Paris bn London arasyndaky mengzeshlikler ve tapawutlar

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Slm Gadyrly Agzalar ve Myhmanlar.
Gechenlerde New York bn London diyip mowzuk achypdym indi bolsa shuny achmaga karar berdim. Mumkinchilik boldy Paris'e gidip geldim ve indi shol yerde goren kabir zatlarymy siz bn paylashayyn diydim.

Parisin ozu daglyk ve duzluk yerde yerleshyar. Kabir daglyk yerlerine chykyan velin shaheri yokardan seretsen bolyar. Dini tarapdan olar ozleri Katolik ve elbette churchler katolik churchleri ve shona gorade arhitekturasy bar. Paris mana Istanbulin yollaryny yatlatdy az owlak. Sebabi istanbulda bir daglyk bir duzluk ve yollary dine asfalt bn dalde dashlardan orulen ve vagtyn gechmegi bn bular tekizligini yitiripdir onson hokumet olaryn ustune yuka shekilde asfalt guyupdurlar syn bn seredende hem asfalt goryan hem dashlary goryan.

Parisin arhitekturasy diysen uytgeshik ve gen. Hany biz meselem turkmenistandan ozbegistana gechsek kop menzeshlikler goreris emma angliyadan fransiya gechyan velin duybunden uytgeshik dunya.
Shaherin halky az mashynlar az ve yollar diysen gin. Hatda ilki yol bar onson tratuaryn yarysy velosiped suryanler uchin yarysy bolsa pyyadalar uchin. onson yolun gyrasynda mashyn park etmek bolanok emma olar yolun derrew yan taraplarynda paralel kichi yol edipdirler ine shol yere girip park edyan.
Hich hili traffic jam yok hemme zat smoothly gidyar emma bir zat bar uly kruglarda(roundabouts) hich hili svetafor yok kim signal berip horoz bolup gygyrsa shona yol berilyar ve sheydip gechip gidyar. shonun uchin halk uchin yer usti gechelge edilman yerasty gechelge edilipdir.

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "paylashanlang hemmesi üçin"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme agam..."
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "senem dunyani gezyanow Hajy aga :-)"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

dwm

Globalisation diylen pikir orta atylanda onun beyleki manysy hokmunde Americanisation diylipdir oydyan sebabi global ekonomikada ve politikada ve lifestyle'da bir gapdaldan dunya deninde gymyldayan beyleki gapdaldanda amerikanyn kulturasyny owrenyan. Meselem fast food ya bolmasa internet amerikanlarin dunya yayradan zatlaryndan in gin yayranydyr emma sholardan hich tasirlenman galan yurtlaryn biride Fransiya. Meselem Londonyn merkezi kochesi bolan Oxford Street'i al her adimde coffeshop bar(starbucks,pret a manger, nero, costa ve sh.m.) ya bolmasa yene her adimde dal yone her 500 adimde bir burger king ya mcdonalds bar. Paris'in merkezi kochelerinden Champ Elysees'i alaly yekeje Mcdonalds gordum olam refurbishment uchin yapykdy burger king yok coffeshoplar hich hili yokdy gaytam tersine bar/cafe/restaurant uchusi birlikde bir binalar bardy ve giryan velin ichi diysen dar emma islan zadyny alyp bilyan.Londonda take away'den kan zat yok emma parisde tapyp bilman masgara bolduk. Kamahallar londonyn kabir yerlerinde farmers market ya dine market guryarlar gidip islan zadyny shol yerden alyp bilyan emma parisde gurulyan marketlerde local radio stansiyasy gelip hem shol yerde goni efirde chykysh edyar hem halk bn sohbetdesh bolyar. Diysen bashgacha atmosferasy bardy gynansakda shol zatlar londonda yok.
Underground meselesini aytsam gen galdym hany her train'da bir teker bolar(demirden) emma bularynky pakryshka hany mashynlarda bolyara shon yaly ve trainler elektrik bn ishleyar. Koneje stilde edilen ve henizem shony gorap saklapdyrlar.umuman underground systemasyny edilish sheklini haladym, yone hapisa london biraz arassa saklayar. Kocheler hakynda garshylashdyrsam london yaman hapisa parisa gora yaman dar ve diysen mashyn ve adam kan.
Parisin jaylary hakynda aytsam meni birhili 17-18 asyra alyp bardy. Men graf monte kristo diyen kinony gorupdim shonda gen galdym nadip shol asyra menzedyarler diyip asyl seredip otursam ol yerinin ozu shon yaly ekeni. Jaylaryna seredyan velin uly ayna yerine gapy goylan ve balkon edilman gapyn yarysyna yetayjek shekilde rashotka chekilen sheylelik bn olar shol gapyny hem ayna sheklinde hemde gapy sheklinde ulanyarlar.

