Şäherlämi ya-da obala ?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Men obaly oglan we obaly gyza-da oylenmek isleyan.
41% (28 votes)
Men shaherli oglan yone obaly gyza oylenmek isleyan.
7% (5 votes)
Men obaly oglan yone shaherli gyza oylenmek isleyan.
10% (7 votes)
Men shaherli oglan we shaherli gyza-da oylenmek isleyan.
28% (19 votes)
Men shaherli gyz we shaherli oglana-da durmusha chykmak isleyan.
7% (5 votes)
Men shaherli gyz yone obaly oglana durmusha chykmak isleyan.
6% (4 votes)
Men obaly gyz we obaly oglana-da durmusha chykmak isleyan.
1% (1 vote)
Men obaly gyz yone shaherli oglana durmusha chykmak isleyan.
0% (0 votes)
Jemi 69 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam Tmolympiad!

Salam Tmolympiad!
Shu gun 1 gurrunin arasynda gaty kop obaly gyzlaryn shaherli, ya-da shaherde/bashga yurtda okan oglanlara, oz obalysyndan has kop uns beryandigi, we olara yaranjak bolyandyklary barada mowzuk achyldy. TM'de bilshiniz yaly birgiden shaherli oglanam obadan oylenseler mashgalasynyn has berk boljakdygyna ynanyar, ya-da ayalynyn ozune has wepaly, oy edebine has govy uyjakdygyna ynanyar. Beyleki topar bolsa obadaky gyzlary yurek gysgynch hasap edip, shaherli gyzlara oylenmegin tarapdary.
Gepin tummek yeri, sizin pikirinizce adamyn onup osen, terbiye alan yeri, onun durmush gurandan sonky mashgaladaky ornuna nacherak tasir edyar ?? A sizin gozunizde bu mesele na dereje mohum ?? Meselem shaherli gyzlar: "soydum" diyip akyllarynyn "yok, ona chykma" diyyan obaly birine-de barmagy adaty hasaplayalarmy, ya-da "soyeninde name, soydum diyip indi irden-agsam sygyr dagy sagmaga razy bolayjakmy?" diyip, obala barman, erbet gormeyan 1 shaherli oglana barmagy dogry hasaplarlar ??

P.S. Utanmashak yokdyr, we gayrat edip "soygi" sapaklary berman, oz kellanizdaki pikirleri yazyn, t.e. hakyky durmushda "olsemem shaherli gyza oylenmerin" ya-da "olsemem obaly oglana barmaryn" diyibem, barde yazanda bolsa "soyyan adamym uchin Derweze'de-de yasharyn" diymeshek yokdyr :)

Men hem shaherli hem obaly

Men hem shaherli hem obaly gyz.Namucindir hic birine barmana islegim doranok.Yone sylamaly bolsa obalyny saylardym.Oba yerin adamy name diysenizem shaherlinka garanda has mahirli bolyamyka diyyan.Soygi gutaransonam obada edere,guymenere ish tapyan,mellek,potrat,sygyr aclygyndan molap duran,aylarca otlap giden ogorodyn.Ay garaz icin gysmaya.A shaherde bolsa dort divar,sho goren fantanyn,sho giden kafen, sho bir padyezdaky alkashlan.Ay garaz yurekgysgync :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ""mellek,potrat,sygyr aclygyndan molap duran,aylarca otlap giden ogorodyn""

Name Mergen ona çykmak

Name Mergen ona çykmak isleyanmi, muna çykmak isleyanmi diyip sorapsınız velin zakaz alyanyzmay?:D
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "he he :P"

Gysgacha soragyna jogap

Gysgacha soragyna jogap bereyin: Hawa :D

vilka :D name zakaz

vilka :D name zakaz berayjekmay :)

a name uchin Allajan yazana

a name uchin Allajan yazana baryn diyenem goymaly ekeingda
mneg ozume tapawudy yok, shaherli bolsun obaly bolsun , manga tapawudy yok , nirede bolanda da , bolyar , esasy zat Oglan!, Mashgalsy , ene atasy
yone men ozum shaherli oglan halamok, chynym aytsam ,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen sulara onayyn diysene :("

Barde gurrun "isleg" barada

Barde gurrun "isleg" barada gidyar Selbi, yagny elinde bolsa naderdin manysynda. Bolmanam Allan manlayina yazanyna bararsyn, ondan bashga chykalgan barmy ?? Birine barsan, shol manlayina yazylanydyr, yone bu senin barjak oglanynda bolmagyny isleyan zatlaryn ustini chyzanok, isleg yene-de islegdir !

Obaly ýa şäherli bir hili

Obaly ýa şäherli bir hili pes derejeli kriteriýalaryň arasynda meň üçinä ;)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sorag hokmanylyk sheklinde

Sorag hokmanylyk sheklinde yazylan dal elbetde, yone shonda-da adamda belli wakalaryn ya-da durmus prinsiplerinin doreden pikirleri bolup biler bu mowzuga degisli. T.e. jogaplaryn arasynda "Men oglan we gyz obaly bolsa bolyar, bashga zatlaryn bir zady bolar" diyleni yokdyr, yone yagday sen elinde bolsa, nireli bolmagyny islardine jogap tapsa bolyamyka diyyan. T.e. "Men obaly we oylenjek gyzymam obadash bolsa govy bolardy, yat yerlere gidip gelmeli bolmazdy, menzeshirak mumkinchilikler bilen osenson gen gorjek zady az bolar" we sh.m. argumentler bilen obaly-obaly bileleshigini argumentirlesen bolyar...We dovam edibermeli, kim haysy birini isleyan bolsa, shona gorarak hem argumenti bardyr. Meni asyl shol argumentler gyzyklandyryar!

ruscha bilyan obaly bolsa

ruscha bilyan obaly bolsa has gowy bolarmyka diyyan mena:D ogrener yaly ruschany:) men oblay:D:D

Klassiki obaly gyz

Klassiki obaly gyz (-lary):

2 gektar mellek ýeri özi agdaryp, seredip, muskullary ulalyp giden gyz. Elleri mozoldan ýaňa dersi 2-3 gat bolup, duýguçyllygy peselen, lopatka ýaly elleri bar. Şäherli oglanlar ýanynda dursa, haýsynyň gyz, haýsynyň oglandygyny saýlamak gaty kyn boljak ýagdaýda. Gaharyny getirseň, bir şapbatda ýüzdürip biljek güýçde. Sada, türki, gönümel, mal-garadan başy çekýä, ekini bilýä. Obadaky Şammediň näçe maly bar, haçan gyrkyma başladylar bilýä, ýöne Şeýdaýy, Jelaleddin Meňburun ýaly başga obanyň adamlaryny tananok :D
Mellek ýerlere berlen azot, fosfor ýaly dökünlerden ýaňa, birem öz sürýän traktorlaryny bejermekden ýaňa, ýüzi birä otrobotka ýagdaýdan, birem dökünlerden ýaňa üýtgeşik gara şekil alypdyr. Gulak halka zat dakmasa käwagt oglanmyka diýip bilýäň.

Klassiki şäherli gyz (+lary):

Näzik, medeniýetli. Haýsy elinde çemçe, wilka, haýsy elinde pyçak tutmaly bilýä. Günde 2-3 gezek duşa girýä, saçynyň bar taryny bezäp, gaşlaryny galkyldadyp, ertekilerdäki perizatlara meňzeýä. Iň soňky habarlary bilýä, Andalybyň eserlerini tankyt etmegi halaýa, Gurbannazar Ezizowyň azyndan 3 goşgusyny ýatdan bilýä. Kerim Gurbannepesowyňa bar goşgusyny ýatdan bilýä. Ýylgyrmagy, medeniýetli, modaly oglanlary halaýa. Rus dilini azda-kände bilýä, türk dilini hem öwrenip başlady.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (8 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyle taryplar dine Bayramdan chykyar :)"
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "türk dilini hem öwrenip başlady:)):))"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "shey diysene"
 • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "medeniýetli oglanlary halaýa! Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "menburun yaly gonsy oban oglanlaryny halanok:DD"
 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme sortlaba bilipsiniz:D"
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Agam haysi dowurde yashayaniz?"
 • dido 1 telpek goyyar we yazyar: "senem şaherden öydyarin eleştirmani gowy göryarsin!"

he he oba gyzlary nadip

he he oba gyzlary nadip goyupsynga , men on yanak ishleyan obada kan goremok , indi ol oba diyyaningem uytgedi,
ashakdaky shaher gyzalry nadayipsinga:D
ha ha ha
gulip yaman hezil etdimay :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ispancha ogrenenleri has

ispancha ogrenenleri has gowylay turkche ogrenenlerinden, hatda ogrenyanlerem bar eken myhman bolup giryanleng ichinde:):)

