Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

Salam gadyrly tmolympiadyn agzalary we myhmanlary, ilki bilen ähliňiziň ýetip gelen hat-da gecip barýan Mubarek Dogum Hepdesi yagny Alemin Serweri , Allatagalanyn "Ey Resulum, eger Seni yaratmasadym Men bu butun alemi yaratmazdym" diyip yuzlenen adamsy, ahli musulman we möminlerin Perwerdigäri Hezreti Muhammet Mustafanyň(sallallahu aleýhi wessalam) doglan güni bilen ahli ynananlary tüýs ýüregimden gutlaýan! Ýokarda bu mowzuk hakynda gyzyklanýanlar üçin linkler goýdum, girip okasaňyz men pahyry hoshal ederdiňiz!
Indi bolsa özüm bilenjämi we okanlarymy siz bilen paýlashaýyn diýýän, yöne shu ýerde bir zady aýdyp geçesim gelýär: Haýysh edýän bu blogda hiç hili gapma garshy pikirler bolmasyn, men bu blogy jedel üçin däl-de Pygamberimizi sylaýanlaryň peýdalanmagy üçin açdym, shonuň üçinem gaýrat edip bu blogda birek-biregiň ynanjyny kemsidiji zatlar ýazmalyň! Birem men bu blogy ýazanym üçin hiç kimiň telpek goýmazlygyny haýysh edýän! Ýagny geliň shu blogda ähli zady garshylyksyz ýazalyň! Diňe Pygamberimiziň(s.a.w) söýgüsine laýyk bolmak üçin ýazalyň iň bolmanda maňa telpek goýmaň! Haýysh edýän!!!!

Indi asyl mowzuga geçeliň! Bu hepde Alemleriň Serwerinň doglan hepdesi, bu gün bütin ynsanyýetin tazeden doglan güni diýsek hem ýalnyshmarysmykak diýýän! Onuň dünýämizi ýagtylandyran günine çenli agyň garadan, gijäniň gündizden, güliňem dikenden tapawudy ýokdy. Dünýä matamhana, ýashamak bolsa bagtsyzlykdy, Onuň ýaradylysha çalan nury saýasynda gijeler gündizden aýryldy we aýdyňlyk geldi! Külli älem sözme söz, setirme setir okaljak ýagdaýa geldi... we göýä ähli zat täzeden direldi we ähli zat öz gadryna eýe boldy!
Hawa Onuň ýerýüzüni nurlandyrmasy bütün älemde uly showhun döretdi we ýerýüzinde we göklerde in uly waka bu boldy! Ol elindäki älemleri aýdyňlatan nurly habarlary bilen, dünýäni täzeden göklere görä dikeltjegi, ýaradylyshyň perde arkasyna terjimeçi boljagy güne çenli barlyk ýagny ähli ýaradylan zatlar manysyz, bir birinden gopuk we bir birine nätanyshdy! Jansyz zatlar boshlugyn içinde bir shekil, janlylar bolsa tebigy bolünishin(natural selection) dishlerinin arasynda we her gün bashga bir ölüm torundady...bu garaňky ýalňyzlykda ynsanlar bolsa her wagt bashga bir aýrylykda jan çekishýän bir ýetim, bir mazlum we çäresizdiler!
Onuň saçan nury saýasynda birdenkä tümlükleriň jadysy pozuldy, sheytanlar bozguna ýagny çöküshe sezewar boldular, we dalalatlar çukura gömüldi...dünýäniň üstündäki gonup-göçmeler, gelip-gitmeler bir resm-i geçelge halyna geldi, dogulmak toý-baýram, ölmek (sheb-i arus) Söýgülä gowushmak güni boldy!