Dwmy bar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Moderator(Mergen)yenede

Moderator(Mergen)yenede bashga bar bolsa' eger islesen shul mowzuklary biryere jemle men sebabi son yenede bashga birnache shaherler hakynda yazmakchy.Agzalardanda gezen goren yerleri bar bolsa biz bn paylashsalar gowy bolardy.

Umumy mowzugyna at teklip

Umumy mowzugyna at teklip etsen, birleshdireris 1 zat edip.

Men nesip bolsa sonky ay

Men nesip bolsa sonky ay yene bir yere yolagchy shol yerde goren zatlam hakynda yazyp son umumy hakynda at teklip ederin onson gelejekki yer barada shol temanyn ichinde yazaryn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "Durubersin-le, Mergen! Maglumat köp bolsa, her ülke üçin aýry mowzuk has amatly we bärde köp!"

Onsoň men kän

Onsoň men kän düşünmedim, iň halanyň niresi boldy ýaşuly? New Yorkmy, Londonmy ýa Parij? Menä New Yorkyň maşyn ýagdaýyny halamadym. Maşynsyz bolsaň Amerikada mümkin däl, a maşynly bolsaňa, New Yorkda gaty kän maşyn bolany üçin ýene kyn.

Aý ýöne seňki turizmdä. Ýagny kän wagtlyk bolaňok, şoň üçin diňe daşyndan görensiň Parijem, New York'am. Azajyk ýaşap deňeşdiräýmeseň.

Men Moskwada 5 ýyl boldum, halamadym. Maşynly bolsaňa kyn, sebäbi köp wagt ýollar gar, maşynlar taýyp ýör, sürüjiler senden 5 beter kellesiz, GAIşniklerem pul alarman, a maşynsyz bolsaňam, sowuk howada şol metro diýdi, awtobus diýdi. Hapa we her hili adama duş gelinjek ýerler. Umumanam, howasyny halamandym Moskwanyň, gaty sowuklaý.

New Yorka 1 gezek gezip geldim, 1 gezegem aýlandym. Howasy Moskwa görä has gowy ýaly, ýöne maşynly ýagdaý edil MOskwa ýaly. Adamlary has ýakymly, özüňi New Yorkda has arkaýyn we rahat duýýaň.

Houston'a diňe maşynda geçdim welin, kän pikirim ýok, ýöne içi daşy highway'ler bilen doly ekeni. Philadelphia gaty jenaýat ýagdaýy biderek diýýäler welin, merkezi hä erbet däl. Waşington DC bolsa, edil Aşgabat ýalyjak şäher ekeni. Kiçi, bir hili gowja. Men megapolisleri halamok asyl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gownume yaran yer paris,

Gownume yaran yer paris, yone men dine turist hokmunde yazyan, eger yahsamak uchin saylanmaly yer bolsa Amerikanyn east coast taraplary bolaymasa. Yewropada yashamak biraz kyn hemme yer dar howa bulutly yagyshly ya bolmasa oyler o diyen uly dal. Arap yurtlarynda yahsasanam erbet dal bolmagy mumkin yone Dubai'da doglup ulalan kabir arap dal tanyshlar bar velin yaman erbet racist diyyarler. Turkiye dine istanbulda yashaymasan galan yerleri hakyndaya aydyp biljek dal. Orslar hich hachanam dal. Olar heniz ozlerinin kimdigini tanasynlar onson biraz az owlak gowulashsynlar onson beyleki yurtlaryn adamlarynam adam hokmunde goysunlar onson ol yerde yashamak hakynda pikirlenip bashlaymasan yogsam mena sholar hakynda hich hili gowy zatlar eshitmeyan.
Yaponia belki bolup biler emma ol yerler amerika yaly bashga yerden gelenleri oz aralaryna kabul edesleri yokmuka diyyan.
Australia ve New Zealand bolup biljek yurt olaram erbet yer diyip eshitmedim yone kim bilya.

srg

Bayram wrote:

Houston'a diňe maşynda geçdim welin, kän pikirim ýok, ýöne içi daşy highway'ler bilen doly ekeni.

