::medeniyetler gapma garşylyklary barada ::

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam mahriban agzalar.. ! Saglyk amanlykmy? uzak wagtdan bari sorasammykam ya da soramasammykam diyip yördüm.. yöne sizinem pikirlerinizi almak hem de mesela tazeden seretmek kararyna geldim.. mesele şu.. SSSR dagamanka türkmen halkynda o diyen gapma garşylyk yokdy.. düşünje taydan homogenrakdi.. emma welin ondan son Türkmenistan daşary yurtlar bilen tanyşmaga başlady.. orslar kan natanyş daldi.. olar ya da edenleri ,edip bilmedikleri barada tema açjak bolamok.. diyjek bolyanym taze nesil barada.. göniden göni aytmaly bolsa kabiri türklerin elinde yetişyar .. aglabasy orta mekdeplerde yetişyar.. kabiri bolsa dürli dürli yerlerde we sistemalarda yetişyar.. bu yere çenli hemme zat tamam .. mundan ençeme yyl son bularyn arasynda gapma garşylyk bolup biler mi? Bolayan halatynda türkmen halky nahili kynçylyklar çeker.. Şu wagtdanam kabir forum sahypalarynda munun seslerini eştse boljak.. türkmen halkynyn bolsa toleransy azjyk pesrak halk.. garaz gyzma halk.. derrew gaharlanyp garşysyndaky bilen düşünişmezligi mümkin.. sorag şu.. şu wagt Türkiyede yüze çykyan syyasy ya da dini meseleler geljekde bizde de yüze çykyp biler mi?.. we sizin goşjaklarynyz..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Prezident "problema

Prezident "problema chykmasyn" diyse chykmazda :D

Turkmenistanda zatlar sheyle ishlanokmy name, eysem? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha :-D"
 • asfod 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry"

Halkyn oz arasynda

Halkyn oz arasynda doreyan problemalar belli 1 yerde chozuler welin, yone Turkiyedaki yaly problemalaryn kopusini ulaldyp, ustune-de pul/guych gazanmak isleyan kabir politiklerin + profesorlaryn + generallaryn arkasynda durup, dovledi garyshdyrmak isleyan guychler bolsa, onda yagday kynyrak. Aslynda Turkiyanin taryhyndan alynjak kop sapak bar (harby guyjin hich hachan halkyn sesi bolan mejlise el galdyrmazlygy, dovlet politikasynda harby guyje eye adamlaryn tasiri, halk'yn okuvly boleginin okuvsyz bolegine hukuky zulumy we etc), we shular yaly yalnyshlary bizem etmesek, herkimin hakyny gorayan sistema gurup bolsa, onda kimin haysy medeniyeti "halayanlygy" problema bolmaz !

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "molodec!"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "berekella!"

Sen diyyan "viruslaryn"

Sen diyyan "viruslaryn" kabirleri bar şuwagt, hukuky(?) zulum, haramhorluk, adalatsyzlyk... Döwlet bilen halky birbirine garşy getiryan zatlar in gysga wagtda çözülmese, Türkiyede yaşalyan problemalar bizdede dörap biler. Türkmenistanyn şuwagtky dolandyryjylaryna we yaş nesline uly we jogapkarçilikli wezipeler "berlen"dir, taryh we geljek şugün yazylyar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Menin TR'daki in halamayan

