“Tanyşmak mümkinmi?”

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistanda telefon mugt bolany üçinmi namemi ýüregi gysan käbir kişiler göni telefonda nätanyş nomerlere jaň edip oýnaýalar. hiç tanamaýan birilerine jaň etmekden jübilerine pul girenok, şonuň peýdasam ýok.. Türkiýä gelenim bäri gabat gelen zadym bolsa, bärde de şeýle oýnalýa eken.. hatda men ilki başda käbir turkmen oglanlar oýnayalar öýdýädim welin, turklerde hem şeýle işsizler bar eken.. esasan hem aveanyn irden 5den agşam 5e çenli mugt jaň tarifinden soň, adamlaryň hem ýürekleri gündüzler şol 5den 5de gysyp başlapdyr, şol wagt aralygy jaň edilýa, başga wagt hem mugt 5 müň sms zaýa bolmasyn diýip sms goýberýäler..

İndi meniň düşünmeýän zadym, şunuň näme peýdasy bar? Adamlar näme sebäpli şeýle “adam oýnaýalar”? Menä düşünmän geçdim.. arasynda “ynsaplylary” hem çykya, “sen nomeriňi üýtgedaý” yada “wii ‘hakkını helal et’, meniň erbet niýetim ýok” diýýänler.. menä oturup oturup haýran galýan..

şu tel. oýnama keseli hemme ýerde barmyka? Siziň okaýan/işleýän ýurtlaryňyzda ýagdaý nähili? Köplenç oglanlar gyzlara jaň edip oýnayalar.. oglanlara jaň edilýän ýagdaýlar hem barmy/köpmi?

Birem çyn ýürekden tanyşjak bolup azara galyanlar bar, hiç telefon arkaly tanyşyp gördüňizmaý?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "adaby muasheret :)) nahar iyip bolanyndan song agzyn dashyny we barmaklaryny yalamalydygyny öwredyan kitap bolmaly!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ba birhili yagday welin men

ba birhili yagday welin men entaga oglanlardan beyle yagday eşitmedim, yone jang edip geplemyanleri kop eşitdim, yöene başga bir dostymyng hobbisi bar, olam turkiyede minibüslerde otyrgychlang arkasyna yazylan nomerlere jang edip prikol tutyar, yone turkmenistandakam yangy 9njy klasyng başyndakam amerikadaky adamlara on sekuntdan jang edip inglische gepleşyardik, ay yöne ütgeşik niyetimiz yokdy, çagalykda:) dinge inglisleng gepleyşini eşitmek we şadyyan wagt geçirmek üçin:)

tuweleme..uytgeşik

tuweleme..uytgeşik geçiryan ekeniniz şadiyan wagtynyzy :)
mobilnide beyle keselim yok menin, Hudaya şükür..
yone domaşniy telfonlarda köp jan edilyan eken, şu wagt pikir edip otursam.
telefon alyanam koplenç suw meyilli gurbaga bolanson tanyşyp gidilyadi..
gaty bir kyn daldi..yöne hemmesi peydasyz, netijesiz..

Ashyr mekdebing garawul

Ashyr mekdebing garawul jayda eden bezzatcylyklaryngy gozgajak dalmi? ;)
Shotaydan chykarmak ishdi oza sizi. Gijang yari 3-em bolsa chykaryp bolanokdy. :) :D

*******************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

menem türkiyede we avea

menem türkiyede we avea ulanyan.
name üçindir mana hiç beyle jang gelmedi. sebabi oglan hiç-kime gerek dal. :)
sana jang etyanler seni tanayan bolaymasalar? yada tanyşlaryn tanyşlarydyr..
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

...

