Oylenjek wagtyn tapylyan gyzlar barada

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men her kimin yagdayi sheyle bolyarmy biljek dal, emma men oylenjegimi bilyanime ep-esli wagt boldy. Sebabi men kabir zatlary onunden planlayan adam, elbetde bizin planlarymyz nache uytgemage meyilli bolsa-da.

Gepin keltesi, shu oylenmage karar berelim bari, razy bolan ya teklip eden gyzlaryn sany 10-a yetdimika diyyan. Biri jorasyny tapya, bashga biri gonshysyny, bashga 2-3 sanysyny "birini tapyp bereyin" diyya, onson yanky 2-3 sanysy ozuni hodur edayya, hawa bulam boldy. Ay men hayran, bu ekzamen zatmyka?! :D Mena how, aydyan kopusine, "seret, men oylenyan, indi gich", kabirleri gaty goryar "yok" diyenime, kabirleri "bashga gowja tanysh oglanyn yokmy?" diyyar, kabirleri "ay entak oylenmansina, wagt bar, pikirin uytgap biler" zat manysynda aydyanam bar. Shony aydana-da hayran mena :D

Mena aydyan, "yakman ozunizi, men sabrym kan dal, nebsim bar" :D
Mundan ona meni gozleyan, ideyan gyz yok bolsa, hachan shu oyleneyin diyemde ustum gyzyl el bolaydy :)

Mena muna dushunman kellami yaykap otyryn. Alla shayat, duyn bilen shu gunin ozunde 2 sany teklip boldy.

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "şeýtan, nebis, bihaýalyk - bulardan Alla gorasyn! Akylly bol, injik :D "
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "haýsy parfum ulanýaň??? )))"
 • doguz 2 telpek goyyar we yazyar: "ha ha baybow işin gaydypdyra"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men yene dogruchyl, gonumel

Men yene dogruchyl, gonumel boljak bolup, oylenyanimi aydyan :) A aydamsonam asylyp durany bar :) Onson bular bilen bir dushushyp zat edaysen, sonam oylenjek diyenine oylensen, hemmelerin yanynda oglany yamanlarlar. Mena aytdym eyyam 3-4 gyza "pikirimi uytgedip bilersin dushushsak zat etsek, yone sozumi uytgetmersin. Men eyyam sozum bar" :)

Beh, men mydama gyzlar bilen erbet roly oynayadym. Godegem men, gonumelem men, ich yakgynjam men we sh. m., shu gunler gowy roly oynayan oydyan :D Yone hachana chenli gowy rolda galar oydyan oglan...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram aga diyyan-a!!! senem

Bayram aga diyyan-a!!!
senem özüni gyzyl edyan-ayt :)

Ahyr biri-ikisini yakarynda

Ahyr biri-ikisini yakarynda :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

chyndanam ? gyzlar nahilay ,

chyndanam ?
gyzlar nahilay , Toba toba her hili zat gorjek , asylyshyp yaytlaray shu oglanlara, oglanjyklara nebsim agyrya , her hli zat goryang?
chyndanam teklip etdilermi? wow uytgeshikle , indi gyzar etyan bolsa , wow bir hilay , yone gyzlar teklip etyan bolsa nahili bolarda , kellam garyshdy:D

Köp gyzlar geljegi barada

Köp gyzlar geljegi barada oýlanýar. Hiç kimem hor ýashasy gelenok. Baýram näme? Okuwly oglan. Durmushda hor bolmajagy belli. Elbetde soñ Baýram ýaly oglany tapsalar begenerler.
P.s. Baýram! Saña aýratyn sorag berjek. Sen bir gyzy söýüp gördüñmi?
Soragym gödekräk bolsa bagyshlarsyñ. "Öýlenjek gyzymy tapyp berýäler" diýipsiñ. Seniñ özüñ bütin ömür bir mashgala bolup ýashajak gyz tapyp bileñokmy? Sen-de duýgy ýokmy? Ýokarda gyzlary towar ýaly edipsiñ. "haýsyny saýlasamkam?" diýip. Menden maslahat, öýlenjek gyzyña dushanda ýüregiñ habar eder. Ýüregiñi diñle.

