Skelet kellesi, mazar açmak..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hazire çenli adam skeledini görmedim.
Yöne sonky döwür, gaty gyzyklanma dörap başlady.
meselem, diyyan, otagymda skeledin kellesi dursa, hatda stolymyn üstünde dursa, gaty gowy bolardy diyip pikir edyan.

Pikrimçe, adam skelet kellesi satylyan-a daldir, tm-de yerlerde hem dolyp yatan yer yok bolsa gerek.
Yöne gonamçylykda, mazarlarda bardyr, yöne mazarlary gazmak, gadagandyr, hatda jenayat bolmagam mumkin, el-yeterli adam skelet kellelerini nirden tapyp bolarka?
Başdan geçirmeleriniz, tejribeleriniz bolsa, gürrün berayseniz. :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

tm-da koneurgenje git, shol

tm-da koneurgenje git, shol tayda men-a 7-8 yil on 100-lerçe kelle çanak, omaça,garaz adama degişli her sünk bar eken. hool taryhy yerlerde bir depanin eteginde yerleşyar. hökümet kan bir gorajagam bolanok şol tayiny. bildirman bir-iki kelle alsa boljak, me-sana görnüp dur-ow. sonam gel ol taydan alyp bilmedin diyeli, alkaş birini tapyp pul beryan diysen etmejek zady yok, mundan başga anatomia mugallym tanşyn bar bolsa ol has ansat,olarynky yorite işlenen, himiki maddalar goşup gaydanyalar, netijede yssyz, ykjam sünk bolyada...
bir neurohirurg mugallymymyn otagynda kelle çanak görüpdim, birem tanyş trawmatolog bardy (yogaldy pahyr) şonda uyluk sünki (os femoris) görüpdim. başga öyde adam sünki göremok...
--------------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol."

diyeli, mazar gazdyryp,

diyeli, mazar gazdyryp, alkaşa tapdyrdyk, onyn ysy hem bolyarmy?
yagny yuwanda zat edende ayrylmayan ysy barmy? nadip ayyrmaly? yokaşyjy kesel zadam yokdyr-a?
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Koneurgenchde elime olin

Koneurgenchde elime olin kellesini alyp gorupdim, shol medmanyn aydyan depesinde. Uytgeshik ysy yokdy, gurap giden kelledi.

kneurgenchadakilere mongl

kneurgenchadakilere mongl eyyamyndan galan diyyaler yerli halk men-a ona ynanamoklay. şonça yil geçibem çüyremezmi sünk.
yone shol sunkler birhii yumşak, owranyar.
yone eger sholar taze sunk bolan bolsa ysy bolardy. taze sünkde ys bolyar. has gowyja gaynadaymasan.yne yokanç kesel yok,geçmez
--------------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Olmesemem hemme zat gorjek ,

Olmesemem hemme zat gorjek , toba

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Näme how! Ýazmana bashga

Näme how! Ýazmana bashga zat tapañzokmy? Ölileri bir gününe goýuñ. Shizifrenikler! Kelläñizi barladyñ.

bu diyenlerin-a kan gowy

bu diyenlerin-a kan gowy bolmandyr dost. tankytlap bilersin yone bu sözlerin birazajyk çagi aşdy öydyan. yazmagynam duzgün tertibi bar...
-----------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Düshünýän dost! Ýöne

Düshünýän dost! Ýöne özüñem pikir edip gör. Bir öliniñ kelle çanagyny oýnap ýöreseler, shonuñ ruhy rahat taparmy???
Gödegräk ýazan bolsam bagyshlañ. Kelle gyzaýdy.

turkmenchilik bir tarapa

turkmenchilik bir tarapa bulang isleyan zady bir bashga, ruhyng rahat tapmagyny pikir etmek uchin bashda musulman bolmaly,

Koneurgenchden suratlar;

Koneurgenchden suratlar, Dowlet olimpiyadadan sonra gezelenje gidipdik.

http://yfrog.com/0oskullmj
http://yfrog.com/0nskull2bj

Malyngkynyny goyup gor

Malyngkynyny goyup gor komnatyngda ilki

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahah :D"

goynunky, sygyrynky bar

goynunky, sygyrynky bar onsuzam howlyda;
göz degmesin diylip dur.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

son tom soyerin bashdan

son tom soyerin bashdan gechirmelerindaki boljak-da siz... :)
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

kelle

stoluna goymasan onat bolar son satanist zat diyip başyna bela açylmasyn.