aslynda men bir gezek birine sheydip telfon edipdim iş tapman içgysgynçlykda... gowy tanyşyp gitdik!
onson birgün gürleşp durkam işim çykyp, telfonu yanmdaky dostuma berdim, garşydaky gyzam garyndaş gyzyna berya onunam işi çikayya şo wagta...
menm oglan dostuma garşydaky kişa menm tanyşan gyzmdyr dyip, garşydaky garyndaşy bolyan gyzam mendigmi öydp gürleşyaler, habarsyz birbirnin kimdiginden...
garaz şeydp tanyşlyk bolya, olar eyyam bir yil bari gatnaşyalar, yene 1 aydan toy tutmakçylar, gyz hakyky gowy :))
başgada şeydp tanyşan tüys birbirne mynasyp dostum bar :))
elli gepden belli gep, gyzlar eger söygüliniz yok bolsa gaty bir yapjak bolp dyzap durmang, şans söygi haysi gapydan girjegi belli dal :))
gowy adamlarynam yüregi gysyp bilya, tehnologyada çare gözlayyaler onson :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

dogry aydyan..soygi ve

dogry aydyan..soygi ve shansyn hacan geljegini, haysy gapydan geljegini bilip bolmaya..

Soyga nirede dushjagyn belli

Soyga nirede dushjagyn belli dal diyip, indi gyzlar tanamayan oglanlarynyn telefonyna jogap berip, arasynda jorasynyn yerine-de gurleship berip yormelimi ?? Kocha chykyp "Men soygimi entak tapan daldirin, mana soz aydyn, belki kabul ederin" dagy hem diyibersinlermi ?

avea-n beyle tarifem

avea-n beyle tarifem bamay,menem alayyn onda jan ederin:P

asyl türkmenlerden beter türklen şeyle keseli bar..

Sebaplerinden 1-i:eger birine köp jan etsen sana her 10 mn-lyk janyna pul gelyar...

reklama alyp bilyar-sana jan edenlerinde öz teli arkaly sana reklama iberyar,pul gazanyar.

birem seni tanayanlar bolaymagy gaty ahmal ,sebap avea menem ulanyan welin yalnyş jana gelmedi...

taze 1 zat kabir okuwçylar.ARGE-(araştırma geliştirme)jiler test üçinem jan edip oynap bilyaler

...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "yaşyng 18den kiçi bolsa telfon etme dyanem tarifleri bar :))"

akgul, dunyade i$siz gezip

akgul, dunyade i$siz gezip yoren,oyun oynamak isleyan kop.
shonung yali telefon edip oynayanlari shikayat edip suda bermeli.
ya da jan edenlerinde ozlerinden beter bolmali.
gecen yil ba$ymdan geciren bir wakany gurrun bereyin
biri tel edya
-Alo
-Alo
-Men welayat polisiyadan Pilaniyew
-Aydiber inim, menem Welayat prukroturadan Pilaniyew.name derdin bar?:)
-Wiy bagy$lan agam.yalny$yp jan edipdirin.sagbolun

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • SA 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

...

men bir garyndaşym bar
öyüne pylany barmy dyip telfon etseler dur goreyn dya, yzyndanam
- bar..
- onda chagyryp berda
- injik barsi barsi morg...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

alo

-Akgül tanyşalyla. :)
-yok my bor?
-yok bolsa Adabı muaşeredi oka :)
(jk)(tanyşybam bilers :))

yah walla, hezila bilmeyan adamyndan jan gelse. Akgül aldap bilsen, kontr ugratdyr. Galan wagtam engellenen' lista al.

- Nie kanvule, sunkutu

wah oalryn kabirleri

wah oalryn kabirleri "ödemeli" hem jan edyara, ona name etmeli :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Wahahaha... :)) Erkek diyip ichine... :D"

