Dunyade arenasynda sozu yorgunli yurtlar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bilshimiz yali yakin taryhda dunyade gepi gechyan yurtlar boldi ve hazirem dowam edyar. Gisgacha goz gezdirsek koplench gepi gechen yurtlar yer ve ilat sany boyuncha uly bolan yurtlar. Emma 19-20 asirlarda kabir zatlar uytgemegi bilen kabir kichi dovletler dunyade gep gechirdi diysek yalnisham bolmaz. Meselem Inlislerin tutyan meydani nache kichi bolsada gepini gechirdi buda elbette bashga osmedik yurtlari kolonnasi edeni sebapli.men unsumi cheken iki sani kichi dowlet bar sholarin 1njisi Switzerland beylekisem Japan. Seredip otursak butun urushlardan son yada conflictlerden son dowletler ya Switzerlandda kabir anlashmalara(impact) gol chekishyarler yada shol yerde bolan zatlar hakinda bir forum edyarler. Japan biraz uytgeshik olar ekonomiki yagdaydan guychli bolanlari sebapli dunyade gepi gechyan millet diysekde bolar.Indi men soragym???
Dunya arenasinda gepi gechyan yurt bolmak uchin yurdun tutyan meydaninin ululygy ve ilatyn koplugu hokmanmi yada biz yali kichi dowletlerde dunya arenasinda gepi gechyan yurtlardan biri bolup bilermi???

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Agam menin pikirime gora

Agam menin pikirime gora elbetde bolup biler cunki dunya arenasynda indi bu dowurde gepini gecirmek ucin ilat sanyn yada uly bir meydanyn gerek dal, eger beyle bolsady Hindistan ikinji yerde bolardy yada Russia teretoriyasy bilen birinji yere gelerdi soz gecirmekde. Indi dunyade sozuni yoretmek ilki bilen sowatlylyk yagny halkyn anynyn guycli bolmagy, sunnun bilen bilelikde bolsa halky dolandyryan adamlaryn syyasy ugurtapyjylygy hasam beter edilyan zatlaryn yagny syyasy ishlerin dine halk aladasy uchin edilmegi gerekmika diyyan, yagny yolbashchylaryn oz bahbidini araman halk uchin uly ishler bitirmegi gerek.
Sheyle zady bellap gecsek has yerlikli bolar, yagny dine yolbashchylar dalde halkynam dowlet uchin goldagy oran mohummika diyyan. Hany, mekdep dowri dillen dushmeyan bir Yaponlar hakda gurrun bardy, yagny ikinji dunya soweshinden son Yaponlaryn oz ish sagatlaryndan dashgaryn yagny ayratynlykda dowlet uchin mugt iki sagat artykmach ishlap bermegi, aslyna seredip otursan ujypsyzja gorunyan bu zatlarda dowletin ozgermegine uly goshant yatyrmyka diyyan. Birem shuny nygtasym gelyar haysy dowlet osse osubersin eger shol osen dowletin halky rahatlyga yagny bol elinlige owrenshiberse shol dowlet dargamak bilen boluberyar. Muna dunya taryhyndan birgiden mysal getirmek mumkin. Meselem, Osmanly dowleti sonky yyllarynda kan soweshlere gitman ugramagy, yada yerli halkyn dine oz hojalyklary bilen bolmagy yagny dowlet uchin, watan uchin edilyan gazalardan galmagy Osmanly dowletinin sonuny getirdi. Elbetde Osmanly dowleti dine shu sebapler uchin yykyldy diyip bolmaz emma uly tasir edenligi hem ikiuchsyzmyka diyyan.Yone bu dowurde edilyan syyasy oyunlara da akyl yetirmek oran kyn. Tebigy baylygy yagny onduryan gara altyny(nebiti) bilen Arap ulkeleri dunya arenasynda bash kursini eyelayjek yaly welin nahili gynanchlam bolsa beyle dal, bulam wagtynda halkyn agzala bolmagy, taypa dawalary, yolbashchylaryn abrayhorluk sebapli oz yerlerini dashary yurtlara satmagy we suna menzesh pussy-pujurlyklar sebapli boldymyka diyyan. Yogsa ekonomiki tarapdan in bay yurt Arap yurtlary bolmaly ahyryn. Shunun uchin eger haysydyr bir yurdun bashtutany edyan ishini ozi uchin dalde halky uchin etse, halk hem oz bashtutanyny goldasa we merhum Bulent Ecevidin (men Bulent Ecevid hakynda doly maglumat bilemok yone onun sheyle sozunin barlygyny bilyan) aydyshy yaly: "Bizin iki guyjumiz bar, Biri-Hak, beylekisi-Halk" diyip one adim adiberse almajak galasy yokmyka diyyan, yone yanam aydyshym yaly halklar arasy agzybirlik hem oran mohum mesele. Cunki 15-20 sanjak kichijek yewropa yurtlary shu wagt agzybirligi bilen uly osushlere ylgap baryalar, kim bilyar bizem turki dowletler yada gonshy dowletler bilen curt kesik, hatda cop gechmez agzybirlik gurup yashasak oran uly osushlerin shayady bolmagymyz ikiuchsyz gorunyar. Ay, kimbilya-da, nesip bolsa, bize-de yagny bizin halkymyzada sheyle dowurler miyesser edewersinda.