Bayram sen shol yerden yany yakynda gechdinmi yada katrina'dan son gechdinmi? Eshidishime ve TV'de gorushume gora shol yer shol hadysadan son hich hili gowulashmandyr. Bilyan extra zatlarn barmy?

New Orleans dälmaý

New Orleans dälmaý Katrinanyň geçen ýeri? Men dogrymy aýdaýyn, Houstonyň içine aýlanmadym kän, ýöne şol aýlanmadygymyň sebäbi, nirä gidesimiz gelse, şäheriň içinden geçýän highway'ler bilen gidip bolýany sebäpli. Onsoň highway'em çalt bolansoň, oglanlar şoň bilen äkidýädi, menä ortasyny görmedimem...

Dallasy has kän gördüm, Houston'dan.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men new orleans houston'yn

Men new orleans houston'yn bir county'sidir diyip yordum velin asyl olar dine gonshy ekenler.

Srg

Bayram wrote:

Men Moskwada 5 ýyl boldum, halamadym.

Russiyada okayan oglanlardan kamahal eshidyardim nasist orslardan goranmak uchin pistolet almaly bolyardyk diyip shu na dereje dogry?

Ay yoklay, edil on yaly dal.

Ay yoklay, edil on yaly dal. Onsonam ol yeri name Amerikamy, her yerde pistolet tapyp bolyarmy?

Mana 5 yilda azar beren bolmady welin, kop azar berlenleri gordum yone. Gaty erbet urlan hytaylary yenani gordum. Belki jenayat tarapdan Amerikanyn kabir shaherlerinden erbet daldir. Yone men MGUda, Orsyedin in bir medeniyetli adamlarynyn bolmaly yerinde, medeniyedin pesligini gordum. Yonekey dushunje ejiz, ksenofobiyany duymak gaty yenil. Orslaryn biri-birine bolan garaysham owerlik dallay, shon yaly agzala millet az. Adamlar biri-birine edil beyle gowy yakyn dal, yone yakyn bolup, dostlashan oglanyn bilen jana-jan bolyan.

Ine aydaly Amerikada adamlaryn gaty kopusi yaman friendly. Emma olar bilen dashary yurtly birinin hakyky bizin dushunjamizdaki, turkmen kellesindaki dostlugy gurmak kyn. Olaryn dostlugy gaty ejiz, yilgirip bakmak we yene. A Orsyetde tersine. Her kimin yuzi towugyn goti yaly, churshup dur. Yuzuni turshaydyp, durmushdan nedowolni gezip yoren kopusi. Guleryuzli we dost yaly dal. A yone wagt gechip 2-3 sanysy bilen sheyle dostlashyan welin, yaman yakyn, perdesiz, jana-jan bolyan. Bile her boky iymage tayin bolyan :D

Bilemok tapawudyny dushundirip bildimmi. Bir tarapdan Orsyetde galan dostlarym, Dima, Regina, Natashka, Roma yaly kursdashlarymy goresim gelya, yogalan Boris Aleksandrowich bar, yatan yeri yagty bolsun. Emma ol yerde yashamda ozumi arkayin duyup bilemokdym. Urjaklarmy oldurjeklermi ola kan boljaga menzanok, bolmagam mumkin welin, has erbedi gunde-gunde adam-adam aragatnashyklary biderekda. Adamlaryn mentalitedi "vse vokrug govno, a ya vot odin D'Artanyan". Onson ksenofob kopusi. Amerikanlar gizleyami namemi ;D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Başga ýene belläýin,

Başga ýene belläýin, Sankt Peterburg gaty owadan şäher. Aý Moskwada hem owadanja şäher welin, Sankt Peterburg edil şol ýaňky Pariji taryplanyň ýalyrak bardyrla. Ýöne bir erbet ýeri, gaty Demirgazykda bolansoň, howasy şeýle biderek. HEmişe bulutly, ýagyş ýagjak bolup duran ýaly, ýylyň köp wagty sowuk. Menä oň ýaly şäherde jebäm gysýa, depressiýada ýaly bolýaňow. BAryp aýlanyp gaýtmak üçin gowy, ýaşamak üçin ýylyrak ýerler bolsunlaý.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Fransuzlar name uchin

