Irden turup ylgamak barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Herhili ylgap gördümow - irden, agşam, ýeke özüm, iki bolup etc.

Hemişe bir bahana bilen taşlanýar. Bir problema çykýar, "wagt tapylanok", saglykda, işde kynçylyklar bolýar.

Ýekeje çözümi şu pelsepe boldy - "Ylgamaga başlamak, ýa-da taşlamak diýilýän zat ýok. Diňe durmyş bar. Irden turyp hezil edip ylgamak bar, ýa-da hezil edip ýatmak bar"

Şu pikir bilen ylgasaň bar problema çözülýär. Ylgasym gelende ylgaýan, ýatasym gelende ýatýan. Stresem ýok, başlamagam ýok, "kim näme diýerkä" diýen pikirlerem ýok. Keýpine ylgaýan...

Durmyşyň başga ýerlerinde-de ulanyp bolarmyka şu prinsipi? Meselem: keýpine TV görýän, soňam keýpine işleýän. Halalyň çyzygyndan çykamok, ýöne biderek strese-de giremok... Naturalno ýaşamak ýaly birzat bolýar :)

Ylgamagyň peýdaly taraplary:
Depressiýa garşy
Garramaga garşy
Sünkleriň berkligi üçin

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • SA 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy mowzuk! Berekella! ;)"
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Disiplin, plan bolmasa

Disiplin, plan bolmasa çyzygam giňelip durmaz my? Mana bir kursta aytdylar, bir zady "alishkanlik haline" getirmek uchin, 20+ gezek gaytalamak gerek! :)

Menem 2 ay Ashgabatda hezil edip ishledim. :) Irden turyan, baseyne gidyan (sonky hepdeler yaltanyp ugradym) oye 8:30 da gelyan, ertirlik soňam 9:30am de ishe baryardym. Ish yerim gowydy, "flexible"'dy. :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Flexible iş üçin!"

Disiplin :P

Disiplin we plan köp adamy strese başlatýar.

Her ýylyň başynda "Ynha şu täze ýylda irden turyp ylgaryn, saglymyga üns bererin" diýýän müňlerçe adam bardyr Aşgabatda. Ylgaýan bolsa 5-6 adam her raýondan :)

Plan düzmeseň - ýeňiljek, turyp ylgap gidýäň, ertiriň aladasyny ertir edýäň.

Hiç zat öňünden belli däl. Keýpiňe görä! Duşmanlaryňam taýak alyp garaňky ýerde garaşyp bilmeýär :)))


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

ay 5-6nji klas vagtymyza

ay 5-6nji klas vagtymyza ylgan bolyadik bir dostym bilen, olam bir hili durmushunda uytgeshiklik bolsun diyip edyadik. mysal uchin sho vagtlar "tom soyer'in bashdan gechirmeleri"ni okapdym. shonda gije 3de pishik sesini edip dosty Geki chagyryara, edil shon yali bizem chagadykda, ichinde kitap yada film gahrymanlaryna menzeme duygun bolyar. bizem entek gun dogmanka chykyp cholde(uly yolu gechen yerin cholluk) aylanan bolyadik, sowuk gumun ustunde yatip uytgeshik bir zatlar gorjek bolyadik. son ol dostum harby mekdebe girdi, menem ttm gittim. emma chyndanam shol ylgan gunler ozuni gaty gowy duyyan, edil hemme zatdan dolyp duran yali...
chyndanam shol gunlera keypine ylgayadik, shu vagt ozume zor salyp ylgajak bolyan, ertir hokman ylgayin diyyan, yatmankam shonu gaty islesemem emma dandan uklamak isleyan. men pikirimche yene ozune owrenishdirmeli. esasy zat hem bashlamak...