AÝ SENÄ OÑARYPSYÑ……

Seniñä bu ýerde obaly gyzlary sypatlandyryşyñ (suratlandyryşyñ) tüýs Kerim Gurbannepesowyñ ‘Taýmaz baba’-daky ‘Kempir’-i sypatlandyryşy ýaly bolaýypdyr.
‘Ýañaklary ýasalan dek,
‘Garrygyzyñ’ paçagyndan,
Aýaklaram dyzdan beýläk,
Artyp ýatyr saçagymdan’.
‘Eliniñ her ýarygynda,
Edil towuk guzlaýmaly,
Gözüniñ her hanasynda,
Men ýalyny gizläýmeli’…. Şeýleräk ýagny, aý, oba gyzlary gaty beýlede dälhow. Döwür üýtgedä şu wagt, nirde galdy… potrat, arenda, traktor sürüp, mal bakyp ýören gyzlar?. Soñam näme oba gyzlary (-), şäher gyzlaryny-da (+) görkezmäñ gaty kemsidijilikli boýlar. (Soñra-da tersine (+, -) görkezmäñ birazrak ýalñyşmyka diýýän). Durmuşda oba- oba ýerinde, şäherde- şäher ýerinde bolmaly. Oba ýerinde doglan gyzlar, obada doguldygy üçin günälimi?. Olaryñ duýgulary-da bar, ähli işi ýerine getirip bilmek ukyplaryda bar, olaram K.Gurbannepesiñ, G.Eziziñ ýa başgalaryñ goşgularyny az bilenoklar ýa az kitap okanoklar. Olaram iñ azyndan iki-üç dil ögrenmäge çalyşýarlar. Meselem şäherli, o eýjejik, näzijek gyzlar oba ýerlerine kän gelip baranoklar we oba durmuşynda ýaşap bilenoklar emma, oba gyzlary alçak boýlalar we şäher durmuşyna-da, şäherli gyzlaryñ ýaşaýşyny-da derrewjik ele alýarlar (şonda-da ‘obaly’ diýlip kemsitmelere duçar bolýalar gynansakda). Seniñ oba gyzlary bilen şäherli gyzlaryñ arasynda aýry-goýry etmäñ bilen razylaşmaýan menä…. (Özüñemä, oglanlar babatynda halañok welin bu deñsizligi!???). Elbetde oba bilen şäheriñ arasynda ýer bilen gök ýaly tapawut bar ýogsamam. Edil içinde ýaşaýan ynsanlarda bolşy ýaly.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • selmonelk85 5 telpek goyyar we yazyar: "Razylashmayanynyz un!"

Bayram, senin aydanlaryn

Bayram, senin aydanlaryn oglan hakynda yaly edip okap gor. gabat gelman duranokdyr. a gyzlar bolsa bu dowur hem obany hem shaheri dash edya.
dashary yurtda okan/okayan oglanlara degishli daldir, sebabi olar eyyam has kop zady bilyarler. emma shaherli oglan bolsa, oban durmushyndan/ishinden nacherak habarlyka bilmedim..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azize 1 telpek goyyar we yazyar: "Wah ustunden basaydyn!"

agam

agam ynanmak gaty kyn inni shol diyyanlerinize:)belki 20-30 yil mundan ozala degishlidir?

Azat yazdymahow "klassiki"

Azat yazdymahow "klassiki" yagday diyip :D
Yagny asyl adamlaryn goz onune getiryani. Yone dowur uytgedilay, hazirki oban gyzlary... aydar diyer yaly dal...
Ay onsonam turkmen obalary seredip otursam osen yer ekenlerow. Bashga yurtlarda, osen yurtlarynam kopusinde, obalar gaty chet, gaty az adamly, ich gysgynch, tehnologiyasyz, giden mellekli yerler.
Bizde obalarda parabolicheski antenna, telefon, indi-ha jubi telefonam, onson internedem baryamysh, onson mashynjyk bar, kompyuterjik, adam sanam gaty seyrek yagdayda 1000den az...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

degişgenlik bilen yazypsyn

degişgenlik bilen yazypsyn dogry yerlerem bar yöne özün şaherden bolarly Bayram akga obaly üçin ulanylan kabir sözler "lapatka yaly elleri"... gelşiksizrak. Umumy aydansyn elbetde, yogsa hemmesini bir katagoriyada goymak yalnyş. Yazylyş şekli mende narazylyk döretdi, günüzin gowy geçmegi dilegi bilen..

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

obanyn gyzlary şaherin

obanyn gyzlary şaherin gyzlaryna göra akıllı bolyarlarmyka diyyarin,sebabi olar işlemani öwrenyarler we yaşamany durmuşyn özi budur işle, oka, yaşa,şaherdende okayan gyzlar bar welin azyrak diyaymesek,oba yerlerinde mekdep döwri başlayaram, oba gyzlary pagta yıgımına çykyarlar öydayn belkide hazir öyle daldir okuw meselesinde döwlet tarapından gaty bir obalara kan bir üns berenoklar öydyan belkide men yalnyşyarynmy!!!

Klassiki obaly gyzlar

Klassiki obaly gyzlar (+lary):
Däp-dessura üns berýär, indiwidualist däl, has kän jemgyýede görä. Obada kim näme diýer, garyndaşlaryň, goňşylaryň pikiri ýaly zatlara üns berýär. 4 çaga däl, 10 çaga dogurmaga taýyn, gaýratly. Ýalta däl, irden 6da turup mellekde ot orup gelýär. Äri turýança yzyna gelip, nahar-çaýyny taýýarlap biljek derejede. Boş wagtlary tikin dikýä. Hobbisi öýi arassalamak we mallary gyrkmak. Gaýyn ene we gaýyn atasy bilen ýaşamaga taýyn. Deň hukuklylyk näme bilenok, oň pikiriçe deň hukuklylyk ýalňyş zat :D

Klassiki şäherli gyzlar (-lary):
Arzyly, kaprizli gyz. Göwnünden ýaramak aňsat, özem altyn we brilliant bezegleri bolmasa senden mydamalyk närazy. Elini diňe ýyly suwa sokjakdygyna and içipdir, sowuk suw bolsa, gap-gaçlar kirli ýatyp bilýär. Naharlar keýpine görä bişýä. Gün boýunça özüni bezemekden we serial görmekden ýadap, azyndan 2-3 sagat ýatyp dynç alaýmaly günortan wagtlary. Senden akylly. Ýa-da özüni şeýle hasap edýä. Adalatly, hak-hukuk tarapdary. Sen romantiki bolmasaň bolanok. Häli-şondo söýýän diýip, gül alyp durmaly. Ýöne alýan gülleriňi gowy seçmeli, ýalňyşyp sübse (olam gülä) alaýsaň, onda gadryň bilinmeýä. Adamyň bagtly bolmagy üçin maksimum 2 çagasynyň bolmalydygyna ynanýar. Özem göwreli döwürleri hem 100 adama iş.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "ongaryanga bayram. basiber "
 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme gulmage zat tapyanynyz un!"
 • LEBABYM 1 telpek goyyar we yazyar: "bolsa-da häsiýetlendirmeleriñe gülübä keýpden çykdym."

