Soyguliler Gununi Gutlajaklar Uchin

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ozuma gutlap bilemok Soyguliler gununi soyyanim bolmany uchin welin wagtynda yasan zadym, umyt edyan koplerin ishini gorer!!!

HOŞAMAÝ SÖÝGİ SÖZLERİ

Ø Söýgi, gülü dikeni bilen ellemäge meňzär! Elleriň gana bulanar emma dikenleriň etmişini gülden soramarsyň

İň gowy deňiz gidilmedigidir, iň päk çaga heniz ulalmady, iň şadyýan günlerim seň bilendir we saňa diýmek islän iň mylaýym sözüm heniz aýdylan däldir: SENİ SÖÝÝÄN...

Düşegiňi gül ýapraklary bilen, düýşleriňi gülälekler bilen bezedim
Üstüňi söýgüm bilen örtdüm, hemme garabasanlaryňy men aldym
Sen rahat ýat ezizim.

Ø Dagdan gaçsam ýapyşyp galjak şaham bolsañ, ölmekden däl seni ynjytmakdan(döwmekden) gorkaryn...

Ø İñ agyr işçi men, gün 24 sagat seni pikirlenýän.

Ø Guýrukly ýyldyzlar bardyr dünýä ýetmiş ýylda bir gezek gelerler. Adamlar ony durmuşy boýunça bir gezek görerler ýa-da görmezler. Men gördüm; olam sensiň ezizim...

Ýüregim birneme öldir meniň bukalgalarda aglamakdan
We reňki birneme solandyr gurasyn diýip birnäçe gezek güne sermekden.

Aramyzdaky uçurymlar näçe daş bolsa-bolsun, soňsuzlyga giden her ýolda adyňy ýazdym, haýsy ýoldan geçseň geç seni söýýänimi okarsyň...

Bir ýagmyr damjasy seni söýýänimi tassyklaýan bolsa we sen maňa seni näçe köp söýýänimi sorajak bolsaň ezizim ynan her gün ýagyş ýagardy.

Gözleriň derýa, kirpikleriň köprü bolsa
Men üstüňden geçýärkäm ýüpleri gopsa
We düşjek ýerim dodaklaryň bolsa!!!

Bir gün durmyşyň hemme gözelliklerinden gaçyp sessiz-sedasyz ölüme gitmek isleseň
Ýanyma gel, saňa sensiz ýaşamagyň sensiz bolmagyň ölüm bolýandygyny görkezeýin.

Gözleň gözlerime deg-se, tupan turar aglardym,
Haçan-da hoşlaşma wagty gelse, içimdäki gülleriň boýny buruk bir zaman galaryn şo bolşuma
Näme-de bolsa soňra gideniňi aňaryn içimdäki güller aglar men aglaryn.

Haçan-da tutsam elleriňi gözlerimiň öňünde pasyllar geçer
Haçan-da gözleriň gözlerime degse asmandan bir ýyldyz düşer.

– Deňizi içemde merjenler gapjady bokurdagyma, gara uran balyk ýaly çyrpynýan!

– Ýaňagyňa düşen gar bölejigi eräpjik dodaklaryňa gelende we şol bir damja sowujagy biri bilen paýlaşmak isleseň ýüzüňi şemala öwür, şol ýerdedirin.

› Men bir minut däl, bir sekunt däl, sekundyň onda biriçe söý... Bir ýyl däl, on ýyl däl müň ýyl şat bolaryn.

– Gözleri bilen gözleriňe göz goýanyň, Gözlem bilen gözlerini oýaryn, Gözleriňi gözlerden ägä, Gözleň gözlerime gerek.

› Ýarty tolkunly bolmaly däl deňiz, ýa durmaly ýa-da joşmaly, Ýa girmeli gylyç soňuna çenli tene, ýa-da gynyndan hiç çykmaly däl, Ýarty ýürek bermeli däl söýen soňunda söýmejek bolsa, Onda-da ýarym dodagam hiç öpmejek bolsa!...

