Turkmenistan yolagcylaryna 2009

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Harezmi ve Selbishka agzalarymyza sagamanja oyune barmagyny dileyan. Yolynyz ak, yoldashynam hak bolsun. Sagman Turkemenistana baryp govja dynch alyp, taze guych bilen taze okuv yila bashlamak arzuw  edyan. Taze ishlerinizde ustunlikler, her tutan ishiniz rovach alsyn. Habarlashyp durun, mulki bemkin bolsa baran, gezen yerlerinden suratlara sabyrsyzlyk bilen garashyan.Saglykda gorushyanchak sag ve aman galyn…

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Dowyanle how :D"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

kop kop sagbolsun aytyan

kop kop sagbolsun aytyan Ayechka :D kop kop sagbol , enshallah Tm gorushyanchak, enshallah umyt etyan ,
kop kop sagbool

Men hem Aya jigimiziň

Men hem Aya jigimiziň arzuwlaryna goşulýan we Turkmenistana gidýän ildeşlerimiz Selbishka we Harezme, başgada kim öýüne gaýdýan bolsa olara Hudaýdan ruhy rowaçlygy we bereketleri dileg edýärin!

Tuweleme Ayechka daş edip

Tuweleme Ayechka daş edip turkmen dilinde yazypsyn---yalnyşsyzzz

Eý Aýajan, men barada

Eý Aýajan, men barada ýatlamansyňa :((
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Senem gaydyanmy ? Hachan ?

Senem gaydyanmy ? Hachan ?

Men nesip bolsa şu Iýulyň

Men nesip bolsa şu Iýulyň 5-ine Türkmenistana barýan.
Aýeçkanam ilkinji gezek diri gördüm, simpoziumda :)

Öň MGU-dakam tas görüşýädik, bir zada bolup görüşmän galypdyk.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

"Pul yokdy, shondan

"Pul yokdy, shondan gorushmandik" diyipdin :)
Ayechka bet gyzdyr :D Yokarda turkmen dilinde dovup yazypdyra :D
Toy hachan onson ? Hachan barmaly sandykgacha ? :D
Sag aman git Tm'e-de, yolun achyk bolsun!

Eý men toý barada

Eý men toý barada aýtmandym dälmaý bu ýerde?! Eýýäm agentler ýetirýämi her kime? :)

Toý nesip bolsa 11-nji Iýulda.
Çakylygy e-mail bilen ibermekçi entäk.

PS Hakykatdanam, Aýa bilen bir restorandamy nämemi görüşmelidim, pulam ýokdy. Ýadyma gowy saldyň. Gaty garypdym. Häzirem kän bir baý däl, şonda-da şükür :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlayan, bagtly yaşan :)"

Beytmeda how...Men

Beytmeda how...Men 12-13'lerine alyn diyipdim biledi :(
Agent dagy yetirenoklay, senin yazgylaryn setirlerinin
arasyndan bilyan oylenjekdigini...Borda, baryp bilmesegem,
nesip bolsa gutlajak bolarys TM'de!

Hava, garyplyk gunlerini bizem govy chekipdik dil dagy owrenip
yorkak, 1 aylap makaron iyip, chay dagy bilen onup yormegin
nahilirakdigini azajyk bolsa-da yashap gorduk :) Bu wagtlar
"Palan suwdan gerek dal, pepsi max" al dagy diyip...
Yone nache garyp bolsagam, bashymyz dikdi, Hudaya shukur ol
gunler gechdi, Allajanam bashymyzy egmesin enshalla!

Dogrymy aýtsam, men başlyk

Dogrymy aýtsam, men başlyk toý meselesinde. Islänimi ederin/etdirerin :)
Toýy dutar bagşylam etdirerin islesem, islesem 15-17sine hem etdirerin. Ýöne 10-11 diýmegimiň sebäbi dokumentlerlaý. Çaltrak öýlenip derrew kagyzlary düzeltmeli, onsoň wiza aljak bolmaly we ýene. Aňsat däl.

