Marmara gyzy (aydym-degişme)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Stambully oglanlar aydym düzipdirler :)
Marmara uniwersitedin ady.


Garamyrat | Upload Music

Original aydym: Alty Jora (halk aydym)
Sözleri:
Bir gyz gördüm Marmarada
Menzeyar ol marmelada
Aklym galdy ol belada
Yşk oduny yakyp gitdi

Söygimi dünya yang etdim
Otyrdym turdym, tang etdim
Ahyr çydamadym jang etdim
Sabyr kasam dolyp gitdi

Söyyan diydim söyme diydi
Köyyan diydim köyme diydi
Indi azara goyma diydi
Birden yürek awap gitdi

Aşygyngy goyma diydim
Aşygyny oyna diydi
Bu durmyşyn oyny diydi
Içim-bagrym yakyp gitdi

Ol gyz diysen betje eken
Özem gaty keçje eken
Konturlarym bitjek eken
Telefonym öçip gitdi

Nirede ol Haydarpaşa?
Sürme çalsang galam gaşa
Durmyş agyr yeke başa
Yaş yigrimden aşyp gitdi

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, gowja bolupdyr))"
  • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Hen' diydi zat diydi yok ekeni, yone gowyja duzulupdur)))"
  • LEBABYM 1 telpek goyyar we yazyar: "Hah-hah-hah-ha…. Şol gyz gyzyklandyrýar…."
  • loverman 1 telpek goyyar we yazyar: "stambullylaram bela yali-how :)"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!Molodis! "

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

aslynda şu internet,

aslynda şu internet, youtube, facebook zat talantlary orta çykarmak üçin gowy zadam, yanymdakylar internedi kan ulanyanlaryndanmy namemi hersi bir saz guralyny çalmagy öwrenjek bolup yörler

HMMMMM…!!!???

Şeýle ses ýazgylaryny edýän ýeriniñ salgysyny zadyny-da goýsañyzlañ indikide:):):). Gursaklary hyjuwdan, sungatdan doly oglan- gyzlar känlaý türkmende. Ýöne ile ýaýyp bilenoklar-da çekinmekden. Bolsa-da şular ýaly ýerde ýüzüñ-gözüñä görnenok:):). Şolam bir gowy zat.

shu oglanlardanam her hili

shu oglanlardanam her hili zat chykyar, toba
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

türkçe yöne


Çökertmeden çıktım da, Halilim
Aman başım selamet
Burası da Asbat degil
Aman Bitez yalısı

Ata Demirer - Çökertme - Bob Marley
şul Bob Marley stilinde türkmençe aydym çykaran bolmazmykaray,türkçesina gülüp öldim))

kımkaray bu oglan

kımkaray bu oglan altunizade kredi yurdyngkylar oytyan, sesinden tanap bilmedim, jemşit senem marmarada okayangmy