Ogurlap aydan türkmen aydymcylary barada name pikir edyaniz?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly oglan we gyzlar, türkmenimizin aydym saz sungaty S.Niyazowyn Ruhnamada hem bellak geçişi yali gin bolup, muna şayat bolup biljek bizin aydym saz sungatymyza uly bir miras goyyp giden kompoziter we aydymcylaram şayatdyr..Mysal bermeli bolsa Nury Halmametden tut, Annaberdi Atdanow, dutarda Sahy Jepbardan tut Mylly aga, we yenede mysal getirip boljak bir naçe talantly ussat kompozitot, aydymcy we sazandarlarymyz bar. Yone weli sonky dowur aydymcylarymyzyn aydyan aydymlary daşary yurtly aydymcylaryn aydym we sazlaryndan kopusi ogurlyk, şu wagtky yagdayda ozi doredip aydyan barmak bilen sanar yali az...şeyle aydymcylar öz sungatymyzy masgara edyaler, bizin üstümüzden guldiryaler...biz ata babalarymyzyn sungat mirasynada eye cykyp bilemizok, hasam on ustunden guldiryas... Şeyle aydymcylara köpçülikleyin bir garşylyk bermelimika diyip pikir edyan, in azyndan söz bln bolsada gören yerimizde yazgarmaly diyip pikir edyan... aslynda döwlet şeyle yagdaya yol bermeli dal, şu mowzukda kanun boşlygyny doldyrmaly, başda Medeniyet Ministri bolup otyran ministriimiz duzetmeli, otyran stolynyn wezipesi prezident syyahata gidende şagalan guramakdan ybarat bolmaly dal, wezipesi şeyle aydymcylara yol bermeli dal, önüni almaly.......şu babatda ZumerCHAS aslynda ogurlap aydyanlara raplerinde sogup başlady, bir tarapdan dogry etdi diyip hasap edyan...siz name pikir edyaniz dosslar?

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Asla dinlemeli dal...."
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "ogrylary boykot edip olara jerime salynmaly..."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Şu wagt bizde aydymçylarym

Şu wagt bizde aydymçylarym uly göterimi aydym sungat bolany üçin dal ya dine pul gerek bolany üçin yada aydymçy bolmazdan ön puly köp bolup dine özüni meşhur görmek isleyandigi üçin aydym aydyarlar.Döwlet islese ogurlyk sazlary gadagan edip biler, munun üçiin halkara habir guramalara agza bolmalydyr, sazlaryn patentini tutan. Belli bir şahasy bolmayan bagşylar hem bellemane deger, birde gitara birde pop sonam hiç baglanşygy bolmayan rep şeklinde aydymlary şol bir bagşy aydyberyar.Düzeler diyip umyt edyas...Sungat ogyrlygam "ogurlyk" ady üstünde...

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

ongirak bir aydym gozlap

ongirak bir aydym gozlap yorkam bir aydym achyldy , ozem rep lagyz ozem sogup aytyar menem aytyan Hudayjan bu name blush diyyan , gulagyma eshdilyar oytyan diyyyar , Huday saklasyn , Toba diydirdi , dinglan aydym hem ogurlyk ya hich oz aydmyz yokla:(
shu aydymy yaman gowy gordum , gygyryp aytyan mena kanikulda wwelin shu gunler shu aydym janyma yakyar
http://www.youtube.com/watch?v=syhm13mms8A

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

...

bu aydmyn manysa gowy dal hich...
bir gije sen bilen yatjak onson bilezigini bereyn dya, asylly dyan turkmen gelninizem "bor " diyyami sonunda...
ay yo turkmen adam bolmazzz..

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Men asyl shol ayalyn ozuni

Men asyl shol ayalyn ozuni halamamson dinlemandim bu aydymynam...Chyndanam, ennere ekena how :D Gelnin niyetinin biderekdigi bashdan "yar oglan, jan, jan oglan" diyip yuzlenip bashlayshyndan bildiryar, gelin "jan" diyip duranson ol oglanam name, "Shula chynymy etsem gije myhmanam aljak" diyip, bermek niyeti bolsa-da "mende dal"-e tutdyrar...