:) Bayram oylenjek gyzyny

:) Bayram oylenjek gyzyny tapypdyr, tapanyna hem ep-esli wagt bolupdyr.. yöne şondada teklip edyanler bar diyipdira, gowja okanhow :)

Kino azyrak gor Bayram-Jm,

Kino azyrak gor Bayram-Jm, yuregin aydar, yuregini dinle...Ene-atasyny dinlap oylenenlerin %'e gora "yuregini dinlap" oylenenlerden az daldir, bashda turkmen halk'ynyn ichindaki mashgalanyn diregi bolan prinsiplere 1 goz gezdir, son gelde ayt "yuregin aytmagy", "yuregin shol gyzy gozune durtip durmagy" nachinji yerlerde duryandygyny...

Yash-yash gyzlar beyle gurrunleri etse hijem welin...Name derejemi gozlap ozun tapmak ? "Men ozum tapdym, sen yaly tapylana oylenyanlerden dal" diyip, doshuni gayshardyp gezmek yaly 1 mentalitet doredimi ya ? Garantia'sy barmy "tapdym" diyenin 100% gozlan zadyn boljakdygyna ? Made in China'lylar yaly, dashy jajek ichi mojek yagdaylary kim hasaba gatmaly ? Dogry, ene-ata-mama-we etc'ler, yone olary kim dinlemeli ?

Durmush gurmak aklyn bilen berilmeli karardyr, yurek dine OK bermeli, yuregin saylanyna akyl ok bermeli diyen zat yok! 2'si birden "Bolyar" diyse, ona yetesi zat yok, yone 1 tarapda akyl, beyleki tarapda yurek dursa, akylyn yenjegi bes-belli, sebabi duygylar gunden-gune uytgeyar, akyl bolsa dine goyulashyar, kamilleshyar !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Made in China uchin! :)"

Saña kim sorag berdi?!

Saña kim sorag berdi?! Meniñ ýokarky postumy okan bolsañ, aýrtyn bellik bilen Baýrama sorag berdim. Sen baýramyñ suflýorymy?

Men özüm gowy bilýän, kino azyrak görmelimi ýa-da köpüräk. Sen maña prikaz etme.

Howa, men "ýüregiñi diñle" diýdim.
Bütin ömür ýashashjak adamy seniñ aýdyshyñ ýaly toýa 1 aý galanda tapyp berseler gowymy?

Uzak wagtlap söýüshüp, häsiýetini bilip, içiniñem jäjekdigini bilip öýleneniñ gowumy?
Mergen! Sen shu wagtam könelerimiziñ ýoluny dowam etýäñmi, ýan-ýoldash saýlamak ugurda. Senem onda geljekki aýalyñy diñe toý güni görjeklerden bolýañda.

Koche gurruni etmek

Koche gurruni etmek gerek dal barde "sen palanyn pismidanymy" yaly, heley gurrun bashlayar bulardan son, sen asyl yazylana seret, yazyana dal! Men topugyma-da chykanok kime yazanyn, sorag berenin, yazgynda mana gora yalnysh many gordummi, ashagyndan tankydy hem yazaryn, yazyanyn kimdigi bildirip duranok!

Sen "yuregini dinle" diyisin yaly, menem "kino az gor" diydim, yakmadymy ilin sen ishine burnuny sokushy ? Dine sana dal, habaryn bolsun!

Men butin omur yashashjak adamlary bilen 1 gezek gorusip oylenenleri bilyan, ola 1 ay galanda tanamakmysh...Birinin dagy 3 chagalary bar, gul yaly yashap yorler!
Sen hich hachanam bilip bilmersin gyzyn ichinin jajekmi ya-da daldigini, sen ozuni akylly sayyan bolsan, akylyny mekirlik uchin ulanyan, ichinin mojeklerini durmusha chykyancha jajegin ichinde gizleyan gyz hem yetik, we bile yashap, durmushyn kyn gunlerine bile dosh gerip gormedik bolsan, ol gyzyn ichinin namedigini omurem bilip bilmersin. Soyushende name ugryn tanalyar ? Dine govy taraplaryn...Govy tarapy yok adam barmy ? Herkimde-de gowy hasiyet bardyr, asyl mohum bolany erbet hasiyetlerin tolerate edip-etmejegin, olaryn kopusini hem yzyna dushup, soyuship yoren wagtlaryn omurem gormeyan!

