GAHARLANMAK NAMA GEREK?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sonky döwürde yagny 20-21 asyrda adamzadyn basyna gelen/gelip biljek dertlerin basynda stess(tm bilemok),bir zada kelle agyry bolmak yada öz janyna kast etmek we ş.m yaly adamyn hem ruhy hemde psikologiki saglygynyn kemçiligi sebapden yüze çykan dertlerin köpdügini bellap geçmek isleyarin.Seredip otursan dünyade ahli taraplayyn ösüşler gün günden artmagyna garamazdan adamlaryn şeyle yagdaya sezewar bolmagy elbetde gynandyrjy waka.Muny name üçin aydyan ,şunun üçin hazirki zamanamyzda her bir zady ylym bilim bilen çözyarler yada çözmage çalyşyarlar.Eger yagday şeyle bolsa onda name üçin adamlar tersine hereket edyarler.Mysal üçin aydaly Bir zada gahryn gelmegi psikologiki yagdaymy yada adamyn harakterinden gelyan zatmyka .Bu barada men öz başymdan geçen bir zady mysal berip bilerin.Geçende garaşmadyk kişimden garaşmadyk hereketine sezewar boldym,gaty gaharym geldi yöne gaytargy bermedim(kabir sebaplere göra) menin yerime başga biri bolsady gaty gödek garşylyk görkezip bilerdi yöne men eytmedim.Son unudayyn diydim 2 günlap adamyn eden etmişi kellamden gitman gaty helak boldym,etjek zadymam edip bilman şon eden zady gayta gayta anyma gelip psikologiyamy gaty yadatdy, şuwagt hudaya şükür hiç kime de eden kişade hiç hili gaharym gelip baranok. Yöne meni gyzyklandyryan zat bu dal.Adam name üçin gaharlanmaly?gerekmi? peydalymy? yogsam özini yöne yere yadatmakmy.Kaşge adamlara gaharlanman hemişe sypayy bolup bilsem diyyan yöne bu dünyade gaty bir başartmazmyka diyyan.Bir tasin tarapam menin gaharlanyan zadyma başga biri garlanman bilyar(kabirleri gülübem bilyar).Gahar her adama öz tasirini başgaça yetiryar öydyan.Muna her adam hadysalara öz penjeresinden seredyar hem diyip bileris.
Bu yagday herkimin başyna gelip biljekligi we durmuşda gayta gayta yüze çykyp biljekligi üçin gaty uly ahmiyete eyemyka diyyan.Yokarda belleyşim yaly kelle agyry bolma ,özini yitirme yada janyna kast etme yaly yagdaylar aslynda adamyn psikologiyasynyn birahat(kesel) bolmagyndan yüze çykyar hem diyip bileris.Bu yerde elbetde başga zatlarynam dahyly bardyr yöne men dine psikologiki tarapyny nazara almaga synanşdym.
Bu barada psigologiyada(PDR) yada mugallymçylyk ugrundan okayan talyplar jogaplarynyzy yazsanyz

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Edil mugallymcylyk ugryny

Edil mugallymcylyk ugryny okayana diyip biljek dal, yone bilyanjami paylashayyn! Gahar diyilyan zadynam elbetde yerinde ulanylan mahaly peydasy bar! Mysal ucin biri senin namysyna dil yetirse ya-da ynanjyna agyr bir zat diyse yuzune yylgyryp otyrmarsyna?! Yone biz koplenc kicijek zatlaram ulaldyp derrew gaharlanyan wagtymyz az dal! Birem gaharymyza erk etmegi basharamyzok, Pygamberimiz Muahmmet Mustafa(s.a.w):"In guycli palwan, oz gazabyny yenip bilyan palwandyr!", diyip nygtayar! Hakykatdanam eger biz gaharymyzy yerinde ulanyp bilsek bizi oran uly derejelere yetirip bilyar. Eger ulanmagy basharmasak welin kop yerde bizi masgara edyar. Shu yerde men Hezreti Isanyn(a.s) hem sozlerinden birini yazsam gowy bolar, Ol sheyle diyyar:"Eger biri sag cekgane ursa onda sen ona cep cekgani tut!" Elbetde bu sozi gonumel manysy bilen her yerde ulanyp bolmaz yone esasy zadyn gecirimlilikdigini aytsak welin yalnyshmarysmykak diyyan!

Yarym Kilo ildeşimiz käbir

Yarym Kilo ildeşimiz käbir derejede gowy jogap beripdir. Dogrudan hem käwagt gaharlanmaly däl bolan kiçijik zatlara hem gaharlanýaň adam, ýada gynansakda biz käwagt ol gahary köp wagta çekýäris. Umuman alanyňda gaharlanmak gowy zat getirmeýär, eger gaharyňa erk edip bilmeseň bu gaharyň netijesi gaty erbet günälere getirmegi mümkin. Bu sebäpden "gaharlansam hem günä etmerin" diýen prinsipe eýermek, özüňe erk etmäge kömek eder. Ondan başga-da gaharlanaňda etjek herketiň adamyň ýaşaýyş, ýada iman prinsiplerine esaslanýar.
Mukaddes Ýazgylardan käbir sözler: "...her adam eşitmekde çalt, geplemekde assa, gaharlanmakda assa bolsun. Sebäbi adamyň gahary Hudaýyň talap edýän dogrulygyny emele getirmez. Şoňa görä hem her hili hapalygy, her hili ýamanlygyň galyndysyny taşlap, özüňizde ekilen, janyňyzy gutarmaklygy başarýan (Hudaýyň)sözi ýumşaklyk bilen kabul ediň...Gaharlanyň emma gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn...Özüňize azar berýänlere haýyr-doga ediň, gargamaň...Ýamanlyk deregine hiç kime ýamanlyk etmäň. Ähli adamlaryň öňünde oňat işlere üns beriň. Oňardygyňyzdan ähli adamlar bilen oňşykly ýaşamak barada eliňizden geleni aýamaň...özňiz öç alman, Hudaýyň gazabyna ýol beriň. Çünki "Reb diýýär: Öç Meniňkidir, öwezini Men bererin..."..Özüňi ýamanlyga eňdirme-de, ýamanlygy ýagşylyk bilen eň."
Ýaradyjy her birimize bular esasynda ýaşap ýagşylyk etmekde gaýratly bolmaga ýardam etsin!