Siz haýsy döwletden bu sahypa girýäňiz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Türkmenistan
23% (41 votes)
Türkiýe
38% (67 votes)
Rusýa
3% (6 votes)
Amerika
10% (17 votes)
Hytaý
3% (6 votes)
Britanýa
6% (11 votes)
Germaniýa
1% (1 vote)
Ukraýina
3% (5 votes)
Ýaponiýa
1% (1 vote)
Fransiýa
1% (1 vote)
Gazagystan
1% (1 vote)
Kanada
0% (0 votes)
Afrika
1% (2 votes)
Gyrgyzystan
1% (1 vote)
Singapur
2% (4 votes)
Ba$galar
7% (13 votes)
Jemi 177 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam gadyrly agzalar we

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar! Ine şu ýerde agzalarymyzyň haýsy ýurtdan şu sahypa giryänini bilmek üçin ses berlişik açdyk! Geliň onda ses beribereliň! :)
Häää, ýöne şu ýerde hemmäňiziň girýän ülkäňiz bolman biler şonuň üçin beýle ýagdaýda "başga" ny saýlap okaýan ýada işleýan ülkäňiziň adyny aýdyp ol ýer barada biraz gürrüň berseňiz hoşal bolardyk!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • BlueDomino 1 telpek goyyar we yazyar: "yazyanam yoklay..."

Bäh, hiç haýsyňyzam

Bäh, hiç haýsyňyzam bolýan ýurduňyz barada biraz maglumat bermekçi däl-dä! Hany men ba$laýyn onda! Men Rusýanyň Moskwa $äherinde okaýan! Umuman halky barada aýtsam ululary oňat, ýa$ nesili biraz aýnakyrak, birem a$a özlerini ýokary tutjak bolýalar. Emma aralarynda gyzyl ýalylaram bar elbetde. $äher owadan, ýöne onçakly arassa diýip bolmaz. $onda-da biziň A$gabadymyza görä gaty arassa. Howasy gaty gowy, her pasylam görüp bolýar, esasan gy$ känirak bolýar, yagny uzak dowam etýär. Howpsyzlyk hakynda aýtsam, indi kän öňkiler ýaly "skinheadlerä" o diýen köp däl, hat-da men bir gezejik gördüm bir ýylyň dowamynda. Ýöne $onda-da ölüm-ýitim bolup durýar aram-aram. Eger köpçiligin bolýan ýerlerinde gezseň ýagny çola ýerlerde sümülip ýörmeseň kän howp ýok! (Allajan gorawersin hemmämizi!) Ýöne geň göräýmeli, Aziýaly halk gaty köp, Çeçenler, Gazaklar, Özbekler, Tatarlar, Gurzynlar, Hytaýlar we.$.m. Bärde Türkmen gaty az! Edil beýleki halklar ýaly köp däl. Okuwy barada aýtsam, köp zatlary SSSR-den galan materiýallar, ýagny özleriniň tapan açy$laryny köp agzaýalar we öz usullary bilen okatýalar, yagny oteçestwennost diýip $ol SSSR-den galma zatlary henizem okatýalar.

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • BlueDomino 4 telpek goyyar we yazyar: "al onda"

Bäh, Türkiýeden

Bäh, Türkiýeden girýänler köp ekenow, gaty köp möçberi $olar eýeleýär. Berekella!!!:D

Türkmenistan

Menä türkmenistandan girýän. Howasy gowy. Paýtagty ashgabat. Ösüp barýan shäher. Merkezi gaty arassa.
Halky myhmansöýer. :) ýurdy prezident dolandyrýar. Internet ulgamy çalt depginde ýaýraýar. Mekdeplerde çaglar internet ulanyp bashladylar. :)

mekdeplerde dagyn ulanyp

mekdeplerde dagyn ulanyp bolyan bolsa dünyan in ösen döwleti derejesini eyalipdir ekena turkmenistan:D

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Mekdeplerde dogrudanam

Mekdeplerde dogrudanam ulanyp bashladylarmy interneti? Eger sheyle bolsa bu gaty gutlanmaly yagday, geljek nesil dunyaden habarly bolar.