Menin TR'daki in halamayan zadym, TR'de halk'yn bolek-bolek yagdayda, has dogrusy "Bolunen" yagdayda yashamagy. 50,60-njy yil'lardan son dagy halk'yn dindar boleginin kopusi "Chagamyzy universitede ibersek palan adamyn ogly yaly, Alla-Huday diymeyan adam bolup geler" gorkusy bilen, chagalaryny okatmandyrlar, we universitetde okanlara-da chyndanam "medeniyet" sozunin ashagynda her bok iymegi owredipdirler. Onson bular yaly "medeniyetli" nesil dovleti dolandyrmagy oz haky gorenson, butin milletin sesi bolan mejlisi basyp almagy 1 hak yaly gorup, garybyn sesini basmakda hich hili yalnysh gorenok. Menin "hukuky zulum" diyyanim hem shu. Garybam okuvsyz bolanson, hukuky arenada sozuni yoredip bilenok, sesi chyksa-da hol medeniyetli adamlaryn guran gizlin toparlary taraplaryndan temmileri berilip...Garaz, Turkiyedaki yagday ozuni "Yurdyn hakyky eyesi" sayyanlar bilen, yurdyn hakyky eyesi bolan halk'yn arasyndaky yagday, we TM'de shu wagt rejim'in dashynda ozuni beyle hasap edip biljek guych yok, rejim'em status quo'da ayak dirap durman, hukugyn bitarap we her zadyn ustunde bolan gunlerine tarap yorese, Turkmenistan Turkiyan gunlerini gormez enshalla!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry düşünipsin..berekella!"

vVv dogan,Türkmen halkynyn

vVv dogan,Türkmen halkynyn gyzma we gaharjandygyny yazdyn, Türkmenlerin yöretjek syyasatyny bu kriteriylara göra pikir edyan. Yöne sen bu yerde yalnyşyan, türkmen halky gyzma halk dal, sabyrly halkdyr, parasatly halkdyr. Syyasatyn gaharjanlyk bilen dalde, akyl bilen yörediljegini herkim bilyar. Elbetde 100.000 dollar tölap, yuridicheska girip, kakalarynyn goldawy bilen döwletin beyik orunlaryny eyelap "syyasat" etjek bolyan adamlar (tupoyrak bolsa) onda şuwagtdan gaygy etsek bolar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Yeketak derman de-mo-kra-ti-ya!! we bir teklip...

Azajyk düzetme teklip edesim gelyar...tankyt hökmünde görülmegem mümkin.

Yokardaky mowzukdaky medeniyet sözünin yerine başgaça birzat; düşünje, ideyalogik pikir... yaly termin ulanylan bolsa has yerlikli bolardymyka diyyan...

Medeniyet bolanda yokardaky mowzugyn içindakilerden biraz başgarak birzat bolyar. Meselem; Yslam-hristiyan medeniyeti/dünyasi... yogsa-da yokardaky Medeniyetler gapma garyşyklary(Medeniyetler çatışması/ The clash of civilizations) meselem günbatar-gündogar dini ynançlary, dap-dessurlary agzalanda köp ulanylyar.

Medeniyetler gapma garyşyklary yurt çakleri bilen çaklendirilmeyan yagny belli bir territoriya sygdyrylmayan global bir mesele bolup duryar...

Ya-da yurt çaginde grajdanlaryn dürli-dürli pikir yöretmekleri olaryn dürli-dürli medeniyetlerdendigi manysyna gelmeyar. Eysem tersine medeniyet olaryn arasynda umumy bir bag hökmünde rol oynayar.
Bir sosyalist bilen radikal fundamentalistin siyasy görüşleri bilen dünya garayşy başgaça bolsa-da olary birleşdiryan zat milli bayramlar, toy-tomaşalar, milli oyunlar, dap-dessurlar umuman medeniyet bolup duryar.

Şol sebapli bu mowzukda medeniyet yerine düşünje, ideyalogik pikir... yaly terminler ulanylsa has gowy bolardymyka diyyan...

İsle belli bir çakde, isle global bolsun bu hili social meselelerin yeke tak dermany bar, olam: DEMOKRATİYA.

