"Göni Ýol"...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Göni ýol

Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh.

Günleriň birinde 104 adamdan ybarat bolan aýal-erkek, we çagalar M1 981 nomerli uçara mündirilip, 19 reýsy bilen Žykarta şäherinden uçyp çykýarlar. Olar Singapura dynç alyş uçyşlara öwrenişen soň, olar barmaly ýerimize barmarys diýip hiç kimiň pikirinde-de ýokdy. Olaryň ’’Boýengi 737’’ Palenbanganyň golaýlarynda birdenkä aşak düşüp başlady, we Suneý Musi şäheriniň golaýynda aşak (ýere) gaçyp çym-pytrak bolýar, ýolagçylar bilen sürižiler ölýärler.

Bütin ýer ýüzinde adamlar ölüm bilen duş gelýärler: ýer-titremeler, howanyň dürli üýtgemekleri, dürli betbagytçylyklar, we her dürli uruşlara sebäp bolup adamlar ölýärler. Buda bolsa ynsanyň ölümiň öňüni almak üçin etžek zatlarynyň ýokdygyny aňladýar. Başgalaryň ölmegine dürli pis keseller sebäp bolýarlar. Biz ölmäge taýynlyk göržek bolup çalyşýarys, ýöne welin biz onuň gelžek wagtyny bilip bilmän, we onuň gelmeginiň - de öňüni hem alyp bilmeýäris.

Käbirler ömrüni uzaltžak bolup dürli esaslary ulanýarlar: olar çilim çekmegi taşlap beden-terbiýe bilen meşgullanyp belli zatlary iýip ähli zatlary edip ömrüni uzaltžak bolup synanşýarlar. Ýöne bir zat biziň ählimize bes-belli her näçede öňe gitmäge synanşsak hem biz belli bir wagtda ölmeli.

Käbirler ölüm hakynda aslada pikirlenmeýärler: üýtgeşik bir howp abanyp durmasa, puly-iýmiti ýeterlik bolup, gelžekleri ýagty, maşgalalary abadan, daşyndan azar berýän bolman, žemgyýetiň arasynda görnükli kişi bolan wagtlary ölüm olaryň pikirinden daşda. Ýöne ölýänler diňe bir ýaşy ýeten garrylar bilen horluk çekýänler däldir: eýsem ýaşlarda, ýanyp duran güýç-gužurly, entek ýaş adamlar hem birden ölüp bilerler. Ölümiň öňünde biziň hemmämiz deňdiris.

Özüniň dogruçyl bolanlygy sebäpli, Alla Tagallanyň bizi žennete ýada dowzaha ibermäge doly güýži bilen haky bardyr. Onuň ady Ar Rahman Rahym (Rehimli we Rehimdar) şonuň üçinde bolsa, Ol biziň ölmäge we kyýamat güniniň gelmegine taýyn bolmalydygymyzy duýdurýar. Her bir adamyň ölmeli güni belli bir wagtda ýetip geler, şonda şol ahyrky günde, kyýamat güninde, şol wagt seniň we meniň entek bu ýerde ýaşan wagtymyzdaky eden işlerimiz hakynda žogap soralžakdyr.

Şonuň üçinde biziň elmydama, ylaýtada häzirki wagtda taýyn bolmalydygymyzy, Alla Tagalla bizden talap edýär. Kimde kim elmydam taýyn bolup, kim Syratul Mustakim (Göni ýol) bilen ýörese, şol adam Hudaýyň halanydyr.

Bu dünýýa wagtlaýyndyr.
Durmuş bilen ýaşaýşyň manysy nämedekä?

Bu dünýe wagtlaýyn. Durmuş, hatda baýlygyň hem özi, bug ýaly, bir az wagta peýda bolup, soň bolsa ýitip gidýär. Emma biziň ýaşaýşymyz bu dünýeden has beýikdedir, we bu dünýäniň wagtyndan hem has uzyn bolup, we öňe geçip gidýär, sebäbi ol bize baky ýaşaýan Alla tarapyndan berilendir.

Köpler bu dünýäniň şatlygy, we bagty üçin ýaşaýarlar. Biz günlerimiziň her birini diýen ýaly şu durmuşyň aladalaryna bagyşlap geçirýäris. Biz köp zatlaryň gözleginde, puldyr, ýada bolmasa iş, ýada başga şat wagt geçiriş ýerlerini, ýöne bu zatlar şeýle tiz geçýär welin, biz ahyr soňy olaryň gutarýandygyny, we durmuşyň manysynyň ýitendigini düşünýäris. Şu göze görünip duran bagtyň yzyndan ýetiň diýip, şeýtan hem biziň gulagymyza ýuwaşlyk bilen pyşyrdap durýar. Ol biz durmuşymyzy günäde ýaşap, ahyry soňunda-da bolsa ömürlik dowzahda galmagymyzy isleýär.

Biz başymyzdan erbeti gowulykdan köp geçirýändigimiz hem hakykatdyr. Ahyrynda, biziň žanlarymyzyň hožaýyny bolan Allanyň ýanyna gaýdyp barmalydygymyzy ýadymyzdan çykaryp, biz durmuşymyzyň manysynyň bardygyna göwnimiz ýetenok.

Ýöne welin Alla Tagalla elmydama bize dogry ýoly görkezip, bize hakyky bagtyň nämededigini görkezmegiň ugryndadyr. Onuň diýenine boýun bolan wagtymyz, bu dünýede özümizi halal we arassa saklamak üçin güýç tapýarys. Onuň Syratul Mustakim, ýagny (Göni Ýoly) bilen ýöränimizde, biziň durmuşymyz Ol tarapyndan arassalanyp, şeýle derežede päklenýär welin, biz hatda Onuň günäsiz we abadan žennetiniň ýaşaýžylary bolup bilýäris.

Ahyrzamanda, adamyň ruhy iki ýere düşüp bilýär. Ol ýerler, žennet bilen dowzahdyr. Belli bir wagtda biziň ruhymyz (ýagny biziň özümiz), kyýamat güninde sud ediler, ýanky ýerleriň haýsy-da bolsa birine baryp, soň ol ýerden yzyna ýol bolman, ýada biziň düşen ýerimizi hem üýtgetžek zat bolmaz. Biz şol düşen ýerimizde baky bolmaly bolarys.

Häzirki wagtda biz haýsymyz öleris diýip hiç zat bilmän aýdyp bilmeris, şonuň üçin-de, bolsa biz gelžeki baržak ýerimimizi häli şindi ýerdekämiz saýlamaga mümkinçiligimiz bar.

Gelžeki baky bolmaly ýeriňi edip, sen haýsy ýeri saýlap alarsyň?

Žennet
Žennet - bu iň bir ažaýyp, dynç alyş üçin ýerlikli, we baky durmuşyňy geçirmek üçin iň bir gözel ýerdir. Ol ýeriň salkyn bag-bakžaly, täsin, žadylaýžy owadanlygy bar.
Žennetiň gözelligini adamyň akyl-huşy beýan edip bilmez. Buny bize, Kitap ýagny şol ýerdäki adamlar, Alla Tagallanyň halas eden, günäniň agramyndan we öz ýazyklary bagyşlananlar, diňe şol ýerde bolup bilžekdigini aýdyň görkezýär.
Ýöne biz günäli adamlar bolup şol ažaýyp ýere nähili ýollar bilen ýetip bileris?

Ol gözel ýere diňe Alla tarapyn mukaddeslenen adamlar baryp bilerler. Isanyň bizler üçin nämäni taýynlap goýandygyny Gurhanda Alla Tagalla bize açýar, bütin adamzat üçin Isa, Meremiň Ogly mukaddes sowgadydyr.

«We Biz Ony adamlar üçin alamat ederis, we Biziň rehimdarlygymyz». Sura 19:19, 21
Asmanda we ýerde Alla Tagalla Isanyň adyny baş ýerde goýdy.

«Mesih atly Isa, Meremiň ogly, golaýdaky we indiki dünýälerde täsin, we ynanýanlardan». Sura 3:45
Dowzah.
Dowzah - bu iň bir erbet žebir çekmek üçin niýetlenen ýerdir. Ol ýeriň düşen adamlary ömürlik žebir çekýärler, hatda olaryň eşikleri, ýassyk-düşekleri otdan edilen ýaly. Ýalyn olary bütünleýin gurşap dur. Ol ýerde baran ýeriňde garankylyk, ot bilen tüsseden doly. Şol elhenç ýere gözleri körelip, dilleri lal, we gulaklary ker. Ol ýerde diri žanlar öli ýaly. Ol ýeriň žebiriniň hem soňy ýok. Ilki ýaradylan adam Adam-atanyň wagtyndan bäri, Şeýtan ähli adamlary azdyryp, aldadyp gelýär. Olar şol sebäpli günäli bolup, şol ýerde bolmaga ikiuçsyz düşmelidirler.

«Siziň araňyzda oňa düşmežek ýokdyr, seniň Rebbiň üçin bu iş-bellenen zatdyr». Sura 19:71

Al Syratul Mustakim
(Žennetiň göni ýoly)
Alla Tagallanyň Öz kelamyndan hemme açan we görkezýän zatlaryna ynanýanlary şol žennetiň göni ýolundadygyny biziň ählimiz bilýäris. Muňa goşmaça şol wagty-wagtyna ýerine ýetirilýän dogalar, berilýän sadakalar üçin kyýamat güninde öz sylaglaryny žennetde alarlar.

«Ýöne berk bilýänler, we ynanýanlar, şol saňa berilen zatlara ynanýanlar, hemde senden öň iberilen zatlara, we dogalary ýerine ýetirýänler, we päklenýänler, we Alla ynanýanlar we kyýamat günine - bulara Biz uly sylag bereris». Sura 4:162

Ýöne welin biziň näçämiz şol Allanyň açan aýdyň alamatlardyr-wakalaryň bizi şol göni ýolda saklap bilžekdigini bilýäris?
Egerde Alla tarapyn aýdyň hadyslar bolmasa, biz şol göni ýolyň hakyky göni ýoldygyny nädip bilip bileris? Hudaýyň açan alamatlaryny bilmesek, Alla Tagalla biziň olara ynanýandygymyzy nädip görer?

Biz žennete barmak üçin bizde ýeterlik zatlaryň bardygyny näme bilen we nenen ölçäp bileris? Biz žennete düşmezden öňürti dini kanunlara nähili halda berk boýun bolup, olary ýerine ýetirmeli? Men žennete girmäge doly hakym bar diýip aýdyp biler ýaly ýerine ýetirilmeli dogalardyr sadakalaryň sany näçe? Bu sowallara diniň kanunlary bize aýdyň žogap berenok.

