Mesihilik (Hristianlyk) hakynda sorag jogaplar we dialog

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly ildeşler, käbir ildeşlerimiziň haýyşy bilen şu blogy açmagy makul bildim. Mesihili ynamy hakynda gürrüňler we dialog alyp barmak üçin gürrüňdeşlik açykdyr. Mümkin boldygyndan dialogymyzy birek birege bolan hormat we parahatçylykly dowam etdireris.
Bu dialog arkaly her birimiz hakykata göz ýetireris diýip umyt edýärin!
hormat bilen,
Sylap

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ilki bn sen kyn gormede

Ilki bn sen kyn gormede hristianlikda inanch hakynda az owlak maglumatlar ber. Trinity hakynda onson yenede bashga mukaddes yerleriniz, kitaplar ve sh.m. Galybersede biraz deep git kin gormesen dinin getiren zatlary bir hristian nahili bolmali haysy dowur meselem hristianlik taryhynda in gowy dowru bolupdyr yene-yeneler

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bolyar!"

Mesihiligiň dünýä

Mesihiligiň dünýä gelmegi asyrlaryň jümmüşinde gadymy pygamberler arkaly Hudaýyň öňünden wada eden Mesihiniň iki müň ýyl mundan ozal dünýä gelmegi netijesinde başlanýar. Muňa bolsa Hoş Habar, ýagny Injil diýilýär. Hoş Habar gysgaça alanda şulary öz içine alýar:şol ýüzlerçe pygamberlileri amal aşyrmak bilen Isa Mesihiň päk äre çykmadyk gyzdan Bibi Merýemden dünýä gelmegi, ýaşamagy, Onuň öwredip wagyz eden taglymaty, Halasgärdigini we Ozal başda bar bolan Söz (Kelam) ýagny Hudaýyň Sözi bolandygyny subut edýän amallardyr, gudratlar görkezmegi, Hudaýyň “Gurbanlyk Guzysy” hökmünde bütin adamzadyň günäsi üçin haçda ölüp, jaýlanyp, üçünji güni direlip şägirtlerine we baş ýüzden gowrak adamlara 40 günüň dowamynda aýan bolup göge gidişinden we Özüniň wada edişi ýaly iman edenlere Mukaddes Ruhy berişi we ýenede gaýdyp geljekdigini we Özüne iman edenleri Hudaýyň jennetine alyp gitjekdigini wada edenligine esaslanýar. Mesihiligiň esasy taglymaty: hemmeleriň günälidigi we günäniň netijesinde baky höküme eýedikleri, adamzadyň öz-özüni din arkaly, ýadat gowy işleri arkaly halas edip bilmejegi we Hudaýyň rehimine we merhemetine mätäçdigi, bu sebäpden Hudaýyň bu gutulyşy başdan başlap Kanun we pygamberler arkaly wada edendigini we bu gutulyşy Özüniň Isa Mesihde üpjün edengini we Isa Mesihe günäleriň jezasyny bermek bilen Öz adalatyny ýagny “günäniň jezasy üçin töleg bolmaly” we merhemetini ýagny “biziň hiç birimiziň mynasyp bolup bilmejek we gazanyp bilmejek gutulyşymyzy mugt bermegi” aýan etdi. Biz ynsanlaryň jogapkärçiligi bolsa, günämiz üçin toba etmegimiz we özümiziň Hudaýyň rehimine we merhemetine mätäçdigimizi boýun almagymyz we şükür edip bu “beýik we gymmatly Isa Mesihdäki gutulyşy” kabul etmeli, we mundan beýläk bolsa çagyrylyşymyza we imanymyza laýyk durmuşda ýaşamaga çalyşyp, Hudaýyň adyna öwgüler getirýän ýaşaýyşda ýaşamakdyr. Bu ähli ynsanlar üçin bolan gutulyşyň ähli milletlere wagyz edilmegini bolsa Isa Mesih şägirtlerine we özüne iman edýänlere sargyt edipdir. Bu sebäpden dünýäniň soňuna çenli bu Hoş Habar wagyz edilýär we dünýäniň her bir künjeginde iman çagyrylýar(dowamy bar)

Indi bolsa Mesihiligiň

Indi bolsa Mesihiligiň Hudaýyň Sözi hökmünde kabul edýän kitaby bolan Mukaddes Kitap hakynda käbir maglumatlar:Mukaddes Kitap-Bu nähili kitap? Bu Hudaýyň sözi, Beýik Hudaýyň bütin adamzada ýollan Mukaddes Kitabydyr. Mukaddes Ruhdan ylhamlanan kyrka golaý awtorlar tarapyndan 1500 ýyllyk döwrüň içinde ýazylyp, dünýä we adamzadyň ýaradylyş syryny açyp berýän bu kitap Mukaddes Ýazgylar ýygyndysyndan ybaratdyr. Mukaddes Kitap iki bölüme, ýagny Köne Ähte we Täze Ähte bölünýär (”äht” sözi Hudaýyň adamzat bilen aýratyn gyzyklanyşyny görkezýär). Töwrat, Zebur we pygamberleriň ýazgylaryndan ybarat bolan Köne Äht Isa Mesihden ozal gadymy ewreý dilinde, Täze Äht (Injil) hem Isa Mesiihden soň birinji asyrda şol döwrüň edebi dili bolan grek(ýunan) dilinde ýazylypdyr. Köne ähtde Hudaýyň älem-jahany ýaradyşy, adamzadyň günä batyşy, şeýle hem Hudaýyň saýlan hlaky Ysraýylyň taryhy hakda maglumat berilýär. Ol gadymky pygamberleriň ýazgylaryny, Süleýmanyň Tymsallaryny, Zebur atly kitaplary öz içine alýar. Täze Ähtde bolsa Halasgärimiz Isa Mesihiň dogrluşy, ömri, görkezen mugjyza we alamatlary, günäkär adamlary halas etmke üçin ölüp, gaýtadan direlişi beýan edilýär. Biziň ýyl hasabymyz Isa Mesihiň dogaln ýylyndan başlanýar. Ähli döwürlerdäki ynsanlara ýüzlenýän Mukaddes Kitabyň özeni ýalňyz Hudaýyň sypatlary we Onuň adamzat bilen gyzyklanyşyndan ybaratdyr. Mukaddes Kitapda, bir tarapdan, adamzadyň günä edip, Hudaýyň huzyryndan kowluşy, müdimi heläkçilige höküm edilişi barada aýdylsa, beýleki bir tarapdan, Hudaýyň adamzady halas etmek üçin, gören çäreleri hakda gürrüň berilýär. Aýratyn hem adamzada gutulyş ýoluny açan Halasgärimiz Isa Mesih hakda Kitapda doly maglumat berilýär. Mukaddes Kitap çap bolan ilkinji kitapdyr (”Gutenbergiň Mukaddes Kitaby” 1452-1456-ýyllarda çapp edilipdir). Kitap çap etme we sowatlylygyň aratanlygy netijesinde, häzir Mukaddes Kitap juda köp adamlar tarapyndan okalýar. Ol hem ýonekeý zähmetkeşler öýünde, hem bilimliler arasynda iň zerur kitapdyr. Mukaddes Kitabyň taryhda köp halklaryň medeniýetine biçak uly täsir edenligi öz-özünden düşnüklidir. Mukaddes Kitap başga dillere terjime we neşir ediilişde hem dünýäde birinji orny eýeleýär. Ol mundan baş ýuz ýyl ozal doly ýa-da bölekleýin bary-ýogy 33 dile terjimel edilen bolssa, 19-njy asyryň içinde dört ýuzden gowrak dilde neşir edilýär. 20-nji asyrda Mukaddes Kitap doly ýa-da onuň aýry-aýry bölümleri ene-de 1500 dile terjime edildi. 1992-nji ýylda Mukaddes Kitabyň doly ýa-da bölekleýin terjime edilen dilleriniň sany bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekize ýetdi. Ýer şarynda ýaşaýan halklaryň 2 prosenti heniz öz dilinde Mukaddes Kitabyň tekstlerine eýe däl. Şu baglanyşykda 1880-nji, 1884-nji ýyllarda türkmen dilinde arap elipbiýinde Londonda çykan “Mattadan Ýazylan Injil” we 1982-nji ýylda Mukaddes Kitap Terjime Instituty tarapyndan neşir edilen “Ýahýa Boýunça Injil” aýratyn bellenip geçilmäge mynasypdyr. Görşimiz ýaly, Mukaddes Kitap dünýäde iň köp neşir edilýän we okalýan kitap. Şonuň üçin türkmen halkyna hem Mukaddes Kitabyň şu bölümini hödürlemek uly medeni waka, türkmen edebiýatyna möhüm goşantdyr. Mukaddes Kitaby okap tanyşmak bilen siz Hudaýyň siziň üçin döreden gutulyş ýoluna hem düşünersiňiz we ol ýoly kabul edip günäleriňiziň bagyşlanmagyna we ebedi ýaşaýşa gowuşarsyňyz diýip umyt edýäris.

Sylap aga azara galyp munça

Sylap aga azara galyp munça zady ýazan bolsa, menem doly okaýyn diýen maksada geldim. şu wagt şu ýere ýetdim, we şu ýazan zadyňyzda bir zada dykgat çekesim geldi!

injil iň kän dile terjime edilen kitap diýip, öwgüli manyda ýazypsyňyz. ýöne muň sebäbi barada pikir etdiňizmi??? Dünýä ýurtlarynyň 60-70%-de talaňçylyk eden galtaman iňlisler we beýleki ýewropa ýurtlary, indi ogrlan pullary bilen pulsyz galan adamlaň dinini satyn aljak bolýalar!!! Gödek gürleýän bolsam bagyşla "Türkmen" agam, ýöne nädeýin, gaharym gelýä :(


Maru Şahu Jahan

Ceriumoxide ildeş

Ceriumoxide ildeş ýazanlarymy sabyrly okap pikirleriňi bildirýändigiň üçin minnetdar!

Hawa Injiliň terjime edilmeginiň iň esasy sebäbi Injiliň özünde ýazylan! Bu sebäpden seniň ýokarda aýdan zadyň bilen ylalaşyp bilemok. Çünki taryhyň jümmşine göz aýlasaň köp patyşalyklar haýsy dine degişlidigine seretmezden talaňçylyk edipdirler we özünden ejiz halkyň hakyny elinden zorluk bilen alan ýerleri kan bolupdyr. Emma Isa Mesih baradaky Hoş Habaryň dünýä ýaýramagyny we her bir halkyň dilinde wagyz edilmegini syýasat bilen garyşdyrmasaň gowy bolar. Hawa başga dinlerde bolşy ýaly Isa Mesihe bolan ynamy hem öz maksatlary üçin we ondan din döredip şol dini bir döwletiň ýada toparyň baýlaşmagy üçin, höküm ýöretmek üçin ulananlar taryhda boldy we bu günler hem şeýle işler etmäge synanyşýanlar bar. Emma bu Injiliň nädogrydygyny we Isa Mesihiň Hoş Habaryny aradan aýyrmaýar. Bu sebäpden eger hakykaty biljek bolsak onda bu imanyň özeni bolan Isa Mesihe we Onuň durmuşy barada ýazylan Injile salgylanmalydyrys. Eger Isa Mesih we Onuň şägirtleri nädogry zat edýän bolsa onda başga gep. Adalatsyzlyga gaharlanýan bolsaň bu gowy zat, emma dünýäniň problemasyny bir halkyň ýada bir dine eýerýänleriň üstüne ýüklejek bolsaň onda bu adalatly bolmaýar! Çünki bilşiň ýaly dünýäde hem ýaman hem-de ýagşylar bar we olar her milletde, ýurtda, dinde we dinsizlerdedir!

Quote: Çünki taryhyň

Quote:

Çünki taryhyň jümmşine göz aýlasaň köp patyşalyklar haýsy dine degişlidigine seretmezden talaňçylyk edipdirler we özünden ejiz halkyň hakyny elinden zorluk bilen alan ýerleri kan bolupdyr.

Türkmeniň atalary bolan Seljukly imperiýasynyň dowamy bolan Osmanly imperiýasy ýokarda siziň agzan zatlaryňyzy etmändir! Ýöne Fransuzlar, Iňlisler we ş.m. döwründe Afrikany talap, gyryp, genocide edipdirler, indem bir elinde gyzgyn çörek beýleki elinde de injil bilen kömek eden bolýalar (((

Quote:

Emma Isa Mesih baradaky Hoş Habaryň dünýä ýaýramagyny we her bir halkyň dilinde wagyz edilmegini syýasat bilen garyşdyrmasaň gowy bolar.

şol diýýän döwrümde ýewropada iň göýçli organ nämedi?!!
.


Maru Şahu Jahan

Osmanly Istanbuly nadip

Osmanly Istanbuly nadip aldy? Yewropa çenli yewropalylaryn özleri çagyrdymy? "gelin, bizi basyp alyng" diyendir öytyanmi?
Fransuzlar, we inlislere göra has wyjdanlyrakdylar diysen, onda goşularyn. inlislerin, fransuzlaryn eden ayyby köp; yöne osmanlyn edenem basyp almaklyk, hiç-hili goldanyljak yeri yok.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Osmanlylar basyp alanda,

Osmanlylar basyp alanda, ýerli halkary talamandyr, garrylary, çagalary, ejizleri, uruşyp bilmejek derejede bolanmlary, serkewe(chruch) sygynanlary, dını ruhanylary öldürmändirler.
Jemşit agam, Ýewropa näme jahylam bolsa ol wagtlar samsyk däldir, näme üçin 'geliň bizi basyp alyň' diýsin. Elbetde, Osmanly basyp aldy, ýöne adalatly döwlet ýaşatdy. Musluman bolmaýan ýekeje adamam zorlap musulman etjek bolmady, ýöne iňlisleň, fransuzlaň, portugallaň, iň esasanam orslaň biziň milletimize(Gökdepe urşy) edenlerini özümiz gowy bilýäris.
Siz diýýäňiz,'yöne osmanlyn edenem basyp almaklyk, hiç-hili goldanyljak yeri yok.' Siz taryhda ýaşap geçen güýçli döwletleri, imperialary nädip tanaýaňyz, ýa häzirki wagtda Amerika? Ol döwletleň güýji eýelän ýerleri bilen belli dälmi? Näme Amerika, birden häzirki ýaly Amerika boldymy? Amerika kontinendine gelen ilkinji ýewropalylar ýerli halk indeýleri öldürip maslyklaryny depe-depe edip ýakmadymy? Welin Osmanly döwleti hiç basyp alan ýerine beýle zulym etmedi!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "ýokarda diýjek bolan zadym! sag bol"

Men bu yerde yene bir zada

Men bu yerde yene bir zada uns bermelimika oydyan.
Osmanlylaryng basyp almgynyng manysy name we name hayry bar?

Atdaş agam, biz olara

Atdaş agam, biz olara gaýgarman, hezil edip, guwnç duýup ýazars. Agzalarymyz köpçüligi makullar, emma ýazanymyz bilen bärdäki 2 sany agzamyz(1-Diplomat,2-Jemşit) ýene öz işleri ederler. Olar bul zatlary mümkin okadylar, emma okamak başga, kabul etmek başga. Olar kabul etmekden geçen, tersine ýene ýamanlap ýazýarlar.
Eger siz köçede geçip barýakaňyz size garşy howlap duran it görseňiz näme edersiňiz?

"Isa Mesihe iman edenleriň

"Isa Mesihe iman edenleriň ähli günäleri bagyşlanýan bolsa onda olar günä edip ýaşabermelidir we şeýle ýaşaýandyrlar?" diýip sorag beýärler ýada şeýle düşünýänler bar. Muňa jogap düýbünden ÝOK diýen jogapdyr. Ýagny Mesihilik hiç kimiň günä edip ýaşamagyny ündemeýär munuň ýerine Isa MEsihiň öwreden we şeýle ýaşamaga güýç bermegine esaslanan: "Hudaýy bütin kalbyň, bütin düşünjäň we bütin güýjüň bilen söýmek we goňşyňy (her bir ýakynyňda bar ynsany ýagny hemmeleri) özüňi söýüşiň ýaly söýmek" kanunyna esaslanyp ýaşamaga çagyrýar. Isa Mesihe iman edenler iman ýaşaýşynyň esasy edip şol ýokarda Isa Mesihiň aýdany esasynda ýaşamaga çalyşýarlar. MEsihiniň gündelik durmuşy Hudaýa bolan dileglerden, Onuň Sözüni okamak we olardan durmuşy üçin Hudaýyň öwredýänlerini bilmek we Hudaýyň Sözi esasynda durmuşyny gurmak, çagalaryny terbiýeelemek, jemgyýete öz goşandyny goşmak, özünde bar bolan Isa Mesihdäki gutulyş kabul etmek arkaly eýe bolan dynçlykdan, baky umytdan, we şatlykdan doly täze ýaşaýşy hakynda başga adamlar bilen hem paýlaşmak, ýagny Hudaýyň Hoş Habaryny, Injilini paýlaşmakdan ybaratdyr. Hepdäniň bir gününde bolsa özleri ýaly imanlylar bilen bir ýere gelip ýygnanyşmak, bilelikde ybadat etmek, bu ybadat hem Hudaýyň Sözüni bilelikde okamak, diňlemek, Biribara minnetdarlygyny öwgülerde, aýdym saz bilen, goşgylar bilen bildirmek, birek birek üçin we dünýä üçin haýr doga etmek we bir maşgala hökmünde aragatnaşykda geçirýärler. Çünki Isa Mesih arkaly Hudaý ähli milletleri birleşdirýän bir maşgala, ýygnanyşyk emele getirjekdigini Injilde wada etdi we muny ýerine ýetirýär.

Edil özüm barada

Edil özüm barada aytsam;Hristiyanlyk barada bilmeli zatlarymy bilyan

Şuny sorasam bolar Türkiyede kan göryan diplomat sendede ,geregem bolmasa soralmasada Hristiyanlyk barada aydyp bizar etyaniz,name üçin?

:)Bizar edýän ýaly

:)Bizar edýän ýaly görünýändir, muňa garşylygym ýok! Emma Hoş Habary wagyz edýänleriň beýle aladalanyp jan aýaman wagt tapsa wagyz etmeginiň iň esasy sebäbi, Hudaýyň bu gutulyşyna iman etmedikleriň baky dowzah oduna gitmek we Hudaýdan baky aýralykda bolmazlygyny bolan aladadyr! Ondan başgada Isa Mesih hemme ýerde Injiliň wagyz edilmegini tabşyrdy! Mysal üçin seniň goňşyň jaýy ýanýan bolsa, ol hem maşgalasy bilen şol jaýyň içinde heniz bihabar oturan bolsa, sen goňşyňy bizar etmezlik barada oýlanmarsyň-da eliňde baryny edersiň oňa bu howpy bildirmek üçin!

Men goňşyma jaýynyň

Men goňşyma jaýynyň ýanýanyny habar edenimden soň, goňşym seredip "ýok ýananok" diýse, onda men özüm barada şüwhä düşern... "näme bolýaka maňa" diýip


Maru Şahu Jahan

Her bir adamyň günäsi

Her bir adamyň günäsi üçin dowzah ody jezasynyň bardygyny we ondan gutulmak mümkinçiliginiň diňe Hudaýyň özüniň üpjün eden gutulyşy arkaly ýagny Isa Mesihdedigini Hudaýyň sözi aýdýar! Eger men aýdan bolsam onda men şübha düşerdim, emma meniň aýdýanlarym Injile we beýleki Ýazgylara esaslanýan bolsa onda bu Hudaýyň hakykatydyr!
Hawa käwagt adamlar doktor sende şeýle syrkawlygyň bar we saňa şeýle derman gerek diýsede ynanman özleriçe çykalga tapjak bolşy ýaly bir ýagdaý bolýar!:)

Goňşym ýok ýananok

Goňşym ýok ýananok diýýän bolsa, onda bir zatlar bilýändir. Sebäbi goňşym öz jaýyny menden has gowy görýändir. Olam bir çeşmeden tälim alýandyr, oňada wada edilen zatlar bardyr. Eger şeýle ýagdaý bolsa, bu adam näme üçin beýle rahatka diýip gyzyklanaryn(beý diýsem man rahatdyryn öýdüp pikir etmäň, mysala görä ýazdym)

Onsoňam käbir doktorlaň 1 aý ömrüň galdy diýýän adamlary 20-30 ýyl hem ýaşaýýar.
Ýada LOST serialy gören bolsaňyz bilýänsiňiz, Jackiň kakasy opersiýa içgili(spirtli içgi) gelip, hassany öldürýändigini! ;)


Maru Şahu Jahan

Hudaý hakyky Lukmanlaryň

Hudaý hakyky Lukmanlaryň Lukmanydyr! Bu sebäpden Hudaý öýüň ýanýar diýýän bolsa, ýok ýananok diýseň onda näme boljagy bellidir. Bu sebäpden Süleýman pygamber arkaly Hudaýyň aýdan ine şeýle sözleri bardyr: "Ynsanyň ähli ýoly öz gözüne dogrudyr; ýürekleri ölçeýän Rebdir...ýol bardyr, adama dogry görünýändir; onuň soňy bolsa ölüm ýollarydyr..." Isa Mesih şeýle diýdi: "Dar gapydan giriň; çünki heläkçilige getirýän gapy giň, ýol inli, ol gapydan girýänler köpdür. Ýöne ýaşaýşa getirýän gapy dar, ýol insiz, ony tapýanlar azdyr. Men "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn. Hiç kim Mensiz Ata baryp bilmez."
Meniň aýdýanlarym Hudaýyň sözleri, özümiň sözlerim däl! Eger men Hudaýyň aýdýanlaryny aýdýan bolsam onda goňşym özi biler elbetde çözgüt her adamyň özi saýlamalydyr!

Her name yazyan bolsanam

Her name yazyan bolsanam butin text'i bold ya-da size=palan bilen yazma, dine text'in ichinde aksent etmek isleyan yerlerin bold'lanyar, bar yazyanyn dal !

Ýazýanymyň harp

Ýazýanymyň harp ululygynyň nähili bolmalydygy barada hem kanunyň barmy!:) Nahili size goýanda name bolupdyr, okaýanlardan sen beýle ýazma diýýän ýok, ondan başgada eger men her bir ýazanym wajyp görüp bold ýazaýsam nädogry bolýarmy!

Sen adam dilinden we shu

Sen adam dilinden we shu sahypada kabul gorulen "moral" kanunlar bilen yetinmeyan bolsan, senin uchin kada-kanunlara 1 punkt girizmek menin uchin kyn dal!

Al sana 6. punkt !!!

Yone gonshy mowzuk'da-da aydyshym yaly, duydurysh credit'in gutardy, adamkarchilik edip zat diyilmeyani hem bir yere chenli, duyduryshlara jogabyn "duzgun barmy" boljak bolsa, bizem duzguni pozan yerinde 8 gezek duydurysh berip dalde, definitely dynyp jogap bereris! Galanynam ozun gor !

Mana bildiryar

diplomat wrote:

okaýanlardan sen beýle ýazma diýýän ýok.

Diplomat mana sen yazyan yazgylarin ulylygy kichiligi bildiryar. Moderatorimizin aydishi yali duzgune gorajik yaziber. Yone barybir okamok :-))

Moral düzgunlerini bozar

Moral düzgunlerini bozar ýaly men näme erbet zat ýazdym Moderator aga! Bolýar eger şol ýokardakylar moral talaplaryň bolsa, onda olary ýerine ýetirmäge çalyşaryn!

srg

1, Holy Ghost kime diyilyar?
2. Adam ata bn How ene sizing ynanjynyza gora nahili yaradyldy eysem Hz Isanyn yaradylyshyndan tapawudy nahili?
3. hz isanyn yaradylyshy hakinda ginrak maglumat ber?

Hajy ildeş soraglaryňa

Hajy ildeş soraglaryňa jogap Mukaddes Ýazgylara görä ýazaryn çünki olar biziň diýjek taglymatlarymyzyň çeşmesi bolmalydyr.

1. Holy Ghost (Mukaddes Ruh, Hakykat Ruhy, Hudaýyň Ruhy) kime diýilýar?
Ilki bilen onuň kime diýilýändigi hakynda gürrüň etmegimiz üçin Mukaddes Ruh ýada Hakykat Ruh hakynda gürrüň edýän Hudaýyň Sözüne salgylanalyň.
Ozal başda Hudaý älem-jahany ýaradanda Hudaýyň Ruhy barada gürrüň edilýär. Töwrat: "Ýer ýüzi şekilsiz boşlukdy; suwlaryň ýüzi tüm-garaňkylyk bilen örtülendi. Suwuň ýüzünde Hudaýyň Ruhy perwaz urýardy"
Dawut pygamber Zebur kitapda şeýle diýýär: "Hudaýym meni huzyryňdan atma, Mukaddes Ruhyňy menden alma..."
Işaýa pygamber şeýle diýýär: “olar Hudaýyň Ruhyna garşy baş göterdiler we Ony kemsitdiler....Soňra olaryň ortarasynda Öz Mukaddes Ruhyny goýdy.”
Bu Töwrat, zebur we beýleki pygamberlere aýan eden Hudaýyň Sözleri esasynda Mukaddes Ruhyň –Hudaýyň Ruhydygyny görýäris, ýagny Hudaý Ruhdyr we Ol Mukaddes Ruhdyr.

Indi bolsa Isanyň döwründe Mukaddes Ruh baradaky Injildäki aýatlara salgylanalyň:

Isanyň gelmeginden alty aý gelip Isanyň döwürdeşi bolup ýaşan we Hudaý tarapyndan Isa Mesihiň ýoluny taýýarlaýjy bolan pygamber Ýahýa ine şeýle diýýär: “ Men sizi toba üçin suw bilen çokundyrýaryn, ýöne menden soňra Geljek menden has güýçlüdir. Men Onuň çaryklaryny götermäge-de mynasyp däldirin. Ol sizi Mukaddes Ruh hem-de ot bilen çokundyrar.”
Mukaddes Ruhyň Isa Mesihiň üstüne inişi: “Mukaddes Ruh jan-ten bolup, kepderi kimin Onuň üstüne indi...”
Isa Mesihiň Mukaddes Ruh hakynda aýdýanlary:“Meni söýýän bolsaňyz, buýruklarymy berjaý ediň.16Men-de Atama ýalbararyn, Ol size, hemişe siziň bilen bolar ýaly, başga bir Göwünlik Beriji, ýagny Hakykat Ruhuny berer. 17Hakykat Ruhuny dünýä kabul edip bilmez, çünki dünýä Ony ne görýär, ne-de tanaýar. Ýöne siz Ony tanaýarsyňyz, çünki Ol siziň araňyzda ýaşaýar we siziň içiňizde bolar.... Meniň adymdan Atanyň iberjek Göwünlik Berijisi ― Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder, Meniň aýdan ähli zatlarymy ýadyňyza salar... Olar bilen bile bolan wagty olara buýruk berdi: «Iýerusalimden aýrylman, Atanyň wadasyna garaşyň. Siz ol wadany menden eşitdiňiz.
5Çünki Ýahýa suw bilen çokundyrdy, ýöne siz ýene birnäçe günden Mukaddes Ruh bilen çokundyrylarsyňyz. Mukaddes Ruh üstüňize inende, güýç-kuwwat alyp, Iýerusalimde, bütin Ýahudada, Samariýada, Ýeriň tä soňuna çenli Meniň şaýatlarym bolarsyňyz».».

Mukaddes Kitaba esaslanyp Mukaddes Ruhyň kimdigine jogap gözlesek, Mukaddes Ruhyň –Hudaýyň Ruhydygyny bilip bilýäris.
Isa Mesih bolsa Özüne iman edýänleri Mukaddes Ruh bilen çokundyrýar, ýagny Özüne iman edenlere Mukaddes Ruhy hemişelik bolmaklary üçin berýändigini wada etdi. Isa Mesihiň bu wadasy ýerine ýetdi, Isanyň ilkinji şägirtlerinden başlap şu günki Oňa iman edýänlerde Mukaddes Ruh ýaşaýar we olar nirede bolsalarda olar bilen bile bolýar we Hudaýyň Sözüne we Isanyň öwredýänlerinde ýaşamaga ýardam edýär!
Mukaddes Ruhyň işi barada Isanyň şägirtleriniň durmuşynda hem görüp bolýar we olaryň ýazan iman taglymatlarynda hem Mukaddes Ruha aýratyn orun berilen.

...ýagny Hudaý Ruhdyr we Ol Mukaddes Ruhdyr...

sen birzady 2a bolupsin...
sen ya Gabrieli aytjak bolyangmy Mukades ruh dyip?
adamyng asteriki we fiziki bedeni bar, emma adam 2 dal bir, ikisi bilelikde ADAM!!!
Hudayam "Vahd" yagny bir, hemmezadyng duybi bir, SEN HUDAYN HER SYPATYNA ayra ayra seredip Huday kandir dijek bolsang, ohooo...
Hz Isa (as) we CebrailY (as)(yada sen diyshn boyuncha Mc.Ruh) yaradan Allah dalmi eysem? ondan sonkylar dine YARADYLAN bolp bilya, ne takli? shunlykda hany TRINITY??

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

GAbriýele(Jebraýyl) hiç

GAbriýele(Jebraýyl) hiç haçan hem Mukaddes Ruh diýilip aýdylmady. GAbriýele hemeşe-de perişde diýilip ýada gös-göni ady tutulýar. Mukaddes Ruh -Hudaý-Hudaýyň Ruhy bolýar. Men Hudaýyň Birdigini aradan aýyramok, Onuň tebigaty ýada häsiýeti barada gürrüň edýän. Ondan başgada Hudaýyň Birligi barada gürrüň gidende, Mukaddes Ýazgylar birligi göz öňünde tutanda tebigatynda Hudaý ýaly hiç kim we hiç zat ýokdygyny öňe sürýär. Bir zat welin anyk Hudaýyň aýan edeninden başga biz Hudaýyň tebigatyna doly düşünip bilmeýaris. Mukaddes Ýazgylarda bolsa Hudaý Özüni Ýaradyjy Ata Hudaý, Mukaddes Ruh we Isa Mesihde Özüni aýan etdi. Bularyň üçüsi bir Hudaýlyk tebigaty emele getirýär, bir wagtyň özünde aýry-aýry şahsyýet bolsalarda, Biribary emele getirýärler. Mukaddes Ýazgylarda olaryň her haýsy baradaky aýan bolan faktlar we aýdylan zatlar ATa Hudaýyň, Mukaddes Ruhyň we Isa MEsihiň tebigatynyň, hasiýetiniň Hudaýlyk tebigatyny görzkezýär we subut edýär. Öň belläp geçişim ýaly muňa adam aňy bilen doly düşünmek kyn bolýar. Öň hem mysal getirişim ýaly. Biziň pikir edişimiz ýaly bolman mysal üçin: 1+1+1=3 däl-de 1x1x1=1
Isa Mesih hakynda gürrüň edenimizde bolsa hökman Onuň iki tebigaty ýagny hem Hudaýlyk we adam tebigatyny göz öňünde tutmalydyrys. Isa Mesih Hudaýyň Sözi hökmünde ýagny Hudaý hökmünde Ozal başda Bar bolandy, soňra adamzady dowzah odundan halas etmek plany ýerine ýetirmek üçin dünýä ynsan sypatynda gelmeli boldy, Onuň ynsan sypaty gudrat bilen ýaradyldy we dünýä geldi. Bu sebäpden Isa Mesih ýerdäki durmuşynda ynsana mahsus tebigatyna mahsus ýaşaýyşda ýaşady, ýagny iýdi-içdi, şatlandy-aglady, ezýet çekdi we ş.m. Emma şol bir hatarda Hudaýlyga degişli bolan häsiýetlerini hem aýan etdi ýagny hiç bir ynsan bolanyň ýerine ýetirip bilmedik gudratlaryny ýerine ýetirdi, günäleri bagyşlady, ölüleri direltdi, Özüniň ýaşaýyşdygyny, Özüne iman edenlere baky ýaşaýyş berjekdigini, Ozal başda Bar bolandygyny we ş.m aýan etdi. Bular bolsa diňe Hudaýlyga mahsus zatlardyr.
Bu hakykata düşünmek üçin iman elementi ýagny Hudaýyň Öz Sözi arkaly aýan edenlerine we Mukaddes Kitaplarda aýdanlaryna we aýan edenlerine iman etmek galýar. Biz aň logikasy arkaly diňe käbir derejä çenli düşünip bilýäris, aňymyz ýetmände iman elementi rol oýnaýar.

Ay sena muny manny-kasha

Ay sena muny manny-kasha etdinay diplomat!!! :) Birde Huday bir diyyan onsonam Ony (hasha ve kella) Hz.Isa(a.s) denedin, son Mukaddes Ruh diydin, birazajyk garashsan bashga birinem getirersin yanyna!!! Goysana-how, sen Hudayyn tebigaty diyip name aytyanow, beyledebir zat bolarmay, kak budto sen Hudayy (hasha ve kella) bir zatdan yasalan yaly edayipsin! Borlay, sen aydan zatlarynda birje gramam logichno zat gormedim!!!

Yarym kilo ildeş sen

Yarym kilo ildeş sen birzada ilki bilen düşünmegiň wajypdyr, ýagny Hudaýa düşünmekde biziň aňymyz çäklidir, bu sebäpden diňe Onuň Özüniň bize aýan edenleri arkaly: 1.ýaradan zatlary arkaly Hudaýyň ebedi gudratyny görýäris we düşünýäris, 2. ýaradan adamzady bilen ýaradylan gününden başlap aragatnaşykda bolmagy netijesinde taryhyň jümmüşinde aýan edenlerinde, we adamzada aýan eden Mukaddes Sözünden öwrenip bilýäris we düşünip bilýäris. Emma şonda-da biziň düşünjämiz çäklidir. Bu sebäpden Hudaýyň aýan edenleriniň esasynda meniň saňa düşündirýän zatlarym, logika, faktlara we ynama laýyk zatlar.
Hudaý ýaradylmady, ýasalmady, Ol hemişede Barbolandyr. Hudaýdan başga ähli zatlar ýaradyldy we dünýä soň gelendir!

Sylap aga, biziňem Ruhymyz

Sylap aga, biziňem Ruhymyz bar, we başda ýaradylan. Isa Pygamber, Muhammet Pygamber, hemmesi başda ruh edip ýaradylan. We Pygamberlerem edil biziň ýaly adam bolup dünýä inen.
Seň diýýäniň gaty manysyz bolýa,

Quote:

Bu sebäpden Isa Mesih ýerdäki durmuşynda ynsana mahsus tebigatyna mahsus ýaşaýyşda ýaşady, ýagny iýdi-içdi, şatlandy-aglady, ezýet çekdi we ş.m. Emma şol bir hatarda Hudaýlyga degişli bolan häsiýetlerini hem aýan etdi ýagny hiç bir ynsan bolanyň ýerine ýetirip bilmedik gudratlaryny ýerine ýetirdi, günäleri bagyşlady, ölüleri direltdi, Özüniň ýaşaýyşdygyny, Özüne iman edenlere baky ýaşaýyş berjekdigini, Ozal başda Bar bolandygyny we ş.m aýan etdi. Bular bolsa diňe Hudaýlyga mahsus zatlardyr.

Hudaý ýere adam şekline girip indi diýýäňiz, näme üçin indi? Näme etjek boldy? Etjek zadyny gökden edip bilýärä! Edil beýleki Pygamberler ýaly Isa Pygamber hem hudaýyň ilçisi. We hassalary bejemegi, ölüleri direltmegi hem Hudaý Tagallaň beren güýji bilen bolýar, adamlaryň günäsini geçen bolsa olam Hudaý Tagallaň rugsady bilen bolan zatlar.
Siziň aýdyşyňyz ýaly, adam beýni o zatlara düşünerden ejiz, şoň üçin bilmän "eýtdi-beýtdi" diýmegem nädogry!


Maru Şahu Jahan

Quote: ylap aga, biziňem

Quote:

ylap aga, biziňem Ruhymyz bar, we başda ýaradylan. Isa Pygamber, Muhammet Pygamber, hemmesi başda ruh edip ýaradylan. We Pygamberlerem edil biziň ýaly adam bolup dünýä inen.
Seň diýýäniň gaty manysyz bolýa,

Bizde Hudaýyň ýaradan "ruhy"bar. Ruhyň özi ýok, Ruhyň özi diňe Hudaýyň aýratyn ýagdaýda üstüňe Öz Ruhyny inderende bolýar! "Isa pygamber, Muhammet pygamber, hemmesi başda ruh edip ýaradylan" diýýäniňe nirede Mukaddes Ýazgylardan delililiň bar?
Isa Mesih ýaradylmady, Ol gökden inip geldi. Munuň subutnamalaryny men Injilden eýýäm näçe gezek görkezdim.
Hudaýyň ýer ýüzüne inmegi Onuň belent söýgüsini, rehimini we merhemetini görkezýär, pes derejede bolan ynsanlaryň derejesinde ýere gelmegi bizi idäp Göklerdäki öýüne eltmek üçin ähli zady edendigidir, çäksiz we gutarnyksyz söýgüsini aýan edýändigidir biz bilen şahsy aragatnaşygy isleýändiginiň subutnamasydyr, söýýan alada edýän we biziň üçin gerek bolan ähli zady edýän Ata Hudaýyň kalbyny Isa Mesih ýeren gelip bize aýan etdi we şol aragatnaşyk üçin ýoly Hudaýyň Özi Isa Mesihde açdy!
Eger üns beren bolsaň men ýazanymda meniň pikirim ýaly görünse-de hemişe diýen ýaly Mukaddes Ýazgylardan salgylanma getirýändirin. Men ozal Mukaddes Ýazgylary bilmän wagtymda meniň pikirlerim we ynanjym beýle däldi, Hudýyň Sözündäkileri okap öwrenenimde iman getirdim we şolara esaslanyp gürrüň alyp barýaryn!

Sylap aga, herkim öz

Sylap aga, herkim öz ynanjyna göra çeşme görkezer... Üýtgeşik ynançdaky adamam oňa üns bermeýä.

Cebrâilem selam söyle dostuma,
Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im;
Gelsin seyran etsin, Arşım üstüne,
Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im.

Kendi nûr'umdan yarattım ben onu,
Aşık oldum ona hem dünü günü;
Neylerem ben onsuz iki cihanı,
Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im.

Onculayın hiç bir kul yaratmadım,
Onun bir sözünü iki yapmadım;
Ümmetini cehenneme yakmadım,
Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im.

Ahmed'imdir Enbiyâların başı,
Göklerimin nûr'u, arş'ım nakkaşı;
Yerde gökte iki cihan güneşi,
Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im.

Yûnus neder iki cihanı sensiz,
Sen Hakk Peygambersin şeksiz gümânsız;
Sana uymayanlar gider imânsız,
Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im.

Yunus eder severiz Muhammedi
Ruhu için verelim selevatı
Kerim Allah ona mahbubum dedi
Benim Muhammedim nurdan Ahmed'im.

Ýunus EMRE


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Benim Muhammed'im nûr'dan Ahmed'im! Berekella!"

Yunus emre we bashgalar we

Yunus emre we bashgalar we menh hem we sen hem kop zat yazyp biler emma olaryng yazanlary Mukaddes Yazgylar bolan Towratda, gadymy pygamberlering yazgylarynda we Injilde tassyklama tapmasa onda ona ynanmak nadogry bolmazmy?!
Sening diyyanlering Injildaki ine shu sozlere gabat gelyar:
"biz adamlaryng guwaligini kabul edyan bolsak, Hudayng guwaligi ondan uludyr,chunki bu Hudayng Oz Ogly hakynda beren guwaligidir. Hudayng Ogluna iman edyande Hudayng guwaligi bardyr. Hudaya iman etmeyan bolsa , Ony yalanchy edendir, chunki Hudayng Oz Ogly hakda beren guwaligine iman eden daldir. Bu guwalik bolsa shudur: Huday bize ebedi yashayysh berdi, bu yashayysh Onung Oglundadyr. Kimde Ogul bar bolsa (Isa Mesih), onda yashayysh bardyr, kimde Hudayyng Ogly yok bolsa, onda yashayysh hem yokdur!"
Hudayng Ozi Isa Mesih hakda guwalik edyar biz bolsak Isa barada ynsanlaryng guwaligine ynanyarys!
Huday hey bir Muhammet hakynda sheyle guwalik etdimi? Hich hachan etmedi, emma Isa Mesih barada Isanyng duyna gelmezinen ong yuzlerche pygamberlikler edildi, hatda sheyle jikme-jiklik bilen pygamberlik edildi we shol pygamberliklering ahlisi Onda yerine yetdi! Ahli pygamberler Onung geljek gunlerini uzakdan gorup shatlandylar we shol gunlerde bolmaklygy kuysapdiler, chunki Hudayng ozaldan wada eden ahli zady Isa Mesihde amala ashjakdy we yerine yetdi!
Indi sheyle uly guwaligi yagny GudratlyHudayng guwaligini kabul etmeseng nahili bolarka?!!! Men arzuw edyan sen Onung guwaligine ynanyp baky yashaysha eye bolmagyng, olumden yagny Hudaydan baky ayra dushup dowzah oduna gitmezligindir!
janynyng gutulyshynda eziz zat yokdur dunyade, bu sebapden gija galman Huday bilen Isa Mesihde yarashmagyng uchin yalbaryaryn!!!

Sylap aga! Size görä Isa

Sylap aga! Size görä Isa pygamberiň özi Hudaý bolsa, onda Jebraýyl perişdäniň wezipesi näme?.


Maru Şahu Jahan

gadyrdan ildeşim, maňa

gadyrdan ildeşim, maňa görä Isa Hudaý däl, Hudaýyň Özüniň aýan etmegine görä we Hudaýyň Sözüne görä bu şeýle! Jebraýyl perişde ol perişde, Hudaýyň buýrugy boýunça hereket edýär.
Belki perişde bilen Isanyň arasyndaky tapawuda düşünmek üçin ine Injilden bolan bu aýan saňa ýardam eder: "Hudaý gadym zamanlarda pygamberler arkaly ençeme gezek dürli ýollar bilen atalarymyz arkaly ençeme gezek dürli ýollar bilen atalarymyz bilen gepleşipdir. Ol soňky wagtlarda hem bar zadyň mirasçysy edip belläni we Ol arkaly älemi ýaradan Oglunda biziň bilen gepleşdi. Ogul Hudaýyň şöhratynyň ýalkymy, Onuň barlygynyň keşbi bolup, bar zady gudratly sözi bilen saklap, bizi günälerden tämizländen soň göklerde Şöhratlynyň sagynda oturdy. Ol perişdelerden näçe üstün ady miras alan bolsa, şonça-da olardan üstün boldy. Çünki Hudaý hi-de perişdeleriň birine: "Sen Meniň Oglumsyň...diýipmidir? Ýene Hudaý Özüniň ...Ogluny dünýä iberende: "Hudaýyň ähli perişdeleri Oňa sejde etsin" diýýär. Perişdeler hakda: "Ol perişdelerini ýel, hyzmatkärlerini ot ýalny edýändir diýýän bolsa, Ogly hakda: "Eý Hudaý, Seniň tagtyň bakydyr, dogrulyk hasasy Seniň Patyşalygyň hasasydyr" diýýär. "Sen dogrulygy söýüp, kanunsyzlygy ýigrendiň...Ýa Reb, başlangyçdan ýeriň düýbüni Sen tutdyň. Gökler hem Seniň elleriň işidir....Perişldeleriň ählisi gutulyşy miras aljaklara hyzmat etmek üçin iberilen hyzmatkär ruhlar dälmi näme?"