› Onuň gözelligini herkim görýän bolsa, ol mençe az owadandyr, Herkim bilýän bolsa, ol mençe hiç gözel däldir. Onuň gözelligini diňe men görýän bolsam bu söýgüdir. Onuň gözelligini diňe men bilýän bolsam bu yşkdyr. Hiçkim bilmeýän bolsa, bu ýalňyzlykdyr.

› Kimsesizem dostumam duşmanymam! Görünmez men jismimem ýok keşbimem Dil dökdürmen, ýeke bogun meň adym, Gonalgam göwün diýlen ýer meniň, adymam SÖÝGİ!

Söýgi dünýäniň iň gowy bagty bilen iň çuň gaýgy-gussasyndan ýaradylandyr.

Saňa iň köp mätäç boldugym şu wagt gel! Ýaşamak bolsaňam gel, ölmek bolsaňam gel!..

Dertsiz doga sowukdyr
Dertlikä edilen doga koňülden gopar

Bu ýetilmejek söýgümize nokat goýma, saňa gujagymy doldurup otur getirdim,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Saňa şerap hödürlejek, iç ýöne serhoş bolma, Saňa bir gül berjek, ysga ýöne guratma, Saňa ýüregimi goparyp berjek, söý emma ynjytma!...
Mawylary geýer bulut bolaryn, ýaşyllar geýer bahar bolaryn, görersiň birgün aklar geýer seniň bolaryn.

Mydam meni hiçkim söýenok diýerdiň! Usullyk bilen ýüregiňe girip “MEN” diýmek islärin.

z Alla güýji erkege gözelligi zenana beripdir, haýran galaýmaly her zady ýeňen güýç gözellige ýeňlipdir.

z Bulutlara tabşyrdym hasratymy, şemallar bilen iberdim söýgümi, Ýagyşlar ýagdyrdym gözýaşlarym bilen Kiçije periler iberdim seni ogşamaga! Geldilermi?

z Agzyň ýalan aýdyp biler ýöne gözler asla
Durmuşda hiçbirzat ilkinji söýgüň ýerini tutup bilmez, adam söýse-de ol ilkinji söýgi hiç unydylmaz.

z İlkinji söýgüň ilkinji ýatlamasy ýatdan asla çykmaz.

Maňa şeýle bir hat ýaz welin söýenim, açyp açmankam duýaýyn ysyňy, Söýgi öwüssün altyn çaýlan saçyňda, sesiň ýüzümi şemal bilen tapsyn, Maňa şeýle bir hat ýaz welin söýenim, gelsin meni iň goýu zulumda tapsyn, Maňa şeýle bir hat ýaz welin barsyn ölümüm bolsun.

P Hasratyň öldürdi meni! İndi gijeler çäresiz, gijeler sensiz, Bir ogşaýyşdan has ýyljajyk indi ýagmyr damjasy gelip gonar dodaklaryma sessiz, sensiz Aýdypmydym hasratyň öldürdi meni hiç sebäpsiz.

P Uçurymyň kenarynda-da bolsaň ýörite durmuşa gahar bolsun diýip ýylgyr.

P Güller aýtsyn saňa bolan söýgümi, güller aýtsyn ýalňyzlygyny çäresizligimi, ýuwaş-ýuwaş ereýän ýüregimi güller aýtsyn men aýdyp bilmedim güller aýtsyn.

© Şu gün seni düýnden köp ertirden az söýjek.

© Bir sen bar dünýämde maňa düşünýän, birem söýmek bar içimde gyzgynlygyňa ýanan, SÖÝ! Şeýle bir söý welin galmasyn bir damja-da ulumsylyk, ulumsylygyň başlan ýerinde söýgi gazap bolar.

© Söýülmäge laýyk bolan, diňe söýmesini bilendir.
© Sen çölde açan bir gül bolan bolsadyň, ynan seni guratmamak üçin gözýaşym bilen suwlardym.