Men gelnimi hachan-nirede gorjegimi bilemok, yone kone dovurdaki yaly terbiye alsadyk, gyzlaram, bizem, onda men 1 gramam garshy dal kone dovrun abrayly gyzyna toy gununde gorup oylenmage. Yone indi gyzlaryn kopusi kone dovurdaki yaly mert dal ari nira gitse olam gashyny chytman yzyndan gidip, hemishe ar-namysyny gorap, olse yzynda mert durup chagalaryna seredip biljek we sh.m. yagdaylarda mert boljak shekilde...Shonun uchin hem onunden shertlerini, standartlaryny bilmeli gyz tarap, razy bolsa gelsin, bolmasa-da bashgasy...Masgala soygiden bashga-da birgiden duygyn ustune gurulyar, menin uchin soygi faktory gelse-gelse in yzdakylaryn biri bolup gelyandir, meselem sylag-hormat bilmegi, mert bolup, innirdeman, adamsyna goldav bolup gezmegi, yuzi yirtik, "A" diymankan "BBBBBBB" diyip durman, nirede-name gurlejegini bilmegi yaly shertler "soymek"-den adim-adim onde gelyar! Soydim diyip, jajek diyip, son "ol men halayan jajegim dal ekeni" diyip yoreni hem kop gorduk!

Mergen! Bu jedelde menem

Mergen! Bu jedelde menem özümkini dogry diýip bilemok, senem diýip bilemok.

Bolýa, men gyzy tanap, söýüshüp, 5 ýyla golaý söýüshüp aldym diýeli. Toýdan soñ belli bir wagt geçensoñ ol gyz maskasyny çykarýar. Hakyky ýüzüni gördüm. Öýlenmänkäm bashga gyzdy, indi bolsa bashga gyz.
Seniñ tankydyñam dogry.

Indi bolsa seniñ diýishiñ ýaly gyzy toý güni tanasañ. Belki toýdan soñam söýgi döräp biler. Gowy ýasharsyñyz. Wagt geçdigiçe shol gyzyñam gömülüp galan häsiýetleri ýüze çykyp bashlamazmy?!

Ene-ata-nyñ ýa-da basha biriniñ tapyp beren gyzynyñ geçmishini bilýäñmi?
Saña gelmezden ozal kim bilen dushushany bilýäñmi?
Shol gyza 100% garantiýa goýup bilýäñmi?
1 ýyldan soñ "men pylanynyñ aýaly bilen gezipdim" diýen gybatlar gulaga ilse ýagdaýyñ nähili bolar?

Meniñ aýtjak bolýanym, gyzy tanap almaly. Tapylyp berilýän gyzlarada garantiýa ýok. Adamda söýgi diýilýän duýgy bar. Her kim özi saýlasa gowy bolar.

Gepi gysga kesjek bolayin

Gepi gysga kesjek bolayin Bayram-Jm !

Bayram-Jm wrote:

Ene-ata-nyñ ýa-da basha biriniñ tapyp beren gyzynyñ geçmishini bilýäñmi?
Saña gelmezden ozal kim bilen dushushany bilýäñmi?
Shol gyza 100% garantiýa goýup bilýäñmi?
1 ýyldan soñ "men pylanynyñ aýaly bilen gezipdim" diýen gybatlar gulaga ilse ýagdaýyñ nähili bolar?

Shu soraglaryn hemmesinin gylyny gymyldatman 5 yil soyushen adamdan hem sorap bolyar, we shon berjek jogaby 1 gram artykmach bolmaz men berjek jogaplarymdan!

Ene-ata oturan yerinden "palanynyn gyzyna oylen" diyenok, hasam ene, bashda myjjygyny chykaryp sorayalar gyzyn tovereginden, son gepchi ayallaryn chykaran geplerine yetilyar, son ol geplerin dogrymy daldigine goz yetirilyar we etc...Gyzlar oz aralarynda-da gorupchilik edensonlar, 1 gyz barada erbet zat bar bolsa, goni gepini yayradyalar, biz oglanlar yaly dal olar, shon uchinem ayal mashgalan yetip biljek info'sy erkeginkiden kop bolmasa, az dal! Sen 5 yyly gyz barada info uyshurip gechirenoga ?! Gechirayende-de ayallan toplayany yaly toplajagyn gumana...
Senden on biri bilen dushushan bolsa, oglanlar bilyan bolsa, shol dayzalaram bilerler hokman!
100% hich hachanam garantia berip bilmersin, 5 dalde, 20 yil dushushsan hem !
5 yil soyushenden son "mekdep'de men on bilen gezipdim, son sen bilen soyushipdir" diyseler nahili bolar ?