Tak shu uzyn yazgyndan holy

Tak shu uzyn yazgyndan holy gost hudayin ruhuna diyilyar diyip dushundim. Diymek huday bn adamzadyn ruhlary birmenzesh bolyarmy ya bashgacha??? Birem copy paste etmede gysgacha gony jogap yazsan biraz gowy bolar yogsam hemme injili okamaga yagday ve vagt az. 2-3 soraga jogaba garashyan ve bu soragyda biraz tazeden gaytala kyn gormesen?

Style ildeş hawa meniň

Style ildeş hawa meniň ýazanlarymdan Mukaddes Ryh hakynda dogry düşünipsiň. Hudaý bilen adamzadyň ruhlary doly birmeňzeş diýsek onda nädogry bolar. Emma şol bir hatarda meňzeşlik hem bar, ýagny bize ruhy zatlara düşünip Ruh bolan Hudaý bilen aragatnaşykda bolup bilmegimiz üçin ýaşaýyş demini ýagny ruh beripdir.
Adam atanyň we How enäniň ýaradylyşy barada bu taryhyň çeşmesi bolan Töwrat şeýle diýýär:
(gaty görme çopy paste etmeli boljak)"Onsoň Hudaý: «Indi biz Öz keşbimizde, Özümize meňzeş ynsany ýaradalyň. Goý, olar balyklaryň, guşlaryň, mallaryň, bütin ýer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrenijileriň üstünden höküm sürsünler!» diýdi. Şeýdip, Hudaý Öz keşbinde ynsany ýaratdy. Hawa, Hudaý olary Öz keşbinde ýaratdy. Olary erkek we aýal edip ýaratdy... Reb Hudaý ýeriň topragyndan adam ýaradyp, onuň burnuna dirilik nepesini üfledi. Şeýdip, adam janly barlyk boldy.
Indi bolsa "Adam ata bilen How enäniň.. eysem Hz Isanyn yaradylyshyndan tapawudy nahili?' diýen soragyň barada durup geçeliň.
Ilki bilen düşünmeli zadymy Adam ata ýok zatdan bar edilip ýeriň topragyndan ýaradyldy. Bu Hudaýyň gudraty. Isa Mesihiň hem ynsanlyk tebigatynyň dünýä gelmegi Hudaýyň gudraty, ýagny är-aýalyň aragatnaşygy arkaly çaganyň tebigy boluş arkaly bolman, Bibi Merýemiň göwresinde Mukaddes Ruhyň inmegi arkaly, Hudaýyň gudraty bilen çaga emele gelmegi we dogulmagydyr. Bularda meňzeşlik bar, emma iň wajyp zatda tapawut bar, ýagny Isa Mesihiň ýere çaga hökmünde dogulyp gelmezden öň hem Bar bolandygydyr. Mukaddes Ýazgylar Onuň Ýaradylyşda Bar bolandygyny, ähli zady ýaradanyň Özüdigini emma wagt gelip adamzady halas etmek üçin jan-ten bolup dünýä gelendigini aýdýar. Bu bolsa Adam atadan we her bir ynsandan tapawutly, Isa Mesih 100% Hudaýlyk tebigaty we 100%ynsanlyk tebigaty bardyr. Bu sebäpden Adamzada meňzeşlik we doly tapawudy Onda görüp bilýäris. Bu sebäpden hem Isa ynsanlaryň mümkin bolmadyk ýaşaýyşda ýaşap görkezdi, ýagny hiç hili günä etmezden kämil ynsan hökmünde ýaşady, kämil we çirksiz bolandygy üçin başgalaryň günäsi üçin özüni gurban berip bildi. Günäli bolan biri başga biriniň günäsi üçin töleg berip bilmeýär, bu sebäpden Hudaýyň Özi çykalga açdy.
Köp adamlaryň düşünmeýän zady hem Isanyň hem Hudaýlygy we doly ynsanlygydyr. Haçanda munuň şeýledigine düşünenimizde we kabul edenimizde Injil bize düşünikli bolýar. Sebäbi Injilde biz Isanyň Gökden inip gelendigini we Öňden Bar bolandygyny we soňra Onuň ynsan keşbinde ýerdäki ýaşaýşyny görýäris.
Meniň bu ýokarda ýazanlarym meniň öz düşünjäme daýanman, Mukaddes Kitabyň taglymatyna esaslanýar. Mukaddes Kitaplar Hudaýyň Sözi bolsa onda olary kabul etmek we ynanmak biziň borjumyzdyr.

AHMED DEEDAT

Missionerlere garshy Yslam Dunyasinin goreldeli oratory Sheyh Ahmed Deedat

Comparative Theology gyzyklanyanlara, inglischedir dili

Youtubedan bir videosy : http://www.youtube.com/watch?v=Hhazm0UdlTc

AWTOBIOGRAFYASY http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_deedat

youtubeden videolaryny gorung yada bolmasa tapan yerinizden videolaryny HOKMAN HOKMAN sereding... ahli hristiyanlaryng soraglaryna JIKME JIK we MAKUL jogap berya, gapma garshylykly soraglaryna esasanam... Bir musulman bendanin goraymeli videosy, esasanam western yurtlarynda okayan talyplara oran peydaly boljakdyr!!!!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Ahmed DEEdat Isa Mesih

Ahmed DEEdat Isa Mesih barada we Oňa ynanýanlar barada ýalan zatlary aýdyp, Mukaddes Ýazgylary kontekstinde düşündirmän, bir ýada iki aýady alyp ýalan zatlary aýdandygy mälimdir. Ol barada başga ýerde kän gürrüň edilipdi. Ondan başgada Ahmed Deedata Isa Mesihe ynanýan teologlar tarapyndan bu ýalanlary aýdyp Isa Mesihe hüjüm edendigi üçin toba etmegini haýyş edenlerinde ol muny kabul etmäninde nämeleriň bolandygy barada aýtsaň welin gaty elhençdir. Ýagny Ahmed Deedat özüniň iň uly çykyşlarynyň birini Awstraliýa ýerine ýetirip geleninden soň 1996 ýylyň Maý aýynyň 6-synda birdenkä paraliç bolup el aýkdan we dilden galdy ömrüniň soňky 9 ýylyny şeýle erbet syrkawlykda geçirip ýöräp we gepläp bilmän geçirdi we 2005 ýylyň Iýul aýynda dünýäden ötdi. Islam dünýäsinde Isa Mesihe we Hudaýyň Sözüne şeýle erbet ýalanlary aýdyp garşy açykdan açyk dünýäniň dürli künjeklerinde çykyş edip göreş alyp baran musulman alymy bolmandy. Gynansak-da onuň ýerdäki jezasy welin gaty agyr bolypdy. Bu sebäpden Hudaýyň Sözi bolan Mukaddes Kitaplar barada we Isa Mesih barada gürrüň edenimizde gaty habardan bolmagymyz gerekdir! Çünki Öz Sözüniň arkasynda Gudratygüýçli Hudaý durýandyr!
Deedatyň Mesihiligiň garşysyna ulanýan pikirleriniň garşysyna jogap hökmünde Mesihi teologlary hem kän materiallar ýazdylar. Olary öwrenmek bilen biz Deedatyň teorisynyň nädogrydygyna göz ýetirip bileris!

[qoute]Awstraliýa ýerine

[qoute]Awstraliýa ýerine ýetirip geleninden soň 1996 ýylyň Maý aýynyň 6-synda birdenkä paraliç bolup el aýkdan we dilden galdy ömrüniň soňky 9 ýylyny şeýle erbet syrkawlykda geçirip ýöräp we gepläp bilmän geçirdi we 2005 ýylyň Iýul aýynda dünýäden ötdi. Islam dünýäsinde Isa Mesihe we Hudaýyň Sözüne şeýle erbet ýalanlary aýdyp garşy açykdan açyk dünýäniň dürli künjeklerinde çykyş edip göreş alyp baran musulman alymy bolmandy. Gynansak-da onuň ýerdäki jezasy welin gaty agyr bolypdy.


Sylap aga, özüňçe beýle netijä gelmegiň gynandyrjy. Onda Eýup Pygamber hem bu dünýäde jezalandyryldymy?!!
.

Maru Şahu Jahan

Eyyup pygamber synaldy,

Eyyup pygamber synaldy, jezalandyrylmady, ýitiren zatlarynyň köp esse edip Hudaý gaýtaryp berdi! Iň esasy zat hem Eýýup pygamberdi, Hudaýyň halanydy!

Sylap aga,

Syn edýän bolsaňyz siziň ýazýan zatlaryňyz faktlardan köp öz şahsy garaýşyňyz. Siz häzire çenli hristiýan bolmadyk, Injili kabul etmedik, hatta hristiýan hem bolsa, ol barada siz üçin tersiräk gürlän(mysal-Lew Tolstoý) kim barbolsa köpüsini özüňizçe garalap goýýaňyz. Olar Isany kabul etmedi diýip haşa özüňizçe Jehennemlik edip goýýaňyz. Elbetde bu siziň öz pikiriňiz welin hormat nirede? Siz şul saýtyň %99 musulman bolan ildeşlerimiz hormat goýýan Yslam dini ynançlaryna we hormat goýýan beýik alymlaryny özüňizçe faktsyz ýamanlamak bilen biderek öz abraýyňyzy ýer bilen bir edýäňiz. Siz näme Ahmet Deedat bilen otyrşyp-turduňyzmy ýa-da Onyň debate'lerine gatnaşdyňyzmy? Iň bolmanda ýekeje wideo'syny bir görüp özüňizçe gözleg-ideg etdigiňmi?
Siz näçe mylakatly ýazýanam bolsaňyz, ýokardaky ýaly ýazýan faktsyz öz şahsy pikirleriňiz bilen abraýyňyzy düşürýäňiz(şol bir zady gaýtaladym).
Sizden haýyş, biziň, şul sahypanyň ýazyjy-okyjylarynyň, göwnüne degjek, gudratly hasap edýän ynanjymyzy ynjytjak faktsyz öz kelläňizden zatlar ýazmaň. Faktlar bar diýmäňde, görkeziň şol faktlary!
Hormatlamak bilen
Agamyrat

Eyup pygamber, Ahmed Deedat

Eyup pygamber, Ahmed Deedat yaly Hudayyng Yazgylaryny "yere urup yalan chykarmady, Hudayyng yere Halasgar edip Yollany Isa Mesihi ashaga dushurmage chalyshyp Onga bolan shubhani doretmedi" bu sebapden Eyyup bilen Ahmed Deedat hich hili mengzeshligi yokdur!

Sen kan ozuni zorlap otyrma

Sen kan ozuni zorlap otyrma Sylap. Aytyan zatlaryn dogrylygyna ynanyan bolsan, sogabynam gorersinda... hamana Hudayyn yerdaki gozegchisi yaly goren zadyna shyltak atyp yorsin... Ahmed Deedat yaly adamlar yagshy at goydylar yzynda, sen bolsa yaman adyndan bashga zadyn galmaz shu dunyade. sen bu yazyan zadyn bn saytdakylaryn barsynyn yuregine dushdin bara. yekeje adam seni dinlap senin bn ylalashdymy, ya hristian dinini kabul etdimi? ay bilmedim-da, hat-da hristian biri sen yazan zatlaryny okasa seni yigrenaymese.
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Srg

4.Hristianlykda gunaler nahili? Nameler guna hasaplanyar ve toba edende nahili toba etmeli?
5. Hrustiyanlykda Huday namelerin Hudayi. meselem adamzadin. perishdelerin ve sh.m.
6. Hrsitiyanlykda adam doglanda name uchin gunakar bolup dogulyar?
7.Hristiyanlykda adam ata nameden yasalan, perishdeler nameden yasalan ve sheytanlar nameden yasalan?

4. Hristianlykda günäler

4. Hristianlykda günäler nähili? Nämeler günä hasaplanýar we toba edende nähili toba etmeli?
Hristiançylyk diýende gaty giňişleýin käbir ýagdaýlarda nädogry düşünje bar bu sebäpden men Isa Mesihe eýerijilerde diýip aýtmak isleýän. Mesihe eýerijileiň ynamynyň esasy Mukaddes Ýazgylar bolup durýar bu sebäpden günäniň kesgitlemesi hem olar esasyndadyr. Bize görä günäniň esasy adamyň kalbyndaky we aňyndaky boýun bolmazlykda durýar. Ýagny Hudaýyň et diýenlerini etmezlik we etme diýýänlerini hem etmeklikden ybaratdyr. Isa Mesih dünýä gelýänçe Hudaýyň adamzada beren kanunlaryny bozmaklyk ýagny 10 Ähti bozmaklyk günä hasaplanýar. Olar 1.Seniň Menden başga hudaýlaryň bolmasyn.
2.Özüň üçin ýokarda gökde, aşakda ýerde ýa-da ýer asty suwlarda ýaşaýan zatlaryň hiç birine meňzeş şekilde but ýasama. Sen olara tagzym etme ýa-da olara gulluk etme, çünki Men Hudaýyň Reb gabanjaň Hudaýdyryn. Meni ýigrenýän atalaryň etmişiniň jezasyny olaryň çagalarynyň üçünji we dördünji arkasyna çekdirerin.
Emma kim Meni söýüp, buýruklarymy ýerine ýetirse, onuň müňlerçe nesline tükeniksiz söýgimi görkezerin.ס
3. Hudaýyň Rebbiň adyny boş ýere agzama, çünki Reb Öz adyny boş ýere agzan adamy jezasyz goýmaz.
4.Sabat (bazar güni ýada bir gün hepde-de)gününi ýerine ýetirip, ony mukaddes sakla.
Alty günde ähli işleriňi edersiň.Emma ýedinji gün Hudaýyň Rebbe bagyşlanan dynç günüdir. Bu gün seniň özüň, ogul-gyzyň, gul-gyrnagyň, mal-garaň, galaňyzda ýaşaýan gelmişek hijisi bir iş hem etmesin. Çünki Reb Ýeri, Gögi, deňzi we olardaky ähli zatlary alty günde ýaratdy, ýedinji gün bolsa dynç aldy. Şonuň üçin hem Reb Sabat gününi alkyşlap, ony mukaddes etdi.
5.Ata-eneňe hormat goý, şonda Hudaýyň Rebbiň özüňe beren ýerinde ömrüň uzak bolar.
6.Adam öldürme.
7.Zyna etme.
8.Ogurlyk etme.
9. Başga adamyň garşysyna ýalan şaýatlyk etme.
10. Başga adamyň öýüne, aýalyna, gul-gyrnagyna ýa-da öküzine, eşegine oňa degişli zatlaryň hiç birine göz dikme».

Hudaýyň talap edýänleriniň özeni şularda, elbetde Köne Ähtde ýagny Isa Mesih gelýänçe müňlerçe uludyr kiçidir kanunlar ysraýyl halkyna berilipdir we olar nämeler iýip içmekdir, geýinmek, oturyp turmak, nähili gurbanlyk getirmek, Hudaýa nähili sejde etmek we halk arasyndaky aragatnaşygy nähili kadalaşdyrmaga degişli dürli kada-kanunlar bar. Ýöne Isa MEsihiň gelmegi bilen Isa Mesih Köne Ähtiň üstüni dolduryp Täzesini berkarar etdi. Mundan beýläk diňe Kanuna esaslanyp däl-de Hudaýyň iman edenlere berjek Mukaddes Ruhynyň ýol görkezmegi esasynda ýaşamak, ýagny Isa Mesih On Ähti 2 Ähtde jemledi ýagny Ol şeýle diýdi: "Hudaýyň Rebbi bütin ýüregiň, bütin janyň, bütin düşünjäň bilen söý" şu birinji we iň uly tabşyrykdyr. Ikinji hem şonuň ýaly: "Goňşyňy özüň ýaly söý". Bütin kanun we pygamberler şu iki tabşyryga baglydyr."
Ondan başgada Isa MEsih adamlaryň günä bilen iş salyşmakda diňe bir daşky ýagdaýyna seretmän ýüregiň we aňyňda bolup geçýänlerine hem Hudaýyň aýratyn üns berýändigini düşündirdi. Mysal üçin "Adam öldürme" diýen Köne Äht kanuny Isa Mesih hasda ýürekden ýerine ýetirmegi Özüne iman edenlere talap etdi. Ine Ol şeýle diýdi: "Siz gadymkylara:"Adam öldürme, kim adam öldürse, höküme sezewar bolar" diýleni eşidensiňiz. Emma Men size aýdýaryn: kalbyňda adam ýigrenseň sen ony öldüren ýalysyň..." Siz "Zyna etme" diýlenini eşidensiňiz. Men welin size diýýärin, bir aýala azgyn nebis bilen bakan adam öz ýüreginde eýýäm onuň bilen zyna edendir."
Bu iki mysala seredip Isa Mesihe eýerijileriň günä bilen çemeleşmegi has-da çüňňür we diňe bir daşky faktorlara esaslanman, kalbyň we aňyňy hem öz içine alýar. Ondan başgada Isa Mesihiň öwredenleri Köne Ähtdäki adalat Kanunlarynyň düýpgöter tersini hem talap edýär. Mysal üçin Isa şeýle diýýär: "Size, "Göze-göz, dişe-diş" diýlenini eşidensiňiz. Men welin size diýýärin, ýaman garşy durma. Gaýta, kim seniň bir ýaňagyňa ursa, ol ýaňagyňy-da oňa öwür. Seniň bilen dawalaşyp köýnegiňi aljak bolýana donuňy-da ber...Saňa dileg salan ber, karz dilejek bolýandan ýüzňi öwürme."
Bular bolsa hasda kyn zatlar, emma Hudaýyň biziň üçin bolan söýgüsine we adalatyna, merhemetine düşüneniňde we Mukaddes Ruhyň kalbyňda ýaşamagy we şu prinsipleri aýdyp ýaşap görkezen Isa Mesihe iman arkaly olary ýerine ýetirip ýaşamak mümkindir.
Bu tema gaty uly tema her bir zadyň üstünde durjak bolsak gaty köp zat ýazmaly bolýar. Bu sebäpden Mesihlikde günä etmek, Hudaýyň buýruklaryny bozmaklyk bolup durýar.
Indi bolsa toba etmek hakynda: Toba etmek diýende ähli eden günäleriň Hudaýyň öňünde boýun almak, ökünmek we şol günälerden 180 gradus öwrülmek, şol günäleri etmezlige bolan çözgüt we şol çözgüdiňe laýyk ýaşamaga çalyşmakdyr.

5,6ve7

Diplomat 5,6ve7 soraglarada bir jogap yaz kyn gorme men heniz soraglam gutarmady. Yene yuwash-yuwashdan mumkinxhilik bolandan sorajak.

Styla ildeş men hökman

Styla ildeş men hökman jogap ýazaryn. Biraz işli boldymda häli soraglaryňa jogap ýazyp gutarmadym. Soraglaryň üçin we bu dialoga gyzyklanmaň üçin minnetdar!
ýagşy dilegler bilen,
Sylap

Quote: 5. Hrustiyanlykda

Quote:

5. Hrustiyanlykda Huday namelerin Hudayi. meselem adamzadin. perishdelerin ve sh.m.

Hristianlykda Mukaddes Kitaplaryň esasynda Hudaý hemme zadyň Hudaýy, adamzadyň hem, perişdeleriň hem, ýaradylan älem-jahanyň, janly we jansyz ähli zadyň eýesidir.
Injil "Gökdäki we ýerdäki görünýän we görünmeýän zatlary, tagtlardyr häkimýetleri, hökümdarlyklarydyr ygtyýarlary - baryny Hudaý ýaratdy. Her zat Ol arkaly we Onuň üçin ýaradyldy."

Quote:

6. Hrsitiyanlykda adam doglanda name uchin gunakar bolup dogulyar?

Adam dogulanda günäkär bolup dogulmagynyň esasy bir sebäbi biziň Adam atadan bize geçýän günäli tebigatdyr. Şol günäli tebigat ýagny günäli tenimiz bize günäde ýaşamaga itergi berýär. Iň gowy diýlýän adam hem günä bolan islegli bolýar. Şonuň üçin kiçijik çagada hem mysal üçin 1-5 ýaşyndaky çagajyk hem nädogry ýagny günä bolan zatlary ýerine ýetirýar. Ol hatda aňynda hemme zada düşünmesede, tebigatynda bolan soň günäli hereketleri edip bilýär. Ýöne merhemete we rehime baý Hudaý öz hereketlerine doly düşünmedik çagany höküm etmeýär. Eger olar ýaş wagtynda ýagny ýagşy-ýamana doly düşünmedik ýaşda ölüp dünýäden ötýän çagalary höküm etmeýär we olary öz jennetine kabul edýär. Emma ýagşy we ýamana düşünýän her bir ynsan Hudaýyň öňünde jogap bermeli bolýar.

Quote:

7.Hristiyanlykda adam ata nameden yasalan, perishdeler nameden yasalan ve sheytanlar nameden yasalan?

Başda eýýäm belläp geçişimiz ýaly Töwratda Adam ata ýaradylanda: Töwrat "Reb Hudaý ýeriň topragyndan adam ýaradyp, onuň burnuna dirilik nepesini üfledi. Şeýdip adam janly barlyk boldy." Adam ata toprakdan ýaradyldy, How ene bolsa Adam atanyň gapyrgasyndan ýaradyldy.
Töwrat "Reb Hudaý: "Adama ýekelik ýagşy däl, oňa özüne laýyk kömekçi ýaradaýyn" diýdi. Reb Hudaý ähli haýwanlary, guşlary toprakdan döretdi we adamyň olary atlandyryşyny görmek üçin , olary onuň ýanyna getirdi. Adam ähli janly-jandarlara näme at beren bolsa, şol-da olaryň ady boldy. Şunlukda, adam ähli mallar, guşlara, ähli haýwanlara at berdi. Ýöne adamyň özüne laýyk kömekçi tapylmady. Reb Hudaý adamy agyr uka giderdi; adam ukudaka, Reb onuň bir gapyrgasyny alyp, boşap galan ýerini et bilen örtdi. Reb Hudaý adamyň bedeninden alan şol gapyrgasyndan aýal ýaratdy we ony adamyň ýanyna getirdi. Adam ony görüp: "Ine, süýegi öz süýegimden, teni öz tenimdendir; ol aýal bolar çünki ol ärinden alnandyr" diýdi. Şol sebäpden hem erkek ata-enesini taşlap, aýaly bilen birleşýär we olaryň ikisi bir ten bolýar."
Bu sebäpden adamzat toprakdan we Hudaýyň nepesinden bolup, tenden, jandan we ruhdan ybaratdyr.
Perişdeler ýaradylanda diňe ruhy tebigatda ýaradyldylar we diňe ruhydyrlar. Olar Hudaý älem jahany ýaradanda ýardyldylar we Hudaý gökleri ýaradanda olary hem ýaradypdyr we soňra ýeri we ýerdäkiler ýaradypdyrlar. Bu hakynda Mukaddes Ýazgylarda doly maglumat bolmasada käbir aýatlar esasynda şeýle pikire gelse bolar. Perişdeler gowy we erbet ruhlara bölünýär. Şeýtan we onuň yzyna düşüp Hudaýa we Onuň maksadyna garşy bolan perişdeler Hudaý tarapyndan näletlenip ýere kowulypdyrlar. Şondan bäri hem Hudaýyň iň gowy gören ýaradanlary bolan ynsany azdyrmak we Hudaýyň ýoluna garşy bolmak üçin göreş alyp barýarlar. Mukaddes Ýazgylarda olara şeýtan, erbet ruhlar, jynlar, belzebul ýaly atlar berilen. Gowy perişdeler bolsa Hudaýa we Onuň maksadyna gulluk etmek üçin galanlardyr. Olar Hudaýa we Hudaýyň halkyna ýagny imanlylara hyzmat edýän ruhlardyr. Mukaddes Ýazgy olaryň käbiriniň adyny ýatlap geçýär we şol perişdeleri belli bir iň wajyp maksatlary üçin ulanýar. Mysal üçin "Jebraýyl perişde" "Gabriel" in Englis, gaty belli perişdedir. Ol Hudaýyň iň wajyp habarlaryny ynsana ýetiripdi.

6-njy soragyň jogabynda,

6-njy soragyň jogabynda, has dogrysy şol ynançda gapma-garşylyk bar. Şäheriň elektrik togyny kesipdirlerde, çyrasy ýanmaýan jaýlara generator paýlapdyrlar diýen ýaly bolýa ola!

Hudaý Tagalla öňi soňy bagyşlajak bolsa näme üçin günäli edip ýaradypdyr?
Hudaý saklasyn welin meň kakam adam öldürse menem jenaýatkär bolmaryna?!!


Maru Şahu Jahan

Hudaý adamy ýaradanda

Hudaý adamy ýaradanda günäli edip ýaratmady, Adam ata we How ene kämil ýaradylyşdylar we başda günäsizdiler, olar boýun bolmazlygy saýlap günäli boldular we olaryň tebigatyna günä aralaşdy we olar ölümli boldular. Bu nämäni aňladýar, günäli tebigat biziň hemmämize geçýär, ruhy tarapdan öli bolmaklyk. Emma elbetde Hudaý her bir adamyň eden günäsi üçin özüniň jogap bermegini talap edýär! Hudaýyň kanuny hemme adamyň günälidigini we jeza mynasypdygyny aýdýar we günäniň töleginiň tölärden gaty ulydygy üçin adamlaryň dowzahda ýanmagyny islemän rehimine, söýgüsine we merhemetlidigine görä gutulyşy üpjün etdi! Hudaýyň bu gutulyş plany bolsa Töwratdan başlap Injile çenli gyzyl çyzyk bolup Hudaýyň wadalarynda aýan edildi we Injilde gelip şol wada edilen gutulyş Isa Mesihde ýerine ýetdi! Hudaý biziň halas bolmagymyz üçin ähli zady etdi, indi bolsa biziň muňa ynanjagymyza ýada ynanmajagymyza baglydyr!

Siziň ýaznlaryňyz meň

Siziň ýaznlaryňyz meň soragyma doly jogap däl! Men täze dogulan çagalar barada sorapdym diňe!
Alla Tagallanyň "Adyl" diýen ady bar, Alla Tagalla adalatlydyr, günä etmedige günä ýazmaz, ýada başga biriniň etmişi üçin saňa günä ýazmaz. Bizä şeýle öwrendik, we kellä logiçno gelýär.


Maru Şahu Jahan

2.Özüň üçin ýokarda

2.Özüň üçin ýokarda gökde, aşakda ýerde ýa-da ýer asty suwlarda ýaşaýan zatlaryň hiç birine meňzeş şekilde but ýasama.

Kreste çokunmak, ýada Hezreti Isa Pygamberiň heýkelini ýasap oňa çokunmak, ýokarda talap edilene ters bolanokmy.


Maru Şahu Jahan

Quote: 2.Özüň üçin

Quote:

2.Özüň üçin ýokarda gökde, aşakda ýerde ýa-da ýer asty suwlarda ýaşaýan zatlaryň hiç birine meňzeş şekilde but ýasama.

Kreste çokunmak, ýada Hezreti Isa Pygamberiň heýkelini ýasap oňa çokunmak, ýokarda talap edilene ters bolanokmy.

Elbetde bu ýokarda aýdýanyň hakykat we Töwratda we bütin Mukaddes Ýazgylarda geçýän zat.
Emma Injil ýokarda aýdylany tassyklaýar, ret edenok. Injil ýada Isa Mesih hiç bir ýerde surata, heýkele ýada haça (kreste) çokunyň diýmedi. Elbetde käbir hristian dini toparlar Injile esaslanmadyk käbir däp-dessurlara uýýarlar we mysal üçin käbir musulmanlaryň öwlýalara ýada işanlara sygynyşy ýaly zatlar edip haça ýada suratlara, Isanyň şägirtlerine çokunmak ýaly däbe eýerýärler. Bular bolsa Isa Mesihiň we Injildäki taglymatyna doly garşydyr we tassyklanýan däldir! Simwol hökmünde ulanylýan käbir zatlar çokunylýan idollara öwrülýär, bu bolsa nädogrudyr!
Şonuň üçin ähli Isa Mesihe ynanýanlar ýokardaky seniň aýdýanyňy edýär diýmegiň özi dogry bolmaz, Mukaddes Ýazgylary gowy bilýän we Ýazgydaky taglymatlara düşünýänler şol zatlary edýän däldir!

Hristianlygyn ençeme asyr

Hristianlygyn ençeme asyr boyunça geçir(y)en evoluciyasyna garanymyzda, yuwaş yuwaş yslam dininin logikasyna yakynlaşyandygyny görüp bilers. Hristianlygyn protestan mezhebi bilen hasda "özgermegi" munun bir subutnamasydyr. Şu bir faktdyr, hristianlyk evoluciya geçiryar, üytgeyar, düzelyar.

Lev Tolstoy, Wolfgang von Goethe, Annemarie Schimmel ... yaly hristianlygyn çunnur yaşalyan şertlerinde ösen alymlaram bu dinin öz esasy yolundan çykandygyny bellap geçipdirler. Olaryn hristianlyk garayşy bilen Gurhanda wasp edilyan "pak hristianlyk" meselesi gabat gelyar.Isan Hudayyn ogly, homo-ousios (adam-huday), ... daldigini, haça çokunmagyn "pak hristianlyk"da yokdugyny yazypdyrlar. Hristian aleminde bu pikirler boyunça gurulan birtopar mezhebin bardygynam göryas.

SORAG: Sen pikirinçe hristianlyk nira baryar? On yetjek sonky nokady name bolar?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • BlueDomino 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • SuleYmanYS 1 telpek goyyar we yazyar: "in aşaky 3 setir sözün super.. "angel of darkness..""

Isa Mesihiň we Onuň

Isa Mesihiň we Onuň şägirtleriniň düşündirip we guran Mesihiligi hemişede bardy. Şol bir hatarda Isa MEsihden soňra 300 ýyllar töweregi haçanda mesihilik döwlet dini bolup başlandan soňra şol Isanyň we Onuň şägirtlerniň taglymatlary däp-dessurlaşdyrylyp başlap käbir adamlar tarapyndan döredilen kada-kanunlar goşuldy. Bu zatlara garşy çykan imanlylar şol döwürlerden bäri olara garşy göreşip geldiler, ýagny olar Mukaddes Ýazgylara salgylanyp bu ýada ol kada kanunlaryň nädogry düşündirilendigini we adam maksatlary üçin ulanylandygyny aýdyp gelipdirler, bularyň garşy çykmalaryna bolsa häkimýede eýe bolan mesihi diýip atlandyrýan şol döwrüň Katolik we Ortodoh ýygnaklary( serkow ýada kiliseleri) olary yzarlapdyrlar we hatda öldürmekden hem gaýtmandyrlar. Bu bolsa elbetde Isanyň taglymatlaryna garşy gelýändir. Mesihiligiň iki müň ýyllyk taryhyna göz aýlanyňda Isanyň döwründen biziň döwrümize çenli hem dogry taglymata eýerip gelen imanlylaryň bolandygy anykdyr, soňra bolsa haçanda muňa garşy açykdan açyk gürlemek mümkinçiligi açylanda bolsa
şol hereketiň dowamy hökmünde "protestant" adyny alanlar bu hakykat ýoluna eýermegi we wagyz etmegi dowam etdirdiler. Bu sebäpden daşdan seredip hristiançylyk soňky döwürlerde üýtgedi diýip düşünmek nädogry bolýar. Isa Mesihiň taglymaty we öwredenleri hiç haçan hem islamyň logikasyna laýyk gelmeýär. Olar bir birinden tapawutlydyr.
Indi bolsa Lew Tolstoý, Wolfgang Goethe ýaly hristian diýilip tanalýan döwletlerde dogulyp ýaşan adamlar hakynda gürrüň etsek olaryň hemmesi hem Hudaý barada we Hudaýyň Söz bolan Mukaddes Kitaplaryň garşysyna göreşen we humanizm idealara eýeren adamlardyr. Hudaýyň taglymatlaryna garşy çykyp soňy bilen dinsiz ynsanlar bolup galanlardyr.
Annamarie Shçhimmel hakynda gürrüň etseň ol Islam hakynda iş alyp baran alym aýal.
Olaryň "haça çokunmak" we başgada käbir tradisional Katolik we Ortodoh serkewlerininň praktikasynda bar bolan käbir däp-dessurlary kriitikalap çykyş etmegi, hristianlyk indi arassalanýan diýen pikire getirmeýär. Çünki ol serkowlaryň däp dessurlary bolan köp zatlar Mukaddes Kitaplarda başda hem ýokdy, Isa Mesihiň we Onuň şägirtleriniň taglymatlarynda hem ýokdy. Bu sebäpden hakyky mesihilik (hristianlyk) döränden bäri arassalygyna galýar we galar hem. Bu sebäpden Hudaýyň üýtgemeýşi ýaly, Isanyň hem baky bardygy üçin we Hudaýyň Sözüniň üýtgemeýändigi üçin mesihilik hem üýtgemeýär. Emma adamlar üýtgäp biler, olar öz pikirlerinde we ýaşaýşynda nädogry ýaşan bolsalar onda olar Mukaddes Kitabyň esasynda üýtgemelidirler!
"Isanyň Hudaýyň Ogly, Hudaý-Adam" düşünjelerine näçe garşy çykylsada we düşünmesi kyn bolsada, bu taglymat Isa Mesihiň Özüniň aýdyp geçenleri we Onuň ilkinji şägirtleriniň taglymatydyr! Bularda hem Hudaýyň maksady bardyr we maksady ýerine ýetýändir!
Bu sebäpler üçin Hoş Habar ýagny Hristianlygyň esasy, Isa Mesih baradaky Hoş Habar dünýäniň her bir künjeginde ýaýrar we şonda Isa Mesih ýene-de gaýdyp dünýä geler we Özüne iman edenleri bolsa Hudaýyň jennetine alar! Onuň ýetjek soňky nokady ine şeýle bolar diýip Injil aýdýar!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Style 5 telpek goyyar we yazyar: "Jogaplaryn uchin sag bol"

Quote: Isa Mesihden

1...

Quote:

Isa Mesihden soňra 300 ýyllar töweregi haçanda mesihilik döwlet dini bolup başlandan soňra şol Isanyň we Onuň şägirtlerniň taglymatlary däp-dessurlaşdyrylyp başlap käbir adamlar tarapyndan döredilen kada-kanunlar goşuldy. Bu zatlara garşy çykan imanlylar şol döwürlerden bäri olara garşy göreşip geldiler, ýagny olar Mukaddes Ýazgylara salgylanyp bu ýada ol kada kanunlaryň nädogry düşündirilendigini we adam maksatlary üçin ulanylandygyny aýdyp gelipdirler, bularyň garşy çykmalaryna bolsa häkimýede eýe bolan mesihi diýip atlandyrýan şol döwrüň Katolik we Ortodoh ýygnaklary( serkow ýada kiliseleri) olary yzarlapdyrlar we hatda öldürmekden hem gaýtmandyrlar. Bu bolsa elbetde Isanyň taglymatlaryna garşy gelýändir.

Katolikler we Ortodokslar Hristianlyk dininin monopoliyasyny öz elinde tutdular, pikir edyan welin 1300 yyllap başga pikirlere, esasanam Yslamyn Isa Pygamber hakda aydyan hakykatlara garşy geldiler. XVI-njy asyrda Martin Luther we Jean Calwinin "Hristianlygy reforma etmek" pikiri Protestanlyk mezhebinin döremegine sebap boldy. Hristianlygy reforma etmek name diymek? Bir adamyn (Luther yada Calwin) pikirine göra başga adamyn (Papa yada Patriarh) wagyz edyan dininin öz originallygyndan uzakdygyny, üytgedilendigini, yalnyşdygyny pikir edip, şol dini sistemany "tazeden" gurmaga "reforma" diyilyar. Yslamam öz esasynda Hristianlygyn üytgedilendigini Martin Luther we Calwinden ön aydypdyr, Hristianlygyn originallygynyn şo döwürde yaşalyan Hrsitianlykdan tapawutlydygyny bellapdir we şolary Hudayyn Sözi bilen hakykata çagyrypdyr. Yöne olar, şugünki Protestan doganlarymyzy dinlemeyişleri yaly, şo döwürdaki Musulmanlaram dinlemandirler, hatda olara garşy özleriçe "mukaddes söweş" açypdyrlar.

2...

Quote:

Isa Mesihiň taglymaty we öwredenleri hiç haçan hem islamyň logikasyna laýyk gelmeýär. Olar bir birinden tapawutlydyr.

Bu babatda sen gaty yalnyşyan. Men Injili birnaçe gezek okadym, Isa Pygamberin (salam bolsun ona) aydyp geçen sözlerinin hemmesi Muhammet Pygamberin (saw) sözleri bilen gabat gelyar. Elbetde sen şugün bir Katoligin yada Protestantyn aydan sözleri bilen bir Musulmanyn sözlerini deneşdiryan, yöne Pygamberlerin sözlerine garanda olar şo bir zady aydyp geçen, Hudaya ynanyn, dine Ona ybadat edin, dine Ondan islan, güna işleman, zyna etman, ogurluk etman. Sen aydyany yaly Hristianlyga goşulan "rituallar"y ayyranda, Musulmanlyk bilen şo bir zady wagyz edyandigini görüp bolar.

3...

Quote:

Bu sebäpden hakyky mesihilik (hristianlyk) döränden bäri arassalygyna galýar we galar hem. Bu sebäpden Hudaýyň üýtgemeýşi ýaly, Isanyň hem baky bardygy üçin we Hudaýyň Sözüniň üýtgemeýändigi üçin mesihilik hem üýtgemeýär.

2000 yyllap Hristianlygy (Musulman we Protestanlara göra) yalnyş yaşayan adamlaram sen yokarda yazanyn yaly pikir edyardiler. Elbetde bir zadyn original shemasy hiçwagt üytgemeyar, yöne sheman üstüne herkim gelip bir zatlar goşsa, yazsa, çyzsa, onda ol shema öz originallygyndan uzaklaşar, ona göra gurulan zatlaram yalnyş işlar. Elbetde hakyky (original) Mesihilik üytgemeyar, yöne problema şu soragyn jogabynda yatyr: "Şugünki Mesihilik hakyky Mesihilikmi?"

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

srg

8.Injilde eger reb hemme goze gorunyan ve gorunmeyan zatlaryn hudayidir diyilyan bolsa. Huday jynlara ve adamzada pygamber iberdimi ya hudayin ozu isa bolup gelende olar bn gorushdi?
9. ybadat nahili edilyar sizin dinizde? ya shol bilshimiz yaly cross'un onune gechip bir zatlar dileg edilyarmi? Shuny oz sozlen bn bir ginishleyin dushundir.
10.eger chaga dunya inende gunakar dogulyan bolsa ve sizler ony suwda yuwup(baptise edip) arassalayan bolsanyn ondan son guna ishlaninde yene sheydip gunaleriniz arrassalanyar yada bashgacha toba edilip gunalrin bagyshlanmasyny isleyaniz?
11. eger bashgacha bolsa onda name uchin ilk bashda baptise edilyar? yada bu bir local traditional bir zatmy?

Quote: 8.Injilde eger reb

Quote:

8.Injilde eger reb hemme goze gorunyan ve gorunmeyan zatlaryn hudayidir diyilyan bolsa. Huday jynlara ve adamzada pygamber iberdimi ya hudayin ozu isa bolup gelende olar bn gorushdi?

"Hudaý gadym zamanlarda pygamberler arkaly ençeme gezek dürli ýollar bilen atalarymyz bilen gepleşipdir. Ol soňky wagtlarda hem bar zadyň mirasçysy edip belläni we Ol arkaly älemi ýaradan Mesihde biziň bilen gepleşdi." diýip Injil aýdýar. Ýagny Hudaý Isa Mesihde dünýä gelýänçe we kämil maksadyny aýan edýänçe dünýä pygamberler iberipdir we olara Özüni aýan etmek arkaly we ylham bermek arkaly Öz maksadyny aýan edipdir. Ýakyn we uzak geljekde etjek işlerini aýan edipdir. Şol pygamberler arkaly hem Isa Mesih arkaly etjek işlerini hem pygamberlik edipdir. Bu sebäpden bütin adamzat we perişdeler hem Isa Mesihiň dünýä gelmegine garaşypdyrlar.

Quote:

9. ybadat nahili edilyar sizin dinizde? ya shol bilshimiz yaly cross'un onune gechip bir zatlar dileg edilyarmi? Shuny oz sozlen bn bir ginishleyin dushundir.