Selbishka, sen bu aydymyn niresini gygyryp aydyanay ? Oyunde "yar oglan, jan oglaneeeey" diyip yorenini eshitse, kakan gulaklaryndan cheker :)
Ya-da sen remix'lap, "Bilezigimi ber yercheken, wah yerchekeneeeey, ah yerchekennnn..." dagy diyip aydyanmy ? :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Ha Ha HA..."

yok la Mergen aga , asyl

yok la Mergen aga , asyl manysyny men gowy dushunmandirin shu wagt okamdan song dushundim, bir hii hengi meni ozune chekdi , men Yoldashymyka oydup , hich pikir etmandim .
kakam yokga aytyanla , yogsa gulagym dal , asyl ozumi goni tm ugradardy , :D :d

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Janyny yakyan yeri kop halk

Janyny yakyan yeri kop halk dinleyar-ow sholary, originalyndan habarlaram yok, "bah, yaman gowy aydypdyr-ay" diyip basyp yorler :))

aý haýsy halk

aý haýsy halk diňleýänin-ä bilmedim, indi hemmeler ýadady öýdýän. ine, bir klip goýjak aşagynada kommentlerini okaň, öwen ýok :D
St & Mähri "Degmäň oňa"

http://www.youtube.com/watch?v=tStcnWdu9bM&feature=related
gowy goren kommentlem:P

Quote:

ey bara bu aydimi aytmak uchin SAMSYK bolmolow..samsyklay bir topar..

Quote:

şeydip ogurlyk sungaty, azar edip iş etyan bara mena düşünemok dogrysy...

_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Bahar

bahar bilen tanyshdyr mana diyme... diyya bilen name Oylenmedikleri oyeryan we Chykmadyklary chykaryan firma achypdyr oydyan:)(Selbi bn ST)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ";D"

ay Belle, turkmenin nace %

ay Belle, turkmenin nace % halky internede girip komment yazyar-ay? :)) obalarda ya bir etraplarda doglan gun zat bolsa, baryp gor Azat Orazow, Yazberdi ya Palwan yaly aydymcysumaklary aytdyryp oturandyrlar :)) "pah gowy aydyar-ay" diyip :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":d"

Nury Halmammedow diyende

Nury Halmammedow diyende yadima dushdi, bizin Uniwerde mugallymyzyn dosty eken ol adam. Aydyshyna gora oran agras, medeniyetli, yekeligi gowy goryan adam bolupdyr. Gazanjykdaky jayinda yeke ozi bolup hazir saz sungatymyzy belende galdyryan sazlaryny yazyan eken. Hat-da ona eden ishleri uchin sylaglary bermek islanlerinde, ol kabul etman, yureginden chykyan sazlaryny halka sowgat edyan eken. Elbet-de olar geniy adamlar, gaytalanmajak talantlar!
shu wagtky aydymchylardan Palwan Halmyradowyn aydymlaryny lezzet bilen dinleyan, sozleri we sazy gownumden turyar!

Kone aydimcilarimizdan

Kone aydimcilarimizdan gowylari bar(dy). yone gynansakda olarynam kopusining yagdayi ortada.agzyny hapalap, bulaship yorler. adamzadyng ing gowshak damarlarining biri de sen sen diyilmegi. sahel me$hurluga eye boluberse aklyny yitiriberya.
taze cykan bagshylaring kabirlerine takside,toylarda gabat geldim. dinglemek angyrda dursun, yuregim bulanya indi shol aydimlari eshitsem. ogurlanynga gora gowja edip bir uytgedip aytda. turkcemi,azerbajanchami,turkmencemi dushuner yali dal..
Konelerden Kerim bilen Annushy halayan. tazelerden Palwan erbet dal. ady yadima dushenok yone HTTU`da okayan bir talyp aydimci bar.o da gowja aydya.
shagirt ussasyny ozmasa hunar yiter diyipdir ata baba. taze bagshylarimiz ussalaryna yetyanchaler, entek kan corek(nan) iymeli bolaymasa