Hakykatdan hem biziň näçämiz Alla Tagallanyň şol žennet ýolundan äkidýän nusgalaryny doly beržaý edýäris? Biz žennete düşmegimizden öň, şol boýun bolmaly nusgalary, dogadyr sadakalary ýerine ýetirmäge biziň näçämizde güýç, we gaýrat bar? Netižede, köp adamlar, hatda žan çekip dogalar okap, sadaka sogap işlerini etselerde, olaryň ýan ýoldaşy şübhe bilen ýigrençdir. Asyrlar boýy, Alla Tagalla biz Oňa doga edip, şol Onuň biz üçin taýynlan pes-pällik, we mukaddes ýoluny, Onuň Özi bize görkezsin diýip soramalydygymyzy Ol bize aýdýar.

«Bizi göni ýoldan äkit». Sura 1:6

«Hemme ynanýanlar! Alladan gorkyň, Oňa golaýlaşyň».
Sura 5:35

Siz bu ýol hakynda bilýärdiňizmi?

Iň Rehimdar we Rehimli
(Ar Rahman Rahym)
Sura 1:3
Güdreti güýçli Hudaý iň rehimli we rehimdar bolanlygy sebäpli Ol bize gaýtadan Öz ýolbaşçylygy bilen Kurhanyň üsti bilen ýatladyp durýar. Geliň Kurhanyň we hadyslaryň diýänlerine ser salalyň.

Aşakdaky ýazylşy ýaly:

Kurhanyň we hadyslardaky biz žennete barmak
üçin bar bolan ýolbaşçylyk

1. Yzyndan eýermek üçin göni ýol Isadyr!

«Hakykatdan hem Ol-wagtyň alamaty. Munyň şeýledigine şübhelenmäň, we Meniň yzyma düşüň! Bu – göni ýoldyr» Sura 43:61

2. Boýun bolmak üçin şam-çyrag Isadyr.

« Haçanda Isa aýdyň alamatlar bilen gelende, Ol diýdi: Men size akyl bilen geldim, we siziň dawalaşýan zatlaryňyzy aýdyňlaşdyryp düşündirerin.» Sura 43:63

3. Isa dawalaryň arasynda hakykady sözleýär.

«Bu Isadyr, Meremiň Ogly haka görä, we olar munyň şeýledigine şübhelenýärler». Sura 19:34

4. Isa Allanyň pygamberi we Onuň Sözüdir.

« Sebäbi Mesih, Isa Meremiň Ogly-Allanyň ibereni we Onyň sözi» Sura 4:171

5. Isa Hudaýyň Ruhy we Onuň Sözi.

«Isa hakykatdan hem Allanyň Ruhy we Sözidir».
(Hadis-Anna-s Bin Malik sah. 72)

6. Isa Ymam Mahdidir.

«Laa mahdian illa Isabnu Mariýam» «Meremiň Ogly Isadan başga Imam Mahdi ýokdyr
(Hadis Ibnu Madžah)

7. Isa adamyň islegi boýunça dogman, eýsem Hudaýyň Ruhydan doguldy.

«We şol päkligini saklan… We Biz Oňa Ruhymyzdan berdik, we Ony we Onuň Ogluny dünýäler üçin alamat etdik».Sura 21:91

8. Isa doguldy, öldi we direldi.

«We şol gün mana parahatçylyk bolar, meniň dogulan günim, we ölžek günim, we ýenede direlžek günimde» Sura 19:33

9. Isa ölenden soň täzeden direlip, baky ten alyp, ynamsyzlardan beýgeldilendir.

« Alla Tagalla diýdi: Isa, Men Seniň žanyňy alaryn, we Seni Özümiň ýanyma alaryn. We Men Seni ynamsyzlardan aýryp goýaryn. We Seniň yzyňa eýerenleri ynanmaýanlardan beýikde goýaryn». Sura 3:55

10. Isa dürli pis kesellerden açyp, körleriň gözlerini açdy.

«Men köriň gözüni açaryn, kesellini hem sagaldaryn, we ölüleri Allanyň rugsady bilen direlderin».Sura 3:49

11. Isa ölüleri direldipdi.

«Sen ölüleri Meniň rugsadym bilen direldýärdiň».
Sura 5:110

12. Güdüretler we Mukatddes Ruh Alla tarapyn Isa berilipdi.

«We Biz Isa Meremiň Oglyna aýdyň alamatlary berdik, we Ony mukaddes Ruh bilen güýçlendirdik». Sura 2:253

13. Alla Tagalla Isany, Allanyň pygamberini inkär edenleri «kapyr» hasap edýär.

«Olaryň ynanmaýandyklary üçin, we Merem hakynda uly ýalan sözlediler». Sura 4:156

Ähli ýazgylardaky ruhanlar Isa ynanarlar.

«Hakykatdan hem ýazgylardaky adamlardan Oňa ynanmažak hiç kim bolmaz, Onyň ölümine çenli we Onyň direlen güninde Ol olaryň ýalnyşlaryny görkezer». Sura 4:159

15. Kanun Kitabyny, ýagny Töwraty, we Inžili inkär edenler «dynsyz» ýagny kapyr höküminde Alla tarapyndan seredilžekdir.

16. Isa Hudaýyň Sözi bolanlygy sebäpli, Ol Alla tarapyndan gelip biziň üçin Kitaby açýar.

«Ol Kitapdadyr, akylly we beýik» Sura 43:4

17. Zemin bilen asmanyň üstinden häkimiýetçilik Isadadyr.

«Perişdeler diýdiler: Merem, Alla Seni şol söz hakyndaky habar bilen begendirýar, Onuň ady Mesih Isa, Meremiň Ogly, golaýdaky we indiki dünýälerde täsin we ynamdarly»
Sura 3:45

Bu dünýäniň we gelžeki dünýäniň üstinden güýži, haky, we häkimiýeti Isada bardyr. Isa göni ýoldyr, kurhanyň bize ýatladyşy ýaly, Isanyň yzyna eýerýänler kapyrlardan beýikdedirler. Isa Alla Tagalla üçin şeýle wažyp bir adam bolupdyr welin, kurhanda Onuň ady 97 sapar ulanylypdyr.
Ženneti uly owadan we täsin köşk bilen deňeşdirip bolar. Mysal üçin, egerde şol köşkdäki ýaşaýan prezident, ýada hožaýyn sizi şol köşge çagyran bolsa, sizde girip bilerin diýip şep-şübhe bolup bilmez, sebäbi ol adam şol ýeriň eýesi bolup, şol köşgde doly haky bar.

Ýöne egerde men, ýönekeý bir şol ýerdäki hyzmatkär bolup, hiç hili hakym bolman sizi çagyrsam, siz elbetde şübhelenip başlarsyňyz: belki-de köp haražat, güýç sarp eden soň, şu ýoly geçip, indi hem köşge girmäge rugsat edilmese nätžek?

Özüniň rehimdar bolanlygy sebäpli, Alla Tagalla Isany ýanky hökümdar höküminde goýdy. Onuň ruhy hemde alamaty bütin adamzady žennete eltmek üçin niýetlenendir. Isa Alla tarapyndan iberilip, bize Onuň gymmatly çagyryşyny getirdi. Isa Alla tarapyndan ýokardaky kitapdan geldi, we Allanyň sözi höküminde gelenligi sebäpli, Onuň sözi ýalňyşsyz we düzümi boýunça päkdir. Isa Hudaýyň Oňa tabşyran işini şowly, we gyşarnyksyz ýerine ýetirdi: kim-de kim Ony kabul etse, we Allanyň göni ýolyndan Onuň yzyna eýerse, şol adam dogruçyl ýaşap žennete baržakdygyny berk bilip biler. Şonuň üçin-de bolsa, Alla Tagalla kurhanda aýdyşy ýaly, Isa bu dünýede uly sylagdadyr we ähli Oňa boýun bolýanlar žennetde öz sylaglaryny alarlar. Muhammet pygamber öz ölüminiň öň ýanynda öz eden açyşlarynda kurhanda täsin habarlar beýan edýär.

Иň Beýik Ýan Ýoldaş
Muhammet pygamber ölüminiň öň ýanyndaky dogasy:
«Eý Hudaýym, meni bagyşla, maňa rehimiň gelsin we meni iň beýik Ýoldaş bilen bileleşdir».
(Hadis Şahi Bukari 1573)

Soňra bolsa Muhammet pygamber elini ýokary galdyryp diýdi:
«iň beýik yoldaş»(Hadis Şahi Bukari 1574)
Soň elini göýberip, dünýäden ötdi.

Şahy Bukarynyň hadysalalarynyň ýazgylaryna görä şol «ýoldaş» pygamberlerden we perişdelerden bolmaly. Ýöne welin perişdeler iň beýik diýip atlandyrylan ýeri ýok. Şeýlelik bilen, Muhammet pygamberiň in beýik ýan ýoldaşy perişde bolman eýsem pygamber bolan bolmaly. Onda pygamberleriň haýsysy şol «iň beýik ýoldaş» diýen ada mynasyp bolupdyr?

1) Adam-Ata Şafiullah-Alla Tagallanyň päklän adamsy

2) Nuh Nažiullah- Nuh Allanyň halas eden adamsy.

3) Ybraýym Halyl- Ybraýym Allanyň halan adamsy.

4) Ysmaýyl Žabiullah- Alla gurban edilipdi.

5) Musa Kalimullah- Allanyň iberen adamsy.

6) Daut Kalimullah- Daua Allanyň yzyna eýeren adamsy.

Ýöne onuň özi şeýle diýärdi:

{Men Isa Meremiň Oglyna ýerde we asmanda iň ýakyndyryn. Ähli pygamberler bir maşgalaçylyga baglydyrlar. Atalary başga bolsada din birdir. Hadys şahy bukary 1501 «Isa Meremiň Ogly, bu dünýäde sylagda bol, we soňra şol Alla ynanýanlardan.» Cura3:45

{Men Hudaýdan ant içýärin, meniň žanym Onuň elinde. Hakykatdan hem wagt gelýär haçan Isa, Meremiň Ogly size gelip, Ol dogruçyl sud eder} Hadys şahih muslim 127
Şeýlelik bilen iň beýik ýoldaş Meremiň Ogly Isadan başga hiç kim däldir.

Bu iň beýik ýoldaş Alla tarapyndan şu sözleri diýer ýaly iberildi:

«Maňa boýun boluň- bu göni ýoldyr» Sura 43: 63,64

«Olar ýaly bolmaň, olar diýärler: Biz eşitdik, ýöne olar diňlänoklar.» Sura 8: 21,22

Şonuň üçin habardarlyk bilen Alla Tagallanyň aýatlaryny ýazyp alalyň. Olaryň diýenine boýun bolalyň, sebäbi olar Allanyň bize ýol görkeziži komposy ýalydyr.