Aýtamasa şu problema menem

Aýtamasa şu problema menem duş gelýän, näme-de bolsa şu ýyl Amerikada Verizonnyma ýekeje nätanyş biri jaň etdi gepi ýok :D kime bersem şolaram aýlaýar.
Ýöne Türkmenistanda şeýleräk kesel bardy, gyzlar oglanlara jaň edip prikol tutýarlar, menem diýýärdim, näme başga eder işiňiz ýokmy diýip...hemem oň tersine, ýöne oglanlar tanyşaly diýýämi...
meň-ä öý telefonym kän oýnalanokdy, bir sapar 0limpiada taýýarlanyp oturan wagtym, bir oglan jaň edip, tanyşalymy diýýär, menem ýok, başga işim ýokmaý diýip 3-4 sapar taşladym trubkany, olam ýöne aýlap otyr, öýde-de hiç kim ýokdy, ahyr telefony öçürdim. Okuwa barsam hemme gyz klasdaşlaryma jaň edipdiler, ertesi ýene şol ssenariý ýöne bu gezek öýde kakam bardy, menem almadym trubkany bilgeşşin:D aý gaýdyp şondan soň jaň etmedi :P
düýbün-ä ýetmedik şoň mekdepde-de oglan klasdaşlarymyz birine hemmämiziň nomerini beripmidi ýa-da özleri oýnadymy, ýöne hiç biriniň sesine meňzänok ol, bir tanyşlary bir zady bolaýmasa...
___________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

men 3 nji klasda okayarkam

men 3 nji klasda okayarkam menem bir gyzyngkyny oynayardym:D betdim:D ozem sho gyzy kan halamokdym , hemem erbet sogyadi , shong sogunshini geng gorup jang etyadim :D geng goryadim , nirede goren zadymyz o wagty sogunch zady :D
songam mellege gochemsong telefon hem yok:( oynayan hem yok:) hezillik,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

...

saglyk amanlykmy?
özüne sögdürmekden keyp alyp :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

:D ay howwa name geng

:D ay howwa name geng goryadim namede

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Nemelay, bizin oba telefon

Nemelay, bizin oba telefon chekilende men 5-6njy klaslardadym oydyan. Ay shondan onem bolup biler. Shol wagt oynan bolupdyk ilki 10-20 gun. Son yatdy.

Yaman chaga oyun.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Quote

selbishka wrote:

men 3 nji klasda okayarkam menem bir gyzyngkyny oynayardym:

bagyşlaň, birbada düşünmändirin.

-Salam ! -Salam ! -Bari

-Salam !
-Salam !
-Bari Planylarmay ?
-Hawwo şolar
-Planyny çagyryp berayinda ?
-Ol öyde yoga sonurak jan eday !?
-Mana şuwagt gerekdida !?
-Şuwagta yok şol.. Aa.. kim soraya ?
-Men planyn algydary.. Menden bazardan ertir pulyny berjek diyyip zat alypdy şul nomeram beripdi men eyyam 6-njy gezek jan etyan haçan bolarka ol öyde ?
-Ay bilaymedimda şuwagta sagat gije 12'ka 15 mint bar entega gelmedi ertir gelaymese..
(aslynda yanynda dur bergili adam, men yok diy diyya)
-Hmm.. Bor onda şona gayrat edip aytsanyzlan pulyny bersinle mena indi jan edip bizar bollum..
-Bor bor sen arkayyn bol men aydaryn..
-Sag bolun..
-Bolya saglygyn !

*Kawagt çyndanam şular yaly yalan sözleyaler...
**Kawagtam gepleşmek ismeyan adamlary bolsa dine "YOK DİY" diyyip goyyalar..
***Telefon bul herhili yagday bolyada !?

telefon

telefon diyen zady gowy tapypdyrlar,kawagt gyzlar bilen şans bolup tanşyp gidayyarsin,telefonda gepe çeper bolup inisiatiwi yakalap bilsen gyz senki ,a böyle çagaça nahili tanşalymy,tanadynmy diyip otursan gyzlar hemen telefonyny kapatyarlar,şonun üçin gepe çeper bolmalymyka diyip,pikir edyarin,dogry dalmi dogry bolmasa şu nomere jan edayin (01)!!! :))))

Gynanyanmy?