__________________

put on a happy face

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "menin uçin öran peydaly maglumatlarynyz we kesgitlemeleriniz üçin.. "
 • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry bellapsiň!"

köp zatlary dogry

köp zatlary dogry bellapsiniz... menem ilki başda şol terminler barada pikir yöretdim emma medeniyetden başga ulanmaga söz tapmadym.. Medeniyet .. sebabi esasan Günbatarda (Orsyyet ya da Yewropa..) ya da ABŞ-de yetişen oglanlaryn ya da gyzlaryn tebigy şertlerde (at STP:) utançsyzrak ya da radikal düşünjeli bolup yetişjekdigi ikuçsyz.. bizin kabir ayyp göryan zadymyz olara adaty zat hökmünde gelmegi mümkin..emma bizin ullakan hormat goyyan zatlarymyz ya da şahsyyetlerimiz barada bilinip bilinman gürlenilmegi ya da tersinden bizlerin olaryn hormat goyyan ya da sylayan şahsyyetleri barada bilip bilman gürlemegimiz dawleniyleri yokarlandyryp biler we sonam onatlyk bilen gutarjagy ala gumana.. muna şayatlyk edyan kabir yagdaylaram bar .. meselem kabir forum sahypalarynda yazylyan zatlar sebapli " erkek bolsan şu yere çyk .." da "bu yere gel.." men seni eyderin, beyderin etdirerin .. yaly sözlemlere köp gabat gelendiris. belki şu yerde de bolandyr.. emma dogry netije berendirmi? .. asla.. emma gynansagam "tanamadyk asgermez" diylişi yaly , birek biregi tanamzok.. we bu geljekde gapma garşylyklara yol açyp bilermi? açsa bu kynçylyklar nahili geçilmeli ya da geçmegin yollary..
in ansadyndan.. şu wagt şeyle bir pikir köp kişide bardyr.. "daşary yurtda okan bir gyz hökman betçilik edendir .." şo bir zat oglanlara da degişli.. gepin gysgasy wagtynda türkmenleri teke yomut arsary diyip synplara ayyrmaga synanşypdyrlar. .ondan sonky proyektleri şeyle bolmagy ahmal.. meselem Türkiyedaki çaknyşyklaryn esasy şudy.. Belli synp adamlar başga medeniyetde yetişen adamlara "molla, yzagalak,arap fanaty, guşkelle.. " diyyadi.. olaram jogap hökmünde "ateist, kommunist, dinsiz , kitapsyz , Hudaysyz.. " we synplaryn arasyndaky uçurym gitdigiçe açylyardy.. Agzalan ateistler ya da kommunistlerin (adyny siz goyun:) aglabasy Günbatarda yetişipdi.. we olaryn tasirinde galypdy.. we bizde de şonun yaly meseleler yüze çykyp biler diyjek boldum.. bu dine şahsy oylanma.. sebabi -çy, -çu goşundysyny adamlary sypatlandyrmak üçin ulanmak köp adamyn damarynda(ganynda) bar yaly.. Türkmenlerde bolsa has yaygyn.. Bir yere barsan ilki oba şaher welayat soralyar.. yene başga bir mesele.. Istanbuldan deport bolup gaydyanlaryn aglabasy Lebap ya da Daşoguz bolanson beyleki welayatlaryn adamlary Lebaplylara ya da Daşoguzlylara yansyly (önyarglı) seretyar.. Ya da Marylylaryn Dubaiden köp maşyn getiryanligi sebapli mary nomerli maşynlaryn üstünden (öni 98nki yzy 2006nky ) yaly prikol tutyarlar.. Prikol tutmak , gülmek degişmek gowy zat welin sonky yyllar hasam prowoke ediji bolmagy mümkin diyjek bolyan.. sebabi bir gezek nebitdagdan maşynly gaytmaly boldum.. önünde otyryn.. edil önümizde de Mary nomer bir maşyn geçdi.. Şofyor başlady "Marruhlar eyle de Marruhlar beyle diyip.. " yzy nam bolandyr öydyaniz .. bolmalysy gyzyl gyran sögüşmek ya da uruşmak.. yada öz halkynyn ayybyny açmak ..(at STP) emma düşjek wagtym aytdym oyun edibrak hem de yumşak bir dil bilen Marlydygymy.. ol gaytam arkamdan yene sögendir.. şo bir zady özüm edemokmy ?. Lebap welayatyna Şotlandiya diyilmegi bir bada prikolrak geldi.. emma has çunnur pikir yöretsen nahilek yalnyşdygyna düşünse boljak.. gysgaça empatiya zehinimizin pesrakdigini boyna almaly bolyar.. mundan birnaçe yyl son prikol tutmak üçin diysen prowoke ediji produktalaryn çykmagyndan çekinyan.. sanasan kan welin menin wagtym çaklirak.. (yalnyşyan yerim bar bolsa ötünç sorayan ) son yene de yazmakçy.. gyzyklanmalarynyz üçin sag bolun..

