Homoseksuallar, Dindarlar ve biz Turkmenler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Slm Agzalar

Men hemmamizin bilyan belkide bu tema hakinda gurleshmek islemeyan zadinizi achjak. Bilshime gora bizin dinimizde Homoseksuallik kabul edilmeyar(bu temada Ata aga yali Islam hakinda bilyanler komek etse hoshal bolardim) ve beyleki yeke tak Allah inanji bar bolan dinlerdede kabul edilmeyar diyip bilyan yenede Hristianlik barada Diplomat yazsa gowy bolar.sebabi gen galinsada Angliyada shona rugsat berildi ve bu kararlar name sebaplere gora berildi henizem bilemok.
Men birnache gun mundan ozal TV’de more4 diyen kanalda Jihad for love diyen programmani seretdim ve name diyjegimi bilmedim. Isleyanler bar bolsa 80 min diyen yali vagt alyar online seredip bilersiniz. Biz nache homoseksuallari oz aramiza alasimiz gelmesede bu zatlar ortada ve biz herzat etmeli bu zatlara bir chozgut tapmali diyen pikirde. Men Tmden taze gelen adamlardan soramda Ashgabatda homoseksuallarin bardigini aydanlar boldy ve kabirleri gaty gidip opushenlerinide(snogging)gordum diydiler. Menin asil soragim biz Turkmenler sheyle zatlari tayyarmi yada bar zatlara goz yumup olari dashlashdirarismi? Sizin dushunushiniz nahili namede bolsa sizler Turkmenlerin ilimli klasindansiniz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bizde gerek däl

Bizde eýle zatlar gerek däl.

sorag yalnysh yerde we

sorag yalnysh yerde we yalnysh wagtda soralypdyr.

Oran dogry sorag......

Hayran mena size,name ucin yalnysh soragmysh.Oran dogry sorag,hem oran dowrebap.Name shon yaly adam doglupdur,ya-da son durmushun dowamynda shon yaly bolupdur.Howwa onson name,oyden kowmalymy,atuw bermelimi.Bir zada dushunesi gelmeya kabir adamlaryn o bir kesel yalak,ozem bejergisi bolmayan agyr kesel.Ol adamlardan dashlashmaly dal,jemgyyetdenem uzaklashdyrmaly dal.Olar bir eyyam Huday tarapyn jezalandyrylan adamlar,indi yer yuzunde adam tarapyndan jeza cekip gezyarler.Dogry kabul etmek kyn muny ,men ozumem yash "sowremennyy"gyz iki oglanyn ogshahyp duranyny gorup , az galsa "koma" girendim,siz pikir edin bizden uly nesil,atalar-eneler mun yaly zatlary nadip kellesine sygdyrsyn.Yone shondada ol adamlary ozumuzden pes gormane,jemgiyetden ayyrmana,jezalandyrmana hakymyz yokmuka diyyan .............

ynha bu başgaça pikir

ynha bu başgaça pikir ediş yoly... ylalaşmanam duramok seng bilen:.

aslynda seretsen yalnysh

aslynda seretsen yalnysh sorag dal. yone biz ucin, Türkmenler uçin gaty dogry soragam dal. şu sonky dowurlerde daş jemagatdan, televizorlardan in kop tasirlenen halk Türkmenlermika diyip pikir edyan. Tm-a baramda oglanlar aydyady şeyle şeyle biri bar diyip. ay goysanay diyip ynanamokdym..yone hakykatdanam garşyma çykdow şol menin 1 hepde son..
bular yali kişiligi pes adamlar nadip doreyar? derrew uytgayyaler.
yone jemgiyetden ayirmaga hakymyz yok diyyan welin, kopçüligin halamayan adamy islesen islemesen jemgiyetden uzaklaşdyrylyandyr.

"daşlaşdyrmak" diyende,

"daşlaşdyrmak" diyende, meselem nameler etmeli?
öldürjekmi? türma sokjakmy??
onsuzam, eger bar bolsa, olar gizlin ederler-da.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Moderatorlar eger islenmejek

Moderatorlar eger islenmejek tema bolsa arkayin delete edip bilersiniz. men yone programmani gordumde hany bizin oz turkmenlerimiz name diyyarlerka diyip yazaydim.Jemsidin soragina bolsa bilmedimda herhili dashlashdirma bar meselem programmada eyranda halkin ortasinda 100 gamchi uryarlar son bular turkiya gelip canadadan asylum sorayarlar. Ya bolmasa kabir arap yurtlarindakilar gidip fransiyadan asylum sorayar bizler name ederis shony bilmek isledim. herkimde bir pikira bardir oza??

menem eshidipdim. ashgabatda

menem eshidipdim. ashgabatda lenin babanyn yanyda kan dp elbetde aslyny bilemok. yone kopimizin bilmeyan bir hakykatymyzam bar. olam: iki jynslylyk ya şübheli jynsyyet (ambiguus genitalia).esasy iki sebapden. biri hromozom Y-daki nasazlyk beylekisi gormonal imbalans. esasy köp duş gelyanimiz gormonal imbalans. bular köplenç nesilden nesle geçegen bolayalar.(%100 dal %3-5). bularda edilmeli zat çaga yaş wagty hirurgik operasia geçirmeli. çaganyn daşky görnüşine we içki we daşky jyns organlarynyn kamillik derejesine gora oglanmy ya da gyz bolmaly diyen soraga esaslanyp operasia edilyar. operasiadan sonam maşgala çagany psiho-social taydan jynsyna göra terbiyelemeli...
ine shular yalyrak.men bir jurnalda 2005nji yyla istambulyn dine yewropa tarapyndaky 6-7 keselhanada 14 ambiguus genitaia wakasy bar dp okapdym.
menin pikirim kopçülik bular barada maglumatly bolmaly we hökümet şu yagdaylary göz önünde tutyp kanun çykarmaly.