Fransuzlar name uchin perfume'i ilkinji bolup chykarypdyr diyip kellame geldi? Orta asyrlar yagny renesance'dan on halkyn arasynda gaty tapawut bolupdyr bir gapdalda achlykdan olen burjualar beyleki tarapdan mesligine chydaman yoren baylar. elbbete fransuz karoly paris'de kochelerde yorande hich hili hapachylyk islemandir muna ilkinji chozgut atlaryn yzyna birzentden yada rezinden atyn b*kuny yere gachyrmaz yaly ta guyrugyndan bashlap atyn suyreyan telejkasyna chenli bir zat cekipdirler ve shu hemme zady saklayar emma diysen erbet ysy bar biz Hotel de Invalides diyen muzeyin yanyna bardyk velin shol yerde shol atlardan kan gorduk shonda diydim bah sheydip arassa saklamak islapdirler diydim oz-ozume.bu orta asyr parisin bay tarapy emma shondada porsy indi burjualaryn yashayan yerini goz onune getirsek olarda sheyle sheyleyem oy yok achlykdan olyarler onson nirede bolsun banya yada suwa dushmek. Her tarapdan ys alyp baryar onson sheydip shol ysy yatyrar yaly perfume ulanyp bashlapdyrlar sheydip sowda uchin gelen sowdegarlerde bu zatlary gowy gorup alyp ugrayarlar sheydipde perfume fransuzlaryn in gowy doreden zatlarynyn biri bolyar. Henizem parisde sholar yalilar az dal emma olar birhili bashga yerden gelen siganlar, kabirleri kellelerine yalyk danyarlar sebabi sheytseler bilyarler musulmanlar pul beryarler. Manada biri gabat geldi.
sigan-Do you speak English?
men-Yeah
sigan-Please read this diyip elindaki haty gorkezdi
alyp okap gorsem men Bosnia&Herzegoviniadan oysuz blah blah diyip yazylgy.
Menem men Bosnia gitdim hany oz dilinde gurle diydim, onson bir zatlar diymage bashlady, menem yok sen gurleyanin romanian dili diydim yogsam ikisinem bilemok onson yanky gyzjagaz yalbarmaga bashlady. zordan sypdym

Fransuzlaryn kopusi inlische bilsede hich hili gurlemek islanoklar kabirleri gurleyar olaryn inlischeside hamana fransuzcha yaly hich aksentlerini uytgetmek uchin dyrjashanoklar.
Parisin kochelerinde aylanyp yorus birden yanymyzdakylardan biri diyyar shu agsham parisde european night diyyar shol sebapli birnache muzeyler agsham 6pmden son mugt diydi.Biz onson Musee de Luvre'e gitmage karar berdik hany shu mona lisanyn suratynyn saklanyan yeri. Ichine girdik edil british museuma menzesh yone biraz uly. aylanyp yoruz Napeloen'in oyleri diyen bolumine girdik. Diysen uly ve owadan stilde mebeller ve chyralar bar. Her komnata giryan velin hamana beyleki gapydan napeloenin ozu chykyp gelayjek yaly. ilki giryan reception room onson study room onson guests room(myhmanlar uchin) kichi zal bar onson dining room. diysen owadan ve hemme zat sheyle yakymly ve her zada seredende ozune degishli harakteri bar. onson beyleki komnata gechyan bed shol yerde goz yetiryan fransuzlar na dereje luks zady halapdyrlar ve nadip luks yahsapdyrlar. Henizem french style bed ya kitchen ya dining room diyip aydyarlar diymek bir zatlar bar eken.Onsonam chandelier lampalary fransuzlar tapan heniz edison modern lampalary tapmanka olar bolyan yerlerini yagtyldmak uchin shem ulanipdirlar ve shol chandelier'lere birgiden goyupdyrlar sheydip shol beyik binalary yagtaldypdyrlar.

Telpekler (4 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • metamorphic 3 telpek goyyar we yazyar: "Beyan edişing gaty gowy"
 • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Wow! Ozumi Parizhde yaly duydum!"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

