Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Sahypany Baýdak baýramçylygy sebäpli şu gün açdyk, mundan soňam sahypada täze özgertmeler bolar, we täze aýratynlyklar giriziler!

Galanynam özüňiz girip göräýiň! Sahypa barada pikir we teklipleriňizi aýtsaňyz hoşal bolarys!
Sahypaň salgysy www.turkmencafe.com

Telpekler (21 kisiden 37 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan!"
 • SA 3 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! "
 • aslymarly 5 telpek goyyar we yazyar: "turkmencafe gutly bolsyn!!:)"
 • utp_li 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutly marek bolsun!"
 • maksat 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella eziz ildeşler!"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Bayat-Hajy 2 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme, tuweleme"
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "al mendenem biri"
 • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • dr turkmen 4 telpek goyyar we yazyar: "turkmenlere hayyrly bolsun"
 • moonwalker 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan!"
 • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Dowam(l)y bolsun))"
 • loverman 2 telpek goyyar we yazyar: "daş bolupdyr Seri, Bravo!!!"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "hich kim 5 goymandyr, ana gitdi, 5 telpek!!!"
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "janiçka sayt. sagja bol."
 • Princecasper 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan sayt bilen. Gaty gowy "
 • LEBABYM 1 telpek goyyar we yazyar: "Örän gowy! (ýagny, 5 lik)"
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Ýaman gowy saýt eken!Berekella!"
 • merdanata 1 telpek goyyar we yazyar: "Saytynyz gaty gowy bolupdyr"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gutlayan agamjan, telpek

gutlayan agamjan, telpek berjekdim velin shu vagda yok eken...
nache vagtdan bari garashyp yordum turkmencafe achylmazmyka diyip.., sag bol agamjan!
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

"Turkmen cafe" sayti gati

"Turkmen cafe" sayti gati govi ekeni, sag bolun. Indi islan aydimchimin aydimini tapyp bilerin. Alla razy bolsun.

sahypanyz bet bolupdyr!

sahypanyz bet bolupdyr! berekella :D

GUTLAYAN!BEREKELLA!

Serdar tuweleme sahypa gaty gowy bolupdyr gutlayan!!

seri ozunem sahypa barada

seri ozunem sahypa barada bir zatjyklar yazaymaly ekenin..
geljekki planlaryn name, sahypa bn baglanşykly we ş.m.
hacan oylenjek i.td.. :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Ejem gyz tapyp berende :))"

Gaty gowy bolupdyr,

Gaty gowy bolupdyr, gutlayan! hasam dizayny owadan bolupdyr. Berekella!

Sahypaň göwnüňizden

Sahypaň göwnüňizden turanlygyna örän begendim. Sag boluň!


Maru Şahu Jahan

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 5 telpek goyyar we yazyar: "gutly bolsyn :)"
 • Belle 5 telpek goyyar we yazyar: "hehehe, gomparan bolup 5 lige gechirmek yatdan chykaydy, ana indi 6 boldy.."

SAytynyz gaty gowy

SAytynyz gaty gowy bolupdyr,kop sagbolun, sular yaly saytlar kopelip dursun.

yaman gowy sayt.

yaman gowy sayt.
Hazir Akyşyn -Aşgabat diyyan aydymyny dinlap duryn. Şon beryan joşguny bilen haty yazanda; sayty tutup ogşasyn gelya..
Çyndanam her gowy aydym çykanda; serdara sagbolsun aydasyn gelyar.
Sagbol.

"köp dinlenilen", "köp alynan", "köp teswir yazylan";
"şugünlik" "şu hepdelik" "şu ayda", "hemme wagt" yaly ayratynlyklar goyulsa has hem gowy bolardy.
Sebabi, gaty köp aydym bar, haysysyny dinlejegini bilenok; we ön kan türkmen aydym dinlemeyan adamlar üçin; sürü name edyan bolsa şona göra gidesi gelyarda;
Megerem, indiki plan şolary goymak bolsa gerek.
turkmencafe beyleki saytlar yaly dine pop goymandyr;
opera,jazz, dutar, halk aydym, klassiki sazlar;
Gaty uly arhiw.