Onuň diýenine boýun bolmagymyz üçin biz toba gelip, pälimizden gaýtmalydyrys.

Şol Allanyň bu görkezen ýazyp goýan göni ýolyndan gitmegimizi dowam edeliň.

Eýsem şol beýik ýoldaş Bize häzirki wagtda neneň kömek edip bilýär?
Şol beýik ýoldaşyň aýdyň hadysalary we wakalary şol Syratul Mustakim (göni ýoly) has-da aýdyňlaşdyrýar.

«Biz Isa, Meremiň Oglyna aýdyň almatlary berdik, we Ony mukaddes Ruh bilen
güýçlendirdik»
Sura 2:253, 256

Belkide biz öz dinimize uýup, köplenç adamyň çykaryp düzen adat ýedilen ýollaryna eýerip, Alla Tagallanyň täsin ýollaryny unudýarys? Belki biz Nabi Muhammediň düşünip aňan zadyny

duşumyzdan geçirdik? Bize şol Alla Tagalanyň beýik ýoldaşyň üsti bilen berilen aýdyň alamatlary gerek. Geliň şol ähli Allanyň kitapda ýok ýollarynyň hemmesini inkär edeliň.

Onuň aýdyň alamatlary bize şeýtanyň aldawly ýollaryny görkezýär. Olar bizler üçin Alla Tagallanyň dogruçyl ýollaryny açýarlar. Isa aleýssalamyň bize adamyň adat edilen ýollarynyň boşlugyny we ikiýuzliligini görkezýär.

Isanyň alamatlaryna boýun bolup başga ýollary inkär edenler, Allanyň ýolbaşçylygyndadyrlar. Olar elmydama ölüme-de, kyýamat güniniň gelmegine-de taýyndyrlar. Olarda žennete baržakdyklaryna çuňňur ynamlary bar,çüňki olar şol beýik ýoldaşyň päk mukaddesliginde özlerine pena tapandyrlar. Olar adamyň dürli adatlaryna eýermänlikleri üçin olaryň Hudaýyň öňünde hiç hili ýazyklary ýokdyr, we olaryň päk durmuşlary öz dogruçyl işlerine mätäç däldirler.
Biz başga ýollary inkär etdikmi?

Biz biziň iň beýik ýoldaşymyzyň bize Alla Tagallanyň bizler boýun bolar ýaly täsin berilen sözlerine gulak goýarysmy?
Şol göni ýolda biziň beýik ýoldaşymyz bizi aman saklap, bize ýardym edýär.
Biz Alla Tagallany görüp, ýada bolsa elimizi oňa degirip bilmeýän bolsakda, biz şol göni ýoldan sag aman ýörär ýaly Ol bize Öz ynamdar ellerini uzadýar. Alla Tagallanyň Ruhy,we Isa Aleýssalam şu ýere(dünýä)adam şekilinde gelipdi
«Şol berk arka daýançdan ýapyşyň, ol hiç haçan bozulmaz» Sura 2:256
Biz 2-nži suranyň 253 aýatyna garanymyzda, şol belli ul kursi aýaty biz üçin hasda düşünikli we aýdyň bolýar. Isanyň we pygamberleriň päk alamatlaryna ynanan wagtymyzda biziň daýanžymyz bar.

* Berk ynamy diňe Allanyň Özi berip biler. Alla Tagallanyň Ruhyndan bolanlygy sebäpli, Isa dürli hapaçylygyň görnüşi bilen bozuk bolman, eýsem Ol hemme taraplaýyn päkdir. Diňe Onuň mukatdessliginde biziň Alla Tagalla bilen aragatnaşygymyz bolup biler, sebäbi Alla Tagalla mukatdesdir. Ruhdan- Ruh, Isa Alla Tagallanyň Ruhyndan bolany sebäpli Ol haýsydyr bir pis kesele elini degirip rehimillik bilen ol keselden Hudaýyň güýži bilen açýar.
* Isa Al Hakdan geleni sebäpli, Ol şol beýik hakyň Özi bolup, bu ýalançy dünýäde iň ynamdarlydyr.
* Onuň ynamdarlygy hiç haçan üýtgeme, sebäbi Ol synag edilip, Ol iň aňry çeti dürli kynçylyklary başdan geçiren wagty ýüreginiň we žanynyň asudaçylygyny saklap başardy.

Ol diýdi:
«We şol gün maňa parahatçylyk bolar, meniň dogulan günim, ölžek günimde, we ýenede direlžek gunimde» Sura 19:33

Baky berk arka daýanç

Haçanda biz Alla Tagallanyň bize görkezen durmuşdyr ýada ölüme degişli bolan alamatlaryna berk ynansak, onda biziň hem kalbymyzyň asudalygy bolup biler. 3-nži suranyň 55-nži aýatynda kyýamat güniniň ýolbaşçysy bolan Alla Tagalla Isanyň žanyny alyp, Ony Öz ýanyna aldy. Alla Tagalla Isany ynamsyzlardan aýryp, we päkläp, we Isanyň gurban bolandygyna ynanýanlary sylažakdygy hakynda aýdylýar. Ýeniş Alla, biz Isanyň biziň günälerimiz üçin gurban bolandygyny kabul eden wagtymyz, Alla Tagalla bizi täsin päkläp, bizi Özüniň ýanyna alžakdygyny habar edýär.
Alhamdulyllah!
Hatda Muhammet pygamber öz güýžine garaşly bolman, eýsem bu dünýeden ötžek wagtynyň gelendigini duýanda, Ol şol iň beýik ýoldaşyň howupsyzlygyny kabul etdi. Şeýlede biz, has hem beter şol ynam ýolundan gitmelidiris.
Doga.
▫ «Allahumma! (Eý güdüreti güýçli Hudaý!)
▫ Astafirullah! (Meniň günälerimi geç!)
Meni şu wagta çenli Seniň mukatddes ýoluňdan gitmänligim üçin bagyşla. Men başga meni halas edip bilžek ýollaryň ählisini inkär edip, men Sana ynanyp, we Isanyn gurban bolanlygynyn alamatyna, men kyýamat güninde halas bolmak üçin ynanýaryn. Men diňe Seniň ýoluňy kabul edýärin.

▫ Meniň beýik Ýoldaşym meni Özüň şol göni ýoldan ynamdarly äkitmegini Senden soraýaryn.

Biz Allanyň ynamdarly ýelinde howupsyz dälmidiris eýsem?

Goý Alla Tagalla bizi Öz güýži bilen şepa berip hemde bizi Al Siratul Mustakiim ýolynda gitmegimizde bize ak pata bersin!

Wassalamu alaýkum wa rahmatulla wa barakatu!

Ýokarydaky Kurhan sanlary 1928-nži ýyldaky
Kair magaryfyndan alynan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaýduwsyz, ýadowsyzlygyňa berekella! Ýene ýazyp dur, seň ýazgylaryňy okamda Hak dini Yslama bolan ynanjym berkeýä! köp sag bol!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Agam musulman

Agam musulman boldynmay?:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Yok, türkmen hristiyanlar

Yok, türkmen hristiyanlar adamlara has yakyn bolmak üçin musulman sözlerini ulanyalar: Huday, Essalamu aleykum we ş.m.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Yaltanman yazyanay, mena

Yaltanman yazyanay, mena okamana-da yaltanyan(

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Soramalay. Menem!"

Muny men yazmadym, bulary

Muny men yazmadym, bulary aydyan imam bolan musulmanyň hatda Kuran we hadyslardan hem Injiliň Isa Mesih barada aýdýanlarynyň subutnamasyny görüp her bir musulmana hem Hakykata gelmäge çagyryş edýändigi barada!

Gurhany Hudaydan gelyan

Gurhany Hudaydan gelyan kitap hökmünde kabul edip, sonra hem Gurhanyn üsti bilen Mesihin dogry yoldygyny görkezjek bolmak, ters dalmi?
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

sen shunçarak İsa Mesih

sen shunçarak İsa Mesih hakda Kurani Kerimden yada hadyslardan alyp yazypsyn, diymek Kuranin hem Allan kitaby diyip hasap edyan bolsan onda bizin ishimiz ansat. Muhammet Pygamber(s.a.v) hakda hem nache islesen beyle sözler goyup bilers...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

shu

shu yerde yazilanlardan mena ne Gurhan'yn nede Hadys'lardan subutnama gordim: yenede basha peydali ekeni:)

Gadyrly ildeşler, men

Gadyrly ildeşler, men ýokarda aýdyşym ýaly bu makalany özüm ýazmadym, aslynda musulman dininde alym bolan musulmanyň ýazan makalasy. Bu sebäpden eger onuň aýdanlaryna we subutnamalaryna garşy soragyňyz bolsa, onuň websityna jogap ýazyp bilersiňiz.
www.kalimatullah.com

Meniň bolsa diýjek zadym, Isa Mesihiň dünýäniň Halasgäridigini Towradyň, Zeburyň, beýleki pygamberleriň kitaplarynyň we Injiliň subut edenleri ýeterlikdir we imana laýykdyr! Şeýle uly güwälikleri görmezlige salsaň we imansyz bolsaň onda Kuranda aýdylan käbir güwäliklere nädip iman etjek! Emma şonda-da bu makalany goýmagy makul bildim, çünki nähili bolsada ildeşlerimiň dowzah odundan, şeýtanyň güýjunden we günälerinden gutulyp Hudaýyň söýgüsine we rehimine esaslanan baky ýaşaýyşyna eýe bolmagyny isleýärin!

salam diplomat. gizlin

salam diplomat. gizlin bolmasa ekeje sorag. siz durmushda name bilen meshgul?

Men shu wagt halkara

Men shu wagt halkara gurmasynda ishleyan, karim diplomat-yurist!

diplomat!

diplomat! sen ony-muny goyda şul iş we yaşayşyn üçin naçe manat, wiy yogsadam manatdan senin habaryn yokdyr, naçe franklin alyan, şony aytsana...?! düşewüntlije bolsa menam geçeyin, maşyn aljak bolyan şugünlerde....

Hakykata iman etjegiň

Hakykata iman etjegiň üçin pul talap etmegiň kime peýda, hakykaty bilseň seniň özüňe peýda:janyň dowzah odundan halas bolar -janyňyň halas bolmagy bolsa gazanjak dollarlaryňdan has gymmatlydyr!
Isa Mesihiň aýdan şeýle sözi bar: "Bütin dünýäni gazanyp janyňy ýitirseň saňa näme peýda..."