onson binanin beyleki

onson binanin beyleki tarapyna gehcyas suratlar bolumine hemme suratlar orta asyrlara degishli ve hemmesi bir manyda bir zatlar anladyar yagny Isa(a.s.) bar onun chagalygy ve ulalan vagty ve crossda oldurlen vagty, meryemin suratlary onson birgiden apostle'laryn suraty ve angellerin suratlary. Uzak yoramizden son gelip yetdik mona lisanyn suratyny gormage diysen adam kan herkim aldygyna surata alyar hamana hollywood artislerinin red carpetin usutnde surata dushurilishi yali. Iki sany shol yerde ishleyan fransuzlara soradym gulyarmi yada sheyle dur. shol suratda gulyar emma weird smile diydiler. sheydip 1.30 sagatlyk muzey gezelenjimiz gutardy. Galjak otelimize geldik shu wagta chenli hich gormedik stilimde edipdir yene fransuz stili emma gen tarapy divarlary kagyzdan dal, chekilen dal matadan oboy ve yenede lyustralar frasuz stilde. Komnata girdik tv seredeyin diyip niyetleni tvni yakdym yekeje kanalda inlische dal hemmesi fransuzcha.Edere zat yok muzikalniy kanal gordum irden turamsonda otyryp scooby doo diyen multigi fransuz dilinde seretdim.

kabir yurtlaryn na dereje

kabir yurtlaryn na dereje baydygyny bilmek uchin public service diylen guramalaryn ulanyan mashynlaryna seretsen az owlak ang yetiryan. Meselem germaniyanyn polisiya mashynlary mercedes. Inlislerinki BMW ve Opel astralar. Aaraplarda Toyotalarmysh, turklerde renault'lar(turkiyede chykyan), eyranda peugeot'lar(eyranda chykyan), orslarda ladalar ve jiguliler. turkmenlerde jiguliler ve ishleyanlen hususy mashynlary, fransuzlarda bolsa hem renault hem peugeot mashynlary emma bular fransiyada chykarlanlar.Fransuzlarinda polisiyalary bashga bolumlere ayrilyar meselem UK'de transport police ve community support diyip bashga bolumlere ayrilyar menem fransiyada goz yetirdim olardada police bar onson gendarmerie diyip bolumlere ayrylyar eshiklerem az owlak uytgeshik.New yorka gidemde amerikanlarin iyyan portionlary ullakan diyip yazypdym fransuzlarynky kichi. Bir yerde durup sweet crepe aldyk kichijek bolanson bizem ach bolanson 5 bite'da gutardyk.Yatdan chykmanka shunam bellap gecheyin. her yewropa yurdunda koloniya eden yurtlaryndan adamlary kan. Meselem UK'de kan hindiler, pakistanar,bangladeshler ve afrikadan gelenler bar. Fransuzlarda kan north afrika yurtlaryndan gelen araplar ve afrikalylar bar.
Bularyn ichinde gelen msuslman toplumlar yurda name getiripdir ve na dreje ilamy tanadypdyr shona az owlak degip gecheyin. UK'de pakistanlar islami dogry shekilde tanadyp bilmandirler ve kan beylekiler bn goshulyshyp(adapt) gitmandirler. Sheydenleri sebapli henizem gara ishde ishleyarler ve henizem second class hokmunde seredilyar. Yogsam inlislerin sistemasi islami gaty achyk ve halka islami gowy tanatsan ozal islama dushman yurt bolanam bolsa shu wagt hakykatdan islam bn baryshmak(yarashmak) isleyar. Fransuzlar beyle dal olar gety dinine berk katolikler ve islama gaty erbet goz bn seredyarler shondada musulman toplumlar adapta bolupdyrlar. arasynda gorersin musulman sportsman, komediyen, ya bolmasa celebrity yada TV alypbaryjy ve sh.m. shol sebapli fransuzlarin arasinda musulman bolyan kan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hakykatdan hem sen tasin

hakykatdan hem sen tasin yazyangay, bolmasa sen hem SYYAHATNAMA yazay, :):)

sayyathanamaya dalde yone

sayyathanamaya dalde yone giden her yerim hakynda shu yerde yazmakchy Inshallah.

Dunyadaki uly shaherlerde

Dunyadaki uly shaherlerde ekonimiki yagday, howa we klimaty, transportation, kwartira mumkincilikleri, bilim we saglyk tarapyn mumkincilikler boyuncha survey edipdirler
http://www.mercer.com/qualityoflivingpr
linke basynda, ashak scroll edin.
Quality of living'de Wena(Vienna) birinji, infrastructure'da bolsa Singapore in onde eken. Paris bilen London quality'de 30larda, yone infrastructure'da has gowyrak.
Yogsa da Wena gidaysemmykam ;)

shoncha gepden son kabir suratlar

yenede

Parisin in beyik yerine chykan vagtymyz ve shol yerde Saint-Pierre de Montmartre diyen katolik church.

