Gadagan edilen Tolstoý

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mahatma Gandhi

Gandhi-nyň Tolstoý bilen hat alyşanyny birinji gezek eşitýän. Taryhlaryna seretseň mümkinçilik bar. Gandhi başgada yazyjylar, alymlar, intellektuallar bilen ýazyşan, şeýle hem diýsek bolýa Gandhi-den hat üssü bilen pikir alan.
Ikinji bir haýran galdyran zat, şol hatyň sosializm döwründe gadan edilmesi. Ýogsam Gandhi-nin töweregindäki ýaşlaryn esasi bölegi sosialistdi, in esasylary hem Jawaharlal Nehru.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Jawaharlal Nehru üçin! Berekella!"

Gandhi bilen Tolstoy

Gandhi bilen Tolstoy hakykatdanam hat alyşypdyr. Gandhi hat yazmany gowy göryan eken. Gitlere "My friend ..." sözleri bilen başlayan hatlary bar.

Tolstoy Stambuldaky din alymlary bilenem yazyşypdyr. Ölmanka Bolgariyan üsti bilen Turkiya gelmekçi ekeni. Yöne yolda kesellap Astapowo stanciyasynda ölyar.

Ölmanka "Mazaryma krest goyayman!" diyip tabşyryar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru hakynda öňem eşidipdim welin şu gün birinji gezek azajyk Wikipediada okadym. Sag bol!

Bir nygtap geçmeli zat onyň Fabian Socialism bilen meşgullanmasy, ýagny rewolusioner dälde ýuwaş ýuwaşdan geçiş.

Bulam Gandhiniň we Tolstoýyň pikirine ýakyndyr. Elbetde Tolstoý gradualistlere (ýuwaş-ýuwaşdan üýtgetmege) garşy hem çykypdyr. Tolstoýa görä syýasata goşulsaň, eýýäm zalym hökümete kömek ettigiň bolýar, şonuň üçin goşulman ýaşamaly.

Biziň döwrümizde Tolstoýyň aýdyşy ýaly ýaşamak mümkinmi dälmi? Bilemok, sebäbi köne döwür Sufizme meňzeýär birhili (köp tarapdan).


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Tolstoyyn esasy

Tolstoyyn esasy filosofiyasy: "Sana yamanlyk edene yamanlyk etmeli dal, yagşylyk etmeli, sebabi yamanlyk edip belli bir netija yetip bolmayar."

Onun aydyşyna göra döwletler toprak üçin adam öldüryar, ona göra toprak bütin adamzadynkydyr, dine bir adama, millete yada döwlete degişli daldir. Ona göra toprak üçin adam öldürmek, gan dökmek yalnyşdyr, şonun üçinem döwletin esgerlik wezipesini yerine yetirmek we söweşmek günadir. Ona göra sudlarda adamlary sudit etmek yalnyşdyr, sebabi muny dine Alla Tagalla edip biler. Gepin tümmek yeri, Tolstoya göra dini kada kanunlar adamzadyn goyan kada kanunlaryn üstündedir.

Men Tolstoyyn kabir pikirlerini goldamok, men pikirimçe döwletin esgerleri, sudy bolmaly, döwleti goramak üçin name gerek bolsa bolmaly. Yöne Tolstoyyn humanistiki pelsepesine goşulyan, adam hemme zatdan beyikdir, başga bir zat üçin adam öldürmek yalnyşdyr.

Tolstoyyn "yamanlyga yagşylyk" principi hem belli dereja çenli dogrudyr. Yamanlyk hem "fuzzy logic"daky yaly mertebelere ayrylyar. Belli bir derejani geçenson yamanlyga yagşylyk bilen jogap berilmeli dalmika diyip pikir edyan.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end