Janyňy ýitirseňä

Janyňy ýitirseňä ölersiň, ýöne hak-imanyňy ýitirseň anha ol gorkunç


Maru Şahu Jahan

Janyň ýitirmek diýende

Janyň ýitirmek diýende Isa janyň imansyz bolup dowzahda baky ýanmagy barada gürrüň edýär!

Salam Diplomat! Dogry

Salam Diplomat! Dogry bilýän zatlaryňy ýazmagyň gowy zat ýöne başgalarynyň hem dogry bilýän zatlarynyň bardygyny ýatdan çykarma. Musulmanlar Pygamberimize, Kurana uýýandyklary sebäpli dogry ýoldadyklaryny bilýärler. Hadyslardan hem edýän we etjek işlerini nä derejede dogry berjaý etjeklerini öwrenýärler (hemmesi bolmasa-da öwrenýänler köp). Hezreti Muhammet (s.a.w)biziň üçin Allanyň iň söýgili pygamberi. Alla Tagalla, elbette, hiç bir gulyny ylaýta-da pyýgamberlerini ýigrenýän däldir. Maksadym pyýgamberleri deňeşdirmek däl yöne Allanyň iň gowy görýän pygamberi Hezreti Muhammet (s.a.w)digini ýene bir gezek aýtmak isleýän. Sebäbimi? Biz kelimeýi-şehadeti getirenimizde Allah diýenimiziň yz ýanyndan Muhammet (s.a.w) diýýäris.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • necropolis 1 telpek goyyar we yazyar: "Biz gönüi dalde musulman bolup gyşygrak gidayelin"

Eger sen Isa MEsihi

Eger sen Isa MEsihi tanasadydyň we Onuň seniň üçin eden işlerini bir bilsediň, sen özüň Onuň yzyna düşmäge we Onuň hakykatynda ýaşamagy sorardyň. Emma gynansamda heniz seniň gözüň Nur bolan Isa Mesihi görüp bilenok!

Hezreti Isa hem Allanyň

Hezreti Isa hem Allanyň adamzadyň bir bölegi üçin ugradan pyýgamberidir. Ony tassyklaýaryn. Yöne meniň gözümi has ýagtyrak has golaýrak başga bir nur doldurypdyr. Ol Nur bolsa adamzadyň ählisi üçin Alla tarapyndan ýer ýüzüne iň gadyrly myhman hökmünde ugradylan Hezreti Muhammed (s.a.w)dir.

Nur diňe bir bolup

Nur diňe bir bolup bilýär, Isa Mesih hakynda Nur diýildi, emma başga biri hakynda Nur diýilmedi!

Kuran my Gurhan my haysy dogry?

?
__________________

put on a happy face

diplomat, senden bir zat

diplomat, senden bir zat sorajak. Eger hazir men sen aytyan hak yolyny saylamakçi bolaysam haysi injili okayin???


Maru Şahu Jahan

Injil diýmek -Türkmen

Injil diýmek -Türkmen dilinde Hoş Habar diýmekdir, ýagny umumy alanda Isa Mesih baradaky habar diýmekdir, bu sebäpden Isa Mesih baradaky Injil bir. Isa Mesihi beýan edýan dört awtor bar, emma olaryň aýdýanlary birzat, ýagny Isa Mesihiň dünýä gelişi, ýaşaýşy, taglymaty, maksady we bu dünýäden gidişi, we ýene-de geljekdigi, Oňa iman edenlere we etjeklere bolan Hudaýyň gutulyşy baradadyr! Bu sebäpden dört adam tarapyndan beýan edilsede Injil birdir! Bu sebäpden Matta, Luka, Markus we Yahýa tarapyndan Injiliň birisini okasaň onda birtaraplaýyn düşünje eýe bolarsyň, dört tarapdan hem düşünje almak isleseň onda olaryň dördüsini hem okasaň has peýdaly bolar!

Gadyrly (ceriumoxide)agam

Gadyrly (ceriumoxide)agam yada inim yada dost, meni bagyshla aranyza gosulyanym ucin , yone men size bir zat aydasym gelyar. Sizin diplomat bilen janyganynyza degenokmyka diyyan men pikrimce. It uyrer kerwen gecer, dogry diplomatynam yazyan zatlary kop kisinin gaharyny getiryanem bolsa beydip bir-birimiz bilen azgyrlyshanymyza degenokmyka diyyan. Onsonam siz bu zatlara onat dusunyaniza, ceriumoxide, gel diplomadyn gozunde biz gunali adamam bolsak, birek biregi sylamany basaraly. Men bey diysem, siz, sylagam bir yere cenli diyersiniz, emma shuny unutman, siz yagny biz ahli musulmanlar nace diplomadyn yazyan zatlarynyn ustune gidibersek, yagny yazyan zatlaryny uly bir mesele yaly gorup ona garshy durjak bolsak, onda biz diplomadyn pikirini osdurdigimiz bolyar, sebabi meselanin ustune gitdigince acylyp gidyar, biderek wagt sarp etdigimiz bolar. Name indi diplomat shu zatlary yazany ucin musalmanlardan biri hristiyan boljak bolup durmy, gayta tersine okan adamyn has hem gaharyny getirya, hristiyanlyga garshy sowuklyk doreyar yureginde. Munun ucin wagt sarp edenine degenok.
Gadyrly diplomat sizem indi shu saytda koplerin yagny kop kishinin halamajak zatlaryny yazmagynyz siz ucin hic-hili peyda getirmezmika diyyan. Gaytam tersine oz abrayynyzy yada sylagynyzy yitirersiniz. Okap otursan yazyan sozlerinizin ikiden biri Isa Mesih. Dogry Hezreti Isa(a.s) bizin sylagymyz oran uly, yone zorlap soydurjek bolmagynyz kop kishini gorkuzyar, yada size dushman(sowuk garayyshly) adama owuryar. Siz shu yerde nace kop materyal yygnap okatmak islesenizem hic-bir kisha tasir edip bilmersiniz. Sebabi tasirli zatlar yazanyn bilen millet imana gelenok, onun ucin durmushda nusga bolmak gerek. Men size durmushda nusgalyk adam dal diyjek bolamok, yone her name-de bolsa bu yerde sizin musulman dinini kemsidiji zatlar aydyp, yada musulmanlykdan mysal getirip Isa mesihi tanatjak bolmagynyz ola, tasir etmek eken, gaytam ozunize dushman gazanarsynyz. Eger yazjak bolsanyz koplerin unsuni cekayjek, yada koplerin hormat goyyan zadyny kemsitmeyan, dinine, watanyna, aryna-namysyna shek yetirmeyan zatlar yazmagynyz gowy bolarmyka diyyan. Galan zadam oz pikiriniz, islesen edeniniz elinizde. Birem menin yazan zatlarym CERIUMOXIDE hemde diplomat haysydyr birinizin gownune degen bolsa, onda men sizden otunc sorayan, yone gelin indi biraz birek-biregin pikirlerine we garayyshlaryna, hormat goyyan zatlaryna garshy, yada kemsidiji zatlar yazmajak bolalyn.

Yarym kilo! hatyn üçin sag

Yarym kilo! hatyn üçin sag bol, yöne!!!

şular yaly zatlary göremde gaharym gelya,,, janym yanya! We şu suratlary alan sahypamda yazylan zatlary okamda has hem gaharym gelya! Garyp adamlayn ejiz yerinden tutup, dinini üytegetjek bolyan adamlara hormat goymak men uchin kynyrak düşyar!!!

Men bey diysem, men radikal dinçi dal, yada beyleki dinlerin duşmany dal. Isa pygamberin kimdigini diplomat aytmanda da bilyas, we hormat goyyas. Men diplomatyn Isa pygamberi tanatjak bolşyna garşy dal, onun esasy maksadyna garşy! Yurdumyz üçin bir howp, şolar yali zatlar, olan etyan zatlary wahabistlerinkiden tapawutsyz!!!


Maru Şahu Jahan

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • necropolis 1 telpek goyyar we yazyar: "gynansagam bular yaly zatlar bar"
  • Max James 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty dogry!"

Dost, men seniň bu

Dost, men seniň bu suratlary nireden alandygyňy we olar barada ýazylan zatlardan habarym ýok. Gynanjyňa goşulýan, eger kimdir biri adamyň ejizligini ulanýan bolsa we bu sebäpden dine salýan bolsa onda bu nädogry we men muny goldamaýan.
Men il-günumiň bu ýada ol dine geçmegini, nähilidir başga bir dini at almagyny islämok, meniň islegim halkymyň Hudaýyň Özüniň üpjün eden gutulyşyna eýe bolmagy we munuň üsti bilen aňy we kalby bilen durmuşlarynyň ýagşylyga tarap üýtgemegi. Adamlaryň Isa Mesihi din arkaly däl-de, şahsy tanamagy we Injil arkaly tanamagy meniň üçin wajypdyr. Çünki asyrlaryň jümmşinde Isa Mesihe bolan iman dinleşdiriip, adamlar tarapyndan döredilen däp-dessurlardan doldurdylar, ol däp-dessurlar bolsa adamlary Hudaýa we Isa Mesih hakyndaky hakykata ýakynlaşdyrman uzaklaşdyrdy we uzaklaşdyrýar, olardan mysal ýokardaky suratdaky ýaly: haça çokunmak, Isanyň suraty diýilip ikonalara ýada suratlara çokunmak ýaly zatlar. Bularyň hiç birisi hem Injilde ýok!
Biziň halkymyz asyrlaryň jümmüşinde bilşimiz ýaly Isa Mesih baradaky hakyky taryhy bilmekden mahrum galdylar, bu sebäpden Injildäki Isa Mesih baradaky taryhy eşitmäge haklydyrlar, ondaky Hoş Habara ynanmak we ynanmazlyk her bir ildeşimiň saýlamaly zady, Oňa iman edenlere Isa Mesihiň beren buýrugy bolsa tä Özi gaýdyp gelýänçe bu Hoş Habary parahatçylykda we söýgüde aýdyp wagyz etmek we şol Hoş Habara mynasyp ýaşaýyşda ýaşamak!
Isa Mesihe iman edenleri bolsa wahabistler bilen deňeşdirmegiň bolsa hakykata laýyk gelmeýär!
hormat bilen,
diplomat

Salam! Meni bagyşlan yöne

Salam! Meni bagyşlan yöne men bu suratlary görenimde gaty gynandym dogrysy. Türkmenlerin bu misyonerlerin yasama sözlerine nadip ynanyandygyna mena hayran. İn gaharym gelen yeri hem Kuran-ı Kerimi ulanyp hristiyanlygy yayjak bolmaklary...