ing öwülyan aydymçylar

ing öwülyan aydymçylar diyip yöranlerimiz; Kerim, Annuş, Palwan yada hatda Gülşat Gurdowa hem ogyrlayar.
onam türkmenliginden untanyp özüni asaymasan, bilmedim-da.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

ogurlyk

Jemşit wrote:

ing öwülyan aydymçylar diyip yöranlerimiz; Kerim, Annuş, Palwan yada hatda Gülşat Gurdowa hem ogyrlayar.
onam türkmenliginden untanyp özüni asaymasan, bilmedim-da.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

ozuni asmak care bolsa asjak welin,care dalda. hawwa olaram ogurlaya belli bir derejede.
yone olar medeniyetlije edip ogurlayarlar: ) (sungata taze girdi shu yagday,medeniyetlije ogurlamak : ) )

hemme zat şeydip

hemme zat şeydip başlayar-da.
ogyrlandygy belli, özi zat etmeyar, başga birinin sungatyndan peydalanyar;
muna bolsa halk; "ogry" diyip bilenok, gayta olary goldajak bolyalar.
"dogry, ogyrlayar yöne sesi tüweleme gowy;" yada "originalyndan has gowy edipdir" yaly öwgijikler bilen garşylasan; bu ogyrlygyn sony gelmez.
ing edilmeli iş; halkyn düşünjesine sokmaly bulary; ogyrlany bagyşlamaly dal. dine dinlemezlik yetmeyar, olary yigrenmeli. :)
bular "türkmen sungatynyn ösmegini" isleyan bolsanyz edilmeli.
derdiniz aydym dinlapjik, gowyja wagt geçirmek bolsa; sungat bilen işiniz yok bolsa; önküje Azat Orazowlara dowam edibermeli. TW'a hem çykarypdyrlar Azady. men-a hayran.
Akyşynam kabir aydymlary ogyrlyk eken; nury kasoyyn 80%i ogyrlyk;
Normalnyrak Suhan diyip halk aydym aytyan biri bar;
şol Mahrem Çynara pop yalyrak aydym çykarypdyr şony dinlaymesek.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

waý, waý...Pälwanam

waý, waý...Pälwanam ogurlaýamy? haýsy aýdymy? meň ýüregimi döwýäňizä häzir :(
____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Göwün yarasy, Sadaja

Göwün yarasy, Sadaja gülüm, Nokat ...

((( Pälwanyň

((( Pälwanyň aýdymlaryndan iň gowy görýnlerimiň biri "Gözel Mary". Ýöne eşidişime görä ol aýdymyň sazy hem ogrylykmyşyn! Gypsy Kingsiň aýdymy barmyşyn şol sazda.

Ýöne bu ýagdaý üçin aýdymçylary günäkärlemek ýalňyş, daşary ýurtdan saz alýanlar olar däl, özlerine kompozitor diýip ýörenler ogurlaýa, soňam ony 20-30$ aýdymçylara satýalar, üstüne ýene 20-30 berseň sözünem düzýäler 20 minutda! Ýöne saz ogrlamaýan kompozitorlarymyzam bar intek Hudaýa şükür :) mysal: Rejep Rejepow


Maru Şahu Jahan

Quote: Ýöne bu ýagdaý

Quote:

Ýöne bu ýagdaý üçin aýdymçylary günäkärlemek ýalňyş, daşary ýurtdan saz alýanlar olar däl, özlerine kompozitor diýip ýörenler ogurlaýa, soňam ony 20-30$ aýdymçylara
satýalar