© Gaýgylaryň kenarýakalaryndaky aýak yzlary ýaly dowamsyz, bagtyň ummanlar ýaly çuň bolsun

© Ýüregim aglamak isleýär ýazmak bahana.
Batan gün, garaşan dogan günümiz ýaly tesellimiz bolsun.

© Söýmändim hiçkimi seni söýşüm ýaly, çekmedim hiçkimden senden çekenim ýaly.

© Söýgüň bilen sararyp soljak derejede, söýgüň bilen bagtyýar boljak dereje, ugruňa janymy berjek dereje-de söýýän diýsem, ynanarmyň.

© Arzuwa çümüp gitmen men sebäbi ýeke arzuwym sensiň meň! Hiçzat islemerin men sebäbi ýeke islegim SENSİŇ meň.

© Men her öýjügi gara boýanan bir bilmeje! Çözmäge çalyşdykça içimde ýitip gidersiň.

© Söýen adamlaryma gaharlanyp bilerdim, eger söýgi maňa mylakatly bolmany öwretmesedi.

© Ýaşan hiç zadyma puşman däl, gaharym ýaşap bilmediklerime.
© Ýa bolşuň ÝALY GÖRÜN ÝA-DA GÖZÜME GÖRÜNME!
© SOWUK ÝÜREKDEN ÝUMŞAK SÖZ ÇYKMAZ.

© Senden başga hiç zady ýok men, senden başga hemme zady bolanlara gynanaryn.

© Kiçikäm şokolad üçin aglardym, indi bolsa seniň üçin.

© İndi bulutlara ýazýan hasratymy, ýagyş ýaganda düşünersiň nä dereje küýsänimi.

© Seret gözlerime gaşlarym eredi, bak ellerime ellerim çüredi, seret ýüregime ýüregim garrady, Seret günlerçe mata bilen sarapdyň meni, maňa seret tükendi bitdi....
Ýetdi bul gaýgy öldürdi meni, soňum boldy soňky bakyşym janyma ýetdi.......

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

AŞYK OGLANYŇ ÝAZMASY

AŞYK OGLANYŇ ÝAZMASY
Meni saňa duşuşdyrjak ýeke zadyň ölümdigini bilsem, Ezrailiň gelmesine garaşardym.

Ýagyşly bir günde saňa ylgap gelsem öl saçlarymy düzelt...
Başymy omzuňa ýatyr, çygja dodaklarymy dodaklaryňa bildirmän degir.
Günäsiz we gamgyn bir çaga ýaly gürläp ugrasam,
Düşün saňa mätäç men, ber elleriňi ellerime ýalanam bolsa SENİ SÖÝÝÄN diý...

Seň üçin ýazan goşgylarymyň birinde bir setirde gizlenen bir jümle bolsam,
We sen goşgyny okaňda meni ýatlaňda enaýyja dodaklaryňa gonan öpüjik bolsam.

Öýlenmekdäki üstünlik gözlenen kişini tapmak däl, şol bada gözlenen kişi hem bolmakdyr.
(Gözlenen tapyldy, gözleýänem men, inşalla) Foster WOOD

Şu günü ýaşaýan bolsam eger, geljek gowy günleriň seni getirjegine ynananym üçindir.

Sen meňkidiň, düýşleriň görkemi bilen doldym.
Men ukyda Soltandym, oýanamda bir hiç boldym.

Bir gün gelip sorarsyň meni has köp söýýäň ýa-da taňryny diýip.. men hiç pikirlenmän taňryny diýerin we sen gynanyp gidersiň. Emma nireden bilersiň içimdäki taňrynyň SENDİGİŇİ!!!
Duýgular bardyr aýdyp bolmaýan, söýgüler bardyr jümlelere sygmaýan, bakyşlar bardyr adamy agladan, adamlar bardyr asla unudylmaýan, SENEM ŞOLARDAN!!!