ay borda,kellame bashga pikir gelse son yazarin
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

başlamak :) öwrenşdirmek

başlamak ýa-da öwrenşdirmek ýalňyş bolýada meň teoriýamda :)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

bilemok, belki ters gelyanem

bilemok, belki ters gelyanem daldir. men diyjek bolyanim shu vagt ylgamana bir owrenishsek son keypine ylgap gezerisem. gownun hemishe isleyar, yagni ayagim agyryani uchin yada indi ylgamani halamayan diyip tashlamok, asyl irden turmak kyn. ozuni irden gun dogmanka turmana owrenishdirdsen gidip ylgamak hezilliklay.
yogsam sizin aydishiniz yali keypine edeli diysen, nebsim hich vagtam suyji ukydan oyanmak islemez...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Owrenshmek barada

Adamlar alada edip gije giç ýatýa. Soň giç turýa, uzynly gün keýpsiz geçirýär...

Başyndan alada etmän "teslim" bolup bilseň, onda irden turmak problema bolmaly däl :)

Öwrenşdirmek pikiriniň jany bar, olam gerekli. Ýöne esasy zat "teslim" bolup aladalardan dynmak. Şonda hemme zat ýagty hem açyk görünýär IMHO.

Ylgamagyň peýdaly taraplary:
Depressiýa garşy
Garramaga garşy
Sünkleriň berkligi üçin


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

bu dine dayawlar icindir.Kim

bu dine dayawlar icindir.Kim irden ylgayar

suyde seredip gan goryanler

suyde seredip gan goryanler hem adam, esasy zat Mowlanang diyishi yaly Gujuklengem owadan dishlerining barlygyny gorup bilmek.. elbetde hemme zatdan keyp alyp edip bolyandyr welin adam bir sosyal zat. toweregindakilering edim- goyumyndan mydama tasirlenyar. sheylelikde adamlar umumy durmyshyng bir parchasy bolyyp galyar.. elbetde ozine erk etmegi ongaryan adamlar bu parcha bolyp yashamakdan gutylyp bilyarler ol hem angsat dushenok..
pikir edip gor kommunizm dowrunden guruung beryakalar uly adamlar eshek yaly ishleyandiklerini aytyandyrlar, bu adamlang hemmesi dang atanda kosenip gityan bolsalar bu ish yoremezdi, diymek ichinde belli bi mochberi howes edip, yada bir zada ynanyp hem gityan ekenler..
ya ynanmaly, yada dogry pikir etmeli, yada yatmaly.. yok dinge keypine ylgajak bolsang sagat 12-den song ylgmaga bashlaymasang gunartan

Ylgap bilmek

Howa, chyndanam gowja mowzuk, ozuni terbiyelap bilmek, wah gowja yrada, erk guyjum bolsa arkyn edip bilerdim hemmesinem. Menem yadyma dushyar, kichikang ozumize gowja erk edip bilyan bolsa gerek, menem hergun dang bilen gun dogmanka ylgamaga gidyardik jigim bilen obamyzyng kochelerine. Koplench yaryshyardyk, chagyllyk bolansong, yikilip dyzymyzy ganadyardyk kateler!! Wah ol gunler!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

nahili wrote: irden turup

nahili wrote:

irden turup ylgamak barada
Herhili ylgap gördümow - irden, agşam, ýeke özüm, iki bolup etc.

irden turmanam ylgap gördunmi?

Hawa :))

Irden entek ýatmakam (ýagny gije yatman) ylgap gördüm. Olam şol "irden turmanam" bilen deň bolýarmyka diýýän.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

o gije yatmankan ylgamak

o gije yatmankan ylgamak bolya :)

Ay jan dogan

Düýşiňde ylgasaň şol bolarmyka diýýän :)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

düyşümiz bir çyn

düyşümiz bir çyn bolmasyn how:):):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Tema gowja eken welin, bir

Tema gowja eken welin, bir zada dushunmedim gurrung ylgamak we onung peydasy baradamy ya-da durmushyngy planlashdyrmak/ keypine gora, “nastroyeniya” gora yashamak hakyndamy ya-da ikisini baglanshdyryp aydybermelimi?
Umuman menem ylgamagyng tarapdary, saglynga gaty gowy, ozumem hem ine songky 2 yyl bari ylgayan, edil yone gunde irden diymayin, Tmda kam irden ylgayadym olan eger joralam chyksa, yeke ozumi goybermansonglar, bashga wagtam ylgap bolanok. Bu yerde(amrikada) haysy wagt ylgay , adyng tutjak yok, menem shondan oylan wagty howang has yakymly bolan wagty ylgayyan, adamam yok kochede ideyanem yok.