Biz bu hepde-de hatda bu aýda nämeler edip bileris?
1)Onuň getiren habarlary köňlüňe lezzet berýär. Bu lezzet guýusyndaky suwdan ganmak üçin bolsa Ony we Onuň getiren Nurly habaryny tanamak gerekdir. Shu sebäpdenem Allah Resuluny tanatýan kitaplar okap bileris.
2) Ony tanamaýanlara tanatmak üçin Pygamberimiziň(s.a.w) durmushy hakynda ýazylan kitaplary sowgat edip bileris!
3)Pygamberimiz(s.a.w) hakda çykarylan wideo CD we kasetalary görüp bileris.
4)Iki jahanyň Serweri "Meni Hud, Wakia, Murselat sureleri garratdy" (Tirmizi, Tefsir, 57) diýip aýtýar. Bu sürede kyýamat sahnalaryny janlandyrýan aýatlar Pygamberimizi(s.a.w) çüňňür oýa batyrypdy. Bizem bu günlerde bu sureler hamana bize inderilen ýaly edip Hud, Musrelat we Wakia surelerini okap bileris.
4)Allatagala, " Allah we melekleri Pygambere mydama salawat ederler. Ey iman edenler! Siz hem Oňa salawat okaň we ak ýüregiňiz bilen Oňa salam beriň"(Azhab, 33/56), diýip, buýurýar. Geliň biz hem köp köp salawat getireliň! Salawatlardan:"Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiýýul ummi, we ala alihi we sahbihi we sellim.", "Allahumme salli ala seýýidinä Muhammed", "Allahumme salli ala seýýidinä Muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bidewami mulkillahi", "Allahumme salli we sellim we barik ala seýýidina Muhammedin we ala alihi we ashabihi biadedi ilmike we biadeti malumatike."

Salat-y Tefrijiýe:
Allahume salli salaten kamileten we sellim selamen tammen ala seýýidina Muhammedinillezi tenhallu bihi'l-ukadu we tenferiju we bihi'l-kurabu we tugda bihi'l-hawayiju we tunalu bihi'r-regayibu we husnul hawatimi we ýusteska'l-gamamu biwejhihi'l-kerimi we ala alihi we sahbihi fi kulli lemhatin we nefesin biadedi kulli ma'lumin leke.

Ähli agzalara we myhmanlara okanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýän!!!

Telpekler (3 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

 • shetdaly 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Hayisini tutamok. Ol SAV senden razy bolsun. Dovam!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • garabekewul 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ilki men bashlaýyn men kän

Ilki men bashlaýyn men kän duýgymy wasp edip bilmesemem elimden gelenje ukybym bilen shujagaz goshgyny ýazdym:

Wyzjdan Nalasy!
Kalbym hasrat çekýär seniň yshkyňda,
Teshne bolup küýseýän seň söýgiňi.
Men peri islämok hüýrleň köshgünde,
Diňe Sen duýarsyn meniň duýgymy!

Gözellik däl, baýlyk däl meň islegim,
Maňa ýüregimiň halany gerek.
Indi özgelere göwnini bermän,
Diňe bir ýüregi söýýänler seýrek.

Meger söýgi diýen ajy dermany,
Aňsat däl ýuwdaýmak herbir ynsana.
Saňa ýetmek, dertli köňlüň armany,
seň söýgüň dermandyr dertli wyzjdana.

Ýalňysh ýolda ýalňysh söýgüde gezdim,
Saňa bolan söýgüm kütelip gitdi.
Dünýede aldandym, dünýede tozdum,
Indi kalbymdaky ýagtylyk ýitdi!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Tahyr2005 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ine gadyrly agzalar


Ine gadyrly agzalar Pygamberimizi(s.a.w) wasp edýän goshgy! siziň göwnüňiden turar diýip umyt edýän!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Yene bir Goshgy


Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Men size hasam gyzykly

Men size hasam gyzykly bolmagy ucin Alemlerin Serweri, Muhammet Mustafanyn(s.a.w) goren duyshuni aydyp berayin, inshallah hem mana hemem size peydasy deger diyip umyt edyan!
Kimleri name halas eder!