Injile esaslanan ybadat "hakykatda we ruhda" edilýär. Ýagny hakykatda bolanda Hudaýyň Sözi esasynda, mysal üçin Isa Mesih Öz şägirtlerine şeýleräk strukturada Hudaýa ýüzlenmegi öwredipdi: "Eý Gökdäki Atamyz (bu taýda Hudaýy özümiziň Ýaradyjymyz, durmuşymyzyň Eýesi, kämil we päk söýgüden doly atalyk alada edýän Atamyz ýalydygyny aýdyp kalbymyzdan minnetdarlyk bildirmek)! Adyň mukaddes bolsun (Hudaýyň adyna öwgi getirmek maksadymyzy bildirmek). Patyşalygyň gelsin (Hudaýyň patyşadygyny ykrar etmek we şol patyşalygynyň kalbymyzda emele gelip ähli ynsanlaryň kalbynda hem Patyşa bolup ýaşamagyny arzuw etmek). Gökde bolşy ýaly Ýerde-de Seniň islegiň amala aşsyn (Hudaýyň isleginiň öz durmuşymyzda we ýer ýüzünde her bir ýerinde amal aşmagyny dileg edip bular esasynda Oňa ybadat etmek we dileglerimizi we isleglerimizi Onuň islegi esasynda saklamak)Gündelik çöregimizi bize şu gün ber.(Gündelik mätäçliklerimizde diňe Oňa baglydygymyzy aýan etmek we her gün Oňa mätäçdigimizi we diňe Ondan haraý isleýändigimizi bildirmek)Bize ýamanlyk edýänleriň ýazyklaryny geçişimiz ýaly, Sen-de biziň ýazyklarymyzy geç. (durmuşymyzy bagyşlamakdan, hatda bize ýamanlyk edýänler üçin hem ýagşy dilegde bolup, günälerimizi Onuň öňünde boýun alyp toba edip bagyşlamagy soramagymyz) Bizi synaga salma, bizi iblisden halas et. (Hudaýyň güýjüne daýanmak we güýjümizden artyk synaga salmazlygyny sorap, öz-özümizi halas edip bilmejegimizi boýun alyp, diňe Onuň güýji arkaly we hakykaty arkaly synaga we iblise garşy durup biljegimizi boýun almak we Ondan güýç soramagy aňladýar)Çünki patyşalyk, gudrat we şöhrat ebedilik Seniňkidir. (Onuň baky Patyşadygyny, Gudratygüýçlidigini we Şöhratyň diňe Oňa degişli bolmalydygyny aýdyp ebediligini boýun alyp Oňa öwgüler aýtmak we Onuň Şöhratyna, hakykatyna laýyk ýaşaýyşda ýaşamak) Omyn (dogry, çyn kalbymdan bu aýdylanlary goldaýan)
Ybadat edende "haçyň" ýada bir jaýyň ýada bir daşyň öňünde ýada bir ugura seredip ybadat etmegi Injil talap etmeýär we Isa Mesih öwretmeýär. Ybadat edilende Isa "ruhda we hakykatda" ybadat edilmegi talap edýär. "Ruhda" bolanda her bir ýerde ýagny Hudaý Ruhdyr we Ol hemme ýerde bizi eşidýär we görýär we bizdäki ruhy täzelenden soň biz bilen ruhymyzda aragatnaşyk edip bilýär. Hakykatda bolanda, Isa Mesihiň öwredenleri esasynda ybadat etmekdir, ýagny Isa Mesih aýtdy: "Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn".
Bu sebäpden biz haçyň öňünde ýada başga bir zadyň öňünde oturyp sejde edemizok.Ýöne käbir adam däp dessurlary bilen doldurylan hristian din toparlary şeýle haçyň ýada nähilidir bir ikonanyň öňünde ybadat edýärler, bu bolsa Injilde ýok zat.
(dowamy bar)

Quote: 10.eger chaga dunya

Quote:

10.eger chaga dunya inende gunakar dogulyan bolsa ve sizler ony suwda yuwup(baptise edip) arassalayan bolsanyn ondan son guna ishlaninde yene sheydip gunaleriniz arrassalanyar yada bashgacha toba edilip gunalrin bagyshlanmasyny isleyaniz?

Ähli adamlaryň günäli tebigatda dünýä gelýändigi Hudaýyň Mukaddes Kitabynda aýdylýan zatdyr. Emma Isa Mesihe iman edýänler, çagalaryň günäsini suwda ýuwup ýagny (baptizm- grek sözi bolup, suwda çümdirilmegi aňladýar) baptism bilen arassalamagy öwretmeýärler. Çagalary suwda çümdirmek praktikasy ýene-de Isa Mesihe bolan imany dinleşdirip adam düşünjelerine esaslanan däp-dessurlary kabul eden we praktika edýän käbir toparlar tarapyndan edilýär, olaryň bu däp-dessurlary bolsa Injile gabat gelmeýär. Injilde Isa Mesihiň taglymatyna laýyklykda, günäniň bagyşlanmagy diňe ynsanyň öz günälerine düşünip, ökünip, toba edip, öz-özüni öz güýji bilen halas edip bilmejegine kalbyndan düşünip, Hudaýyň rehimine we merhemetine doly bil baglanda we Hudaýyň Özüniň Isa Mesihde üpjün eden gutulyşyna iman getirmek arkaly bolup geçjegini aýdýar. Hudaýyň rehimine we merhemetine düşünen we günäleri üçin çyn kalbyndan toba edip Isa Mesihdäki gutulyş sowgadyny alýan adam bu imanyna laýyk ýaşaýyşda ýaşamaga çalyşýar.

Quote:

11. eger bashgacha bolsa onda name uchin ilk bashda baptise edilyar? yada bu bir local traditional bir zatmy?

Ýokarda aýdyp geçişim ýaly, çagany baptism etmek tradisiaýasy diňe adam tarapyndan döredilen däp-dessurlar esaslanan mezheplerde praktika edilýär. Emma şol bir hatarda Injilde "suwda çümdirilmek, ýagny baptizm" taglymaty bar. Injil şeýle diýýär, "iman edip suwda çümdirilen" gutular" Ýagny ilki bilen iman gelmeli, ýagny ynsan özüniň günälerine düşünmeli, Hudaýyň üpjün eden gutulyşynyň, çykalgasynyň manysynda düşünip kabul etmeli, mundan soňra, imanynyň alamaty hökmünde Isa Mesihiň ady bilen suwda çümdirilmelidir. Suwda çümdirilmek, Ybraýyma berilen "sünnetlenmege" meňzeşdir. Bu sebäpden käbir "çaga baptizm" däbine eýerýän hristian mezhepleri, çagany suwda çümdirmek bilen olaryň günälerini bagyşlamagy öňe sürmän, şol çaganyň mesihilkde ulalmagyny arzuwlap ýerine ýetirýändigi hem mümkindir. Bu sebäpden şol "çaga baptizm" däbini ýerine ýetirýän mezhebi ýada kiliseniň bu baradaky düşündirmelerini öwrenmek zerur.
Şonuň üçin Hoş habara "iman" günäleriň bagyşlanmagynda ilkinji bolup durýar.
Suwda çümdirilmek bolsa şol imanyň özüňde bardygynyň alamaty we bir daşky subutnamasy hökmünde başgalaryň öňünde şaýatlyk etmegiň ýaly bir zatdyr. Bu toý tutmaga meňzeş, ýagny är-aýal bolýandygyňyň subutnamasy hökmünde hemmeleriň öňünde toý tutmagyň şol günden başlap sen gyz bilen durmuş tutýandygyňy görkezýar. Bu mysal doly düşündirip bilmez ýöne käbir derejede düşünikli bolar diýip umyt edýän.

srg

12. yokarda yazanlaryndan men sheyle dushundim. Holy Ghost hudayyn ruhy bolup isaya gelen ve shol bir vagtda isa hem pygamber hem huday bolan dogrymy?
13. eger hem huday bolan hem adam sypatynda yagny isanyn bedeninde huday adamlara gorunmek uchin pygemeber ve huday bolup gelen dogrymy?
14. eger huday hem pygamber hem huday bolup adamyn bedeninde gelen bolsa name uchin isa pygamber yokardaky jogabynda ey atam diyip birine yuslenyar?
15. eger ey atam diyyan bolsa diymek isanyn bedenindaki ruh hudayin ruhy dalde bir adamyn ruhy dogrymy? eger dal bolsa onda ey atam diyip isa pygmber oz ruhuna seslenyarmi?

12. yokarda yazanlaryndan

12. yokarda yazanlaryndan men sheyle dushundim. Holy Ghost hudayyn ruhy bolup isaya gelen ve shol bir vagtda isa hem pygamber hem huday bolan dogrymy?

Holy Ghost-Hudaýyň Ruhydyr bu dogry. Injil esasynda Isa Hudaýyň Sözi hökmünde hemişe bardy, Ol gökdedi Hudaýdady, Hudaýdy, soňra dünýäni halas etmek maksady üçin ýere geldi we ynsan teninde Isa Mesih boldy. Bu sebäpden Injil şeýle diýýär: "Ozal-başda Söz bardy, Söz Hudaýdady, Söz Hudaýyň Özüdi...Hemme zady Ol ýaratdy, ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady...Söz jan-ten bolup aramyzda ýaşady..."
Bular esasynda Isa Mesih ýerde ýaşanda hem ynsan tebigatynda we hudaýlyk tebigatyndady hem. Bu sebäpden Isanyň ýerdäki ýaşaýşynda aýdýan sözleri iki gözýetimden ugur alýar. Ýagny Isa Mesih hem ynsan tebigatyna degişli sözleri we zatlary aýdýar we hudaýlygyna degişli zatlary aýdýar. Mysal üçin ýokarda belläp geçişimiz ýaly Hudaýa ýüzlenmegi öwredende, ynsanlygynda Hudaýa "Ata..." diýip ýüzlenýär we ýüzlenmegi öwredýär."Ata" diýen sözi hem Isa iki manyda ulanýar, bir tarapdan ynsan hökmünde Hudaýa Ýaradyjy we eýe hökmünde ýüzlenmek" başga tarapdan Isa "Atam we Men birdirin" diýen ýaly sözlerde Özüniň hudaýlyk häsiýetini görkezmek maksady bilen ulanýar. Bu arkaly Özüniň Gökden gelendigini we Hudaýlygyny subut edýän zatlary aýdýar we diňe Hudaýyň ýerine ýetirýän zatlaryny ýerine ýetirýär. Ony gözi bilen görenler, eşidenler we yzyna eýerenler Isa Mesihiň iki tebigatyny hem Injilde beýän edýärler.

Quote:

13. eger hem huday bolan hem adam sypatynda yagny isanyn bedeninde huday adamlara gorunmek uchin pygemeber ve huday bolup gelen dogrymy?

Hudaý Adam atanyň boýun bolmazlyk edip ýykylan gününden başlap müňlerçe ýylyň dowamynda pygamberler arkaly we taryhyň jümmşinde halklarda eden işleri arkaly wada edip gelen gutulyş planynhy amala aşyrmak üçin Özi asmandan ýere geldi, we Özi bilen ýaraşdyrdy. Öz adalatyny we merhemetini ýerine ýetirdi.
Isanyň "Atam" diýip ýüzlenmegi, ýokardaky jogapda aýdyşym ýaly iki taraplaýyn, ýagny ynsanlyk häsiýetinde we hudaýlyk tebigatynyň bardygyny görkezmek üçin ýüzlenýär. Mysal üçin şägirtlerine doga etmegi öwredende, Hudaýa söýgüden, rehimden we merhemetden doly bolan atalyk aladasy bolan Ata hökmünde ýüzlenmegi öwredýär. Başga ýagdaýda: "Atam we Men Birdiris...Meni gören Atanyda görendir, Meni kabul eden Atany-da kabul edendir...Men:"Ýol Hakykat we Ýaşaýyşdyr. Hiç kim Ata Mensiz baryp bilmez..." Şol bir hatarda "Atam menden üstündir" diýen ýeri hem boldy. Bu diýildigi Isanyň hudaýlyk häsiýetini aradan aýyrmaýar, bu diýdigi Ata wezipede we ygtyýarda Oguldan üstündir. Bu mysal üçin prezident wezipesinde başga raýatlardan üstündir emma ol adamlygynda hiç kimden tapawutly däl. Elbetde bu mysal doly düşündiriş bermez, ýöne Injile düşünmek üçin käbir sözleriň wezipe we beýlekileriň bolsa kimdir biriniň tebigatyna degişli sözler bolup bilýär. Şol bir hatarda Isa Mesihde hem hudaýlygyň we ynsanlygyň bardygyny we şol bir hatarda Ata Hudaý, Mukaddes Ruh ýaly düşünjelere düşünmek üçin, Hudaýyň aslynda Öz içinde üçbirlikden ybaratdygydyr, ýagny Ata Hudaý, Ebedi Söz bolan Isa Mesih, we HUdaýyň Mukaddes Ruhy. Bu "Birirbardyr" Olar aýratyn bolsalarda BirHudaýy emele getirýärler. Muňa düşünmekde biz özümiziň tebigatymyza bakmak arkaly hem düşünip bilýäris. Ynsan hem üç bölekden durýar: ten, jan we ruh. Bularyň üçüsi bir şähsyýeti emele getirýär. Olar bir wagtda biri birinden aýry hem we birdirler hem. Elbetde bu boluşa adam aňy bilen doly düşünmek kyn emma munuň hakykatdygy ikiuçsyzdyr.
Bulara düşünseň soňky 14-nji soragyňa hem jogapdyr.

Ýene soraglar barmy, ýada

Ýene soraglar barmy, ýada soraglar gutardymy? Käwagt mugallym mekdepde: "soraglaryňyz barmy?" diýerdi. Hiç kimden ses çykmasa: "bir hemme zat düşünikli bolanda birem hiç zada düşünmäniňde sorag bolmaýar" diýerdi.:)

2njisi:, oyun edendirin,

2njisi:, oyun edendirin, hasht başdan düşündürmage başlayma how düşünmedik bolsang diyip:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

srg

16. Eger her dunya gelen caga gunakar bolup dogyan bolsa isada gunakar doguldy diymek ve isa huday bolyan bolsa hudayda gunakar diymek yada muna basga hili logika barmy?
17. eger huday hem isa hem huday bolyan bolsa diymek huday oz yaradan gullaryna garshy sowesh alyp bardy yagny yewreyler bn ve yewreylere yenildi ve olar tarapyndan oldurildi eysem hristiyanlykda huday oz yaradan gullaryna yenilip hem bilyarmi?
18. huday isa bolup gelende bashga yaradylanlar hudaya nadip dileg edyardiler yada olar gelip isanyn/hudayin onunde dileg edyardilermi? eger sheyle bolsa nirede muny subutlayan yazgy?
19. Injilden: Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them diymek huday ilki iberen kitaplaryny ya doly ibermandir yada iberilen kitaplar uytgedilipdir dogrymy?
20.eger huday beyleki pygamberleri iberen kitabyny dogry ve doly iberen bolsa diymek hudayin ozu oz iberen pygamberlerinden pes derejede geldimi? Sen bu soragy injildaki verse'in manysyna gora dushundir.

Quote: 16. Eger her dunya

Quote:

16. Eger her dunya gelen caga gunakar bolup dogyan bolsa isada gunakar doguldy diymek ve isa huday bolyan bolsa hudayda gunakar diymek yada muna basga hili logika barmy?

Isa Mesih günäkär dogulmady, çünki Ol gelende Gökden Hudaýdan çykyp geldi. Ol Adam atanyň tohumyndan däl, Ol ozal başda bar bolan Sözdi ýagny Hudaýdady we Hudaýdy emma gutulyşy amala aşyrmak üçin ynsan bolup dünýä gelmegi saýlady. Isa Mesih çaga bolup dünýä gelmeginde Adam atadan gelýän günäli tebigaty miras almady, çünki Isa ýerden bolan atanyň we enäniň tohumynyň bilreşmegi netijesinde däl-de Hudaýyň gudraty bilen emele geldi, bu sebäpden hem Isa günäsiz, bu sebäpden hem bütin dünýäniň günasi üçin töleg töläp bildi. Günäli bolan biri başga birisiniň günäsi üçin töleg töläp bilmeýär, emma Isa Mesih muny ýerine ýetirdi, çünki Hudaýyň talap eden çirksiz, tegmiltsiz arassa "Gurbanlygydy"
Style ildeş Hudaýyň Hudaýlygyny we ýer ýüzünde edýän her bir işini, ýada maksadynyň hemmesini adam logikasyna sygdyryp bolmaýar. Eger Hudaýyň her bir zadyny adam logikasyna sygdyrjak bolsak onda ol Hudaý bolmaýar. Çünki Hudaý "omnicsient ýagny hemme zady bilýän; omnipotence ýagny hemme zada güýji ýetýän Gudratygüýçli; omnipresence hemme ýerde hemişe bir wagtda Bar bolan; Bular umumy alanda Hudaýyň tebigatyny düşündirýär we olar biri biri bilen arabaglanyşykly. Eger bulary bilelikde biri birinden aýyrman kabul edenimizde seniň beren soraglaryňa jogap öz-özünden gelip çykýar.
Hudaý adamzady halas etmek üçin ýere Ynsan bolup günäsiz gelmegi Onuň üçin mümkindir.

Quote:

17. eger huday hem isa hem huday bolyan bolsa diymek huday oz yaradan gullaryna garshy sowesh alyp bardy yagny yewreyler bn ve yewreylere yenildi ve olar tarapyndan oldurildi eysem hristiyanlykda huday oz yaradan gullaryna yenilip hem bilyarmi?

Isa Mesih dünýä gelmek maksady ewreýlere ýada başga halklara garşy göreş alyp barmak däldi, Onuň dünýä gelmeginiň maksady adamzady ruhy azatlyga ýetirmekdi, ýagny günäleriniň jezasy üçin baky dowzah ot jezasyndan, şeýtanyň gara güýjünden halas etmekdi we bulary hem Hudaýyň müňýyllyklaryň dowamynda planlaşdyryp gelýän planyna laýyklykda ýerine ýetirmekdi. Bu sebäpden hem Hudaýyň öňden bellänleri ýagny Isa Mesihiň gelip haçda ähli adamlaryň, seniň we meniň günälerim üçin janyny gurban bermegi, jaýlanyp ýene-de direlmegi, şägirtlerine we bäş ýüzden gowrak adamlara 40 günüň dowamynda görünmegi, Göge gitmegi we Ol taýdan ýene gaýdyp geljegini ýerine ýetirýär.
Bu sebäpden Isa Mesihiň haçda ölmegi ýeňiliş däl-de ýeňişdir, çünki şeýtanyň maksady Isa Mesihiň haçda ölmegine päsgel bermekdi, çünki haçdaky ölüm arkaly we dökülen gan arkaly Hudaýyň ähli ynsanlar üçin bolan gutulyş maksady amala aşdy. Munuň üstesine-de Isa ölümden direlmek bilen ölümiň üstünden hem ýeňiş gazandy. Şonuň üçin Isa diýýär: "Direlişde, ýaşaýyş-da Mendirin, Maňa iman eden ölse-de direler...Oňa iman eden ebedi ýaşar." Isa Mesihiň ilkinji gezek dünýä gelende ýerine ýetirmeli zadynyň merkezi "haçda gurban bolmagy we ýenede direlmegi we göge galmagydy" ikinji gezek gelende bolsa Onuň maksady Özüne iman edenleri ýanyna almak we duşmanlaryny ýeňmekdir, ýagny imansyzlara, şeýtana we onuň yzyna eýerenleriň hemmesine höküm getirmekdir. Isa ikinji gezek gelende Patyşa hökmünde gelip gudraty bilen garşysyna çykýanlary ýok eder.
Birinji gezek bolsa Adamzada Isa Mesihde gutulyş gelýändigi üçin Isanyň dünýä gelmegine Hoş Habar diýilýär, bu Hoş Habara bolan iman arkaly hem biz Gudratyguýçliniň merhemetine we rehimine eýe bolup bilýäris.

Quote:

18. huday isa bolup gelende bashga yaradylanlar hudaya nadip dileg edyardiler yada olar gelip isanyn/hudayin onunde dileg edyardilermi? eger sheyle bolsa nirede muny subutlayan yazgy?

Ýokarda aýdyp geçişim ýaly, Hudaýyň etjek işini we mümkinçiligini biziň aňymyzyň ýetjek derejesine ýetirmegiň özi nädogry bolýar. Çünki HUdaý "Ähli zady Bilýändir, barzady Başarýandy we hemme ýerde birwagtda Barbolandyr"
Bu sebäpden Hudaý Isada ýere gelende hem hemme ýerde Barbolandyr, bu sebäpden Özüne dileg edýänleri eşidendir we hemme zady bilýändir.

Quote:

19. Injilden: Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them diymek huday ilki iberen kitaplaryny ya doly ibermandir yada iberilen kitaplar uytgedilipdir dogrymy?

Injilden: "Meni Mukaddes Kanuny ýa pygamberleriň ýazgylaryny bozmaga gelendir öýtmäň. Men bozmaga däl-de, olary berjaý etmäge geldim Çünki size dogrusyny aýdýaryn Gök bilen ýer geçip gidýänçä, ähli zat berjaý bolýança, Kanunyň bir harpy-da, bir nokady-da kemelmez..."
Muňa kontekstinde seretsek, onda Isa Hudaýyň Kanunlarynyň üýtgändigini ýada Kitaplarynyň üýtgedilendigini aýdanok. Munuň tersine Hudaýyň Kanunlarynda we Pygamberleri arkaly asyrlar boýy aýan eden maksady ýerine ýetmelidigini we hiç bir zadyň ony aýyryp bilmejegini aýdýar. Isanyň bolsa men olary bozmaga däl-de ýerine ýetirmäge geldim diýmegi bolsa, Isa Mesihden başga hiç kim Hudaýyň kämil kanunyny kämillikde ýerine ýetirip bilmedi, Isa bolsa ýerine ýetirdi, çünki Ol kämildir. Ikinjiden Isa Mesih pygamberleriň ýazgylaryn ýerine ýetirdi, ýagny pygamberler Isa Mesihiň geljekdigini we etjek işlerini öňünden pygamberlik etdiler, ýagny Hudaýyň gutulyş maksadyny öňden görüp aýan etdiler we şol pygamberlikleriň ählisi Isa Mesihde ýerine ýetdi, bu sebäpden hem Isa olary berjaý etdi. Ondan başgada Isa " Gök we ýer geçip gidýänçä, ähli zat berjaý bolýança, Kanunyň bir harpy-da, bir nokady-da kemelmez." Bu esasynda bolsa Hudaýyň Öňden bellän maksady ýerine ýetýänçä, Onuň Kitaplary üýtgemez.

Quote:

20.eger huday beyleki pygamberleri iberen kitabyny dogry ve doly iberen bolsa diymek hudayin ozu oz iberen pygamberlerinden pes derejede geldimi? Sen bu soragy injildaki verse'in manysyna gora dushundir.

Hawa Hudaý beýleki pygamberleriň kitaplaryny doly we dogry iberdi, we şol pygamberler arkaly aýdanlaryny hem Özi Isa MEsihde ýerine ýetirdi, çünki adamzat ýene-de gelip Hudaýyň rehimine, merhemetine we adalatyna mätäçdirler, olar öz-özlerine çykalga açyp bilmeýärler, şonuň üçin hem Hudaý Isa Mesihde Kanunlaryny we pygamberliklerinde aýan aýan eden maksadyny ýerine ýetirdi. Eger Isa Mesih hiç bir ynsanyň ýerine ýetirip bilmediklerini kämillikde ýerine ýetiren bolsa, kim güýçli bolýar, Isa Mesihmi ýada beýleki pygamberler.
Hudaýyň gutulyş maksadyna düşünmek üçin Hudaýyň Kitaplarynda aýan eden "suratyna" umumylykda seretmeli, eger bütewi bir suratyň bir kiçijik bölegine seredip düşünjek bolsak onda düşünmesi kyn bolýar. Bu sebäpden Injili okanda we öwrenende hemmesini öwrenip şondaky uly "suraty" görmäge çalyşmaly, şonda Hudaýyň maksadyna düşünip bilýäris, we Isa Mesihiň kimdigini bilip bilýäris.
Ýene bir bellemeli zat, haçanda biz Göklere, Hudaýyň hudaýlyk tebigatyna degişli zatlar barada oýlananymyzda olar baradaky gürrüňler we soraglar çylşyrymly käwagtlarda biziň aňymyzyň logikasyna doly gabat gelmeýän bolup çykýar, beýle bolmagy normal bir ýagdaý çünki Hudaý Hudaýdyr elbetde Oňa düşünmek biziň aňymyza güýçli gelýändir. Bu sebäpden Injilde Isa Mesihiň şägirdi şeýle diýýär: "Hudaýyň baýlygy, akyldarlygy, bilimi çüňdur!Onuň hökümleri akyla sygmaz, ýollary bilinmezdir! Çünki Rebbiň pikirini kim bildi? Kim Oňa geňeşdar boldy? Ol bergili bolar ýaly, kim Oňa öňinçä bir zat berdi? Sebäbi ähli zatlar Ondan, Ol arkaly we Onuň üçindir. Oňa baky şöhrat bolsun! Omyn" "Hudaý bizi eden işlerimize görä däl-de, maksat hem merhemetine görä gutaryp, mukaddes ýaşaýşa çagyrdy. Bu merhemet bize ezelden Mesih Isada berlip, indi bolsa, ölümi aradan aýran, ýaşaýyş hem ölmezligi Hoş Habar arkaly yşyga çykaran Halasgärimiz Mesih Isanyň gelmegi bilen aýan edildi. Men hem bu Hoş Habaryň jarçysy, resuly we milletleriň öwredijisi edilip bellenildim..."

Diplomat dost, meninem

Diplomat dost, meninem bir-iki sanyjak soragym bar mumkin bolsa.
1. Barnaba injili hakynda gurrun bersene?
2. İnjilde Muhammet (sav) pygamberden soz edilyarmi, ya-da İsa (as) pygamber ozunden son yene bir pygamberin geljekdigi barada habar beryarmi?

yokardakylaryn kopusini okamadym, eger jogaplary yokarda bar bolsa, onda yerini aytsan yeter, tazeden yazmana gerek yok.
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Yhlas soraglaryň üçin

Yhlas soraglaryň üçin minnetdar.

Quote:

1. Barnabas Injili hakynda gurrun bersene?

Bu barada bar bolan taryhy faktlar hakynda bilmek isleseň gysgaça wikipedia hem berilen eger Iňlis dilini ýada Rus dilini bilýän bolsaň ine şu linkden ol hakynda umumy informasia tapyp bilersiň: http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Barnabas
Bu barada käbir faktlar Mukaddes Kitaplar diýilip hasaplanýan Matta, Markusa, Luka we Yahýanyň Injiller baryp Isadan soňra birinji asyryň içinde ýazylan bolsa we iň köne golýazmalary şol döwürlerden galan bolsa. Barbanbasyň Injili diýip ata alan Injil gelip 1600-nji ýyllarda musulmanlar tarapynda Kuranyň Isa Mesih barada aýdanlaryna we Muhammet hakynda Isa Mesih aýdyp geçdi diýen teoriany oňe sürmek maskatlar bilen ýazylypdyr.
Munuň şeýledigini biri birine baglanyşygy bolmadyk we dini ýada syýasy maksatlary bolmadyk taryh öwreniji alymlar tassyklaýarlar. Mysal üçin Wikipedianyň ýazyp düşündirenlerine seredeniňde hem hakykatyň nirededigine düşünersiň. Bu sebapden ors ýada iňlis dilini bilýän bolsaň şol taýda okap öwren eger ol dilleri bilmeýän bolsaň onda men saňa ýene-de käbir informasialary ýazaryn.

Quote:

2. İnjilde Muhammet (sav) pygamberden soz edilyarmi, ya-da İsa (as) pygamber ozunden son yene bir pygamberin geljekdigi barada habar beryarmi?

Injilde Muhammet hakynda kelam agyz hem aýdylmandyr, emma musulmanlaryň Isa Mesihiň Mukaddes Ruh hakynda aýdanlaryny Muhammede degişli edip görkezjek bolmaklary bardyr, emma bu fakt bolman toslamadyr. Barnabasyň Injili diýilen kitabyň ýazylmagynyň bir maksady hem şu teoriany öňe sürmek maksadydyr. Emma taryhy faktlara we original Injile esasalanan hakykatda bolsa Muhammet barada hiç bir zat hem ýazylmandyr. Ýene bir fakt Isa Mesihden soň başga bir pygamberiň gelip onuň yzyna eýerilmegi Isa Mesihiň dünýä gelmek maksadyna we Injiliň umumy öwredýänlerine hem düýbünden garşy gelýär.

Soraglar gutardymy? :)

Soraglar gutardymy yada hemme zat dushunuklimi?:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Jogaplaryn üçin sagbol...."

Magtymguly şahyrymyzyň

Magtymguly şahyrymyzyň goşgusyndan

Beýtilmukaddesde, Ymran ilinde,
Atasyz bar bolan ene bilinde,
Gudratyň meşhurdyr Merýem oglunda,
Ýa, Reb, Isa-Ruhyulla haky çün!

Haysy goshgusyndan ? Ady

Haysy goshgusyndan ? Ady name o goshgyn ?

Bu goshgy yalnyshmayan

Bu goshgy yalnyshmayan bolsam, "Haky uchin" diyen goshgusyndan bolmaly!

Heniz hem Magtymguly

Heniz hem Magtymguly shahyryng şu goşgusyna haýran galýan...

Boldum girýana


Ýazygym ýat edip, ýakam çäk edip,
Säher nalyş bilen boldum girýana.
Didämden ýaş döküp, ýüzüm häk edip,
Telbeler dek özüm urdum her ýana.

Köňlümni geçirdim jümle-jahandan,
Ne jahandan, belki, el üzdüm jandan,
Hezreti Isadan, Şahymerdandan
Hümmet istäp, bakdym suýy-asmana.

Asmanyň ýüzünden kähkeşan uçdy,
Nägehan üç äre nazarym düşdi,
Iki ýaşyl geýmiş, bir sepitpoşdy,
Gözüm gördi, tilim gelmez permana.

Biri gelip, elin göksümge urdy,
Biri bir tyg bilen ýüregim ýardy,
Agzyma agz goýup, biri dem urdy,
Diýdiler: “Arzyň diý Şahymerdana!”

Bular beýle diýgeç, tilim açyldy,
Gana-gana meý muhupbet içildi.
Köňlüme ýedi dür sowal geçildi,
Diýdim, “Rugsat bolsa, gelsin zybana.”

Iki uzyn ärdir, bir gysga kaddyr,
Diýdiler, “Hoş wagtdyr, ýagşy pursatdyr,
Sözüň bolsa sora – diýdi-rugsatdyr,
Köňle gelen sözüň gelsin beýana!”

Diýdim: “Gökden agyr, ýerden mert nedir?
Derýadan baý nedir, daşdan saht nedir?
Otdan ýakyjyrak, buzdan serd nedir?
Zäherden ajyrak nedir bu jana?”

Diýdi: “Ýaman töhmet agyr asmandan
Gaharsyz ýagşy söz giňdir jahandan,
Mynapygyň köňli sahtdyr daşdan,
Ähli-kanyg meňzer bahry-ummana.

Jebr etgiji soltan –ýakyjy közden,
Bahyldan dilemek – sowukdyr buzdan,
Pakyra jebr etmek –ajy zäherden,
Öwütdir bu sözler bizden nyşana.”

Bular beýle diýgeç, ýerimden turdum.
Ýüwrüp etegine elim ýetirdim,
Mest boldum, sust boldum, özüm ýitirdim,
Gep-kelam tapmadym, galdym haýrana.

Diýdiler: “Üç kişi bolduk ussadyň,
Daýyma destandyr älemde adyň.
Magtymguly, wagtdyr, isle myradyň...”
Bu syr akmak açar ýa bir diwana.

Sylap! magtymguly hem Isa

Sylap!
magtymguly hem Isa pygambere bizin garayshymyz yaly garapdyr. Eger ol hem sen garayshyn yaly garandyr diyip umydigar bolup gozleyan bolsan kan gozleg etmeli bolaymasan. Sen alynma yone men aytjak bolyan zadym Magtymguly Musulman bolan ve Rasulallanyn ashygy bolan belki onun kop goshgylary rasulallah hakynda bolup biler, biz yone ors dowrunde ol gyza ashyk bolupdyr ve durmushdan yananlygy sebapli soygi goshgylaryny yazypdyr diyilip owredilenson sheyle kabul edipdiris. Men pikirimche dilchiler Magtymgulynyn goshgylaryny yenede bir gezek gozden gechirmeli.

Hawa Magtymgulynyň Isa

Hawa Magtymgulynyň Isa Mesihe garaýşy musulman taglymatynyň esasyndadyr. Çünki Magtymgulyda, şolardan başga maglumat bolmandyr, diňe Islamyň Isa Mesih barada hödürleýän teoriýasy, ýagny Kurandaky aýatlar, Hadithdäki we musulman alymlarynyň ýazyp giden maglumatlary. Gynansak-da Magtymguly Isa Mesih baradaky taryhyň özeni bolan Injil bilen tanyş bolmandyr.
Muňa seretmezden, ýokardaky goşgusynda Magtymguly görnüş ýada düşünde gaty haýran galdyryjy zatlary başdan geçirýär. We goşgusynda, Isa ynanýanlaryň Isa Mesihe Halasgär hökmünde ýüzlenip haraý isleýşi ýaly zatlar aýdýar we Ybraýym pygamberiň ýanyna Hudaý Üç adam bolup myhman bolup gelişi ýaly, Magtymguly hem oňa meňzeş tejribe alypdyr. Bu haýran galdyryjy.
Magtymgulynyň Injili okamandygyny, onuň durmuşyny we goşgularyny öwrenmek arkaly görüp bolýar. Goşgularynda bolsa Isa Mesih barada gürrüň edip geçenleri bolsa Islam taglymatyna laýyklykda aýdylan.
Style ildeş pikiriň üçin minnetdar, men bu meselede sen bilen ylalaşýan!
hormat bilen,
Sylap

WADA...

WADA…ynsanyň wadasy…Hudaýyň WADA-sy…

“WADA”, “söz bermek” düşünjesi ynsanlar arasynda gaty wajyp bolan düşünjedir. Adamlar arasyndaky aragatnaşykda iň wajyp zadyň biri hem “wadalaryň” berilmegi we şol wadalaryň hem ýerine ýetirilmegidir. Mysal üçin söýüşýänler biri-birine wepaly bolmagy, eňil günde hem agyr günde hem bir birine ynamdar bolmagy wada berýärler. Bu wada olaryň bilelikde bir maşgala gurmagynyň esasy bolup durýar. Haçanda berilen bu “wada” hormatlananda we ýerine ýetirilende maşgala berk bolýar we ölüm aýyrýança dowamly bolýar. Emma bu wada hormat goýulmasa we berilen wada ýerine ýetmese onda maşgala bozulýar, kalblar ýaralanýar. Wada-iki dost arasynda hem, ata-enäniň çagalaryna bolan, çagalaryň ata-enesine bolan gatnaşykda hem, işewürlikde hem iň wajypdyr. Bulara meňzeşlikde ruhy dünýäde hem wada bermek we şol berilen wadalaryň saklanmagy, ýagny ýerine ýetmegi gaty wajypdyr.
Ýaradyjy Biribar Hudaý hem ýaradan ynsanlary bilen şeýle aragatnaşyk saklaýandyr. Hudaý –WADALAR-Hudaýydyr. Hudaý hem wada berdi we wadalaryny asyrlaryň jümmşinde ýerine ýetirip geldi we WADA-laryna ynamly boldy. Hudaý imanlylar hem öz Ýaradyjysy Hudaýa Onuň tabşyryklaryna wepaly bolmaga wada berdiler, emma gynansak-da beren wadalarynda tapylyp bilmediler. Çünki ynsan ejizdir, Hudaýyň halaýan kämilligine we mukaddesligine öz güýçleri bilen ýetip bilmediler we bilmeýärler. Bu sebäpden hem we Hudaý Özüniň merhemetine, rehimine baýlygy bilen bize bu “gutulyşy” WADA berdi. Dört müň ýyl mundan ozal ýaşap geçen Ybraýym pygambere Hudaý şeýle diýip wada beripdi: ““Mukaddes Ýazgy Hudaýyň milletleri imanlary arkaly aklajagyny öňünden görüp.Ybraýyma “Bütin milletleri sen arkaly bereket iner”diýip öňünden buşlady .
Bu wada edilen “ruhy bereket” nämekä ýada kim arkaly gelýärkä? Biz bu soraga jogaby başga ýerlerden ýagny dinden, kimdir biriniň aýdanlarynda, ýada logikada, adam akyldarlygynda( filosofiýa) we ş.m tapyp bilmeris. Hudaýyň wadasyna düşünmekde biz hökmän Hudaýyň Sözüne salgylanmalydyrys. Mukaddes Ýazgy munuň jogabyny bize aýan edýär. Mysal üçin Ýazgy şeýle diýýär: “Hudaýyň ähli wadalary Mesihde “hawadyr”…”Ine, Hudaýyň mukaddes resullaryna, pygamberlerine Ruh arkaly aýan edilişi ýaly, öňki nesillere bildirilmedik bu syr şeýle: Özge milletler hem mirasa şärikdir, olar hem bir teniň agzalary bolup, Hoş Habar arkaly Mesih Isada berlen wada şärikdir…
Taryha ser salsaň we “birhudaýlyk” dinleri bolan Islam we Ehudylyga seretseň we ol dinlere ynanýanlar, özlerini Ybraýyma degişli görmäge çalyşýarlar we Ybraýyma berilen wadanyň özleriniňkidigini subut etmäge synanyşýarlar. Ybraýym ata hakynda geplänlerinde uly hormat we ondan geljek “berekete” bolan küýseglerini bildirýärler.
Elbetde olarda nähilidir bir derejede degişlilik hem bar, ýagny Ehudy halky( ewreýler) we araplar ýagny Islamyň gelip çykan ýerindäki halk, Ybraýym atanyň ten nesilleridir. Bilşimiz ýaly Hudaý Ybraýymyň çagalaryna hem bereket bermegi wada edipdi. Emma biz bu ýerde olar barada gürrüň edemizok. Biziň gürrüň edýänimiz - Ybraýyma berilen iň uly ruhy wada- ýagny diňe bir onuň teninden bolanlar barada bolman, ähli milletlere berilen Wada hakynda gürrüň edýäris. Ýagny: “Bütin milletlere sen arkaly bereket iner” wadasy hakynda gürrüň edýäris. Bu nähili bereket? Bu ruhy bereket, ýagny günäniň näletinden we baky dowzah ot jezasyndan, şeýtanyň gulçulygyndan gutulyp, günä sebäpli Hudaý bilen ýitirilen aragatnaşygy dikeltmek we Hudaýyň Mukaddes Ruhynyň bizde ýaşamagy, diňe bir Hudaýyň hyzmatkärleri bolman, hatda Hudaýyň oglanlary bolmak wadasydyr. Hudaýa asyrlar boýy öwgüler we şöhrat bolsun, Ol ynamdardyr we wepalydyr! Bu ajaýyp WADA-syny ýerine ýetiren Ýaradyjymyza şükürler bolsun! Hudaý WADA-syny ýerine ýetirdi! Iki müň ýyl mundan ozal Hudaý bu “WADASYNY” Isa Mesihde üpjün etdi. “Ybraýymyň berekedi Isa Mesih arkaly milletlere iner ýaly, biz-de wada edilen Ruhy iman bilen alar ýaly, Mesih biziň ugrumyzda gargalyp, bizi kanunyň gargyşyndan halas etdi!…Şu sebäpli hem, Mesih birinji äht astynda edilen jenaýatlary bagyşlatjak bolup, gutulyş gazandyrýan gurban hökmünde öldi, çagyrylanlar ebedi mirasy alsynlar diýip, täze ähtiň töwellaçysy boldy…
…Ol Özüni kabul edenlere, adyna iman edenlere Hudaýyň oglanlary bolma hakyny berdi. Olar ne gandan, ne bedeniň islegi bilen, ne-de adamyň islegi bilen, eýsem Hudaýdan doguldylar. …Çünki siziň hemmäňiz Mesih Isa bolan imanyňyz arkaly Hudaýyň ogullarysyňyz…Mesihiňki bolsaňyz, onda Ybraýymyň nesli, berlen wada boýunça mirasçysyňyz.” (Galatlylar 3:8, 13,14,26, 29; Efesliler 3:6; Ewreýler 9:15; Ýahýa 1:12-13)

“Ähli ynsanlar üçin bolan Hudaýyň ähli wadalary Isa Mesihde jemlenendir. Her bir günäkär bolan ähli mätäçlikleri bilen Isa Mesihde Hudaýa gelende, ol Hudaýyň Isa Mesihdäki ähli wadalary bilen onuň ýanyna gelýändigini görer. Haçanda günäli ynsan Isa Mesihde Mukaddes Hudaýa gelse ol Ondan “HAWA” sözüni eşider. Hudaý Sen meni söýýäňmi? Hawa. Sen meni bagyşlarsyňmy? Hawa. Sen meni kabul edermiň? Hawa. Hawa. Öz durmuşymy ýagşylyga üýtgetmege ýardam edermiň? Hawa. Saňa hyzmat etmegimde maňa güýç berermiň? Hawa. Meni saklarmyň? Hawa. Özüňiň şöhratyňy maňa görkezermiň? Hawa.
Hudaýyň ähli wadalary –göklerdäki ähli bereketleri –Isa Mesihde HAWA-dyr. Isa Mesih Oňa iman edenleriň ählisine Hudaýyň anyk HAWA-sydyr!”
(by DR. John Piper)
Gadyrly ildeşim, meniň kalbym seniň bu ajaýyp wada-baky gutulyşa, Hudaýyň göklerdäki seniň üçin arzuw eden bereketlerine Isa Mesihde ýetmegiňi isläp her gün seniň üçin Biribara dileglerde ýüzlenýär!
Bu üçin seniň Isa Mesihe öz Halasgäriň hökmünde imanyň gerekdir. Bu ynamyňy sen bu gün Hudaýa kalbyňdan ýüzlenmek arkaly bildirip bilersiň. Şeýleräk ýüzlenme bilen sen Onuň öňüne baryp bilersiň: “ Ýaradyjy Hudaýym, men bir günäli adam, öz –özümi seniň öňüňde hiç bir zatda aklamaga mende hiç zat ýok, men seniň gutulyşyňa mätäç! Isa Mesihde asyrlar boýy wada eden WADA-ňy ýerine ýetireniňe ynanýan. Isa Mesihi öz Halasgärim we Rebbim hökmünde kabul etmek isleýärin. Isa Mesih meniň günämiň jezasyny töländigiňe ynanýan we minnetdarlyk bildirýän. Isa Mesih meniň Halasgärim bol we meniň durmuşym üçin bar bolan Hudaýyň wadalaryny we bereketini mende ýerine ýetir! Omyn.

Corolla wanted

Bhagawad Gita barada näme bilýäň?

Bhagawad Gita barada hich

Bhagawad Gita barada hich zat hem bilemok!
Ol barada name uchin bilmelika? Hich hachan eshitmedim ol hakynda.

Mesihilik bilen

Mesihilik bilen baglanyşygyny bilýän bolsaň ýazaý diýjekdim.

Sen ol barada bilyarsinmi?

Sen ol barada bilyarsinmi?

Ýok

Aý ýok, menem bilemok. Bhagawad Gita hindileriň dini kitaby bolmaly. Mesihilik bilen baglanyşygy bolmagy mümkin diýip oýlandym. Aslinda dinleriň köpüsi bir ýerräkden çykanda.

diplomat dost, shu vagtky

diplomat dost, shu vagtky dogry kabul edilen Injiller nama gora saylandy yada kim olary saylap sechdi..? bilshime gora 4 injil bolmaly oytyan, olar barada gurrun bersene. birem internetden okap boljak adres bersen kabir zatlara seretjekdim... onunden sag bolsun aydyan
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Yhlas dost soragyň üçin

Yhlas dost soragyň üçin köp sagbol!