Ýylgyrmak barada

Aý maňa şolar ýaly ýaş,owadan, daşary ýurtly gyzlar ýylgyryp birzatlar düşdndirse menem +bolýa bolýa+ diýmegim mümkin. Ýöne näme üçin 4-nji suratda, şol burçda namazlyk durýaka?

Dogryny ýalňyş ýol bilen düşündirseňem bolýamykaraý? Meselem pullyja, ýylgyrýan ýaşlary iberip. Hakyky iman döreýämika şol ýerde?

Menä beýle sadaja Hristiýanlygy halamok. Wot Heinrich Boll, Tolstoý ýa-da Lýuis Hristianlygy has gowy düşündirýäler. Wittnessleriňki ýa-da missionerleriňki bolsa birhili sada, oýunjak, gurjak-gurjak teatr ýaly. Neserýozno gospoda missionery, neserýozno...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Nahili ildeş Isa Mesihiň

Nahili ildeş Isa Mesihiň hatyrasyna we Ol baradaky Hoş Habary milletlere ýeriň her bir künjeginde aýtmak üçin owadan we owdan bolmadyk, baý we garyp bolan, hatda baý owadan jaýlaryny we ýerlerini taşlap durmuşyny bagş eden we edýän adamlar bar. Bu sebäpden hemmesini bir çükura zyňyp üstünden atanak çekmegiň nädogry bolýar! Elbetde hemmesiniň niýetiniň arassadygyny aýdyp bolmaz, beýle ýagdaý her bir diniň wekilinde hem şeýledir!
Emma eger sen Isa Mesih we Onuň taglymaty barada hakykaty gözleseň onda hakykat saňa açylar. Görýän welin kop okaýan we köp bilýän oglansyň, intelektual tarapdan birzatlara göz ýetirjegiňe şübhäm ýok diňe bir maslahat hakykaty gözläniňde intelektualyň üstesine ynam hem gerek bolar! Eger Lewis, Tolstoy we başgalar gowy düşündirýän bolsa, düşünen zatlaryňdan ýazsaň biz hem öwrensek gowy bolardy!?
hormat bilen,

Hristiýanlyk we Türkmenistan

Men Hristiýanlygam, Buddizmem, Yslamam öwrenip gördüm. Herhili ýazyjylaram okap gördüm. Ýöne Tolstoýyň Hristiýanlykda tapan gapma-garşylyklaryndan dynyp bilmedim. Ine şu ýerde gowy düşündiripdir

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1130.shtml
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1110.shtml

Hristiýanlykdaky söýgi we merhemet elbetde güýçli bir faktor, ýöne Yslamyň Sufizm hereketindäki söýgi we merhemet hem güýçli. Soňynda Sufizm hem Buddizmdäki Zen pikirlerini hem Hristiýanlygyň merhemetini hem Yslamyň hakykatyny jemleýän bir ýol bolyp çykdy. Okeany tapan, kölde suwa düşesi gelermi.

Elbetde Wahabistler, Hizb-u-tahrirler etc. etc. Yslamyň reputasiýasyna agyr ýitgiler getirdiler, ýöne entek Hudaýa şükür Sufizme ýetmändirler...

Men jedel edesimem gelenok, Hristiýanlyk bilen Yslamyň arasynda gaty kän zat meňzeş, 1-2 meseleden başga. Menem birinji Sufizme duşmadyk bolsam belki Hristiýan bolup giderdim, jedeliň manysy ýok. Ikisem ýakyn din, ýakyn ýol. Tem bolee 21-nji asyrda.

Halanmaýan zat, Türkleriň "jahil" diýýän fenomeni. Ýagny dini (tapawudy ýok, Hristiýanlygam, Yslamam) teatr ýaly, ýöne bir ýüzünden çalaja degip geçäýmeli zat edip düşündirmek. Meselem şol Wahabbistler ýa-da Missionerler ýaly.

Meselem: şu gün firmamyzyň şopyry, "üýtgeşik bir çaga dogypdyr diýýärler, diňe namaz wagty süýt içýämiş, doglandan göni gepläp başlapdyr" etc. etc. Ýa-da "Namazsyzlara salam bermäň" diýýän samsyklar.

Şular ýaly "jahyllyk" barka, bärde jedel etmäniň hiç manysyny göremok. Ikimizem boş wagt geçirdigimiz bolar. Men düşünýän, ýaş, bilimli, ýokary okuwly Türkmen ýaşlaryny herkim öz dinine çagyrasy gelýär. Ýöne onyň üçin çagalar entek 10-13 ýaşlaryndaka başlamaly bolaýmasa.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Gadyrly diplomat hemde

Gadyrly diplomat hemde nahili diyen agzanyn shu yerdaki dushunishmezligi menin hem Tolstoy hakynda owrenme islegimi artdyrdy we Tolstoyyn yazan shu hatlaryny internetden tapmak mana miyesser etdi! Eger shu hatlary goymagym bilen haysydyr birinizin gownune degen bolsam meni bagyshlamagynyzy hayysh edyan, men dine owrenen we tapan zadymy paylashayyn diydim!!!

'Muhammed her zaman Evangelizm'in (Hıristiyanların) üstüne
çıkıyor. O, insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir
tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilâhı yoktur ve
Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir
muamma ve sır yoktur.'
Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Hz. Muhammed'in Öğretileri
Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, 'Abdullah El-Sühreverdi'nin
Hindistan'da yayımlanmış 'Hz. Muhammed'in
Hadisleri' kitabını okumuştur. Tolstoy, okuduğu hadislerden
bir kitapçık tertip etmiş, bunu Rusya'nın 'Posrednik' adlı yayınevinde
(1908 Ekim) "Muhammed'in Kur'an'a Girmemiş
Hadisleri" ismini koyarak bastırmıştır. Tolstoy'un kendisi
bir dindar olarak çeşitli dinî konulan iyi biliyordu. Onun İslâm'a
bakışı, özellikle 15 Mart 1909 yılında, Azeri kökenli
General İbrahim Ağa ile evli olan Rus asıllı bayan Yelena Vekilova'ya
yazdığı mektuptan da anlaşılıyordu.
Dönemin Rusya'sında, çocukların, kendi halkının (Azeri-
Türk toplumu) huzuru için İslâm'ı kabul etmek istemeleri
halinde; anne ve baba farklı dine mensup dahi olsa çocuklarının
din değiştirmeleri konusunda baskı yapmazmış. Yelena
Vekilova, bu yaklaşımdan hareketle durumu düşüncelerine
değer verdiği çağdaşı Tolstoy'a bildirip çocuklarının kimliklerine
hangi dinî yazdırmasının daha iyi olacağını, "bu konuda
ne tavsiye edersiniz, acaba ben ne yapayım?" diyerek
danışmıştır. Tolstoy da bu çağrıya cevap vermekte gecikmemiştir

'En son ve en büyük din olan İslâm...'
Tolstoy

Tolstoy'un Cevap Mektubu
"... Muhammediliğe, Provoslav (Rusya'da Hıristiyanlığın
bir kolu) dininden daha fazla önem vermelerine gelince,
ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar
tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan
(Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor.
Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında
olan her Provoslav (Hıristiyan) ve her bir insan, şüphe ve tereddüt
etmeden Muhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini
kabul ederdi.
Neden? Çünkü zor ve anlaşılmaz bir ilâhiyatçılık olan Toritsa(*)(((((((*) - Rusça bir kelime olan Troitsa, teslis yani üçleme demektir. Hıristiyanlıktaki
teslis inancı, Baba (Allah), Oğul (Hz. İsa) ve Kutsal
Ruh'tan (Meryem) oluşur.))))))))

(Baba-Oğul ve Kutsal Ruh), sırlarla dolu Meryem Ana,
Mukaddesler ve onların resimleri, tasvirleri ve zor ayinlerle dolu...
Başka türlü de olamazdı. Yani Muhammediliğin, dinî öğretilerin
aslının yerine geçen birçok batıl inançların, kilise inançlarına
çevrildiği bir dönemde, kilise inancından yüksekte durmaması
mümkün değildi. Şuna dikkat edelim ki:
Muhammedilik, Hıristiyanlıktan 600 yıl sonra ortaya
çıkmıştır. Dünyada her şey gelişiyor, mükemmelleşiyor. Her
bir insanın geliştiği gibi bütün insanlık da gelişip mükemmelleşiyor.
İnsan hayatının anlamı, esası, onların dinî anlayışlarıdır. Dinin mükemmelleşmesi ise, onun anlaşılmasını kolaylaştırmaktan
ve her türlü gizli kalan düşünceleri açıklamaktan
ibarettir.
Dini değerlerin ve gerçeklerin perde arkası, karanlık yerlerinin
açıklanıp aydınlatılması, en eski devirlerden beri insanlığın
büyük düşünürleri tarafından yapılmış, hayata geçirilmiştir.
Onların, bütün büyük dinlerin esaslarını koydukları
hesap edilmiştir. Her şeyden önce bizce bilinen dinlerin, böyle
yani dinin en yüksek değerleri, "Veda"nın (Hinduizm) kitaplarında,
daha sonraları Hz. Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün,
Lao-Tse'nin, Hz. İsa'nın ve Hz. Muhammed'in öğretilerinde
verilmiştir. Yani dinlerin bütün kurucuları, dinî eski
anlamından çıkarmış onları daha derin, daha kolay ve akla uygun
hale getirenler de insanlar idiler. Ancak yine de "insan"
idiler ve bu yüzden de gerçeği, onu bütün aydınlığı, derinliği
ve eskiden kalan herhangi bir yanlışlıktan temizlenmiş halde
ifade edememişlerdir.
Düşünsek ki, bu insanlar yanlış yapmıyorlardı ve onun
için onların kendilerinin çok aşağısındaki öğrencileri, gerçeği
derinliğiyle kavrayarak, tabii ki süslemek amacıyla, herkese
göre geçerli hale getirmek için birçok lüzumsuz ve özellikle de
tuhaf şeyler ilave ederek çevirmişlerdir. Bunun sonucunda da
insanların birçok gerçeği görmesi zorlaşmıştır. Dinler ne kadar
incelenirse, bir o kadar fazla ilâhiyatçının açıkladığı gerçeklerin
böyle aslından uzaklaştırılıp değiştirilmesi ise gerçeklerin
yüzünü örter, karartır.
Bu konularda en eski dinlerde her şeyden fazla tuhaflıklar ve
her çeşit batıl inançlar, uydurmalar (hurafeler) vardır ki, bunlar
da doğruyu saklıyor, perdeliyor. Bu da, ağırlıklı olarak eski dinlerden
olan Budizm, Brahmanizm, Konfüçyüs dininde Taoizm gibi
beşeri dinlerle Hıristiyanlık ve Musevilikte ve çok az da olsa en
son ve en büyük din olan İslâm'da da vardır... "(*)
((((*) - Tolstoy'un, 15 Mart 1909'da Yelana Vekilova'ya yazdığı mektup;
"Literaturniy Azerbaydjan" Dergisi, No: 12,1978, sayfa 114.))))