Haha...Nadaydinay muny Serdar ? Ogry aydymchylarymyzy tanamayan biri sen shu yazanyny okasa "Wiii, ol aydymchylaryn ozem bilenok ekena sazyn ogurlykdygyny" diyerdimika diyyan :)
Sazyn ogurlykdygyny bilip, anyrsyna-da gechyandirler aydymchylar, belki-de ozleri zakaz beryandirler "Mana shu aydymyn negative'ini tapsana" diyip... Men name uchindir ynanyp bilemok Palwan'yn oyunde chigit chigitlap, tv'de turk kanallaryny gorup durka Rafet'in palan aydymyny eshidende "Ay sen nemani nemedeynin "kompozitory", mana satan sazy ogurlyk ekena onun" diyjegine :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha ha"

hawala, ýöen iki

hawala, ýöen iki ýagdaýda da umumylaşdyryp aýtnak nädogry! bilýänlerem köpdir, hatda özi zakaz berýänem bardyr, ýöne esasy sebäpkärler kompozitorlar.

Quote:

Palwan'yn oyunde chigit chigitlap, tv'de turk kanallaryny gorup durka Rafet'in palan aydymyny eshidende "Ay sen nemani nemedeynin "kompozitory", mana satan sazy ogurlyk ekena onun"

diýýän däldir, sebäbi Pälwanyň özi Rafet we Gypsy Kingsiň janköýeri ;)


Maru Şahu Jahan

Rafet'i ozi dinlanson

Rafet'i ozi dinlanson sazlarynyn ogurlykdygyny bile-bile aytdygy bolyarda, belki-de bilmekdenem gechip, ozi teklip edendir shon sazyna aydym yasamagy. Her nira yatayanynda-da, kompozitorsumaklarcha bar olaryn gunasi, sebabi hich aydymchy ogurlyk saza kor kopuk bermesedi, onda kompozitor'laram choreksiz galmajak bolup, doretjek bolardylar bir zatlar.

P.S. Gitarada aydym aydybam, Gipsy kings'i halamayan yok bolaymasa :)

Palwan polnyy yatd-a indi

Palwan polnyy yatd-a indi shona :))) Rafet aydymy goysa ya olayse dagy Palwanam ajyndan oler :))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "hawa, palwanyň ýagdaýy şolar ýalyrak boldy indi ))"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

yene rap aytyanlary kan

yene rap aytyanlary kan halamadyk bolyalar in bolmanda dj-miz bar!

Hen özlerimizden

aý bu temadan aýdylybam

aý bu temadan aýdylybam ýadalandyr, hiç düşünip bilemok aýdymçylar näme düşinenokmy? kompozitor tapyp bolanokmy? ýa çyndananm taýýar aşyň eýesi bolup pul gazansalar aňsat, pulam akýandyr özä. bu zatlar kim bilýär haçan düzeler...ýuwaş ýuwaş özleri düzüp başlasadylar.
ýöne, mysal üçin, Tarkanyň "kiss kiss" aýdymyny, Stella Soleil, birem Holly Valance iňliçä terjime edip aýdýarlar, ynha, bu boljak hemme aýdym däl-de kätejik bir aýdym alyp, türkmençe aýdylsa, ýöne tutuş albom däl.
_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Serdar Ortaç bir albom

Serdar Ortaç bir albom çykarsa goni iki ay son yazberdi mahmudow hem bir albom çykaryar. azajyk ustunde işleşdiren bolup:Dindi sozunu alany yetmeyan yaly klibini hem edil şona menzedip çykarjak bolyarlar.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Mena bizin

Mena bizin "aydymchylarymyzy" gadym dovurlerdaki kerven talayan galtamanlara menzedyan: B*kun hallyndan dal adamlaryn birnachesi 1 yere uyship, anyrdan birgiden zahmet sarp edilip doredilen/getirilen taze harytly kervenin gelmegine garashyp yatyalar. Yanky kerven gorunip gorunmanka-de chozushdyryp harytlardan ogurlayalar. Sonam oz illerinde hamala oz zahmetleri bilen getirilen harytlar yaly, moncha bolup satyalar. Il ogurlyk zat almasa, olaram yasamaz, shonun uchinem bu probleman chozgudi halkyn ogurlyk zada pul, ogurlana-da yuz bermezliginde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "ogrlanoklar, klonlaýalar :)"

ay yok, talancy name-de

ay yok, talancy name-de bolsa urshup, derini dokya talanda :)) bu samsyklary peje soksan der cykjak dal-ow :)))