Bu gije gaýýarka ýyldyzlar asmanda we gözümden ýaşlar süzülende dileg etmedim ilkinji gezek, sagbolsun aýtdym taňra bu gije ýanymda bolanyň üçin!!

Sen dünýä sürgün edilen bir perisiň, we men seni şeýle köp söýerin weli indi hiç jennediňe gaýdyp baryp bilmersiň!

Bir ýuwdum zäher bolsaň,
Hiç düşünmän seni içerdim,
Diňe seň bilen bir bolmak we seni içimde duýmak üçin.

Maňa ýatdan çykar diýdiler seni çykardym; emma seni däl, maňa seni ýatdan çykar diýenleri.

Umydyma ok atsa-da ölüm,
Unutma Umydymdan ok geçmez GÜLÜM!

Durmuşda üç zady söýdüm: Seni, ýüregimi, umyt etmäni... Seni söýdüm, sensiň diýip, ýüregimi söýdüm, seni söýdi diýip, umyt etmäni söýdüm, belkem söýensiň diýip...

Kiçije kelebegiň naryn ganatjyklarynyň ýylpyldyly tozanjyklary parmak uçlaryma garyşdy, olar o ýerden nä wagt çykar, sen ýüregimden nä wagt?

Haçan-da çöller deňiz deňizler çöl bolsa, gün dogmasyny unudyp aý çaýyryň üstüne gaçsa, daglarda gunça, baglarda gül bitse, ana şonda seni unudyp başgasyny SÖÝERİN!

Gözleriň gözlerimde, elleriň ellerimde, kalbym içimde we ruhuň bedenimde boldugyça seni soňsuza çenli söýerin.

Düýp başdan ýaşamak mümkünçiligim bolsady eger, günäsiz bolmaga çalyşmaz keýpine taşlardym ýüregimi, gorkmazdym has köp howpa girip saňa aşyk bolmakdan!!!!

Sen diýsem seni bilermiň sen,
Sen diýip bir nagyş çyzypbilermiň sen,
Bir mesgen tapmadym özüme,
Beýik söýgüler bardyr hany bilermiň sen.

Ýyllardan bäri söýgümiň şeýle kän goragçysy we duşmany boldy, ynan men seň bilen olary geçdim. We ynan seni söýüp bilmek hem gaty beýik nygmat meň üçin.

Kelläňi ýüregime ýaplap ýatanyňda ýekeje duşmanym bardyr; geçip giden wagt...

Söýgi, utanma we çekinmäniň bolan ýerinde bardyr..!

Erkek: “Bagyşla welin, seň kakaň ogrymydy?”
“Ýok, o näme diýdigiň?!?”
“Gözleň ýerine goýlan almaslary kim, nireden ogurlady onda?”

Ýüzükde başga at, ýürekde başga at bolmaz. Adam bolana bu ýaraşmaz. Mendäki iki adam göterjen ýene sen ****.

Senem ýyldyzlara meňzedýän, ýyldyzlar ýaly ýylpyldyly, ýyldyzlar ýaly ýetilmez kynsyň,emma ýyldyzlar milýonlarça, sen ÝEKETÄKSİŇ!!!

Gaýygymyň düýbindäki balyklar getirdi habaryňy,
Diýdiler ki ‘Bir deňiz gyzy habar iberdi saňa’
Ynanyp bilmedim, asmana seretdim;
Kepderiler ýylgyrdy maňa.

Söýgi dodaklardaky gopbaňlyk däldir, gözlerdäki ýaşdyr. Maksat söýgi ugrunda ölmek däl, ugrunda ölünjek söýgüli tapmakdyr...(Men tapdym)

Köçede bir gyz gördüm deňdi gözlerim gözlerine, aşyk bolandyr öýütdi meni özüne, aslynda nä bilýärdi, meňzeýärdi GÖZLERİ GÖZLERİNE.