Elbetde bu tema hakynda her

Elbetde bu tema hakynda her bir adam gürrüň etmegi halamaz. Emma şonda-da ara-alyp maslahatlaşylmaly gürrüň. Ildeşlerimiziň öz pikirine we terbiýesine we dünýä garaýşyna seredip bu barada eýýäm eden gürrüňleri Türkmenleriň hem her bir ýagdaý barada akylly-başly gürrüň alyp barýandygyny görkezýär.
Indi bolsa Style ildeşimiziň soran soragy "hristýanlygyň gomeseksuallara nähili seredýändigi" barada: Mukaddes Ýazgylara görä we Isa Mesihe imanlylaryň imanyna görä gomeseksuallyk goldanmaýar we dowzah oduna saljak günä diýilip hasaplanýar. Gomeseksuallyk bu syrkawlyk däl-de adamyň aňy we islegi bilen geçirýän saýlawyna baglydyr we beýle ýagdaýa baş goşanlar bihaýalykda ýaşaýarlar. Emma Mukaddes Kitabyň Isa Mesihiň taglymatyna laýyklykda bu günä bolsada olary jezalamaly diýen zat talap edilmeýär. Olary biz adamlar jezalmaga hakly däldiris, emma şol bir hatarda olaryň bu bolşyny hem goldamaly hem däldiris. Käbir demokratik döwletlerde olara gaty kän azatlyk berilip hatda resmi durmuş gurmak ýaly erkinlikler, köçelerde parad geçirmek ýaly zatlara rugsat berýärler bu bolsa meniň pikirimçe düýbunden nädogrydyr.

Türkmenistan

Türkmenistan homo-bisexuallara kelle agyrdardan heniz yaş bolaymasa...

Jet alyanlar,gowy maşyn süryanler,tomus dynç almaga başga yurtlara gityanler we biz diysen bolar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Aklyma yüzlenme.

Bu mowzuk garşyma çykanda aklyma şeyle yüzlendim.
Dünyade ahli zat ika ayrylyar. (Dogry we Yalnys yaly.)
1. Yaradylanlar. (Uly dinler)
2. Döredilenler. (humanizm wş.)*
Bu nukdayi nazardan dowam etsek, senin diyyanin "homolyk" döredijilikdir. Yslam dini bolsa yaradylandyr. Türkmençilik hem döredijilikdir. Bulary birbirinden ayirsak soraga has hem anyk seredip bileris.
Ilki basda Tanry bardy. Sonra soz doredildi. "Kunfeykun" emri bilen ahli zat yaradyldy. Ras musurman bolyan bolsan, emirlere şek-şüphesiz boyun bolyansyn(ynanyansyn) diymekdir. Eger-de emirleri inkar edyan bolsan, taze din döretmegin ugryna düşmeli bolarsyn(elbet-de akylly bolsan, nadan bolsan onda bar bolana ysnat etmage çalyşarsyn).
Hazirki döwürde (postmodern eyyam)hergün taze zatlar,pikirler,dinler döredilyar. Bu sebapden döredilenleri hem ika ayirmaly bolarys: a. anonim bolanlar b. bir şahsyn birbada döredenleri.
Türkmençilik "konsept"i anonimdir. Birbada döredilmani, hayal-hayal halk tarapyndan döredilendir. Bu dessurlaryn anyk newagt doredilendiklerini bilyan yokdyr. (Yslam dinine göra)Dogry ya-da yalnys hem bolmagy ahtimal.
-Indi soraga gelsek, turkmencilige islesen sygdyryp bilersin, islemesen sygdyrmarsyn.
-Yslam dinine sygmaz, sygdyrybam bilmersin.
Elbet-de bu "homolar"dan uzak durun diymek daldir. Emirlerden habary bolmadyga ynsanlyk bilen duydurmak we öretmek habary bolanlaryn boynunyn borjudyr.

* Dinin daşynda galyan ahli taslamalaryn merkezi humanizmdir. Olara göre ilki başda Tanry dalde, ynsan bardy, sonra söz bardy. Sonra ahli zady ynsanlar oylap cykardylar.

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: "Uytgeshik pikir!"

"uly dinleri" name üçin

"uly dinleri" name üçin döredilen dal-de yaradylan diydin?
hemme problema şuzatdan başlayarda.
biri tutdyryar, beylekilerem kabul edenok, sebabi subutsyz.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.