Ýiten zada sadaka bolsun diýmek barada

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Düýn kakam 1-2 kile süzmesini ogyrladypdyrmy, ýitiripdirmi bilemok. Aý gynanma sadakaň bolarda diýsem, "beýle bolanok, öňünden niýet etmseň, soň sadaka diýip bolmaz" diýýä...

Menem bilemok indi şu meseläni. Aý "ýagşy pikir" edip, ýitendir, bir bendede alyp iýendir... Sadakam bolsun diýseň ýalňyşmyka şol.

Kömek!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bolyandyrlay, yitirende sen

Bolyandyrlay, yitirende sen bilip yitirennoga, beyleki sadakalarda öz islegin boyunça beryan(niyet etme mumkiçiligin bolya), sadaka yerine geçyandir

Lukata

Yslamda Lukata diýip şu mesele hakynda birzatlar bar ekeni. Şu wagt Googledan tapdym.

Ýöne Lukata ýiten zatlara degişli. Ogurlanan bolsa nähili bolarka?

Başga tarapdan tapawudy näme diýsene... Süzme ogurlaýan bolsa aç-garyp biridirdä.

Karoçe Lukata görä (bagyşlaň Türkçe):

2. Dayanıklı olmayan lukatalar: Hanefîlere göre bozulacağından korkulan andan biraz öncesine kadar ilân edilir Sahibi çıkmazsa multakit bunu yiyebilir Şafiî ve Hanbelîlere göre kavun, karpuz, üzüm gibi uzun süre dayanıklı olmayan malları bulan dilerse yer, bedelini borçlanır; dilerse satıp parasını muhafaza edebilir Malikîlere göre ise dayanıklı olmayan lukatalarda ilân şartı yoktur Multakit fakirse yiyebilir veya sadaka verebilir Mal sahibi bundan sonra gelirse multakit yemiş ise bedeli öder; sadaka vermiş ise mal sahibi dilerse sadakaya razı olur, dilerse ödettirir (Serâhsî, age, XI, 9; Necib el-Multîî, Tekmiletül-Mecmû, XV, 278; İbn Kudâme, age, V, 739; Sehnûn, age, VI, 175)

Kakamyňky ýalňyş boldymy indi?


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • vatan 4 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ýiten zadyňy sadaka

Ýiten zadyňy sadaka diýseň, eliňde wagtynda bereniňden has az kofisentli sogap bolaýmasa. Eger ogurlanan bolsa, alanyň ýüki azalarda.

Türkmençilikde kän tarpa-taýyn sadaka edilip ýörülenok, bir sebäp bolýa şoňada niýetläp aýdylýa. Soň ýeri gelende sadaka berilýä, galyň görgüliň bolsa eline zat düşýänçäde epesli wagt geçýä. Gadymdan gelýan ýol şeýleräk, bolşuny üýtgetjek bolsaň başda sadaky gowja edip gesgitläp bermeli.

Könelerden şeýleräk rowaýat eşidipdim.
Musa pygamber ýaş wagty (gögene pygamber wagty) ýoldan gelýärkä bir daýzaň etýän dogasyna geň galypdyr. Daýza "eý, taňrym seni bir görsem, saňa bir jorap örsem" diýýän eken. Musa gaharlanyp, jan edip taňry eýle däl, beýle diýip düşündirjek bolup dyrjaşypdyr. Daýzaň kellesi çalkalanyp barja ynanjyny hem ýitiripdir. Şonda Musa pygamberi käýäpdirler (belki taňry, belki agasy) "gördün pikrini üýtedip bileňok, degme şol ynanjy hem ýeterlik".

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bir gün ependin sygyry

Bir gün ependin sygyry nasaglapdyr... Naçe mal dogtoryna görkezsede-de netije bolmandyr.
Ependi çaresiz yagdayda pikirlenip Alla yalbarypdyr...
- Allajan sen menin sygyrymy gutult, gutultsan 15 gün agzymy beklejek..."
Mal dugtorlarynyn:
- "Iki günden uzak yaşamaz" diyen sygyry gutulypdyr.
Ependi hem 15 gün agzyny beklapdir. 16-njy gün diylende sygyr tarpa-tayyn ölüpdir.
Ependi name etjegini bilmandir. Sygyr öli, 15 günem yok yerden beklenen agyz.
Ependi ellerini açyp:
"Ey Alla, sen Ependi akmakdyr öytyansin welin hiçem beyle dal, ölen sygyry gurban berdim hasaplaryn we agzymy beklan günlerimam Orazadan hasaplap 15 gün az beklarin"))

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Güýçlä güýçli diýmeli"
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "eyway :))"

zat ýitende "haýra

zat ýitende "haýra ýarasyn" diýýän men-ä.. az gymmatly zat bolsa-da ogurlanandyr öýtmek we gözüň bilen ogurlananyny görmek tapawutly. anyk bilmeseň ýitdi hasaplap, "Sadaka bolsun!" diýilýär koplenç. elbetde niýetläp beren sadakaň ýaly bolmaz, ýöne turkmençilikde göwrümli maddy ýitgi bolsa "başa gelen belany sowsun!" diýilýä-de, soň isleseler "Hudaý ýoluna" diýip zat paýlanylýar ýa sadaka berilýär.

yslam dininde has ginişleýin Ata aga bolsa gowy edip turkmençe maglumatlary bererdi oydyan.

Offtop bolýa welin, Ata aga köpden bäri görnenok-laý? TM'na gaýdaýdymyka?!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "dertdesh ekeniki..."
 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ata

Arada nadanbendä-ni gulluga ugratdyk, şonda woýennyý komatda Atany sorapdyrlar. Belki şu wagt şagat edip ýörendir.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Ay yoga, natdinay :)"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "sag aman gulluk etsin eger sheyle bolsa!"

Orslaň "Lýubow i Golubi"

Orslaň "Lýubow i Golubi" diýen kinosy ýadyma düşüp gitdi :))
Ogly gullaga gitmeli diýýä welin, derrew harby ansmbl işige gelip saz çalyp başlaýara :).


Maru Şahu Jahan