Durmushyngy planlashdyrmak barada aytsam bolsa, mena edil bu dogry ol yalngysh diyip biljek dal, goshulyan gundeki edyan zadyngy howes bilen etseng etjek ishing hem gowy bolar, emma gunde “nastroyeniya” gora yashajak bolsak, “balansirovanny” durmushda yashap bilmaymesek, yekeje mysal, men hazir gap-chanagy yuwasym gelenokmysh, nastroyeniye yok, shong uchin men ony song hachan nastroyeniyam bolsa diyip yuwman goyup bilmerin, ana shol tarapdan seretsek, edesimiz gelmeyan zady hem kate etsek bize zyyan etmez. Palnlashdyrmak hem erbet zat dalmika diyyan, umuman sozumi songlap shey diyjek iki yolam gerekli wagty peydalanyp bilmelida!

_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Men adam ýaly adam bolan

Men adam ýaly adam bolan bolsam onda diňe saglyk tarapyndan temany açardym :)

Emma irden turup ylgamakda esasy zat özüňe erk etmek we nebsiňe buýurmakmyka diýýän. Hawa peýdalymyş diýip geçen bolsam, onyň kän manysy ýok. Sebäbi peýdalydygyny herkimem bilýär. Ylgaýan az :)

Keýpiňe görä gap-çanak ýuwmaly diýemoga. Gap-çanak ýuwaňda şondan keýp almaly diýýän. Vice-versa!

Planlar bolsa flexible we umumy bolsa gowy bolýar. Yogsa köp kişi ömrüni diňe plan gurmak bilen geçirýär.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

:D

nahili wrote:

Gap-çanak ýuwaňda şondan keýp almaly diýýän. Vice-versa!

geçirýär.

he he he he shu oglanlary , wahey :D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

on irden ylgayadym,,indi

on irden ylgayadym,,indi agsham ylgayan. name ucin?? sebabi sen irden turyang song ylgasan-ylgamasan hereketde bolyan uzyn gun dogrymy. shonun ucin agshamara ylgayan isledigimche hem jan saglygyn ucin gowy hemem gowyja ukyny alyp ishe ya-da okuwa gitmegin ucin ertir irden. Hytayda irden ylgayan adam oran az, agshamara ylganyan meydancha barsan adamdan doly. mening pikirimche gaty dogry, name gerek irden ylgap, yadap ishe gitmek ya-da okuwa. ir bilen nache iyip bilsen ziyzny yok, name ucin?? sebabi bary yogy agsham sen ylgayan hemme iyening singya,ylgamasangam agshama chenli singya hemme iyening, a irden ylgap sonam uzakly gun iysen onda ylganyn name peydasy bar,,peydasy ertir, saher ukusyndan galmak,,hehe.

agsahm ylgasak bizem keme

agsham ylgasak bizem keme dal welin energiya diyilen zat galanoga agshama chenli...
____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

ey mena utanyan ylgamana

ey mena utanyan ylgamana :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

capoera git:) Gresiyadaky

capoera git:)
Gresiyadaky gyzlan köpüsi şonda ekeni:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

NÄMESİNDEN UTANÝAÑ???

