolsa, kompýuter start up'da günde awtomat girýä. Onsoň ol wagtymy has kän alýa. Online bolsaň, tanyş dostlar gürrüň etmekçi bolýa, ýene bolýa, wagt galanok. Entäk messengerleri aýyramok welin, aýyrmak planym bar.

Şoň üçin messengerimde we facebook'da meň bilen dost agzalar, şu ýeriniň agzalary, gaty görmäň! Bu size garşy şahsy hereket däl, bu wagt ýoklugyndan. Meň bilen email üsti bilen habarlaşybereli :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay sen messenger'de hemishe

Ay sen messenger'de hemishe online, onson bolmanda shol wagt internedin onunde oturan, ishi bolmadyk herkim yazar. Invisible bolup oturybermeli, gerekler barybir offline message atyp bolsada barlayalar barmy-yokmy diyip, sonam birzat edip yetiryaler aytjak zatlaryny... T.e. pozmagyn yerine, yerinde ulanmak has manyly bolaymasa..Facebook dagam seyle, hergun girmesenem ayda manda bir giryan, nache yil gormedik adamlaryna salam-alik we etc... Oturmasan oturanokda garaz...

dogru edipsin

seni gutlayan dogru edipsin
indi msn ve facebook hakynda kabır zatlary aydayın
hem msn de hem de facebook kop adam wagt harjaya dostlary bılen
bu hem möhüm dal yöne biz msn,facebooka ve ınternetdekı hemme
maıllerımız,hatlarymyz amerikada hemmesinin kopyasy alynya biz hatlarymyzy
pozsakta sebabi olar üçün gerekli yerleri bar ve son gerekli bolanda bir
söz yazyp gözledyaler özlerine gerekli maglumatlary çöplemek üçün.
emme msn ve facebook ulananlar kawagt yanlyşlyka öz şahsy maglumatlaryny,
hakıkı gürleşmeleri arkayın bırıbırıne hat yazyarlar.
menem dıyjek bolyan zadym eger geljekde uly vezipelerde işlemani düşünyan
oglan ve gyzlar üçün howply bolup bıler ve düşmanlarynyz sizin şahsynyza
degişli bolan maglumatlara hakerlerın kömegi bilen arkayın ögrenip bilerler.
ikinjiden hem geçen bolan vakany aydayın
bir gyz facebookda öz ady ve famılyasini yazyp gözletya
sonra bakya velin öz ady,familyası bar o gyzda gyzyklanyp görya welin
özüne degişli hemme zat bar (suratlary,nirede okadygy ve yaşadygy wb)
sonra öz adyndaky adama hat yazya welın jogap berya.
onun üçün dikkatly bolun.

always,i think that
virtual environment
is dangerous

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "nätdiňaý? :("

Paranoya yayratmak gerek dal

Paranoya yayratmak gerek dal adamlaryn arasynda!

Dine facebook dal, sen shahsy informasiany internet'de hemme yerde
galyar...Facebook'y yokarda yazan "sebap"-lerin diyip ulanmajak
bolsan, onda hasabyny yapmaga e-mail adreslerinden bashla,
sebabi okajak adam olary hem okayar, we email'lerde facebook'dan
has shahsy we detally zatlar tonnalap kop...

Gurleshyan zadyny bilip gurlesh, yzynda durup biljek gepini et,
boldy shol, facebook'da yazypsyn, email iberipsin, telefonda
aydypsyn, barysy bir, biderek her yerden samsyk zada garashyp
yormek manysyz!

Dashardada gurlemeli dal

Dashardada gurlemeli dal eger beyle bolyan bolsa! Name dasharda gurleyanini eshidip bolmaz oytyanmi? Yada oyun ichinde gurleyanini? o bolmasada, O bar)

hymm

men birinjiden gelejekde ulu wezipeler düşünyanler üçün didim
ikinjiden şu wagta çenli kan eşitdim msn i hackledenleri
üçünjüdenem geçenlerde bir gazetde okadym
PUTININ biografıyasini yazmyşlar
şu wagta çenli e-mail ulanmandyr ve yanynda telefon götermandir ........
başkada bir sürü aydara zat bar

Hava onson, Putin email

Hava onson, Putin email ulanmady ya-da facebook'da hasaby yok diyip, biografiasy bilinman galan adammy ?? Name ulanmasa-da, hana yazypdyrlara biografiasyny ?! Dost yarlary hem tanalyar...Name hayry degdi email/facebook ulanmanlygynyn ? Galyberse-de, kim alyp facebook'a "Men shpiondyryn, palan pismidandyryn" dagy diyip yazyar ? Anyrda paylashylyan informasia luboy jurnalistin 2-3 gun gozleg ideg edip tapyp biljek info'sy, hich kimem samsyk dal dovlet syrlaryny ya-da gelejekde ozune bovet bolup biljek mochberdaki gizli zatlary facebook'da yazar yaly...
Uly adam bolmagyn yoly gizlenip gezmekden gechenok, ondan has kop gechyan yerlerin, yoreyan yolyn arassa bolmagyndan gechyar!

Bizde eyyam facebok'a block

Bizde eyyam facebok'a block bar!))