Aýalyň üçin kartoşka dograrsyňmy?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu wagt bir tanyşlaryň biri bilen gürrüň edip otyrdyk. Onsoň meni aşa gödemlilikde aýyplan ýaly boldular. Sebäbi olar aýallary bilen işden soň nahar üçin kartoşka dogramaga taýynmyşyn, a men kes-kelläm garşy.
Siz näderdiňiz?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ayalyma komek maksady bilen

ayalyma komek maksady bilen dogrardym

Salamat bolsun

Maşgalada parahatçylyk bolsa bolýada. Pygamberimizem (s.a.v) aýallarynyň öý işlerinde kömek edipdir. Ýagny sünnet bolýar :)) FYI


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

wahaha

Keype goradirdahow,hemme zady prinsipa gora etmeli diyen zat yoga...

Diyeli ayalyngyz

Diyeli ayalyngyz yaranokmyshyn ya yene bir zat shonda-da dograjakdalmisingiz? Onsongam kartoshka dograsang ya-da nahar bishirseng ayyp zat barmy erkek adam uchin? Toyda hem erkek adamlar bishiryara, onsongam birden sizing ayalyngyz hem ishleyan bolsa name? Birek birege komek etmeli bora...
____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Kartoshka

Adam oylenmaka her zat diyen bolya .. Oylenenson yagdaylar uytgeya, Bu diymek dal shto sen heleyin guli bolarsyn, yone Onuden uli gurlemek govi dalmika diyyan, Alla etjek dal diyeninem ka vagit etdirya.
Onsonam ayalina komek etmek ayip hasaplamak hem yalnish, Durmushda her hilek yagdaylaram bolya, kavagit chaga yaranok ka vagyt ayalin yaranok, Etjek zadyn yok komek etmeli emtesen birhilirak, dine kartoshka dal bashgada name komek bolse edibermeli, Bu zatlar yagdaya gora uytegeya, Misal uchin ayalina seryal gorup yatsa senem kartoshka dograsan olam yalnish.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • tirkis85 1 telpek goyyar we yazyar: "Yüregim bola :))"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Goldayan!!!"

menden komek sorasa menem

menden komek sorasa menem ona komek ederin oy işlerinde

bah..ine gyzykly

bah..ine gyzykly mowzuk..
men öz pikirimi aydayin..dogramaly bolar. gorkyanlygym ucin dal, goh bolmazlygy ucin :)
öyde kakamam ejeme komekleşyar menin.hat-da keypine bişiryar diyaymek. elbet-de manty,
börek, somsa yaly naharlary ejem bişiryar..palow bolsa, balyk bolsa kakamynky :)
aslynda göwnüme bolmasa erkekler gyzlardan süyji nahar bişiryan yali bolup dur..
meselem, toylarda aşçylar erkek bolyar..galyberse-de men öyde kakamyn bişiryan naharlaryny
has gowy göryan..bu ejem nahar bişirip bilenok manysynda dal.. yöne hakykatdanam kakam
gaty süyji bişiryar..umuman şeyle..ya mana şolar yaly görünyami?!
nahar bişirmek bir sungatdyr, keyp almasyny bilene

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ""nahar bişirmek bir sungatdyr, keyp almasyny bilene""

Mengem kakam balyk bolsa

Mengem kakam balyk bolsa bishiryar, ya-da kate ozi "nastroyeniyesine' gora duhowkada towujak diydi ya yene bir zatjyk bishirayyar, yone gunde ejem bishiryar.
Erkek adamlar hem gowy bishiryar, 12 yashly oglan jigim hem kate, ejemem menem ishli bolsam ozune koke bishirayyar.
Umuman, erkek adam ayal adam diyip oturmaly dalmyka diyyan...sebabi mena kakam ejemden gowy blinchik bishiryar diyip biljekdal. _____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

hawa dogry adyan.. erkekler

hawa dogry adyan.. erkekler nahar bişirmekde ayallardan has ukyply.. eleri suyji.. bu dunyade bilinyan zat .. aydanyma son garşy gelen bolup durman :P
**** ya ploxoi 4elovek no ya tak xorow v etom ****

Aýalyňa ýardam bermeli.

Aýalyňa ýardam bermeli. Çünkimaşgala bolsaň onda birek-birege ýardamlaşyp ýaşamaly.

Gelin jogaplary "yaramayan

Gelin jogaplary "yaramayan bolsa" yaly mysallar bilen bermalin?
Obalarda ayaly yaramasa-da ya ayal garyndashlary, ya ozunin garyndashlary gelip oy ishini edyaler. Men bilshim bu. Yone gel ine shaherde ayalyn bilen yashayan, towereginde garyndasharyn yok, ayalyn yaranok. Onda edersin. Her kanundan chykyan yagdaylar bar.

Gurrun ayalyn sag bolsa, yone kartoshka dograrsynmy on uchin? :) Ya oy ishinde komeklesh diyse? Ya serial gorup otyryn, nahary derrew 10 minutdan gutaranson goyaryn ya chayi 10 minutdan getirerin diyse?

Damagyny chalyp zyndana zynarsynyzmy ya ozuniz komek edersinizmi? :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

sizngki yaman hezillay

Bayram wrote:

Gurrun ayalyn sag bolsa, yone kartoshka dograrsynmy on uchin? :) Ya oy ishinde komeklesh diyse? Ya serial gorup otyryn, nahary derrew 10 minutdan gutaranson goyaryn ya chayi 10 minutdan getirerin diyse?