Şu wagtky bar bolan Injildäki kitaplar aslynda Isa Mesih dunýa gelip, ölüp, soňra hem direlip Göge galandan soňra Isanyň ilkinji şägirtleri tarapyndan 1-nji asyryň dowamynda ýazylan kitaplardan durýar. Olar şol wagtdan başlap hem dürli ýerlere ýaýran bu ynam netijesinde emele gelen ýygnaklara (serkow) ýaýradylypdyr. Başdan ilkinji şägirtleriň we imanlylaryň arasynda ýörgünli bolan we hakyky diýilip hasaplanýan Matta, Markusa, Luka we Yahýanyň beýan eden Hoş Habary, ýagny Injil diýmek Hoş Habar diýmekdir, hemişede hakyky Injil hökmünde ýazylan wagtyndan tä 4-nji asyrda bolup geçen ilkinji ähliumumy hristianlar maslahatyna çenli hem bardylar, ondan başgada şol maslahatda tassyklanan Täze Ähtdäki 27 kitaplar, şol maslahata çenli hem Mesihe iman edenleriň ýörgünli kitaplarydy. Emma şol maslahatda Isa MEsihiň dünýä gelmeginden başlap 4-nji asyra çenli bar bolan imanly ýygnaklarynyň okaýan we olarda ýörgünli we awtoritet hasaplanýan kitaplary tassyklanypdyr we olaryň döwrüne çenli we soňra hem ýüze çykyp biljek ýalan taglymatlar we dürli sektalaryň döräp hakykaty ýoýmazlyklary üçin şol bar bolan hakykata, taryhy we ýuridiki faktlar bilen tassyklanan kitaplary kanonlarşdyrmagy ýagny hemmesini bir ýere jemläp olary bilelikde Köne Äht we Täze Äht kitaplary hökmünde çap edilmegini öňe sürüpdirler. Bu sebäpden Injiliň hakykatlygyny we haýsy kitaplar oňa degişlidigini bir adam ýada bir topar kesgitlemändir, üç asyryň dowamynda goralyp gelinen we Hudaý tarapyndan tassyklanan, ilkinji şägirtler tarapydan öňe sürülen kitaplar biziň döwrümize çenli ýetip gelipdir. Munda bolsa Hudaýyň planynyň bardygyny görüp bolýar.
Injil diýilip tanalýan Matta, Markus, Luka we Yahýa görä Hoş Habar bir Habar barada gürrüň berýär ýagny Isa Mesihiň dünýä gelmegi, Onuň taglymaty, ýerdäki päk ýaşaýşy, dünýä gelmeginiň maksady, haçdaky ölümi we direlişi we Göge galyşy, Onuň Özüne iman edenlere beren wadalary, dünýä ýene-de gaýdyp geljekdigi barada ýazypdyrlar. Umumy aýdanda Hoş Habar bu Isa Mesihdir! Olar bu Hoş Habary her haýsy öz stilinde ýazmagy bilen bir wakany dört tarapyndan beýan edipdirler we biri-biriniň üstüni doldurýarlar. Bu bolsa bize Isa Mesih barada has doly maglumat berýär we Isa Mesihiň aýdýanlaryny, Halasgärdigini dört esse tassyklaýar. Diňe dört awtoryň Isa Mesih barada ýazanlary esasy awtoritet bolmagy hem taryhy, ýuridiki, logiki faktlara esaslanandyr, ýagny olaryň haçan ýazylandygy, kim tarapyndan ýazylanlygy, başga-da şägirtler tarapyndan tassyklanandygy, olaryň aýdanlary taryhy faktlara esaslanypdyrmy ýada içinde toslamalar barmy bular esasynda, men pikir edýän esasan hem Hudaýyň ýol görkezmegi netijesinde hakykat saklanyp galypdyr. Çünki Hudaý Öz Sözüni goraýandyr we adamlara hakykaty ýetirmek üçin gerek zady edýändir!
Bu tema barada elbetde kän zat aýtsa bolar, emma bularyň hemmesini ýazmaga bu taýda ýagdaý çäkli!
Eger isleseň köpräk maglumaty türkmen dilinde ine şu websitdan öwrenip bilersiň: www.turkmenhh.org
Eger Iňlis dilini bilýän bolsaň seniňkä meňzeş soraglara jogap berýän website: www.answering-islam.org (bu taýda rus, türk dillerinde hem başga dillerde bardyr)

Eger ýene-de sorag çyksa gürrüň ederis bu taýda hem!
Saňa ýagşy dilegler bilen,
Sylap

Jogaplarynyz uchin sagbol

Jogaplarynyz uchin sagbol Sylap aga!
"yuhanna injili" bilen "Yahya injili" ikisi birmi..?
internetden okap bolar yali Online İnjil yali adress zat bolsa goysana..!
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Hawa Yuhanna Turkche bolyar

Hawa Yuhanna Turkche bolyar Yahya bolsa Turkmenchesi!
Ine shu taydan online okap bilersing Injiling ahli boleklerini:
http://www.turkmenhh.org/kitaplar/taze-aht/
sorag zat yuze chyksa bu tayda yada shol websitda koment zat yazay jogap beryandirler!

Isa mesih haçan gaýdyp gelmeli.

Täze ýylda näme üçin ýolka agajy dikilýär, şonuň manysyny düşündirip bilersiňmi?

____________________________
agalar düýäniň peýany bolmaz.

Dost, Täze ýylda ýolka

Dost, Täze ýylda ýolka agajy dikilmegi barada Injilde ýada Hudaýyň beýleki sözlerinde gürrüň ýok. Emma munuň taryhy bilşime görä käbir gunbatar halklarynda hatda hristianlyk ýaýramazyndan öň hem ýolka agajynyň daşyndan aýlanyp baýram belläpdirler we käbirler bolsa hatda oňa sejde edipdirler diýip maglumatlar bar, soňra bolsa bu köp ýerlerde däp dessur bolup galan.
Eger ýolkany ýöne bezeg hökmünde ulanýan bolsaň we täze ýyl baýramynyň bir simwoly hökmünde ulanylýan bolsa munuň hiç hili zyýany ýok emma ýolkanyň daşynda aýlanmagyna, öýüňde goýmagyňa bir ruhy many berip sejde edilýän bolsa onda bu nädogrudyr.

Hz. Isa gelende 1-nji

Hz. Isa gelende 1-nji ýanwarda geljekmiş, özem ýolka agajynyň üstüne gonjakmyş diýip eşidipdim.

Yok, menä beýle zady

Yok, menä beýle zady eşidip görmedim we beýle pikir Mukaddes Ýazgylarda hem ýok!

Salam Sylap, Kopden bari

Salam Sylap,

Kopden bari habarlashamizogam. Aslinda men bu saytda comment yazmani goydim. (Birzatdan gati gorenim uchin dal, yone islegim yok.) Yone sana soragym bar bolonson yazayin diydim.

Biz musulmanlar Isa pygamberi pygamber hokmunde tanayas we kabul edyas we ona garshi uli hormatymyz we soygimiz bar. Hatta chagalarmizin adini Isa hem dakyas. Belki alla nesip etse gelejekde oglum bolsa belkem menem dakarn. Gepin tummek yeri Isa (as) bizin kalbymyzda uli orny bolan Allan hak pygamberi. Men soragym sheylerak Muhammet (SAV) Pygamber barada hristyanlyk shonyali soygi duyyami? yada pygamber hokmunde kabul edyami ? Sen ozun name pikir edyan? Muhammet(SAV) adini eshdende ichinden nahili duygilar gechya?

Aleykum salam KEmal

Aleykum salam KEmal ildeş!
Soragyň üçin köp sagbol! Musulmanlaryň Isa pygamber hökmünde hormatynyň we söýgüsiniň bardygyny bilýärin we bu gowy zat. Emma gynansak-da musulmanlar Injili okap iman etämnsoňlar Isa Mesihi Halasgär hökmünde we Onuň esasy maksadyny ýagny adamzada gutulyş bermegine ynanmaýarlar we muňa hormat goýmaýarlar.
Musulmanlaryň Isa pygambere hormat goýmagy we Ony pygamber hökmünde kabul etmekleriniň sebäbi hem ol barada Injilde, Töwratda we beýleki pygamberleriň kitaplarynda aýdylyp geçilmegi we hatda musulmanlaryň hem mukaddes kitap diýip hasaplaýany Kuranda hem gürrüň edilmegidir.
Musulmanlaryň pygamberi bolan Muhammediň ady bolsa hristianlaryň ýagny mesihileriň awtoritet ýagny Hudaýyň Sözi diýip hasaplaýan kitaplary bolan Töwrat, Zebur ýada gadymy pygamberleriň kitaplarynda, Injilde agzalmaýandygy üçin we Isa Mesih Halasgär hökmünde dünýä gelenden soňra başga bir ýol görkezjek pygamberiň ýada Hudaýdan geljegiň gerek däldigini Injiliň öwredýändigi sebäpli, olar Muhammede pygamber hökmünde ynanmaýarlar!
Men Muhammet pygamberiňize taryhda bir uly yz galdyran taryhy lider, ýagny şol döwürde dagynyk bolan arap dünýäsini birleşdiren we olary köphudaýlykdan birhudaýlyk dinine salan, käbir adalatsyz däp-dessurlary aýryp gowy adalatly tertip düzgün getiren bir güýçli şahsyýet bolandygyna hormatym bar!
Emma Kurana çenli bolan ähli Hudaýdan geldi diýilen kitaplaryň taglymatyna esaslansaň, olara esaslanmalydyrys hem, onda Isa Mesihiň dünýä gelmegi, kämil ajaýyp ýaşaýyşda ýaşamagy, adamzadyň günäsiniň muzdy üçin hemişelik bir gezek kämil gurbanlyk hökmünde Öz janyny haçda pida edenden soň jaýlanyp, üçünji gün ýene-de direlenden soň we ahyrzamanda hem adamzady höküm etmäge Özüniň geljekdigini wada edip göge diri bolup galandan soň ýene-de başga biriniň gelmeginiň gerek däldigi tassyklanandygy üçin Muhammet pygambere pygamber hökmünde ynanmaýaryn!
Eger Mukaddes Ýazgylaryň taryhy faktlaryna, logikasyna we ylahyýet taglymatlaryny gözläp düşünmäge çalyşsaň onda meniň diýýänlerimiň hakykatdygyna düşünersiň!
Meniň bu diýýänlerim saňa belki gaty degýändir, çünki sende Muhammet pygambere bolan çüňňür ynam bar. Men muňa düşünýärin we men seniň duýgyňa degmek hem islemeýän, çünki men hem Isa Mesih barada Injildäki hakykatlara düşünmedik wagtym özümi musulman hasaplaýardym we Isa diňe pygamber hökmünde ynanýardym. Emma özüm okap, oýlanyp, hakykaty gözlänimde we Hudaýdan maňa dogrusyny açmagyny soranymda-men hakykata göz ýetirdim!
Soraglaryň bolsa gürrüň edibereris, eger şagsy soragyň bar bolsa, onda meniň emailime hat ýazaý!
hormat we ýagşy dilegler bilen,
Sylap

injil

"Emma gynansak-da musulmanlar Injili okap iman etämnsoňlar"

Shutaysi birazajik yalnish bolupdir. Biz dort kitabada yanayas we olary kabul edyas. Iman etmek hem inanmak we kabul etmek dalmi ?
Bize muni dinimiz emr edya .. Emma Hristyanlik musulmanlara garshi bu derejede hormat goymayanligy gynandyryjy.
Yene bir sorag sen injilde name tapdyn gurhan da bolmayan ? Yagni injilide name hakykat bar gurhandan one gechyan?
Hem yene gurhan has ynamli dalmi ? Yanamli diyyanim injili uytgedilenligi barada kan shupheler bar emma gurhanda onyali shuphe yok. Shon uchin adam uchin has gurhan ynamli bolmayarmi? Onsonom gurhan hak kitap bolmasadi 14 asyr bari oz tazeligni saklap bilmezdi we oz guyjini yitirip adamlarin ichinde yiter giderdi. Emma gurhan entagem milyonlarcha adamin bash taji. Diymek gurhandaky hakykatlar sheyle guychli bolmali diyen netija seni getirmeyarmi ?
Hem Musulmanchilikda sana ters gelyan name bar? Men shun uchin musulmanchilikdan chikdim diyer yaly name sebap gorkezip biljek ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Kemal ildeş jogabyň üçin

Kemal ildeş jogabyň üçin we ýene-de soraglaryň üçin minnetdar!

Hawa iman edýäs we ynanýas diýen düşünje şol bir zady ýagny Injilde ýazylanlary kabul etmek we olara ynanmak we amal etmegi göz öňünde tutýar. Musulmanlar biz dört kitaba ynanýas diýipde Injildäki Isa Mesih barada ýazylanlary dolylygyna kabul etmeýärler, ýagny diňe Islamyň taglymatyna laýyk getirilip ynanýarlar. Bu bolsa nädogry dälmi seniň pikiriňçe? Muny etmäge hem bahana "Injil üýtgedilipdir..." diýen düşünje, emma Injiliň original görnüşinden üýtgedilendigine bolsa taryhy we ýüridiki delil ýok. Munuň tersine onuň hakykatdygyna müňlerçe taryhy faktlar bar! Munuň üstesine-de Hudaýyň sözüniň ýitip gitmejekdigine bolan garantiýa Gudratygüýçliniň Özi bolup durýar! Emma gynansak-da musulmanlar Isa Mesihi Töwradyň, Zeburyň, gadymy pygamberleriň beýleki kitaplarynyň, Injiliň esasynda öwredýän Isa Mesihini kabul etmeýärler!?
Injilde tapan zadym gaty kän, emma olaryň iň esasysy Isa Mesihiň Halasgärdigi we Onuň Özüniň Hudaýyň Sözüdigi, öwrenip ýaşamak üçin ähli zat üçin eýermeli bolan kämil şähsyýeti we Hudaýyň merhemeti we rehiminiň iş ýüzünde amala aşandygy, ýagny Hudaý adamzadyň öz günäleri üçin özleriniň töleg töläp bilmeýändigini, kämil däldiklerini bilip olara günäleriň jezasy bolan dowzah odundan gutulmagy, şeýtanyň güýjünden we el astyndan halas bolmagy, ölümden baky ýaşýaýyşa girmek we baky ýaşaýşy Hudaýyň jennetinde geçirmek mümkinçiligini Isa Mesihde üpjün etmegidir we muny adamzada sowgat hökmünde Isa Mesihe bolan iman arkaly bermegidir! Isa Mesihiň "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdygy". Hiç bir pygamber hem "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" bolmady, olar "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" barada aýtdylar, emma Injilde "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" Bolanyň Özi geldi!
Eger Injiliň originallygy we taryhda ýygnalyp saklanmagy baradaky taryhy faktlary gözleşdirseň we şol bir hatarda Kuranyň ýygnalmagy we saklanmagy baradaky taryhy faktlary deňeşdirseň we öwrenseň Injiliň Kurandan köp esse arassa saklanandygyna göz ýetirersiň! Ondan başgada iň esasy zat Hudaýyň Öz Sözüni goramagydyr we Injil Hoş Habar bolsa we adamzat üçin gutulyş bolsa Onda Hudaý bu Hoş Habary ähli ynsanlara ýetirmek üçin goramazmy!

Salam

diplomat wrote:

Musulmanlar biz dört kitaba ynanýas diýipde Injildäki Isa Mesih barada ýazylanlary dolylygyna kabul etmeýärler, ýagny diňe Islamyň taglymatyna laýyk getirilip ynanýarlar.

Elbette Her bir Musulman oz dinin emir etdigi derejede inanar we kabul eder.
Bu yagday sen kellande sheyle sorag emele getirmeyarmi ? Name uchin Islam Hristyanlygy hak din hokmunde kabul edya yone kabir detallari red edya?
Onsonam dinda Iman edenden son kabir detallari inkar etmek sho dini kabul etmemek manisina getirenok. Mysal uchin Musulmanligi kabul edya yone namaz okanok. Bu adamini dindan chikaryan bir hadysa dal. Yone uli kemchilik we guna kabul edilya.

diplomat wrote:

Muny etmäge hem bahana "Injil üýtgedilipdir..." diýen düşünje, emma Injiliň original görnüşinden üýtgedilendigine bolsa taryhy we ýüridiki delil ýok

Uytdegdilmedigi barada da delil yok. Onsonam uytgedilenligi barada kan subutnama okapdim , elbette senem okansin bular barada name aydip biljek?
Yene bir yagday gurhanyn uytgedilenligi barada name aytmak isleyan bolsan ayt bizem bileli mena senden eshdyan birinji gezek.

diplomat wrote:

Injilde tapan zadym gaty kän, emma olaryň iň esasysy Isa Mesihiň Halasgärdigi we Onuň Özüniň Hudaýyň Sözüdigi,

Sozi, ogly, Mena shu temada kellam bulashdi, belli bir hristyan toplumi oni ogli kabul edya, belli bir bolegi pygamber we adati adam hokmunde kabul edya. bu barada bir aydip bersene. Haysi dogry bularin ?

diplomat wrote:

ýagny Hudaý adamzadyň öz günäleri üçin özleriniň töleg töläp bilmeýändigini, kämil däldiklerini bilip olara günäleriň jezasy bolan dowzah odundan gutulmagy, şeýtanyň güýjünden we el astyndan halas bolmagy

Shu yagday birazajik bagyshlarsyn bashga soz aklyma gelenok NAMARTLAMAK dalmi ?
Oz eden gunani ozun chekmeli diyen kanun adamzat tarapyndan dunyade hem kabul edilen
O nahili Adalatly Alla tagal bizi o dunya baramyzda sheyle adalatsyz hasap sorajakka?
Men Isa AS. men yerime yanmagyny islamok. Men oz edenime ozum jogap beresim gelya onda nahili bolya? Onsonam sen bir hristyan bolup oz yerine Soygili pygamberin jebir jeza chekmesini razymy? Sen inanjinda Isa As Bu dunyade jebir chekdi otayda chekmez diyyanem bolup biler yone men shu dunyadede chekmegini islemezdim..

Yene sheyle bir yagday bar adama eger iki yol gorkezseler birinden gitsen oz edenlerine jogap bermeli beylekiden gitsen sen yerine bashga biri jogap berya. ikisem sho bir yol haysini sayla diyseler , adam ikinji yoli saylar .. Sende shonyali sorag ozune sorap gordunmi ? yada oz ozuni allamak yali zatmi ?
Dogrusy men sana Musulmanchiligi dushundirje bolamok. Pikir alish berishinde bolasim gelya. Herkimin inanci ozune .

diplomat wrote:

ölümden baky ýaşýaýyşa girmek we baky ýaşaýşy Hudaýyň jennetinde geçirmek mümkinçiligini Isa Mesihde üpjün etmegidir we muny adamzada sowgat hökmünde Isa Mesihe bolan iman arkaly bermegidir!

Islamda iman edenlerin hemmesi jennede girya yone eden etmishlernin hasabini chekenden son. Hasapsizam bir ish bormay Sylap ? Hasap bolmasa adalat bolmaz!!

diplomat wrote:

Hiç bir pygamber hem "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" bolmady, olar "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" barada aýtdylar, emma Injilde "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" Bolanyň Özi geldi!

Shu sozun bilen razylashamok... Hemme pygamberlen omurini we doli yashayshini bilyan yali yazyan? Bey diymane hakyn yok , Haysi delile dayanyan ?

diplomat wrote:

Eger Injiliň originallygy we taryhda ýygnalyp saklanmagy baradaky taryhy faktlary gözleşdirseň we şol bir hatarda Kuranyň ýygnalmagy we saklanmagy baradaky taryhy faktlary deňeşdirseň we öwrenseň Injiliň Kurandan köp esse arassa saklanandygyna göz ýetirersiň!

men gurhanynkini bilyan sen mana Injilinki barada aydip bersene kyn gormesen?
we Grhanynki bilen tapawutlarnam yazay.

diplomat wrote: Musulmanlar

diplomat wrote:
Musulmanlar biz dört kitaba ynanýas diýipde Injildäki Isa Mesih barada ýazylanlary dolylygyna kabul etmeýärler, ýagny diňe Islamyň taglymatyna laýyk getirilip ynanýarlar.

Quote:

Elbette Her bir Musulman oz dinin emir etdigi derejede inanar we kabul eder.
Bu yagday sen kellande sheyle sorag emele getirmeyarmi ? Name uchin Islam Hristyanlygy hak din hokmunde kabul edya yone kabir detallari red edya?
Onsonam dinda Iman edenden son kabir detallari inkar etmek sho dini kabul etmemek manisina getirenok. Mysal uchin Musulmanligi kabul edya yone namaz okanok. Bu adamini dindan chikaryan bir hadysa dal. Yone uli kemchilik we guna kabul edilya.

Kemal, hawa musulmanyň öz dinininň emir etdigine ynanjagyna şübhe ýok, problema hem şunda ýagny Isa Mesih baradaky Injiliň öwredýänleriniň iň esasy bolanlaryny ret etmek bolup durýar! Islamyň Isa Mesih baradaky öwredýänlerine esaslansaň onda Injil –Injilligini ýagny Hoş Habarlygyny hem ýitirýär-Isa Mesihiň dünýä gelmeginiň esasy maksady ret edilýär, Onuň adamzadyň Halasgärdigi we Ondan başga hiç kimde gutulyşyň ýokdugy we Hudaý bilen ýitirilen aragatnaşygy diňe Ol arkaly dikläp boljakdygy baradaky detallar ret edilýär. Bular ret edilende bolsa Injil –Injil bolmaýar! Onda başgada Isa Mesih barada ret edilýän zatlar taryhy bar bolan ýüzlerçe belkide müňlerçe faktlara göz ýummak bolýar! Ýokardaky mysaly alyp görende bolsa Injiliň ýagny Isa Mesihe bolan ynamyň özeni bolan zatlary ret etmek bilen deňeşdirer ýaly däl. Hawa kimdir biri namaz okaman biler, emma Islam dininiň özeni bolan taglymaty ret etse, mysal üçin Muhammet pygamber däl diýse we muňa şeýle ynansa onda bu imansyzlyk bolýar, dogrymy! Muňa meňzeşlikde islamyň Injildäki käbir detallary ret edýändigi Isa Mesihiň kimdigini we Hudaýyň Injil arkaly aýan eden maksadyny ret etmek bolýar, bu bolsa imansyzlyk bolýar!

diplomat wrote:
Muny etmäge hem bahana "Injil üýtgedilipdir..." diýen düşünje, emma Injiliň original görnüşinden üýtgedilendigine bolsa taryhy we ýüridiki delil ýok

Quote:

Uytdegdilmedigi barada da delil yok. Onsonam uytgedilenligi barada kan subutnama okapdim , elbette senem okansin bular barada name aydip biljek?
Yene bir yagday gurhanyn uytgedilenligi barada name aytmak isleyan bolsan ayt bizem bileli mena senden eshdyan birinji gezek.

Üýtgedilmedigi barada ýüzlerçe delil bar hemmesini aýtmaga wagt ýok, emma iň esasy bolan zady ýagny umumulaşdyryp aýdaýyn: birinji we iň esasy delil Hudaý Öz Sözüni gorajakdygyna bolan wadasy. (Ýada sen Hudaýa şübhe edýärmisiň?)2. Ýüzlerçe iň gadymy golýazmalaryň biziň günlerimize çenli saklanyp gelinmegi. 3. Hatda biziň döwrümize çenli saklanyp galan we diňe gelip biziň asyrymyzyň ortalarynda tapylan iň gadymy golýazmalaryň şol ilkinji bar bolup saklanyp gelinýän golýazmalary we şu günki gün hem biziň elimizde bolan Injiliň nusgalary bilen doly gabat gelmegi. 4. Isa Mesihiň Özüniň Hudaýyň diri Sözüligi we Isanyň diriligi we Mukaddes Ruh arkaly Özüne iman edenlere ýolbaşçylyk eýändigidir. 5. Iki müň ýyldan gowrak wagt içinde Isa Mesihiň yzyna çyndan eýerip we ynanyp ýaşan we hakykatyň goragynda bolan arassa we çyn ýürekli imanlylaryň bolandygy. Niresiniň nahili we haçan üýtgedilendigi barada subutnamaň bar bolsa mysal getir gürrüň edeli?
Kuran barada aýdanda bolsa: mysal üçin başdan başlap Muhammet pygamber tarapyndan diňlemeli diýilip maslahat berilen dört sany aýatlary ýatlan adamlar bolupdyr. Olar hem şol aýatlary gaýtalanlarynda hem üýtgeşik edip aýdypdyrlar, bular barada hadislerde aýdylyp geçilen we dürli okaýyşlar bolanlygy sebäpli käbir konfliktler döräpdir. Muhammet ölmezinden öň Kuran ýazga geçirilmändir we ýazga geçirilmek maksat hem edilinmändir. Soňra ol ölenden soňra, Kurany ýatdan bilýän adamlar (kurra diýilýän eken olara) söweşlerde wepat bolýandyklary üçin we Kuranyň ýitip gitmezligi üçin ony ýazga geçirmegi Usman Abu Bakra maslahat edipdir.( Bukhari: vol. 6, hadith 509, p. 477; book 61) Ondan başgada Kurandaky käbir aýatlar aýrylmaly we aýdylmaly däl diýilip hasap edilýärkä, käbir Muhammet tarapyndan maslahat berilen Kurany ýat tutanlaryň käbiri aýryldy we ulanyşdan galdy we täzesi berildi diýilse-de köne äýatlary gaýtalap aýdypdyr munuň netijesinde olaryň arasynda konflikt ýüze çykypdyr.( Bukhari: vol. 6, hadith 527, p. 489; book 61) Soňra Ibn Masud we Ubay (bular kurralar ýagny Kurany ýatdan bilýänler we Muhammediň maslahat berenleri) bular ikisi hem özleriniň bilýän Kuranyny öwredipdirler bular arasynda we onuň okuwçylarynyň arasynda konflikt ýüze çykypdyr.
Bu ýagdaýy bolsa Usman çözüpdir, ýagny Hudayfa Al-Yaman Usmanyň ýanyna gelip Irakda bolýan çekeleşikler zerarly ýagny Kuranyň dürli görnüşleri baradaky dawalar zerarly birzat etmelisiň diýip Usmana ýagdaýa düşündiripdir. Soňra Usman Hafsa adam ýolladyp olara: “bize sizde bar bolan Kuranyň golýazmalaryny iberiň biz bolsa hemmeler üçin deň boljak bir nusga taýýarlap, soňra siziň golýazmaňyzy yzyna ibereris” diýipdir. Hafsa bar bolanyny Usmana ýollapdyr. Soňra Usman olardan bir nusga göçürdiripdir we her bir Musulman welaýatyna bir nusga ýollapdyr. Başga bar bolan bölekleýin we bilelikde ýazylan kuranyň golýazmalaryny tapyp ýakmagy buýurupdyr. Şondan başlap hem her bir bar bolan ýatdan aýdylýan bolsun ýada ýazylan bolsun Kuran Usmanyň ýygnan Kuranyna laýyklykda bolmaklyk däbi emele gelip şeýle dowam edipdir. Usman öz Kuranyny hemme ýerde ýörgünli edilmeli diýip buýruk berende Muhammetden göni eşiden Kurany ýatdan bilýän we aýdyp berýän käbir kurralar garşylyk görkezipdirler we özlerindäki Kuranyň dogrudygyny nygtapdyrlar. Usman bolsa olaryň garşysyna göreş alyp barypdyr we hatda Ibn Masudy (belli alym ýagny Kurany ýatdan bilýän) öldürdipdir diýip hem taryhy faktlar bar. ( Bukhari: vol. 6, hadith 510, pp. 478-479; book 61)

diplomat wrote:
Injilde tapan zadym gaty kän, emma olaryň iň esasysy Isa Mesihiň Halasgärdigi we Onuň Özüniň Hudaýyň Sözüdigi,

Quote:

Sozi, ogly, Mena shu temada kellam bulashdi, belli bir hristyan toplumi oni ogli kabul edya, belli bir bolegi pygamber we adati adam hokmunde kabul edya. bu barada bir aydip bersene. Haysi dogry bularin ?

Hudaýyň Sözüne görä bularyň ikisi hem hakykat! Hristian toparlarynyň ählisi hem Injiliň Isa Mesih baradaky esas bolup durýan taglymatlarynda ylalaşýarlar. Çünki Injiliň olar barada öwredýäni düşünikli we anykdyr. Injil Isa Mesihi “ Hudaýyň Ogly, Hudaýyň Sözi, Ýaşaýyş, Ýol, Hakykat, Ýaşaýyş Çöregi, Halasgär, Mesih, Reb, Patyşalaryň Patyşasy, Ynsan Ogly, Emanuel (Hudaý biziň bilen), Nur, Dirilik Suwy, Direliş we Ýaşaýyş, Gowy Çopan,Mukaddes Bolan, Biribar, Mugallym, Gurbanlyk Guzy, Rebleriň Rebbi, Alfa we Omega, Daş we başgada kän titullary aýdylýar. Bu atlaryň berilmeginde hem Isa Mesihiň kimdigi, wezipesi, maksady we nähili kabul edilmelidigini subut edýär! Olaryň her biri barada durup geçmägä şu wagt kän wagt alýar. Eger isleseň olaryň her haýsy barada aýratyn gürrüň edip bileris.
diplomat wrote:
ýagny Hudaý adamzadyň öz günäleri üçin özleriniň töleg töläp bilmeýändigini, kämil däldiklerini bilip olara günäleriň jezasy bolan dowzah odundan gutulmagy, şeýtanyň güýjünden we el astyndan halas bolmagy

Quote:

Shu yagday birazajik bagyshlarsyn bashga soz aklyma gelenok NAMARTLAMAK dalmi? Oz eden gunani ozun chekmeli diyen kanun adamzat tarapyndan dunyade hem kabul edilenO nahili Adalatly Alla tagal bizi o dunya baramyzda sheyle adalatsyz hasap sorajakka??

Bu ýagdaý NAMARTLAMAK bolman, Hudaýyň rehimine we merhemetine minnetdarlyk, özňiň onuň jezasyna eýýäm mynasypdygyňy boýun almak we Onuň rehimine we merhemetine bil baglamak, men-menlik etmän, tekekpbirlik etmän Onuň merhemete baýlygy üçin we çäksiz söýgüsine ömür baky minnetdar bolmaklykdyr we Hudaýyň berýän gutulyşyny kabul etmekdir! Hudaýyň bu Isa Mesih arkaly bize görkezen çäksiz rehimini kabul etmezlik bolsa uly TEKEPBIRLIK we imansyzlyk bolýar. Hudaý adamyň ýagdaýynyň nähilidigini bilýär, onuň her bir günäsiniň nämedigini hem bilýär, hiç bir adamyň hem onuň öňünde eden işi bilen aklanyp bilmejegini hem bilýar, bu sebäpden Hudaý adalatyny we merhemetini bir wagtda Isa Mesihde ýerine ýetirdi! Injilde ine şeýle sözler bar: “Çünki Hudaý dünýäni (adamzady) çäksiz söýýänligi üçin, Ogluna (Isa) iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ekej Ogluny berdi. Hudaý Ogluny dünýäni höküm etsin diýip däl-de, eýsem, dünýä Ol arkaly halas bolsun diýip iberdi. Oňa ynanýan höküm edilmez, ynanmaýan bolsa, Hudaýyň ekeje Oglunyň adyna iman etmeýänligi üçin eýýäm höküm edilendir!”
Kemal bu sözleri we bu gutulyşy men emele getirmedim, bu Hudaýyň günäli we jeza mynasyp bolan her bir ynsan üçin, sen we men üçin döreden Hak Ýolydyr! Indi özüň oýlanyp gör haýsy namartlyk we imansyzlyk bolýar: bu Ýoly şükranalyk bilen kabul etmeklik we ömürbaky şol ýoldan ýöremäge çalyşmak ýada bu Ýoly ret etmek we öz diniňden ýada ýoluňdan ýöremek? Hudaý seniň mynasyp bolan jezaňa çykalgany tapyp we saňa ony hödür edip adalatsyz boldy diýjek bolýaňmy? Ýok, hemişe adalatly we merhemetlidir!!! Bu sebäpden hem Isa Mesihiň dünýä gelmegine we Ol barada ýazylan kitaba Injil-Hoş Habar –diýilýär!

Quote:

islamda iman edenlerin hemmesi jennede girya yone eden etmishlernin hasabini chekenden son. Hasapsizam bir ish bormay Sylap ? Hasap bolmasa adalat bolmaz!!

Günäniň we etmişiň jezasy baky dowzah odudyr, ol taýa bir girenden soňra çykma ýokdur! Bu sebäpden hem Hoş Habara iman etmek we Hudaýyň Isa Mesih arkaly aýan eden Söýgüsini, Rehimini, Gutulyşyny kabul etmelisiň! Jeza üstüňe gelenden soňra giç bolar!
diplomat wrote:
Hiç bir pygamber hem "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" bolmady, olar "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" barada aýtdylar, emma Injilde "Ýol, Hakykat we Ýaşaýyş" Bolanyň Özi geldi!

Quote:

Shu sozun bilen razylashamok... Hemme pygamberlen omurini we doli yashayshini bilyan yali yazyan? Bey diymane hakyn yok , Haysi delile dayanyan ?

Töwratdan başlap, pygamberleriň kitaplaryny, Zebury, Süleýmänyň tymsallaryny, Injili öwrenip şu diýýänlerimiň hakykatdygyny bilýärin. Isa Mesihiň “Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdygyny” Özüne kim diýýän bolsa şonuň Özüdigini tassyklaýan pygamberlikler Töwratdan başlap tä Injile çenli bar bolan kitaplarda we Injilde gyzyl çyzyk bolup geçýär! Isleseň pygamberlikleriň sanawyny berip bilerin, özüň okap öwrenip bilersiň!
diplomat wrote:
Eger Injiliň originallygy we taryhda ýygnalyp saklanmagy baradaky taryhy faktlary gözleşdirseň we şol bir hatarda Kuranyň ýygnalmagy we saklanmagy baradaky taryhy faktlary deňeşdirseň we öwrenseň Injiliň Kurandan köp esse arassa saklanandygyna göz ýetirersiň!

Quote:

men gurhanynkini bilyan sen mana Injilinki barada aydip bersene kyn gormesen?
we Grhanynki bilen tapawutlarnam yazay.

Bu soragyňa ýokarda hem bir ýerde jogap beripdim, bu sebäpden gaýtalap durmaýyn!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Merhemet

diplomat wrote:

Bu ýagdaý NAMARTLAMAK bolman, Hudaýyň rehimine we merhemetine minnetdarlyk, özňiň onuň jezasyna eýýäm mynasypdygyňy boýun almak we Onuň rehimine we merhemetine bil baglamak

Elbetde Hudayin Merhemetine bil baglamak gerek. Biz omrumiz boyuncha dine ibadat etsegem dine gozun hasabynam berip bilmeyas diyen dushunje bar islamda, Elbette merhemeti bolmasa biz syrat koprusini gechip bilmeyaris. Yone shutayda sheyle yagday chikya sen diyyan merhemetin islamda-da bar. Yagni sen diyyaninda tapavut goremok men.
Yok eger name etsen et doli bagishlanyan, Dine iman etsen bolya, diyyan bolsan yagdaylar uytgeya. Yone sen muni Islamda tapmadigim hakykat diyip orta goymagin yalnish bolupdir. Sen diyyan Merhemetin Islamda da bar.

Kemal ildeş sabyrlylyk

Kemal ildeş sabyrlylyk bilen gürrüňdeşligi dowam etdirýändigiňe minnetdar! Indi bolsa seniň ýazanyňa jogap:
Hudaýyň Isa Mesihdäki adamzat üçin eden işindäki ýaly merhemet hiç ýerde hem ýokdur! Bu sebäpden hem Isa Mesihiň dünýä gelmegine Hoş Habar diýilýär. Näme üçin ondan öňki kitaplaryň hiç birine Hoş Habar diýilmedi, çünki Hudaý ozaldan maskat edip planlaşdyran we şeýle ederin ýagny gutulyşy Özüm Mesihde üpjün ederin diýip beren wadalary ýerine ýetdi we ondan başgada Injiliň Hoş Habarlygy-adamyň janynyň baky dowzah odundan gutulmagy üçindir, adam üçin bolsa janyndan eziz zat ýokdur. Munuň üstesine-de Hudaýyň Sözi jan-ten bolup adamzat arasynda ýaşady, ýagny Isa Mesihi şol merhemetiň Özi bolup ýerde ýaşady. Isa Mesihiň durmuşy ýaly hiç kim ýaşamady we Oňa deňeşdirer ýaly hiç kim ýok, kämil we mukaddes ýaşaýyşda ýaşady! Hudaý Isa Mesih arkaly adamlar bilen ýaraşýar! [b]"Herki zat Hudaýdandyr. Ol bizi Mesih arkaly Özi bilen ýaraşdyrdy, bize ýaraşdyrma gullugyny berdi. Ýagny Hudaý dünýäni Özi bilen Mesihde ýaraşdyrdy, günälerini hasapa alman, bize ýaraşdyrma sözüni berdi. Şeýlelikde, indi hamala Hudaý biz arkaly haýyş edýän ýaly, biz Mesihiň ilçileridiris. Mesih tarapyndan ýalbarýarys: Hudaý bilen ýaraşyň! Biz Oňa (Mesihe)bagly bolup Hudaýyň dogrulygyndan paý alar ýaly, Ol günäni tanamaýan Mesihi biziň üçin günä gurbany etdi..." Injil
Beýle zat islamda ýok!

Dovzah

diplomat wrote:

Günäniň we etmişiň jezasy baky dowzah odudyr, ol taýa bir girenden soňra çykma ýokdur! Bu sebäpden hem Hoş Habara iman etmek we Hudaýyň Isa Mesih arkaly aýan eden Söýgüsini, Rehimini, Gutulyşyny kabul etmelisiň! Jeza üstüňe gelenden soňra giç bolar!

Dowzaha salan Alla dowzahdan chikarmana guyji yetenokmi name ?

Dine iman etmek bilen bolayyami hristyanlikda?

Onsonam shu papalara gidip bagishlanmagi dilemek barada name diyyan? Olama birihili gulkunchirak bolya, Sho baradadda aydip bersene.

Quote: Dowzaha salan Alla

Quote:

Dowzaha salan Alla dowzahdan chikarmana guyji yetenokmi name ?

Dine iman etmek bilen bolayyami hristyanlikda?

Onsonam shu papalara gidip bagishlanmagi dilemek barada name diyyan? Olama birihili gulkunchirak bolya, Sho baradadda aydip bersene.

Hudaýyň her bir zada güýji ýetýändigine şübhe edemok!
Emma Hudaýyň ol ýada bu işi etjekdigini Öz Sözünde bize aýan edýär. Töwratda, gadymy pygamberleriň kitaplarynda, Zeburda, Injilde beýle zady Hudaý aýdanok, ýagny dowzah oduna giren adam ol taýdan çykman ýok, ýada jennete geçme ýok, adamyň şu taýda edýän çözgüdi onuň bakyýeti nirede geçirjegini çözýär! Adamyň günäleriniň jezasyndan gutulmagy üçin Hudaý ähli zady üpjün etdi, hatda jezanyň muzdyny hem Öz üstüne alyp Isa Mesihde töleg töledi, mundan soň Hudaýyň MEsihine iman etmediklere baky jeza garaşýar!

Mesihilikde (hristianlykda) hemme zadyň esasy Hudaýyň Sözüne we Onuň wadasyna bolan iman bolup durýar we şol imandan hem dogry ýaşaýyş joşup çykmalydyr. Imany bar adamda amallar hem emele gelýär, amalsyz iman bolmaz, imansyz hem amal. Iman bilen ýaşgy işler ýagny Hudaýyň ýolundan ýöremek we Ony her bir edýän işiňde razy etmek biri biri bilen bilelikde hereket edýär. Ondan başgada Injile görä imanly adam Hudaýyň bereketini ýada patasyny almak üçin gowy iş etmeýärde, Hudaýyň oňa Isa Mesih arkaly rehim we merhemet edendigi, günälerini bagyşlaýandygy we jennete girmegi sowgat hökmünde Özüniň üpjün edendigine, Hudaýyň ony söýýän Ata ýalydygyna düşünip kabul edip şükürler edip, kalbyndaky minnetdarlygy bilen Oňa ömür baky gulluk etmegi saýlaýar we Oňa öwgüler getirmäge her bir işinde hereket edýär! Bu hem ýene-de biziň kalbymyzda ýaşaýan Mukaddes Ruhyň güýji bilen we Hudaý bilen emele gelen şahsy aragatnaşyk netijesinde ýerine ýetýär!

Injiliň hiç ýerinde poplara baryp günäleriň geçilmegi üçin dileg edilmeli diýen zat ýok! Käbir mezhepler esasan hem katolikler we ortodoh prawoslawlardar köp sanly adam tarapyndan döredilen däp dessurlar we kada kanunlar bar, olar bolsa nädogrudyr, çünki Hudaýyň sözünde beýle zatlar ýok! Her bir ynsan Hudaýa göni ýüzlenip bilýär we her kim diňe özüniň günäsi üçin jogap berip bilýär!

Jogap uzyn bolandygy üçin

Jogap uzyn bolandygy üçin sabyrly bolarsyňda!

Isa MEsihe iman

Isa MEsihe iman edýändigimiň we Onuň ýolundan ýöreýändigimiň ýene bir sebäbi hem Isa MEsihiň -hakyky Söýgüniň çeşmesidigi, söýmegi diňe bir aýtmak däl Ony ýaşap görkezendigi, diňe bir Özüni söýenlere däl, Özüni ret edenlere we ezýet çekdirenlere hem söýgüsini soňuna çenli subut edendigidir! Beýle zat bolsa hiç bir dinde hem ýokdur we bolan däldir!
Isa Mesihi ýakyndan tanasadyňyz!