Pygamberimiz Muhammet Mustafa(s.a.w) aydyar ki,:" Duyn gije tasin bir duysh gordum. Gordum ki, ummatymdan bir adamyn dashyna azap perishdeleri uyshdiler... Birden seretsem ol adamyn dunyade alan tareti geldi we ol adamy bu yagdaydan halas etdi. Yene ummatymdan bir adam gordum, gabyr azaby ony gysyp ugrady. Derrew onun kylan namazy geldi we ony bu yagdaydan halas etdi.Yene ummatymdan bir adama sheytanlar pasgel berdiler. Derrew Allatagala eden zikirleri geldi we olardan halas etdi. Yenede bir adam geldi suwsyzlykdan dilini sarkdyryp durdy. Derrew onun Remezandaky orazasy ona suw berdi.Yene ummatymdan bir adam gordum onunde bir zulmat we ashagynda bir zulmat bardy, derrew onun Hajjy we Umrasy geldiler we ony bu garankylykdan halas etdiler. Yene ymmatymdan bir adam gordum, olum perishdesi gelip onun ruhuny aldy.Derrew ol kishinin ene-atasyna eden yagshylyklary gelip onun ruhyny yzyna gowshurdylar. Yene ymmatymdan bir adam gordum. Ol mominler yagny musulmanlar bilen gurleshyardi emma olar onun bilen gurleshmeyardiler. Birden onun yanyna garyndashlaryna eden yagshylyklary geldi we mominlere:" Bu kishi, garyndashlaryny zyyarat eder we olara onat sylag-hormat goyardy" diyip aytdy we ol yerdaki mominler ol adam bilen gurleship ugradylar we ol adam olar bilen bile boldy. Yene ymmatymdan bir adam gordum. Halka-halka duran nebilerin(pygamberlerin) yanyna gitmek isleyardi emma her baran yerinde kowulyardy. Derrew onun alan boy tareti yagny gusul tareti gelip onun elinden tutup Menin yanymda oturtdy. Yene ymmatymdan bir adam, eli bilen jahennemin(dowzahyn) odundan goranjak bolyardy. Derrew onun beren sadakasy gelip onun bashyna kolege boldy we yuzune bolsa perde boldy. Yene ymmatymdan bir adama jahennemin(dowzahyn) sakcylaryndan biri geldi. Derrew eden emr-i bil maruf we nehyi anil-munker(gowylygy emerdip, dushundirip, erbetlikden uzaklashdyrmak) gelip ony bu yagdaydan halas etdi. Yene gordum ki, ymmatymdan bir adam dowzaha atyldy, derrew dunyade Allaha bolan gorkusundan aglap doken gozyashy geldi we ony dowzahyn odundan halas etdi. Yene ymmatymdan bir adam gordum, amal depderi cep tarapyna berildi. Derrew onun Allaha bolan gorkusy gelip amal depderini cep elinden alyp sag eline gecirdi. Yene ymmatymdan bir adam gordum, mizany(terezisi) yenil geldi. Derrew ozunden on kicijek yashda wepat bolan cagajyklary gelip terezinin ustune otyrdylar we terezini agyrlashdyrdylar. Yene ummatymdan bir adam gordum, dowzahyn gyrasynda durdy. Derrew Allataga bolan urpertisi(gorkusy) ony bu yagdaydan halas etdi. Yene ymmatymdan bir adam gordum, hurma yapragynyn titreyshi yaly titreyardi. Derrew onyn Allatagala bolan hus-i zanny(yagshy pikiri) gelip ony kosheshdirdi. Yene ymmatymdan bir adam gordum, syrat koprusinin ustunde kawagt yykylyp-surcup, kawagt suyrenip kawagt bolsa bir zatlara direnip baryardy. Menin ucin okan salawatlary gelip onyn elinden tutup , ony syrat koprusinin ustunde yokary galdyrdy we kopruden gecirdi. Yene ummatymdan bir adamy gordum. Jennetin gapysyna cenli geldi emma gapylar ona yapyldy. Derrew "La ilahe illallah" shahadaty geldi we elinden tutyp ony Jennete saldy." (Taberani)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Tahyr2005 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Muhadramunlardan, yagny

