Begendiriji ve Gynandyryjy wakalar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar
Gelin yashayan yerimizde bolup gechyan hem begendiriji hemde gynandyryjy bolup gehcyan ve bolup gechen vakalar barada gurleshelin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Begendiriji

Ilki bn ozum bashlayin. Kopunizing bilshiniz yaly men 2-3 asyr mundane ozal “So long as there is this book there will be no peace in the world” diyen Islamy ya tanap yigrenen yada tanaman yigrenen Gladstone’un yurdunda yashayan. Gepin gysgasy Angliyada yashayan

Kopumiz azda kande bilyandiris Islam dini dunya yuzune yayrajak bu Allanyn sozu. Biz muny islan bizi diyildi diyip kabul edin island bashga nesile diyildi diyip kabul edin. Men ozum hakynda aytsam men shu sozler men uchin diyildi diyip Kabul etdim ve elimden geldigiche bir zatlar etjek bolup dyrjashyan. Men shu sozleri eshidemson oz ozumche pikir edyardim. Hemme yerde metjit boljak bolsa nahili shekilde arhitekturasy nahili bolarka diyip pikir edyardim ve her churching yada her sinagogue’un yanyndan gechemde bah shu yerler geljek yyllarda musulmanlaryn ybadat etjek yeri diyip gechyardim, has hem sonky dowurler yolda gidip baryarkam kabir oylerin aynalynda Qur’an gorup has hem begenyarin. Indi has begendirji bir zat, yakynlarda biz Londonda metjit uchin bir bina aldyk. Shonun ustune 6 sany kummez(kubbe) gerek ve elde hich hili pul yok emma kummez goyulmaly shol yere. Ahyr sony bir dashdan tanysh biri bardy shol oglanyn yanyna bardyk az owlak derdmizi aydaly diyip. Yanynda bashga biride bardy, edilen zatlary aytdyk ve derdimizi paylashdyk. Yashy uly bolan biri men bir kummezi alayyn diydi yanky dashdan tanyshyan yash oglanymyz bolyar menem £10 000 bereyin diydi. Biz shock ichinde name diyjegimizi bilmedik bizin kellamizde 1-2000 bardy emma duran yerde gup diyip shoncha mukdary aytdy. Kummezin bahasy 5-6000 toweregi. Bu begendiriji habar

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "meshur bolayipsinla:)"
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gynandyryjy

Gynandyryjy habary aydayyn. Sonky vagtlarda az owlak ishlirak/okuwlyrak bolamson kan TV seretmeyardim. Shu gun irden 20 minut diyen yaly BBC’nin gowy programmalaryndan birini serdip otyryn. The big questions diyen programma. Shonda has Catholic church betrayed the trust of its followers diyip bir sorag bardy menem gyzyklanyo dinglayin diydim. Seredip otursam yakynlarda gynandyryjy vakalaryn usti achylypdyr. Irlandiyada katolik church’lerde bolup gechyan child abuse’laryn ustuni achypdyrlar. Bu Hristiaynlagyn ganayan yarasy bu zatlar yakynlarda bolup gechen zat dal bu zatlar yillar boyu dowam eden zat.Kabir adamlar din adynda beyleki adamalry ullanyarlar ve shu shonun bir yigrench gornushi. Mena gen galyan nahili ruhany adamlar gidi beyleki adamlary sheydip bilyarler. Ya dini doly bilenoklar yada bilip anyrsyna gechip yenede hemme zat bizin elimizde diyip eden etdiliklerini edyarler. Gynansakda shu zatlar katolik ynanjynda bolupdyr ve shol sebapli taze sectalara yol achypdyr ve muny halk bilsede hich zat edip bilmeyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bu çagalara edilen erbetlik

Bu çagalara edilen erbetlik her bir ynsany gynandyrmaly zatdyr. We şeýle işi eden her bir ynsan Hudaýyň hökümine sezewar bolar.
Ýöne bir zady şu taýda belläp geçmegi makul bildim, ýagny "Bu Hristianlygyň ganaýan ýarasy bu zatlar ýakynlarda bolup geçhen zat däl bu zatlar ýillar boýu dowam eden zat..." Bu statementiň nädogry düşünilip biliner we umumy bütin hristianlyga bolan erbet garaýşy döredip biler. Elbetde asyrlaryň dowamynda "hristian dinini" öz syýasy, sosial we maddy bähbitleri üçin we günäli islegleri üçin ulananlar bolupdyr we bu günki gün hem şeýle hereket edýän adamlara duş gelse bolar. Emma bu diýildigi "hristianlygyň ganaýan ýarasy" diýen düşünje laýyk gelmeýar. Eger beýle "ganaýan ýara" diýilýan zat Isa Mesihiň we Onuň şägirtleriniň taglymatlarynda bar bolsady, onda muňa aklanma ýokdur, eger olarda beýle zat bolmasa onda beýle terminiň ulanylmagy nädogry bolar.
Elbetde her bir ynsan isledigiçe hristiançylygyň erbet taraplaryny eger bar bolsa aýtmaga haklydyr. Şol bir hatarda her bir başga din ýada dini bolmadyklar hem kritika we kemçilikleri aýdylmaga we aýtmaga haklydyr.