Meninem aytjak bolyanym: Gyz islemese, gizlemage akyly bolsa, ony doly tanaymarsyn !
Tapylyp berilyane garantia bolmaysy yaly, ozun tapanyna-da garantia yok, we soygi durmushyn diregi dal, soyyan diyip gidip nirede bir gutaran gyzyn kemchiliklerine goz yumup yormek hem erkeklik dal!
Men soyuship almak bilen problemam yok, soysunler, alsynlar, yone men tapylyp berilmegine hem pritenziam yok, sebabi bu-da soyuship alandan az kanagatlandyryjy usul dal eger aklyn bilen oylenyan bolsan, sen yazgynda-da shol "pritenzia" bolan pritenziamy bildirdim!

Ýürek mürekli gürrüňi

Ýürek mürekli gürrüňi bir tarapa goýaly, bärde gürrüňiň ÖÝLENJEK BOLUP DURAN oglana edilýän teklipler barada. Maňa tapýalarmy, ýa men tapýanmy, muň bu tema dahyly ýoga?

Men aýdýan, men ine öýlenmäge karar berdim welin, ýagdaý şuň ýaly diýip. Gülýänmi gyzlaryň üstünden? Ýok gülemok, ýöne öýlenjegini bilip duran oglana teklip etseler, özleri näme gowy zada garaşýalar, şony bilemok. A ahyr meň başymy aýlarlar, onsoň gowumy şol?

Men şol özüni teklip eden gyzlardan 2-3 sanysynyň belli bir manyda yzyna hem düşüpdim. Ýagny şol "özüm tapjak" hem bolupdym olary. Döwründe näzlendiler, sülmürediler, "ýok" diýdiler we ýene. A indi? Indi öýlenjegimi bilseler, özleri duşmaga teklip edeni haýsy, telefon edýäni haýsy... Meň aýtjak bolýanym, bu nähili ýagdaý?! Şu çaka çenli meň adymy tutman gezdiler, mundan soň dagy tem bolee tutmaly däl. Bir oglan haçan öýlenmeli bolanda teklip etmelimi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

akyşyň hindi kinolaň

akyşyň hindi kinolaň täsirinde galyp aýdan aýdymy ýady düşüp gitdi :PMaru Şahu Jahan

bayram sen name gyzlan

bayram sen name gyzlan ustunden gulyanmi? sen sheyle bolmasyny isleyanda gyzlar sen yuzune seretmeyan bolaymasynlar? abishni oglanlar gyzlan yzynda sergezzanmyka diyyan? sen name oglan dami?

Sen bärde täze bolmaly

Sen bärde täze bolmaly guller. Men gyzlaň üstünden gülemok, olaryň käbiriniň bimany hereketlerine haýran galýan. Men ýyllar boýy gezdim sallah, käbiriniň yzyna hem düşdim şol teklip edenleriň. Göni "ýok" diýmeselerem, yzyna düşürjek bolanlary bar, näz çekdirjek. A men ony başarman bir eýýäm goý bolsun etdim olary. Indi muň üstüne ýyllar geçensoň, öýlenýänimi eşidip gelip maňa teklip etmekleri ters zat. Birinji bilenä amoral zat, sebäbi meň öýlenýän gyzym adam dälmi?

Öýlenýänini bilseň bir oglanyň, öýlenýän gyzyna hormat goýmaly, ýöne käbir gyzlar muňa düşünenok. "Aý entäk öýlenmediňä, pikiriňi üýtgedersiň mümkin" diýeni bar, oňa näme diýmeli?

Indi senem, Baýram atdaşam meni şahsy tankyt edesiňiz gelýä ýalňyşýaňyz. Gyzlar ýüzüme seretmeýän bolmasynlar? Aý seredeni bar, seretmedigi bar, ýöne bu tema bagly däl. Meni gowja tanasaň bilerdiň, gyzlar seretdilermi, seretmediler. Obiçniy oglan ýaly, bizem gyzlaryň yzynda sergezdan bolduk, ýöne sen temany gowja okan bolsaň, men öýlenip barýan indiki aý. Indi mundan soň bir boldy edäýmek, bes edäýme planym, arzuwym bar welin, ýene aňsat däl, gep şol barada.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

sen oylenjek bolyanyny

sen oylenjek bolyanyny diline colayana menzeyan. bu dunyada dine sen dal sen yalylaryn munlercesi oylendi. senem sholan biri oylende dyn onda hyyallar icinde sergezdan bolup yorme bence...............

Hyýallaryň içinde? :D

Hyýallaryň içinde? :D Päheý, älhepus senem sahypaň iň soňky feministkasy bolup çykjak öýdýän :D
Türkiýeden ýazýaňmy özüň?

Men öz wakamy aýtdym, özem diňe ýarym-ýamalak, seň bärde janygan bolmagyň maňa düşnüksizräk :D Sen nämä janykýaň?