Ylgamak utanç zat däl ahyryn!? Näme gyz bolansoñ ylgamaga utanýan diýýäñmi? Sen başarsañ ylga. Goý, ylgamagy, saglygyny goramagy başarmaýanlar utansyn. Menä wagt tapyp bilsem ylgamaga çalyşýan ýeke özümem bolsam. Soñam ylgamany başarmagyñ käbir ýerlerde buýsanç beriji bolýarow. Mysal getireýin. ‘Serdar ýolunuñ’ 8 km.-gi açylyşynda talyplar bolup Serdarymyzyñ öñünden start alyp gitdik we gyz bolup bir joram bilen ikinji bolup geldik sport-turizm institutyndan soñra. (Şeýle pursatlar ýadyñdan çykmaýar). Talyp döwrümiz şeýle ýerlerden galmaýardyk. Sport gyzyklaaa……

ay bilmedim mena

ay bilmedim mena utanyan
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Menem utanyan

Maska geýip ylgaýan. Polisiýa kowalaýar, gaçyp ylgamana gowy bolýar! :))


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

ay slebishka, dangdan 6

ay slebishka, dangdan 6 toweregi hemmelering yyly dushekde yatyan wagty how,men-a Maryda ylgamda kan adama dushamzokdy, eylede beylede gechen bolar.
ylgajak-illerem name pikir etse shony etsin! :D shey diyde ylgaber!
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

6 towerek dasharymy syrsam

6 towerek dasharymy syrsam shol edil yglanym yanak , yada mellege girsem ,:D yglanymdan ishim edenim gowulay , song Enebayyng gyzy , dasharsyny syrman yglap yor diyip at alaymayyn:D , Amerika gidip birhilje bolupdyr diymesin ler , mena ylgamany huday bar utanyan birinji bilenem , manga oyung isherem edil ylgan yanakdyr , yokardan ashak ashakdan yokaryk , edil ylganym yanak hereket bolyar :D yoklay meng etjek ishim dal , men gowusy goshulmayyn:D
barde kakam yglajak diyip krasowka aldy , ay taze krasowkang gyzygyna yglady iki gun yanak , songam ylgamadam ,,yone barde her hili ylgayarlar , her wagtda , gujuk bilenem ylgap yorller, gyzlaram shortlyja ylgap yorler gara der bolup :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

utanma!! ay sen ylgasyng

utanma!! ay sen ylgasyng gelenoklai:))

köp kişi irden ylgamak

köp kişi irden ylgamak jansaglyga peydaly diyip bilyar..aslynda welin beyle dal..
adam irden turan wagty onun yüregi, entak nagruzka tayyar dal. shonun ucinem agşam ylgamak peydaly..sport bn meşgullanmak ucin in gowy wagt oylan 3-5 arasy diyyaler.

Tzipi Livni bn Condolizza

Tzipi Livni bn Condolizza Rice-yn durmuşyny okapdym,şonda ikisem irden 7-8 wagty ofislerinde yada ofisine yakyn yerde sport bn meşgul bolyar ekenler.
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay beyle dushunemok,

ay beyle dushunemok, ylgamak bilen yuregine nagruzka salanoga... irden turup dash gotermek saglyk uchin erbet diyilse kabul etjek
irden turup ylgamagyn bashga sebaplerdenem peydasy bar.
mysal uchin, howada ozon gatlagynyn in galyn bolyan vagty ertir, gunesh entek dogmanka. bu in dury, tamiz howa dandan bolyanlygyny anladyar.
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Sport peydaly bolan bolsa

Sport peydaly bolan bolsa her turnikde bir Yewrey asylardy


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha ha"

