Oglanlar guni bilen:D

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam hemme agzalar
Bu gun hemme oglan guni , bilen gutlayan shu taydaky agzalary oglanlary, men kan dile cheper dal
bashga gyz agzalar gutlarlarda

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sag bol!

Sag bol!

- Nie kanvule, sunkutu -

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlayan!"

23.nji fewral bn

23.nji fewral bn gutlayanmy?
23.fewral Sowet Gyzyl Goşununyn döredilen güni.. bize degişli namesi bar onun? mekdepde-de gyzlar gutlap sowgatjyk beren bolyady..
Türkmen Goşunynyn Döredilen gününi awgustun 7-sine ya-da 17-sine gutlayalar oydyan.
takyk çislosyny bilyan bolsa yazsyn, bizem owreneris.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

Türkmen goşun güni, 7

Türkmen goşun güni, 7 awgustda bolanda name, hemme oglanlar goşundamay? :D
Halk arasynda 23 fewral "oglanlaryn güni" diyip bilinyar, şu günden başga hem oglanlaryn güni bolmany üçin; sowet bolsyn yada başga zatdan galma bolsa-da gutlanyn gowymyka diyip pikir edyan.
sagbol selbişka, we ahli beyleki gyzlar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "sizem sagbolun oglanlar!"

menem gutlayan, oglanlar!

menem gutlayan, oglanlar! janynyz sag bolsun!

Sizinkem @>----

Sizinkem @>----

- Nie kanvule, sunkutu -

Meni gutlan!

Meni gutlan! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "seni gutlayas! :D"

gutlysh

gutlysh :D
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

sagbolysh:D bir aydan son

sagbolysh:D

bir aydan son bizem, yonekeyje, dil bilen gutlap goyarsda...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "23-ne telpek (papak :)) berip gutlamalydyk welin, indem gich daldir-le"

way...dur entek

way...dur entek howlukmasagyz shu gun agsham bir az ishim azalyshsa, giden zat yazyp gutlayyn okamaga yaltanmasangyz...yeke soz bolanda name?! esasy zat aydan sozung yurekden chykyarmy ya yok...
_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

"Gutlysh"-a yurekden dalde

"Gutlysh"-a yurekden dalde Tikgi'nin quote'lerinden chykana menzeyar :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "yurekden gutlysh :)"

Sagja boluň...

Edil 23. fewraldymy bilemok welin bir gezek orta mekdepdekäm öňki Prezidentimiz Saparmyrat Türkmenbaşy hemme mekdepdäki oglanlara(öýdýän) sagat paýladypdy, we 8-nji martda-da gyzlara paýlanypdy. Sagatlaň ýüzünde-de Prezidentimiziň suraty bardy. Ýalňyşmasam 1999 ýa 2000-nji ýylmyka diýýän. Gowy Sowgatdy-Prezidentden...

Gyzlar, siziňem ýetip gelýän 8-nji Mart gyz-gelinler, aýallar, eje-eneler, garaz bütin zenanlar günüňiz 13 gün öňünden gutly, bagtly, şat bolsun. Birsürü güller, sowgatlar, täzelikler bilen geçiriň. Hemme Türkmenleň SAGLYGYNA!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "hemmamizin bayramymyz bilen onda :)"

sagatlary taze yila sowgat

sagatlary taze yila sowgat etdiler, 1999dan 2000a geçilen yil..

Saytymyzyn hemme oglanlaryny

Saytymyzyn hemme oglanlaryny gutlayan, hemişe hazirkiniz yaly Watanynyzy söyün, guwanyn we wepaly bolun, çaga we agtyklarynyza hem şeyle bolmagy owretmeginizi dileg edyan :D