Muhadramunlardan, yagny Pygamberimiz Muhammet Mustafanyn(s.a.w) a$yklaryndan biri bolan Hezreti Uweýs bin Amir el-Karaniniň dilegi:
"Eý Allahym! Rebbimiz Sensiň! Çünki biz guldurys! Nebsimiziň terbiýesinden ejiz. Diýmek bizi terbiýeleýän Sensiň! Hem Sensiň Halyk! Çünki biz mahlukdyrys(ýaradylan)!Hem Rezzak Sensiň! Çünki biz ryzka mätäç, elimizi ýetirip bilemeýäris! Diýmek bizi ýaradan we ryzklandyran Sensiň! Hem Sensiň Mälik(ähli zadyň eýesi)! Çünki biz memlukdyrys(eýesi bar bolan). Bizden ba$gasy bize hoküm etyär. Diýmek bizin Eýämiz Sensiň! Hem Sen Ezizsiň! Yzzat we azamat eýesi Sensiň! Biz zilletimize(kemçiligimize) seredýäris; üstümizde Seniň yzzatyň $öhleleri bar! Diýmek biz Seniň yzzatyn $öhlesini gorkezýäs! Hem Sensiň Gani-i Mutlak(Çäksiz eli açyk bolan)! Çünki biz garypdyrys, bilmeýän bir ýerimizden bize ryzklar(nygmatlar) berilýär. Diýmek Gani(eli açyk) Sensiň, beren Sensiň. Hem Sen Haýý-i Bakysyň(Baky diri bolan)! Çünki biz ölýäs. Ölmegimizde we direlmegimizde, bir ebedi ömür beriji $öhleleri görýäris. Hem Sen Bakysyň! Çünki biz kynçylyk we soňlarymyzda Seniň dowam we bekaňy(bakylygyňy) görýäris. Hem jogap beren, bizi diňleýän Sensiň! Çünki biz umumy barlyk(ýaradylan), haly(hal-ýagdaý, hereket bilen) we kaly(dil bilen) dillerimiz bilen elmydama Saňa ýalbaryp-ýakarýas; nyýaz edip ýalbarýas. Arzuwlarymyz ýerine gelýär; maksadymyza gowu$ýas. Diýmek bize jogap beren Sensiň!"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Tahyr2005 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Häzirlikçe Türkçesini

Häzirlikçe Türkçesini goýýan, Allajan wagtym bolsa terjimesinem ýazaryn(Türk dilini bilmeýän agzalarymyz üçin)!!!

Peygamberimizini insani ve peygamberlik yönü (hadis ve ayetlerle anlatım)

Hz.Peygamberin birbirinden farklılık arzeden iki şahsiyeti vardır :

1-İnsani yönü

2-Peygamberlik yönü

Hz. Peygamber, beşeri yönü itibariyle bizim gibi bir insandır. O'da yer, içer, sıcaktan soğuktan etkilenir. Yarın ne olacak, ilerde neler olacak bilemez.

Risalet yönüyle ise, vahye mazhardır. Allah'dan gelen mesajlara bir alıcı durumundadır.

Peygamberin bir beşer olması, O'nun için bir noksanlık değil, aksine bir kemâldir. Bir beşer değil de, bir melek olsaydı, insanlara önder olamazdı, rehberlik edemezdi.

Sahabiler, Hz. Peygamberin beşeriyet ve risalet yönlerini ayırt edebiliyorlardı. Mesela, Bedir savaşı öncesi Rasulullah orduyu bir yere yerleştirdiğinde sahabilerden Hubab B.Münzir "Ya Rasulullah, eğer buraya yerleşmemiz Allah'dan sana gelen bir vahiyle değilse, suları tutup düşmana göre avantajlı bir durumda olmamız daha uygundur" der. Hz.Peygamber uygun görür. Hubab'ın görüşüne göre hareket edilir.

Rasulullah risalet yönüyle bir takım gaybî sırlara mazhardır. Bunun en büyük delili başta kur'an'dır. Kur'an'ı Kerim'de bunun çok örneklerine rastlamaktayız.

"Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir sır söylemişti. Fakat eşi, bunu başkasına haber verdi. Allah bunu, peygamberine bildirdi. Peygamber, bir kısmını söyleyip bir kısmından vaz geçmişti. Peygamber bunu haber verince eşi "bunu sana kim haber verdi" dedi. Peygamber, "Alim ve Habîr olan Allah haber verdi" dedi" (Tahrîm, 3)
.
Allah'a emanet olun arkadaşlar...
diğer arkadaşlar sizinkini bulmaya çallışıyorum

peygamberlik yönü

Yüce Allah, insanlar içinden seçtiği bazı insanlara vahiy yoluyla buyruklarını bildirir. Seçilen bu insanlara peygamber denir.