:)) Gep der

:))

Gep der dokup-dokmezliklerinde dal, doken derin eline gelen zada degyami, ana shonda. Yogsa bu aydymchysumaklaram internet'den negative gozlap, son studio'da yazdyryanchalar dagy kosenyandirler, yone ojagashja kosench/der bilen olar yaly saza "menki" diymage haklary bolanokda.

Peje sokmakly yerini test edip gormeli aslynda, der akmasa senki dogry, bizem senkini dogry chykarmak uchin akyancha chykarmarys pech'den, seydibem 1 aydymchysumak'dan dyndygymyz bolar :D

:)) barsyny birden sokmaly

:)) barsyny birden sokmaly ;)) pay, Gitlere beraysen-a das ederdi :))

Ogurlanlaynda name...

Aslynda turkmen aydymchylarynyng ogurlap aydany bilen aydymyng eyeleri zyyan goryandir oydemok. Olara ogry diyen bolyas,haysy biringiz kino gorengizde pul berip goryaniz(Orginal DVD'sini alyp, ya-da kinoteatra gidip).Mena dogrymy aytsam orginal programma ulanyan adamam
gormedim...

Bashlyk, sen dvd bilen

Bashlyk, sen dvd bilen getiren mysalyn gabat gelenok birem... satyalar, bizem alyas pul berip, ya download edyas, internede-de pul gidya :)) garaz biz ogurlamzok (belki oguranlardan satyn alyas diysen azajyk dogry bolar :)) onsonam biz o kinony alanson bizin aydymcysumaklar yaly "rejissyory: bayat-hajy" diyip gaytadan satamzok :))

Bayat-Hajy'nyn hem belleyshi

Bayat-Hajy'nyn hem belleyshi yaly, biz ol kinolary alyp, ile satamzok. TM'de 1 gunligine DVD beryan yerlere ogry diysen ha diyeyin, sebabi disc'i eline alyan welin ustunde marker bilen "Palan kino 2" dagy diyip yazylgy dur, we olar bu ishde zahmetleri yok yerden birgiden pul gazanyalar.

Galyberse-de, dine gulkunch bolmagy uchin ya-da mektebin zadyn chykyshynda ulanmak uchin saz'dan 1 zatlar yasasalar, onda olara ogry diyyan yok, yone ishi sovda sovup, zahmetin yok zatdan pul gazanmak duybinden dogry dal.

...

Bashlyk wrote:

Aslynda turkmen aydymchylarynyng ogurlap aydany bilen aydymyng eyeleri zyyan goryandir oydemok. Olara ogry diyen bolyas...

bah, hany dogryjany ayt, "aydm saz!" dünyasine ayagyny atdyng gerek?

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

...

Yok prosto yazaydym,dogrysyny aytsang shu ogurlap aydyan aydymchylang ichinden uytgeshik
bir girdeyji alyany bardyr oydemok aralarynda.VCD ya-da DVD satyba pul gazanyp bolar oydemok ,toylara gidip ya-da konsertlerden gazanaymasalar.Toyda aytmagam angsat dal, shong uchinem alyan haklaryny odeyamikaler oydyan. Aydymyng eyelerine-de goze gornup duran yetiryan zyyany yok... Shong uchinem bu mesele kan bir uly mesele dalmika diyyan.

Amerikadaky,Yewropadaky aydymchylar gaty uly mochberde pul gazanyalar,shong uchinem
olara bir albom uchin nache yyllap kosenine degya. A bizingkiler uchin stimul yok...

