Ispaniya vs Turkmenistan, yada yakynda gechirilen Mendeleev Olimpiadasy barada gysgacha

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyryly ildeshler.
Kabirlerinizin bilshiniz yaly mekdep dowurlerinde mana fizikadan olimpiadachy bolmak nesip etdi. Shon usti bilen men birnache gezek dashary yurtlara halkara olimpiadalara gatnashyp bildim.Men muny owunmek uchin aydamok, prosto son kabir yazjak zatlarym uchin gerekli bolanlygy uchin fakt yada gury informasiya hokmunde yazmaly bolyan.
I tak, birinji gezek men sekizinji klasdakam Ispaniya Dunya olimpiada gatnashdym. Ispaniya gitmakam mana, anarda bizi ispanlaryn bizi asgermezligi ahmal diyipdiler, yone Ispaniya baran gunumuzden sonuna chenli hich-hili asgermezlik gormedik. Gaytam tersine. Bize gaty gowy provodnik berdiler, herimizi bir otaga yerleshdirdiler.6-da turuz diysen 6-da, 5-de turuz diysen bashde turuzyadylar. Olimpiada Ispaniyanyn Salamanka shaherinde gechirilyadi, birinji gunumuzde Salamankany gezdirdiler,beyleki gunlerde bolsa Ispaniyanyn Castilla, Leon, Sevilla, Valladolid shaherlerine aylayadylar. Ertirlik, gunortanlyk we agsham naharlarynda islan zadyn, islan mukdarda bardy. Mysal uchin ertirlige ichgilerden-kofe, chay, suyt,kakao, miwe soklary, kola,fanta,sprayt...,a iymitlerden bola-yag, syr, kolbasa, bulkolar, yumurtga etc. Teoreticheski turdada,eksperementalnyi turdada bize edip bilen yenilliklerini etdiler, eshik geymekde, kagyz harjamakda hich hili gysma yokdy. Her gun her hili chykysh bardy. Bir gun bir yere teatra, beyleki gun bashga yere bashga bir zada alyp gidyadiler. Cyganlaryn gitara chalmakda nahili ussatdygyna men shotayda goz yetirdim (chynymy aytsam sholar yaly gitara chalyany entagem eshidemok).Garaz her gun prazdnikdy. Bizin provodnigimiz hemishe yanymyzdady we bize ispaniyanyn taryhy barada, aydymchylar, medeniyeti, futbol barada gurrun beryardi. Olimpiadan yapylysh guni salyut atyldy we yzyndanam durli ekzoticheski naharly ujin boldy.
Men shu zatlaryn barsyny olimpiada gatnashyp gormediklerin halkara derejede gechirilyan charelerin nahili gechirilimelidigi barada biraz pikir edinmegini isledim.
Kopunizin bilshiniz yaly yakynda Ashgabatda Mendeleev Olimpiadasy gechirildi. Menin pikirimche Turkmenistan uchin gaty uly we wajyp sobytie. Bizin oglanlaram tuweleme bir altyn, iki kumush we dort bronz medal aldylar. Olary gutlamak we Dunya olimpiadada ustunluklerini gaytalamaklaryny dilemek bilen Olimpiada bara gurrunume gechmekchi.
In bashynda aytmakchy Mendeleev Olimpiadasy gelen olimpiadachylaryn goren yada gorjek in erbet olimpiadasy bolup biler.Shon uchin eger gynanmak islemeyan bolsanynyz yzyny okap oturman.Bilim ministrligine yokardan turkmen-turkler bilen ishleshmeli diyip prikaz gelipdir. Yone olar turkmen-turk mekdeplerinden komek uchin chagyrylan uch dort kisha "dine her gun gorunseniz bolyar, sizden bashga hich zat gerek dal"- diyipdirler.
Her yurtdan gelen olimpiadachylary otaglara 3,4,5 kishiden yerleshdiripdirler. Her uch yurda bir provodnik.Ertirlige her gun bir zat, oda shu: her adama buhankan bir bolegi, sho buhankan ustunde duran bir bolejik syr we bir bolejik yag we her alty adama bir chaynek chay we bir chaynek kofe. Olimpiada gelenlerin yarysyndan kopusi(menin pikirimche hemmeseme bolup biler) ertirlik etmeyarler eken. Gunortanlyk naharam sheyle edyarler: heme olimpiadachylar gelip oturyarlar, officiantkalaram olaryn onune bir tarelkada nahar goyup gidyarler. Olimpiadachylar neorganizovannyi millet, biri 12-de gelse ikinjisi 1-de gelyar. A officiantkalar bolsa bir stoly birje gezek obslujivat edyarler. Meselem 3 gazak gelip bir stola oturdylar. Onlerine nahary goydular, iyyarler. 15 minutdan yene iki gazak gelip oturdylar, olara bolsa hich kim seredenogam. "biz bulary obslujit etdik eyyam" diyyarler. Plyus barsynyn ustune dobavkada yok, bashga naharam yok. Halasanam, halamasanam, gussanam sho nahary iymeli. Teoreticheski turdada, eksperimentalnyi turdada hemme kishi kostyum bryuk geymeli bolupdyr!!! Nache olimpiada gitdim, beyle zadyn bolup biljegi aklymyn ujundanam gechmeyadi, yone biz tuweleme uytgeshik, oz dowletimiz barada oylanshmandyryn. Bizde bolup bilyar!
Aylanmana sekiz ayaga, Ruhnama mekdebine, yimpasha we ors bazara alyp gidipdirler. Ozem sheyle bir zat bolup gechipdir: olimpiadachylary yimpasha getirip "aylanmana bir sagadynyz bar"-diyipdirler. On bash minutdanam "davay hemmaniz yignanyn ors bazar gidyas". O tayda eyyam oturyp nahar zakaz eden bar, zat aljak bolup duran bar...barsyny yignap ors bazara alyp gitdiler...Borda.
In sonky aytjak zadym intevyuchylar barada. Bir adam islese intervyu berer islemesede bermez, dogry dalmi ildeshler? Hich kimin olaryn elinden golundan tutup hich yere goybermani intervyu almaga haky yok dalmi? A bizin jurnalistlerimiz bolsa imenno sheydipdirler ozem in godek we nahalnyi formada. Gurleship goren olimpiadachylarymyn barysy intervyuchylardan shikayatchydy...
Men bir nache milletleri we yurtlary biraz bilyan we bir zada chyn yuregimden ynanyan. Myhmansoyerlikde turkmen yaly bolup biljek millet gaty azdyr.Bizin sheyle bolmagymyza garamazdan gelen myhmanlaryn onunde masgara edinlikleri uchin BILIM MINISTRLIGINE kop kop kop sagbolsun aydyan.