Peygamberler, Allah'ın doğru yolu göstermek için görevlendirdiği elçilerdir. Onlar, yolunu şaşıran, sapıklığa, acılara ve bunalımlara düşen insanlara birer kurtarıcı olarak Allah tarafından gönderilmiştir.

Peygamberlerin ortak amacı, tek Allah inancını ve öldükten sonra dirilme ile başlayacak olan ahirete imanı sağlayarak, insanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.

Hz. Muhammed (s), Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusudur. Allah vahiy yoluyla ve çoğu kez Cebrail meleği aracılığıyla buyruklarını ona bildirmiş ve ona ayetler indirmiştir. Kuranıkerim'de Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s) son peygamber olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir.

"Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. O, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur."(Ahzab Suresi 40. ayet)

Hz. Muhammed (s) bir peygamber olarak, ona gelen ayetleri insanlara ulaştırmıştır, böylece tebliğ görevini yerine getirmiştir. Bu ayetlerde bir çok öğütler, bilgiler, emir ve yasaklar bulunmaktadır. Peygamberimiz onları insanlara bildirmiş,Allah'ın çağrısını herkese duyurmuştur.

Hz. Muhammed (s) ona gelen ayetleri aynı zamanda gerek sözleriyle gerekse davranışlarıyla açıklamış, ayetlerin nasıl anlaşılacağını insanlara öğretmiştir. Böylece Allah'ın ayetlerde kastettiği anlamlar insanlar tarafında iyice anlaşılmıştır.

Peygamberimizin peygamberlik yönünden biri de, Kuranıkerim'deki öğütleri bizzat uygulayarak, insanlara öncülük etmektir. Namazı, orucu, zekatı, iyilik etmeyi, güzel davranışlarda bulunmayı, ilk Müslümanlar Peygamberimizden görerek öğrenmiş, kendileri de aynısını yapmışlardır.

Hz. Muhammed (s) fiziksel özellikleri ve biyolojik bir varlık olarak normal bir insandır; fakat biz insanlardan önemli bir ayrıcalığı vardır: O, Allah'ın insanlar için seçtiği bir elçidir.

insani yönü
istediğinizi yzın

Peygamberimiz, varlık yönüyle herkes gibi bir insandı. Normal bir şekilde anne babadan dünyaya gelmiş, normal bir insan olarak büyümüş, gelişmiş, evlenmiş, çocukları olmuş ve eceli geldiğinde bu dünyadan göçmüştür. Peygamberimizin bu yönüne onun 'insani yönü' denir. Peygamberimiz canlı bir varlık olarak insan olmasının yanında, aynı zamanda bir peygamberdi. Yani Allah'ın insanlara öncü olarak seçtiği bir insandı. Peygamberimizin bu yönüne de onun 'peygamberlik yönü' denir. Bu konuda Peygamberimizin insani yönünü inceleyeceğiz.

Peygamberimiz, bir melek veya manevi varlıklardan biri değildi. O bir insandı. Herkes gibi yorulduğunda dinlenir, uyur, acıktığında yemek yer, bazen neşeli bazen üzüntülü olurdu.

Peygamberimiz, onu insanüstü bir varlık olarak yüceltme tehlikesine karşı, sıkça uyarılarda bulunmuş, "geçmişte insanların kendi peygamberlerine yaptığı gibi siz de beni tanrılaştırmayın" şeklinde uyarılarda bulunmuştur. Bu nedenle resmini yapılmasını yasaklamıştır. Peygamberimizin en büyük endişelerinden birisi, Hıristiyanların Hz. İsa'yı tanrılaştırmaları gibi Müslümanların da kendisini olağanüstü bir varlık haline getirip tanrılaştırmaları tehlikesiydi.

