03 MAY 2009 PIKNIK

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

3 MAY 2009-LONDON , PHILIP LANEDE BRITISH*TURKMENLERIN DYNC ALIS GUNI BOLJAK (PIKNIK).

HEMME TANYS-DOSTLARY CAGYRYAS. DYNC ALYSLYKDA HODUR HYZMATLAR WE SPORTLAR BOLJAK!!

MASGALALARAM GATNASYP BILER! KAROCHI HEMMELERE, OK!!!

BU HAKYNDA MAGLUMATLAR YAKYNDA!!!!!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yokarda adres bar ekeni doly

Yokarda adres bar ekeni doly bolmadik.

Garabekewul-dan:

bu yerde doly salgysyny hem goyayyn!

336 PHILIP LANE, LONDON N15 4 AB DOWNHILLS PARKDA!

MU PICNIGE HEM TURKMEN:

MASGALALYLAR,
OGLANLAR
GYZLARY/ZENANLARY CAGYRYARYS!

OZ TANAYANLARYNYZA HEM AYDARSYNYZ WE AKTIW GATNASHARSYNYZ DIYIP UMYT ETYARIN!

MEN HEM BARYAN NESIP BOLSA

BARINI GOREN LONDONLYLAR,

BARINI GOREN LONDONLYLAR, ANGLIYALYLAR, SIZEM GELIBERMELI. UTANMALI DAL.

BARMI GELYANINIZ :-)

yurekde name bolsa dil

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

yurekde name bolsa dil

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Chepdaki OGUZHAN kimay?!

Chepdaki OGUZHAN kimay?! Bizin Pekindaki komandamyzyn formasy, ady...!)))

ady Eziz onun bilen hem shol

ady Eziz onun bilen hem shol piknikde tanyshdyk..

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

yurekde name bolsa dil

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

ynha duyn bolsa shol piknigi

ynha duyn bolsa shol piknigi gecirdik. gaty gowy boldy, garashylshyndan hem!!
howa-da biraz shemmally diymesen sheyle gowy howa, tuys yaz guni-di.
tuweleme oglanlar hem gaty gowy gatnashdylar!!
ps- emma gaty kan arsenally bar ekeni sholaryn gyzyl renkleri gozume yakmadylay :)))

shol yerde, shu uyshmeleni guran, we shu turkmen oglanlaryn bir yere toplanmagy ucin jan cekip alada edenlere minnetdarlygymyzy bildiryaris.!!

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

yurekde name bolsa dil

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

ynha bu super dortlük

ynha bu super dortlük diyyanleri, gaty güyçliler howw :))))

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

hehe eşikleri gaty owadan

hehe eşikleri gaty owadan diyjek boldumlay ;):)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Style 5 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme goz degmesin...tuf-tuf..Hay gelip bilmedikda"

gynanma, yenede bir pursat

26 IYUL DA TURKMEN PIKNIGI-2 BOLJAKDYR. TANYSHLARA HABAR BERIBERIN.YERINI DOLY WAGTYNY YAZARYN ENTEK BELLI DAL YERI.
RE: Style ucin

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

Piknik barada: A-

Piknik barada:

A- Gatnaşyk:

1-Gyz we zenan türkmenlerden hem birnäçesi gatnaşypdy.

2- Otuz gowrak oglan we 10 töweregi türkmen zenanlary bardy;

Agzalardan gelenler hem bardy. Nahar(lahmajun) iýip otyrkak, gep talyplr.çom we tmolympiad.org sahypalaryna ýazdy. Onsoň gülüp başladyk. :Aý, pylan wagtda pylan biri şeýle ýazypdy." diýilýär welin, aý, goý-a, şol ýazan mendim-dä diýip biri çykýar.

Azyndan 8-10 sany dagy agza bar ekeni. Myhmanlar hem bardy. Käbirleri öz agzalyk atlaryny gizlediler.

Garaz, gowy boldy

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

ay sena onardynay

name iyenimizem yazaymaly ekeniznizda how, bucha bolanyna gora!:)))))))))))))

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

hehe iyip icilenler hakda

hehe iyip icilenler hakda asakda yazypdym emma takat etmansin da doly okamana :) :D

MILLET AY HALAYYK DUSHUSHYK YENE-DE SHOL ONKI YERDE BOLJAKDYR HOW GELIBERMELI ESHIDEN ESHITMEDIK :)
MOWZUGYN BASHYNDA BOLMALY ADRESSI...

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

B- Howa ýagdaýy: Ilki

B- Howa ýagdaýy:

Ilki internetden seredipdik şol 3 Naý bazar güni üçin howa ýagdaýyna. Maglumatlar şol günüň ýagyşsyz, gün çykyp duran we gowy gündügini aýdýardy. Şeýle hem boldy. Az-kem şemal bar diýäýmeseň.