Biz biribirimize seredip duran aýna ýaly, içimizde müňlerçesem bar bolsa görünýän diňe bir birbirimizi göreris...

Ýakar-ýandyrar gözleriňdäki şol sada başyk saryja PERİM.

Gözleň asmanda bolsady, ýyldyzlar seň ýüzüňden özleri utanardy, ýyldyzlary ýaňaklaryň ýylpyldysy, edil gün yşygynyň şemi utandyryşy ýaly.
Mydama ýylgyr, sebäbi dodaklaryň bilen edip biljek ikinji iň gowy zadyňdyr.

Eger bir gün duşuşjak ýerimize gelip bilmesem,
Dünýäň hemme reňklerinden meýdana gelen bir topbak gül ýasat,
Sebäbi meni senden aýyrjak ýeketäk güýç ölüm meň gapymy kakdy diýmekdir.

Söýgümi daglara ýazjak boldum, söýgümden beýik dag tapyp bilmedim.

Ï Diýýälerä, bir adama añ salmak üçin bir minut;
Şol hakda pikir ýöretmek üçin bir sagat;
Şony halamak üçin bir gün;
Ony söýmek üçin bir hepde;
Ýöne unutmak üçin bir ömür ýetmezmiş.

Aglama! Gözleriňe ýaş degmesin.
Gül! Dodaklaryňdan ýylgyryş kesilmesin.
Söý! Kalbyňdan ýerim pozulmasyn.
Unutma! Sen diňe meňkisiň.

Käwagt erbet bir şemal eser, şonda boýnuňy egmekden utanma.
Ýene täzeden başyňy galdyrjagyňy, ýöne şemalyň geçmesine garaşanyňy düşün.

Düýn agşam ýene seni düşündim, birzat çümüp galdy gyrtlagyma, aglap bilmedim.
Ölüm mi ýa-da sensizlik mi gorkutdy meni saýgaryp bilmedim.
Sebäbi parhy ýokdy “ÖLÜM SENSİZLİK BOLSA, SENSİZLİK ŞEÝLE-DE ÖLÜMDİ”

Meni bir men tanaýan, birem meni ýaradan,
Maňa bir men gerek; birem maňa düşünýän.
Maňa düşünýäňmi?
Soňy gelende söýgüleň, yzdyraplar başlar gaýgylar... näçe köp söýen bolsa adam, şonça-da gaýga batar.
Dünýä 3 günlükdir. Düýn, şugün we ertir. Düýn geçdi, ertiriň geljegi belli däl, onda şugünüň gymmatyny bil.
Bir çagaň gülüşinde, şemalyň iň ýiti ogşaşynda, ýagyşyň her gezek saçyňa düşende meni ýatla...
Kyny başararyn, mümkün däl azowlak wagtymy alar.
Sen hiç; buglanan aýna “Seni söýýän” sözüni ýazyp, harplaryň arasyndan daşaryk seredip gar bölejiklerine, söýeniň arzuwlaryny bezetdiň mi?
Gynanmak, söýgi däldir, beýikligiň kabulydyr.
Öziňi gowy alyp barmak söýgi däldir, islemeseňem çydam etmekdir.
Baglanmak söýgi däldir, mätäçligiň giderilmesidir.
Söýgi sylag-hormat etmekdir.
Söýgi ýaşamak duýgusyny kabul etmekdir.
Söýgi, bar bolmakdan guwanç duýmakdyr.
Söýgi, meňzeşligiň bilinmesidir.

Gülü şeýle bir söý welin; soraýanlara “dikeni ýok” diýip bilersiň.

Gysga bir hekaýadyr durmuş ugruna upuzyn gaýgylar çekenimiz
Gysga bir aýdymdyr ýene bir gezek aýtmak üçin däldiränimiz.

Käşgä daglarda bir gülälek bolsadym we ogşamasyny bilen ellerde solsadym

Durmuşda iň gynançly zat; SALAM! diýip birleşen elleriň SAGBOL! diýip aýrylmalarydyr.