Sen gijä galsaň çemodan süýji iýmäge geläý :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Wii, hava, chemodan iymek

Wii, hava, chemodan iymek diyibem bardyrow bizinkilerde :)

Toy obalardaky yaly, teleshkaly zatly bolyamy ? Ya-da "islesem
uytgederin" diyyan welin, entak belli dalmi ? Tomus toy sezony
bolanson biz taraplarda ha 4-5 ay onunden gununi bellap, shona
gora bagshy, teleshka dagy tayinlayalar, shondan gen gordum...

Nesip bolsa bararys, tapan-tupanymyzam, ya-da "berenjanem" iyeris :)

Meni dogrymy aýtsam bagşy

Meni dogrymy aýtsam bagşy zat kän gyzyklandyranok. Öýdäkiler näme edýän bolsalar, edýändirler. Men olaryň atlarynam bilemok. Ýöne dutar bagşyly etdirjek diýsem, bütin oba, dogan-garyndaş maňa garşy bolýar. Gelnejeňä diýenimden çykmaz welin :D

Men nesip bolsa, Türkmenistana barsam, el telefon almakçy derrew, SIM kart. Onsoň ýazarynda nomerimi, jaňlaşar ýaly.

Aý umuman kyna däl bizi tapmak, Mary, Tagtabazar, Sandykgaçy Winsowhoz. Ymamguly işan/mugallymyň öýi. Baýram Amerikadan gelen nirede, toý edýär diýseňem aýdarlarlaý
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hawala, gozlap bashlamyzson

Hawala, gozlap bashlamyzson tapmasy kyn bolmaz enshalla!

Bayram wrote:

Gelnejeňä diýenimden gykmaz welin :D

:D :D
Uly gurleme how :) Son Sentyabr'da dagy gelip, "Ayalyna kartoshka
arassalamaga komekleshmeli bolyan ekeni" dagy diyip yazyberme :D

Dekabr'da --- "Naharam bishirmeli bolyan..."
1 yil son --- "Chagan arlygynam chalyshmaly bolyan..."
.......

Hich haysysy bolmabersin, bolsa ol gelnejan zyndanda yatmaly boljakdygyna gynanyan :D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Kartoshka uchin!"

Mergenjan arkaýyn bol, meň

Mergenjan arkaýyn bol, meň aýdanym öýümde kanundyr :)
Bolmasa öýlenmezdimä :) Beý diýdigim, men diktator däl. Zalym däl, zulum etmek niýedimem ýok. Düşünýäňdä ;)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men dushunyan! Enshalla

Men dushunyan! Enshalla gelininem dushuner :)
"Dushunyan we boyun egyan" diyip yor diyyanmi :D

Borda...Myjjygyny chykarmayin teman, yone yakyn
tanyslardan oglanlar oylenyar welin, birhili bolup,
ichin pozitiv energiadan dolup gidyar :)

Bayram Sizin oye gidip

Bayram Sizin oye gidip baryanynyzdan habarym yokdy. Sizem sagaman oye barmagyzy dileg edyan. Muncha yil tanyshlykdan sonra Sizi gorendigime begendim.

Bayram aljak gyzyny

Bayram aljak gyzyny soyyanmi? Soyyan bolsang gerek wagtynda etmeli bolarsyng komek zady...:)

Sorag paradoks, gowy niýet

Sorag paradoks, gowy niýet bilen soralan sorag däl :)

Aljak gyzym meni söýýärmi? Söýýän bolsa, kartoşkaň ýanyna getirmez :D Aý umuman, garaşmazam. Beý diýsem bolmaýarmy? :D

Men "meni söýýän bolsaň, pul gazanyş" diýemoga, we diýmernem :)