Hay gardaş birinin manlay

Hay gardaş birinin manlay derini, azabyny ogurlap, şonun üsti bilenem gazanyny-da çaga-çugasyna iydirmek... Huday saklasyn... aydymyn sözlerini, sazyny yazmak gaty ansat iş dal ahyryn...

Üstesine şol ogrylar sebapli biz biabray bolup galyas...
__________________

put on a happy face

ey men aydymymy dinlap

ey men aydymymy dinlap gören yokmay:(

"2 köpük söygi" "ses

"2 köpük söygi"

"ses ber"

.


Maru Şahu Jahan

...

2njin ortalarynda gaty prikol yerler bar...
galandaryng sesi has gowy gelşya şu görnüş repe...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Bizar şu yüzigaralardan!

sebap bilen yazagayin diydim...yalnyşmasam waka geçen 10günlikde bolup geçipdi. bir zaza dostym bar...yanky zaza bir türkmen oglanyn kompyuterini dörüp otyrka birden klipler diyip yazylgy bir bukja girip içindaki wideolary aça durmazmy... ilkinji açan videosy-da türk estradasyndan Yalın'ın bir aydymy gözbaş alnyp Başim İlmyradow ady bilen çekilen klip bolup çykdy...

Başim Yalın'yn bir aydymyny özüçe türkmença öwren bolup gitarada bir gyzyn waspyny edipdir... netije ogyrlyk aydym... yanky aydym adam şekilli terjime-de edilmandir, Başim arasynda türkçe terminlerdenem kakypdyr:)
Yanky zaza muny görüp hezil edip bir gülendir, bir gülendir.... üstesine-de klibin çekilişindaki tejribesizlik yagdayi beterem gülkünç hala getirdi...

İne size bir yüzgaralyk, mysal...
Adamy biabray edip goyyarlar ilin gözünde...
Halys irizdi, bizar şu yüzigaralardan!
__________________

put on a happy face

:):):))))... howwalaý

:):):))))... howwalaý onyňa dogry, ýöne şeýle pursatlarda olar däl-de sen ýüzügara ýagdaýyna düşýäň-dä. menä dogrymy aýtsam soň zamanyň "men aýdymçy" diýip, sadaja özlerini görkezmek we tanatmak üçin sahna çykýan türkmen aýdymçylarynyň aýdymlaryny diňläsim gelenogam, islemeýän hem (ýek-tük ýaşulylyragy bolaýmasa). bardy-geldi saý-sebäp bilen ogurlyk aýdymdyr-kliplere gözüm düşäýse häää utançdan-masgaralykdan "ýer ýarylsa, ýere girsem" diýäýýäň:((... aslynda bu ogurlyk aýdymlar meselesinde halkymyz uly garşylyk bermeli ony edýänlere. halk diňleýär, goltgy-desdek berýär, olara sylag-hormat goýan bolýarlar, soň näme olaram islänlerini edip aýlanyp ýörler-dä...(näbileýindä..., belki halk köpçüligi şeýlelerini isleýändir diýip pikir edýän menä:((...
kiçiräk bir mysal: öňräk bir baýramçylyk mynasybetli türkmenistana orslaryň meşhur aýdmçysy geldi we başga ýurtlaryňam artistleri, tansçylary bardy. olar çykyş edenlerinde halk otyr "mal" ýaly dymyp, haçan-da sahna L.Mamedowa ýa şoňa meňzeşler çykaýsa welin.... ör-göge galyp, el çarpyşyp, tans edişip täää sahnadan gidýänçäler oturanoklaram:(((. soň zalda oturan daşary ýurtly myhmanlaram "näme bolýarka" diýşip aňk-taňk bolýarlar. (ine bir ýüzügaralykdan mysal:)))...