Sagat irden 10-da başlap, ikindinara 6-7 lere çenli dowam etdi.

Kerim agaň setirleri boýunça:
"Tanyşdan dost tutun,
Ýatlardan tanyş." diýip, bizem hem tanyşlar hem-de dostlar edindik. Elbetde, içinde bäriniň agzalary hem bardy, hatda, agza bolmak isleýänlerem

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

- nämeler etdik: Ilki baran

- nämeler etdik:

Ilki baran parkymyzda oňatja bir ýer tutdyk;
Soň goşlary goýup, gelýän türkmenleri bir ýere jemlemäge başladyk;
Soň futbol meýdançasyny eýeledik başga hiç kim girmez ýaly-basyp aldyk
Adam sany ýetdem welin, derrew iki topar döredip, bäsleşige başladyk.
Zenanlar futbola kän gyzykmansoňlar, aýry bir ýerde halyň üstünde özara gürrüňe başlapdylar şol wagt.

Futbol diýseň gyzykly boldy. Onam aýrtyn aşakda ýazaýaýyn

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Ilki 8-8 bolup oýnap

Ilki 8-8 bolup oýnap başladyk. Uly meýdança bize has uly boldy, şoň üçin kiçeltdik ilki.
Gyzykly oýun boldy.

Men (ata) e garabekewul ikimiz 1 topardan bolduk, ony aýratyn seçip aldym-laý,s ebäbi ol derwezebandy. Elindäki ellikleri, dyzyndaky sargylary bn gözüme ilen badyna, birinji ony seçipdim

Jemi 3 oýun oýnadyk. 3-sinde hem biziň topar ýeňiji boldy Oýunlaryň netijelri şeýleräk boldy:

1.oýun: 5-3
2.oýun: 6-4
3.oýun: 7-6

Ata aga yzda goragçy oýunçylaryň biri bolmagyma garamazdan 3 gol atypdy şol oýunda. 1 penalty, bir uzakdan urgy/depgi we 1-em kelle bn. Yzyndan üýtgeşik begençden ýaňa, howa uçjak bolaýypdy. we sonundan hem sol meshhur ashyr atylshyny gorkezdi weli, herkimin gulagy yokarda galdy :)))

Maksat-çh(talyp.comyn agzasy. we turkmenistanda hem 16 yashlylar arasynda 1 yer alan oglan, oyuna gaty guycli) 3.oýunda geldi we biziň garşymyza oýnady. Ýöne ýeke özi bir topar ýaly oýnap, bizi erbet heläk etdi bar-a. Tutup urýadym tasdan Oň jigisi Seýit hem (ol yere agza boljaklardan) şeýleräkdi. Menden ýaňa oýundan sowap başlapdy welin, 1 gol salansoň dagyn, dünýäde ondan bagtly adam ýok ýaly begenipdi

Bolýar-da, oýunlar hem şeýle geçdi

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

d- iýip-içgiler: 1-

d- iýip-içgiler:

1- lahmajun;
2- her dürlisalatlar,
3- çal;
4- barbekü, ýöne etsiz (çörek, peýnir, pomidor, hyýar, salami, lettuçe/marul)
5- her dürli gazly içgiler (fanta, kola, 7up, suw hem)
6- dürli tortlar;
7- dürli miweler;
8- pişme (şekerli)

aý, başga-da bar bolsa bardyr welin, şular ýetikmikä diýýän

Azyndan 60 adam geler öýdüpdik, köp bolsa 100, ýöne 40 adam gowrak gelensoň, getirilen zatlar 1.5-2 esse artansoň, iýip-içip gerk-gäbe doýupdyrys

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Soň UK-däki kä zatlar

Soň UK-däki kä zatlar barada özara gürrüňdeşlik boldy, olardan käbirleri:

1- UK wizanyň kynlaşýanlygy we şertleri;
2-
Londondaky iňlisçe kurslar we uniwersitetdir magistraturalar barada;
3- Bärdäki krizis;
4- Iş ýagdaýlary;
5- UK-y gezmek
6- Londonda mundan soňky türkmenleriň guramaçylyklary barada we .m. zatlary özara maslahatlaşdyk.

Başga-da zatlar, elbetde, gürrüň edilendir, ýöne ýada düşenler şular häzirlikce.

Şu wagda deňiç sypdyrman ýazgylarymy(zy) okanyňyz üçin, minnetdarlyk bildirýäris

Bagtly boluň, adamlar

Salam we dileg bn!

(bu yazgylar ata(aga) agzamyzyn yaznlarynda copy edilip alyndy! biz hem name "tayyar zadyn eyyesi" bolaydyk,...

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Maladis !!!"
  • Tahyr2005 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"