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Quote: esasan Günbatarda

Quote:

esasan Günbatarda (Orsyyet ya da Yewropa..) ya da ABŞ-de yetişen oglanlaryn ya da gyzlaryn tebigy şertlerde (at STP:) utançsyzrak ya da radikal düşünjeli bolup yetişjekdigi ikuçsyz.. bizin kabir ayyp göryan zadymyz olara adaty zat hökmünde gelmegi mümkin

Ey Wepa, kakdyrman, goni aytsana how!

Name, iki gun on "bok iymek" diydim, shon uchin yazyanmy shuncha uzyn yazgyny? Bolyahow, utanch yok mende :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "ba aggam :D gin yerin gürrünini edyan ay ..:P "

Daşary ýurduň ýagdaýyna

Daşary ýurduň ýagdaýyna diňe içinde ýaşaňda doly göz ýetirýäň, şonuň üçin comment ýazmakdan saklanaýyn.
Ýöne Türkmenistanyň içinde dörän kiçijek podsistemalar hakynda aýdanyňda (türkmen-türk mekdepleri, rossiýskaýa shkola) şol ýerlerde okap ýetişen çagalar özlerini beýlekilerden aýra tutýarlar (hemme ýerde beýle däl bolmagy mümkin, meň töweregimdäkiler hakynda ýazýan). Tm-yň WUZlaryna şol mekdeplerden gelenler belli bir toparlary döredip, beýleki ýaşlara gatyşmaýarlar. Bir tarapdan bu olaryň agzybirligini görkezse-de, beýleki tarapdan biraz geň. Sebäbi eýýäm belli bir gruppalar döräp başga aňyýetli topary düzýäler. Köpüsini eýýäm "türkçe pikirlenýär". Garaýyşlary "ýönekeý" halkyňka ters gelýär. Käbirleri özlerini başga milletiň wekilleri ýaly alyp barýarlar. Bu örän irnik mesele. Eger Tm-yň öz içinde mekdepleriň täsiri bilen şeýle bolýan bolsa, daşary ýurtlarda okap gelenler bilenem şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykmagy mümkin.
Medeniýet çaknyşyklar bolup biljek zat.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "gowyja analiz."

pikir we düşünje çaknyşyar...medeniyetler çaknyşmayar

Mençe yaşlar arasynda dürli pikir we düşünjelerin yüze çykmagy we olaryn netijesinde-de halk arasynda dürli toparlaryn döremegi medeniyetletler arasy çaknyşmagy manysyna gelmeyar.

Gaytam tersine medeniyet; olaryn arasynda bir çaknyşygyn gözbaşy dal-de; tersine dürli pikir we düşünjelere eye şahslar şol sanda halklar arasynda baglayjy bag bolup duryar.

Elbetde halk arasynda emele gelyan/gelen toparlar bizin üçin geng görünmegi adaty yagday. Özümiz bildik bileli totalitar rejimde yetişenson bu hili yagdaylar we aramyzdan dürli seslerin yanlanmagy bize üytgeşik gelmegi münkin.
Emma başga pikirlenip, başga ses çykarmagy we netijesinde-de halk arasynda kabir toparlaryn, çetleşmelerin emele gelmegini medeniyetler çaknyşygy bilen düşündirmek yalnyş.