Pikirleriň üçin

Pikirleriň üçin minnetdar! Ýöne sahypany men taýýarlamadym, esasy işerini maxat etdi, men gapdalyndan gižže-gižžesini berdim. Ependiň aýdyşy ýaly, ojar çapýanyň "häh"-ini berdim :))
Sahypany şu güne ýetişdirjek bolup ýetişenjämiz şol :) mundan soňam ösüş bolar!
Statistika barada bir bölüm açmak planymyz bar, her tüýslije statistiki maglumat goýular, enşalla!


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "şol arhiwin goyulmagy hemme zada degyar, galan zady hiç."

mena şu saytyn radio-syny

mena şu saytyn radio-syny halayan, dinlap otyrkan bilmeyan gowy aydymlan çykya

ps:radio gabat-geldi aydymlary aytyandyr, birem hemme kişinki bir daldir

hmm men bir zat aytsam

hmm men bir zat aytsam bolarmy? eger rugsat bersengiz
yone gaty gormek yok , yada gowne almakmende sorag bar diydima name jogap berengzok
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Aýt-aýt :) içiňde

Aýt-aýt :) içiňde galmasyn! .


Maru Şahu Jahan

yok indi gatygordum , ilki

yok indi gatygordum , ilki aydamda hich kim uns bermedi:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "aý how! görmändirin"

Menem...

Menem Maksat agaň belleýşi ýaly iň köp radio`syny haladym. Aýdymlary online diňlejek bolup gutaransoň ýekeme-ýeke geçirip durma derdi ýok.

BAÝDAK BAÝRAMYMYZ GUTLY BOLSUN!
TÜRKMEN ILIMIŇ BAGTYNA!
GÖZEL SAHYPAMYZ DATLY BOLSUN!
SAZ-OWAZYMYZYŇ BARLYGYNA!
-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Sahypa

Sahypa owadan/peydaly/comprehensive bolupdyr ! Berekella, zahmetinize bereket!

Kichirak tankyt: Download etmek dine agzalara rugsat berilyan bolsa, onda
aydymlaryn salgylaryny ansatlyk bilen page source'den gozlap tapyp bolmaz yaly etjek bolsanyz govy bolarmyka diyyan, yogsa dine aydym dal, 1 aydymchynyn bar aydymlaryny bir'den alsa bolyar.
Meselem Nazar Annagurban'ynkylar: http://74.52.126.194/~maxat/music/n/nazar_fm/

gfile'ler file'lere salgy berende hich hili encrypt dagy etman, goni beryami ?
T.e. source'ine seredeninde goni id=palan diyse birhilirak.
http://www.turkmencafe.com/gfile.php?id=7669

http://www.turkmencafe.com/gwfile.php?id=109

Yok, "1 minut'da agza bolup, adam shekilli alanlaryndan sheydip dorjelanlerini govy gorseler, onda halal bolsun" diyyan bolsanyz, onda gep gutardy. Sahypanyz owadan bolupdyr :D

Kichirak teklip: Quicklist yaly 1 zat etseniz gaty govy bolar, radio yaly yzly-yzyna, yone oz saylan aydymlarymyzy aytsa has peydaly/ulanmaga ansat bolarmyka diyyan. We saylanymyzda dine "related" ya-da "same artist"-in aydymlaryndan dalde, database'daki hemme aydymyn arasyndan saylap bilsek, hasam shokolad boljak..

Agza bolman alynmagy yapsan

Agza bolman alynmagy yapsan bolya welin kan üstünde durulmady, üytgederslay bolmasa, birem agza bolup alynmagy aydymlaryn hiti üçin ulanaylya, Nazarynkam ünsden gaçan bolup biler bolmasa aydymlan listi görünmeyandi, maslahatlaryn üçin sagbol

hawa "playlist" etmek yakyn planlarda bar, şu hepde içinde giriziler

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Quicklist'in ugryna

Quicklist'in ugryna chykjakmy Maxat ? :D
Menin youtube'de in peydaly goryan zadym shol quicklist'leri. Alyp bar govy
goryan aydymlaryny 1 quicklist'e goshyan, son playlist edip save et we etc...
Sizem sholar yaly 1 funksia goshsanyz, onda sahypa seredip durman, yone aydym
dinlapjik ishlemek isleyanler shol funksiany govy/yerlikli ulanarlarmyka diyyan.