'Kalbimizde Allah'ın nuru vardır,
onun adı da vicdandır.'
Tolstoy

Lev Tolstoy'a Mektup
Aradan altı yıl geçer. Ancak ne İbrahim Ağa'nın baba
yüreği sakinleşir ne de Yelena Vekilova'nın ana kalbinin rahatsız
çarpıntıları kesilir. Onların intizarının esas sebebi,
oğullarının hangi dine hizmet edeceğidir. Allah, onlara
üçüncü evlâdı da vermiştir. Kızları Reyhan da artık on üç yaşındadır.
"Nereye gidip kimden akıllı bir maslahat almalı?"
diye düşünmektedirler. Resmî devlet daireleri ve din adamları,
içinden çıkılmaz bir duruma düşen aile meselesine bu
yönde bir yardım edememektedir.
General İbrahim Ağa'nın Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde
tahsil yapan büyük oğlu Boris (Faris)'i ve Moskova'daki
Alekseyev Askeri Okulu'nda subay olan kardeşi
Qlebi (Galip)'i de düşündüren ciddi bir durum söz konusudur:
"Biz kimiz, hangi millete mensubuz? " şeklindeki inanç
sorgulaması...
Bu açıklanamaz sorgulamalar karşısında iki kardeş sık
sık anne ve babaya müracaat edip sorunlarına çare arıyorlardır.
Evlâtlardan Fâris (Boris) Vekilov bakın bu durumu nasıl
anlatıyor;
"Benim yaşım 19 olmuştu. Ders meşguliyetleri ile beraber
Muhammed'in dinine geçme fikri de beni bırakmıyordu.
1904 - 1905 yıllarındaki şartlar bu niyetimin hayata geçmesine
yardım etmeliydi. Kötü niyetli Rus - Japon savaşı, halk
kitleleri arasındaki inkılâbı ruh haliyle Çar hükümetini bazı
liberal kararlar almaya mecbur etmişti.
1904 yılında "Din özgürlüğü hakkında manifesto (karar)"
yayınlandı. Herhangi bir sebepten dolayı ana baba dininden
dönmüş olanlara tekrar o dine dönmeye izin verilmişti,
insana öyle geliyordu ki, uygun dilekçe vermek yeterliydi
ki konu hallolsun. Tecrübeli insanlar, olan ebeveynim
Petersburg'a gelişimin ilk yılında Pravoslav (Hıristiyan) dininin
savunucularının aracısız yakınlığında bu meseleyi kaldırmaya
maslahat görmediler. Annemin Lev Tolstoy'a yazdığı
mektupta da dikkatli davranması düşüncesi hakimdi. Hoş
olmayan olaylardan yakayı kurtarmak için niyetimin hayata
geçirilmesini bir o kadar geciktirdik. Babam (İbrahim Ağa
Vekilov) ve annem Yelena Vekilova şu karara varmışlar ki,
anlayışlı yazar Lev Tolstoy'dan başka hiç kimse bu ciddi aile
meselesine akıllı bir cevap veremezdi."
2 Mart 1909 yılında, anne Yelena Vekilova, Tiflis'ten
Tolstoy'a bir mektup yazar ve aile bireylerinin inanç arayışlarını
anlatır.
"Bizim çok sevdiğimiz hocamız Lev Nikolayeviç!
Mektubumla sizi rahatsız ettiğim için, size karşı özür dileyecek
söz bulamıyorum. Biliyorum ki, benim gibi sizden akıl
almak isteyenler çoktur. Bütün bunlara bakmayarak ben de size
müracaat ediyorum. Çünkü hayat benim karşıma gücümün
yetmediği bir konu çıkarmıştır.
Ben kısaca isteğimi size anlatmaya çalışacağım. Ben elli
yaşındayım. Üç çocuk annesiyim. Kocam da Müslüman'dır.
Ancak nikâhımız kanunidir (yani dinî nikâh yapmadık). Çocuklarımız Hıristiyan dinine inanıyorlar. Kızım on üç yaşında,
oğlumun biri yirmi üç yaşında ve Petersburg Teknoloji
Enstitüsü'nde okumaktadır. Diğeri yirmi iki yaşında, o da
Moskova'daki Alekseyev Askeri Okulu'nda subaydır. Oğullarım,
babalarının dinine geçmek için benden izin istiyorlar.
Ben ne yapmalıyım? Ben biliyorum ki şimdi bu mümkündür
ve aynı zamanda bizde yaşayan yabancı vatandaşlarla kötü
ilişkileri de biliyorum. Onlarda bu fikrin uyanmasına sebep
küçük ailevi meseleler değil. Ne maddi çıkar beklentisi, ne de
makam mevki tutkusu da onları bu konuya sevk etmiyor. Ancak
karanlıkta kalan Tatar (Azeri-Türk) halkına yardım etmek
maksadını taşıyorlar. Onların halkla birleşip kaynaşmasına ve
yardımlaşmasına dinleri engel oluyor. Ama ben korkarım ki,
kendi düşüncemle onları kötü bir yola sevk edeyim. Ben kendi
derdimle baş başayım... Ah... Eğer ben kendi dertlerimi ve
çektiklerimi, savaşlarımı size yazabilseydim... Ben kendi evlâtlarını
delicesine seven bir annenin gözyaşları ile yazıyorum.
Artık azaptan aklımı yitirmiş halde sizden akıl isteme
durumuna geldim. Siz, yalnız siz, kendi aklınızla hayatımızın
bugünkü şartlarından bunun nasıl neticeleneceğini duyabilirsiniz.
Benim derdim size küçük ve basit görünebilir. Ancak bana
dehşetli azaplar vermektedir.
Lev Nikolayeviç, siz bize, bizim gibi küçük insanlara hiçbir
zaman yürekten gelen değerli tavsiyelerinizi esirgemediniz.
Bunu bildiğim için cesaret edip sizi kendi isteğimle rahatsız
ettim. Beni teselli ateşine atın. Çok çok özür dilerim ki sizin
kıymetli vaktinizi aldım. Bu adımı atmaya beni mecbur eden
şey delicesine analık sevgisidir."
Bütün kalbiyle size bağlı olan
Yelena YEFİMOVNA VEKİLOVA
Tiflis, Uçebnıy Pereulok I, Ev 8.

'Müslümanlık Hıristiyanlık
karşısında üstündür.'
Tolstoy

Lev Tolstoy'un Cevabı
Tolstoy, 15 Mart 1909 yılında "Yasnaya Polyan"dan gönderdiği
cevap niteliğindeki mektubunda şöyle diyordu:
"Yelena Yefimovna (Vekilova)'ya
Sizin oğullarınızın Tatar halkının bilgilenmesine yardım
etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde
Muhammed'in dinini kabul etmenin de ne derece lâzım olduğunu
da anlatamam. Genellikle size demeliyim ki, hükümete
itiraf etmeden, insanın hangi dine mensup olması hakkında kime
olursa olsun artık kendinin bilgi vermesini gerekli sayıyorum.
Buna göre de sizin oğullarınızın Muhammed'in dinini
Hıristiyanlıktan üstün tutarak kabul etmeleri yani bir dinden
başka bir dine geçmeleri hakkında kimseye bilgi vermeleri gerekmez.
Belki bu zaruridir. Fakat ben bu konuda bir şey diyemem.
Ona göre de sizin evlâtlarınız bu konuda hükümet organlarına
haber verip vermemeleri hakkında kendileri karar
vermelidirler.
Müslümanlığın Hıristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne
ve özellikle sizin evlatlarınızın hizmet ettikleri maksadın âlicenaplığına gelince, bu konuya bütün kalbimle katılıyorum. Hıristiyan
ideali ve öğretisini, onun hakiki manasında, her şeyden
üstün tutan bir insan için bunu söylemek ne kadar garip
olsa da demeliyim ki, Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne
göre Kilise Hıristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede
üstün durması, bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki,
bir kimsenin karşısına kilise Hıristiyanlığı veya İslâm dinine
girme hakkında bir tercih koyulsa, o zaman her bir akıllı adam,
mürekkep ve anlaşılmaz ilâhiyatın üç sıfatlı Allah'ın, günah
çıkarma merasiminin, dinî ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışın,
mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız hesapsız ibadetlerin
yerine, hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslâm
dinini, şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olamaz.
Ayrı ayrı fertlerin, bütün insanlığın ve bütün insanların
hayatının esasını teşkil eden dinî şuurun mükemmelleştiği
(olgunlaştığı) gibi, hayatta her şey gelişir ve mükemmelleşin
Dinin gelişip mükemmelleşmesi ise, onun sadeleşmesinden,
anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulmasından
ibarettir. Dini hakikatlerin, onu anlaşılmaz yapan
her şeyden kurtarılması en eski zamanlardan beri dinlerin esasını
koyan düşünürler tarafından hayata geçirilmiştir. Böylelikle
bize malum olan bütün dinlerin hepsinden önce böyle yüce
ve yüksek din anlayışı, Veda'nın (Veda-Hinduizm) kitaplarında,
daha sonra Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, Lao
Tzu'nun, Hıristiyanlık ve Muhammed'in Öğretilerinde verilmiştir.
Dini, onun eski kaba manasından kurtarıp, daha derin,
sade ve akla uygun hakikatlerle değiştiren bütün yeni din hadimleri
(hizmetçileri/tebliğcileri) büyük adamlar olmuşlardır.
Fakat sırf büyük adam olduklarındandır ki, hakikati olduğu
gibi, bütün aydınlığı, derinliği ve sadeliği, saflığı ile eski yanlış
fikirlerinden kurtarılmış şekilde ifade edememişler. Bu kimselerin
hata yapmayacakları, onların bütün söylediklerinin
tekzip edilmez asıl gerçekler olduğu farz edilse bile, onların
kendisinden çok çok aşağıda bulunan şakirtleri/'öğrencileri, hakikati bütün derinliği ile anlamadan, onu daha gösterişli ve
herkes için uygun hale getirme arzusu ile ona pek çok gereksiz
eklemeler, özellikle acayip şeyler karıştırdıklarından, herkesin
gerçeği görmesi oldukça zor olur.
Gerçeğin din tarafından böyle tahrifi ne kadar çok itiraf
edilmişse, bu tahrifler o kadar çok artmış, neticede dine hizmet
edenler tarafından keşfedilmiş asıl hakikat karanlıkta kalmıştır.
Buna göre de en eski dinlerde gerçeği gizleyen mucize ve
uydurmalar her şeyden çoktur. Bu, en çok en eski dinde, Brahman
dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan az Buda, Konfüçyüs,
Taoizm dinlerinde, onlardan daha az Hıristiyan dininde
ve nihayet en az, en son din olan İslâm dininde vardır. Bu
bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır.
İslâm dini, onda harici, tabii olmayan ne varsa, hepsini
atsa ve öz temeline Muhammed'in dinî -manevi öğretilerinin
esaslarını koysa- tabiidir ki, bütün büyük dinlerin esasları ve
özellikle, gerçeği itiraf eden Hıristiyan öğretilerinin esasları
ile birleşir.(*)((((((*) Çünkü dinlerin temel kaynağı Allah'tır. Öğretileri ise Allah'a ve
Allah'ın iman edilmesini istediği şeylere inanıp iman etmektir.
Bu durumda Tolstoy'un dediği gibi, dinler bozulmamış olsaydı
hepsi İslâm'ın esasları ile birleşecekti.)))))