Gurhan

diplomat wrote:

Üýtgedilmedigi barada ýüzlerçe delil bar hemmesini aýtmaga wagt ýok, emma iň esasy bolan zady ýagny umumulaşdyryp aýdaýyn: birinji we iň esasy delil Hudaý Öz Sözüni gorajakdygyna bolan wadasy

Sheyle bir yagday bar sen diyyan zatlarni menem okap gordum on. Yone sen bir uns berip gor Gurhan tapavutli diymek ayatlaryn uytgedilmegi diymek dal. Admalar oz nebislernin islegine gora yazmak dal. Yagni Yatdan bilyanlarin we dasha yazilanlarin yerleshish shekil tapavudinin gurruni gidya, Mani tapavudi gidenok.
Manisi we asli uytgemedik.
Name Injilem Isa AS oz eli bilen yazmadigi belli. onsonam mundan plancha yil onki bilen deneshdirmek mun uytgedilmdigne subutnama dal. Belki sho vagit uytgedilendir.
Esasanam injildaki uytgeshiklik mani uytgeshiklik diyilyar. Gurhanda velin onyali yagday yok. Haysi tarihi cheshma seretsen seret.

Men sheyle hristyanlar bilen sohbetdesh bolup gordum olar Isa(As) inanyarlar yone hasha Allan oglidigna inanmayarlar. Sebabi olarin injilinde bey diyenokmish. olar kimler bolya?

Onsonam Isa(AS) beyleki pigamberler yali kabul etmek we oni Allan ogli daldigni
kabul etmek ona iman etmek diyip kabul edilmeyarmi?

Quote: Sheyle bir yagday

Quote:

Sheyle bir yagday bar sen diyyan zatlarni menem okap gordum on. Yone sen bir uns berip gor Gurhan tapavutli diymek ayatlaryn uytgedilmegi diymek dal. Admalar oz nebislernin islegine gora yazmak dal. Yagni Yatdan bilyanlarin we dasha yazilanlarin yerleshish shekil tapavudinin gurruni gidya, Mani tapavudi gidenok.
Manisi we asli uytgemedik.
Name Injilem Isa AS oz eli bilen yazmadigi belli. onsonam mundan plancha yil onki bilen deneshdirmek mun uytgedilmdigne subutnama dal. Belki sho vagit uytgedilendir.
Esasanam injildaki uytgeshiklik mani uytgeshiklik diyilyar. Gurhanda velin onyali yagday yok. Haysi tarihi cheshma seretsen seret.

Kemal ildeş, Injil Hudaýyň Sözümi, eger Injil Hudaýyň Sözi bolsa Hudaý Ony gormagay başarýandyr! Diňe bu hem däl, Injiliň original golýazmalarynyň birnäçe nusgalary biziň günümize çenli saklanyp galan, we olar many taýdan biri-birinden tapawutlanmaýar. Soňra hem hatda biziň asyrymyzda hem biri-birinden üzňelikde dürli ýerlerden tapylan iň gadymy golýazmalar hem biri-birisinden many taýdan tapawut etmeýär. Ondan başgada hatda Kuranda hem Injil üýtgedildi diýilmän munuň ýerine Injili okaň we ynanyň eger käbir zatlarda şübhe edýän bolsaňyz Injile ynanýanlardan soraň diýip aýdyp geçýär. Onda sorag ýüze çykýar Injil haçan üýtgedilipdir? Kurandan öňmi ýada soň? Eger üýtgedilendigini subut etmek üçin bolsa musulmanlarda Injiliň originaly bolmaly we şonuň esasynda hem üýtgedilendigini subut etmelidirler. Beýle ýagdaý bolsa ýok, islamyň Injil üýtgedilipdir diýilmegi bolsa, Injiliň taglymatynyň Kuranyň taglymaty bilen gabat gelmeýänligi üçin öňe sürülýär. Çünki Injilden soň bir pygamberiň gelmegi ýada kitabyň gelmegi Injilde aýdylmaýar. Çünki Öňki kitaplar soňky boljak zatlar aýdyp geýçär we pygamberler özleriniň soňky bolup geçjek wakalary pygamberlik edipdirler we olaryň üsti bilen Hudaý wadalaryny we gelejekde etjek işlerini aýdyp geçipdir we soňy bilen olar ýerine ýetende Hudaýdandygy bilinipdir, Isa Mesihiň gelmegi we Injil bilen şeýle emma Kuran bilen beýle däl, islam dininiň emele geljekdigi hakynda hiç bir ýerde aýdylan däl. Isa Mesihden soňra bolsa başga bir diniň döremegi hem Mukaddes Ýazgylara we logika gabat gelmeýär!

Quote:

Men sheyle hristyanlar bilen sohbetdesh bolup gordum olar Isa(As) inanyarlar yone hasha Allan oglidigna inanmayarlar. Sebabi olarin injilinde bey diyenokmish. olar kimler bolya?

Seniň gürrüň edýän Isa pygamber hökmünde ynanyp haça we Isa Hudaýyň Ogly hökmünde ynanmaýanlar "Iýegowanyň şaýatlary" diýen ýalan taglymata ynanýan gelip diňe 1800 ýylyň soňunda dörän dini topara degişlidirler. Olar Bibliýany özleriçe düşündirip, diňe adam akylyna laýyklykda düşündirmäge çalyşan dindar topardyr, haçanda özleriniň nädogrudyklaryny Mukaddes ÝAzgydan düşündirip hakykata eýerýän mesihiler tarapyndan tassyklanlarynda bolsa özleriniň Bibliýasyny çykarmaga synanyşdylar we öz kitaplarynda bolsa Bibliýa üýtgeşik girizip taglymatlaryna laýyklykda çykardylar.
Bu sebäpden men saňa bir dini ýada dini topary maslahat beremok, seniň okap öwrenmeli zadyň Hudaýyň Sözi we Ondan hakykaty saňa aýan etmegini soramagyňdyr. Bu sebäpden Injili oka we Hudaýdan saňa ruhy gözleriňi açmagyny sora!

Quote:

Onsonam Isa(AS) beyleki pigamberler yali kabul etmek we oni Allan ogli daldigni
kabul etmek ona iman etmek diyip kabul edilmeyarmi?

Isa barada bir hakykaty kabul etseň we beýlekisini bolsa ret etseň onda bu nähili iman bolýar?! Hudaýyň Injilinde ýazylanlarynyň bir bölegini kabul edip başga bir bölegini ret edip bolmaza, Hudaýyň Sözüne bütwiliginde ynanmaly we düşünmek üçin hem kontekstde ýagny bütin kitap arkaly näme diýiljek bolýandygyna düşünmäge çalyşmaly. Elbetde Hudaý bize Özüniň hudaýlygyna degişli häsiýetlerini aýdanda, göge degişli zatlary aýdanda öz aňymyza esaslanyp düşünip bilmeýäris, çünki Hudaýyň kimdigine we nähili hereket etjekdigine doly düşünmek mümkin däl, ýöne Hudaýyň Sözi arkaly aýan edenini ynam bilen kabul etmeli bolýarys. Elbetde käbir mysallar arkaly ýada logika arkaly düşünmäge çalyşyp bileris, çünki aňy beren hem Hudaýyň Özidir, emma Hudaýyň aýan edýänleriniň hemmesini biz öz logikamyza laýyk getirmäge çalyşmak bolsa nädogry bolýar, çünki biz ýöne ynsan Hudaý bolsa Hudaýdyr!
"Men çagakam, çaga ýaly gepläp çaga ýaly oýlanyp, çaga ýaly paýhas ederdim, ulalanymda, çaga gylyklarymy goýdum. Şindi her zady aýnadaky ýaly ümüzli görýäris, ýöne şol wagt (Hudaýyň huzuryna baranda)ýüzbe-ýüz göreris. Häzir men bölekleýin bilýärin, ýöne şol wagt öz bilinişim ýaly bilerin. Häzir şu üçüsi galýar: iman, umyt, söýgi. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir! Isa Mesihi gören we Onuň ýoly üçin durmuşyny bagş eden resul bolan Isanyň şägirdiniň sözleri.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Diplomat sana HADISin

Diplomat sana HADISin manysyny dushundireyin owrenip gal son yene Kurany garalamak niyeti bn yazyan yazgylanda yalanchu yagdayina dushmez yali.
Hadis diymek pygamberimizin aydan sozlerine diyilyar ve buhari dine hadislardan ybarat. Men buhariden senin yazanini tapmadym belki senin hadys kitabynda bardyr. sebabi senin hadys kitabyn birhili pygamberimiz olenden sonky bolan zatlary yazyan yaly bolup dur.
Men indiki hepde nesip bolsa buhariden senin beren hadys nomerini scan edip goyjak senem oz hadys kitabyndan mumkin bolsa scan etde goy shol sahypany ve shol hadys nomeri hany onson goreli.

Yaman gowy

Tuweleme, diplomat ildeşimiz hekeýa ýazmakda aramyzda 1-nji ýerde barýar. Uly iliň içinde aldamaga utanaňakmow türkmen.

Agam jan!Namede

Agam jan!Namede aldaýandygymy bir aýtsana...!:)

Exress Bilet

diplomat wrote:

"Iýegowanyň şaýatlary" diýen ýalan taglymata ynanýan gelip diňe 1800 ýylyň soňunda dörän dini topara degişlidirler. Olar Bibliýany özleriçe düşündirip, diňe adam akylyna laýyklykda düşündirmäge çalyşan dindar topardyr, haçanda özleriniň nädogrudyklaryny Mukaddes ÝAzgydan düşündirip hakykata eýerýän mesihiler tarapyndan tassyklanlarynda bolsa özleriniň Bibliýasyny çykarmaga synanyşdylar we öz kitaplarynda bolsa Bibliýa üýtgeşik girizip taglymatlaryna laýyklykda çykardylar.

Bu topar name uchin beyle pikir edya? Olarin asli nire dayanya?

Yenede bir sorag. Nadip Alla tagalan ogli bolup bilya? O islese yaradar we yaradani bolar bizyali adam. Ogul, chaga bu bizin dushunshimizde dine yaradilanlarin kopelmegi uchin goyulan bir hakykat. Alla yaradilani bilen den bolmanson ona dine yaratmak mahsus dalmi ? yagni ogli bolmagi uchin ayalam bolmali. yalak.. Shutaysi hem birazajik bulashigrak , hani o barada name diyyan goreli.

Jogaplarynda ozunche belli hakikatlara dayanjak bolyan yone buncha islama inanyan adamlaram bir zatlar bilyandir we inanyandir. Name beyle seni hristyanliga baglapdir biljekdal, yone sen diyshin yali Isa (as) Allan ogludugna iman etdin we jennete express bilet aldin bolsa Hristyanliga sen diyshin yali inanjak kop bolar.

Misýoner aga

Saňa käbir soraglarym bar. Belkem sen olaň jogaňlaryny öňem ýazansyň bilemok welin, gaýrat et ýene ýazaý, saňa kyn düşýän däldirle, belkem men sorag sorap seň köpräk gazanmagyňa kömek edern. Menem jogaplary öwrenern. Ikimizem girdeýjili bolars bir bada. Ýöne gaýrat et, jogaplary uzyn ýazmasana, men çaga kelläm agyryp başlaýar uzyn okasam, gysgadan sadaja manyly jogaplar ýazaý. Alla sizede iman nesip etsin inşallah!

1- Siz hristiýanlar, biziň dinimiz Islamiýeti nähili kabul edýäňiz, pygamberimiz Muhammet( salawat we salam üstüne bolsun) ynanýaňyzmy? Oňam Hudaýyň pygamberidigini kabul edýäňizmi?

2- Siziň trinity diýýän zadyňyz bilşime görä( Hudaý-Hz.Isa(as)-Hz.Merýem ene) çynmy? Isa pygamberem Hudaýmy? Eger ol Hudaý bolsa nädip eneden dogulyp bilýär? Hudaý haşa we kella 8-9 aý Hz. Merýem enämiziň nurany garnynda daşalyp, garyndan dogjak derejede pesmi? Hudaý nädip biz adamlar ýaly 9 aýlap garynda daşalyp doglup bilýä?

3- Mukaddes Injiliň "Isaiah 46:9"
"Remember the former things, those of long ago;
I am God, and there is no other;
I am God, and there is none like me."
diýip ýazýa, onda Isa Mesih kim? Isa Mesih Injil näçe ýerinde açykdan-explicitly "Men Hudaý, maňa ybadat ediň, men siziň günäleriňizi ýuwýan diýip ýazdy?

4- Injilde; "John 5:37 (New International Version)
37.And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice nor seen his form,No one has ever seen God, not so much as a glimpse(göz gyrpmasy).
diýip Isa(as) aýdýar, eger ol Hudaý bolsa onda nädip siz ony görmediňiz diýýä?

5- Isa(as) Hudaýa nirde ybadat etdi, ybadat etmek üçin Özi aýry kilise-chruch gurdymy. Ilkinji kiliseler haçan guruldy? Ol wagda çenli hristiýanlar nirde ybadat etdi?

6- Isa Trinity kanunyny adamlara öwretdimi, Injiliň niresinde Trinity sözi açyndan ýazylan?

Men entegem soramakçy dogan misýoner diplomat, please answer them! Allah Almighty bless you!

Agam ildeş gepleriňä

Agam ildeş gepleriňä duzlyja welin ýöne nätjek! Hemme gepiň gyrasynda bir gazanç barada degip geçeýärsiň! Aý bolýarda!:)
Seniň soraglaryň köpüsine eýýäm men ýokarda ýazylanlarda jogap beripdim. Ýöne gysgaça seniň soraglaryňy hem jogaplaýyn:

1)Isa Mesihe ynanýanlar Isa Mesihden soň täze bir diniň döremegine ynanmaýarlar we muňa esaslanyp hem islam dinini kabul etmeýärler we Muhammedi hem iň soňky pygamber hökmünde kabul etmeýärler. Munuň sebäbi hem Hudaý Injilde dünýä üçin ýoluny üpjün edendigi, ondan soň başga bir ýolyň gerek däldigidir!
2)Seniň bilýän Trinity diýýän düşünjäň nädogry. Mesihiligiň ynanýan Trinity "Üçbirlik" düşünjesi: ATa, Ogul we Mukaddes Ruhdyr! Hiç haçan hem "ata, ogul, bibi Merýem" diýip ynanmadylar.
3,4)Hawa Hudaý-Isa Mesihde ýere geldi!Iki müň ýyl mundan ozal Isa Mesih hem Hudaý we hem Adam bolup ýerde ýaşady. Hudaýyň başarmajak zady barmy? Ýok, elbetde Ol Gudratygüýçli, näme islese we nähili islese şeýle hem bolar. Eger Hudaý seni halas etmek üçin we saňa ýol görkezmek üçin ýere Ynsan keşbinde gelmegi saýlan bolsa, bu Ol üçin kynmy? Ýok. Menä munda Hudaýyň belent merhemetini, rehimini we bizi gazanmak üçin biziň drejämize ýagny Ynsanlyk bolşumyza çenli peselmegini we munda Onuň şöhratyny görýän! Bu sebäpden Hudaý eýle ýada beýle etmez diýip kiçijik aňyňa sygdyrjak bolmagyň özi nädogry bolar! Hudaýyň Ynsan bolup ýere gelmegi adamlar bilen gepleşmegi birinji gezek bolan zat däl, Hudaý Ybraýymyň öýüne myhman bolup hem gelipdir, bu barada Töwratda ýazylan.
Hudaýyň bir wagtda Üç şahsyýetden we şol bir hatarda Birdigine düşünmek üçin Ynsanyň gurluşyna seredip hem göz ýetirip bilersiň, mysal üçin: ynsan tenden, jandan we ruhdan ybaratdyr, bularyň üçüsi hem bir ynsany emele getirýär, şol bir hatada ten ruh däldir, ruh bolsa jan däldir. Hatda ynsanyň bu gurluşyna düşünmek kyn, muňa meňzeşlikde Hudaý hem Ýaradyjy Ata Hudaý, Isa MEsih we Mukaddes Ruhdyr, her haýsynyň ýerine ýetirmeli we jogapkär işleri bar emma şol bir hatarda BirHudaýy emele getirýärler! Matematiki düşündiriş: 1x1x1=1 Fizika boýunça düşündirme: H20 suwuklyk, bug we buz görnüşde bolmagy, geometriýa boýunça: üçburçlyk ýagdaý. Elbetde bular Hudaýyň bolşyny doly düşündirip bilmez emma çalaja ýardam eder! Hudaý MUkaddes Kitaplar arkaly pygamberlere we adamlara Özüni şol Üç görnüşde: Ýaradyjy, dünýä gelen Söz Isa Mesihde we Mukaddes Ruhda aýan etdi we edýär!
Ýokarda getiren aýatyň dogry aýdýar: Hudaýdan başgasy Ýok, Onuň ýaly başgasy ýok: Ýaradyjy Hudaý ýaly, Isa Mesih ýaly we Mukaddes Ruh ýaly başgasy ýok. Çünki Olar Birdirler!
5)Isa Mesih adamlara Hudaýa ruhda we hakykatda ybadat etmegi öwretdi. Isa Mesih "ýygnanyşyk" türkçe "kilise" iňlisçe " çhurçh" emma bu jaý däl, bu Isa Mesihe iman edenlerdir. Din resmileşip imanlylaryň üýşüp barýan ýerlerine hem "kilise" "çhurçh" diýip at berildi. Emma Isa Mesih jaý gurmady we jaý gurmagy hem öwretmedi. Çünki Hudaý jaýda ýaşaman ynsanlaryň kalbynda ýaşajakdygyny Isa MEsih Injilde öwretdi!
6)Mukaddes Kitaplaryň sahypalarynda Trinity açykdan açyk aýan bolýar. Triniti diýen sözüň özi gabat gelenok. Isa Mesih hem Ata Hudaý, Ogul we Mukaddes Ruh barada öwretdi we Özüniň Hudaýdygyny subut etdi we aýdyp geçdi!
Soragyň bolsa dowam ediber söhbetdeşlik ederis!

Peace be until you

Selamun Aleykum- peace be until you- Sylap aga. Beý diýmedä dogan, elbetde men dakazat edip bilmern kesäň näçeden dolýanyny welin çynmy? çyn.
1- jogabyňa seň we sen ýaly misýonerleň we size gulak asýanlaň ynanýanlary. Men näçe hrsitiýan dostumdan eşitdim. "Men siziň diniňiz Yslamiýetiň Hak dindigine we Muhammediňem(sas) pygamberdigine ynanýan" ýöne olar henizem hristiýan. onda seň aýdyşyň ýaly eger bir bölegine ynanyp beýlekise ynanmasaň ol ynam bolmaýar. onda meň dostlam hristiýan däl bolýar dämi?

2- Howwa, men ýalňyşdym. Ata-ogul-mukaddes ruh üçlüsi size görä. seret agam, saňa näme üçin #1 hekeýaçy diýýän. sebäbi sen hekaýalaňda menem geň galdyryp güldürmänem başarýaň. Aý dogan, heý Ýaradanam öz ýaradan zadynyň keşbine girip bilermäý. Kelläň nirde. Bolýa, diýeli men bir alym, men robot ýasadym, hatda ýaratdym. Şol robotlaň ýaradany kim, Hudaýmy, ýok, onda kim, 'Men'. Men ýaratdym şol robotlary, elbetde olarda jan ýok welin adamlaň köp edýän zatlaryny edip bilme. Howwa indi men öz ýaradan zadymyň keşbine girjek. IMPOSSIPLE. Sizler Hudaýy nä dereje peseldýäniňizi bir bilseňiz. Unatman her zadyň keşbine sokup çykýaňyza Hollywood kinlaryňyzdada. Jesus diýip Isa pygamber(a.s.) adynyň gezmeýän ýeri ýok, ol how utançsyzlar, hemme ýerik Jesus diýip ýazyp çykýalara. Walla, dünýäde musulmanlar Isa(as) hristiýanlardan has köp sylaýarlar.

3- Bärdä hakykatdanam aklyňdan azaşypsyň! Men saňa Injilden aýat görkezip otyrn. sen bolsa Injilem tersläp özüňden ýene misýoner kakalaň öwreden hekeýalaryny gaýtalap otyrsyň. Türkmençe " Men hudaý, başga ýok. Men hudaý, men ýaly başga ýok diýýä.
Sen diýýäň. 1x1x1=1 onda 1=1=1=1 dämi, howwa. onda ten=ruh=jan=adam. Sylap agam, şunyňa men ýaňy akly ýeten 5 ýaşly lýuboý hristiýan gardaşlamam güler. Men saňa dogrusyny görkezeýn. ten+ruh+jan=adam, dogrumy howwa. onda 1+1+1=1 dogrumy, ol nädibaý. 1+1+1=3 onda 3 hudaý barda, onda hersi aýry hudaý we birleşip 3 bolýalar. ine bul manydar. onda Injilden alan aýatym muň tersini aýdýara Sylap aga. Aý senä Injili aldap bilmeýäň arkaýn bol.

4- mundada sen men Injilden alan aýatymy pyzyp ýene skazka okaýaň. Eger Hudaýy hiçkim görmedi diýip açykdan Injilde aýdylan bolsa, onda H2O hudaý bolsa men ony 3 haldada görýän. adamam, üçburjam görýän. Sen aýatdan daşlaşma, maňa hekaýa gerek däl dogan. sen 3 sanly zat alyp maňa Hudaýy tanatjak bolma, oňa çagalary aldarsyň belki. Sen maňa aýaty kesgitle dakazatlar bilen, eger özüňe ynamyň bar bolsa. garaşýan.

5-Hakyk sorag "Isa(as) Hudaýa nirde ybadat etdi, ybadat etmek üçin Özi aýry kilise-chruch gurdymy. Ilkinji kiliseler haçan guruldy? Ol wagda çenli hristiýanlar nirde ybadat etdi?"
Agam bagyşla welin sizde düşünmek problemasyny kesgit etdim. Men soran soragymyň jogaplary ýerine "Howalaram gowy" diýýän ýaly başga zatlar ýazýaň. Gaýrat et diňe jogap ýazaý. gaýtalaýan. Isa mesih nirede ybadat etdi, ilkinji çhurçh haçan nirede guruldy. Ol wagta çenli hristiýanlar nirede ybadat etdi?

6- Ok, aýdýanlaň çyn bolsa "Özüniň Hudaýdygyny subut etdi we aýdyp geçdi!" dakazat et. Aýat görkez. we uzynrak jogaply sorag; Isa mesih Injilde nirede we nädip Ata Hudaý, Ogul we Mukaddes Ruh barada öwretdi.

Mukaddes Kuran-y Kerimden;En’âm 46 (Mekkî 55)"Diý: Nädersiňiz; eger Alla gulaklaryňyzy ker, gözleriňizi kör eder, ýürekleriňiziem möhürlese bulary size Alla'dan başga haýsy taňry yzyna berip biler! Seret, suwutlary nädip düşündürýäs. Olar henizem ýüz öwürýärler!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 1 telpek goyyar we yazyar: "sen uytgeshik gowi yazyanay. tuveleme"

Quote: Selamun Aleykum-

Quote:

Selamun Aleykum- peace be until you- Sylap aga. Beý diýmedä dogan, elbetde men dakazat edip bilmern kesäň näçeden dolýanyny welin çynmy? çyn.
1- jogabyňa seň we sen ýaly misýonerleň we size gulak asýanlaň ynanýanlary. Men näçe hrsitiýan dostumdan eşitdim. "Men siziň diniňiz Yslamiýetiň Hak dindigine we Muhammediňem(sas) pygamberdigine ynanýan" ýöne olar henizem hristiýan. onda seň aýdyşyň ýaly eger bir bölegine ynanyp beýlekise ynanmasaň ol ynam bolmaýar. onda meň dostlam hristiýan däl bolýar dämi?

Aleykum salam Agam jan dost! Isa Mesih hakynda gürrüňlerimi pul üçin ýa bu dünýäden birzat üçin etmeýändigimi nygtamak isledim! Hudaý aýdýar: "Hoş Habary mugt aldyňyz mugt hem beriň!" Muňa ynanarsyňmy ýada ynanmarsyňmy ol seniň ynsabyňdadyr!

1) Injile Hudaýyň Sözi hökmünde ynanýanlar hiç haçan hem Islama hak din we siziň ýoluňyz dogry diýmez. Çünki Injil muny öwretmeýär! Olaryň hakyky hristianmy däldigini men ýada sen kesgilemeýärsiňde Hudaýyň Sözi kesgitleýär!

Quote:

2- Howwa, men ýalňyşdym. Ata-ogul-mukaddes ruh üçlüsi size görä. seret agam, saňa näme üçin #1 hekeýaçy diýýän. sebäbi sen hekaýalaňda menem geň galdyryp güldürmänem başarýaň. Aý dogan, heý Ýaradanam öz ýaradan zadynyň keşbine girip bilermäý. Kelläň nirde. Bolýa, diýeli men bir alym, men robot ýasadym, hatda ýaratdym. Şol robotlaň ýaradany kim, Hudaýmy, ýok, onda kim, 'Men'. Men ýaratdym şol robotlary, elbetde olarda jan ýok welin adamlaň köp edýän zatlaryny edip bilme. Howwa indi men öz ýaradan zadymyň keşbine girjek. IMPOSSIPLE. Sizler Hudaýy nä dereje peseldýäniňizi bir bilseňiz. Unatman her zadyň keşbine sokup çykýaňyza Hollywood kinlaryňyzdada. Jesus diýip Isa pygamber(a.s.) adynyň gezmeýän ýeri ýok, ol how utançsyzlar, hemme ýerik Jesus diýip ýazyp çykýalara. Walla, dünýäde musulmanlar Isa(as) hristiýanlardan has köp sylaýarlar.

Hudaýyň bu ýada ol işi etjekdigini sen kesgitlemeýändigiňi heniz hem bileňokmy?! Beýik Gudratyguýçlä ol ýada muny etmersiň ýada edip bilmez diýer biz ynsanlar kim, hiç kim! "akyldar hany, Kanunçy hany? Bu döwrüň alymy hany? Hudaý bu dünýäniň akyldarlygyny akmaklyga öwürmedimi?...Hudaýyň baýlygy, akyldarlygy, bilimi çüňdurŽ Onuň hökümleri akyla sygmaz, ýollary bilinmezdir! Çünki Rebbiň pikirini kim bildi? Kim Oňa geňeşdar boldy?...Sebäbi ähli zatlar Ondan, Ol arkaly we Onuň üçindir. Oňa baky şöhrat bolsun! Rimliler 11:34-36
Dost Holliwood-da bolýan zatlary we çykarylýan kinolary, amerikada ýada Hristian diýilip tanalýan ýurtlarda bolup geçýän her bir zady hristianlaryň boýnuna dakmak nädogry bolar. Isa Mesihe hakykat ýüzünde ynanýanlar seniň görýän Hollywood kinolaryňy goldanok we özleri hem halap baranok. Taryh boýunça hristianlaryň köp bolan döwletlerinde ýaşaýanlaryň ählsi Isa Mesihiň yzyna çyn kalbyndan eýerýän däldir, gynansak-da olar üçin ýöne bu at bolup galandyr, ýaşaýşynda bolsa iň erbet imansyzlar ýaly ýaşaýarlar! Bu sebäpden ýokardaky pikiriňde Isa Mesihe uly hormat goýýanlar bilen goýmaýanlary garyşdyryp nädogry pikiri aýdypsyň!

Quote:

3- Bärdä hakykatdanam aklyňdan azaşypsyň! Men saňa Injilden aýat görkezip otyrn. sen bolsa Injilem tersläp özüňden ýene misýoner kakalaň öwreden hekeýalaryny gaýtalap otyrsyň. Türkmençe " Men hudaý, başga ýok. Men hudaý, men ýaly başga ýok diýýä.
Sen diýýäň. 1x1x1=1 onda 1=1=1=1 dämi, howwa. onda ten=ruh=jan=adam. Sylap agam, şunyňa men ýaňy akly ýeten 5 ýaşly lýuboý hristiýan gardaşlamam güler. Men saňa dogrusyny görkezeýn. ten+ruh+jan=adam, dogrumy howwa. onda 1+1+1=1 dogrumy, ol nädibaý. 1+1+1=3 onda 3 hudaý barda, onda hersi aýry hudaý we birleşip 3 bolýalar. ine bul manydar. onda Injilden alan aýatym muň tersini aýdýara Sylap aga. Aý senä Injili aldap bilmeýäň arkaýn bol.
Mukaddes Injiliň "Isaiah 46:9"
"Remember the former things, those of long ago;
I am God, and there is no other;
I am God, and there is none like me."
diýip ýazýa, onda Isa Mesih kim? Isa Mesih Injil näçe ýerinde açykdan-explicitly "Men Hudaý, maňa ybadat ediň, men siziň günäleriňizi ýuwýan diýip ýazdy?

3 we 4 Seniň bu soraglaryňa Injilden jogap: John 1:1 "Ozal-başda Söz bardy, Söz Hudaýdady, Söz Hudaýyň Özüdi.Ol ozal-başda Hudaýdady. Hemme zady Ol (kim? Söz-Hudaý)ýaratdy, ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady. Onda ýaşaýyş bardy, ýaşaýyş bolsa ynsanlaryň Nurudy. Bu Nur garaňkylykda parlaýandyr, garaňkylyk Ony öçürip bilýän däldir...Ähli ynsanlary ýagtylandyrýan hakyky Nur dünýä geldi. Ol dünýäde-di, dünýä Ol arkaly ýaradylypdy (kim Söz, Nur-Hudaý); emma dünýä Ony tanamady...Söz(kim Söz-Hudaý, Ýaradyjy) jan-ten bolup aramyzda ýaşady...John 14nji bap "Siz Meniň niräk barýanmy, ýoly bilýansiňiz". Tomas (şagirdi) Oňa diýdi:"Ýa Reb (onuň ýüzlenişine üns ber we Isa Mesih ret etmedi Rebdigini) biz Seniň niräk barýanyňy, bilmeýäris, ýoly nädip bileli?" Isa oňa diýdi: "Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn; Mensiz hiç kim Ata baryp bilmez. (Üns ber şu taýyna) Meni tanasaňyz, Atamy-da tanarsyňyz. Siz mundan beýläk Ony tanaýarsyňyz, Ony gördüňiz". Filipis (başga bir şägirdi) Oňa: "Ýa Reb, Atany bize görkez, biz şol bolýar" diýdi. Isa oňa diýdi: "Eý Filipus, Men siziň bilen şeýle köp wagt bolsam-da, Meni tanamdyňmy? Meni gören Atany-da görendir; sen nädip "Atany bize görkez" dýýärsiň? Men saňa tebigatdan ýagny adamyň tanaýan zatlaryndan mysal getirip Hudaýyň Özüni üç şahsyýetde aýan edendigini we şol bir hatarda birdigini düşündirjek boldum. Şol bir hatarda şol mysallaryň dolylygyna Hudaýy düşündirip bilmejegini aýtdym, çünki Hudaýyň kimdigini Özüniň aýan edeninden başga biz düşündirip bilmeris, çünki Ol Hudaý biz ynsan! Seniň mysal getiren ýeriň bolan John 5:37 barada aýtsak onda Isanyň gürrüň edýän adamlary şol döwüriň fariseýleri we kanunçylary we Isa Mesihe iman etmediklerdi.Isanyň olara:"Men hakda Meni iberen Atanyň Özi güwälik etdi. Ýöne siz ne Onuň sesini eşitdiňiz, ne-de ýüzüni gördüňiz" diýmeginiň sebäbi hem,olaryň imansyzlygy zerarly Hudaýyň Isa Mesih barada aýdanlaryny hem eşitmändigini we Sözüni hem diňlemek islmemeýändigidir. Eger şol babyň başragyny okap görseň mysal üçin 18 aýat olar Isany öldürmek islediler. Näme üçin öldürmek islediler? Aýat jogap berýär: "Şu sebäpden ehudylar Ony öldürmegiň küýüne düşdüler, çünki Ol diňe Sabat gününi bozmak bilen çäklenmän, eýsem Hudaýa Atam diýip, Özüni Hudaý bilen deň edýärdi." Hawa Ata Hudaýy hiç kim gören däldir bu sebäpden hem gökden Isa Mesih gelip ynsan keşbine girip bize Hudaýy tanatdy!
Ynsan barada aýdylan mysal barada ten+jan+ruh=bir adam bolýar diýipsiň. Nädip bir adam bolup bilýär? Üç adam däl? Bu bir syrdyr! Muňa meňzeşlikde Hudaýyň Üçde-Bir bolmagy uly syrdyr!

Quote:

Isa Mesih Injil näçe ýerinde açykdan-explicitly "Men Hudaý, maňa ybadat ediň, men siziň günäleriňizi ýuwýan diýip ýazdy?

Kim ýaşaýyş berýär? Kim höküm edýär? Hudaý! Ýahýa (John)5:19-29"Atanyň ölülere gaýtadan jan berip direldişi ýaly, Ogul-da islän adamlaryny direlder. Ata hiç kimiň üstünden höküm çykarýan däldir, Ol ähli hökümi Ogla tabşyrandyr. Hemmeler Ata hormat edişi ýaly(eger Isa hudaýlyga degişli bolmasa, Ata Hudaýyň bir bölegi bolmasa bu sözleri aýdarmy, Ata hormat edilişi ýaly hormat goýulmaly diýermi?), Ogla-da hormat etmelidir. Ogla hormat etmeýän adam Ony ýollan Ata-da homrat edýän däldir. (näme üçin? çünki Ata we Ogul birdir!)...Çünki Ata Özünde ýaşaýyş bolşy ýaly, Ogla-da ýaşaýyş ojagy bolmagy berendir...Çünki Ata näme etse, Ogul-da şony edýändir..." John 5:37-39 "Men hakda Meni iberen Atanyň Özi güwälik etdi. Ýöne siz ne Onuň sesini eşitdiňiz, ne-de ýüzüni gördüňiz. (Ata güwälik etdi emma olar eşitmediler? çünki olar imansyzdylar!) Onuň sözi sizde galmaýar, çünki siz Onuň Iberenine iman etmeýärsiňiz. Siz Mukaddes Ýazgylary agtaryşýarsyňyz, çünki ebedi ýaşaýyş şolardadyr öýdýärsiňiz. Olar bolsa Men hakda güwälik edýärler. Ýöne siz ömrüňiz bolar ýaly, Maňa gelmek isleýärsiňiz.
Hawa Ata Hudaýy bütin şöhratynda hiç kim ýerde görüp bilmez, çünki günäli bolan ynsan Onuň öňünde durup bilmez. Bu sebäpden hem Ata Hudaýy hiç kim görüp bilmez, Ata Hudaý Özüni Isa Mesihde aýan edýär. Munuň üçin gökde bolan Isa Mesih ýere ynsan keşbinde geldi.
Isa Mesihiň günäleri bagyşlaýandygy hakynda: John 3:13-21 "Hiç kim göge çykan däldir; oňa diňe gökden inen we gökden bolan Ynsan Ogly çykandyr...Şeýlelikde, Oňa ynananlaryň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowşar. Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ekeje Ogluny berdi....36 aýat: "Oglan iman eden ebedi ýaşar. Oglan iman etmedik ýaşaýyş görmez, Hudaýyň gazabyna sezewar bolar".Ýene-de okap bilersiň Ýahýa 4:10-14,42; "Ol aýala bolsa: "Biz indi seniň aýdanlaryň sebäp iman etmeýäris; özümiz eşitdik, Onuň dünýäniň çyn Halasgäri, Mesihdigini bilýäris" diýdiler. Ýahýa 6:40,47,48,51 Ýahýa 7:37-39; Yahýa 8:12, 58; Ýahýa 10-njy bap. "Atam bilen Men birdiris" Ehudylar Ony daşlajak bolup, ýene ýerden daş aldylar. Isa olara diýdi: "Men Atam tarapyndan size köp ýagşy işler görkezdim; bularyň haýsy üçin Meni daşlajak bolýarsyňyz?" Ehudylar Oňa: "Biz Seni ýagşy iş edýänligiň üçin däl, Hudaýa dil ýetirýänligiň üçin, ýagny ynsan halyňa Özüňi Hudaý saýanlygyň üçin daşlajak bolýarys" diýdiler. Ýahýa 20:28-29 we 31 okap gör. Isanyň gönüden göni günäleri bagyşlaýan ýeriniň biri Luka 7:36-50
Bu ýokardaky aýdylan aýatlar seniň 6-njy soragyňa hem jogaplary berýär.
5-nji soragyňa men eýýäm jogaby beripdim geçen gezek!
Ýene naçe sany aýat gerek saňa iman etmegiň üçin!?:)

Quote: Bu topar name uchin

Quote:

Bu topar name uchin beyle pikir edya? Olarin asli nire dayanya?
Yenede bir sorag. Nadip Alla tagalan ogli bolup bilya? O islese yaradar we yaradani bolar bizyali adam. Ogul, chaga bu bizin dushunshimizde dine yaradilanlarin kopelmegi uchin goyulan bir hakykat. Alla yaradilani bilen den bolmanson ona dine yaratmak mahsus dalmi ? yagni ogli bolmagi uchin ayalam bolmali. yalak.. Shutaysi hem birazajik bulashigrak , hani o barada name diyyan goreli.
Jogaplarynda ozunche belli hakikatlara dayanjak bolyan yone buncha islama inanyan adamlaram bir zatlar bilyandir we inanyandir. Name beyle seni hristyanliga baglapdir biljekdal, yone sen diyshin yali Isa (as) Allan ogludugna iman etdin we jennete express bilet aldin bolsa Hristyanliga sen diyshin yali inanjak kop bolar.

Bu toparyň asly hakykata ýagny Mukaddes Ýazgylaryň bütewilikde we dolulugyna yglan edýän hakykatyna daýanmaýar. Käbir aýatlary kontekstden çykaryp düşündirilmäge çalyşylanda we iman bilen dälde hemme zady logika sygdyrmaga çalyşmak arkaly döredilen dini topar, ondan başgada şol dini toparyň gurluşy we iş alyp baryşyna serediniňde hem Mukaddes Ýazga esaslanmadyk ugur bilen we adamlary kontrollyk astynda saklamak we olara diňe bir toparyň pikirlerini öwretmek maksady bilen döredilen bir sektadyr! Beýle Mukaddes Kitaplaryň käbir böleklerini ulanypda ýalan taglymat öwredýän toparlar bolupdyrlar we bolarlar hem, emma olar arkaly hakykat ýitmeýär! Çünki Hakykat Bolan Hudaýdyr!

Ilki bilen "Hudaýyň Ogly" diýen düşünje düşünmek üçin seniň bir zada düşünmegiň gaty wajypdyr, Isa Mesihe "Hudaýyň Ogly" diýilmeginde seniň düşünişiň ýaly fiziki many ýagny är-aýal gatnaşygyndan döreýän çaga düşünjesi däl-de, ruhy manyda ýagny "Magtymguly atamyz" soňky garşsyz döwürlerde aýdylan "Turkmenbaşy atamyz" diýen manyda gelýär. Ruhy many bolanda Isa Mesihiň ýerden bolman Gökden gelendigi, Göge degişliligi, hudaýlyk häsiýeti barada gürrüň edýär. Mysal üçin "Magtymguly "ýaly beýik ynsanlary Türkmeniň atasy diýilmegi Magtymgulynyň gönümel manyda fiziki är aýal gatnaşyk bilen biziň atamyz bolman, akylda, edepde asylzadalykda atamyz bolmagy ýagny biziň hem şeýle häsiýetlere eýe bolan nesildigimizi aňladýar! Elbetde bu mysal Hudaýyň häsiýetini doly düşündirmeýär. Isa Mesih ozal başda Bar bolanyň Sözi-Onuň Bölegi-emma şol bir hatarda doly aýratyn we bilelikde Birbolandyr! Injilde mysal üçin Isa Mesihi "Ozal-başda Söz bardy, Söz Hudaýdady, Söz Hudaýyň Özüdi..." Bu düşünjäni hatda Kuran hem tassyklaýar: "Isa Mesih RuhAllahdyr" diýip geçýär Kuranda.
Ondan başgada Injilde Isa Mesihiň diňe bir hudaýlyk hasiýeti suratlandyrylman Onuň ynsanlyk häsiýeti hem suratlandyrylýar. Isa Mesih 100% hudaýlyk hasiýete we 100% ynsanlykda bolupdyr. Şonuň üçin Injil öwrenilende şu ikisi hökman göz öňünde tutulmalydyr, çünki Injilde Isanyň bu iki häsiýeti hem beýan edilendir! Men aşakda bu barada ýene ýazaryn çünki Agam ildeş hem muňa meňzeş sorag beripdir!
Meniň name üçin Injile ynanýandygymyň sebäbini ýokarda men saňa düşündiripdim, we ol zatlar ýöne zatlar däl, Isa Mesihiň şahsyýetiniň Özide bütin ömür Onuň öwredenlerinde gezmege mynasypdyr!
Eger gowyja edip ýene bir gezek ýokarda ýazylan jogaplara ünsli seretseň Isa Mesihe ynanýanlaryň imanynyň nämedigine düşünersiň. Isa Mesihe çyndan ynanýanlar "aý ynansam bolýar soňra näme edende näme" diýen düşünjede ýaşamaýarlar, munuň tersine imana laýyk durmuş alyp barmaga çalyşýarlar! Gürrüňiň dowamy aşakda, soraglar bolsa ýazyber! Gowy soraglar berýäň!:)

Hudaýyň Gudraty we Akyldarlygy

Çünki haçyň sözi heläk bolanlar üçin akmaklyk, biz – gutulanlar üçin bolsa Hudaýyň gudratydyr. Çünki: “Men akyldarlaryň akyldarlygyny weýran ederin, düşünjelileriň düşünjesini güýçden düşürerin” diýip ýazylgydyr. Akyldar hany? Kanunçy hany? Bu döwrüň alymy hany? Hudaý bu dünýäniň akyldarlygyny akmaklyga öwürmedimi? Çünki dünýäniň Hudaýyň akyldarlygynda öz akyldarlygy bilen Hudaýy tanamandygyna görä, Hudaý iman edenleri wagyz akmaklygy arkaly gutarmagy isledi. Çünki ehudylar gudrat görkezmegi talap edýär, grekler akyldarlygy gözleýär. Biz bolsak haça çüýlenen Mesihi ehudylar üçin büdremäge sebäp, grekler üçin-de akmaklyk bolan, ýöne çagyrylanlara, hem ehudylara hem greklere Hudaýyň gudraty we Hudaýyň akyldarlygy bolan Isa Mesihi wagyz edýäris! “ 1Korintoslylar 1:18-24

Kemal ildeş senden köpden

Kemal ildeş senden köpden habar ýok, ýazanlaryma-da jogap hem ýazmansyň?
Sagaman bolsaň bolany,
ruhy bereketleri seniň üçin dileg edip,
Sylap

Agam sen hem ýitip gidip

Agam sen hem ýitip gidip barýaň, jogap ýazjak dälmi indi ýada soraglaryň gutardymy?
saňa hem ýagşy dilegler bilen,
Sylap

Ýokla, Diplomat, biz

Ýokla, Diplomat, biz ýitmers, prosta şugünler ýurduma gidip barýan, şoňa taýynlyk görýän, nesip bolsa indiki Anna güni, 31-Iýul bärden, Amerikadan Türkiýä gidip barýan.
Elbetde siziň bilen debate etmek gyzykly, nesip bolsa ýakynda ýazarn. şugünler hazan uran komputer problema edip otyr. Şu Windows Wista çyndanam erbet eken, ikide bir doňup otyr. Haýyrlysy,
Ýakynda habarlaşmak dilegi bilen, saglyk-amanlyk bilen,
Agamyrat
Birem maňa Agamyrat diýäýiň, siz menden 12 ýaş uly bolaňyzsoň, Agam lakamymam bolsa meň üçin edepsizräk bolýar.