ehh

Amerika b\n Turkmenistan:)

JAPAN HIÇ KIÇI DAL !!!

şwisarya kiçi welin yaponya kiçi döwlet hasaplanmaz.
Yaponya 1nji dünya söweşinden hem ön yene de güyçli döwletlerden biridi. Yöne geçen 50 yylda hasam tehnologiki taydan ösdü. Şu wagt G-7de. Birem yalnyş bilmeyan bolsam 120 milyon ilaty bar.

ay hawa, men pikirimçede

ay hawa, men pikirimçede ilat sany yada tutyan meydani mohum dal. yurdun geografiki yerleshishi, gongshy dowletlerin we halkyn dushunjesi mohum.
dushundirishleri son yazarin, hsu vagt bir hili ...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Turkmenistan regional bir

Turkmenistan regional bir guych bolup biler bolsa. Olam name gaz sebapli.
Sen 4 tarapa(Russiya, Hytaya, Eyrana, Yewropa, belki 5nji trans-afghan) gaz satsan, we
haysy berip haysyny bermejigini hem sana bagly bolsa shol regionda sozi yorgunli yurt bolarsynda.

Ilat men pikrimche wajyp.Sweysariany mysal beryaniz. Yone ony ine yakynda G20 almadylar.
Sebabi belli-kici dowlet. Gaytam Turkiye, Saudi Arabystan, Indoneziya girdi.

Güyçli bolmak diymek güyçli ekonomika diymek!

Jahana söz geçirmek elbetde herkime yar bolmayar, emma oyuny kadasyna göra oynayanlara-da miyesser etmanem durmayar.
Taryha ser salynsa adamzat yeryüzine ineli bari gowurga dişlininki'dir sözinin üytgemeyandigi herkime malim. Emma şol güyji elde etmek üçin hem her döwrün döwrebap şertlerini, kadalaryny yerine yetirmeli bolyar.

Meselem orta asyrlarda güyç diymek harby güyç manysyna gelyardi, emma hazirki döwürde welin güyç; ekonomikanyn ulylygyna we kiçiligine göra dernelyar. Zamanamyzda güyçli bolmagyn in uly şerti agirt, istikrarlı/steady, stable ekonomika eye bolmak yatyr.

Hazirki ekonomiki krizis agzalanlara mysalmyka diyan.