PS Bu temada gürrüňim gutarandyr. Tema öldi, bu şahsy tema. Ondan başga-da, bu temada jedel etmegi dogry hasaplamok. Bu adamyň dünýägaraýşyna bagly. Her kim meň ýaly pikir edip, meň ýaly ýaşamaly diýen zat ýok. Islän isläniçe ýaşasyn, özleri bagtly bolsalar bolýar :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sizin komeginiz bilen

Oz gezeimde ahli oylenip durmusha chykyanlara asuda, agzybir durmush gurmaklaryny arzuv edyan. Inshalla durmushynyzyn bul in suji ve owadan gununiz Sizin arzuv edishiniz yalak gecher. Mumkin bolsa Sizden komek ve nesihat beriji hatlarynyzya ve syuratlarynyza garashyan. Habarlashyp durun! Saglykda gorushyanchak! Hemmanize ulakan tanyryalkasyn.

p.s : Sizin komeginiz bilen men oz Turkmen dilimi gelishdirmage chemelleshyan. Menin simpoziuma gatnashmagym ullakan komek etdi.

Bararyn

Turkmengyzy,
Hokman oye bu tomus barjak bolayyn. Sizem hazir Turkmenistanda my?

Eyyam sumkamy tayar edip goydum

NY baryp gelip yetishmeli bu yylam.(Menem hemme yere yetishjek bolyan) heh
Houstona ya-da Oklahoma tarapyna gelsen, guukla garshy alaryn.

NY taraplara baryp guuuuk

NY taraplara baryp guuuuk diysem meni garshy alarmyng?:):)

Ayeçhka, men hem baryp

Ayeçhka, men hem baryp Okalhoma tarapyna gelsem we guuklasam garshy alarmyng?:)

Baryp hosh-habar sovgat

Baryp hosh-habar sovgat berip gaytjakmy ? :D

Ay Hosh Habar dagy berip

Ay Hosh Habar dagy berip bolsa muna geljek zat yokdur!Yone mende bashgada gowy zatlar kandir!:)

U mean $$ ? :D

U mean $$ ? :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • viola 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

Haçan görseň $$ diýip

Haçan görseň $$ diýip dursyň, dollar bilen seniň araňda birzatlara bar!:)
$$-satyn alyp bilmejek zatlary hakynda gürrüň edýändir Hoş Habar!

hawa

diplomat wrote:

Haçan görseň $$ diýip dursyň, dollar bilen seniň araňda birzatlara bar!:)
$$-satyn alyp bilmejek zatlary hakynda gürrüň edýändir Hoş Habar!

hawa diplomat ildeş, dollar bilen aramda birzat kem öydyan, yetip bilman geçdimle.... :)
yada kabirleri yaly dinimi üytgedip Hoş Habaryna goşulsam dollar bererlermika?! :)

Maksat ildeş, Hoş Habara

Maksat ildeş, Hoş Habara goşulmaýarlar, Hoş Habary dowzahda baky ýanmajak bolsaň Ýaradyjy Hudaýdan baky aýrylmajak bolsaň, Şeýtan bilen bir ýerde mesgen tutmajak bolsaň Hudaýa şükürler edip Onuň her bir ynsan üçin üpjün eden Hoş Habaryna iman getirmelidir!
Dollar isleseň dollar berjekler gaty kändir ýöne olaryň ilsegini berjaý etseň bolýa! Usama bin Ladeniň ýanyna barsaň we bigünä çagajyklary ýada eli ýaragsyz adamlaryň ýüzlerçesini öldürip berseň bomba partladyp, saňa kän dollar berer ol, ondan başgada dollar berilýän ýerler kändir, gözleşdirseň tapyp bilersiň!:)

Hemme bir yerlere gidyanler

Hemme bir yerlere gidyanler baryanlar yolungyz akja bolsun!!! Sag amanja yeting yetmeli yerlere! :)
p.s.Menem oza sergezdanlayan Amerika-Mary, Marydanam Moskwa, awgust yene Mary, song yene Moswka :P samolyotlar indi yuregimi bulap bashladylar...
_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Baybaaa bashy yatdan chykyp

Baybaaa bashy yatdan chykyp gitda :) Allajan yolungy achyk etsin!