(No subject)

Agamyrat inim! GAdyrly we

Agamyrat inim! GAdyrly we hoshnietli sozlering uçin minnetdar! Watana sagaaman baryp gelmegiňi Hudaýdan dileg edýärin! Ýaş bolsaň hem akylly we gyzykly debate alyp barýandygyňa gep ýok we hormat goýýandygymy bildirmek isleýän!
Gürrüňdeşligimizi dowam etdirmäge garaşýan!
Amerikanyň niresinde we näme sebäpden Amerikada? Haçan yzyňa dolanýaň?

Agamyratjan janyňyň, teniň we ruhyň abatlygyny seniň üçin dileg edip,
ildeşiň Sylapdan ýagşy arzuwlar.

Sagja bol

Saglyk bolsun Sylap aga, men Amerikada El Paso, Teksas'da ýaşaýan, kommunity kolej'de okuwçy, matematika ugrunda okaýan. Saglyk bolsa indiki aýyň Awgustyň 24-ine gelern wizany alyp bilsem.
Siziň üçinem Gudraty Güýçliden haýyrli we bagtly ömür dileýän!

Sagja bol Agamyrat!

Sagja bol Agamyrat! Okuwlaryňda üstünlik hemraň bolsun! Gaýdyp gelersiň diýip dilegde bolarys! Ýolda- yzda Hudaýyň goragynda bol diýip Hudaýdan dileg edýärin! Hoş Habar barada hem pikirli bolarsyň diýip umyt edýän!
Ilimize bizden hem köp salamlar alyp bar!
Saglykda görüşeli!

Srg

Diplomat!!!
Eger hemme adam gunali dogulyan bolsa ve Isa(AS) hudayin ozu bolsa ve adam sheklinde dunya gelen bolsa diymek olam gunale doguldymy???? Onun gunalerini kim bagyshlayar???

Sylag agama...

Menem öz gezegimde Sylap agamy sylap,
Beýik Allamdan size hidaýet diläp,
Özüňizi Hak ýolunyň palçysy däl,
Il-gününiň halasçysy hem saýman,
Ýakyn geljekde nesip, sag-aman,
Ýüregiňiz doňmadyk bolsa eýýäm,
Rahman hem Rahym Allamdan dileýän,
Her namazlamda, her süýji dogamda,
Her adyňyzy göremde, her ýatlamda,
Arman-ýadaman mydama dileýän,
Hakyky imany tapmak dilegi bilen,
Ruhuňyz açylsyn, imanyňyz joşsun,
Aklyňyz giňesin, gözüňiz görsün,
Haky tapan gözler begençden aglar,
Häzire çen görmediklerinden ýakynyp aglar,
Käşgä bilen aglar, tapanyna aglamakdan çaşar,
Bu ne ajap duýgy, bu ne lezzet,
Görmändim dünýäde beýle hezzet,
Seni tapanyma soňsuz şükür Allam,
Tapdyranyň üçin, menem müň kelam,
Bolup hyzmat edern diniňe Allam,
Diýdirsin hem inşallah diý sen,
Elbetde bu aýdanlam meň günlük dogam,
Hoş Habar Muhammet aleyhissalaty wesselam,
Senem halas etsin inşallah Sylag agam,
Diýip Agamyratdan söz tamam, wessalam!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:) Nirede subutnama Muhammediň Hoş Habardygy!:)"

Ýokardaky dileg arzuwlaryň

Ýokardaky dileg arzuwlaryň gowy emma olaryň içinde "palçysy we halasçysy" diýýän käbir jümleleriň we "Muhammet aleysalam Hosh Habar" diýen ýaly zatlaryň dogry bolanok.
Men palçysy ýada halasçysy däl-de Hudaýyň Hak Ýoly bolan Isa Mesihiň jarçysy, hoş habarçysy we Isa Mesihdäki Hudaýyň Hoş Habarynyň wagyzçysy!
Eger meniň wagyz edýänlerim Mukaddes Ýazgylar bolan Töwrat, Zebur, pygamberleriň ýazgylary, Süleýmanyň tymsallary we ählisini jemleýän Injilden bolmasa onda başga gürrüň, emma meniň gürrüňlerimiň hemmesi olardan!
Hiç kim hiç haçan Hoş Habar bolmady, eger Muhammet Hoş Habar bolan bolsa hany nirede ýazylan onuň getiren habarynyň Hoş Habardygy! Isa Mesihiň gelmeginiň özi Hoş Habardyr, Isa Mesihiň Özi Hoş Habardyr! Muny bolsa men özümden tapamok, Hudaýyň Sözi tassyklaýar!
Isa Mesihden başga hiç kim "Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn" diýip bilmedi we muny subut etmedi, bu sebäpden Hudaýyň tassyklamagy boýunça men Hudaýyň "Hak Ýolunda, Hakykatynda we Baky Ýaşaýşyndadyryn!" Sende şeýle subutnama barmy?! Janyň üçin şeýle bir ýakymly bolan hakyky Hoş Habaryň nämedigine we Kimdigine düşünsediň, ondan dadan bolsadyň, onda ömür boýy Ondan doýup ganardyň! Ah arman sen muňa heniz düşüneňok!!!

Iman getir…

Gadyrdan dost iman getir
Hakykaty kalbyňa ýetir
Bolmasana sen gatyr
Hoş Habary iliňe ýetir.

Syrkawlygyň sen bilsediň
Lukman gadryn bilerdiň
Günäň muzdyn elhençdigin bileňde
Hoş Habaryň gymmatyny bilerdiň

Ah, arman din seniň
Gözüň baglapdyr.
Şeýtan seni aldawyna salypdyr,
Tekepbirlik seni gurşap alypdyr.

Şonda-da Halasgär yzyn üzmän,
Senň gapyňy kakyp dur!
Kalbyň açsaň – gutulyşyn
Mugt, saňa berjek bolup dur!

Hudaý bize saýlaw berdi,
Imanmy ýa bi-iman.
Sen imany saýlagyn
Gutuluşy ýüregiňe salgyn.

hormat bilen,
Sylap

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Hany senin subutnaman Isanin hosh habarchysydygyna?"

Hoş Habar

Injil diýmek, türkçe müjde, türkmençede Hoş Habar diýmek. Özüňiz bilýäňiz, men musulman. Men türkçe Müjde diýip bir kitap okadym. Kitapda Hazreti Isa( salam bolsun ruhuna), özünden soň geljek soňky pygamber, älemlere pygamber bolup iberiljek Hazreti Muhammet aleyhissalaty wessalam'y müjdeleýär(şutaýda dur diplomat, bul meň ynanjym, sen kabul etmeseňem meň imanym). Hz. Isa(as) öz hawarilerine:" Men gidýän, menden gowysy gelsin inşallah" diýip ýüzlenýär. Hz. Isa(as) pygamberler serweri Muhammet Mustafany(sas) müjdeläp gezipdir mydama.
Bular meň we musulmanlaryň ynanjy, garaýşy. Sizden haýyş, bul ýazanlaryma özüňizçe ters zatlar ýazyp biziň ynanjymyza hüjum etmäň! Men Amerika döwletinde ýaşap bir zady öwrendim. Eger biriniň ynanjy näme hem bolsa, oňa hüjum edip, üstünden düşüp, masgaralamak erbet, jahyllyk, kanuna garşy hasaplanýar. Eger siz Amerika döwletinde ýaşaýan bolsaňyz, siz hem bilýän bolmaly biriniň ynanjyny ynjytmak maksady bilen hereket etmek nähili gödek hem biheppelikdir we kanuna ters.

Injiliň Türkmençe

Injiliň Türkmençe terjimesi hawa Hoş Habardyr! Hiç bir kitaba Hoş Habar diýilmedi emma Isa Mesihiň gelmegi we Onuň ýer ýüzünde ýaşaýşynda, eden işlerine öwredenlerine we ýenede geljekdigine Hoş Habar diýilýär. Şu faktyň özi hem Injilden soň ýene bir kitabyň döremeginiň gerek däldigini we Isa Mesihden soň pygamberiň gerek däldiginiň bir subutnamasydyr. Injilde Isa hiç haçan hem Muhammet hakynda birjigem zat aýtmady. Seniň ynanjyň elbetde nahili ynanasyň gelse seniň öz işiň emma dogry zady aýtmak we faktlara esaslanýan zady saňa aýtmaklyk bolsa meniň borjum. Sen aýdýaň Injilde Muhammet hakynda ýazylan diýip men bolsa saňa ýazylanok diýýan, hakykaty bilmek üçin bolsa Injili okap görkmek we oýlanmak galýar! Hakykatyň kimiň tarapyndadygyny men ýada sen kesgitlemeýärsiň-de Hudaýyň Sözi kesgitlemeli dälmi eýsem! Eger bu şeýle bolsa onda Injili gowyja okap gör şonda düşünersiň! Men seniň we seniň ynanjyň üstünden düşmek, masgaralamak ýaly maksadym ýok, emma bilýän hakykatlarymy aýtmaga borçlydyryn we hoşniýetli debate alyp barmaga we pikirimi bildirmäge haklydyryn. Bu bolsa söz azatlygynyň özenidir! Amerikan jemgyýetiniň iň ýörgünli tejribesi: "We can agree to disagree" diýen zat. Ýagny " biz biri birimiz bilen razylaşmazlyga razy bolup bileris"!
Eger biri birimizi kritikläp bilmesek we diňe razylaşmaly bolsak onda dünýä gaty erbet ýagdaýa düşer!
Hormat bilen,
Sylap

Style ildeş Isa Mesihiň

Style ildeş Isa Mesihiň Özüniň Hoş Habardygyna subutnama Injiliň özüdir! Injiliň ähli gürrüňleri Isa Mesih hakyndadyr. Şol Injiliň aýdýan zatlarynyň adamzat üçin eke-täk we iň gerekli Hoş Habardygy üçin ýagny umumylaşdyryp aýdanda dünýä gökden Hudaýdan Halasgär gelendigi - we doly gutulyşy üpjün edendigi Hoş Habaryň özüdir!
Ondan başgada ine Injilden bir parça: "Rebbi[ Ruhy üstümdedir. Çünki garyplara Hoş Habary bildirmegim üçin Meni mesh etdi; Meni tussaglara azatlygy, körlere gözleriniň açylmagyny yglan etmäge, zulup astyndakylary azatlyga çykarmaga, Rebbiň merhemet ýylyn yglan etmäge iberdi" Isa olara şeýle diýdi: "Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny Men beýleki şäherlere-de bildirmeli. Çünki Men munuň üçin wagyz etdim." Perişdäniň aýdyp tassyklanlary: "Gorkmaň, ine, men size bütin halky begendirjek hoş habary buşlaýaryn: Şu gün Dawudyň şäherinde size Haläsgär doguldy. Ol Reb Mesihdir. Size alamat şeýle: siz ahyrda ýatan, gundaga dolangy bir çagany taparsyňyz" Injildäki aýatlardan käbiri ýene-de şeýle aýatlar onlarçadyr!

Muhammedin(saw) halasgardigi

Muhammedin(saw) halasgardigi dogry sen ozuni oldurip kabul etmesende shol hakykat. Subutnama sana Kuranyn ozu, shona akitjek dogry yolda pygamberimizin sunnetidir.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Menem güne tersini dönüp, öz garaňky kölegelerine seredýänlere gynanýan! Berekella!"

Ýagşyniýetliligiň üçin

Ýagşyniýetliligiň üçin elbetde minnetdardyryn!

Style! Gezelençlerden

Style! Gezelençlerden sagaman geldiňmi!?
Isa Mesih gelende bu dünýäden gelmedi, ol gökden indi, bu sebäpden hem Onuň dünýä gelişi hem aýratyn, ol biziň ählimizde bolşy ýaly ata we enäniň gatnaşygynda we olaryň dna-leri we tohumlary arkaly döremedi. Gudrat bilen bibi Merýemiň içine geldi we doguldy! Bu sebäpden we Isa Mesih ýer ýüzünde ýaşaýşynda hem hiç hili günä etmedi, başga ynsanlaryň ählisi günä etdiler we edýärler. Isa Mesih günäsiz bolany üçin bütin dünýäniň günäsini öz gerdeninde çekip bildi we şonuň üçin hem Oňa Injilde : "Ertesi gün Ýahýa pygamber özüne tarap gelýän Isany görüp: "Ine, Şu dünýäniň günäsini Öz üstüne alan Hudaýyň Guzusydyr" diýdi.
Hudaýyň Isa Mesihde asmandan ýere bizi idemäge gelmegi - Hudaýyň gudratydyr, akyldarlygy, rehimi we merhemetidir!

Mena dushunman bashladym

Mena dushunman bashladym kellam bulam bujar boldy diyyan zatlaryna. Eger hristiyanlykda trinity ynanjyny logikasyz kabul etemeli bolsa onda ynanjak yogsam logika bn kabul etmek birhili bolup dur.

Isa(as) herkimin dogulysh yaly ene garnynda ulaldymy? ulaldy. mena shu yerde senin ve menin doglush sheklimden Isa (as) doglush sheklinde hich hili uytgeshiklik gormeyan. sebabi ene garnynda ulaldy ve doguldy. diymek adam.
Huday onden bardymy?bardy. Sonsuzmu? sonsuz. adam kichilikden ulalyarmy ulalyar? adam olyarmi? olyar.

ay borla men bashdan dine sorag sorajak diyipdim confrontation etman. shonada dowam etjek.

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=uZeaftWQxFk.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • islam 5 telpek goyyar we yazyar: "hokman gorun..."

Name ýöne bir bulut, her

Name ýöne bir bulut, her hili görnüşde bolup bilýär, kawagt balyk ýaly kawagt ýene bir şekil emele getirýär! Asmandan ýada başga ýerden mugjyza gözlemek gerek däl, Hudaýyň Sözünde ähli hakykat beýän edilendir!

SA

SA

men asmandan ya bashga yerden mugjyza gozlap yoren bolsam, eyyamden habarym bolardy Agam`yn ashakda goyan suratyndan ya-da Ceriumoxid`in yokarda goyan vidyosundan.. gordum we subhanallah diydim. sonam bu bloga girmeyanler kop bolup biljegini pikir edenim uchinem hokman gorun diydim..

SB

SuratIň soňky suratda Mowlana Jelalletdin Rumynyň aýdyşy ýaly, biziň bir dili gürlemegimiz möhüm däl, şol bir duýguny paýlaşyp bilmesek diplomat bilen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Tree Doing Ruku facing

Tree Doing Ruku facing Kabaa(Qibla)

Miracle Of Allah- Ruku Tree (youtube)


.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Bir manyda hemme zat Allaha sejde edýär ! Berekella!"

bu suratlardan; wideolardan

bu suratlardan; wideolardan herhilisini tapyp bolyar; meselem şunyn yaly hristiyanlarda hem bardyr, isa menzeyan, meryeme menzeyan yaly tebigy zatlar tapylyar.
yada bolmasa; meselem hemme yokarda tapylan suratlarda "Allah" yazyar, yöne başga yerde önüne bir zyçyk "I" goysan, La Allah bolyar öydyan; manysam "Alla yokdyr"; indi size "Alla yokdyr" şekil tapsam nahili manysyz bolar?!

meni geng galdyran yagday bar; taryhda, 10njy asyrlarda Mekkedaki Kabanin 2-3 gezek yer bilen bir edilip depelenip yykylandygy. Ony hem bir Şayy my , namemi garaz Sünnilere garşy bolan bir hökümdar; Mekkani basyp alyar we anyrsyny derbi-dagyn edyar. Edil Kaban üstüne çykybam "Alla bar bolsa öldürsin meni, gorasyn öz öyüni, Kabani.." diyyar. hiç zadam bolmayar; sonra yene, Kabe tazeden gurulyar. Edil şu wakanyn Allanyn yokdygy barada subutnama bolup bilmeyşi yaly, yagny gülkünç yagday; şu suratlary goymagam ejizlik diyip hasap edyarin. Özüni zorlap ynanmaga belki gowy tasiri bardyram..
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Jemşit, ýokardaky aýdýan

Jemşit, ýokardaky aýdýan hekaýaňyza çyndanam gülkünç, onuň faktyny sorarn welin senem bir wagtyndan belki 10 asyrda ýaşan hudaýsyz biriniň ýazan zatlary, ýa şoňa meňzeş Yslam duşmany biriniň ýazan zadyny tapyp getirersiň. Men saňa ondan gülkünjini aýdyp bereýin. Wagtynda 1990 ýyllardan soň Sowýet Soýuzdan aýrylan döwletleň birine Türk okuwlary açylýar. Döwletiň ady hökman däl, möhüm zat bolan waka. Şol okuwda zawuç bolup işleýän aýal türkleri görse gorkup gaçýar. Sebäbi oňa okuw döwründe türkler, adam iýýän millet, olar adamlary iýýärler diýip taryhdan öwredipdirler. Meňem bir eşiden sözüm; Taryh, geçmiş, ýeriň astynda, oňa isläniňi diýdirersiň, saňa gaýtargy berjek haly ýok,
Biz hiçem özümizi zorlap ynanamzok. Elbetde, sen kabul etmersiň, seň gözüňe basyp kabul etdirjek bolýanam ýok. Welin okuw gören adam bolsaňyz, ynsanlaň ynanjyna sarpa goýmanam öwrenen bolsadyňyz käşgä.

Edep bir täçdir nur-y Hudadan
Geý ol täji, aman bol her beladan

temany başga yere

temany başga yere çekyan.
Men türkler barada zat aytmadym, aydan wakan barada, menin beren mysalym baglanyşygy yok.
suratdaky gudratlara ynanmayandygymy; üstesine gudrat boljak bolsa hem Kabe yykylanda bolmalydygyny aytdym.
Ynsanlaryn ynanjyna sylagsyzlyk edemok.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

929 yılında Abbasi

929 yılında Abbasi yönetimine isyan eden Karmati mezhebinin lideri Ebu Tahir Mekke'yi ele geçirdi. Hac mevsiminde, tavaf eden Hacıları, Kâbe'nin kapısına oturtup kılıçla kesti. Karmati Lideri, “Ben Allah'ım, Allah'layım, yaratan da, yok eden de benim!” diyordu. Hacılar kaçıp Kâbe'nin örtüsüne yapışıyor ama o halde öldürülüyorlardı.

Ebu Tahir öldürdüğü hacıları Zemzem kuyusuna doldurttu. Zemzem kuyusunun üstündeki kubbeyi yıktıran Ebu Tahir Kâbe'nin örtüsünü parçalatıp askerlere dağıttı. Kâbe'nin kapısını söktürdü.

Ebu Tahir, bununla yetinmedi. Hacerülesved'in sökülmesini emretti ve bunu balyozla söktürtüp yanı sıra götürdü. Hacerülesved, 22 sene dışarıda kaldı.(İbn Kesir, c. 11,s. 282)

Hacerülesved, 1022 yılında da saldırıya uğradı. Mısırlı birisi hacılarla gelip Kâbe'yi tavaf etti ve Hacerülesved'i öpeceği sırada elindeki gürzle o mübarek taşa tam üç kez vurdu. Adam, “Ne zamana kadar şu taşa ibadet edeceğiz. Ne Muhammet ne de Ali beni yapacağım işten alıkoyamayacaktır. Bugün şu Beyt'i (evi) yıkacağım” dedi. Bunun üzerine Yemenli birisi onu öldürdü, adamları da öldürüldüler. (İbn Kesir, c.12, s. 84)

________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Jemsit seninde shu goylan

Jemsit seninde shu goylan suratlara jogap yazmagyny ejizlik hasap edyan. Sen gozuni yumup Allah yok diyip ozuni oldursende Allah bar diyyan.

Jemshit!!!

2-3 yil mindan ozal londonda central mosque'un ymamynyn yanyna bir inlis gelyar soragym bar gapyny ach diyyar. Gapyny achanson inlis ymamyn gozune otwerkany(tornavida) sokyar ve shol ymam gozsuz galyar. Polisiya inlise icherik alyar son sorayarlar name uchin beytdin diyip.
Inlis: i wanted to see if God was gonna come down from heaven. Diyip jogap beryar. Senem diyyanin shondan bashga dal. Adam kabede gygyrypdyrda allah oldurmandir. Sen shu logika bn Allah yokmu barmy diyip sorayanmy? Eger shol niyet bn sorayan bolsan 1000 yil yashasanda Allanyn barlygyny gorman gechersin. Sen bilenokmy name nache milyon adam Allah yok diyyar haysi bir adamin Allah yok diyeni bn gozlerine gorunsin??? Sen diymek hemme zadi bilyande Allah yok diyyande??? Hem gulkunch yagdayda hem gynandyryjy yagdayda hemde ejiz yagdaydadyny bilmeyan bolsan aydayin sen sheyle yagdayda. Diplomat yaly yalanchy yagdaya dushmejek bolsan kyn gormede ibn kesirden beren wakalaryny kitapdan scan etde shu yere goy. Mena henize chenli eshitmedim hem okamandym yone shol yazan wakany nesip bolsa kitaplardan ozumum gozlejek. Eger bolayan yagdayindada Allanyn yoklugyny subutlanok, ol adamda Allah dushmanlarynyn biridirde vagt geler eden zatlaryna jogap berer. Aslynda ejizler Allah yok diyip garshy chykyarlar. Hany iki sany iti urushdyranynda ejiz bolany erbet dishlar, ses chykarar ve topular senem shol yagdaya dushupsin. Hich bolmadym diyende bir dine ynan yogsam morally empty bolanson name etjegini bilman bataklygyn ichinde gomulip baryan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Morally emtpy ! Ýaman gowy bejerýän Style agam"

Style dogan, ünslirak okan

Style dogan,

ünslirak okan bolsan; men şol Abu Tahyrynam, Şu yokardaky ""gudratly" suratlary goymagynam şol bir logika göra gidyandigini aytjak boldym. 2sem gülkünç. sebabi agaçda, bulutda gutrat görülyan bolsa; we şona ynanylsa; onda kabe yykylanda hem bolaymaly. emma Huday, beyle zat etmez. Eger bar bolsa, ölemizde gözümize gowyja "gudrat" görkezer, dünyan yüzünde gudrat görkezmegi "synag-jeza-sowgat" prinsibine ters gelyar.

Quote:

Edil şu wakanyn Allanyn yokdygy barada subutnama bolup bilmeyşi yaly, yagny gülkünç yagday; şu suratlary goymagam ejizlik diyip hasap edyarin. Özüni zorlap ynanmaga belki gowy tasiri bardyram..

sen okan kitaplaryn, köpüsini menem okadym; beter beyle ansat temalarda yalnyşmaryn, gaygysyz bolay. ;)
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Jemsit Vot imenniy

Jemsit
Vot imenniy yalnyshypsyn. Sebabi her kim sen men okan kitaplaryny okap Allah bar diyyan bolsa senem shol kitaplary okap Allah yok diyyan bolsan diymek barde bir terslik bar. Ya sen hich dushunmansin yada bilip yone allanyn barlygyny bilip onun onunde ejizligini ve gunakarligini kabul etman ve soraljak soraglardan gorkanyn uchin yok diyyan.6 mlrdlyk dunyade 4-5 mlrdy Huday bar diyyan bolsa diymek biri bizi yaradypdyr ve toweregindaki hemme zat birinin buyrugy boyuncha gymyldayar.
Bilyanmi sen in gowusy science'a ynan. shol ynanjam seni bir yerden/nokatdan son bir yola akider, yone dinsizlik velin hich yere akitmez.Yogsada sen ozun hakynda bir mowzuk achsana kabir soraglam bar sholary senden sorayin.Ay yone interested shondan.

Abu Tahir hakynda Niyazow

Abu Tahir hakynda Niyazow hem Ruhnamada maglumat beryar we Turkmen diyip aydyar. Onung shalyk eden dowri 1148-1203 yyllar!

diplomat

diplomat wrote:

Abu Tahir hakynda Niyazow hem Ruhnamada maglumat beryar we Turkmen diyip aydyar. Onung shalyk eden dowri 1148-1203 yyllar!

Diplomat sen Jemshidi goldaber. Asyl maksadyn dine biz musulmanlara garshy yone yatdan chykarma Jemshit senin huday diyip kabul edyaninide yok diyip hasap edyar.Senem bir zatlar yazanda ilki oka onson yaz. Vobsheti sana dushunemok menbir gapdaldan adamlaryn yuregine dushdin Isa mesih huday diyip bir gapdaldanda huday yok diyyan adamy goldayan. Ya senin huday diyyanin hudayam dalmi??????

Jemşide

Style agam, bulaň oýnajak aşşyklary ahyry bir ömürleriniň soňuna çenli dälmi?
Hudaýsyz Jemşide; senem aňyry gitse ýene 30-40 ýyllap gowja ýaşarsyň belkem, ondon soň garrap bilden düşeňsoň mätäç bolmaga başlarsyň ile-güne eger ýaşasaň. Soňam ölüp ýok bolup git. Boldy, seň üçin dünýäň we bütin ýaşaýşyň soňy. GATY GYNANÝAN. Aklyň, kelläň, ruhyň nädip kabul edip bilýär ýitip gitjegiňi. Pikir edip görseň, bütin janly-jandar; sen, men we adamlar üçin ýaradylan, haýwanat bize hyzmat edýär, gün bize, ir-iýmişler bize hyzmat edýär. Soňsuz hasap edilýän älem-jahanda sen ýaly başga kim bar, biziňki ýaly nirde dünýä bar. Sen diýýäň 60-70 ýyl. Men diýýän 60-70 ýyla derek soňsyzlyk, gerek bolsa 60-70 ýylda ejirede razy men mahluk.
Bir gün ateist Hz. Ali(radiallahu anh)'a sorag soraýar:
"Eger, Hudaý çyndanam ýok bolsa halyň nähili bolardy?"
Hz. Ali(r.anh);
"Eger, Hudaý ýok bolsady, men bul edýän ybadatlarymy, durmuşymyň düzgün-nyzamy, programmasy hasap ederdim." Soňam Hz. Ali(r.anh) atieste;"Eger, Hudaý bar bolsa, seň halyň nähili bolardy?" diýip soraýar.
Menem Jemşit saňa şol soragy soraýaryn; Eger Hudaý bar bolsady, sen halyň nähili bolardyň?

Edep bir täçdir nur-y Hudadan
Geý ol täji, aman bol her beladan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Oran dogry aydyan."

eger Ebu Tahir 1148

diplomat wrote:

Onung shalyk eden dowri 1148-1203 yyllar!

jemshit wrote:

929 yılında Abbasi yönetimine isyan eden Karmati mezhebinin lideri Ebu Tahir Mekke'yi ele geçirdi.

eger Ebu Tahir 1148'de tahta gechen bolsa, 929 yilinda entek dogulmandyram. yokardakilaryn haysi dogry onsong..?
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Style ildeş "diplomat ýaly

Style ildeş "diplomat ýaly ýalançy bolmajak bolsaň" diýip ýazypsyň nirede ýalançy bolandygyma bir delil getirseň!?

Ondan başgada men Jemjidiň Hudaý ýok diýýändigini goldaýan zat aýtmadym, onuň Abu Tahrir hakynda aýdanynda şeýle şahsyýetiň taryhy şahsyýetdigini we Ruhnamada we biziň taryhymyzda Türkmen diýip geçýändigini aýdyp geçdim bolany!
Elbetde Jemşit ildeş Hudaýyň barlygyny ret edýän bolsa onda bu gynançly, emma Hudaýy ret etmän haýsy diniň hakykatdygyny gözleýän bolsa onda bu her bir ynsanyň oýlanmaly zady. Çünki haýsy dine bolsun tapawudy ýok ynanç öwrenilip soň iman getirilmelidir, çünki bu saýlaw bolmalydyr!
Her bir adamy höküm etjek Reb Hudaýyň Özüdir, biz imanly bolsak sabyrlylyk görkezmek gerek we Hudaýyň rehimini arzuw etmelidiris!
Style ildeş meniň maksadym musulmanlara garşy däl, meniň maksadym her bir ynsanyň Isa Mesih baradaky hakyky taryhy bilmegi, Injile we Isa Mesihe öz dininiň propogandasy bilen dälde özbolşy ýaly bilip, öwrenip Hudaýyň Hoş Habaryna iman getirmegi we halas bolmagydyr, halas bolandan soňra imana laýyk gelýän ýaşaýyşda ýaşap Hudaýyň maksadynda gezmegidir!
Ondan başgada ýokarda Jeşidiň ýazanyna seretdim we şu sözlemine seretseň onuň näme diýjek bolýanyna belki düşünersiň:

Quote:

Edil şu wakanyn Allanyn yokdygy barada subutnama bolup bilmeyşi yaly, yagny gülkünç yagday; şu suratlary goymagam ejizlik diyip hasap edyarin.

Onda ýokarda Jemşidiň ýazanlaryna seretseň, Islamyň dogry ýada nädogrydygyny taryhy faktlar bilen we iň esasy hem Mukaddes Kitaplar bolan Töwrat, pygamberleriň ýazgylary, Zebur, Injil ýaly kitaplardan subut etmeli we olaryň ylahy talgymatyna, pygamberliklerine, taryhy faktlaryna, ylahyýet taglymatyna, wadalary esasynda subut edilmelidir diýjek bolýana meňzeýär!?

sen Jemshidin name diyjek

sen Jemshidin name diyjek bolyanini mana aytmagyna gerek yok men gowy jemshit name diyjek bolyar. mana shuny diyjek bolyana menzeyar muny diyjek bolyana menzeyar diyip on sulchuligini edip oturma ony gerek bolsa Jemshit men shuny diyjek bolyan diyip yazar. onsonam sen jemshidi dine shu mowzuk ichinde dalde her mowzukda goldayan buda dine musulmanlara garshy chykmak uchin. gepin sony.
sen buhariden yasama hadys getirdin. hadis sozunin manysny aytdym.bu seni na yagdaya goyyar onson. senden getir buharini shol diyyan sahypany, volume 6 diyipsin, hadis 510 diyipsin. sholary kitaby scan etde goy goreli senin yasama buhari kitabyny. eysem bu seni yene name yerine goyyar???

her yerde mukaddes yazgylar diyip zowladyan men sen nache sany mukaddes yazgyn bardygyna dushunip bilmedim.100??? 200??? eger towrat uytgedilmedik mukaddes yazgy bolsa onda bashga yene 66 sany injil nameye gerek. diymek bir zat edilen kitaba. bu logika bn seretsen diysen ayan bolyar. diymek kuran gelen bolsa onda 66 sany injil uytgedilen. sholaryn uytgedilmedigini aytjak bolup her gun bir hekaya yazyan. yuridiki faktlara seretsen uytgedilmedigine degishli subutnamalar taparsyn diydin. getir shol subutnamalaryny scan etde goy bizem goreli sen haysy yuristlen uytgedilmedi diyip yazipdir bizem bilip galaly. musulmanlar sana uytgedilen diyip yuridiki subutnama goyyar kurany kabul edip bilenok.

jemshidin huday yok diyyanligine senin 66+ beyleki mukuaddes kitaplan jogap berenokmy??? ya olar allah yok diyayjekleri yatlaryndan chykaryp yazmandyrlarmy. onsonam bashga dini garalanda dine pygamberine hujum etmani senin mukaddes kitabyn ayt=dyarmy ya missioner bashlyklan aydyarmy. dine musulmanlar sheyle diyip pygamberine soz yetirman adam akylly hat yazyp bilenokmy???

Style ildeş eger men

Style ildeş eger men Buhariden ýasama hadith getirmän şeýle hadithiň bardygyny subut etsem onda meni ýalançy diýeniňe bagyşlama sorarmysyň!?:)
Ine Buhariden getirilen seniň soraýan hadith volume 6, p. 510:
Cheshmesi:www.islambasics.com/index.php?act=download&BID=24

Quote:

6.510:
Narrated Anas bin Malik: Hudhaifa bin Al−Yaman came to `Uthman
at the time when the people of Sham and the people of Iraq
were Waging war to conquer Arminya and Adharbijan. Hudhaifa
was afraid of their (the people of Sham and Iraq) differences
in the recitation of the Qur'an, so he said to `Uthman, "O
chief of the Believers! Save this nation before they differ
about the Book (Qur'an) as Jews and the Christians did
before." So `Uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us
the manuscripts of the Qur'an so that we may compile the
Qur'anic materials in perfect copies and return the
manuscripts to you." Hafsa sent it to `Uthman. `Uthman then
ordered Zaid bin Thabit, `Abdullah bin AzZubair, Sa`id bin
Al−As and `AbdurRahman bin Harith bin Hisham to rewrite the
manuscripts in perfect copies. `Uthman said to the three
Quraishi men, "In case you disagree with Zaid bin Thabit on
any point in the Qur'an, then write it in the dialect of
Quraish, the Qur'an was revealed in their tongue." They did
so, and when they had written many copies, `Uthman returned
the original manuscripts to Hafsa. `Uthman sent to every
Muslim province one copy of what they had copied, and ordered
that all the other Qur'anic materials, whether written in
fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. Sa`id bin
Thabit added, "A Verse from Surat Ahzab was missed by me when
we copied the Qur'an and I used to hear Allah's Apostle
reciting it. So we searched for it and found it with Khuza`ima
bin Thabit Al−Ansari. (That Verse was): 'Among the Believers
are men who have been true in their covenant with Allah.' (3
3.23)

Style wrote:

Quote:

her yerde mukaddes yazgylar diyip zowladyan men sen nache sany mukaddes yazgyn bardygyna dushunip bilmedim.100??? 200??? eger towrat uytgedilmedik mukaddes yazgy bolsa onda bashga yene 66 sany injil nameye gerek. diymek bir zat edilen kitaba. bu logika bn seretsen diysen ayan bolyar. diymek kuran gelen bolsa onda 66 sany injil uytgedilen. sholaryn uytgedilmedigini aytjak bolup her gun bir hekaya yazyan. yuridiki faktlara seretsen uytgedilmedigine degishli subutnamalar taparsyn diydin. getir shol subutnamalaryny scan etde goy bizem goreli sen haysy yuristlen uytgedilmedi diyip yazipdir bizem bilip galaly. musulmanlar sana uytgedilen diyip yuridiki subutnama goyyar kurany kabul edip bilenok.

Nirede 66-sany Injil bar diýip aýdylan? Muňa subutnamaň barmy? Mukaddes Ýazgylar Töwratdan başlap Injile çenli we Injili öz içine alyp, Isanyň şägirtleriniň ýazyp galdyranlaryny öz içine alanda 66-bölümden ybaratdyr. Olaryň diňe Isa Mesihiň dünýä gelmegi, ýaşaýşy baradaky bölümlerine Injil diýilýär, Injili we şagirtleriň Isa Mesihiň taglymaty barada ýazyp galdyran ýazgylaryny öz içine alan bölegine Täze Äht diýilýär, Mukaddes Kitap alty müň ýylyň dowamynda aýan edilip öz içine Köne Ähti ýagny Isa Mesihe çenli aýan edilen kitaplary we soňra Injil we şägirtleriň ýazanlaryny öz içine alan TÄze Ähtden ybaratdyr. Ol Mukaddes Ýazgylar hakynda Islamda Töwrat, pygamberleriň ýazgylary, Zebur, Injil diýip geçýär.
Olaryň üýtgedilendigine şu wagta çenli birje hem delil getirip bileňok, diňe sen däl, ýüzlerçe islam alymlary hem taryhy subutnama getirip bilenok, şu wagta çenli men saňa onlarça faktlary getirdim, Mukaddes Ýazgylaryň Kurany goldamaýandygy üçin bolsa olar üýtgedildi diýmek ýeňil bolansoň üýtgedildi diýip dyzap dursyň.
Şu wagta çenli ýazanlarymyň onlarçasynda Mukaddes Ýazgylaryň saklanyşy barada maglumatlar berip geldim. Bir agyzda biz Injile ynanýas diýýäň beýleki tarapdan hem men Injili kabul edemok, ol üýtgedilipdir diýýäň. Näme üçin Injile ynanýas diýýäň diýsem, "Kuran bize aýdýar ynanyň diýip" diýýärsiňiz. Name üçin onda Injildäkileri kabul etmeýärsiňiz diýsem, "Injil üýtgedilipdir..." diýýärsiňiz, o nähili bolýar "Injil Hudaýyň Sözi bolup üýtgedilipmişin, emma Kuran hem Hudaýyň Sözi bolup üýtgedilmänmişin çünki Hudaý Sözüni gorajakdygyny wada beripdir..." Näme üçin Hudaýyň Sözi barada ikiýüzlülik edilýärkä...? Hudaý bir sözüni gorap beýlekisini goramazmyka?? Elbetde gorar, nämäni goramasada adamzat üçin gutulyş bolan, Hudaýyň rehimini we merhemetini, dowzah odundan gutulyşyny üpjün edendigi baradaky Hoş Habaryny we Isa Mesihiň Halasgärdigini tassyklaýan Sözüni goraýandyr!

Quote:

jemshidin huday yok diyyanligine senin 66+ beyleki mukuaddes kitaplan jogap berenokmy??? ya olar allah yok diyayjekleri yatlaryndan chykaryp yazmandyrlarmy. onsonam bashga dini garalanda dine pygamberine hujum etmani senin mukaddes kitabyn ayt=dyarmy ya missioner bashlyklan aydyarmy. dine musulmanlar sheyle diyip pygamberine soz yetirman adam akylly hat yazyp bilenokmy???

Jemşit "hudaý ýokdyr" diýip aýdan ýerlerinde meniň oňa beren jogaplaryma seredip gör, bu jogabyňa jogap taparsyň. Men Mukaddes Ýazgylardan we logiki mysallar bilen Hudaýyň bardygy hakynda gürrüň edipdim.
Ilki bilen mende missioner başlygymyň ýokdugyny öň hem näçe gezek tassyklapdym, sen bolsa meniň şahsyýetime şol degip otyrsyň, bu birinji gezek däl, öň hem muňa meňzeş zatlar kän aýdyldy! Meniň diýýänlerime ynanjakmyň ýada ýokmy bu öz işiň, çünki seni-de meni-de höküm etjek Hudaýdyr!
Pygamberler barada belli bolan taryhy faktlar hakynda gürrüň edilmegi bu akyla sygjak zat, ol üçin gaharlanmak ýada ýigrenmek gerek däl. Elbetde köp ýagdaýlarda käbir adamlar fakt bolmadyk zatlary aýdyp kimdir biriniň hormat goýýan pygamberine ýada adamyna töhmet atmak bilen meşgullanýarlar, beýle ýagdaý hemme dindäkilere hem edilýär, elbetde men muňa garşy! Emma, , hatda bu kritika ýada eşitmek kyn düşýän bolsada ýada meniň ynanjyma bolan hüjüm ýaly görünse-de, men şol bir hatarda faktlara esaslanan hakyky zatlaryň aýdylmagyna garşy däl.
Mukaddes Ýazgy hem "pygamberleri, ýöne olary däl, hatda gökden inip gelýän perişdeleri hem synap görmegi" aýdýar! Çünki soňky döwürlerde "köp ýalan pygamberleriň, ýalan mugallymlaryň, hatda ýalan Isa Mesihleriň çykjakdygyny" öňünden duýduryş berýär!

Sylap aga, turkmenhh

Sylap aga, turkmenhh sahypaňyzy zyýarat etdim,
Gurhanda Isa Mesih barada agzalan aýatlary goýupsyňyz, şolar barada diýjek zadym bar, ýöne şu wagt däl...

Her kimiň öz gaýgysy, kel gyzyň är gaýgysy :) sahypada TV bölümindäki aýdymlary kim aýtýaraý? Türkmençesi aksentliräk ekeni, ýöne sazlary gaty gowy! Sazylaryny Türkmen düzdimi? Eger Türkmen düzen bolsa, sazyny maňa ugradaýyňda!!!
O sazlary başga aýdymçylar hem ulansa bolarmy(aýdymda)?
.


Maru Şahu Jahan

Turkmenhh-e saýta myhman

Turkmenhh-e saýta myhman bolandygyň gaty gowy!
Haçan wagtyň bolanda diýjek zatlaryň diýersiň gürrüň ederis!:)
Ol aýdymlar hawa käbir aksent bilen aýdylan, çünki ony aýdan oglan meniň bilişime görä Turkmenabatdan, Çärjowski aksentde aýdýar. Sazyny kimiň düzendigini bilemok, men pikir edýän zapis edenler ol üçin copyright ulanýarlar!
Bu aýdymy aýdan oglanyň nähili imana gelendigini eşitdim, ol öň üç gezek türmede oturan, iň soňky derejede narkoman hatda özüni üç-dört gezek öldürip bu dünýäden dynjak bolan oglan ekeni,soňra Hoş Habary eşidip, Isa Mesih bilen duşanda Oňa iman getiripdir we ähli erbetliklerden halas bolupdyr we narkotika problemasyndan hem dynypdyr, şu günler Hudaýa öwgüler aýtmak bilen meşgullanýar ekeni!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "ynha, şular ýaly ejize kömek edendiklerine begendim! Şular ýaly adamlara kömek etseler onda olary Alla ýalkasyn, ýöne garşylygyny talap etmeseler ýagşy!!!"

Diplomat men yokarda hadisin

Diplomat
men yokarda hadisin manysy aytdym. Sen diyyanin pygamber olenden son bolan waka. Senden internet source getir diymedim, buhari kitabyny alda shol diyen sahypalaryny scan etde goy diydim. Eger shu ikisini subut edip bilmejek bolsan biderek yazyp oturma. Goryanmi eyyam missioner bashlyklan diysem ot basylan yaly jogap yazdyn, shahsy zatlar hakynda yazypsyn diyip. A sen nadyan gelip bizin pygamberimiz ve Kuran barada yazmayan zatlan yok. Eger sylag hormat isleyan bolsan bashgalan dinine tolerancely bol.
Otunch sorama meselesinde syn etsen ilki 20 soragda hich hili jogap yazmadym, diyyan zatlana hormat goydum.sen natdin Kemaltm agza aoraga bashlady senem onun ynanjyna topuldyn daje gaty gitdin. Senden iki sorag Hadis sozunin def: getir goy ve buharini scan et goy. Onson otunch soraryn.