Borda... köpräk ýazsana, öňki tmolmpiad ýadyma düşüp gitdi :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "))))"

:) kyyamat yakinlashyar

:)
kyyamat yakinlashyar oytyan...
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Bayram-Jm wrote: Baýram

Bayram-Jm wrote:

Baýram näme? Okuwly oglan. Durmushda hor bolmajagy belli.

suratdaky gören Bayramym-a gaty bir semiz oglana menzanok :)

Bayram wrote: Men şol

Bayram wrote:

Men şol özüni teklip eden gyzlardan 2-3 sanysynyň belli bir manyda yzyna hem düşüpdim.

yzyna düşman önünden yöremeli Bayram aga :)

Birden shu pikir yadima

Birden shu pikir yadima dushdi.

Gyzlar kebelek yalidir. Kowalasang gachar. Oz ishing bilen bolsang yzynga dusher.

*********_____________************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Turkmengyzy ylalashyangmy ya

Turkmengyzy ylalashyangmy ya yok? :)

***********___________*************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

senin bu diyyanlerin

senin bu diyyanlerin Hindistan üçin yörgünli bolaymasa..
Turkmenistanda, 'yatan öküze iym yok' diyyaler..

Ashakdaky mering we

Ashakdaky mering we jemshiding yazanlarini okap gor hany.

*************************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

name

indi gyzlar my gudachylyga gelya

gyzlar hic hacanam oglanlan

gyzlar hic hacanam oglanlan ustune gudacylyga gitmez arzuwam etme bari Hindistan dalllll!!!!!!!!!!!!!!!

"Bari" diyyanin Turkiyemi ?

"Bari" diyyanin Turkiyemi ? Yazyshyndana TM'de yashayana menzanok...

Siz yaman gyzlang tarapyny

Siz yaman gyzlang tarapyny chalan bolup feministsiran bolyangyzmy. Geling hany realist bolalyla. Sheyle wakalary bolup dura ana. Shayat bar.
Onsongam bu bir arzuw dal hakykat.

******************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

a how, buny nadaydingiza?!

a how, buny nadaydingiza?! arada biri bilen gepleship otyryn welin gyzlang 95% erbet edip goydy, gowy gyzam galmanmysh...bir zada dushunmeli eger 1bardyr, 2si 3 bolsunda yone tm hemme gyzlaryna bir baha beripjik goyunlanok. menem aydyan hamana ozungiz "angel" yaly :P
umuman, birinde sheylerak yagday bolupdyr, sheyle hereket edipdir diyilsede ony hemme gyzyng etjegini siz na bilyangiz, hemme dal-de aglabasy bolsunda...men yakyn 5-6 joram bar yone men-a sholang Bayramyng aydyan gyzlary yaly hereket edip biljegini gozegimede getiremok...
_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

hiç kimem men şeyle ya-da

hiç kimem men şeyle ya-da beyle bolayin diyip bolyan daldir..
1 yalnyşlyk göyberdimi, yzy gelya onson.

Hany dur utandyrmasana

Hany dur utandyrmasana adamlary Leyla :-S . Men hemmesi beyle diyemoga. Yone sheyle zatlar bolya. Songky dowurde hasam kop bolyar.
Bir waka gurrung bereyin:
Gechen yil tomusda kanikula baramda bolupdy. 1-5. klaslary men obada okapdym. Shol wagt gowy gorushyan bir klasdash gyzym bardy. Mashgalasy bilenem aram gowudy. Bir gun shonung ejesi gongshylara gelipdir diyip eshitdim. Salamlashayin diyip yanyna bardym oturdym. Gormanime kop wagt bolupdy. Geping arasynda shol gelneje manga sheyle diydi:
-Batyr bolmasa bizem hindiler yali shu wagtdan haladyngy getirip bashlayali, diydi
Menem:
-Ay yok genje shu wagt okuw bilen bashagay. Halat malat ishim yok. Sag aman okuwy bir gutaraly galanynam song gorersda diyip zordan sypdym.