Tak, "klassiki" ýagdaýlary

Tak, "klassiki" ýagdaýlary ýazdym, islänjäňizi goşuberiň :D

Özüm bolsama, sada we ynanjaň gyzlary halaýan. Sebäbi bir hili şolar gyzlary gyz edýän ýaly, bilemok ýa bize şeýle guýlupdyrmy. Özem gaty indiwidualist, öz diýenli bolsa, onda kän maňa ýaranok. Bilemok, ýöne obaly gyzlar şol meň pikirlerime has taý gelýän ýaly görünýär. Bu elbetde umumy manyda şeýle, dogrusy indi obaň gyzlaram gara işe el uranoklar. Özüni timarlap gezip ýörler, özlerem gaty öz diýenli :D

Başga näme diýeýin, bir hili mert gyzlary halaýan. Ýagdaýy bolşy ýaly kabul edip, şondan keýp almagy başarýan adam men. Şoň ýaly gyzlaram halaýan. Nalynyp, zeýrenip, aglamjyrap ýören gyzlary (türk stil), kän halamok. Olary 1-2 gün köşeşdirersiň, näzini çekersiň, ýöne men köp çydamaryn.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gazyetde yglan beryan yaly

gazyetde yglan beryan yaly edip yazypsynglay bayram aga, men shung yaly gyz gozleyan, kim sheyle bolsa habar bersin diyyan yaly:) joking:)

gyz diyyaning turkmen bolsa,

gyz diyyaning turkmen bolsa, uzyn koyneklije, kellesi yaglylyja, yaglygyng ashagy hem dolyja kellelije:), baylyga, pula, gyzmayan; abrayyng, mertebeng we namysng namedigini biyan; unwerstet okan, belli bir yasha chenli obada, belli bir yasha chenli hem shaherde yashan; ejesi, kakasy hem okuwly, sungada dushuhyan, pioninajyk hem chalyp bilyan, pionina chalsada tamdyrda chorek hem bishirip bilyan, gybat etmeyan, hich oglan bilen soyushmedik hatda kakasy hem ogshamadyk:):P, okde nahar bishiryan, gyz gorsengiz mangada habar eding:):):):)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Erteki kane okamaly dal:)"

hmm seret pionina chalyan

hmm seret pionina chalyan adam hich etmeli dal , sebabi elini ayamaly , hatda oyung ishinem etmel dal oytyan :D
bashga name gerek , yene goshmaly ekening , goyun bakyp hem bilyan diymeli ekeningde , :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

yoklay goyun bakmak kyn

yoklay goyun bakmak kyn dala, ony hemme gyzam bakarla, sheyle dalmi GYZLAR:)??

goyun bakyp biljek çagajyk

goyun bakyp biljek çagajyk dogurup berjek diyip hem goş aşyr şertlen arasyna:)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Siziň gözleýän

Siziň gözleýän ugruňuzda mynasyp gyz yokdyr! Az salymdan ýene-de gözläp görüň! :D

ay gozlenmdeik yer galan

ay gozlenmdeik yer galan daldir, chyndanam yok bolaymasa beyle gyz:)

gozleyan adamda sawlik bar

gozleyan adamda sawlik bar :D_

_____________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ynam bolsa, ertekem hakykata

ynam bolsa, ertekem hakykata owrulip bilyar. :)
____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Tak, "men obaly oglan, yone

Tak, "men obaly oglan, yone shaherli gyza oylenmek isleyan"-e ses berdim :), yone shaherli diyende hokman propiskasy shahere bolmaly diylen zat yok :)), obaly/obada yashayan bolsa-da bolya, yone yokary bilimli bolsun :)

Gyzlar haýsyna ses

Gyzlar haýsyna ses berýäkäler? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hmm

Ozum shaherden, shaherli gyza da oylenmek isleyan. Yone islemek birzat, islegin boljagy ya-da bolmajagy bolsa bashga birzat ;)

Where is Hereket, There is Bereket!

Gaydyp

Gaydyp öylenmen:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna aga hezil dalmay:)hany

Anna aga hezil dalmay:)hany biz yaşlara maslahat berjek dalmi:)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

indi, her obaly beyleki

indi, her obaly beyleki obala menzanok; yada her yerde hertüyslisi bolyar, umumylaşdyrmak kyn.
Meselem; türkiya işlemage gaytyanlaryn köpüsi obalardan (etraplardan) öydyan. A köp adam bolsa, obaly edepli-ahlaklydyr öytyar.

Öytyan bolsan yalnyşam

Öytyan bolsan yalnyşam bolup biler , TR-de işlap yören şaherli gyzlar ayal kan!Gayta obadan az...
[i]Meselem; türkiya işlemage gaytyanlaryn köpüsi obalardan (etraplardan) öydyan. A köp adam bolsa, obaly edepli-ahlaklydyr öytyar.
[i/]
Bu yerdenem Türkiya işlemage gaytyanlar ahlaksyz edepsiz manysy çykyar,şeylede Türkiya gaytmayanlar edepli ahlakly...

Hemmesindede öytyan bn başlapsyz.Öydüp yaşayan öytyan:)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Elbetde, hiç-kimde takyk

Elbetde, hiç-kimde takyk statistika yok, şon üçinem, fakt yaly edip, "öydyan" sözüni ulanman yazmagy özüm-a gelşiksiz hasap edyan.
"Şaherli" diyende hökman yaşayan yerinin şaher statusly bolmagy yetmeyar, Meselem, murgap, tagtabazar, şaher bolmagy mumkin, emma "oba" diyip geçyar, hatda "etraplar" "obaly" bolyar. bagdan, bakjadan, goyundan-sygyrdan, gumalakdan, tomzakdan söz açyp, olar bilen düşünişyan bolsa, "obaly" bolyar menin üçin.
Şaherli bolanda, Mary, Çarjew, Aşgabat yaly merkezler..
(Aslynda Aşgabada şaher diyilse, beylekilerin barsy hem oba diyiljek derejede)
Aşgabatdan işlemage gaytyanlaryn azdygyny bilyan, hatda yok derejede, beyleki yerlere göra. mary, Çarjewden köp bolmagy mumkin, yöne aydyşym yaly olara hem na derejede "şaherli" diyip bolar?

Bir türkmen gyzynyn maşgalasyny yzda goyup, obasyny taşlap, işlemage, hyzmatçy, hatda, nirde işlejegini önünden bilman hem Türkiya gaytmagy, - "elden geçsin-geçmesin" tapawydy yok;- 1nji adimde, edep-ahlak, türkmençilik limitlerini geçdigi bolyar, menin üçin-a. kiçijek gyzyn tokayda geçmegi yaly uly risk. )

Kim "Men shaherli oglan we

Kim "Men shaherli oglan we shaherli oglana-da oylenmek isleyan" ses berday? Gay marriage!!! Hhahaha..

Gayrat edip ses berin, netijeler gyzykly bolar diyip pikir edyan.

* Hazir 21 adamdan dine 3 sanyjak "match" bar. Match rate: 30% (iki tarapyn hem islegine gabat gelyan)
* Shaehli gyzlaryn "hemmesi" shaherla durmysha cykasy gelyar
* Tmolympiadda hic obaly gyz yok.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha. "

Ay Atamyrat, sesa bermayin

Ay Atamyrat, sesa bermayin welin. Ol sozi Turkmene bir getirme, yone prikol bolsun diyip yazansing elbetde. Men onda paddelka ses berayin.
Men obaly oglan, yumshaklara oylenmek isleyan!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

"Men obaly oglan,

"Men obaly oglan, yumshaklara oylenmek isleyan!!!"

Yumshak sozune dushmediler oydyan agzalar.
Ipujy: Yumshak sozung turkche manysyny gozlang!
Manysyny tapyp koment goyana mende yumshak telpek(ozum yazmayin diyyan,birhilek)!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

nazik mi ''Sözlegende, söz

nazik mi
''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Ýumşak – yumuşak

Yumuşak – sözüñ manylary: (meniñ pikirimçe)
1). El degirildiginde ajaýyp bir duýgy berýän – pamyk ýa-da mahmal ýumşaklygy;
2). Añsatlyk bilen üýtgedip bolýan (gaýtadan işlemek), çeýnäp we bölüp bolýan (çörek) ýagny, gaty we berkiñ garşylygy;
3). Gödek, ýabany, ters bolmaýan, añsatja ýola getirip, boýun egdirip bolýan;
4). Süýji sözli, mähirli-mylakatly, mylaýym;
5). Sessiz-sedasyz, ýeñil (alçak) gopýan…..

Bähhh…..! İşdäñ sogana alýarow:):):).

erkeklere yumşak diyilse

erkeklere yumşak diyilse türklerdfe pedik manysy bardyr:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Atamyrat

Atamyrat wrote:

Tmolympiadda hic obaly gyz yok.

ay tmolympiadda oba durmushyny bilmeyan gyz yokdur-la..tmolympiada gelsen oba name shaher name owrenyan:D

Aslında özüma şaherli

Aslında özüma şaherli gyz şaherde önüp ösen. yöne Mana obalymy yada şaherli tapawudy yok. Esası zat düşünjelerimiz den gelsin.Obaly bolup düşünjelerim den gelyan bolsa ve edil şonun yalı hem şaherli bar bolsa men obalını seçerdim.
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yazipsin! berekella!"

Şäherli gyzlara bir sorag.