Gynanyanmy?

nahili reaksiyanyn barlygyny

nahili reaksiyanyn barlygyny nireeden bileyin :)
şeyle jan edyanlere duşmayanyna gynanyp yazansyn oytdum :)

Name uchin kop adamlar telefon oynalanda alyp gurleshyarler

Men pikirimche adamlar azajyk ishsizrak bolya?

azajyk işsizrak dal,

azajyk işsizrak dal, köprak işsizrak bolyandyrlar, eger şeyle jan edip bimaza edyan oglanlardan gürrün edyan bolsan..

mana hol arada

mana hol arada turkmenistandan bir gyz jan etdi.Naçe gymmadam bolsa jan edipdir.Mana diyya:
ol:salam
men:salam
ol:tanyshalyla ikimiz.
men:ay bu wagt bolmaz,examlar bar.(turkmenistanda okanson examlar on yaly kyn zat daldir diyip pikir eden bolmana çemeli.)
ol:wayy sen indi exam bar diyip men yaly ogadan gyzy sona goyjakmy.
men:meni nirden tanayan,name üçin tanamayan birine bey diyyan
ol:tanyşarysda,kyn zatmy?sen sesini owadan gordum şon üçinem seni haladym.
men:(pikir etdim:bulama öz yanyndan oynayandyryn oydup otyr..)ayal dogan gayrat etde meni öz günüme goy ertir examinim bar.
ol: yok seni öz gününe goyman haçan tanyşaly diyyançan.
men: ay dogan natdinay muny aytmayyn diydim welin....sen sesinden gaty bedroy, gelşiksiz, kirli, akylsyz birine menzeyan.(diydim welin yanky gyz gaydyp jan etmedi.)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Киркоров 1 telpek goyyar we yazyar: "Bir ekzamdan yykykanyň bilen name bolardy. Sypdyrmaly dal ekeni."
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Meylisjan guldurip yikdingayt :D :)"

Bolup bilya

Geçen maýda Ors bazarynda bir gyz bilen tanyşdym. Özi owadanja, kelte saçly türkmen gyz. Telefonumy sorady, men täze alan MTS nomerimi berdim. Şondan soň birnäçe gezek jaň etdi, gürleşdik. Soň men özüm ony restorana duşuşyga çagyrdym. Belleşilen güni ýetip gelende bir işim çykdy, hemem ikirjiňlenip ýöremsoň, ýatdan çykyp barmadym. Ol baryp garaşan bolmaly. Soň kän jaň edip ýürege düşdi, ahyr nomeri ýapdyryp, (100 müň manatlaý), täze aldym.
Arada şol gyz ýene öňki ýerde duşdy. Asyl ol gyz däl-de gelin ekeni. Meniň bilen duşup, ärine görkezip, ärinden ar aljak bolanlygyny aýdy. Muny eşidip gaçmak bilen boldum. Şol barmana-da 2-nji gatdan düşülýän basgançakda aýagym büdräp, aşak erbet ýykyldym. elimdäki zatlar dagap gitdi. 300 dollara satyn alan sowgatlyk sagadym bardy, olam döwülipdir. Garaz ep-esli ýitgi çekemsoň, hudaýýoly paýladym. Hakyky durmuşdada beýle boljak ekenow. Haýran galaýmaly.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Baybaaa"
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Natdinay ???!"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Syr gapysy diyyangmi?"

Gacdym/gacyp baryakam budrap

Gacdym/gacyp baryakam budrap yikildim diyen yerlerinden gara cynyn bilen gacanlygyn bildiryar... Yone yashlara gorelde bolmaly gelinler seydip yorse, gyzlara palan diymezden onurti gelinlere diymeli boljagow... Belan gecdigi bolsunda !

hitay

hitay, turkmenchede "belan gechdigi bolsun" dagy diylenok how.. Menin shuwagt aklyma geleni, "basha geleni sowsun" dagy diyilyar.. syrkawlara-da "gechdigi bolsun" dagy diyip yorman, "sag-aman gutul", "ayagym yenil bolsun" diyip turkmen dilinde ulanilmali zatlar ulanilsa gowy..