Hajy ildeş adamlaryň

Hajy ildeş adamlaryň öýünde hemme kitaplar bar diýýip pikir edýän bolsaň ýalňyşýaň!:) Sen hem her bir aýdýan zadyňa kagyzda ýazylan kitapdan sahypa skan edip goýup bilmejegiňi bilýän. Ondan başgada internet äleminiň ösmegi bilen bar bolan hatda iň gadymy golýazmalar hem elektronlaşdyrylyp internet kerebinde goýulyp duran wagty beýle zady talap etmegiň nädogry bolar! Mende Al-Bukhariniň hadithiniň kagyzda ýazylan kitaby öýümde ýok. Emma şol hadith internet kerebinde bar özem musulman çeşmede. Bu sebäpden seniň edýän talabyň nädogrydyr. Men saňa çeşmäni görkezdim, bu bolsa men ol hadithy özümiň düzmändigimiň subutnamasydyr, sen bolsa maňa onuň ýaly hadis ýok sen ony özüň düzdüň diýmek bilen ýalançy diýdiň. Ötünç soarasaň hem soramasaň hem men seniň maňa garşy näme aýdan bolsaň bagyşlaýan, çünkin meniň Hudaýym özüňize töhmet atanlary, size ýamanlyk edenleri bagyşlaň" diýip buýruk berýär!
Hadis sözüniň manysy barada soragyňa: hadis- Muhammet pygamberiň durmuşy we aýdan sözleri hakynda we ondan soňky döwürlerde onuň egindeşleriniň, ýakynlarynyň, şägirtleriniň eden we aýdan zatlaryny olaryň ýazyp ýada aýdyp galdyranlarydyr.
Kemal bilen bolan gürrüňdeşlige üns berseň men hüjüm etmedim, ol menden Kuranyň üýtgedilip üýtgedilmändigine delil getir diýen-de men bara bolan taryhy faktlary ýazdym. Hajy ildeş konstruktiw debate alyp barjak bolsaň we hakykatyň nirededigine düşünjek bolsaň onda gürrüňdeşlik gidende adamlaryň aýtjaklaryny doly eşitjek bolsaň we ikitaraplaýyn deň söhbetdeşlik isleseň onda adamlaryň agzyny sen biziň dinimize ýada pygamberimize hüjüm edýäň diýip ýapjak bolup synanyşmasaň gowy bolardy. Eger kimdir biri seniň ynamyň barada ýada pygamberiň barada nädogry fakt getirýän bolsa we sende başga hili hakykata laýyk gelýän fakt bar bolsa onda şolary aýt bolany. Mysal üçin şu ýerde hem men Isa Mesih we Onuň mesihilik taglymaty barada gürrüň edenimde näçe gezek nädogry düşünjelere esaslanyp siz eýle edýärsiňiz ýada Isa eýle däl beýel diýip kän aýtdylar, men hiç haçan hem siz bu hakynda hiç zat aýtmaly däl ýada siz meniň dinime hüjüm edýärsiňiz diýip olara hüjüm etmedim-de, olara bar bolan faktlary öwran-öwran aýtdym we ýatlatdym! Köp ildeşlerimiziň Injil hakynda mesihilik ynamy hakynda pikirleri wagtyň geçmegi bilen üýtgedi we ütgeýändir diýip umyt edýän! Çünki hakykat bizi ýalandan we nädogry pikirlerden azat edýär!
Ýagşy niýetler bilen,
Sylap

Vse mena sen bn yazyshmany

Vse mena sen bn yazyshmany goybolsun etdim. Biderek vagtymy giderdim sana jogap yazyp. Sen hich zady kabul edesin gelenok. Gaty yazan sozlemler uchin bagyshla.

Is Jesus Christ God? Yusuf

Is Jesus Christ God? Yusuf Estes on The Deen Show

http://www.youtube.com/watch?v=Scj74YoEdJE


.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Kasga herkim hakykaty kabul etsedi emma...."

Bu adamyň aýdýanlaryny

Bu adamyň aýdýanlaryny öň hem aýtdylar we olara düşündiriş Injilde bar we men birnäçe gezek düşündiriş hem beripdim. Hudaýyň Sözi bolan Injil başga zatlary aýdýar we Isa Mesihi ýaradylyş dälde Ozal-Başda Bar bolan ähli zady ýaradan Hudaý hökmünde aýan edýär!
Bu adam şol bir biziň gürrüň edenlerimizi gaýtalaýar!Isa Mesih diýip Onuň Mesihligine ynanmaýar we Injilde öwredilýän Mesihiň rolyny ret edýär!
Isanyň diňe bir Hudaýlyk tebigatyny ret etmän Mesih diýse-de dünýäniň Halasgäri bolmaga bellenen Isanyň Mesihligini ret edýär! Injil bolsa muny ret edenlere "MEsihe garşy göreşijiler" diýýär! "Hakykaty bilip hakykat sizi azat eder" Isa Mesih

Dar Gapy

Dar Gapy…

Isa Iýerusalime tarap barşyna, şäherlerleriň, obalaryň içinden geçip, sapak berýärdi. Bir adam Oňa: “Ýa Reb! Halas boljaklar azmy?” diýdi. Isa olara şeýle diýdi: “Dar gapydan girmäge çalyşyň, çünki size diýýärin: birentekler girjek bolar, ýöne başarmaz. Öý eýesi turup, gapyny ýapanda, siz daşarda galyp: “Ýa Reb, gapyny bize aç” diýip, gapyny kakmaga durarsyňyz. Emma Ol size: “Men sizi tanamaýaryn, nireden gelendigiňizi bilmeýärin” diýip jogap berer. Şonda size şeýle diýersiňiz: “Biz Seniň öňüňde iýip-içdik, Sen biziň köçelerimizde sapak berdiň”. Emma Ol: “Men sizi tanamaýaryn, niredendigiňizi bilmeýärin diýip aýdýaryn ahyryn. Baryňyz ýanymdan aýrylyň, eý, nähak iş edenler diýer. Ybraýymy, Yshagy, Ýakuby we ähli pygamberleri Hudaýyň Patyşalygynda, özüňiziň bolsa daşaryk kowulanyňyzy göreniňizde, ol erde aglama we diş gyjama bolar. Gündogardan, günbatardan, demirgazykdan, günortadan adamlar gelip, Hudaýyň Patyşalygynda saçak başynda oturarlar. Ine, ilkinjiler boljak ahyrkylar bar we ahyrkylar boljak ilkinjiler bar!”

Gadyrly dost, sen Öý Eýesi bolan Halasgär Isa Mesihe iman getirdiňmi we Onuň gapysyndan iman edip girdiňmi?…Ol seni tanaýarmy? Sen Ony tanaýarsyňmy? Ýada daşarda galanlar ýaly…”biz Seni diňe pygamber ýaly tanaýas dälmi… biziň dinimiz beýle diýýär… ahyryn…” diýip şübhelenýäňmi?
Wagt ýitirme-de Injiliň aýdanlaryna ynansaň gowy bolar, çünki bir gün gelip gapy ýapylar, giç bolar...!

Sorag: İsa pygamber

Sorag:
İsa pygamber oylenipdir mi?
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Yhlas ildeş soragyň üçin

Yhlas ildeş soragyň üçin sagbol!
Isa Mesih öýlenmändir! Munuň şeýledigine Mukaddes Kitap tassyklaýar.

sagaman bol dost,

Akmak Baý… Isa Mesih:

Akmak Baý…

Isa Mesih: “Habardar boluň! Özüňizi her hili betnebislikden goraň, çünki biriniň ýaşaýşy onuň mal-mülküniň bollugyna bagly däldir” diýdi. Olara bir tymsal aýtdy: “Bir baý adamyň ýeri bol hasyl berýär. Ol adam: “Näme etsemkäm? Hasylym goýmaga jaýym ýok” diýip içini gepledýär. Onsoň şeýle diýýär: “Şeýle ederin: ammarlarymy söküp, ulurak ammarlar salaryn-da, bütin gallamy, bar zadymy şol ýere ýygnap, özüme: Eý janym, köp ýyl üçin ýygnalan birtopar zadym bar, dynjyňy al, iý, iç, keýp çek” diýerin. Emma Hudaý oňa: “Eý akmak! Edil şu gijäniň özünde janyň senden alnar. Onsoň taýarlan zatlaryň kime galar?…Bütin dünýäň eýesi bolup janyňy ýitirseň saňa näme peýda” diýýar. Hudaýyň nazarynda baý bolman özi üçin döwlet ýygnaýan adamyň ýagdaýy şeýledir”. Injil

hökman seredin

şu aşakdaky facebook-daky wideony seretmeginizi maslahat beryan!
http://www.facebook.com/video/video.php?v=156898078865&ref=mf


Maru Şahu Jahan

Bu zatlar heniz namening

Bu zatlar heniz namening dogrydygyny subut etmeyar dost! Beyle zatlardan habardar bolmagy Huday bize duyduryar. Name sheytan sana achykdan achyk gelermi, onda hem guych bar we ol hem kop zatlary basharyar, bu sebapden hatda ruhlary hem synap gormeli diyip aydyar! Chunki hatda sheytanyng nur perishdesining keshbine girjekdigini Injil aydyar. Bu sebapden her bir zady Hudayng Sozuning ichinden gechirmeli shonda namaning namedigine dushunip bileris!
Yone gaty gorme, hakykat ajy eshidilip biler, yone mening diyyanlerim hakynda hem chyn kalbyndan oylanyp gor!

diplomat dogan muny mana

diplomat dogan muny mana yazdynmy? ay men göryanlem yslam dininin hak dinlerinin arasynda in dogrysydygyny göz yetirmage yetyar. Siz bir sebapden bir dini kabul edipsiniz we şol name diyse şol dogrydyr öytyaniz, Alla tarapyndan mujyza görkezilsede, şeytanynam güyji bar diyyaniz. Bu halatda men dalde siz pikirlenmeli, öz ynajynyza ters zat görüp, şeytanin işi diyman.

Meni yene bir gyzyklandyryan zatlaryn biri, Hristyanlar kabe(kybla) hakynda name pikir etyarler we nahili seretyarler. Men bilşime göra Kabe Ybrayym pygaber tarapyndan guruldy, hristyanlar hem Ybrayym pygamberin pygamberligini kabul etyar, we yslam dini gelmanka pil Mahmyt wakasy bar, ol barada name pikir etyarler?
facebookda yene bir wideo goyupdym, şuna hem syn aylarsynyzda:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=114307208865


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Style 5 telpek goyyar we yazyar: "Super, hich beyle pikirlenip gormandim"

Serdar dash edipsinay. Biz

Serdar dash edipsinay. Biz gechen yil bir Pakistanly oglan bn shu hakynda gurrun edipdik. Niresi dunyanin ortasy bolup biler diyip. son guluship otyrdyk inlisler londonyn greenwich diyen nokadyny bellapdirler bizem shol diymeli diyip. Hany garash Teolog Sylap name diyerka onun diyyan zatlaryny dinlemeli. sebabi shonun dini dogryd bizin butparazlyk dini shol sebapli, bizinki NADOGRY.

dost, hawa men muny saňa

dost, hawa men muny saňa ýazdym. Jogabyň üçin minnetdar.
Şeýtanyň bardygyna ynanýňmy, eger ol bar bolsa onda biz habardar bolmaly, biziň ruhlary hem synap görmelidigimizi Hudaý bize Öz sözünde aýdýar. Ýalan pygamberlerden, ýalan mugallymlardan habardar bolmagy aýdýar, bu sebäpden her bir zady Hudaýyň Sözüniň esasyndan geçirmeli! Sebabi: "Şeýtan arlaýjy arslan ýaly ýuwutjagyny agtaryp ýörendir" diýýär.
Hudaý Töwratda we beýleki kitaplarda Käbe hakynda hiç zat diýmeýär, hawa şol ýerde ilki bilen Ybraýymyň ogly Ysmaýyl ýaşap başlaýar we soňy bilen ol ýer şäher bolýar. Emma Hudaý Öz Sözünde ol ýer barada hiç bir aýratyn zat aýtmaýar. Gara daş bolan Käbe butparazlaryň sejde edýän ýeri we daşy bolupdyr, taryhy faktlar esasynda bu şeýle, soňra Muhammet başga ähli butlary aýyryp diňe daşy galdyrypdyr we ol daşa sejde etmegi buýurypdyr. Bu bolsa butparazlykdyr, çünki Hudaýdan başga zada sejde etmek nädogrydyr, butparazlykdyr, muny bolsa Hudaý halamaýar. Ine şundan hem Islamyň dogry däldigini görüp bilersiň!
Men bu wideony heniz görmedim, görenden soň pikirimi aýdaryn!
saglygyň,
Sylap

Dost Hudaý aýdanok diýme,

Dost Hudaý aýdanok diýme, şu zamanaň injilleri aýdanok diý. Ýöne senden haýyşym, özüň ynanmasaň ynanman geç, ýöne şu ýerdäki senden başga ähli agzalaryň ynanjyna sarpa görkez, görkezip bilmeýän bolsaň onda hiç zat ýazma, asyl hristýanlaryň hemmesi but paraz, öňem agzapdym, senem hawa ýalňyş diýipdiň, ýene agzaýan, İsa Pygamberi, we enesi Meýremiň daşdan heýkellerini ýasap, iki sany agajy bir birine çüýläp öňünde şem ýakyp şolara çokunýanlar asyl butparazlardyr, seň missionyň ilki bilen öz dindeşleriňi dogry ýola salmak bolsyn onda.

Öňki hatlaryňda-da ýazypdyň, şu wagta çenli jogap ýazara wagtym bolmady, "Muhammet Pygamber aslynda pygamber däl, ýöne akylly adam bolupdyr, araplary ýola salypdyr" diýdiň. Şu ýazanlaryňa hem gülkim tutýa, hemem nebsim agyrýa, adam kabul edesi gelmese her tüýslije gep tapýar, ýöne sizi nähili güýç bilen bu ýagdaýa getirendiklerine hem bilmän nebsim agyrýa...
Wah dostjaaaan, ýat tutdyrylan zatlary gürleýäňdä, özüň pikir edip sorag tapman, Gurhanda adamlaryň boýnuna goýulan parzlary Muhammet pygamberiň özi oýlap düzüpdir diýersiň, ýöne Gurhanda berilýän maglumatlary (adamzadyň we pygamberleriň taryhy we ş.m.) Muhammet pygamber nädip bilip ýazypdyr??? Hi şu barada pikir etdiňmi?
Gel agam senem özüň pikir et we dogry ýoly saýla, şu wagt kelläňe ýalňyş düşünje sokýanlaryň nähili garajagyny pikir etme, olar bu gün bar, ertir ýok, ahyrzamanda da olardan saňa kör köpük peýda ýok, başarsaň olarada dogry ýol barada gürrüň ber.

Käbe barada soragymda, Muhammet pygamber intek dünýä inmänkä bolup geçen waka barada sorapdym, şony hem jogaplaýsaňyz.
Wideony hem iň gysga wagtda görmegiňizi maslahat berýän, Käbäniň wajyp bir ýerdiginiň ylmy subutnamasyny görkezýäler wideoda!


Maru Şahu Jahan

Diplomat yazanda adam akylly yaz

Sylap beyle zatlar yazyp gulkunch yagdaya dushme. Agzyndan chykyan zatlary gulagyn eshidyarmi.diyyan zatlany yazmankan goz ayla. name indi musulmanlar hakynda name diyjegini tapman indi bize butparaza diyip bashladynmy? bilmedimda ozuna her yerde men dindar diyyan teolog diyyan. emma yazyan zatlaryna gora sen teolog dalde tohmetchi bolyan. name hristiyanlykda bashga dinler bn diyalog sozu gechenokmy, ya bolmasa tolerance sozu gechenokmy? ya heniz sen teologiya sapaklarynda hristaynlardaky diyalog etmeli yerie yetmedinmi? bizema shu yerde hristiyanlar bn yashayas ve ishlesyas, yanymda ganadan gelen biri teologiya okayar ve shon dilindeha diyalog bar ve shol sen yaly beydip tohmetler atanok, sen name barde beyle zatlar yazyp oz kimligini tanatjak bolyanmy.

eger logikan bn yslamyn name diyyanini dushunmedik bolsan men sana gysgacha yazayin. namaz okalanda ruhy taydan Allaha yuzlenyan. edil sheyle zat hristiyanlykdada bar.Name eyyam yadyndan chykdymy ozalky yazgylanda crossa yuzlenmek ona chokunmak dalde Hudaya yuzlenmek diyipdin. edil senki yali ynanch bizdede bar. sen dine yslamy garalap oz dinini yayratjak bolyan. eysem isa mesih sheyle etdimi, sen name isa mesihi sheyle yzarlayanmy. haysy yerde huday sana oz sozlerinde diydi, dinizi basga dine ynanyanlara tohmet atyp yada olary garalap yayradyn diyip.

Quote: ost Hudaý aýdanok

Quote:

ost Hudaý aýdanok diýme, şu zamanaň injilleri aýdanok diý. Ýöne senden haýyşym, özüň ynanmasaň ynanman geç, ýöne şu ýerdäki senden başga ähli agzalaryň ynanjyna sarpa görkez, görkezip bilmeýän bolsaň onda hiç zat ýazma, asyl hristýanlaryň hemmesi but paraz, öňem agzapdym, senem hawa ýalňyş diýipdiň, ýene agzaýan, İsa Pygamberi, we enesi Meýremiň daşdan heýkellerini ýasap, iki sany agajy bir birine çüýläp öňünde şem ýakyp şolara çokunýanlar asyl butparazlardyr, seň missionyň ilki bilen öz dindeşleriňi dogry ýola salmak bolsyn onda....

Çeriumoxide ildeş näme üçin Hudaý diýdi diýmäýin eger Hudaý Öz Sözünde diýýän bolsa! Näme Hudaý diňe 6-njy asyrda diýip başladym, öňki diýenleri onda zat dälde seniň üçin! Beý diýmekden gorkasaň gowy bolar, çünki Hudaýyň Adam ata ýagny ýaradylyşda aýdan sözi bilen soňky her bir aýdan sözi wajypdyr we Hudaýyň iň soňky maksadyna ýetýänçe ýer ýüzünde boljakdygyna men ynanýan, çünki Hudaý bakydyr we Onuň Sözi hem bakydyr. Hudaý Adam ata aýan eden sözünden başlap ähli sözüni gorandyr we goraýandyr. Bu hiç kimiiň ret edip bilmejek we belläp goýmaly zadydyr. Hudaýa ynanýan bolsaň Onuň Öz sözüni hem gorajakdygyna ynanmalysyň, bolmasa men imanly diýip ýörmegiň hem gerek däl. Ondan başgada Mukaddes Ýazgylar ýagny Töwrat, Zebur, Pygamberler ýazgylary, Injil baradaky bar bolan müňlerçe taryhy-ýüridiki faktlar bar wagtynda seniň Hudaýyň sözüne şübheli bolmagyň akyla laýýyk gelenok!
Isa Mesihiň ýoluna düşünmän ynanýanlaryň içinde butparazlyk edýänleri bar, men muny ret edemok. Emma Injilde ýada başga ýerde olaryň edýän butparazlygynyň esasy ýok, bu sebäpden bu günki gün Katolik we Prawoslaw mezheplerinde suratlara, ikonalara sejde etmek diýen ýaly zatlar bar. Munuň sebäbi hem Mukaddes Ýazgylaryň taglymatyndan daşlaşylyp adamlar tarapyndan döredilen däp-dessurlaryň netijesinde emele gelen zatlardyr! Emma hristianlaryň aglabasy olaryň däp-dessurlaryna eýermeýärler, çünki olar olaryň edýän zatlarynyň nädogrudygyny bilýärler! Sen görşüň ýaly men hristian diýilip tanalýanlaryň kemçilikleri bar bolsa olary aklajak bolamok, eger kim bolsa bolaýsyn Hudaýyň taglymatyna garşy zat edýän bolsa men nädogry diýýän! Ak zada ak, gara zada hem gara diýmegi hem başarmaly!
Ýazanyň dowamyna jogaby indiki ýazanlarymda bererin...!

diplomat siz yadamadynyzmay

diplomat siz yadamadynyzmay sho bir zady gaytalap aydyp otymakdan! Gaty gorme welin mena yat tutyp baryan sho bir yazyan zadyny! Yazyan zatlaryn kopusi sho bir many. Sozuni owadanlap delil getirjek bolup yorsunay! Gorenokmy ceriumoxide ylmy delil getirdi senem ony sheytanyn aldawy diyip bashga samsyk zatlar bilen utgashdyrjak bolyan. Aytyan zadyna sen wyjdanynam ynanyan daldir. Eger aytyan zadyny tankyt etjek bolsan senem ylmy zat bilen gorkez! Onsonam ceriumoxide altynjy asyrda Hudayyn sozi bar diyip aydanok! Yone sen nache ozunkini dogrulajak bolup jan etsenem shu wagtky injillerin barysy asyl nusgasyndan uzak! Goz-gortele gorunip dura-how, shu wagt dunyade 4-5 dagy injil bar, olaryn haysyna gora amal etjek. Ozem hersi bashga bir zat diyyar. Sen gowusy copy paste etmek endigini ayyrsana, gayrat etde bashgarak yagny oz dushunjelerin bilen yazsana, yogsa www.turkmenhh.org web saytyndaky bar informaciany barik geciryaniza!

Quote: Öňki

Quote:

Öňki hatlaryňda-da ýazypdyň, şu wagta çenli jogap ýazara wagtym bolmady, "Muhammet Pygamber aslynda pygamber däl, ýöne akylly adam bolupdyr, araplary ýola salypdyr" diýdiň. Şu ýazanlaryňa hem gülkim tutýa, hemem nebsim agyrýa, adam kabul edesi gelmese her tüýslije gep tapýar, ýöne sizi nähili güýç bilen bu ýagdaýa getirendiklerine hem bilmän nebsim agyrýa...
Wah dostjaaaan, ýat tutdyrylan zatlary gürleýäňdä, özüň pikir edip sorag tapman, Gurhanda adamlaryň boýnuna goýulan parzlary Muhammet pygamberiň özi oýlap düzüpdir diýersiň, ýöne Gurhanda berilýän maglumatlary (adamzadyň we pygamberleriň taryhy we ş.m.) Muhammet pygamber nädip bilip ýazypdyr??? Hi şu barada pikir etdiňmi?

Ceriumoxide dost, men yat tutulan zady gurlamok, Mukaddes Yazgylardan, taryhy faktlardan owrenen zatlarymy gurleyan, olaryng logikasyna we owredyanlerine gabat gelmeyan zada gabat gelenok diyyan. Indi bolsa Muhammeding adamzadyng we pygamberlering taryhy barada yazanlaryna geleli: onung aydyp gechenlerining kopusi Towratdan, Zeburdan we Pygamberler Yazgylaryndan we Injildaki zatlardan aydylan, emma sholary aydanda hem kop yerlerinde hem shol taryhlary nadogry aydan yerleri hem bar. Chunki Kuranda aydylan we hadithlerde beyan edilen kabir taryhlar Towratdaky, gadymy pygamberlering kitaplaryndakylar we Injildakiler bilen gabat gelmeyar. Gabat gelenleri hem eyyam belli bolan taryhlardy, olar eyyam onki kitaplarda beyan edilendi. Muhammeding yashan we gezen yerlerinde halk arasynda ol taryhlar kop okalyp aydylyardy.
Bu sebaplera gora we ing esasy hem Isa Mesihden song hich bir pygambering gelip Isa Mesihden bashga yoly gorkezmejegini Mukaddes Yazgylaryng ahlisining tassyklayandygyna gora, Muhammet Hudaydan gelen pygamber dal-de taryhy shahsyet, oz dowrunde belli lider diyip dushunyan. Bilshing yaly Hudaydan geljek pygamber Huday tarapyndan tassyklanmaly we Mukaddes Yazgylaryng ylahy taglymatyna layyklykda, Hudayng planynyng yzygiderligine gabat gelmelidir!
Mening diyyanlerim sana agyr degyandir, belkide gaharyny getiryandir, emma mening maksadym sening gaharyny getirmek dal dostjan, men sana dine bar bolan faktlary aydyp oturyn!

Quote:

Gel agam senem özüň pikir et we dogry ýoly saýla, şu wagt kelläňe ýalňyş düşünje sokýanlaryň nähili garajagyny pikir etme, olar bu gün bar, ertir ýok, ahyrzamanda da olardan saňa kör köpük peýda ýok, başarsaň olarada dogry ýol barada gürrüň ber.

Mening kellame hich kim yalnysh dushunje sokanok, mening oz kellam bar, okap owrenen we oylanyp dushunen zatlarymdan sana gurrung beryan! Bilyan hakykatlarymy men hich kimden yuz gorman aydyan, chekinemok.
dogry yol... diyipsing shol "Yol, Hakykat we Yashayysh" bolany bilyarsinmi? Men bularyng Kimdigini bilyan, sen bilyanmi?
videony heniz gormedim, gorenimde jogaplaryn!
hormat bilen,
Sylap

Quote: Sylap beyle zatlar

Quote:

Sylap beyle zatlar yazyp gulkunch yagdaya dushme. Agzyndan chykyan zatlary gulagyn eshidyarmi.diyyan zatlany yazmankan goz ayla. name indi musulmanlar hakynda name diyjegini tapman indi bize butparaza diyip bashladynmy? bilmedimda ozuna her yerde men dindar diyyan teolog diyyan. emma yazyan zatlaryna gora sen teolog dalde tohmetchi bolyan. name hristiyanlykda bashga dinler bn diyalog sozu gechenokmy, ya bolmasa tolerance sozu gechenokmy? ya heniz sen teologiya sapaklarynda hristaynlardaky diyalog etmeli yerie yetmedinmi? bizema shu yerde hristiyanlar bn yashayas ve ishlesyas, yanymda ganadan gelen biri teologiya okayar ve shon dilindeha diyalog bar ve shol sen yaly beydip tohmetler atanok, sen name barde beyle zatlar yazyp oz kimligini tanatjak bolyanmy.

eger logikan bn yslamyn name diyyanini dushunmedik bolsan men sana gysgacha yazayin. namaz okalanda ruhy taydan Allaha yuzlenyan. edil sheyle zat hristiyanlykdada bar.Name eyyam yadyndan chykdymy ozalky yazgylanda crossa yuzlenmek ona chokunmak dalde Hudaya yuzlenmek diyipdin. edil senki yali ynanch bizdede bar. sen dine yslamy garalap oz dinini yayratjak bolyan. eysem isa mesih sheyle etdimi, sen name isa mesihi sheyle yzarlayanmy. haysy yerde huday sana oz sozlerinde diydi, dinizi basga dine ynanyanlara tohmet atyp yada olary garalap yayradyn diyip.

Style ildesh, gara dashyng nireden gelendigini taryhyny bilyarmising, shol gara dashyng bar bolan yeri Islam dunya gelmanka, butparazlaryng buthanasy bolupdyr dalmi eysem!? Songra islam yayrandan songra shol dash galdyrylyp onung dash toweregine bolsa metjid dikeldilipdir. Eger sende bashga taryh bar bolsa onda olar hakynda gurrung beray, shol dash hachan peyda bolupdyr, Ybrayym hakynda taryhyng esasy bolan Towratda bu hakynda aydylypdyrmy? yada ondan sonky gadymy pygamberler ol barada agzap gechipdirmi? bular hakynda kelam agyz aydyp gechseng we mening pikiriming nadogrudygyny subut etseng men sana ynanjak.
Hach barada aydanlaryma uns beren bolsang, Injilde we bashga yazgylar esasynda ona hic kim hem yuzlenmeli daldir we ona yuzlenmek Hudaya yuzlenmegi hem anlatmayar, mening diyenlerime uns berseng men olar barada sheylerak diyipdim: hach bu mesihilere Isa Mesihing adamzat uchin olumini, ezyetini we cheken jezasyny yatladyan simwoldyr diyipdim. Hach simwoldan bashga hich zat, ona hich kim yuzlenmeli dal, simwol hokmunde we belli bir zady yatlatmak uchin kabir zatlar ulanylyar.
Bu sebapden "gara dasha" sejde etmek bilen mening diyyanlerimde tapawut gorunip dur.
Style ildesh men bashga dinleri garalamok, yada tohmet hem atmadym, garalamak we tohmet atmak dine faktlara esaslanmadyk zat aydylanda bolup bilyar. Eger men bar bolan zady aydyp sorag beryan bolsam onda bu tohmet bolanok! Siz mana, "siz hacha chokunyanyz, poplara pul berip gunanizi gechirtyaniz...etc. diyyanlerinize" jogap berdim we beyle pikiring Mukaddes Yazgylara esaslanmadykdygyny we Isa Mesihing owredenlerine gabat gelmeyandigini, beyle edyanlering dine adam tarapyndan doredilen dap-dessurlara eyerip yalnyshyandyklaryny achykdan-achyk boyun alyp aytdym we dushundirdim! Ine muna dialog diyilyar, dialogda iki tarap hem bilyan zadyny aydyp bilmeli, gara zada gara, ak zada ak diyip bilmeli... iki tarap hem biri birining dushunjesini kritika edip bilmeli... sheyle edilende hem biri-birimizi yigrenman, gaharlanman erbetlik arzuw etman bilsek ... shonda tolerantnost bolyar! Munung tersine kritika eshidenimizde garshydashymyzyng agzyny yapmak islesek we hich hili kritika eshitmek islemesek onda bu tolerantnost bolmayar!
saglygyng,
Sylap

Çeriumoxide ildeş näme

Çeriumoxide ildeş näme üçin Hudaý diýdi diýmäýin eger Hudaý Öz Sözünde diýýän bolsa!
Men sana "Huday diydi" diyme diyemok, "Huday diymedi" diyme diyyan. Arasyndaky tapawudy bilyansina. Onsonam sizin "Huday diydi" diyyan zatlarynyzyn hemmejesinin dogrylygyna ynanamoga men.
Beyleki yazan zatlarynada son jogap berern, agşamyn hayrindan ertirin şeri yagşy...


Maru Şahu Jahan

Şol linke girip videony

Şol linke girip videony görmegem 1 hepdani aldylay agam, ynha şu yere goyayin men gowysy!.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy!"

bul hem türk

bul hem türk dilinde


.


Maru Şahu Jahan

Kopsag bol videony bu taya

Kopsag bol videony bu taya goyanyng uchin! Hawa gordum dost, emma bu heniz hich zat diyenok haysy zadyng hakykat yada daldigini. Kabaning yada Mekkaning ing bir wajyp bir zat bolmalydygy hakykat bolsa onda Hudayng Sozunin bir yerinde bu hakynda yazylan bolmalydy. Emma Towratdan bashlap Injile chenli yazgylaryng hic birinde hem Mekke we Kaabe barada aydylan zada men dush gelemok, bu sebapden nahili matematika gabat gelyan bolsada we ylmy tarapdan gudratly birzat bolsa hem adamzadyng Huday bilen bolan gatnashygyna hich hili peydasy yokdur! Chunki eger Mekke yada Kabe dashy Huday uchin bir wajyp bolan bolsa onda Huday gaty kop yerde ol hakynda agzap gechmezmidi!? Ozung bu hakynda oylanyp gorsene dost!
Eger Hudayng bu barada agzap gechen yerleri gadymy pygamberlering kitabynda bar bolsa sen mana sholary gorkezsene?!

saglygyng,
Sylap

sen henis hudaying sozlerini

sen henis hudaying sozlerini okamansyn sondan. hudaying sozleri hemme zady aydip gechyar. towratdan nashlap KURAN'a chenli oka shonda taparsyn. yogsam gozu korler yali bolup yorsun

Men okamadyk yerim bar bolsa

Men okamadyk yerim bar bolsa Towratdan bashlap bu hakynda aydylan yerlerini salgy ber onda Style dost! Men hem okap goreyin we gozu korler yaly bolup yormayin!?

bilemok name etjek bolyanin

bilemok name etjek bolyanin velin kamahal yaman bolgusyz zatlar yazyp goyberyenay. ay bolyada sen bn ugrashmagam/dealing ansat dal. kor bolmadyk bolsan gaytalap sorag soramazdin, kuran diyip yazdim. sen kurani oka shonda taparsin, diydim.

Sylap Sana

Elif, Lâm, Mîm.

2. İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere!

3. O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.

4. Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar.

5. İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felâh bulanlar.

6. İnkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler.

7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.
Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.

8. Öyle insanlar da vardır ki "Allah'a ve âhiret gününe inandık." derler; Oysa iman etmemişlerdir.

9. Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.

10. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık (ve samimiyetsizlikleri) sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.

11. Ne zaman onlara: "Yeryüzüne fesat saçmayın!" denilse "Biz sadece barışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok!" derler.

12. Gözünüzü açın, bunlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin şuurları yok, farkında değiller.

13. Ne zaman onlara: "Şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin." denilse "Yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım?" derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller.

14. Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit "Biz de müminiz" derler. Fakat şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında da: "Emin olun, biz sizinle beraberiz, biz onlarla alay ediyoruz." derler.

15. Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir; böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

16. İşte onlar hidâyeti verip, dalâlet satın aldılar. Ama bu, kârlı bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar.

17. Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz. Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır, onlar da göremez olurlar.

18. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler.

19. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle, ölüm korkusundan, parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kâfirleri çepeçevre kuşatır.

20. Şimşek nerdeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler, (şimşek sönüp) karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.

Goryanmi Sylap sana Kuran 20

Goryanmi Sylap sana Kuran 20 ayatinda hemme soragyna joagp berip hemme zady achachanlyga getiryar. Hemde bu ayatlar Kuranin ilkinji ayatlari.
Sizler dalmi bozgunchylyk edyan. Biz bu dunya barysh/peace getiryas diyip owganystany, yragy gana buladynyz. elinizde munlerche biguna adamin gany bar.

Ikinj ayaty oka. İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere
Bashga name gerek sen yalilaryn ynanmajagyny Allah bilenson onada yene jogap beryar.
Olam ynha.
Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.
Muna name diyjek indi sen.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty dogry aýtýaň agam!!! Sylap, yslam duşmanlygy sebäpli Ezraýylyň Palestinde etýän ganhorlyklaryna hem arka çykypdy, şondan soň gözümden düşdi :("
 • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Kur'an ahli zady ayan etyar! "

Dialogue is collaborative:

Dialogue is collaborative: two or more sides work together toward common understanding.
Debate is oppositional: two sides oppose each other and attempt to prove each other wrong.

In dialogue, finding common ground is the goal.
In debate, winning is the goal.

In dialogue, one listens to the other side(s) in order to understand, find meaning, and find agreement.
In debate, one listens to the other side in order to find flaws and to counter its arguments.

Dialogue enlarges and possibly changes a participant's point of view.
Debate affirms a participant's own point of view.

Dialogue reveals assumptions for reevaluation.
Debate defends assumptions as truth.

Dialogue causes introspection on one's own position.
Debate causes critique of the other position.

Dialogue opens the possibility of reaching a better solution than any of the original solutions.
Debate defends one's own positions as the best solution and excludes other solutions.

Dialogue creates an open-minded attitude: an openness to being wrong and an openness to change.
Debate creates a closed-minded attitude, a determination to be right.

In dialogue, one submits one's best thinking, knowing that other peoples' reflections will help improve it rather than destroy it.
In debate, one submit's one's best thinking and defends it against challenge to show that it is right.

Dialogue calls for temporarily suspending one's beliefs.
Debate calls for investing wholeheartedly in one's beliefs.

In dialogue, one searches for basic agreements.
In debate, one searches for glaring differences.

In dialogue, one searches for strengths in the other positions.
In debate, one searches for flaws and weaknesses in the other position.

Dialogue involves a real concern for the other person and seeks to not alienate or offend.
Debate involves a countering of the other position without focusing on feelings or relationship and often belittles or deprecates the other person.

Dialogue assumes that many people have pieces of the answer and that together they can put them into a workable solution.
Debate assumes that there is a right answer and that someone has it.

Dialogue remains open-ended.
Debate implies a conclusion.

Henizem ozune Dialoge edyan diyyanmi??????????????

Style ildeş men senden

Style ildeş men senden Töwrat, Zebur, gadymy pygamberleň ýazgylaryndan, Injilden ýokardaky çeriumohide dostyň aýdanlaryna fakt getir diýdim. Konkret sorag berildi, jogaplap biljekmi?
Kuran barada bärde gürrüň gidenok. Ondan başgada Kuranda hem öňki gelen kitalar doly tassyklanmaýarmy?
"Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar." Ine seniň özüň ýokarda Kurandan getiren aýatyň hem muny tassyklaýara.

Dialog we debate barada gowy definition ýazypsyň, emma haýsy diniň dogry ýada nädogrydygyna düşünmek üçin dialog hem debate hem gerek bolýar, diňe dialog bolsa onda iki din hem ýada ähli dinler hem dünýäde dogry bolýar, hatda ateistler hem dogry bolubermeli bolyar. Dinleriň ylalaşykly ýaşamagy üçin dialog gerek parahatçylyk saklamak üçin bu gerek, emma hakykaty tapmak üçin bolsa debate hökman gerek, çünki seniň we meniň bakyýeti nirede geçirjegim dialoga bagly bolman debate netijesinde iň soňynda berjek kararymyza bagly bolup galýar!
Dialogue assumes that many people have pieces of the answer and that together they can put them into a workable solution.

Debate assumes that there is a right answer and that someone has it.

Dialogue remains open-ended.
Debate implies a conclusio! We need conclusion to follow the Truth!

saglygyň,
Sylap

Türklerde bir söz bar

Türklerde bir söz bar "deňize gaçan ýylany gujaklar" diýip. Siz hem gurhanda diňe öz bähbidiňize aýdylan zatlary tassyklaýaňyz, bähbidiňize ters düşýän zatlary hem ýalanlaýaňyz, yslamyň dörän wagtlary jahyl putparaz araplar ýaly hereket etýäňiz.

turkmenhh-de de gurhandan aýatlar goýupsyňyz, İsa pygamber barada aýatlar. Siziň diýýänleriňiz bilen hereketleriňiz çaknyşýar


Maru Şahu Jahan

Çeriumohide ildeş men

Çeriumohide ildeş men Kurany oz maksadym üçin ulanamok, çünki men oňa Hudaýyň kitaby diýip ynanmaýan, emma sen oňa ynanypda käwagt şonda ýazylanlara hem ters gepleýärsiň, Kuran oňki kitaplary öwreniň we ynanyň diýýän bolsa, siz bolsa ol üýtgedilen diýýärsiňiz.
Men muny aýtsam bolsa meni butparaza deňejek bolýaň! Nädip Hudaý iň wajyp sözlerini goramaz, muňa nädip şübhelenýändigiňe haýran galýan. Munuň sebabini men Muhammet we Kuranyň olarda tassyklanmaýandygy we Töwratdan başlan Injile çenli Hudaýyň aýan eden wadalarynyň Isa Mesihde ýerine ýetip bu bilen Hudaýyň adamzada gutulyş getirme planynyň amala aşandygyny aýdyp ýene bir ýoluň gelmejegini tassyklaýandygy üçinmikä diýip pikir edýän.

Dost sen şu teswiriňde de

Dost sen şu teswiriňde de Gurhana daýanýaň. Öz bähbidiňe aýdylan zady agzaýaň!
Agam taşla how şul bet käriňi, özüňe çekmek aňyrda dursyn gaýta ýazýan zatlaryň bilen Hristýan dinine ýigrenç döretdirýäň adamlarda... çynym bilen aýtýan!


Maru Şahu Jahan

Dost Hudaýyň ine bu

Dost Hudaýyň ine bu sözlerini ýatdan çykarma:
Biz Onuň bilen işdeşlik edip, Hudaýyň merhemetini boş ýere kabul etmäň diýip ýalbarýarys.Çünki Ol: «Amatly wagtda saňa gulak asdym, gutulyş gününde saňa ýardam etdim» diýýär. Ine, indi şu amatly wagtdyr, ine, indi şu gutulyş günüdir.

howa sen gutulysh gununde

howa sen gutulysh gununde Isa senden sorar sylap name uchin west yada nato agzalry owganystanda ve yrakda bigunalere oldurende goldadyn diyip senem diyersinde sen bizin gunalerimiz uchn oldun shon uchin biziz jennede girmegimiz garantiya bolanson arkayin kim gabat gelse oldurdik, zorladyk, asdyk,oylerini yikdik, yurtlaryndan etdik diyersin. onson isanynda yadyna dusher ve birden huday sypatina girip howa men adam bolup yashap yorkam sizin gunaleriniz uchin olup huday boldum gelin jennedime diyer alar icheri.

Style chaga gurrung

Style chaga gurrung etmesene!
West we Natony name bu gurrnlere sokyang. Men hich bir yerde hem biguna dokulen gan uchin hich kiming hem arkasyny tutmadym. Yalan zatda ayyplama, ondan bashgada mening Isa Mesih barada we Injil barada edyan gurrunlerimi syasylashdyrma dost. Syaasy gurrung bashga mesele, olar barada gurrunleshjek bolsang mowzuk ach, shol tayda, dinden dashary gurrung edeli. Birzat hakynda gurrung gidende shahsa degman, sysatlashdyrman owrenmegi owrenmedinmi dost!
Mening durli zatlar baradaky pikirim, Isa Mesihing Injildaki Yoluny yere urmaga sana rugsat bermeyar, chunki men yada butin dunya bir ugra pikir yoretse hem Onung yolu we taglymaty uytgewsizligine galyar. Bu sebapden, Onung diyyanleri we eden ishleri barada oylansang gowy bolar!

sen owrenipsina bolyada

quote=diplomat]Ysraýylyň tutýan teritoroýasy, Palestinleriň oturýan ýeri diňe palestinleriňki diýmek nädogrydyr. Eger taryha göz aýlasaň hem, Mukaddes Kitaplar bolan Töwrat we beýleki kitaplary öwrenseň hem häzirki ewreýleriň ata-babalary bolan Ybraýym ata, Yshak pygamber, Ýakup pygamber we onuň ogullary hem şol toprakda ýaşapdyrlar we köpelipdirler. Ol toprakdan gidip Müsürde ýaşapdyrlar, soňra Hudaý olary Müsür gulçulygyndan Musa pygamberiň üsti bilen halas edip ýene yzyna şol topraga gaýtaryp getiripdir. Olar müsürde wagtynda ol topraklary başga halklar eýeläpdir, emma olar gaýdyp gelip şol topragy basyp alyp öňki ýerlerine eýe bolupdyrlar. Taryhyň jümmüşinde olar birnäçe ýyllar ol toprakda ýurt gurup daş-töweregindäki halklardan goranyp, käwagt uruşda, käwagt hem parahatçylykda ýaşapdyrlar. Bilşimiz ýaly mysal üçin şu günki türkler hem aslynda Türkmenler bilen bir nesilden bolup biziň töwereklerden bu günki Türkiýe çenli, Yraga çenli baryp ýetipdirler, olar ol ýerlere baranlarynda ilki diňe bir üç-dört maşgala bolup barýarlar, soňra asyrlaryň jümmüşinde köpelýärler, soňra akylly we güýçli halk bolup ol ýerlerde ýaşaýan başga halklardan üstün bolupdyrlar,soňra bolsa doly şol topraklaryň eýeleri bolupdyrlar. Muňa meňzeşlikde Ysraýylyň halky hem şeýle, 6 müňden gowrak wagtdan öňden bäri olaryň hem ata-babalary şol topraklarda ýaşap başlapdyrlar, bu sebäpden olar hemişede şol topraga bagly bolupdyrlar we şol ýerden hem ýene ýurt döredipdirler.