Bilýäň men saňa däl, maňa deňizleriň soňy ýaly daş bolan şol ýalpyldyly we ýetilmesi kyn bolan gözleriňe aşyk.
Adamlar ýylgyryp, gaýgylaryny hem gizlemesini hem-de az-owlak ýeňmesini öwrenerler!

Aýrylyklaram söýgä degişli, sebäbi aýrylanlar henizem söýýär.

Gözlerde gözýaşy bolmasady, ýürekde älemgoşar açmazdyJ
Ýeliň gyjagyny kakan we damjalaryň aýna urandaky sowuk bir düşegiňize uzanyp arzuwyny edip käşgä diýen hemme gowylyklar sizleňki bolsunJ

Aglaňda gözleňden akan ýaş bolmak islärdim, ýaňaklaryňy ogşamak üçin. Gün hergün dogýar men bolsa sensiz hergün biraz ýene batýan.

Söýgülim bilki senden uzak ne owadanlyklary köşeşdirer meni şul şäheriň, ne-de ýyldyzly agşamlary!... hasratym bir derýa bolup ÝARYP BARÝAR İÇİMDÄKİ DAGLARY!...

Bäbek ýatyrka, gül gozadaka, erkek pikirlenende, zenan çykarynanda owadandyr.

HASRETINLE YANDI GONULYANDI

HASRETINLE YANDI GONUL
YANDI YANDI SONDU GONUL
EVVEL YUKSEKLERDEN UCTUM
DUZE INDIN SHIMDI GONUL
************
GOZLERIMDEN KANLI YASHLAR
HASRETIN BAGRIMDA KISHLAR
BASHA GELDI OLMAZ ISHLER
BIN BIR DERTLE YANDI GONUL
************
GELECEKTIN GELMEZ OLDUN
HALIMI HIC SORMAZ OLDUN
YARALARYM SARMAZ OLDUN
YOKLUGUNDA SOLDU GONLUM
************
ARAMYZDA KARLI DAGLAR
HASRETIN BAGRIM DAGLAR
CHARESIZLIK YOLU BAGLAR
YOKLUGUNDAN OLDU GONLUM.

PS.Shu gunde ahlinizin soygulilerinize govushmagynyzy dileyan,soyguli yoklara ony tapmagynyzy dileyan.Hic hacan ayralyk bolmasyn,soyushyanler ayrylmasyn,gozlerden dine ve dine bagt goz yashlary damsyn :)

Her bir "owadan soz" uchin

Her bir "owadan soz" uchin taze blog achylanok "agam", bashda sahypanyn gozleg motoryny ulanyp 1 gezmele ichinde, shol mowzukdaky blog'lar barmy-yokmy, bolmasa onda 1-ni achyp, barja owadan sozlerini 1 blog'a goyaymaly, beydip yzly-yzyna 3-4 sany blog achyp, hersinin ichinde 1 bolek yazgy goyanyndan, barsyny 1 yere toplasan has yerlikli bolar!

P.S. blog'laryny birleshdirdim!

ay saola agamjan

ay saola agamjan

___________________________________
Iyyake nagbudu we iyyake nestagiyn.

yokla mun yanak soygulinge

yokla mun yanak soygulinge aydyp bolasy yokla , bir hiilay shulary diyseng, yada diyyanler
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Elbetde bary yalan:) Selbi

Elbetde bary yalan:)

Selbi YANAK dalde YALal diyip yazsanaaaaaa
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

soygulim yok diyen bolup

soygulim yok diyen bolup ozuni "reklama" etyanmi gyzlara:D
hakyky soygi barada hich zat aytmak gerek dal eger ol yurekde bolsa. yokarda kop zat yazylypdyr ya-da "copy" edilipdir. oran ongat. soymeyan ya-da soymedik adam barmyka yer yuzunde. syn etseng yashajyk gyz oglanlar hemmesi hindi kinolaryny gowy goryandir:D. azajyk ulanan songlar kanbir seredyan daldirler. name ucin?? sebabi olaryn eyyam "opyty" bar bu tema barada. soygululer guningiz bilen!!! soyyanler ucin her bir gun soyguliler guni.