Basha geleni sovsun dagy

Basha geleni sovsun dagy diyip kichi kirim zadyn yitende/dovulende aydylyar, men bela diyip geline aydypdym, yikilmagyna ya-da birzatlarynyn dovulmegine dal. "sovul bela, sovul" diyyandirler, sol manyda-da has uly belalara yol acmanka sovuldygy/gecdigi bolsun diyipdim.
Yaramayan adama "Emgegin bolup gecsin" dagy diyyaler biz taraplarda...

:) hawala, biz oglanlaryn

:)
hawala, biz oglanlaryn etmane ishimiz yok, ayratynam turkiyede bolsak... shu vagt dagy kanikul bashlady velin, gaty ich gysma, kime jan edip oynasamkam diyip pikirlenip otyrn... :)
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

dogru

geçen iki ay ön manada tm'dan altyn asyr nomerden manada
bir gyz 20-30 gezek jan etdi menem o gün irden labaratuarym bardy uni.de
sen kım diyan aydonok
menı nirden tanayan diyan :aydonok
nomerimi kimden aldyn dıyyan:aydonok
name ucun jan etdın diyan: aydonok gülya
men senı tanayanmy diyan : sen name meni tanakomy diya
menem yüzüne yaptym
son yene jan etdı yene açtym yapdyn

men dıyanaa
dıne oglanlar jan edıp rahatsyz edenoklar ekenı gyzlaram işine jana edyaler
hemem yüzünede alanoklar binamyslar

başka name diyeyin gyzlaram özlerini hakly çykarmasynlar.

:-) :-) :-)

ha ha ha ha....... "binamyslar".... gaty jaydar aýdypsyň welin.... aý, näme şo derejä ýetirendirler diýmek:))) entägem şu döwürde sadaja telefonda bizar edenlerine şükür et, başgalary ýaly ýolda-yzda, köpçüligiň içinde bolmadygyna
:-):-):-))))

Goryan welin kaliteli

Goryan welin kaliteli oglanlara jang edyanler kan oydyan :)
Biz garyby na barden ne turkmenistandan ideyan yok.

**********________________**********
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Eyranda

Eyranda telphoon mugt bolmasada shu keselden dashda dal . kabir oghlanlari tanyan ke 150000tumen berip yaghni 150dollardan koprag pul shol ughurde gideren yerini men gozumbilen gordum. ay her ynsan bir gurrungni dingleyan derddesh gerekda.... dost yarin bolmasa .yeke bolsang bu Ishlerem pikiringe gelyada

telefonlar arzan birem

telefonlar arzan birem adamlar işsiz bolsalar hemme zada garaşip bolyar! priklyuçeniye gözleyan adamlar kan bolmali garaz!

Esasy oynalyan shaher

Esasy oynalyan shaher telefonlarlay. Cep'ten bir turkiyede zatda bolaymasa beyleki yurtlarda kan bolyan daldir. Ishizleng guymejesida name.

*******************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Telefon bolmasady...

Eger telefon diýlen zat birden ýitse, ýok bolsa, nähili erbet bolardy dämi. Aýal-gelinleň kellesä jemläp goýan gybatlaryny paýlaşyp bilmän ýarylardy, oglanlaram gyz awlap bilmän dällirärdi. (prikol)

salawmaleykimler

sizin yazan teswirlernizi okap gordum.bu yagdaylar men bilenem enceme gezek bolupdy.On tm-dakam menem oy telefonyma jan edip oynayadylar.hazir men rossiyada okayan.Dogry kamahal yalnysyp jan edyaler,yone hic kim tanys bolaly ya-da jan edip gurleman duranok.yalnysyp dusen bolsalar bagyslan yalnysypdyryn diyyaler.nameucindigina biljek dal yone barda su jan edip telefon oynama kesela yok.

hmm

turkiyede beyle sapıklar kan.hem gyz hem erkek.edere iş tapman yazyalar yada jan edyaler.dusunip bolanok name sebapden beyle edyanligini.
mazaly bir hakyny bermeli bularyn !!