Hemmangizing yolungyz achyk bolsun agzalar(doganlar/jigler)!
*****************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Ankara şaherinden Türkmenistana gitjeklerin ünsüne!

Salam gadyrly ildeşler,
Ankara şaherinden Türkmenistana gitjek ildeşimiz bar bolsa bir hayyşm bar. Aşgabatda TT kolejinde işleyan bir mugallym ildeşimize degişli dokument bar. Aranyzda Türkmenistana gidip baryanynyz bar bolsa meyletin şol dokumenti akidip eyesine gowşuryp bilermisiniz?!
Habarlaşmak üçin hasabymdaky poçta adresime yazyp bilerisiniz. Etjek kömeginiz üçin hazirden minnetdarlygymy bildiryarin.

önki ynanjyn

diplomat ildeş! sana gönümel sorag, sen hem gönümel jogap berersin diyip umyt edyan. Senin önki ynanjyn namedi?

Meniň öňki ynanjym

Meniň öňki ynanjym musulmançylykdy!

byah

byah barsinem shu debade owrupsinizda:) menem pikir edyan "Turkmenistan yolagcylaryna 2009" `dan nadip beyle zada baglandy diyip..
bolyar, esasy yazmak islan zadym ol daldi, menem oye gidip baryan, sagbolun! yene 2 ay towerekden, nesip bolsa yenede tmolympiadda habarlashyp durmak niyeti bn..

Ay hawa bizem

Ay hawa bizem yolagchydyk.
TM'de eyyam azyndan 2 yyl bari gorman yoren tanyshlarymy gordum.
6-7 yyldan bari dususman yoren klasdaslarym hem bardy.
Atamyrat bilen Nurana we Yimpashda cay-nahar,
busa bizde 2-3 gun galdy, vvv we Balkan bilen gurrundeshlik,
aA-ny ishyerinde zyyarat we elbetde gok chay,
Mergen bilen myhmanhanada 1 gun bolduk, Poladam sho yerdedi.
Bayramy aeroportda gorenimi eyyam yazdym.
Basgada birtopar agza we agza daller bilen gurrundeslik boldy.
10 gun Asgabatda, 3 gun Awazada we galan gunler hem oyde gecdi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Gowy wagt geçiripsiň we sag aman gaýdyp gelen bosaň bolany!"

2009 Turkmenistan

2009 Turkmenistan yolagchylaryna - Bilinizi berk gushan :D

Biza 1 ay bolup gaytdyk, yone 2 hepdeden kop bolegi janymyza dert boldy, hergun o yere git, bu yere git, 1500 adamlyk adam yigindisini gorup bilim institudyna sogunip gayt...Garaz, TM'e gitmekden 100 esse kop, TM'den chykmak alada boldy, Awgust ucin niyetlan etsem-petsemlerimin barysy puc boldy, hich zata el degmedi...Indiki yil TM'e gitjek bolsam 78 gezek pikirlenerin mena, gidaysemem herhili edaradan 70 sany ynanch haty dagy alyp bararynda :)

Amerikadakylar iciniz yansyn

Amerikadakylar iciniz yansyn :) Gecen tomus oye gitdim, 4 ay gecdi we men yene
yanwaryn sonunda yenede TM aylanyp gaytjak. 3 hepde dagy boljak.
Yarysyny Ashgbatda gecirerin oydyan. Yewropada bolmagyn Amerikada yashamaga gora
hemme "+" biljek dal, yone "+" laryn biri has kop TM gidip bilmegin...

Haysi shaher?

Harezmi, Yewropan haysi shaherinde sen?

quote

agajan wrote:

Harezmi, Yewropan haysi shaherinde sen?

Ich bin in Wien.