Şäherli gyzlara bir sorag. Eger obaly oglana barmaga razy bolsaňyz... oň obasyna gidip ýaşamaga hem razy bolarmydyňyz?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

eger baryan bolsang , eger

eger baryan bolsang , eger ozung razy bolup baryan bolsang , onda name uchin yashamarsyng? hemme zady bilip baryan bolsang , elbetde yasharsyng ozung razy bolup baryan bolsang

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

men obaly :)

men obaly :)

Bayram wrote: Şäherli

Bayram wrote:

Şäherli gyzlara bir sorag. Eger obaly oglana barmaga razy bolsaňyz... oň obasyna gidip ýaşamaga hem razy bolarmydyňyz?

Hawa, eger gyzgyn suw ýyly suw şaglap akyp ýatan duş wanna bolsa, internet öýe çekilen bolsa, kitaphana bar bolsa, kir ýuwujy maşyn bolsa we şähere eýlä-beýlä gider ýaly maşyn bolsa, onda “Hawa”!!!:D
____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :))"

Belle wrote: Hawa, eger

Belle wrote:

Hawa, eger gyzgyn suw ýyly suw..

Gyzgyn, Yyly ? Gaynak, bug chykyp duran we etc diyibem dovam edaymeli ekenin :)

Oncha soygi gurrunini eibem, sonunda-da "internedin bolmasa sana baryp, obanda yashajak dal" diysenem bolyamay ? Soygi sozunin s harpynam alayman bara agzynyza :D

arada soygi gurruni yok

arada soygi gurruni yok bolsa sheyle saylanmagy ahmal. yone bilyanizmi, oba bolany bilen ilki bilen udobstvalary goz onune gelmesin diyyan mena. gayta obada has gowy upjun edip yashasan bolyandyram. shaherdakiden tapauwtlykda + lary gaty kopa, mysal uchin tebigata yakyn, oz mellegin belki gektar gektar yerin, suw/gaz chekilen kop obada, yone shonda-da guyydan suw alyp gordunizmi? olam bir sungat :D chaga gumda ayak yalanach ylgasa nahili peydaly..mena gowy goryan obany. turkmen yashulylarymyzyn ozi kitaphana ahyryn, sholar mazalyja durmushy gurrun berer. ine dunya habary biljek bolsak, internet ne beda, eyyam telefon liniya bolsa chekilyar her obada.. mellekden eken dikenine gazanan puluna chekdiribermeli, net.de oturmaga elin yetse :)

mashyn nama gerek o cheti bu cheti gorunse. gerek bolsa-da mashyndamy bagt?
shahere gitmek uchin awtobus bar. bizin obalamyzyn her chetine eltyar sholar. arassa ozem, ay ysy bar diyip gowun yetmez yaly dal, gyzykly gurrun edilyar dayzalan ichinde :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hay berekella :D"

Özün obaly öydyan )))

Özün obaly öydyan )))

oba yashamana baramda hich

oba yashamana baramda hich guyudan suw alypbilemokdym , hich oklayan bedrani hich alyp bilemokdym , indi yaman gowy alyan. hemishe ish edip shony owrendim , indi gowy alyan yaman hezil bolyar ,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ha? yok men barjak oba

ha? yok men barjak oba bolsun iting olen yeri bolsun...suw diyilyan zady bedrelap yapdan dashamaly bolayyn, mellek eshlayin derim akdyryp, mashyn dal-de esheklije barmaly bolsamam bararyn, telewizor zat angarda dursun, uzak gunumi ish edip sygyr sagyp gechirerin, yorunja yygnap gechirerin...diyen bolsam ynanarmydyngyz?

_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha. Super :)"

"Yetip bilmanimi atyp bir

"Yetip bilmanimi atyp bir galayin" etdigin bolyamy onda yokardaky ?? Hokman beyle extreme'ler bilen deneshjek bolmak gerek dal, olar yaly etmegi bashararsynam oydemok chynymy aytsam, yone "gyzgyn, yyly suv dushdan shaglap akyp dursyn, internet bolsun" yaly shertlerdenem bir shert bolarmy ?? 1 aylygyny banya gidirsen dushyn bolar, birnache yila galmanam obalarda-da internet hyzmaty bolar, shol bolmayanda-da shu wagta chenli yashadyn shonsyz, mundan sonam olup barmajagyn belli, "Meni internetsiz yashadanyzdan olenim govy" diyip duransyn oydemok, sebabi bizem senden az ulanamzok shu interneti, yone oba gidenimizde 1-2 ay onyas, olayemzok we durmushda hokman bolmaly zatlaryn biri daldigine yene 1 gezek dushunyas. Garaz, sen "lyuks"(!) sayilip biljek zatlary oba yaly yerden talap edyan, menem bu maddy zatlary onde goyyanyn uchin "soygin gurruninem etman" diyyan, sebabi kyn gunde soygini dalde, maddy rahatlygy saylajak adam soyga dalde, shol maddy rahatlyga has kop mynasyp, soygini bolsa basharsa rahat yerde, basharmasa-da "ziyani yok, soyguli adamymyn barlygy mana yetik" diyip, mert durup, maddy kynchylykly yerde-de yashamaga tayin adamlar bilen asocirovat etsek has yerlikli bolarmyka diyyan!

hmm internet bolsa onda

hmm internet bolsa onda melleging otdan , malyng oler meng pikrimche :D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

melege mala sereder yaly

melege mala sereder yaly adam tapyp pul toleyarin. :D
Onsongam uzak gun internetde bol diyilyan zat yok ahyr, men-a aslynda dinge gije oturyan koplench galan wagtym ishli bolamsong.
_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "he he he eh ehe"

hmmm men yylgyraymasam :D

hmmm men yylgyraymasam :D bashga alach yok:D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

şu soraga başgaçarak

şu soraga başgaçarak jogap berjek, zenan bagşylardan mysal berjek, meslem şaherli diyip "Bahar Hojayewa" we obaly diyibem "Sahydursyn Garajeyawany" aljak, gönimel sypatlandyryşa bolmaz welin yöne ahtimallygy we menzeşligi uly, şeyle pikir etsek Sahydursyna ses bererdim:D

ps: düşen kliplerini göz önüne aldym

shaherli diyip

shaherli diyip Maral Durdiyewa`ny alsana.. shonda kimi saylardin??

ol obaly ahyryn

Bahar Hojaewa obaly dost, mary welayatynyn türkmengala etrabynyn medeniyet obasyndan , edil hazir bolsa iki bagşy hem aşgabatda yagny şaherde yaşayarlar.
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ony kan tanamoga)),

islam wrote:

shaherli diyip Maral Durdiyewa`ny alsana.. shonda kimi secherdin??

ony kan tanamoga)), yöne kliplerin-a yutupdan seretdim,
bey diydigim şaherdakilen we obalylaryn hemmesi bir diydigim dal-de dine bir menzetme

birem Maralyn "Iman" diyen klibi bar eken yöne mença barrekden gaytyan yaly, şona derek türkmenin halk aydymlaryny dinlemani saylardym

edit: reply bolmalydy aslynda, bagyşlan

secher

secher diyipdirin, saylar bolmaly welin:( men pahyr hemme dili garym gatym edyan-da! aslynda beyle yalnish goybermane utanyanam..

p.s.
birem, men Maral, Sahydursun, Bahar barada kliplerinin dashyndanam bilmeli dal zatlary bilemson diydim.. menin bilyanleme gora in gowsy Maral yali.. name aydyanlary dal-da adamkarchilik zatlaryna garanda-da..

Quote: birem, men Maral,

Quote:

birem, men Maral, Sahydursun, Bahar barada kliplerinin dashyndanam bilmeli dal zatlary bilemson diydim.. menin bilyanleme gora in gowsy Maral yali.. name aydyanlary dal-da adamkarchilik zatlaryna garanda-da..

Hany ýaz, bizem bilelile?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gybat bolyar:P

gybat bolyar:P yone bilyanje gowy zadym bara-da yazayin:D Maral Durdiyewany Magtymguly-da goryardim on, durmusha chykanyndan son.. garagashly mydama, hemem namazly taretli, oyli ojakly, mashgalasyna wepalyja birhili Maral Durdiyewa barada gowy image galypdyr oz-a:P
Sahudyrsunynam fanadydym welin hemme yerde Sahydursun gowy diyiberemson chynmy yalanmy belli dal yone kabir zatlar degipdi gulaga:D birdenem yalnish bolsa, gybatdan gechip tohmete baraymasyn diyip goybolsun edyan;)

ilki bilen sen Maral

ilki bilen sen Maral Durdyýewanyň kimdigini aýt. Soňam Magtymgulyda görýäkäň nähilidi?
Durmuşa çykansoň "akyl geldimi"? Sen durmuşa çykanyny, kime çykanyny zadynam bilýäňmi?