P.S. Aydymlaryn list'i onem hemmesinde gorunyadi, sebabi entak sahypany achmankanyz men biraz dorjelap kabir ozume gerekli aydymlary alypdym. Haram bolsun diyesiniz yokla, ha ? :D

P.P.S. Aydymcylardan "Bizin mp3'lerimizi mugt paylamagynyzy islamzok" mazmunly shikayat gelmedi gerek ? :)

Edit: Post'yny editlap in sonky sozlemi goshmagyn, menin yazan 1 abzasymy manysyz hala getirdi :)

Quote: Haram bolsun

Quote:

Haram bolsun diyesiniz yokla, ha ? :D

haha, yokla, diyesimiz yokla,
aydymçylar üçinem belli bir zada diyip bolanok welin yöne bir umumy yol tapylar diyip umyt etyas

Aydym listi görmegiň, meň

Aydym listi görmegiň, meň ýaltalygymdan :S ;).
Aýdymçylaryň razylygy barada aýtsam, köp aýdymçylar öz razylygy we islegleri bilen aýdym goýdyrdy! Beýlekiler bilenem habarlaşykda bolarys, we täze aýdym çykanda ilki bilen Turkmen Cafe-de bolar ýaly ederis ;) enşalla


Maru Şahu Jahan

Sahypanyz bilen gutlayan!

Sahypanyz bilen gutlayan! gaty gownejay we "cute" bolupdyr :) ichi doly aydym klip tuweleme. gidip name taze aydym, klip chyksa disc satyn almak gerek dal, shu yerden yuklabermeli :) youtube hayal achylyar TM'da, yone bu sahypadan aydym dinlap boljak eken. kop wagt garashdyranok.
radio'ny dash edipsiniz. indi ishde-de radiony kuysan wagtym dinlesem boljak.
kop kop sagbol!!!

Radiolar aslynda gaty bir

Radiolar aslynda gaty bir göwne-jay dal şu wagtlyk, sebabi aytyan aydimlary gabat-geldi(random) saylaya. Basym radioda aytjak aydimlary, yagny gowy aydimlary saylarys! ondan başgada taze radio kanallary açylar, zhanrlara göra kanallar,,, başgada daşary yurt dillerinde de radio açmak planymyz bar! Başgada Maksadynam aydyşy yaly, her agzanyn oz playlisti bolar, şol yere oz halan aydymlaryny goşar we islan wagty dinlar yali bir zadam etmekçi!


Maru Şahu Jahan

ozat ongem yatladypdym

ozat ongem yatladypdym oytyan hindi aydym:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hindi aýdym!!! :)) nireden

Hindi aýdym!!! :)) nireden tapýaňaý!
100% hindi aýdyma bolmaz welin, şol teretoriýadan başga ýurtlaryň aýdymlary bilen bir radio balar, içinde hindi hem bolar Raj Kapoor.


Maru Şahu Jahan

howwa, janrlar boýunça

howwa, janrlar boýunça bolsa has amatly bolar.
su wagt içinden dörjeläp oturmaga köpüräk wagt gerek, dogry, diňlemek islaniňi bir playlist'e goşup bolsady.

işiňizde üstünlik! onda üýtgeşmeleriň girizilmegine sabyr edip garaşaly :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Ýygy-ýygydan barlap duruň :))"

men shu wagt radio goydum

men shu wagt radio goydum welin eje hakda aydym aytdy welin beter shu wagt yuregim agyrya:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Plaýeriň aşagyndaky,

Plaýeriň aşagyndaky, "ulan", youtube-däki embed. şol ýerden kody göçürip başga ýerlerde ulanyp bilersiňiz!


Maru Şahu Jahan

"prosto ocheryar" web sayt!

"prosto ocheryar" web sayt! Mena shol yerden indi chykmayanam :D
____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Tüweleme!!!