YLGAMAK SAGLYKDANDYR……

Meniñ pikirimçe bu ýerde gozgalan mesele ynsan saglygy bilen baglymyka diýýän. Siziñ irden turup ýa-da agşamalaryna ylgamak baradaky pikirleriñize goşulýan. Esasy zat ynsanyñ sagdyn durmuşda ýaşamagy üçin öz-özüñe erk edip bilmek, hem-de islegiñ bolmagy. Ýagny gün içinde bolsun, hepde içinde bolsun belli bir zamanyñy ylgamak üçin aýryp bilmäñ gerekdigi.
Näme sebäpden ylgamak üçin säher wagtynyñ dogrudygyny maslahat berýärler? Meniñ düşünişime görä- säher wagty howanyñ tämiz bolmagy bilen baglymyka diýýän. (gündizlerine her ýerde herekediñ başlamagy bilen ýerden ýokary galýan toz-yoprak, zawod-fabriklerden, maşynlardan howa çykýan zäherli maddalar we ş.m.). Medisinadan kän başym çykanok welin ynsan ylganda dem alyş yollary has-da giñäp, öýkeni adatdakysyndan kän derejede kislorody alýarmyka diýýän (munuñ has dogry düşündirilişi bardyr) we ylganyñdaky howanyñ tämiz bolmagy-da şert bolup durýar.
İrden turup ylgamagyñ ýene bir düşündirilýän tarapy barmyka diýýän. Ynsan bedeni irden turup belli bir mukdarda hereket edende üýtgeşik bir güýç-kuwwat aýlar. Buny ‘İr ýat-da ir tur, alty pişgäni artyk ur’ ýa ‘İr turan işinden dynar’ ýaly ata sözlerine baglaýan we enemiñ çagalykdan gulagymyza guýan sözlerini aýdasym gelýär: ‘Ynsan ogly, eger hassa bolmasa, hemişe säher bilen gün dogmadan turar we hereket eder. Çünki gün dogmadan turan janly-jandarlara Alla tarapyndan nur we o günüñ yrsgal-berekedi eçiler. Şonuñ üçin guşlar-gumrular, jandarlar sen haçan görseñem dañ bilen oýanykdyrlar. Sende tur we deñ hatarda paýyñy al’ diýerdi.(((dogrymy aýtsam zordanam bolsa galdyrardy)))) Şu wagt düşünip otursam olar sagdyn bolmañ üçin aýdylýan eken. Şonuñ üçinem ir bilen turup ylgasagam, ýöresegem ýa-da başga işlerimizi etsegem diñe öz saglygymyz we peýdamyz üçindir.
Bagyşlañ temany başga ýerlerdenem aýlap-öwrüp uzaltdygym üçin….

Dogry...

Onki dowurin adamlary hazirki yali tok bolmanson, gije garanky dushenson gija galman sagat 8-9 toweregi(diyeli shuwagda gora) yatip irdenem gun dogmaka turupdyrlar, we gunem tuzdurupdyrlar(shutka). Ylmy barlag - irden gun dogyarka dunyamizin gatlaklaryndan bolan OZON gatlagyndan yer-yuzune bildirmeyan shemal gelyar we shol shemal owusyarka(ony prastoy shemal yali duyup bilenok) gowy ichine singdirip dem alan adam agshama chenli durman ishlese-de angsat yadatmayar(Shahsy tejribe-edip gordum birgun, we boldy-hich ukymam tutmady, yadamadymam we uzynly gun gurlushykda ishlapdim).

Jan saglyk, bay bagtlyk dileyan,
Ozumi hor, halym yaman belleyan,
Turkmenimin bashyn dik eyle Allam,
Ugruna gurban bolsa gulung Agam.

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

:)

2 sany gara gözli çagan öyünde aç garaşyp oturan bolsa, naderdin dan atmanka bir zatlar tapjak bolup ylgamasan.. dokluk ylgadanok adamy.. aladasyzlyk, arkayinçylyl(komfort), ve egoizm. özün govy şertlerde yaşayanam bolsan başgalarynyn kynçylygyklaryny görüp gözüne uky gelmeyan bolsa bilerdin, turup ylgap bolyamy ya yok.. birem bir zatlaryn ugrunda ylgamaly,dine saglyk üçin dal.. (hem dayimlara baryan ,hem atyma baş öwretyan)...(sözleri özüme aytyan, hiç kim gaty görmesin)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "kashka menem sheyle pikir edip bilsedim..!"

Men hergün ylgayan, gel

Men hergün ylgayan, gel bileje ylgaly :-D

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end