Turkmenistanyn in kop okuwcy

Turkmenistanyn in kop okuwcy iberyan 3 dowleti TR, Orsyet we Malayziya, yone Malayziya barde yok, bu na bolush...

Bagyshlarsynyzda men yadyma

Bagyshlarsynyzda men yadyma dushenjelerini yazdym!!! Bashgalar diyen bolumi secsenizem bolar, shona derek! Onson Malaziya barada sizden maglumat dinlesek hasam gowy bolardy.

Salam gadyrly agzalar we

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar!
ALLAHA SHUKUR men okayan yurdymy goshupsynyz, yokmyka diyip gayyg edip otyrdym :) Ozyum hyazir Gazagstanda, Almatyda okayan. Bu yeri gaty owadan, howasy turkmenistana gyorya salkynrak, byarde hem hemme 4 pasly gyoryup bolyar, gyuyzine we yazyna gaty owadan bu yerde! :) Byarde gaty kop mashyn bolany uchin howasy haparak, kyocheleri toje sledovatelno haparak... Men Amerikan Universitetde okayanym uchin okadyshlary western yurtlarda yaly, shonun uchin koplench ozyumi Amerikada yaly duyyan :)) Ana shol yaly, soraglanyz bolsa arkayyn soraberin :))

With the best wishes, Merjen!

son sizin

son sizin universitedinizde-de nahara at eti goshyalarmi..? menin barde gazak dostlam bar velin, at etini gaty gowy goryaler...
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

:)) Hawa, byarik gelenimden

:)) Hawa, byarik gelenimden son bildimle, atyn etini iyyas diyip aytdylar.
Biz byarde ozyumiz nahar bishiryas, shonun uchin gazaklar oz naharlaryna goshyan bolsada bilemok...

With the best wishes, Merjen!

menem shol %44 eyeleyan

menem shol %44 eyeleyan turkiyeden giryan ekenim...
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Rumyniya/Constanta'dan

Rumyniya/Constanta'dan giryanligim sebapli, "Bashgalar" !

Malaziýa

Men Malaziýadan girýän. Malaziýa hakda aýtsak, jeňňellik we ösen döwlet. Okeanyň kenarlarynda dynç almaga geljek bolsaňyz, haýsy okean diýseňizem bar. :)
Okaýan ýerim,UTP-de(Universiti Teknologi Petronas-Petronas Tehnogiýa Uniwersiteti :))jeňňeligiň içinde ýerleşýär, ýöne häzire çenli maýmynlar bilen asudalykda ýaşap gelýär UTP jemagaty. :)Biza olary iýemzok, olaram gije ýatamyzda galmagal edenoklar.
Umuman şeýleräk.
-----------------------------------------

Gaýdyp gelmegem bar eken...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!Allajan bilimingi artdyrsyn!"

Molodis

Meniñ arzuw eden ýerim eken. Berekella!!

Abraýlyja oka. Watana peýdaly adam bolup ýetish.
Dilden saña 10 telpegimi goýýaryn. Molodis.

Singapurdan 3% kope

Singapurdan 3% kope garashmalam dal, 3 adam okaya :D Yooo, "OKAYA"!
Nazar

Hindistan

Hindistanan

Mena Azerbeyjandan giryan.

Mena Azerbeyjandan giryan. Bakudan.
Bari hakynda bilgi gerek bolsa sorap bilersingiz.

*****************************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

gaty uzak dal..samolyoda

gaty uzak dal..samolyoda münsen 10 sagatda zatda baryan oydyan.
2010 Dünya FUTBOL Çempionatam G.Afrikada geçirilya.
yoldaş tapylman durmaz :)

hehe...ongardyng, menem

hehe...ongardyng, menem Marokko ya-da Musurden girip gorsem :D
____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Los Angeles, CA Nesip bolsa

Los Angeles, CA

Nesip bolsa aspirantura okamakcy.

***MENZİL***

Angilyanam

Londanam goyaynda?? ya yuka goryanizmi? :)

Da King Britaniya bar-a

Da King Britaniya bar-a paytagty name etjek? :)
_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!