Baýbaa... ahow, muň ýaly köp bilmişsiňdir öýtmändim :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Maral

Maral Durdiyewany tananyzokmay?? bir wagtlar Lachyn bn Maraldan meshhur bagshy yokda-how.. menem beyle bir ginishleyin tanamok-la tapyr tupur ennere edyanizay.. bar bilyanim shol aydanlam, huday kessin chorek bar:D

Öwülýä kessin diý!

Öwülýä kessin diý! :D
Barmagyňy ýalap boýnuňda krest goý! :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "toba diy"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "güldirýäňaýý Baýram :)))"

1.Adamzadyn ösüşinde

1.Adamzadyn ösüşinde yzygiderlilik bolmaly/bolyar.Mysal ilki mata tapylyar,dolanylyar,son eşik tikilip geyilyar,moda(fashion)garayşy çykyar.

İlki adamlar şuwagt oba diyilyan yerlerde ekin,balykçylyk,maldarçylyk bn meşgullanyarlar.Son başga obalardada yaşayanlar bn söwda zat edip özgerip şaher yaşayşy yuwaş yuwaşdan özgeryar!

2.Şaher öz içinde yaşayşy yenilleşdiryar.....

Umuman özgerme bar!
Şeylelikde şaher yaşayşy oba yaşayşyndan üstün bolyar.Mysal Çempiyonlar ligasynda oynamak we UEFA-da oynamak yaly,Milanyn biryeri bişyandir bilyan we indiki yyllaram Ç.L gitmek islar.

Hername diyilsede şahere öwrenşen öwrenişmedik tapawudy yok obada yaşamak islemez.Kabir sebapleri sanamasak...

Yagny,adamzadyn yaşayyşynda bolan zat kÖP ADAM OBADA YAŞASY GELMEZZZZ

Juda biribirinden ayrylmasa bolyar diyip yören;Leyli-Mejnun,Zöhre-Tahyr w.ş.m-ler,obamy-şahermi diyip durmaz,sebabi olar çöldede yaşar...

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Oban onkiligi galmadi indi.

Oban onkiligi galmadi indi. Onler gyz gelinler karenda giderdi. Oglanlaram suw tutmaga, otaga zada giderdi. Indi bizin oban gyz gelinlerinin 70-80% i hali fabrikde isleya. Erkeklerem Ashgabatda sowda edyaler. Gyzlar koyneginin yenlerini gaty kici bolmasa da onkududen gyzgaldipdirlar. Atalar bu name diyse "Iller sheydya menem sheytjek" bolya. Mellekde islemek isleyan az indi. Herkim indi masyn aljak, jubi telefony aljak. Oylerde splitni kondisioner goyjak. Kompyuter tarapdan menden gowy bilyaler indi. Ya isleri bolanson seyledir. 2-3 yerde internet bar. Tizligem boljak. Indi toylarda HD video camera ulanyalar. On obada dollar diysen ooo diyerdiler. Indi olam adaty zat bolup galdi. Bankda calisip durlar. Edaralarda taze kompyuterler, printerler ulanyalar. Indi kabir satijilar bankdan perecisleniya zadam edya ekenler. Meselem edaralar oz adyna elektronik gural aljak bolsalar bankyn usti bilen alyalar. Oba diyyan welin su obada-da suwdan koseyaler, Amyderyan baridigine garamazdan. Shahlarda (Yaplarda) suw yok. Sheyle bolanson onki mellekde bityan kabir zatlaram bazardan almaly bolya. Ana onson shaherden kan bir tapawudam yok oban indi. Adamlara durmusdan narazy dal onki yali.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • repa 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ey Bahar Hojaewa obalymy

Ey Bahar Hojaewa obalymy shaherli? Ay seret, tekiz garranoga bu chaga!
Men Bahar Hojany malyshkam goryadim, garrap, sakgal-murtym osup gitdi, ola entagem linkildap soygi aydymlaryny aydyp yor?!


-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yone

yone hakyky, aralarynda aytdim aytmakda in kop sesi Bahar alaymasa.. yaman gowy aydyar..

edit:
p.s
bizi garratman garrajak dal yali:D biz garrayas ol entek aydip yor diyyanmi:))

ay yok Bahardan Sahydursunyn

ay yok Bahardan Sahydursunyn sesi güyçlirak, Bahar kan çekdirip aydanok ya-da kan aydyp bilenok, köplenç hayal ahende aytya, yöne Sahydursun arkayyn çekdirip aydyp bilya, sesinin owadanlygam şonkyça bar

edit: yöne özünin owadanlygy barada aytsan onda başga mesele))

hawa

hawa Sahdursunyn sesi ichinden gechip baryar oz-a:))
Bahar aydip bilyandir yone chekip aytmayan bolaymasyn:D

men-a shuny gowy gordum:
http://turkmencafe.com/wplay-149-sen-yok.html

Teman ady şaherlami ya-da

Teman ady şaherlami ya-da obalamy'dy sony Bahar bn Sahydursuna yazıp gitdilay:)
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

olaram

olaram shaherli bilen oblalyda:D

olardan yadan bolsanyz, Lacyn Mammedowa bilen Shirin Palwanowany deneshdirip bashlabermeli:))

indi nobat gyzlarda, Palwan

indi nobat gyzlarda, Palwan bn Döwrany deneşdirayin siz))

Mena [(2/3) shaherli+ (1/3)

Mena [(2/3) shaherli+ (1/3) obaly] gyza oylenmek isleyan :)
Yone goryan welin barde droblara rugsat yok.
In yakyn sana togolayan; shaherla gidyar vote'um.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: "men-a yzyndan "anlatmanyn bahasyny tapyn!" diyermikan oydupdirin ;)"

nam euchin shaherli gyzlara

nam euchin shaherli gyzlara vote beryangiz ? yone seretyan welin syn etyan wlein kopusi shaherli gyz diyyar ? name uchin ?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Sebabi akyllyrak

Sebabi akyllyrak oglanlaryn kopusi oylenen gunlerinden bashlap 1-nji "chagalaryny" terbiyelap, okuw-okadyp, dunya garayshyny gineltjek bolup dyrjashmak islanoklar, sebabi bu yurek gysgynch we gyzyksyz boljaga menzeyar. We shaherli gyzlaryn dunya garayshy biraz ginirak hasaplananson, olar bilen has denirak derejede gurleship/gatnashyp boljakdygyndan yola chykyp, shaherde yetishen ya-da shaher durmushyny halayan oglanlaryn kopusi "shaherli bolsa govy boljak yaly, ha !?" diyyar. Bu-da yzyndan "Terbiyesi, adamsyna bolan hormaty nahilika ? Oy ishlerinden, nahar bishirmekden na dereje habarlyka ?!" diyen soraglary soradyar, sebabi bu kriterialar boyuncha oba gyzlary(klasiki!) shaherlilerden 1 adim onde gorulyar.
Haysy oglan uchin haysy kriteria has onde bolsa, shona gora-de jogabyny yazyar !

Şu ses bermäniň iň bir

Şu ses bermäniň iň bir pajygaly ýeri, şäherli gyzlar obaly oglanlara çykaslaram gelenok, ýöne obaly gyzlar şäherlini isleýäler. Hyhyhy... kolhoznik görýälermikä bizleri şu şäherlije gyzlar?!
:D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men poll'y achan bolsamam

Men poll'y achan bolsamam entak bolup ses beremok, sebabi chynym bilen haysysyna ses berjegimi bilemok :D
Ya-ha ejemin "Edepli, dushunjeli, t.e. owrenmage we dunya garayshyny basymjak gineltmage potensialy bolan birine oylen, galany hem yuvas-yuvas bolarda, shaherli diyip dyzap durma" diyyanine uyup, obaly, edepli, terbiyeli, dushunjeli we akylly(!) bir gyza oylenmeli, ya-da menin ejeme "Sen shu sanan kriterialarynda, yone eyyam dunya garayshy gin bolup, we ene-atasyndan ya-da arkasyndan gelyan dapleri bolshy yaly kabul etmek arkaly dalde, durmushda goren zatlaryndan yola chykyp, shol edep, terbiye, mashgalada ayalyn yeri, chaga soygusi yaly sypatlaryn gerekliligini duyup, sholary ozune yorelge edip saylan gyza oylensem bolmayamy ?!" diyishime gulak asyp, yokarda sanan sypatlarymdaky shaher gyzyny gozlemeli. Hich haysysam ansat tapdyrjaga menzanok !
Garaz, mana-ha halkyn dili bilen aydanda "goyun yalyjak bolup duran" hem gerek dal, "gechin on ayagy yaly", yuzi yirtigam gerek dal ! Dushunjeli, akylly(!!!) bolsun, zeyrenmekden hayirin gelmeyandigine dushunsin we kyn gunlerde mert bolup, adamsyna dert dalde, moral taydan rahatlyk getiryan gornusden bolsun !! We in mohumem bu zatlaryn dogrydygyna dushunmek(!) we kabul etmek(!) bilen chaklenman, olary yerine yetirip biljek hasiyete,chydamlylyga we sabyra eye bolsun, sebabi dushunmek, kabul etmek 1 zat, kabul edyan dogrylaryna gora yashamak duybinden bashga zat, sebabi asyl yashayalanda olary na dereje kabul edyandigin gorunyar!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Respect!"
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Menem dogrymy aytsam