Krizis bilen başabaş göreşyan dünyanin hem sıyasy hem harby taydan in güyçlisi ABŞ baştutanynyn; "ABŞ krizis dowamynda güyjinden naçe yitgi çekse-de harby taydan yene-de in güyçli bolup galar" sözlerini diydiren hem ekonomik krizisden başgasy dalmika diyyan.

Elbetde bu yerde yurdyn geo-politik yerleşişi, tebigy baylyklary, ilat sanyndaky yaş neslin san taydan agyrlygy we ş.m yaly kriterler hem güyçli boljak diyenin işini yenilleşdiryar.

Yene bir mysal;

Dünya ykdysadiyeti bilen iç-içe bolmagyna garamazdan, krizisden in az yitgi çekenler arasynda hasaplanyan Türkiye hem krizisin önisyrasynda ekonomikasynyn önündaki böwetleri aşmak we bank ulgamyny makamleşdirmek üçin geçirilen hukuky reformlar sayasynda gelejekde has hem güyçlenmek üçin krizisden dogan pursatlardan peydalanmaga synanyşyar.

Hazir bu yurt dünyanin 17-nji uly ekonomikasy yagny dünyanin 17-nji uly güyji, we strateglere göra Türkiye gelejek 5-10 yılın dowamynda Yewropanyn 3-nji ekonomikasyna mynasyp boljagyna ynanyar.
Bu hem sıyasy güyç taydan dünyade ilkinji onlyga girjegi manysyna gelyar.

Yene bir bellap geçilmeli zat olam Türkiyanin dünyanin in uly 3-nji harby goşunyna eyedigi, emma sıyasy güyç tayda yokarda-da belleyşim yaly 17-nji yerde tutylmagydyr.

Netijede Türkiye bogün G-20 giryan bolsa, 10 yıl sonra-da G-8 e girjekdir bu gidiş bilen.

________________

put on a happy face

Dunyade arenasynda sozu

Dunyade arenasynda sozu yorgunli yurtlar dal-de "Dunya arenasinda" bolmali, ya-da "dunyade"..

Dünyade mydama ilaty ya da

Dünyade mydama ilaty ya da yeri köp bolan döwletler dal de, puly köp bolan yurtlaryn sözi geçdi, geçyarem. Adamlaryn arasynda bolşy yaly.

Türkmenistan yeke başyna sözüni yöredip bilmeya. Yöne türki milletleri yanyna alsa yöredip biler.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Dunyani kimler dolandyryar?

Dunyani kimler dolandyryar? Men onurak Petrol Firtinasi diyip bir kitap okapdym, ana shonda shu zatlary acyk-acyk gurrun beryar! Ilki bashda kicirak bir nebit firmasy bolan iki sany Standart Oil we Royal Dutch kompaniyasynyn dunya yuzundaki nebit hokumetini gurmak ugrunda edyan syyasatlaryny gurrun beryar! Gaty gyzykly eken! Ozem ahli zatlary yagny dunya yuzunde 19nji asyryn sonundan barik bolup gecen ahli wajyp wakalary sholaryn yoreden syyasaty bilen baglanyshdyryar! Hatda birinji we ikinji dunya soweshlerini hem nebit kompaniyalarynyn eden ishi hokmunde gorup akyjy we realisticno gurrun beryar we delil getiryar! Bilmedim okap gorenleriniz bar bolsa olarynam pikirlerini owrensek gowy bolardy!