Kur'anıkerim de bu konuda uyarılarda bulunmuştur: Örneğin:

"De ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Farklılık yalnızca, 'ilahınız tek bir ilahtır' şeklinde bana vahiy gelmesidir." (Kehf Suresi 110. ayet)
Peygamberimizin insani yönüne ait özellikleri (Şemail)

Peygamberimizin insani yönüne ait özelliklerine "Şemail"denir. Peygamberimizin ashabı, bu kutlu insanın dış görünümünün güzelliği, görenleri hayran bırakan heybetinden nuruna ve duruşundan gülüşüne kadar Allah'ın onda gösterdiği çeşitli güzellikler hakkında pek çok detay aktarmışlardır. Sayıca oldukça kalabalık olan sahabe, bu güzellikler hakkında birçok bilgi vermiştir. Bazı sahabe onu genel özellikleriyle tarif ederken, diğerleri uzun ve detaylı anlatımlarda bulunmuşlardır. Bu anlatımlardan bazıları şu şekildedir:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı... Burnu gayet güzel idi... Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı... Boynu sanki bir gümüş ışıltısı idi... İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi... "

Enes b. Malik (ra) anlatıyor:

"Peygamber Efendimiz (sav) orta boylu idi; uzun da değildi, kısa da değildi; hoş bir görünüşü vardı. Saçı ise ne kıvırcık, ne de düzdü. Mübarek yüzlerinin rengi ise nurani beyazdı.

Bera b. Azib (ra) anlatıyor:

"... Resullullah Efendimizden daha güzel birini görmedim. Omuzlarına varan saçları vardı. İki omuz arası genişçe idi. Boyu ise ne kısa idi, ne de uzundu

Hz. Ali'nin torunlarından İbrahim b. Muhammed (ra) rivayet ediyor:

Peygamber Efendimiz (sav), ne aşırı derecede uzun, ne de kısa idi; O bulunduğu topluluğun orta boylusu idi. Saçları, ne kıvırcık ne de dümdüzdü; hafifçe dalgalı idi. Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz; gözleri siyah; kirpikleri sık ve uzun; omuz başları iri yapılı idi... O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısı idi. Kendilerini ansızın görenler, O'nun heybeti karşısında çok şiddetli heyecanlanırlar; üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlar ise, O'nu her şeyden çok severlerdi. O'nun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse; Ben, gerek ondan önce, gerek ondan sonra, onun gibi birisini görmedim, demek suretiyle, O'nu tanıtma hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi.

Hz. Hasan (ra) naklediyor:

"Resulullah Efendimiz, yaradılıştan heybetli ve muhteşemdi. Mübarek yüzü, dolunay halindeki ayın parlaklığı gibi nur saçardı. Orta boyludan uzun, ince uzundan kısa idi. Saçları kıvırcık ile düz arası idi; şayet kendiliğinden ikiye ayrılmışlarsa onları başının iki yanına salar, değilse ayırmazlardı. Uzattıkları takdirde saçları kulak yumuşaklarını geçerdi. Peygamber Efendimiz (sav)'in rengi, beyaz ve parlak renkte, yani nurani beyazdı. Alnı açıktı. Kaşları; hilal gibi, gür ve birbirine yakındı.

Boynu, gümüş berraklığında idi. Vücudunun bütün azaları birbiri ile uyumlu olup yakışıklı bir yapıya sahipti

"Allah Resulünün alnı geniş olup hilal kaşlıydı, kaşları gürdü. Iki kaşı arası açık olup, halis bir gümüş gibi bembeyazdı. Gözleri pek güzel, gözbebekleri simsiyahtı. Kirpikleri uzundu. Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi parıldardı. Iki dudağı da emsalsiz şekilde güzeldi... Sakalı gürdü. Boynu pek güzeldi, ne uzun ne kısaydı. Boynunun güneş ve rüzgar gören kısmı altın alaşımlı gümüş gibi parıldardı... Göğsü genişti, göğsünün düzlüğü aynayı, beyazlığı da ayı andırırdı... Omuzları genişti... Kol ve pazuları irice idi. Avuçları ipekten daha yumuşaktı.

Sözcük Bilgisi

Ashap (eski yazım kuralına göre ashab şeklinde de yazılmaktadır): Peygamberimiz dostları, arkadaşları, Müslüman olup, onu görme onurunu elede etmiş olanlar.

Sahabe: Ashap ile eşanlamlı.

Sahabi: 'Sahabe'nin tekili.

(ra) veya (R.A.): Radiyallahu anh: Allah ondan razı olsun. (Sahabe için söylenmesi gelenek olmuştur)