Menem dogrymy aytsam shaherli bolanyndan obaly bolanyny has gowy goryan, hat-da obaly bolsa-da okuwly bolmasyn yagny yokary okuwy tamamlamadyk! Dine oy-icerinin gaygysyny edip yoren biri bolsa has gowy bolarmyka diyyan! Mashgalada dine oy-icerinin aladsyny etyan senin ishlerine bolsa goshulmayan, yada sheyle sada we sadyklygy artyp duran biri bolsa-dy hic wagt men bilen goh tuzurmasyn, hic wagt meni yeke goymasyn, oyde yeke galamda, gelnim bolsa atasy oyune giden mahalam menin aladamy edip nirelerde naharyn barlygyny aydyp gitsin, hatda men oyde yeke wagtym mana telefon edip hal-yagdayymy sorasyn, ana shonun yaly gyz dushursa Allajan, onda men omur boyu hic hili kosencden gorkman!!! Birem enem-atamyn yuzuni guldurse onda menden bagtly adam bolmaz dunyede)))))) Allajan hicimizi gelinde yalnyshdyrmasyn!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "EGOIST'myn?"dine men men.":)))"

azatcentury85 gurrun

azatcentury85 gurrun gelining barada gitse men diyersin-a, yagny oz gelining ilki bilen ozune hyzmat etse gowy dalmay!!! Dogry girim-cykymy onat bolsun, gonshy-golam bilen onushup yashap bilyan bolsun we.sh.m zatlary sanap otyrmaly welin men dine yokardy bellenishi yaly oz gelnimin ilki bilen men ucin gerek bolan sypatlaryny sanadym-da! Bolmasa sanasan sogaby bar how, shu gelinlerin etmeli ishlerining:))))))

Bu ses berilishik eyyam

Bu ses berilishik eyyam konelip gitdi, gelin indi biraz netijelerine seredelin.

Umuman 60 agza ses beripdir, 7'si gyz, 53'i(Ohoo...) oglan.

1. Oglanlaryn 54.7%'i obaly gyza, galan 45.2%'i bolsa shaherli gyza oylenmek isleyaler.
1.1 Obaly oglanlaryn 78%'i obaly gyza, galan 22%'i shaherli gyza oylenmek isleyar.
1.2 Shaherli oglanlaryn 81%'i shaherli gyza, galan 19%'i obala oylenmek isleyar.

2. Gyzlaryn(Bary yogy 7 sanyja gyzlay :D) 71%'i shaherli oglana, galan 29%'i obaly oglana chykmak isleyar.
2.1 Shaherli gyzlaryn 83%'i shaherli oglana, galan 17%'i(Oda 1'jigilay :D) obaly oglana chykmak isleyar.
2.2 Obaly gyz(lar)ymyz bolsa shaherli oglan(lar)a chykmak islanok(lar), yagny 100% obaly isleya(le)r :) Ya-da obaly gyzlar "Men oban terbiyesini alan gyz, menden beyle zatlary soramaga utananokmy ay oglan ?!" diyip, ses bermandirlermi namemi :)

3. Obaly'laryn 79%'i obaly bilen, 21%'i bolsa shaherli bilen durmush gurmak isleyar.

4. Shaherlilerin 81.5%'i shaherli bilen, 18.5%'i bolsa obaly bilen durmush gurmak isleyar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"
 • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: "herkim oz tayyny isleya, yaman dal! :)"

Baybaaa... beh, indi natsek

Baybaaa... beh, indi natsek gowy bolarka?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Öylenayme menden

Öylenayme menden aytmasy:)manyly yylgyryandyryn

Oylenjeklay, sallah

Oylenjeklay, sallah gezmekdenem halys irdim :D

Mana oylenenler "oylengin" diyyaler. Oylenmedikler "oylenme" diyyaler. Bilmedim haysyna eyermeli...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay name bir krug gechneleri

Ay name bir krug gechneleri dinglabersene, oylenip gormedik oylenmeging namdegini nabilsin, oylen agam,:):)

Aytdyn gutardy, shu tomus

Aytdyn gutardy, shu tomus onda oylenayin :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Magtymguly pyragyn

Magtymguly pyragyn "oylengin" diyen bir goshgysy hem barla, shu vagt dine in sonky 2 setiri yadima dushyar. may bolsa doly yazarin..:)
...
pygamber sunnetin berjay,
kylayyn diysen oylengin!
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Bayram aga toyunga

Bayram aga toyunga chagirarsynga :)

________**************__________
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Bilmedim, nätsemkäm?!

Bilmedim, nätsemkäm?! :D
Çagyrsam, baryňyz gelseňiz men aljyraryn :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

baryny cagyr,adresi yalnys

baryny cagyr,adresi yalnys berip goyber hic kim gelip bilmez onson:)))bu maslahaty berenim ucin mana dogry adresi berersina:D

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

bu wagt

bu wagt chagyrdyn gutardy, adresi tapyalar:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "toba :D"

heyy tmolympiadam gyz diydi,

heyy tmolympiadam gyz diydi, oglan diydi, toy diydi, oylenmek diydi... we sheydip agzalar oylenip azalyp galdy...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Ayal gozleyanin birinin

Ayal gozleyanin birinin yazan goshgusyna gabat geldim welin gaty haladym.Gowy kriteriyalary bar eken.(men kriteryalarmada uyman duranok eken yone:D
P.S:turkche bolany üçin bagyşlan.

