Siz ruhlara ynanýañyzmy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Hawa
67% (64 votes)
Ýok
6% (6 votes)
Bolmagy mümkin
8% (8 votes)
Samsyk sesberlishik:)
18% (17 votes)
Jemi 95 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam agzalar!

Men köplenç "men ruh göpdüm, ruhlar bilen gürleshýän" diýen adamlary kän gördüm. Siz ruhlara ynanýañyzmy?

:)

Ruhlara ynanyan sebabi biz ruh bolmasa ölers ruh bizin içimizde.ony gördüm diyyanlerde bar yöne ol ruhmy yada jynmy,melekmi,belli dal.

dinimizde hem beyle zat yok

dinimizde hem beyle zat yok öydyan.
Yagny ölen adamyn ruhy bu dünyade görülmeli dal.
Yöne dinde, jyn, perişde, Hydyr ata yaly üytgeşik zatlaryn bardygyna ynanylyar.
Balkan tarapda; Parow-jeke diyip bir öwülya hem ynanylyar, gördüm diyyan, yada "görüpmiş" diylip köp hekaya aydylyar.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

hawa. shu wagt şolaryn

hawa. shu wagt şolaryn yanyna myhmançylyga gideyin diyip otyrn :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Menem alyp gitsene, gyzykly

Menem alyp gitsene, gyzykly bolar!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

başga-da gitmek isleyan bar

başga-da gitmek isleyan bar bolsa men bn habarlaşyp biler :)
Bayramala 4 adam, ozem ayal adam :)

:(

adamlar komek gerek !!! men chaga dushunemok bu yerde hich zada :(

To loverman

sen yanynda yene bir adama yer bar bolsa aytsana!menem hyyalymda bardy oza.

sorag

sorag Ruha ynanyanyzmy?taxichilik dal:)

Dogry aýtýañ dost!

Dogry aýtýañ dost! Oýunjak edipdirler.

ruha bilmedim

Ruha bilmedim, sebabi hich wagt gormandim, yone jyn diysen bashga gurrun:)

Bolmagy mümkin . Men gordum

Bolmagy mümkin . Men gordum bir gezek. Hakykydygyna anyklamak ucin tutjak boldum welin yitip gitdi.

Ruh my

Bar bolup Biler ony İnkar edip bilmers.Yöne Mana hiç gabat gelmedi yada o ruh görenlerden bir zadym kemmikanay?

ey sen özün ruha

ey sen özün ruha how:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Sebap%tasir usuly

Eger 'ruh' diyalyan 'zat' yok bolsa, onda bu söz
sözlügümüze girmezdi!!! Günlük durmuşumuza ornaşmazdy!!!

Sözlük

sözlügümüzde ajdarhada bar yöne halykatda barmy

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

Hawa barla dostjan,

Hawa barla dostjan, meselem menin itimin ady
' ajdarha ' :D gysgaça ajdar hem diyayas :p

To selbishka: Jora name syrtaryan? :)

name indi bar de syrtarmak

name indi bar de syrtarmak hem ayypmy?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hudaý bar, ruhy dünýä

Hudaý bar, ruhy dünýä bar, biziň içimizde ruhymyz bar-ruhlar bar-Hudaýyň tarapynda bolan ýagşylyk üçin hyzmat edýän ruhlar we Şeýtanyň tarapynda bolup ýamanlyk üçin hyzmat edýän erbetler ruhlar bar. Bizde türkmenlerde "jyn uran adam" diýip hem aýdýarlar, şeýle adamlar hakykatdan hem dünýäde kän, olar gaty elhenç bolýarlar. Dini kitaplarda hem bular barada kän mysallar getirilen. Isa Mesih jyn uran adamy sagaldyp, onuň içindäki onlarça erbet ruhlary kowypdyr. Erbet ruhlar Isa Mesihiň öňünde titreşýärdiler. Isa Mesihe iman edenlere ol erbet ruhlara we jynlara garşy göreşmäge güýç hem berdi, bu sebäpden Isanyň şägirtleri hem jynlary adamlardan kowup bilýärler. Isa Özüne iman edenlere şeýle diýip güýç berdi: "Şu alamatlar iman edýänleriň hebrasy bolar: Meniň adym bilen jynlary kowyp çýkararlar...Syrkawlaryň üstüne elllerini goýarlar, olar hem sagalar." Injilde ýene-de şeýle sözler bar: "Mahlasy, Rebde, Onuň üstün gudratynda güýçleniň. Iblisiň hilelerine garşy durup biler ýaly, Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakynyň. Çünki biziň söweşimiz adamlara garşy däl-de...ýamanlygyň Gökdäki ruhy gudratlaryna garşydyr. Şonuň üçin ýaman günde garşylyk görkezmegi, zerur bolan her zady edeňizden soň, ýeriňizde durmagy başarar ýaly, Hudaýyň ähli ýaraglaryny ele alyň. Şeýlelikde biliňizi hakykat bilen guşap, egniňize dogrulyk sowudyny geýip, aýaklaryňyza bolsa parahatlyk getirýän Hoş Habary wagyz etme taýynlygyny geýip, ýeriňizde duruň. Bularyň ählisiniň üstesine-de, iman galkanyny ele alyň! Onuň bilen şeýtanyň bütin otly oklaryny öçürmegi başararsyňyz. Gutulyş tuwulgasyny, Hudaýyň Sözi bolan Ruhyň gylyjyny alyň."

ruh - duh bolyadämi?

ruh - duh bolyadämi? gullukda bar diyya näçe gerek bolsa

yokla Mahrijan ruh o bara

yokla Mahrijan ruh o bara bilyansingle aytmayyn
duh eyyam bashga zat :D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ruhuň bardygyna ynanýan.

Ruhuň bardygyna ynanýan. Ýöne ruh çagyrmaga welin ynanamok.
-----------------------------------------
Gaydyp gelmegem bar eken...

Рухлы гуррун гиже габат гелди...инди ятда ятыбилсен ))))))

Ustunlik hemmamize yaran bolsun!!