ors MTV'de onler bir

ors MTV'de onler bir programma bardy. indi seretmamson shu wagtam barmy bilemok. yone shol peredacha ogurlyk aydymlardan, klipde we aydymda bashga kemchilikleri yuze chykaryp we ustunden dushup gorkezerdi kopchulige. hatda in erbet 10lyk diyip yarysham gechirerdiler :) emma seredin, bizde Turkmen Owaz yaylymda sheyle bir aydymchy kop, aydym kop, we hepde ahyry in gowy shekilli aydym diyip birtopar aydymlaryn ichinden sms arkaly ses berlishikde saylanyar. ses berjek diyip nache olup yatsanda ichinde ogurlanmadyk otdushi aydym yok, bolsa-da o yer alayanok :)

mena türkmen daller

mena türkmen daller "turkmence aydym dinlap göreli" diyseler name dinletjegimem bilemok.. şonun üçin "men köplenç rep dinleyan" diyip olarada rep dinledyan :)

ay beyem diyme, "ogrlanmadyk

ay beyem diyme, "ogrlanmadyk aydim yok" diyyanler üçin turkmencafeni açdyk, şon içinde ogrlanmadyk gowy aydimlar köp! önümizdaki günlerde 15-20 sany gowy, sazy ogrlanmadyk orginal türkmen aydimlardan ybarat garyşyk albom çykaraymali diyyan, recommend yalirak. şol çyksa şondaky aydymlary dinleday! ;)


Maru Şahu Jahan

turkmencafe.de yaman kop

turkmencafe.de yaman kop aydym bar, onson girip başym aylanyp yzyma çykyan.. yagny onden bilyan bir aydymymy dine download etmek üçin giryan mena.. bolmasa haysy aydymy dinlesemkam diyip oturuberyan..hemem men kan aydym dinlap yoren adam dal, şonun üçin haysy aydym ogurlyk ya dal kan bilemok.. dine dinlan wagtym "şul sazam ogurlykmyka" diyip pikirlenyan bolany..

albomy çykaysa guk diyin, dine dinletmek dal, özümem dinlarin :)

sizingki beyle bolupdyr ,

sizingki beyle bolupdyr , mengki men bir turk abla geldi onsang turkmen aydymlary gorkezdim welin way Rafet el roman sizden ogurlayypdyr diydi , yaman guldum sho wagty :D

Mendede edil shun yali

Mendede edil shun yali pursat boldy. Azeriler sizde ogurlapdyr diyipdiler.

***********:D :) :D :) :D **********
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Serdar, aydymlaryn yanyna

Serdar, aydymlaryn yanyna yene-de 1 sypat goyunsa-na "Ogurlyk" ya-da "Ogurlyk dal" diyip, son "Ogurlyk dal" aydymlara basanda dine sholar chykar dagy yaly ?!!

Biraz hereketlirak Halk

Biraz hereketlirak Halk Aydym dinledaymeli ekeniniz.

Turkiyadakam Bally Hajynyn Yoleten barada aydan adymyny jan sesini edip goydym,
esidenlerin hemmesi bizede gecir diyip ish boldylar, son gorsem hemmesi aydymy ya Alarm sesi yada jan sesi edip goyupdyrlar.

***MENZİL***

Halk aýdymlary umuman Rock

Halk aýdymlary umuman Rock stile meňzeýärä, şondandyr :)


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "haha:DD"

eger 20 dollarjagaşyny

eger 20 dollarjagaşyny gysganmasan rap aytyanlara beat tayyarlap satyalar,esasanam negrler daş edip yasayar ekenler:)

beat-i özünem yasasan bolyar,kyn dal ekeni,dine ritmleri wagtynda tutdyrmaly,başlangyjy,sony öz islegine göra dowam edibermeli

hatda geçen hepde edip göreli diyip gopuz goşup gördük,romantizm boldy durşy bn:)

türkmenlerem yasabermeli 500 dollara home studio alyp bolyar

Wah kyn zat yokla. Yone

Wah kyn zat yokla. Yone ylgayan yok bu ish uchin. Yalta. Tayyar ashyng eyesi.

**************:(*********;(********
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.