ps.informasiyanyn hemmesi diyen yaly Mendeleev Olimpiada gatnashan dasharyyurtly olimpiadachylaryn agzyndan alynan.

Telpekler (9 kisiden 12 sany)

Bu yazgi ucin

 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hajyjan 3 telpek goyyar we yazyar: "Telpekler Bilim Ministrligi uchin!"
 • mammedsherip 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Wah, turkmen hachan dyuzelerkya :(("
 • medman 2 telpek goyyar we yazyar: "gowy teswir."
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "utanç!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gynandym.."
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bizinkiler nahili galma

Bizinkiler nahili galma yolbashchylaray? Basharmajak zadyna boyun bolma! Mendeleyewi gul yaly derejede Gyrgyzystan gechiripdir, Yssyk-Kul diyen kolun boyunda, onson Belaruslar gowy gechiripdirler, men yadyma dushya, Azerbeyjanlar gowy gechiripdi. Moskwada sheylerakdi, yone sen yazanyndan 1000 esse gowy.

Men yene aydasym gelya, bizde SSSR-den galan in biderek miras - kelleler we dunyagarayishlar. Ahow, shol ishleri edyan adamlara "oyune pylan wagtda myhman barya" diyseler has gowy hyzmat etjek adamlar welin, shu myhmanlarynam sheyle myhmandygyna kelleleri chatmayarda...

Utanch. Beyle basharmajak ishine goshulmaly dal. Boyun bolsan, professional derejede yerine yetir!

Bilemok barini okayan himikler barmy, bar bolsalar gaty gormesinler, emma Mendeleyewin netijeleri siyasy. Her yil nirede bolsa, shol yerden okuwchylar altyn alaymaly. Bu yilam Turkmenistan bolupdyr. Oglanlar ustunligini Dunya Olimpiadalarynda hem gorkezayedirler diyyan mena, bolmasa bu altynyn bahasy bashgacha gorner.