Bolup biler. Aslyndada 19

Bolup biler. Aslyndada 19 asyrdan son kop syyasat nebite bagly edilipdir yone 2 dunya urshy hakynda men biraz bashgacha dushunyan. gechen yyl angliyanin in uly papasy(Archbishop of Canterbury) Rowan Williams durdyk yerden chykdy biz islamic law adopt etmeli diydi ve muna herkim garshy chykdy kan vagt gechmedi yene chykyp 2 dunya urshunda nemeslerin 6 mln yewreyleri oldurdi diyen hich hili arhivde zat yok diydi eger urushda yewrey olen bolsa olar dine urush sebapli olupdirler ve sany belki 300 munlerdedir diydi. Muna yewreyler bagyshla diydirtjek bolup diysen kan dyrjashdylar emma bolmady. Indi urush hakynda meselani men ozumche yada pikirimi yazayin. osmanli yikilip palistinde balfour shernamasyny gol chekilenden son dunyanin her kunjegindaki yewreylere israil diylen dowlet guruljak siz muna tayyar bolun gochersiniz diyip. Muna elbette yewropada yashayan yewreyler kan bir islegli bolmayarlar sebabi yewropada yashayishlari gowy ve hemme zada owrenishipdirler. Bulari zorlap ibersen dunya bu zatlary gorup dur ve belki herkim bolyan zatlara garshy chykar. bular bashgacha syyasat bn ishe bashlayarlar. Gitlere ilki milliyetchilik pikirlerini beryarler son urush bashlayar ve nemes esgerleri yeke-yeke oye girip yewrey gozlap ugrayarlar sheylelik bn yewreyler olumden gorkup israile gochmek bn bolyarlar.yewreyler 2 dunya urshunda yewropadan israile gochyarler ve 1948'de israil diylen dowledi yglan edyarler ve 8-11 minudin ichinde amerika bu dowledi tanayar. Diymek shol wagtlar amerikadaki yewreyler dowlede gepi gechjek shekilde guychlidi ve shol guych name uchin germaniyada oldurulen yewreyler uchin hich ses chikarmadi.eger hakykatdan yewrey oldurilen bolsa... diymek gizlin planda shu bardy ve edildi. eger yewreyler hakikatdan oldurilen bolsa name uchin amerika germaniya chozmadi. Ine men 2 dunya urshy barada pikirim ve sizler name diyyaniz bilmek islardim.

Men kitapda okamda senin

Men kitapda okamda senin aytyan sebabine-de degilip gecilyardi yone ikinji dunya soweshinin esasy sebabi hokmunde sheyle pikiri orta suryardi, yagny Standart Oil kompaniyasy Adolf Gitlere "Sen Rusyanyn yagny SSSR halklaryna cozush et, men seni ahli tehniki zatlar bilen upjin edeyin we islan mukdarynda sana nebit yagny yangyc bereyin diyyar. Bu oran basha barayjak pikirdi, sebabi shol dowur tehnika esasy orunda bolanson Gitler Standart Oil bilen ylalashyar. Bu ylalashygyn netijesinde Standart Oil Rus nebitini ele almak islayardi. Sheylelikde eger SSSR-i yenip bilse Standart Oil kompaniyasy Azerbeyjandaky Baku nebitinede eye bolup bilerdi sebabi shol wagt Baku nebitine Royal Dutch kompaniyasy eye bolyar!" Gornup durshy yaly oyunlar iki sany uly kompaniyanyn arasynda bolyar we bu syyasatyn gurbany bolyar kop yurtlar! Sebabi Standart Oil kompaniyasy Amerikanynky we diymek Gitleri kushgurdenem Amerikanlar. Standart Oil kompaniyasynyn yolbashcysy shol dowurde tanalyan Rockfeller bolmaly.Muny kop kishi eshiden bolsa gerek, baylygy bilen tanalan adam! Royal Dutch kompaniyasynyn eyesi bolsa Yewrey asylly Henri Deterding bolmaly! Aslynda seredip otursan kitapdaky yazyjy Osmanly dowletinin yykylmagyna-da shu iki kompaniyanyn sebap bolanyny one suryar! Men muny ginishleyin yazmak islardim welin edil hazir wagt azyrak, nesip bolsa wagtyny tapsam yazaryn-da! Birem yany-yakynda Adolf Gitlerin "Kavgam" diyen kitabyny tapdym internetten! Okasam bilenlerimi paylasharyn nesip bolsa!