Sebabi bu hili yagdaylar demokratiyanyn alamatlaryndan hasap edilyar. Bu yerde esasy zat dürli pikirlerden bolanlaryn dawa-jenjele may berman bir stolyn başynda düşünişmek we orta yol tapmak.

Yagny medeniyetler çaknyşmayar, pikir we düşünjeler çaknyşyar...

__________________

put on a happy face

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Medeniyetler çaknyşygy barada gysgaça...

Aslynda bu medeniyetler çaknyşygy diyip orta atylan pikir kabirlerine göra bir toslamadan ybarat.
1993-nji yilda Harward'da siyasy bilimler professory Samuel Huntington galama alan bir makalasynda medeniyetler çaknyşygy/the clash of civilizatin diyip yorgut getiryar...
emma bu makala birbada görkezilen talaba garşy Huntington makalasyny kitaplaşdyryar we 1996-njy yilda Medeniyetler çaknyşygy we taze dünyanin emele getirilmmegi/the clash of civilizition and the remaking of the new world order atly kitap çapdan çykyar....

Emma wagtyn geçmegi bilen bu toslama antitez hökmünde birgiden makala, kitap we ylmy iş çapdan çykdy/çykyar... bu gipotezlerin umumy merkezi pikiri bolsa Medeniyetler ittifakı/Allience of civilizations(türkmençesini siz yazayin, yalnyşmasam medeniyetler birleşigine gabat gelyar).

Mana galsa mençe-de medeniyetler çaknyşygy bir toslamadan ybarat. Meselem Osmanly imperiyasynyn düzüminde yslam-hristiyan-iyudey halklary dawa-jenjelsiz düşünişip 7 asyr bile yaşamagy başardyrlar.
İstanbul yaly kökli we dürli medeniyetlerin beşigi hasaplanyan metropollarda metjidin-serkawyn-katorgalaryn(jem öylerini-de goşayin muna) biryerde yerleşmegi-de bir mysal.

__________________

put on a happy face

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly maglumatlaryn uchin!"

poahf gow yazıpsın ,ama

poahf gow yazıpsın ,ama men medeniyetler çatışmasına inanıyorum.Bunyalı giderse dünya yani ''biri yer biri bakar ,kıyamet ondan kopar''.Emperyalizm denilen zat '' hep bana ,hep bana ''.Medeniyetler arasındaki fark açılırsa ,savaş kaçınılmaz ,medeniyetten kasıt aslında hiristiyanlık ve müslümanlık.
Osmanlıda aslında öz devrinde süper güçdü. 7 asyr bile yaşamagy başardyrlar,diyosun köp doğru.Ve osmanlı medeniyetler birleşiğini başardı.Sonra emperyalistler osmanlıyı böldü,parçaladı,kafkasta,yemende,libyada balkanlarda.. 7 cephede savaştılar paçalamak üçün ,20-25 devlet türedi.Ne oldu şimdi,? her yerde problem var.
Ortadoksluğun merkezi istanbul,müslümanlığın merkezi mekke medine ,yahudiliğin merkeszi,hiristiyanlığın merkezi müslümanlığın kutsal şehri kudüs ,müslüman şii lğin merkezi kerbela başka nice kutsal yerler hemsi osmanlı teritoryasındaydı.Tarihtede hiç bir problem yoktu ,hemsi halk mutluydu,şimdi batı,amerika fikir ediyo ''osmanlı bunu nasıl başardı diyip''. İşte 7 asırlık tecrübe ,daha Amerika 2 asır bolmadı.
Her zatı biliyorum diyen adamdan korkmak gerek.Bildiğini zannediyo sonra ay ben ırakta yanlış yaptım,ay ben afganda yanlış yaptım,ay ben balkanlarda yanlış yaptım...İyide dünya oyun oynama yeri değil.Bir kezek de doğru iş yap be kardeşim .

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"