İlki bilenä gutly-mübärek bolsun web-sahypañyz. İkinjidenem höwri köp bolsun!
Sagja boluñaý! İsledigim aýdymlary bu ýerden tapaýdymaý.

ceriumoxide, ýa-da Serdar,

ceriumoxide, ýa-da Serdar, Türkmen cafe saýt'yň admini diňe senmi ýa-da kim başga-da goşant goşanlardan? birä maxatt öýdýän, hä?
p.s. telpekleriňi böleş diýjek boldum :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: ")), ay men telpegim yeterliklay))"

:)) Telpegi pula öwürip

:)) Telpegi pula öwürip bolýan bolsa, Maksat ony saňa aýtdyrtmazdam ;):P ýöne telpek ruhy taýdan goldaw ýaly bolansoň, maňa beren telpegiň maxatt-a berilen ýaly :P.


Maru Şahu Jahan

meselani düzeltjek bolup

meselani düzeltjek bolup gayta bulaşdyryanlay:D, men name pulçymy:), yöne hawa şeyle bolardy))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) :P"

pop we dutar kanalam

pop we dutar kanalam achylypdyr radioda

gaty gowy sayt ekeni gutly

gaty gowy sayt ekeni gutly bolsun.
men bir aydymy gozlap tapyp bilmedimlay.
ho gelin gyz oyunden gitjek bolup durka kameraçy videoda bir aydym goyberyara gyz aglap otyrka
aglama gityan diyip diyya
gayrat edip tapsanyz guk diysenizlan

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

otayda-da jogap yazypdym

otayda-da jogap yazypdym welin şu yerde Sahydursynyn aydanyny goymak isleyan, saytda beyleki aydymçylan hem aydyany bardyr

Serdar, sahypa gaty gowy

Serdar, sahypa gaty gowy bolupdyr. Berekella, dasary yurtda aydym sazyn musdagy bolanlar ucin uly komek etyan. Bizdenem nahili komek gerek bolsa guk diyiber. Suratlar ucin komegem nesip bolsa yakinda. Gutlayan

klasdaşjan sagja bol! hard

klasdaşjan sagja bol! hard disc geldi, tüweleme içinde gaty gowy zatlar bar ekeni ;) köp sag bol!


Maru Şahu Jahan

Upload edersina yakynda

Hacan taze aydymlary goreris sahypada? Upload edersina! Uytgesikliklere garasyarys.

Turkmen Cafe-den

Turkmen Cafe-den Täzelikler!!!

- agzalar arasy gatnaşyk, habarlaşma!
- islän aýdymlaryňy, islän ýeriňde diňlemek üçin, plaýlist döretme!
- profiliňe suratyňy goşmak we ş.m. ...

şu wagt şol sistema

şu wagt şol sistema girizilmedi, ýöne giriziler! sen agza adyňy aýt, men saňa kömek edeýin.


Maru Şahu Jahan

Meng agza adym batyok seri.

Meng agza adym batyok seri. gayrat etde meng passwordymy ugratsana. kopden girip bilemok.
*********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

eşidyanmi Seri.. ertirin

eşidyanmi Seri..
ertirin özünde düzeltmeli :)
seri şu adimy tapyp bolmazmyka?

Arzuw edyan agalar,
bir gowy dostum bolsa, bir gowy dostum bolsa.
Gülen yerimde gülüp,
aglan wagtym aglasa, aglan wagtym aglasa.
Gaygysyz yaşap bormy bu yalançy dünyede?
Bu baş gunluk dünyede?

kimiň aýtýany gerek

kimiň aýtýany gerek :)


Maru Şahu Jahan

hemem profilm hat gelse

hemem profilm hat gelse bilip bolanok eken , shony hat geldi diyip bir yerine yazyp gorkezmela :D sebabi ongirak biri manga hat yazypdyr , olam hoo song email gelende bildim , men pahyr ichinede giremokla welin , menden Berding suratlary barmy diyip sorapdyr , hamala meng profilm yazyk duran yanak:D

hmm..kimler aydya? sen ozun

hmm..kimler aydya?
sen ozun haysyny dinleyan?
iki sanjagyny goyay gowy goryanlerinden..
elbet-de meninem gowy goryan aydimçylarymdan..bir zahmet sana :)

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=ZJFIA-d5ekU&feature=related
Zohre Gurtniyazowa..
Mujhse doste karoge!