Siz böyle uzun uzadıya yazıyorum ki, siz benim fikirlerimi
oğullarınıza ulaştıracaksınız ve bu fikirler de onların güzel
düşüncelerini hayata geçirmeye yarayabilirler. Dinin mahiyetini
teşkil eden büyük hakikatlerin, onu karanlıklaştıran her
şeyden temizlenmesine yardım etmek, insanın yapabileceği en
güzel işlerden biridir. Eğer sizin evlâtlarınız bu işleri ailevi bir
görev hesap etseler, o zaman hayatları dolu ve tam olacak.
Bilmiyorum, Müslümanlıkta benim bildiğim, yüksek
esaslı hakikatleri gizleyen yanlış fikirlerden ve mevhumlardan
kurtarılmasına hizmet ettiklerini iddia eden iki öğreti sizce ve
sizin evlatlarınızca biliniyor mu bilinmiyor mu?

Buna göre söz konusu her iki grup, araştırılmış ve hâlâ
da araştırılmaktadır. Bunlardan biri İran'da çıkmış sonra Türkiye'ye
geçmiş olan ve orada yerleşmeye çalışan Bahaîlik'tir.
Bahâilik, Akka'da yaşayan Bahaullah'ın oğlunun adından
yola çıkılarak kurulmuştur. Ancak bütün insanlık için bir olan
sevgi dinini kabul eden bu dinî mezhep, ibadetin hiçbir şeklini
kabul etmiyor!*)(((((*) Lev Tolstoy'un da yanlış ve batıl bir inanç olarak nitelendirip dikkat
edilmesini istediği Bahaî Dini; inananları tarafından Bahaullah
olarak adlandırılan Mirza Hüseyin Ali Nuri ( 1817-1892 ) liderliğinde
İran'da kurulan batıl bir dindir. Mirza Hüseyin Ali, 1863 yılında
Bağdat'ta daha önce Tebriz'de öldürülen ve müridi olduğu
Şeyhi Bab Mirza Ali Muhammed'in ve diğer dinler tarafından geleceği
vaat edilen Peygamber - Tanrı Elçisi - olduğunu açıklayarak
Baha dinini kurmuş oldu. Mirza Hüseyin kendini peygamber olarak
açıkladıktan sonra Osmanlı Devleti içerisinde değişik bölgelere
sürgüne gönderilmiş ve Bahaî inancını yaymıştır. Mirza Hüseyin
Ali'nin (Bahaullah) ölümünden sonra büyük oğlu Abdülbaha
(1844-1957) öğretinin liderliğini yapmış, Abdülbaha'nın vefatından
sonra ise büyük torunu Şevki Efendi, Bahaîliğin liderliğine getirilmiştir.
Başlangıçta İslâm dininin bir mezhebini andıran Bahailik
zamanla bağımsız bir din halini almıştır. Bahailik'te Yahudilik
ve Hıristiyanlıktan alınan esaslarda vardır. Günde üç vakit özel
namaz kılarlar. Namaz kılarken, İslâm'dan ayrılan önceleri mezhep
sonra ayrı bir din hüviyetine dönüşen inanç sistemi olmalarına
karşın Kâbe'yi kıble olarak kabul etmezler. Bahaullah'ın oturduğu
evin bulunduğu yeri kıble sayarlar. Bahaîlerin inançlarını
düzenleyen iki Kutsal kitapları vardır. Bunlar: El-ikan ve Kitabu'l-
Akdes'tir Ülkemizde Yargıtay'ın 13.10.1962 tarih ve 1252 esas, 2345
sayılı kararıyla ayrı bir din olarak kabul edilmediği için ayrı ibadethane
yapımına izin verilmemiştir.)))))

İkincisi, Kazan'da ortaya çıkmış, taraftarları, kendilerini
kurucularının adıyla adlandırıp kendilerine "Allah'ın ordusu"
veya "Vaisovçular" diyorlar. Bunlar da inancın aslını
sevgide görürler ve sevgiye zıt olan her şeyden uzak dururlar.
Bu mezhep veya tarikat da takip edilmekte, rehberleri yakalanıp
hapse atılmaktadır.
Eğer benim düşüncelerim hiç olmasa bir şeye yarasalar,
siz veya oğullarınız kendi faaliyetleri hakkındaki kararlarını
bana bildirseler çok memnun olurum."
Lev TOLSTOY

Görülüyor ki, Tolstoy'u annenin yazdığı mektup çok heyecanlandırmıştır.
Bunu dört sayfalık ve acele yazılan mektubundan
anlamak mümkündür. Lev Tolstoy'un, "Müslümanlığın
kendine has dış görünüşüne göre kilise Hıristiyanlığından
kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende
hiçbir şüphe doğurmuyor" cümlesi, onların aile ıstırabına
son veren bir cevap olur. Mektup, ailede hüküm (emir) gibi
okunup kanun gibi kabul edilir.
Tolstoy'un mektubundan sonra Tiflis'teki Zagafgaziya
Ruhani İdaresi general İbrahim Ağa Vekilov'un evlâtlarını
Müslümanlığa kabul etmiş ve bu arada Müftü Mirza Hüseyin
Efendi Kayıpzade'nin imzası ile resmî senet vermiştir.
Çocukların adını da değiştirip; Boris, Faris olmuş, Qleb ise
Galip olarak resmileşmişlerdir.
Lev Tolstoy'un, Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun
aslını Yelena'mn oğlu Faris'de, 1978 yılında Moskova'da Lev
Tolstoy adına açılan müzeye vermiştir. Mektuplar müzede
hâlâ sergilenmektedir.

Tolstoýyň pikiri bilen

Tolstoýyň pikiri bilen ylalaşyp ýada ylalaşman bilersiň. Heniz bu hiç bir zady aňlatmaýar, Tolstoýdan hem meşhur ýazyjy ýada alymlaryň bu ýada ol din hakynda özleriçe düşünjeleri bar. Elbetde Tolstoýyň göz öňünde tutan dini we tejribesi bolan din bu Hristianlygyň bir mezhebi bolan Prawoslawia, bilşimize görä Prawaslaw dininň köp taglymatlary we däp-dessurlary Mukaddes Kitabyň ýagny Bibliýanyň esasy taglymatyna gabat gelmeýär. Bu sebäpden meniň saňa maslahatym Injili özüňiň okap öwrenmegiň we hakykaty gözlemegiň. Injilde hiç haçan hem Isanyň ejesi bibi Merýeme sejde etmeli ýada ony arşa galdyrmaly diýilen taglymat ýok, emma Prawoslaw dininde şeýle ýagdaý bar, diňe ony däl, ondan başgada Isanyň şägirtlerini hem arşa galdyrmak we olaryň ikonalaryna çokunmak ýaly däp-dessurlar bar, şeýle däpler we başgada köp Mukaddes Ýazga esaslanmadyk däpler Katoliklerde hem bar.
Men bolsa Mukaddes Ýazgylarda näme ýazylan bolsa şoňa ynanýan we olardan hem ähli soraglara jogap gözleýän. Eger nähilidir bir alymyň öňe sürýän pikiri olara gapma garşy bolsa onda meniň üçin iň soňky tassyklamany Hudaýyň Sözi bolan Mukaddes Ýazgylar tassyklaýar!
Şonuň üçin Tolstoýly gürrüňi goýup Injil näme diýýär diýen gürrüňe geçsek has dogry bolar!
Hormat bilen,
diplomat

agzalar shu linkem achip

agzalar shu linkem achip dinlap gorun sonundanam uludan dem alin. Men bir yerde okadim yada dinledim, hristiyanlik zaten aslina donecek diyip.belkim diplomadin aydishida aslina donen tarapidir.

http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=70532

başda hristiyanlygy

başda hristiyanlygy yamanlamak üçin aytyan sebaplerinin hemmesem yslam dininde hem bar..
meselem hristiyanlygy yamanlamak üçin :
1. bir hristiyan muna "alla seni söyyar" diyyar, olam: "alla meni söyyan bolsa name üçin itim ölsin?" diyyar; yagny yslamda hem şol zat.
2. hristiyan kampa gityaler, aydym aytyalar; şonda diyyar "aydymyn gowy hengi bardy yöne sözlerine düşünemokdym.." yslamda arap bolmadyklar dogalaryn, kitabyn manysyna düşünmezden gaytalayalar.
3. hristiyanlarda bölünişlik bar; yslamda hem gaty köp bölünişlik bar; yagny mazhepler bar;

yöne gowyja gülkünçje; dinlap görün, belki imanynyz artar. :)
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Hormatly Diplomat

Sen Protestanmy yada Katolikmi?

Men Katolik dal! Protestant

Men Katolik dal! Protestant diýende nähili düşünýäň, çünki ol düşünje hem giňişleýin bir düşünje, emma esasynda Katolikleriň we Prawoslaw dininiň ýada haýsy bolsada bir mezhebiň adam tarapyndan döredilen Mukaddes Kitabyň esaslaryna gapma-garşy gelýän däp dessurlaryna we taglymatlaryna garşy çykanlar bolýar. Eger bu ugurdan düşünýän bolsaň onda men protestant. Ýöne men ynamym Injile esaslanýar, dünýädäki köp ulanylýan terminler nädogry düşünilýär we düşündirilýär bu sebäpden şeýle terminler ulanmazlyga çalyşýaryn.
Soragyň üçin sagbol,

Injildäki bolmajak ýerler

Menä aýratyn ýazjagam däl. Eýýäm 57 sapar ýazyldy. Şu sahypada hem köp ýazyldy. Meselem şu wagtky Injildäki bir aýalyň endamynyň aýratynlyklaryna girilip gidilmesi. Dini kitapda bolmajak zatlar.