PS Mendeleyewin soraglarynyn derejesi Dunya Olimpiadalarynyn derejesinde we Mendeleyewde yer alanlar, Dunyade hem yer alyalar. Yagny az yurt gatnashsa-da, Dunya Olimpiadasynyn derejesinde kynlyk bar, belki ondanam kynrak.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • medman 1 telpek goyyar we yazyar: "SSSR-den galan in biderek miras - kelleler we dunyagarayishlar-diyeninucin :)"

eger aydyshyn yaly bolan

eger aydyshyn yaly bolan bolsa duran masgarachylyk. munyn üstüne hiç zat yazmagynam peydasy yokmyka diyyan men-a
--------------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Salam! Menden on Bayram

Salam!
Menden on Bayram yatlap gechishi yaly, haysy dowletde olimpiada gechse shol dowletede 1nji yerler berilyar diyen barada yazasym geldi. Men 2006 Dowlet olimpiadasynda fizikadan gatnashamda shol yyl bir okuvcha hich yer berilmedi, yone onsan nagrajdeniyadan son mugallymlar bilen baryp syowyuship-aglap 2nji yer aldy, hem oz okuvchylarynada yokary yerlerinden berdiler.... Men aytjak bolyanym, birem ar-namys yok, hich adalatchylyk yok...
GaraDagyn yazan zatlaryna hem hich soz tapylanok, govy "Licom v gryaz" bolupdyrys... :((

With the best wishes, Merjen!

Haywan kadiler diysani, ozun

Haywan kadiler diysani, ozun onaranokmy, onaryana na gore "arasynda aylansanyz bolyar" diyyan ?! Dovlet olimpiadalaryna 5 kopuklik "sponsor"lyklary bilen edyanleri yetmeyan yaly, gelip halkara olimpiada-da Turkmenistany masgara edip...Ay sizin #$%&^#@ ^&%^$*!

P.S. Men duynjik okuwchylarymy 1 yaryshdan getirdim, Rumyniyan ichinde gechirilyan, dovlet olimpiadasyndan azyrak kichi mochberli yarysh, yeniji bolan okuwchylara pul dagy berilyar we etc. Sonurak uzyn edip, suratlary bilen paylasharyn nesip bolsa.

pul dagyn beryaler

pul dagyn beryaler diydinmi?:D turkmenistandaky döwlet olimpiyadasynda yer alsan çaynek kasedem beryaler:D(yany bilen ruhnama)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Barde 100-300 euro arasynda

Barde 100-300 euro arasynda pul berilyar koplench, alan yerine gora, we her synp'dan 10-12 adam yer alyandygyny goz onunde tutsan, bayraklaryn nache $ bolyandygyny sen hasaplaber. Chaynek kasan yerine DVD'ler, Ruhnama'nyn yerine bolsa matematika degisli kitaplar we yaryshyn bolan shaherinin turistiki brosurlary + kitaplary berilyar !

We bu dovlet olimpiadasy dagy dal, her hepde diyen yaly 1 yerlerde gechirilyan yarysh(jyk)lar !

Barmy Mergen surat bir zat

Barmy Mergen surat bir zat gorelile.

Aslynda Dunya Olimpiadasyna gatnashanlaryn kabirlerinde surat zat bardyr, sholar goysa gowy bolardy.

Samsyklyk! Owalam 97de bolan

Samsyklyk!

Owalam 97de bolan biologiya olimpiadasynda masgara bolypdyk.

Olimpiadachylary gezmage akidenlerinde hemme olimpikler gezilyan yerde gezip yörmüş. Yekeje prof galypdyr awtobusda, elinde kamera alyp wideo alyamyş. Olimpiadachylary goldamaga gelen polisiya we Kolaly maşyn barmyş. Miliciya ylgap ylgap baryp kola daşaryamyş bagazhyna. Bagazhynam depip açyamyş. Muny yanky prof düşiripdir. Son gije hemme kişa görkezipdir...

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Gorsen youtube-dede bardyr

Gorsen youtube-dede bardyr shonyn videolary...