Turkmen Cafe sahypasyny indi

Turkmen Cafe sahypasyny indi 4 dilde ulanyp bilersiňiz! Sahypa Türkmençeden daşary Rus, Türk we Iňlis dilleri hem goşuldy.


Maru Şahu Jahan

Serdar akga

Serdar akga ol yere log in edyan welin otomatik yaman chalt log out edilyanlay.. ?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Hatyňyz hasaba alyndy, iň ýakyn wagtda jogap ýazylar!"

:)Şu wagt üstünde iş

:)Şu wagt üstünde iş gitýä, soňurak ýene barlap gör.


Maru Şahu Jahan

Turkmen-Cafe messenger (im)

www.turkmencafe.com/im adresinde agza-girişinden girip messengeri ulanyp bilersiniz, agzalary(tanyş) goşup ayryp, çaklendirip bolya, onlayn agzalar bn gürleşip, chat-otagy açyp umumy söhbet etse bolyar.

barlap görün, messenger barada pikirlerinizi yazyp bilersiniz. yene kabir funksiyalar goşulyp bilner.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Messenger ulanyp bolanok

Messenger ulanyp bolanoklay, online plancha adam bar diyip gorkezyar, yone hic kim gorunenok! Browserdenmika?

Menem telpek goyjak welin

Menem telpek goyjak welin name uchindir "telpek goy" diyen yazgy gorunmeyar! Name bolduka?

Telpek sany = 0 !

Telpek sany = 0 !

Mergen dushunmedim? Telpek

Mergen dushunmedim? Telpek goyup bolmazmyka? Munung sebabini admin zat bar bolsa dushundirse gowy bolardy, yada mening ulanyan browzerim gorkezmeyarmika?

yardamchy bolarsynyz umydy bilen,
Sylap

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 5 telpek goyyar we yazyar: "indi hem barlap gör agam"

Menem yokarda

Menem yokarda Turkmengyz'ynyn dushan derdine dusdym, yagny
password dagy yatda yok, ulanyjy adymam bilemok, birden agza bolmadyk
bolaymayin diyip email'im bilen tazeden agza boljak boldum welin ol email database'de
bar diydi, yone "Mail'e parolymy ugratda onda" diyilyan yer yok..

mergencan@yahoo.com adresine user name we reset'lenen password
ugradyp bolarmyka ?

P.S. Yene 1 kici maslahat: Ulanyjylary belli 1 kada gora sort
edilse govy bolar, mergen_birzat dagy bolsa "m" harpyna gidip
20-30 adama seredaymeli bolar, a shu wagtky haly dine birgiden
sahypa doly at, nadip tapjagyn belli dal.

Bayboww... Ulanyjy adymy

Bayboww...
Ulanyjy adymy tapdym gozleshdirip, girjek bolyan girenok, menem 8 gezek barlap...
Ahyry "shular case sensitive bolaymasyn how" diyip, uly harplar bilen bashlayan edip yazdym
welin, giraydi...Hich yerde ulanyjy ady case sensitive daldir oglanlar, shonam bir duzeldip goyberin, yogsa bu "Mergen" we "mergen" diyip 2 sany ayry adamyn doremegine, ya-da men yalylaryn 1 bash harpy diyip kosenip yormeklerine yol achar.

slm

mena dusunemok.3 4 sapardan bari giryan veli sol signed off diyip cykaryp goyberya.name boldy beyle??

Aydym-sazdan lezzet almak

Aydym-sazdan lezzet almak isleyanlerin sahypasy turkmencafe.com name boldy? Girende hostgator diyilyan bir krokodil çykyp problema bar diyyar...

Serdar aga, what's up :-/

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

basym açylar Sefer!

basym açylar Sefer! Enşalla


Maru Şahu Jahan

Eýýäm 1-ýyl bolupdyr,

Eýýäm 1-ýyl bolupdyr, turkmen cafe 1 ýaşynda :)
Şol sanda baýdak baýramyňyzam gutly bolsyn!.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "nace telpek bersengem az welin yilky hyzmadyna:):)"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlayan!"

1 yil bari Gurt yakup we

1 yil bari Gurt yakup we Amankadyra garashyas:):)