bir kadini erkegi olmak istemishimdir omur boyu.
ama oyle siradan bir kadin degil ozel bir kadinin erkegi olmak.
ve sadece guzellikle ishim olmaz,onyargilar lada.
kim demish erkekler aptal kadin ister diye,ben chok zeki bir kadinin erkegi olmak istedim
o kadar zeki olsun ki hem, neyi nichin yaptigini o kendiliginden anlasin istedim,
"vallahi,billahi"ile bashlayan achiklamalar yapmak zorunda kalmayacagim bir kadinin erkegi olmak istedim.
o kadar zeki olsun ki,benimle oynadigi oyunlarda beni yensin istedim
ben oyle bir kadin istedimki, satranch tahtasini bana dar etsin,fillerimi,atlarimi onune katip kovalasin istedim.beni o kadin mat etsin istedim.
ben oyle bir kadin istedimki, siginmasin,aglashmasin,benden minnet beklemesin,hepsini soke soke kendi yapsin istedim.
kim demish ki erkekler siginacaklari bir kadin istemez diye, ben omuzunda aglayacagim bir kadin istedim.
ama beni buna pishman etmeyecek, o goz yashlarini zayiflik degil,duygu seli oldugunu bilen ve "goz yashina kurban olurum senin" diyebilecek bir kadinin erkegi olmak istedim.
Hamarat olsun istedim tabi ki, benide ateshlesinn,yapmadigim oteledigim ishleri bana yaptirsin istedim, ama oyle klasik kadin yontemi ile kafamin etini yiyerek,dir dir ederek degil,bana ornek olarak beni utandirarak yapsin istedim
yardimsever bir kadin olsun istedim,kendi parasinida kazanan bir kadin olsun ama benim verdigim paralardanda zulaya atsin bir sheyler,fakat o paralarla mesela birilerine yardim etsin,sonrada bunu bana anlatsin istedim ki boylece benimde zengin gonlumun yardimseverligimin degerinide anlaya bilecek bir kadin olsun istedim.
o ayda butchede verdigim achigin sebebi ichin kafamin etini yemesin birine el uzattigimi anlasin istedim...
deli kanli bir kadinin erkegi olmak istedim,sokakta biri laf attiginda,chantayi kafasina gechireninden olsun istedim..
kadinsi bir kadin istedim, delikanlilik kalbinde olsun, ama kendisi chok afili bir kadin olsun istedim, albenisi yuksek bir kadin yani...
chok bakimli,vucuduna saygidi olan,kendine ozen gosteren bir kadinin erkegi olmak istedim,
bana shiirler oykuler yazdiracak kadar ruhumda firtinalar koparacak,shiirlerimi ezberleyecek bir kadinin erkegi olmak istedim.
sinirli oldugumda ustume gelmeyecek, ama sonradan canima okuyacak bir kadinin erkegi olmak istedim.
ben kendi faalina baktirmak ichin eli fincanla dolashan degil, benim kahve falima bakacak falimda bana bir kadin chikarip,sonra da" kim bu kadin bakayim"diye shakadan hesap soracak bir kadinin erkegi olmak istedim.
ben kanaatkar tok gozlu bir kadinin erkegi olmak istedim, oyle bana "Ayshe hanimin kocasi ne almish biliyor musun" demeyecek bir kadinin erkegi olmak istedim..
ben zenginligide tatmish, ama gunu geldiginde butun o serveti elinin tersi ile itmish, gerchekten sogan ekmek yenecek gunlerde de bana destek olabilecek bir kadinin erkegi olmak istedim...
ben derdimi anlatmak istemedigimde beni deshe bilecek ama bunu beni sykmadan yapabilecek bir kadinin erkegi olmak istedim
ben onurum ichin mesela rutbe ve makamlarimi terk etmek istedigimde"Ama biz ne olacagiz,nasil gechinecegiz"demeyen " Alanim benim seninle gurur duyuyorum" diyebilecek bir kadinin erkegi olmak istedim..
Ben bir eshi,yada sevgiliyi sadece geleceginin garantisi,huzur ve guvenin timsali olarak gormeyen,"ashkin"kiymetini bilen bir kadinin erkegi olmak istedim...
ben,kural tanimayan, toplum kurallarinin ashki zehirledigini bilen ashki ichin hani tahtini birakabilecek, her sheyi ve herkesi elinin tersi ile itebilecek bir kadinin erkegi olmak istedim..
sokakta ve mecliste tam bir hanim efendi geceleri ise koynumda yosma olabilecek bir kadini erkegi olmak istedim
ben, sir tutabilecek bir kadinin,
ben , halden anlayacak bir kadinin erkegi olmak istedim...
shefkatli olsun istedim ben o kadin,yeri geldiginde anne gibi olabilecek, mesela , ben uyurken ustumu ortebilecek bir kadin olsun istedim, ve ortup gitmesin hemen, birde uykumda yanagimdan opsun istedim..
ben bir defa soyluyorsam sevdigimi,iki defa soyleyen olsun istedim
durup durup sarilan,yanagimdan makas alan bir kadin istedim..
ben yildizlari birlikte seyredebilecegim, dizine yatabilecegim ve o sirada sachimi okshayacak bir kadinin erkegi olmak istedim...
yatmadan once her gece beni dansa kaldira bilecek bir kadinin erkegi olmak istedim...
ben boyle istedim ishte dostlar ,bende boyleyim, var biliyorum ne olur yerini soyleyin.....

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Ayal gozleyanin birinin

Ayal gozleyanin birinin yazan goshgusyna gabat geldim welin gaty haladym.Gowy kriteriyalary bar eken.(men kriteryalarmada uyman duranok eken yone:D
P.S:turkche bolany üçin bagyşlan.

bir kadini erkegi olmak istemishimdir omur boyu.
ama oyle siradan bir kadin degil ozel bir kadinin erkegi olmak.
ve sadece guzellikle ishim olmaz,onyargilar lada.
kim demish erkekler aptal kadin ister diye,ben chok zeki bir kadinin erkegi olmak istedim
o kadar zeki olsun ki hem, neyi nichin yaptigini o kendiliginden anlasin istedim,
"vallahi,billahi"ile bashlayan achiklamalar yapmak zorunda kalmayacagim bir kadinin erkegi olmak istedim.
o kadar zeki olsun ki,benimle oynadigi oyunlarda beni yensin istedim
ben oyle bir kadin istedimki, satranch tahtasini bana dar etsin,fillerimi,atlarimi onune katip kovalasin istedim.beni o kadin mat etsin istedim.
ben oyle bir kadin istedimki, siginmasin,aglashmasin,benden minnet beklemesin,hepsini soke soke kendi yapsin istedim.
kim demish ki erkekler siginacaklari bir kadin istemez diye, ben omuzunda aglayacagim bir kadin istedim.
ama beni buna pishman etmeyecek, o goz yashlarini zayiflik degil,duygu seli oldugunu bilen ve "goz yashina kurban olurum senin" diyebilecek bir kadinin erkegi olmak istedim.
Hamarat olsun istedim tabi ki, benide ateshlesinn,yapmadigim oteledigim ishleri bana yaptirsin istedim, ama oyle klasik kadin yontemi ile kafamin etini yiyerek,dir dir ederek degil,bana ornek olarak beni utandirarak yapsin istedim
yardimsever bir kadin olsun istedim,kendi parasinida kazanan bir kadin olsun ama benim verdigim paralardanda zulaya atsin bir sheyler,fakat o paralarla mesela birilerine yardim etsin,sonrada bunu bana anlatsin istedim ki boylece benimde zengin gonlumun yardimseverligimin degerinide anlaya bilecek bir kadin olsun istedim.
o ayda butchede verdigim achigin sebebi ichin kafamin etini yemesin birine el uzattigimi anlasin istedim...
deli kanli bir kadinin erkegi olmak istedim,sokakta biri laf attiginda,chantayi kafasina gechireninden olsun istedim..
kadinsi bir kadin istedim, delikanlilik kalbinde olsun, ama kendisi chok afili bir kadin olsun istedim, albenisi yuksek bir kadin yani...
chok bakimli,vucuduna saygidi olan,kendine ozen gosteren bir kadinin erkegi olmak istedim,
bana shiirler oykuler yazdiracak kadar ruhumda firtinalar koparacak,shiirlerimi ezberleyecek bir kadinin erkegi olmak istedim.
sinirli oldugumda ustume gelmeyecek, ama sonradan canima okuyacak bir kadinin erkegi olmak istedim.
ben kendi faalina baktirmak ichin eli fincanla dolashan degil, benim kahve falima bakacak falimda bana bir kadin chikarip,sonra da" kim bu kadin bakayim"diye shakadan hesap soracak bir kadinin erkegi olmak istedim.
ben kanaatkar tok gozlu bir kadinin erkegi olmak istedim, oyle bana "Ayshe hanimin kocasi ne almish biliyor musun" demeyecek bir kadinin erkegi olmak istedim..
ben zenginligide tatmish, ama gunu geldiginde butun o serveti elinin tersi ile itmish, gerchekten sogan ekmek yenecek gunlerde de bana destek olabilecek bir kadinin erkegi olmak istedim...
ben derdimi anlatmak istemedigimde beni deshe bilecek ama bunu beni sykmadan yapabilecek bir kadinin erkegi olmak istedim
ben onurum ichin mesela rutbe ve makamlarimi terk etmek istedigimde"Ama biz ne olacagiz,nasil gechinecegiz"demeyen " Alanim benim seninle gurur duyuyorum" diyebilecek bir kadinin erkegi olmak istedim..
Ben bir eshi,yada sevgiliyi sadece geleceginin garantisi,huzur ve guvenin timsali olarak gormeyen,"ashkin"kiymetini bilen bir kadinin erkegi olmak istedim...
ben,kural tanimayan, toplum kurallarinin ashki zehirledigini bilen ashki ichin hani tahtini birakabilecek, her sheyi ve herkesi elinin tersi ile itebilecek bir kadinin erkegi olmak istedim..
sokakta ve mecliste tam bir hanim efendi geceleri ise koynumda yosma olabilecek bir kadini erkegi olmak istedim
ben, sir tutabilecek bir kadinin,
ben , halden anlayacak bir kadinin erkegi olmak istedim...
shefkatli olsun istedim ben o kadin,yeri geldiginde anne gibi olabilecek, mesela , ben uyurken ustumu ortebilecek bir kadin olsun istedim, ve ortup gitmesin hemen, birde uykumda yanagimdan opsun istedim..
ben bir defa soyluyorsam sevdigimi,iki defa soyleyen olsun istedim
durup durup sarilan,yanagimdan makas alan bir kadin istedim..
ben yildizlari birlikte seyredebilecegim, dizine yatabilecegim ve o sirada sachimi okshayacak bir kadinin erkegi olmak istedim...
yatmadan once her gece beni dansa kaldira bilecek bir kadinin erkegi olmak istedim...
ben boyle istedim ishte dostlar ,bende boyleyim, var biliyorum ne olur yerini soyleyin.....