***************************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Obada sholar yaly gurrun kop

Obada sholar yaly gurrun kop bolyar oydyan, ha ? :)
Menem 3 yil dagy mundan ozal mamamlara gidenimde gonshysy "Kopurak gelda mamanlara, seni gyzlarym bilen tanyshdyrayin, tanyshyn" dagy diyip :) Oba maman uchin dalde, maman gonshylary uchin barar yaly etjek bolup dur olar :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "bah..."

menem dayzamlan obasynda

menem dayzamlan obasynda shon yaly bal bolyan:)))
dayzamlar bolanson her tomusda ejem bilen gidip 1 2 gije bolup gaytyan dayzamlarda.kiçikam dayzamlara gidemde gonşy gyzlary bilen oynardyk.onsan şo wagtdan denap ugrapdylar bir gyzy.ejem her gezek dayzamlara baranda,dayzamyn gyzlary :gyw gulşat gaynyn geldi diyip üstünden güler ekenler.olam şomykam diyip arsyz bolar eken.okuwa gaydanymdan dagyn son 2 gezek gidemde de gonshy gyz we ejesi ikisi dazamlardan gitmediler:)))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "bah :P"

Eddil könani yatlatdyngay

Eddil könani yatlatdyngay Meylis.

********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

sende de

sende de boldumy?:))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Yokarda gurrung berdima.

Yokarda gurrung berdima. Bashgada bolek-buchek bar sanap oturmalylay barde ;)
Gyzlara birhili bolar :)

********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Yokarda gurrung berdima.

Yokarda gurrung berdima. Bashgada bolek-buchek bar sanap oturmalylay barde ;)
Gyzlara ayip bor :)

********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "bah :P"

Hm...ay Batyr utandyrjak

Hm...ay Batyr utandyrjak bolup yazmadym men ony, hemem bu yazan mysalyngyz meni bir tarapdan meni hayranam galdyrdy, name her hili adam yashayarda bu dunyede, emma manga gornushine gora bula dinge bir kakdyrylyp aydylypdyr, gyzam gurunge goshulmandyr-a? onda gyzyng pikiri nahilidi bu babatda?

____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Ol wagt gyz yanimizda yokdy.

Ol wagt gyz yanimizda yokdy. Yone meng howesim/islegim yok bolsa gyzyng pikiri kan bir mohumem dal. Gaty howes etseng sorap gorayern :-P
Dogry aydyang dunyade herhili adam bar herhili pikirler bar. Dogry aydyang. Muny etjegem herbir ene-ata dal. Yone ene-atalaram hemme wagt chagasyna ing gowusyny etjek bolyalar...we sh.m

*******************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

pikrimçe bu türkmen

pikrimçe bu türkmen gyzlaryn düşünjesini görkezyar.
yagny olar; boş gezmek islanoklar; emma öylenme meselesine gelenlerinde höwesli hereket edyaler. işi garantiya almak islegindeler.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

menin pikirimçe

salam agzalar. nahili yagdaylariniz. menin pikirimçe gyzlar hany özünü teklip etyaler diydilera onun sebabi erbet oglana duşmamak üçin, gelejegini düşünyandir, tanamayan oglanyna durmuşa çikasy gelyan daldir. bolmasa gyz maşgalasy utanjan bolmalymyka diyyan göni oglana teklip etmezler. nazini artirarlar. aybolyar bütün durmuş gurjaklara bagt arzuw edyan

meselem sana teklip eden

meselem sana teklip eden boldumy?!
menin tanayan Meylisim diysen gowy oglan bolmaly :)

Baýram, şol gyzlar bilen

Baýram, şol gyzlar bilen gije diskotekada tanyşana dälsiňdä? Olary zaýalaryn öýdüp gorkma, asyl zaýadyr, arkaýyn basyber.

"Zaya" gyzyn yzyna dushup

"Zaya" gyzyn yzyna dushup yoresi yoklay Bayramyn ? Disco dagyn yerine-de lab'e gidaymese ol :D
Yone ol gyzlar her nahili bolayanda-da, "basyp yormek" bize gelishenok, sebabi bu yagdayda ol gyzlara "zaya gyz" diyshin yaly, beyle eden oglana-da "zaya oglan" diymeli bolarsyn!

Tarapdar! *******************

Tarapdar!

*****************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Ey pelaketler, men azajyk

Ey pelaketler, men azajyk degishgen ahende yazypdym. Ol gyzlaryn aydyany bir welin, men bilen onushmajaklaryna gowy dushunyan.

Shu London-Ashgabat reysde hem men yanymda gyz otyrdy welin, sony uly jedel bolup gutardy. Men aytjak bolyanym, men seryozno bolsam, gyzlar chydanok, ondan degishen bolup gezibereyin, sheyle halayalar :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay name etjegay agam

Ay name etjegay agam halatjak bolup :)
Onsuzam oylenengsong kan bir geregem bolmaz ;)

*************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.