Injili okap gör diýipsiň. Okap gördüm, ýöne elbetde seniň gözüň bilen okap bilemok, sebäbi pikir başga.

Sen özüň haýsy mezhepdendigiňi aýdaňok. Prawoslawmy Katolikmi Protestanmy? Ýa-da Jehowa şaýatlardanmy? Belki seniňki uly bir mezhep dälde bir sektadyr? Bärde-de adamlara haýsy ýoluň pikirlerini berjek bolýaň? Men bilemoga...

Kategoriýasyz, bölünmeýän bir Hristian diýýäňmi? Şoňa görä gepleşip bolar.

Birhili bir esas görüp bilemok bu ýazgylaryňda. Çynymy aýtsam Jehowa şaýatlaryna meňzedýän, ýalňyşýan bolsam bagyşla.

Hany 2 gün ozal Pas-ha baýramy boldy Prawoslawlarda. Bizem iş ýerinde belledik Ors işgärler bilen, ýagny köke-süýji iýdik. Şolar ýaly bir, biz ýaly sada adamlar üçin bir tutunmaga ýüpjagaz oklasaň... Ýogsa düşüner ýaly däl.

Samolýotmy, Buddamy, Isa Aleýhisselammy, Hz. Muhammet (SAV) my? Uly kartinkany görmesem, kiçisine düşünemok (kellämiň gurluşy şeýle bolaýmasa). Gaýrat et, uly (general) pikirlerem gysgaça beýan edäý.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Quote: Menä aýratyn

Quote:

Menä aýratyn ýazjagam däl. Eýýäm 57 sapar ýazyldy. Şu sahypada hem köp ýazyldy. Meselem şu wagtky Injildäki bir aýalyň endamynyň aýratynlyklaryna girilip gidilmesi. Dini kitapda bolmajak zatlar.

Shu tayda diyyanine dushunmedim, eger sende konkretny mysal bar bolsa bolsa onda shol barada gurleshsek gowy bolar, Injilde sening diyyan zadyng yok. Yone Kone Ahtde yagny kabir gadymy Pygamberlering yazgysynda aydylan kabir zatlar gaty gonumel aydylan yerleri bar, ol yazgylaryng awtorlary gonuden goni yagdayu bolshy yaly dushundiryarler, bu sebapden Mukaddes Yazgyny umumy kontekstde dushunmage chalyshmaly, ayratyn bir sozlemi alyp kontekstden ayratyn dushundirmeli dal. Eger sende konkretny ayat bar bolsa shol hakynda gurrung edip bileris, aydyshym yaly elbetde shol kitabyng umumy konteksti esasynda.

Quote:

Injili okap gör diýipsiň. Okap gördüm, ýöne elbetde seniň gözüň bilen okap bilemok, sebäbi pikir başga.

Men sana Injili okanda mening seredishim bilen oka diymedim, Injiling name diyjegine seredip okasang bolany.

Quote:

Sen özüň haýsy mezhepdendigiňi aýdaňok. Prawoslawmy Katolikmi Protestanmy? Ýa-da Jehowa şaýatlardanmy? Belki seniňki uly bir mezhep dälde bir sektadyr? Bärde-de adamlara haýsy ýoluň pikirlerini berjek bolýaň? Men bilemoga...

Men birnache gezek ozuming haysy mezhepdendigimi dushundirdim, mening imanym elbetde Protestantlar mezhebinde degishli. Emma aydyshym yaly bu termini hem ozleriche dushundiryanler bar. Bu sebapden men belli bolan nadogry dushunjeler doredyan terminleri ulanmajak bolyaryn. Jehowa shayatlaryna menzetmeging nadogry, Jehowa shayatlary hatda umumy Mesihilige yagny Hristianlyga hem degishli daldir, olar Mukaddes Yazgynyng esasy taglymatynda has dashlashyp ozlerihce bir taglymat doretdiler.

Pasha bayramynyng manysy barada men eyyam oz pikirlerimi yazypdym, eger olar hakynda bilmek isleseng ine shu taya sereday: http://www.turkmenhh.org/2009/04/10/pesahyn-pasha-manysy-hakynda/

Quote:

Samolýotmy, Buddamy, Isa Aleýhisselammy, Hz. Muhammet (SAV) my? Uly kartinkany görmesem, kiçisine düşünemok (kellämiň gurluşy şeýle bolaýmasa). Gaýrat et, uly (general) pikirlerem gysgaça beýan edäý.

Samolyot dal :) Budda dal, Hz Muhammet kabir derejede Isa Mesih barada we beyleki Kitaplar hakynda yazsada -ol hem dal-de dushundirip bolar yaly zat bolsa sholary ulanyp her bir adamyng Isa Mesihing hakykatda Kimdigine we name uchin dunya gelendigine, Onung yerine yetiren ishlerine, taglymatyna, hachdaky olumining name uchin bolandygyna we tazeden direlendigine, yene-de gaydyp geljekdigine doly we dogry Injiling esasynda dushunmeklerini isleyarin! Chunki sholara dogry dushunmek bilen dogry iman gelyar!

Katolik azda protestan kopelyar

Menin geng galyan zadym dunyede ahli taze hristiyan akymlarynda Protestanlar kop
Katolikler az
Yada Katoliklerin ynanjy azmy? Bilaymedim, yone taryhda ahli Hristiyanskiy Pohodlary organizovat edenler katolikler.
Belki bu gun taze Protestanlaryn peydasy kopdirde kimdir birilerine...

Protestanlyk bilishime gora ozlerine Mukaddes Towredy hem mukaddes kitap hasaplayarlar we Yehowa halkyna hyzmat etmegi ozlerinin mukaddes borjy hasaplayarlar.

Ya-da men yalnysh bilyan-mi?

Eger Mesihiliging taryhyna

Eger Mesihiliging taryhyna seretseng onda Protestantlar yagny Injiling esasy taglymatyny saklamaga chalyshanlar hemishede bolupdyrlar, Prawoslaw we katolik dinleri kop derejede Injiling taglymatyny durli dap-dessurlar we simwollara chalyshypdyrlar we sonynda hem kabir dowletlering dowlet dinine owrulipdirler we shol hakimyetlering hem syasatyna hyzmat edipdirler. Ruhanylar hakimyete we hokum yoretmage bash urup onung netijesinde taryhda gaty kop yalnyshlyklar edip gelipdirler, shol dowurlerde yagny Katolik dinining we Prawoslawiyanyng doran wagtynda hem olaryng dushunjelerini pash eden we Injiling arassa taglymatyny one suren Isa Mesihe iman edyan adamlar bolupdyr we olara garshy Katolikler we Prawoslawlar guych ulanyp, olary yok etjek bolup yzarlapdyrlar we olaryng munlerchesini ezyet berip olduripdiler.
Hachly yorishler diyilip at almagynyng bir sebabi hem dining syasylashdyrylmagy netijesinde we shol dowurdaki patyshalaryng dini oz bahbitleri uchin ulanyp bashga halklaryng ustune yorish edendikleri netijesinde bolup gechipdir. Bir zat welin bellenmelidir, shol yorishler bolan dowrunde hem olara garshy chykan we shol yorishlere gatnashmakdan boyun gachyran hristian imanlylary bolupdyr chunki olar Injiling taglymaty esasynda olaryng hereketlerining nadogrudygyna dushunipdirler, bu pikirleri uchin olar yene-de ezyet chekipdirler. Bu sebapden hachly yorishler uchin ahli mesihileri gunakarlemezden onurti, sheyle yorishler Injiling taglymatynda barmy we one surilyarmi, Isa Mesih olara menzesh zat etdimi, onung bilen bile gezen shagirtleri sheyle taglymaty one surdiler we durmushynda sheyle hereket etdilermi diyen soraglar bize hakykata dushunmage komek edyar.
Hawa protestantlar Towrada, kone aht pygamberler kitaplaryna, Zebura, Injile ynanyarlar we yashaysh yorelgelerini Injiling esasynda alyp baryarlar.

Meselem...

Bolýa onda sen Protestant bolsaň (meselem), onda populist blog postlaryňy nädip düşünmeli? Ýagny başynda Yslam Pygamberiniň (SAV) adyny ullanyp adamlary teatralniy bir şekilde öz diniňe çagyryp. Soňam Yslamdan Protestanlyga öwürmek niýetlimi?

Seniň bu ýazgyň hiç logika syganok. Hany men ýaly bir pes derejeli adama, ýagny sada birine, düşündirip beräýdä (2+2=4 edip).

1. Pygamberimiz (SAV) dini kämil şekile getirýär
2. Bir monoteizm (ýagny "lä ilahe illallah") durmuşyny ýaşaýar
3. Soňam göni ýol başga ýerde diýýärmi?

Aý borlaý, menä şol öňki Hristian ýazyjylary okaberjek. Adamlaryň dini duýgylaryny we az bilýänliklerini ulanyp, öňki dininden mysal getirip (kontekstdan çykaryp :)), soňam şoňa göni ýol diýip...

Akylly adamlar düşünerdä, bizä düşünip bilmedik bu ýagdaýy.

Herkim yagşy, men ýaman
Herkim bugdaý, men saman


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ceriumoxide 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Men populist blog ulanamok

Men populist blog ulanamok dost, Isa Mesih barada we Injil barada bar bolan hakykata gabat gelyan materiallar komek etsin diyip men bir musulman alymyng yazan makalasyny yerleshdirdim. Elbetde men ol alymyng ahli pikirleri bilen ylalashamok, emma Kuranda yuzden gowrak ayatlaryng Isa Mesih barada gurrung edyandigi we olaryng hemmesining diyen yaly Injildaki maglumatlary ret etmeyandigidir. Bu sebapden isle ol yazylan makaladan ozune bir peydaly zat tap bolmasada shol gadymy mesihi yazyjylarynyng yazanlaryndan owren, mysal hokmunde ozuning yatlap gechen yazyjyng C.Lewis kitaplaryny okasang has peydaly bolarmyka diyip oylanyan. Meniň niýetim Hudaýyň Isa Mesih baradaky aýdýanlaryna we Isa Mesihiň hakykat ýüzünde kimdigine düşünip ony Injiliň aýdýanlary esasynda kabul etmegiň!

Iň esasy zat her bir

Iň esasy zat her bir taglymatyň esasynda Hudaýyň Sözi durmaly. Meniň edýän gürrüňlerim bolsa Injile esaslanandyr. Injil awtoritet bolup duryar!