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

hanay barde yazylan

hanay barde yazylan kommentler?

tapdym

tapdym

Shaherli gyz obala chykmak

Shaherli gyz obala chykmak islardimika? men pikirimche ha yok!pikirleri den gelmezdimika oydyan, yone oglan alchak, gyzyn gownuni tapyp bilyan bolsa belki?!kim nahili pikir edyar bu sorag boyuncha?

Sen shaherlimi ya

Sen shaherlimi ya obaly?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Çykyp biler. Men obada

Çykyp biler. Men obada yaşayan, kop gonşularymyz şaherden gelin edindiler.. Hemem sen obaly diyip name diyyanine bagly, yagny kabir obalylar şaherdenem beter krutoy :)

Wowo... Dogrusyny aytsam,

Wowo...

Dogrusyny aytsam, shaherli gyzlar oba gochup gidesi gelman biler, bu hakykat we belki sheyle pikir etjek gyzlar agdaklyk edyar. Yone 2-3 zady yatda saklamaly. Turkmenistanyn 54% ilady obalarda yashayar. Galan 46%'inem yarysy yaly yashayan yerinin ady shaher, ozi obadan az tapawutly. Yagny Ashgabat (800 000), Turkmenbashy, Mary, Turkmenabat, Dashoguz we belkem Anewden bashga galan yerler obalardan kan bir tapawutlam dal. Toplanda 2 million ilat shaherlerde ya bar ya yok. 2/5 ya 2/6 bolanda, turkmenlerin 60% gowragynyn obalylygy yuze chykyar.

Shon uchin obalylar agdaklyk edyar we olaryn arasynda statistika boyuncha krutoylaram, yenelerem kanrak bolaymaly :D

Shaherli gyzmy ya obalymy, ya-da tersine shaherli oglanmy ya obalymy prinsipde kan bir wajyp zat dalmika diyyan welin, Turkmenistanda SSSR-den miras galan propiska atly ters kanun barda. Yagny ish yagdayin, ya jay yaly zatlara tasir edyarda, shol bar. Shon uchin bir obaly oglan shaherli gyza azajyk has + seredaymese...

Ine Amerikada zatda propiska yaly samsyk zat yok, nira gitsen shona git. Diyeli Turkmenistanam shon yaly bolsady, onda shaherli we obaly gyzlaryn kan bir uly prinsipde tapawudy bolmazdy.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

shahering oglanlarynyng

shahering oglanlarynyng kabirisine ozune seretmekden zat bilyarlermi name , eline yuzune seredip yorendirler , yada geyin diyseng , yada teatr git diyseng kopusine , garaz hemme yerde minus hem plus bar , shaherde ulalan oglanlang gowy lary we erbet lerem bar , obada hem sheyle , aytjak bolyan , hemme adam + we - taraplarymyz bar shong uchin hemme yerde yetik erbedem gowam , yone shaherli oglanlar ishe gezek gelende obada yetishen oglan bilen deng bolup bilmezmikam diyyan , olar sagdyn bolyar ,
mysal uchin ozumi alayyn , her yyl oba gityan , gechen yyl hem gidipdim , hem shonda gowacha yygnalyan wagtydy , menem potrada gitdim , gowacha yygnamana , welin bir gun ishlemdim , welin ertiri bokurdagym galyp ertiri dushekde yatdym ,shong uchin obada yetishen adam sagdyn bolyar hem gyzykly , hemde hemme kishi biri birini tanayar , chynym aytsam yashayan yerimde ashgabatda , iki gongshymy tanayan , hich kim tanamok, shong uchin men obany halayan , adamlar biri bilen sheyle mahirli , hemde gowy gatnashyarlar , hemde toylaram yaman hezil bolyar , shahering toyuny halamok chynym aytsam , yurek gysgynch goryan ,
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

bilmedim; obaly diylende :

bilmedim; obaly diylende : ish, oy we dash toweregi gurshap alyan adamlar-sholara seredyan mena!ozumi obada yashayan gelin yaly goz onume getiryan welin-yanyoldashym utanjan, sen b.n nadip gurleshjegini bilmeyan we kichi dunyagarayyshly bolsa garry gyz bolup galanymy gowy goryan.Bilmedim obaly oglan diyseler sheylerak zat goz onume gelyar:( yone yoldashym men diyyanim bolsa-galan zatlar wagty bilen bolardy..
ozum shaherli, yone oba yerde-de yashap gordum(myhman hokmunde)

Heleyguly gerek oydyan

Heleyguly gerek oydyan "yoldashym men diyenim bolsa" diyyan welin. Shaherde olar obadan kan daldirahow? :D

Degishyandirin. Ay bizin shaherlilerem birinji bolmasa 2-3-nji pokoleniyede bary diyen yaly obalylar. Onson kan bir uly mentalitet tapawudy yokdurlay?

"Garry gyz bolup galanymy gowy goryan" diyip gaty bet aydypsynay. Adamy dashyndan tanap bolmaya, yone eyyam obalylara garshy bir tonna predvzyatosti (prejudice, turkmenchesi name bolyaray?) bar ekeni sende. Onson sen ol obaly bilen toy etmesen shon yalymy dalmi nadip biljek? :)

Mena barde obaly diyip ses berdim, gelnim bolsa Anewli. Shaherli bolyar gerek? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Änew "sowremenniy oba"

Änew "sowremenniy oba" kategoriyasyna giryän bolaymasa :)
Shaher diysen shaher dal, oba diysenem oba dal..

Hawa, yone Ashgabadyn

Hawa, yone Ashgabadyn kolsewoyi zady gurlup, indi Anew paytagt bilen degiship dur. Yene 5-10 yildan birleshermika diyyan.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Howwa Asgabady ulaltmak ucin

Howwa Asgabady ulaltmak ucin birikdirmekleri gaty mumkin. Ruhabat etrabam birikdirerler diyip pikir edyan..

"men diyenim bolsa"

"men diyenim bolsa" diyemde:bir-birimize guychli duygy bolsa onda bolar diyen manyda aydypdym we kanbir uns berilip durulmaz eyyam, shaher ya oba-onusharyn:). A sizin aydan sozuniz"prejudice"- bildirish? name diyjek bolyanynyza dushunmedim.

Prejudice=predvzyatost' Ilkin

Prejudice=predvzyatost'

Ilkinjisi inglische, ikinjisi orscha. Umuman bir zat barada onunden pikirin bolmagyda. Entak bolmadyk zat, ya gormedik adamyn hakynda onunde pikire eye bolmak. Ine sen obalylar barada umuman onunden pikirin bar, nahili boljagyny onunden aytyan.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Diyeniz bolup biler:

Diyeniz bolup biler: bilmedik zadym barada ozumche 1 info choplap -pikir doretjek bolyan we sheylerakdir diyip goyyan-kitaplardan, adamlan gep-gurrunlerinden..bilman galanyndan az owlak bilip temany yapyp goyayyan.yone aydyshym yaly- obada bolsada, duygy berk bolsa bolup bilerdi(yone birhilek -obala serederin oydemok!100%)

Men obaly diyip ses berdim

Men obaly diyip ses berdim we obalylaryn shaherlilere gora has dap-dessurly, yanky konserwatiw, yanky Amerikan we Yewropa medeniyetinin tasirini almadyk diyip goryadim welin, on yaly dal bolup chykdy. Adama bagly, shaherlem bolsa, obalam bolsa. Dine shony aytmak galyar. Onsonam, Yewropa medeniyetinin + taraplaram bar, - taraplaram bar. + alan bolsa kemem dal.

Kabir obalylar Gunbatar medeniyetin bar - taraplaryny alyp, bar + taraplaryny almadyk yaly.

Umumylashdyrmak gaty kyn we belki yalnysh ish ekeni. Obalymy, shaherlimi - haysysy tay Alla bilsin. Obalynynam, shaherlininem gowusy, obalynynam, shaherlininem yamany hem bar.

PS "Gowy" we "yaman" barde taymy ya-da dal manysyndadyr.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hahah, yany shu videony

Hahah, yany shu videony gorup shu tema yadyma dushdi..

http://www.youtube.com/watch?v=M3K484nDFyM

okap bolanymdan son

okap bolanymdan son yylgyrdym :) nahili zatlar yazyshypdyrys, men dagy grammar yalngyshlygym hem kop eken :) hamala yzymdan biri kowalap gelyan yalak yazyan ekenim :D