Sylap ine senin Israilin bigunalerei olduryankaler olarayn arkasyny tutyan yazgyn. Sen nache gurlesende men gozumin onunde shil bir pitneji/fitneciden bashga hich zat dal. Meni gen galdyryan zat senin oz edyan zatlaryna gozun dushmeyar shol. Senin ustunde shu saytda gechenlerdede teswirlerde urush turdy. agzalar biri birlerine godek gurleshdiler. a senin bolsa shol mowzuklarda hich hili hat yazmadygyn.
west ve nato name uchin ara sokdum, eysem west bn nato dalmi hristiyan dunyasinin baydagyny goteryan. eysem sholar dalmi hirstiyanlarin birleshen guramasy, ya mana gelip sen vatikan diyjekmi hristiyanlaryn guramasy diyip. Sylap yatdan chykarma indi hich dinde onkusi yali din adyna urushanok ylaytada hristiyanlar. olar indi dine sheyle guramalar adynda urushyar, aslynda urush dalde bigunaleri osen tehnologiya bn olduryarler.

Sytle, eger sen ýokardaky

Sytle, eger sen ýokardaky meniň ýazanlarymyň niresinde bigunäläri öldüreni üçin arkasyny tutdym. Esasy gürrüň käbir ildeşlerimiziň, ysraýylyň häzirki tutýan teritoriýasyny hiç hili hukugynyň ýokdugyny, ol ýer olaryňky bolmasada palestinleriň elinden aldy diýip edilen gürrüňlere beren jogabymdyr!
Men öň hem belläp geçişim ýaly, dogry esasly bolsun ýada nädogry esasly bolsun alyp barylýan uruşlarda bigünä hälkyň ezýet çekmegine garşydygymy belläp geçýärin!
Style özüň hem westde ýaşap ýören oglan, west jemgyýeti we Natony döreden halklar bu günki hristian dünýäsiniň baýdagyny götermek beýle-de dursun, Hudaýyň bardygyna adamlarda şübhe döredýän döwletler boldular. Hawa bu ýurtlarda Isa Mesihe çyn kalbyndan ynanýanlar köp bu sebäpden hem heniz köp gowy zatlar edilýär, çünki gowy esaslar döreden ata-babalarynyň iman ýoluny dowam etdirýärler, emma döwlet we häkimýet hökmünde bu halklar özlerini Hudaýdan daşlaşdyrmaga çalyşlýarlar. Bu sebäpden eger mesele akylly-başly we esasly çemeleşjek bolsaň, Isa Mesihiň taglymatyny we ýoluny häzirki dünýä sistemalary bilen deňeşdirme, çünki Hudaýyň Patyşalygy we Ýoly bu dünýäde bar bolan syýasy we häkimýet sistemalaryna degişli däldir. Bu sebäpden Isa Mesih "bu dünýä meňzeş bolman, pikiriňiziň täzelenmegi bilen üýtgäň...Meniň ygtyýarym bu dünýäden däldir...gorkmaň men bu dünýäni ýeňendirin, siz hem ýeňensiňiz, çünki siziň içiňizdäki bu dünýädäkiden ulydyr...bu dünýä we onuň içindäkiler tümlügiň eýesi şeýtana degişlidir..." diýip başgada köp sözleri bilen özüne ynanýanlara öwredipdir. Şonuň üçin hem Isa hatda özüni patyşa etjek bolanlarynda hem muny ret etdi, ýerdäki häkimýet we syýasy güýç we täsir etmek bilen gyzyklanmady! Ol özüniň parahatçylygyň we söýgüniň çeşmesidigini doly durmuşynda we taglymatynda subut etdi!
Şonuň üçin style ildeş saňa maslahatym, hemme başga syýasalaşdyrylan pikirleriňi goýup, hakykaty çyn kalbyňdan Isa MEsihden we Onuň öwredenlerinden we Onuň şägirtleriniň wagyzlaryndan gözle!
hormat bilen,
Sylap

Sizin VII sany haç

Sizin VII sany haç seferleri sol yerlerdaki baylyklara eye bolmak üçin uruşdynyz ve munlerçe adamy gylyçdan geçirdiniz.Muna name diyyan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry diýýäň asfod. İlki gyrdylar, aç-ýalaňaç goýdular, soňam köýnek-çörek bilen ynançlaryny satyn aldylar"

Asfod ildeş, edi sany

Asfod ildeş, edi sany haçly ýörişleriň gürrüňini etjek bolsaň, onda Yslam ady bilen dünýä edilen ýörişleri hem ýatlamaly bolarsyň dost! Men haçly ýörişleri dogry etdiler diýdimmi, şu wagta çenli haçly ýörişleriň näme üçin we kimler tarapyndan edilendigi taryhda bellidir.Hawa olar döwründe bigünä adamlar öldüirildi we adamlar ezýet çekdiler. Isa Mesihe ynanýan hökmünde men şeýle zatlary ýazgarýan. Emma taryhy öwreniňde, haçly ýörişler Yslama garşy bolup Yslam dünýäsini ýok etmek üçin ulanyldymy diýen soraga jogap gözläniňde hem dürli pikirlere gabat gelýärsiň.
Emma haçly ýörişleriň we Yslam ady bilen edilen ýörişleriň esasynyň Mukaddes Ýazgylara we şol dinleriň esaslandyryjylarynyň durmuşyna we taglymatyna esaslanýarmy diýen soragy bermegi aýdyp geldim we ýene aýdýaryn!? Eger Isa Mesihiň durmuşyny, taglymatyny, we onuň ilkinji şägirtleriniň durmuşyny we wagyz edenlerini öwreneniňde, bir halky basyp almak ýada din üçin dini zorluk bilen ýaýratmak öňe sürülmeýär. Haçly ýörişleriň başlanmagy we din adyndan uruşlar edilmegi gelip 10-njy asyrlara degişlidir, hawa öň hem belläp geçişim ýaly parahatlyk we söýgi ýoly bolan Isa Mesihiň ýoluny öz şahsy we syýasy bähbitleri üçin ulanyp bigünä ganyň hristianlygyň adyndan dökülmegi pajygaly bolan taryhy wakadyr! Muny Mukaddes Ýazgy bolan Injil hem ýazgarýar we Isa Mesihiň taglymaty hem ýazgarýar.

Indi bolsa Yslamyň ady bilen edilen harby ýörişler barada we olaryň esasynyň Kurana we Yslma pygamberi Muhammediň durmuşyna we taglymatyna gabat gelýärmi diýen soraga jogaby gözleseň, din adyndan harby ýörişiň we din ady bilen söweş alyp barmagyň Kuranyň aýatlarynda we Muhammediň durmuşynda we onuň egindeşleriniň, yzynda galan halyflaryň eden işlerinde hem tassyklanma tapýar. Yslamyň ýaýramagy ilkinji günlerinde ýagny Muhammediň ilki Mekkedäki döwürleri ýöne wagyz bilen adamlary ynandyrmak bilen bolsa, ol Medina gidip gowy tarapdarlar ýygnanylandan soňra bolsa Mekkä dönüşdäki diniň ýaýramagy eýýäm ganly wakalardan ybaratdyr. Hatda Araplaryň dürli taýpalaryny boýun egmekde hem we yslam garşydaşlaryny boýun etmekde hem söweş we gylyç, zorluk ulanylandygy barada yslamyň taryhy açykdan açyk gürrüň berýär. Yslam pygamberi Muhammet özüniň ýolbaşçylygynda ýada onuň buýurmagy bilen 622-632 ýyl aralygynda 74-den gowrak kiçi ýada uly ýörişler Arabystanyň içinde ýerine ýetirilýär. Olaryň käbirinde söweş bolmasada, köp ýagdaýda uly ýada kiçi söweşler, ýada yslama garşy bolanlary jezalandyrmak ýaly işler amala aşyrylypdyr. Yslamyň bütin dünýä ýaýramagyny gazanmakda söweşiň zerur bolandygyny we basyp almaga baran ýurtlaryna öňünden "ýaha yslama boýun bolarsyňyz bolmasa-da ölüm" şygar bilen ilkinji halyflar yslam pygamberiniň egindeşleriniň söweş alyp barandygyny we 632-njy ýyldan başlap Arabystanyň demirgazygyndaky döwletlere ýagny Bizantin imperiýasynyň gol astyndaky ýurtlar Siriya, Yrak we sonra bolsa Persia Abu Bakr tarapyndan ýöriş edilýär.Bu sebäpden hem din ady bilen söweşmek, jihad alyp barmak, zor bilen ýada wagyz bilen bolsun Yslamyň bütin dünýä ýaýramagyny gazanmak baradaky aýatlar Kuranda duş gelinýär we hadislerde öz tassyklanmasyny tapýar!

Bular esasynda hristian haçly ýörişleri Injilde, Isa Meshiň durmuşynda we öwredenlerinde we Onuň ilkinji şägirtleriniň öwredenlerinde we durmuşynda esas tapýarmy diýen soraga, doly ýok diýip bolýar we Mesihiligiň taglymaty tarapyndan şeýle zatlar ýazgarylýar.
Munuň tersine bolsa, yslam ady bilen ýörişler Kuranda we yslam pygamberiniň öwredenlerinde we edenleriniň mysalynda, onuň egindeşleri we ilkinji halyflarynyň durmuşynda we öwredenlerinde doly esasyny tapýar we bu günki gün hem yslam taglymaty tarapyndan olar dogry edilen bir ýagdaý diýip görkezilmäge çalyşylýar!

Bu sebäpden mumkin bolsa edilmeli gürrüňi taryhyň originalyndaky wakalar bilen deňeşdirip gürrüň etmegi maslahat berýän, şonda haýsy diniň parahatçylygyň we söýgüniň tarapdarydygyny görüp bilýäris!
saglygyň,
Sylap

Diplomat sen Yslam dini zor

Diplomat sen Yslam dini zor bilen kabul etdirildi diyip yalnyshma! In barkisi Turkmenistana giren sahabalar hicem zorluk ulanmady. Hatda Turkmen halky Yslam dinini meyletin kabul etdi. Cunki olar Yslamdan on hem yeke tanrylyk dinine yagny "Gokde Tanrynyn" barlygyna ynanyp gelyan halkdy we Turkmenistana gelen araplaram shol Yaradyjynyn barlygyny hasam aydyn edip Turkmen halkyna yetirdiler olaram iman etdiler. sen gaty parhsyz bolyan, "Yslam dininde edilen soweshleri bolmaly zat yaly edip gorkezyaler" diyip! Bu zat gorkezilenokda, hakykatdanam dogry hereket, senin okan cheshmelerin nahili tohmet atyar ony bilemok, yone Yslam dini yayrap ugran wagty kapyrlar Hezreti Muhammet(s.a.w)-e kop ezyetler etdiler, hatda kop gezek iman eden musulmanlary gylychdan gecirdiler, yada olumin golayyna gelyancha olmez-galmaz edip yenchdiler. Hachan Pygamberimiz(s.a.w) Medina baranda, yerli halk ona arka chykdy, onun taglymatyna iman etdiler. Onsonam, Yslam dini hich wagt gylych galdyrmadygya gylych galdyran daldir, ilkinji hujumi kapyrlaryn ozleri etyaler! Ana mundan son musulmanlar kapyrlaryn bu zulumlaryny yatyrmak uchin sowesh alyp barypdyrlar, sen aydyshyn yaly biguna adamlara azar beryan din dal, Yslam dini! Hatda Alemlerin serweri Hezreti Muhammet(s.a.w) Mekke shaherine girende, "elinden gylyjyny tashlanlara, Kabanin ichine girenlere, Ebu Sufyanyn oyune girenlere azar berman" diyyar. Goryanmi bardaki gechirimliligi, haysy soweshde gordun elinden gylyjy tashlasan diri galyanyny? Yslam dini mydama parahatchylyk dini bolup geldi we hazirem asyl nusgasyny yitirenok!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin!"

Yarymkilo ildeş, Isa Mesih

Yarymkilo ildeş, Isa Mesih we Onuň resullary parahatçylyk we söýgi bilen dünýä HOş Habary wagyz edipdirler, asyrlaryň jümmüşinde hem Hoş Habar esasan wagyz bilen dünýä ýaýradyldy.
Muhammet näme üçin goşun bilen Mekkäniň üstüne barýar, 74-den gowrak harby ýörişleri arabystanyň içinde geçirýär, näme üçin wagyz bilen adamlara düşündirmek bilen däl! Ondan başgada ilkinji halyflar hem onuň sahabalary hem başga döwletlere harby ýöriş edipdirler, näme olar hem olara azar beripdirmi. Hiç kim olaryň üstüne çozmady, munuň tersine olar daş töweregindäki köp halklaryň üstüne "yslamy kabul edersiňiz, ýada biziň häkimligimize boýun bolarsyňyz, bolmasa-da gylyçdan geçirilersiňiz" diýen ultimatum bilen baran ýerlerinde haýbat atypdyrlar. Ölümden gorkup boýun bolanlar, öldürilmändir, öz öýlerini, ýada dini düşünjelerini, ýada ýaşaýan ýerlerini goramak üçin garşylyk görkezenler bolsa gylyçdan geçirilipdir. Hawa käbir ýurtlar olaryň goşunlaryny sanyny görende we başga ýerlerde eden wagşylyklaryny eşidende gorkup, gös-göni garşylyksyz boýun bolupdyrlar, emma köp ýerlerde garşylyk görkezipdirler we gan dökülipdir. Eger olar hiç bir ýurdy basyp almak we häkimýetini giňeltmek maksady bolmasa, onda Arabystandan daşardaky halklaryň üstüne harby ýöriş etmek näme gerekdei, Türkmenistanyň üstüne hem goşun sürip barmak gerekmidi?!
Ondan başgada Injildäki Isa Mesih dünýä Hoş Habaryň wagyz edilmeginiň ýönekeý wagyz arkaly we söýgi we parahatçylykly, gerek bolsa wagyz edilenleriň özleriniň öldürilmegi, emma başgalara el galdyrmazlygy öwreden wagtynda, gelip 600-ýyldan soň men Hudaýdan geldim diýip gelen Muhammet bolsa başga ýol bilen adamlary Hudaýa boýun etmelimiş. Näme üçin beýle gapma-garşylyk, Isa MEsih syaýasy häkimýet üçin hiç bir zat hem öňe sürmedi, munuň tersine hatda özüni tutup öldürenlerinde hem näletlemedi, bagyşlady we merhemet etdi. Muhammet bolsa bir halkyň üstüne gylyç bilen bardy, gorkup gylyjyny aşak zyňana rehim etdi, öz maşgala ojagyny gorajak bolup we yslam dinine garşy bolanlary bolsa gylyçdan geçirdi. Bu ýerde sorag: haýsysynyň ýoly Hakdan gelenligine düşünmekdir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Wah sen shol dowurde yashan bolsadyn senem sheytsediler diyesim gelyar emma dinim gin bol, sabyrly bol diyenson ozumi kosheshdiryan"

Diplomat sen yalnyshyan! 74

Diplomat sen yalnyshyan! 74 sany dowletdigina doly bilemok, yone 74 bolayanda-da hich wagt Hezreti Muhammet pygamber(s.a.w) olaryn ustune zulum etmek uchin goshun iberen daldir! Birem Yslam dinin baran yeri mydama adalatyn hokum suryan yerine owrulyandir! Hich wagt Yslam dinini kabul etmedi diyip zorluk ulanylmady, muna aydyn mysal getireyin:"Osmanly imperiyasynyn elinde birnache hristiyan yewropa dowletleri(Serbiya, Moldowiya, Gresiyanyn kabir yerleri, Ukrainanynam kop bolegi, Balgariya we.sh.m) ozem neche yuz yyl bile yashadylar, yone mena heniz olaryn dinlerini uytgedenini ozem zorluk bilen uytgedenini bilemok." Dogry Yslam dini butparazlygy hichem goldamandyr, we hokum suren yurtlarynda butlaryn ahlisini yykypdyrlar.
Diplomat kellani gowy edip yuwupdyrlar sonam ozlerine peydaly zatlary salayypdyrlarow! Nadip beyle robot bolup bilyan hayran galyan! Menin bu dushunduryanje zatlarym yuzleyje zatlar, chunnur dushundurmage menin elim degenok, shu gunler-a hasam beter! Yone menden on sana ahli zat ayan edilsede, bokun icinden monjuk gozlap bashlayan.
Pikir edip gor-how, Gaznalylar, Seljuklylar, Konurgench dowleti we.sh.m shularyn barsy Turkmen dowletleri, shularyn ahlisem Yslam dininin baydagyny belentde parladypdyrlar, eger sen aydyshyn yaly zor bilen ynandyrylan bolsa olar oz dowletleri guychlenenden son bashga dine yagny oz isleyan dinlerine gechip bilerdiler ahyry! Birem Yslam dininin yayran yerlerinde hich wagt din zorluk edilip ulanylmady, senin nahili goz bilen goryanini bilemok, yone Yslam dini bilen nesibedar bolan dowletler mydama one gitdiler! Yone sonky asyrda ylym we bilime bolan passiwlik Yslam ulkelerini pese gachyrdy! Shu chaka chenli gorulmedik yagday, men muny boyun alyan, sebabi Yslam ulkeleri ylym-bilimden sowashan wagty olaryn chokushi bashlady.
Birem aytjak zadym, sen oz kichijek aklyn bilen Kur'an-y Kerim-in ayatlaryndan hokum chykarjak bolma! sen nache otrisat etsenem, Ol "Yaradyjynyn Kelamy". Muna doly dushundim diysenem, sonsuzda bir boleginem dushundigin bolmaz. Shonun uchin Kur'anda bu beyle, ol beyle diyip zowulatmede ilki teswirlerini alyp oka, in gowusy eger bar bolsa Amerika-da Risale-i Nur diyip kitap bar shony alyp oka. Senin ahli soragyn jogabyny taparsyn eger wyjhdanyn bilen dogry hasaplashyp okasan!

Yarymkilo dost, natdiňäý

Yarymkilo dost, natdiňäý muny meniň saňa getiren mysallarymyň ählisi yslamyň öz taryhyndan dost, gürrüňi edilýän 74 harby ýöriş hem musulman taryhçylary we hadislerde gabat gelýän gürrüňler. Men ony başga bir ýerden alyp gelip saňa aýdan ýaly gürrüň etmesene bärde!
Yslam hiç wagt zorluk ulanmady diýseň gaty ýalňyşýaň, yslam taryhy ret edeniň bolýar. Men ýokarda hem belläp geçişim ýaly eger gylyç we zorluk ulanmadyk bolsa onda näme üçin 74 sany harby ýöriş diňe bir Arabystanyň içinde, we ondan soňra hem Abu Bakrdan başlap näçe sany halyflar dünýäniň dürli ýurtlaryna ýüzlerçe harby ýörişler etdiler. Eger harby ýöriş edilmedik bolsa Türkmenistan, şu günki Iran, ýagny Persia, Yrak, Siriýa we beýleki birnäçe döwletlere yslam ýaýramazdy. Saňa maslahat, türkleriň saňa hemme zat gul ýaly diýip görkezjek bolmagyna we yslamyň taryhyny özleriçe düşündirjek bolmalaryna seretmede, şol taryhy özüň öwrenip gör we obýektiw soraglary berip gör, şonda hakykata düşünersiň!
Osman imperiýasy döwründe Bolgariýanyň, Gresiýanyň we başgada käbir Europa döwletleriniň, Erministany basyp alanlaryndan soňra we söweş edip näçe gany döküp özlerine boýun edenlerinden soňra, olara jizzýa salgydyny töledip gorky astynda boýun edip saklapdyrlar.
Emma esasy gürrüň eger üns beren bolsaň, Isa Mesihiň durmuşy bilen we Onuň şägirtleriniň durmuşy we wagyzlary bilen Muhammet we onuň egindeşleriniň durmuşy we eden işleri doly gapma-garşy gelýär? Bu hakynda oýlanyp görsene dost!?

Sylap. Yokarda yazanlaryn

Sylap. Yokarda yazanlaryn barada zat diyjek dal, sebabi senin ulanyan prowokatiw yazgylaryn men gaharymy getirya, sana her gezek jogap yazamda gaharyma elim titrap yazyan,,, (bir türkmenin hristyan bolanyna namys edip, yer yarilsa menem girsem diyyan). Yanimda biri soraysa, ol kim diyip, "türkmençe bilyan misioner" diyyan, seni türkmen diyip tanatmaga namys etyan... şonun üçin şu wagt kan zat yazjak dal...

yöne bir zady aydip galayin, sen dilinden düşürman öwyan hristaynlygyna göra şu wagtky hristyanlaryn 70% KAPYR bolyar, ganhor bolyar, sen ilki şolara dogry yolyny öwret... erkek bolda... ilki öz taze garyndaşlaryny, taze milletdeşlerini halas et... goy bize name bolsa şol bolsyn...


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Hak söz!"

Ceiimoxide. Men prowokatiw

Ceiimoxide. Men prowokatiw ýazgy ulanamok, bar bolan taryhy faktlar barada gürrüň edýän. Eger üns beren bolsaň, başga bir ildeşimiziň haçly ýörişleri aýtdy, şoňa bolan jogapda: diniň ady ulanylyp Injilde we Isa Mesihiň taglymatynda we tassyklamaýan zatlary edilipdir taryhda diýip men hem şeýle zady ýazgarýandygymy aýtdym we munuň esasynyň Hudaýyň sözünde ýokdugyny görkezdim we muňa meňzeşlikde Islamyň ady bilen edilen ýörişleriň hem esasynyň nireden gelýändigini taryhda bar bolan faktlar bilen gürrüň etdim bolany!
Eger meniň esasan hem Isa MEsih barada we Onuň öwredenleri baradaky ýazanlaryma we taryhda bolup geçen zatlar hakynda ýazanyma gaharlanýan bolsaň bu dogrumyka! Men seni gaharlandyrmak niýetimiň bolmandygyny aýtmak isleýän, we ötünç soraýan!
Bir türkmeniň hristian bolanyna namys edip näme etjek, men erbet ýolumdan saplanyp hak ýola düşen bolsam, ýigrenç ýerine söýgi, nälet ýerine, bereketlemegi, ar almagyň ýerine bagyşlamagy Isa Mesihden öwrenen bolsam, kalbyma bu dünýäden bolmadyk şatlygy we parahatlygy alan bolsam, il-günümi öňküsinden-de has gowy çyn kalbymdan söýmegi öwrenen bolsam we iň esasy hem dünýäniň Nury we Hudaýyň Sözi, Ýol, Hakykat we ÝAýaýyş bolan...hiç kimiň ýaşap bilmedik ýaşaýşynda manyly ýaşaýyşda ýaşap görkezen, adamzadyň baky oda gitmezligini isläp ÖZ janyny haçda gurbanlyk guzy hökmünde öldürilmäge beren, öldirilip, jaýlanyp we üçünji güni ölümiň üstünden eňiş gazanyp direlen we şägirtlerine, bäş ýüzden gowrak adamlara görünip direlendigini tassyklandan soňra, Hudaýyň sagyna göterilen, ahyrzamanda gökden gaýdyp geljek we her bir dil we her dyzyň Onuň öňünde epiljegi bolan we iň bolmanda bir pygamber hökmünde musulmanlaryň hem ynanýany Isa MEsihe iman edenim üçin utanmak gerek däl! Eger hakykaty bilen bolsaň, utanman begenerdiň!
Men hristian diýýänleriň näçe prosenti ganhor ýada däldigini bilemok,belki seniň aýdýanyň dogrydyr hem emma bir zady bilýän ynsanlaryň aglabasynyň haýsy dinde bolsun ýada haýsy ýurtda ýaşasyn kalby günäden doly we Hudaýyň jezasyna mynasyp we Hudaý halas etmese öz-özlerini halas edip bilmeýärler. Bu sebäpden Isa MEsih şeýle diýipdi: "Lukman saglara däl-de syrkawlara gerekdir..." Bu sebäpden Hudaýda ýüz görme ýok haýsy ýurtda bol, öz boýnuňa hristian ýada musulman, budda, ateist diýen ady dakanyň bilen Onuň Hoş Habary hemmeler üçindir! Bu sebäpden Isa MEsih şägirtlerine şeýle diýdi: "Ähli ygtyýar ýerde-Gökde Maňa berildi.Şonuň üçin, gidiň-de, bütin milletleri şägirt ediň...
Size tabşyran ähli zatlarymy berjaý etmegi olara öwrediň. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen bolaryn. Omyn».

Hadys diyme, hadys Hezreti

Hadys diyme, hadys Hezreti Muhammet(s.a.w)in oz aydan zatlary bolyar, mena hich yerde 74 sany yorush barada eshidemok. Yeri bar diyeli, men sana yokarda dushundurdima olaryn sebaplerini, senem gelip ganhorluk barada aytyan. Mana turkler aydanok gardash olaryn gunasizligini mana Yslam taryhy aytyar. Men Turkmenistanyn oz cheshmelerinden gozlap tapdym. Mana yeterlik ynamdar cheshme kan. Onsonam mana obyektiwlik barada zat aytma, eger sen obyektiwligi basharyp bilsedin bireyyam musulman bolardyn. sho bir aytyan zatlaryny copy-paste edip otyrsyn.
Birem sen harby yorushi biraz yalnysh sypatlandyryan. Yslamy dowletler name sebapden harby yorush edipdirler? Ine sen bu soraga yalnysh jogap beryan. Yslam dowletleri, harby yorushleri beyleki dowletlere sutem etmek uchin dal-how gardash, olar gol astyndaky yurtlardan cizye almaklarynyn sebabem, salgyt hokmunde, yagny herbir basylyp alynan dowlet basyp alan dowlete toleyan salgydy hokmunde bolup duryar. Birem sen salgydyn mukdary hakda pikir etdinmi? Alynan cizyanin mukdary mashgalanyn aylyk girdejisinin oran azajyk mukdary yaly bolyar, bulam hich hili mashgala agram bolmayar, sen shol wagtky hristiyan diyyan dowletlerin ozleri oz halkynda cizyanin 10 essesindenem kop salgydy oz halkyna salmandyrmy eysem?
Osmanly barada aydanyna bolsa eger islesen yene bir az wagt garash men sana Yewropalylaryn oz yazyjylaryndan owguli kitaplar tapyp bereyin. Men muna buysanyan, sebebi Osmanly dowleti hem turkmen milletinin doreden dowleti, yagny turkmen halkyndan gaydan Artogrul Gazynyn doreden dowleti. Birem men sana hayranay, men ozumin Turkmenligime buysanyan, sebebi bizin halkymyz dini, milletini we watanyny mydama alysda goterip gezipdir, sen nache zor bilen kabul etdi diyyanem bolsan, bizin halkymyz hazirki dininden razy, bize bashga din gerek dal, sen aydyshyn yaly ata babalarymyz hristiyanlykdan mahrum galmandyr, olar Yslam dinini ak yurekden kabul edipdirler.
Senin Hezrati Isa(a.s) we shagirtleri hakda aytyanyna bolsa, yekeje kelam aytmak isleyan: Menin Hezreti Isa(a.s) we getiren taglymatyna bolan imanym mana yetyar, mana uytgedilen cheshme gerek dal, mana asyl nusga gerek. Asyl nusga hakda bolsa Kur'an-y Kerim beyan etyar, sho-da mana Allaha shukur yetyar.

Yarymkilo, men saňa

Yarymkilo, men saňa düşündirjek zadymy düşündirdim ýokardaky ýazanlarymda. Sen kimi saýlajak: hiç kimiň üstünde çozuş ýada ýöriş etmedik (tapawudy ýok haýsy maksat bilen) hatda hiç kime hem hiç bir ýerde zyýan bermedik, munuň tersine adamzat üçin öz janyny gurban eden dünýäniň Nury bolan Isa MEsihe we şeýle ýaşaýyşda ýaşap Hoş Habary wagyz eden Onuň şägirtleriniň aýdanlaryna ynanjakmy ýada onlarça harby ýörişleri eden özi hem gylyç göteren yslamy kabul etmedikleri we yslama garşy bolanlary gylyçdan geçiren we geçirden yslam pygamberi Muhammede we onuň ýoluny dowam etdirip dünýäniň köp ýerini harby ýöriş bilen boýun etdiren halyflarynyň ýoluna ynanjakmy?! Ýokarda özüň hem şol harby ýörişleriň bolandygyny we başga halklary basyp alandygyny tassyklapsyň we muny yslamyň öz taryhy hem tassyklaýar!
Türkmen musulmançylyk gelmänkäde türkmendi we asylly işleri edipdiler, türkmeniň türkmen bolmagyna yslam çözenok. Men türkmendigime buýsanýan, Isa Mesih maňa ýurdymy we il-günümi çyn kalbymdan söýmegi öwretdi we öwredýär!
Injiliň üýtgedilendigine sende birjigem delil ýok dost, men saňa näçe gezek iň gadymy golýazmalaryň biziň günümize çenli ýetip gelendigini ýatlatdym. Iň bolmanda şol taryhy faktlara ynan, ondan başgada Hudaýa ynanýan bolsaň, onda Onuň Öz Injilini gorajakdygyna bir ynanaý! Ol nädip bir bölek sözüni goraman başga bir bölegini gorar. Eger Hudaý Töwrady, Zebury, gadymy pygamberleri we iň wajyp bolan adamzat üçin Hoş Habar bolan Injili goramaýan bolsa onda nädip Kurany goraýar diýip bilýärsiň. Bu akyla we logika we taryhy faktlara gabat gelmeýän pikir! Şeýle olar üýtgedilen diýmegiňiň arkasynda hem Kurandaky taglymatyň Töwrat, Zebury, gadymy pygamberler we Injiliň diýýänlerine gabat gelmeýändigi üçin bolmaly! Bolmasa:Zebur gelip Töwrat dogry däl üýtgedilen diýmedi, gadymy pygamberler özlerinden öňküsini üýtgedilene çykarmady, Injil gelip özünden öňküleri üýtgedilen, Hudaý olary goramady diýmedi, çünki olaryň hemmesi biri-birini doldurýär Töwratdan başlap Hudaýyň adamzat üçin maksady Injile çenli dowam edýär we Isa Mesihde ýerine ýetýär, bu ýerine ýetenden soňra bolsa başga bir kitabyň döräp başga bir zady garyşdyryp düşündirmegine mätäçlik ýok! Ine bu sebäpden hem yslam ýeke özi galyp, başga kitaplarda özi barada tassyklanma tapmansoň, "olar üýtgedilen" diýen deililsiz pikiri öňe sürýär! Bulary aýtmak bilen seni gynandyrsamda, bular faktlardy!
ýagşy dilegler bilen,
Sylap

Ine imenno senin yazyan

Ine imenno senin yazyan zadyn factsyz bolanson men sana gaharym gelyar-da! Sen aytyan, beyleki Ylahy kitaplar bir-birini goldayar diyyan, onda name uchin Towratda bashga zat bar, Injilde bashga bir zat! Towratda Yehowa ynanyn diyyar, Injil bolsa Hezreti Isa(a.s)-a! Haysy yeri gabat gelyar? asyl senin aytyan zatlaryn logika gabat gelenok! Birem pikir edip gor, prowaslawlar bir tuysli Injili, Protestantlar bashga hili, Ortodokslaram bashga hili Injili ulanyalar muna name diyjek?! Name indi shularyn ahlisem bir zat diyjekmi? aslynda sana kan zat aydardym welin peyda etmejegini bilyan sebabi mohurlenipsin, kellan bashga zady almasa men name edeyin?!
Birem haysy yoly saylajak diyidina? Ana men sen kellane gora yalnysh gelyanem bolsa Yslam dinini kabul etjek, Onun taglymatlary hem ylmy, hemem ruhy taydan meni doyuryar! Elbetde men Hezreti Isa(a.s)-a hich-hili hormatsyzlyk edemok! Ona(a.s) janym pida! Yone sen yaly Hezreti Isa(a.s)-a Huday diyip ynanmak islamok, hatda muny Hezreti Isanyn(a.s) ozem islanok!
Yene bir zat aydayyn dost, shu wagt hatda Yewropa dowletinin adamlary hem ichindaki boshluklary, Yslam dinine gechmek bilen dolduryalar! Olar Yslam dininde Hakykaty we Haky tapyalar! Muna delil getirmegem gerek dal! Allaha sonsuz gezek shukurler bolsun, butun dunya taze oyanysha gechdi! Yone name uchindir musulmanlardan hristiyanlyga gechyanler az, chunki olar oz dinlerinin hakyky dindigini bilyaler, olar oz dinlerini soyyaler, Yslam dini olaryn ichine rahatlyk beryar, hem ruhy taydan hemem ylmy taydan. Men muny sen bilen gapma garshylyk achmak uchin aydamok, yone eger sen aydyshyn yaly bolsa shol aydan zatlarym bolmazdy! Hat-da kop yerde esasanam Yewropa we Amerikada Yslam dinini terrorizm bilen denap, tohmet atsalar hem bu aydylyan zatlarynyn yalandygy gun sayyn orta chykyar.
Indi mundan son men sen bilen gidiship otyrjak dal, in barkisi shu mowzukda, yogsa biz biri-birimizin gownune degip ugrarmykak diyyan! Men senin yagdayyna gaty gowy dushunyan, sen ozunche tapan Gutulyshynam ozune nesip etsin! Meni chagyryp azap edenin uchinem minnetdar, yone men oz gutulyshymy bashga zatda tapdym, yone ozume halas boldum diyip biljek dal! Allah islese we rehim edip meni Jennetine layyk gorse (Allahyn keremi oran gindir) Jennete gideris, layyk dal bolsagam dowzaha(Allah gorawersin!)! Hichkiminem oz yagdayyna garantiya yokdur shuny unutma! Birem bize dushyan zat iman etmek, men Allaha iman etyan (we ahli perishdelere, resullara, inderen kitaplaryna, kaza we kadere sheyle hem ahyret gunune.) sen barde yene bir zat aydarsyn kitaplaryna iman etsen Injile-de iman et diyip! Men Injile-de iman etyan. Yone sen aydyshyn yaly dal-de Allahyn(j.j) aydyshy yaly iman etyan. Mundan sonam men bu mowzuklara burun sokmakchy dal, nebsime eye bolmak gaty kyn, Allah(j.j) yardam edewersin! Jogabyny yazsan yazay yokardan beren soragymyn, yone menden commente garashma! Senem oz yoluna menem oz yoluma! Senin dinin sana bizin dinimiz ahli musulman we mominlere!

Yarymkilo dost, meniň

Yarymkilo dost, meniň haýsy ýazan zadym faktsyz! Men ýazanlarymyň hemmesini hem Injilden esaslandyryp ýazýan bolsam, Injiliň iň gadymy golýazmalarynyň bardygy we saklanyp galandygy taryhy fakt bolsa. Olardan başgada irki 1-nji 2-nji asyra degişli bolan Isa Mesihe ynanan ylhayýet alymlary hem şol ilkinji ýazylan Injildäki aýatlara salgylanmak bilen hem şol ilkinji golýazmalardaky aýatlary aýdyp geçen bolsa we hatda diňe şolara seredip hem häzirki bar bolan Injiliň original bilen birmeňzeşligini subut edip bolýändygy taryhy fakt bolsa. Bularyň üstesinede ýada esasy pikir Hudaýyň Öz Sözüni hemişede gorajakdygy bolsa. Näme üçn bular faktsyz bolýarmyş!? Ondan başgada "Hudaý Kurany gorapdyr..." diýýäňde, Töwrady, Zebury, Injili goranok diýýäňmi? "Olar Hudayň sözi...men olara ynanýan...Isa MEsihe-de, hemme pygamberelere hem hormat goýýan..." diýýäňde Hudaýyň ol kitaplary gorajakdygyna şübhe edýän bolsaň onda seniň ynamyň öz-özüne gapma-garşy gelmeýärmi eýsem! Kuran üçin " Hudaý sözüni goraýar" diýen kategoriýaňy näme üçin Hudaýyň Töwradyn, Zeburyna, gadymy pygamberlerine we Injiline ulanmaýarsyň? Hudaý gorajak bolsa hemme sözüni goraýandyr, ýada hiç haýsysyny hem goraýan däldir! Meniň ynanýanym bolsa, Hudaý ähli sözüni hem gorandyr!
Töwratda başga bir zat Injilde başga bir zat aýdanok, şol bir Hudaý hakynda gürrüň gidýär. Töwrat bilen Injiliň tapawudy, Töwrat ýaradylyşy, ilkini ynsanlary, ilkinji wadalary, Hudaýyň adamzat üçin aladasyny, Adam ata, Nuh, Babyl minarasy, Ybraýym we onuň nesilleri, Ybraýymdan döreden Hudaýyň halky, Müsür gulçulygy we Hudaýyň olary halas edişi, ol döwürlerde Hudaýyň wagty gelip dünýä iberjek Mesihi baradaky wadalary barada ýazylan. Injilde bolsa Töwratdan başlap adamzada wada edilen Halasgär Mesihiň gökden dünýä gelişi we adamzada şol günälerden, we dowzah odundan, şeýtanyň golastyndaky gulçulykdan halas edendigini we bu gutulyşa ynanýanlara we Halasgäri kabul edenlere Hudaýyň berjek baky ýaşaýyş sowgady barada gürrüň gidýär. Olar biri-birini ret edenok, Töwratda başlan ýoluny Isa Mesihde ýerine ýetirýär!
Prawoslawlar, ortodokslar, protestantlar dürli Injil ulanmaýarlar, bu hem seniň faktlary bilmeýändigiň, kimdir biriniň gepine ynanýandygyň...munuň tersine olaryň ählisi hem bir Injili ulanýarlar we esasy ylahyýet taglymatlarda biri-biri bilen ylalaşýarlar. Olaryň biri-birinden tapawudy bolsa käbir mezhepler adamlar tarapyndan döredilen däp-dessurlar, litirgiýa (ýagny ybadathana gulluklaryny alyp baryş stillerinde) protestantlar bolsa şol adam däp-dessurlaryna we belli derejede litirgiýa, käbir ylahyýet taglymatlarynyň Injile gabat gelmediklerine garşy çykanlardyr. Emma olaryň kabul edýän kitaplary bolsa birdir!

Dost, men saňa oň hem aýdyşym ýaly bu ýada ol dinden başga dine geçmeklik hakykatyň nirededigin subut etmeýär. Bütin dünýäde, müňlerçe musulmanlar hem Isa Mesihiň yzyna eýerýärler. Bular hem faktdyr, emma üns beren bolsaň men muny saňa argument hökmünde ulanamok. Çünki Isa Mesihiň Özi hemme zat üçin ýeterlikdir. Isa Mesih baradaky Injiliň gürrüň edýänleri adamzadyň ähli soraglary üçin jogapdyr! Isa Mesihe hakykat ýüzünde ynanýanlaryň sany diňe bir açyk demokratik ýurtlarda bolman, hatda Iran ýaly, Saudi Arabiýa, Müsür ýaly ýapyk fundamental islam döwletlerinde hem bolup geçýär. Bilşiň ýaly ol ýerlerde azat-erkinlik bilen Injili wagyz edip hem bolmaýar we musulmançylykdan mesihilige geçenler yzarlanylýar we köp ýagdaýlarda öldürilýär. Şonda-da adamlar Isa Mesihiň "YOL, Hakykat, we Ýaşaýyşdygyny" görenlerinde janyndan geçip bolsa hem iman edýärler. Bilşiň ýaly Isa Mesihe ynanýanlar, Isanyň ýoluny taşlap başga dine geçenleri "yzarlap ýöremeýärler, ýada janyny aljak bolup howp salmaýarlar"!

Ýewropada we Amerikada "musulmanlary terorist ýaly görkezjek bolýarlar" diýipsiň, näme üçin beýlekä, haçandan başlap olary terorist görkezip başladylarka, näme sebäpdenkä, bulara belli bir derejede faktlar barmyka diýen soraglary bermeli dälmi, ýada dünýäde bolup geçýän pajygaly wakalaryň hemmesi toslanmamyka?! Hawa hemme musulmanlar erbet niýetli däldir, ýagşylyga ymtylyp, Hudaýy öz dinleri arkaly hoşnut etjek bolýan adamlar köpdür, ýöne dünýäde bar bolan musulmanlaryň içinde näçe prosenti radikalçy, olaryň radikal taglymatlary nireden gelýär, bularyň ynam ýoly Kurana we islam pygamberi Muhammediň durmuşyna we taglymatyna gabat gelýärmi diýen soraglara jogap tapmalymy? Ýada ýöne birtaraplaýyn seretmelimi! Men eger "hristianlaryň içinde" şeýle terorist pikirli adamlar bar bolsa şol soraglary hökman bererdim we öwrenmäge çalyşardym. Eger obýektiw pikirlenjek bolsaň onda "Amerikada, Yewropada olary terorist ýaly görkezjek bolýarlar" diýmegiň deregine näme üçin olar terorist hereketleri edýärler we munuň esasy nirede diýip soraga jogap tapjak hem bolmaly! Meniň bu ýazanlaryma, "ine sen ýene yslamy kritika edýärsiň, ýamanlaýarsyň" diýmegiň mümkin... men yslamy ýamanlamok, bar bolan faktlar hakynda pikirlenmegiňe çagyrýan!

Isleseň bular barada we başgada isleýän temalaryňda özümde bar bolan bilimler esasynda, öwrenmek we öwretmek maksady bilen gurüňdeşlik etmäge taýýardygymy aýtmak isleýän!
Seniň üçin hemişe hem hoşniýetli arzuwlarda galmak bilen,
Sylap