Bolup bilýä...

Her adamyň pikiri näme bolsa zikirem şol diýilýäni..
1-Reklama- men özümi reklama etjek dereje pese asla düşmedim we düşmernem inşallahu Tagala.
A) eger men soýgülim ýok diýýän bolsam. howwa meň söýýän gyzym ýok şuwagt welin hemme Söýgülerden iň gowysy bolan Allaha we Resulyna Sonsuz Söýgim bar.(aşakdakyny okasaň belkem düşünersiň)(siziň mundaky pikir-zikriňiz näme bilemok)
B) eger gapdaldaky suraty görüp. pink reňkli köýnek bilen surata düşen bolup reklama edýä diýýän bolsaň- men şuýerde öz suratymy goýup meni tanaýanlar taparlar diýip.(eýýäm näçe dostdyr-agalam meni suratymdan tanady we pink`em uçurym bolamdaky geýen köýnegim)
2-howwa. türkçeden terjieme etdim özüm üstünde gowy oturyp. men zaten öz ýazan zadym diýmedimä. ýasan zadym diýdim we gowy edip terjime edenimede ynanýan.

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!
Gülüm Pygamber Resulym.Şeýda hem men aşyk Mejnun

menin yazanymyn hemmesi

menin yazanymyn hemmesi chyna barymsyz, degishme aheninde. Jogap yazypsym chynyn bilen onda-da. sagbol!

Shey diyewer agam, birem

Shey diyewer agam, birem Haja Salam ayding meng adymdam!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!
Seniň gapynda niçeme aşyklar söwdaý-yşk nagmalaryny aýtdy. Aý ýüzüňe gurban müňlerçe mejnun Seniň hasrat we hijranyň bilen ýandy-tutaşdy. Adamzat taryhynda Seniň ýali söýülen başga magşuk ýokdur. Aşyklar biri-birinde Seniň söýgüňi görüp, hoşwagt boldy. Çünki Sen Guneş mysalydyň. Ýagtylyk we ýylylygyňdan ýüzüňi saňa tarap öwren hiçkimi binesip goýmaýardyn, mähir çoguň herkesi gurşap alýardy. Magşuk Sen bolansoň, bir aşygyn söýgüsi beýlekisini gabandyrmaýardy, gaýtam, biriniň kalbyndan çykan owaz beýlekileriniňde ýüregindäki yşk alawyny guyçlendirýärdi. Seni söýenler duýgularyna äsgermezçilik edilmejekdigini, söýgüsine söýgi bilen jogap beriljekdigini, bu soýgüde hiçbir aýralygyň aşygy magşugyndan aýyrmaga güýjüniň ýetmejegini bilýärdiler.
Eý, gözeller gözeli, soýgüli, gel! Gel, garaňky gijeleriň Aýy-Güneşi! Gel, ýolda galanlaryň ýeketak ýolgörkezijisi! Ýene bir ýola myhmanymyz bol… Törümizde tagtyňy gur! Gel, koňlümizdäki garaňkylygy-tümligi kow. Gel-de şol zulmatlary nuryň bilen dargat! Gel, söýgä, mähir-merhemete teşne kalbymyzy muhabbetiň bilen, hoş niýetiň ýylysy bilen joşdyr. Gel, ruhlarymyzy paýhasyň ýagtysy bilen çaý we bizi öz ruhumyzdaky boşlukdan halas ET!

Türkmenistanda, Zaman gazetinde Pygamberimiz Muhammet(SAW)iň Kandil gijesi doglan gününe çap edilen makala.
-------------------------------------------
Men Gülümüň daşynda perwaz urýan bir Şeýda!!!