Meryem enen buthanasyny

Meryem enen buthanasyny (sobor parizhskoy bogomateri) hem gordunmi? Tasin yermi? Bu yer barada kan eshidemok yone muzeye owrulen bolmagy mumkin.

Meryem enan buthanasy gaty

Meryem enan buthanasy gaty kop yerde bar, her hristian yurtda birnachesi dagam bardyr. Rumyniya/Brasov'da-da 15-nji asyra degisli, gothic stilde gora gurulan cathedral bar, ady on Saint Mary bolan, yone 17-nji asyrda tutus shaher bilen oda yanandan son, ady "Black church" bolup galypdyr.

Myahri sen diyyanin Notre

Myahri sen diyyanin Notre Dame de Paris bolmaly.Ol hem muzey hokmunde hemde ybadathana hokmunde ullanyarlar. Iki gapysy bar biri girish gapy beyleki chykysh gapy. Diysen beyik edip gurulypdyr ve ichine giryan velin yuzun yokarda yoreyan sebabi patologa suratlar chekilen ve her sutun(pillars/stoyka)lara owadan nagyshlar edipdirler. sagdan bashlayan her yerde kichi stol sheklinde bir zatlar goyupdyrlar ve shonun ustunde herkim gelip bir dileg edip shem yakyar son biraz yoreyan velin oturgychlar bashlayar seredyan velin has sag tarapda confession area'lar bar ve bularyn hemmesinde aynasynda confessions given in english diyip yazylgy. 2-3 sany area bar onson church sag tarapynyn arka tarap chunkune/kunjegine gelyan velin bir yer ayirypdyrlar ve skulpturalar bar. Olarda hristitaynlykda bir many anladyandyrda oza grob bardy onson yaralanan adamyn gowresinin yarysy grobyn dashyndady. Onson biraz yoreyan velin shol church'in kichi makedi bar onun chep tarapynda bolsa nahili edilip gurulshyny anladyan maket bar bu elbette na dereje dogry yone azda-kande goz onunde shekillendirsen bolyar nahili gurlandygyny. Son chep tarapa gechyan velin yene sag tarapdakylara menzesh yerler bar emma barde skulpturlara bar ve ashagynda st antonio beylekide st peter yazylgy ve adamlar sholaryn onunde dyza chokup dileg edyarler. Az yorap olary gechenson church'in ichinde dukan bar zat satyarlar. In kan satyan zatlaryndan biride shem bahasy 10 euro. onson yenede shol churche degishli suvinirler bar. Ortasy bolsa ybadat edilyan yer hatta biz shol yerdekak bir zat edyardiler gornushine gora bir chagany baptise edyardiler.
Dash gornushi diysen uytgechik arhitektura birgiden nagyshlar bar ve aynalarynyn hemmesi renkli aynalara ve her aynada yenede hristiyanlygy anladyan suratlar bar. On tarapyndan seretsen church diymersin sebabi kellamizde shekillendirdigimiz churchlere menzanok on tarapy iki sany uly stoykasy bar son arka tarapyna serdyan duybunden uytgeshik.
Taryhy 1100-1200 nji yillarda gurnalan ve gothic stilde gurnalan name maksat bn gurnapdyrlar ony bilemok yone internetden gozlesen bardyrlay.

Ichinde duchen suratym bar oye gelemson goyaryn shonda kellande shekillendirenin bn garshylashdyrarsyn onson baha berersinda

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • utp_li 1 telpek goyyar we yazyar: "Gurrun berenin uchin. Zahmetine hormat!!!"

inede notre dame de paris suratlary

Edil ozi! Suratlaryn uchin

Edil ozi! Suratlaryn uchin thanks. Men pikir edishimden has uly eken. Ichi biraz garankyrak, hemme churchlerinem yagtylandyrylyshy sheylemi ya?
Gyugonyn "Notre Damme de Paris" diyen eserini okadym, oran gyzyklandyrdy! Shol eserin gahrymanlaryna yasalan monumentler bardyr oytdum (Kwazimodo, Esmiralda). Aslynda bu eser real wakalara esaslanmandyr, wakalar hem shol ybadathanada bolup gechmandir, yone church awtorda eseri doretmage itergi beripdir! Sheyle ajayip islegi doreden bolsa, bu church oran tasirli bolmaly!

style ; hattın içine

style ; hattın içine image nasıl koyuyosun. banada öğret.

kop soralyan soraglar

kop soralyan soraglar bolumine git shol yerde ginishleyin dushundiryar.