ol sozun sebabi

Hristiyanlygyn ganayan yarasy diymegimin sebabi. Eger taryha seredemizde katolik church koplench sheydip halky kyn yagdaya salypdyr bularyn ichinde alymy bolsun ayaly bolsun chagasy bolsun herkime gun bermandirler. Kellamde galanlardan biri Galileo 15 asyrda dunya togalak diyse sen dine garshy gitdin diyip turmeye basyarlar, ya bolmasa King Henry VIII anne boleyni katolik ruhanylar tarapyndan yitiryar onson ol dinden aryny almak uchin dine garshy goresh alyp baryar eysem protestanlygyn ortaya chykmasy katoliklige garshy dalmi, men bilyanim garshy.

sheylerak yagday islamdada bolan Hz alynyn shehit edilmegi bizin ganayan yaramyz ve kabir shialaryn diyyan zatlaryny dinlesen sunniler bagyshlanmajak gunani etdiler diyyarler. Shonun uchin eger bir waka adamlary sheyle sebapli dinden uzaklashdyryan bolsa ya bolmasa shol dini kop boleklere bolyan bolsa men pikirimche ganayan yara diymek yerlikli soz. eger bilsem ondan agyrrak soz ulanjak yone shu mowzugy achamda kellame bashga soz gelmedi.

Hawa eger hristiançylyk ady

Hawa eger hristiançylyk ady bilen öz maksady üçin ulanyp edilen erbetlikleri göz öňünde tutup "ganaýan ýarasy" diýseň men hem ylalaşýan! Düşündiriş bereniňe minnetdar!
hormat bilen,
sylap

Style; 2nji sana göra

Style; 2nji sana göra "gynandyryjy" diyip aydan habarynda; (aslynda sen "begenen" bolmagynam mumkin, sebabi sana göra hristiyanlygyn bir kemçiligi tapyldy, we sen ona begenensin, diyip çaklayaryn. yöne adyna gynandyryjy goyayypsyn-da..)
kiçi çagalara edilyan zulumlary aydypsyn we şonun üstünden hristiyanlygyn ganayan yarasy, kemçiligi, "düzelmedi-geçdi" yaly sözler bilen hristiyanlygy yalnyş çykarjak bolyan.
emma yslam dini barada hem pikir edip gördünmi şeyle zatlary?
yagny teroristlerin köpüsinin musulman bolmagy, Gladstone'a yokardaky senin agzap geçene sözlerini diydiren daldir-a??
diyjek bolyanym, gladstone bilen senin pikir edişin menzeş.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Hawa onson, shu yazgyn bilen

Hawa onson, shu yazgyn bilen maksadyn name ?? Gladstony'yn shol sozleri haysy context'de aydanymy ? Yslam dini barada her eden pikirini yazmagymy ?
Mowzugyn adyna seret! Provokativ yazgylaryn yzy uzap gitse, barsy ayrylar, habaryn bolsun!

Bay inim kelpez

Bay inim kelpez ekeninay...

Men uchin dinsizden hristiyan 100000 esse gowy, ay sansyz esse gowy! Hristiyanlygyn problemalary gornup dur, hawa, yone Yslamynkam. Bir musulman ylanyshsa biz "on oz yalnyshy, dinin dal" diyyaris, edil sheyle-de, yalnyshan hristiyanlar dinin kadalaryny yerine yetirip yalnyshanoklar.

Bardakilerin azajygam bolsa, dushunjesi bar. Biz dushunyas Hristiyanlygyn ruhanylara "chagalara degin" diymeyanini.

Senem alhepus neme ekeninay...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

menem Gladstone'yn

menem Gladstone'yn teroristler sebapli, tutyş kitaby parahatçylyksöymez edip görkezişi bilen, Style'yn çaga zulumlary sebapli hristiyan dinini yamanlamagy menzeş diydim.
barde provokatiw zat yok.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Ay senem bara..."Style'in

Ay senem bara..."Style'in chaga zulumlary sebapli hristiyan dinini yamanlamagy" diyyanin, senin chykaran netijan dalmi ?? Hachan bu erbetlik dine degisli edilip gorkezildi ?? "Hristian dini chagalara sheyle edin diyyar, nahili biderek zat" dagy diydimi ??
Prowokatiw zat oz sozuni/pikirini ilin agzyna/galamyna goyanda doreyar, we senin edyan ishin shondan tapavutly dal !

Seň düşünşiň şolmaý?

Seň düşünşiň şolmaý? Style haçan Hristiýan dini şol sebäpli ýamanlady?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Jemshit. Ilki bn men

Jemshit. Ilki bn men gynandyryjy diyip yazan yazgymda biguna cagalara edilyan zatlara gynanyandygym aytdym. Eger adama adam diyyan bolsan onda shol adam namede bolsa az owlak sylag hormat gorkezmeli. barde gurrun gidyan zat esasanam chaga. Eysem sen shu wagt bashga yerde biguna chagalara edilyan zatlara hich gynanmayanmy????
Munun yaly yagdaylarda dini, kulturany bir gapdaly goyup elinden gelen konmegi etmeli.

Eger menin musulmanlygym sebapli begenmeli diyyan bolsan onda gaty yalnyshyan. Eger biri musulman bolsa onda" Komşusu aç iken kendisi tok uyuyan bizden değildir" hadysa gora hereket etmeli ve men shol hadysa uyyanlygym uchin menin musulmanlyk harakterime gabat gelmeyar.Men hakykatdanam gynananlygym sebapli yazdym ve eger begenyan bolsadym men arkayin yazardym name chekinyan adamym barmydyr oydyan???