Damagyny chalyp zyndana zynarsynyzmy ya ozuniz komek edersinizmi? :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ayalygyzam ishleyan bolsa name? Ishden ikingizem yadap gelyangiz, siza hezil edip dynch almaly, ayalyngyzam shol yadawlygyna yene-de size nahar bishirip bermelimi? sizingki yaman hezillay...
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, dogry aydyan"

ayalyna kim ishle

ayalyna kim ishle diyyar?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Islemese işlemesin

Islemese işlemesin :)
Ýöne öý işini etsin
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram wrote: Sebäbi olar

Bayram wrote:

Sebäbi olar aýallary bilen işden soň nahar üçin kartoşka dogramaga taýynmyşyn, a men kes-kelläm garşy.

kuhnyada aydimjyk aydip nahar bishirmek erbet dal-a..hem ondan-mundan gürrün edersin..
televizorda-da görer yali zat yoklay..gyzygy gacdy.

Siz bir zady belli

Siz bir zady belli etsengizlang:
Gelningiz ishletjekmi ya yok?!
Eger hawa, bolsa gurrung bashga, bolmanam siz ishden yadap gelersingiz, gelningiz bolsa oyde bashga edere ishi yok, bishirsin otursyn,sizem han bolup oturyng!
Yok, gelnimem ishleyar diysengiz, onda kartoshka dograp bermesengiz bolmaz, sebabi ikingizem yadaw, ayal pahyram robot dal-a!
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "akgul jogaby berendir sana reply edip"

menin düşünişime gora

menin düşünişime gora bayram ayal işlasi gelse işlesin yone öy işlerinden gaçmasyn diyya.. yöne "men hem senin yaly işleyan" diyip den hukuklylyk talap edip başlasa işlemesin diyya :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "wo wo"

Işlese işlesin

Aý ýok çagalar bilen otyr poka. Hudaýa şükür mesgeli çörege pul ýetýär. Ýetmesede bilemok. Özi "işlejek" diýip tutmasa, menä utanýan "Gelin indi senem işlemeli boljak" diýmäne. Erkek dälde trýapka şeýle diýäýmese...

Öýde kim hojaýyn? Öýde Pikir hojaýyn. Hökman urşmalymaý şu dünýäde :)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Zyndan

Damagyny chalman,zyndana zyngmaly borda agam!!!

zyngana salyp name etjek ,

zyngana salyp name etjek , telewizory dow:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bayram, ayalyn sen gulun ya

Bayram, ayalyn sen gulun ya nahar bishirip beryancin dal-ow :D...
Belleanin (goshulma goshmak kyn eken-ay :)) aydanyna goshulyan, olam ishleya, yadap geldi diyeli, sen ondan artyk yerin barmy onson :)
onsonam "ayalyn ucin kartoshka dograrsynmy?" diyyan, na o nahary dine ayalyn iyyami :), ay Bayram sen bi hasiyetin bolanok, hoo gadymy dowrun garynlak baylarynyn edyan gurrunine menzeya bu gurrunlen :D
ps: yone ayalyn ishlemeyan bolsa, onda belki kartoshka dograshman bilersin :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • loverman 1 telpek goyyar we yazyar: "gadymy döwrün garynlak bayi :) murtam bolmaly"

yekeje nokatyna hem

yekeje nokatyna hem goshulamok! gyz bolsamam!
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

biz haysy dowurde yashayas?

selbishka wrote:

yekeje nokatyna hem goshulamok! gyz bolsamam!
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Selbishka, bora?! Name 18nji 19njy asyrlardan geldingmy gyz? Gapy achda dasharyk seret 21nji ASYR!
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Sense of humour superb :)"
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

19-njy asyrda gelinler oyde

19-njy asyrda gelinler oyde adamylaryna hyzmat edyadiler, 21-nji asyr'da 2'si biri-birine hyzmat edyar, 23-nji asyrda-da erkekler ayallaryna hyzmat edyar...Dovam edibersek, matriarhata-da barayarmykak ? :)

Kabir zatlar durmushda fundamental'dyr we uytgedilmeli daldir, kartoshka arassalamak bilen mashgala duryan bolsa, yokarda mysal berilen US we EU'nizdaki mashgalalar bizinkilerden az dargardylar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

19. asyrda gelinler

19. asyrda gelinler ishlanokdylar, yagny oyden cykanokdylar diysenem boljak, erkekler gunuzyn dayhancylyk, meydan ishleri etc. shonun ucin ol asyrda sheyle bolupdyr diyip, hazirki dowurde-de hokman sheyle bolmaly diyen zat yok.
Ay, biz-a how mashgala bolup oturyp boregem bukyas :) gyzyklam bolya gaytam :)
Eglishik edibermeli-da, "yok bu sen ishin, olsenem sen et" diyip durmaly dal-de :))

Hawa, Bayram bilen

Hawa, Bayram bilen Bayat-Hajy-nyn pikiri bir aslynda, yagny bira işletjek dal yöne dine özüne nahar bişirtjek diyyar(şeydip işletya), beyleki bolsa den-dereje işlap den derejaragem nahar bişiryaler, ikisininkam bir

Kimin name edyani bilen,

Kimin name edyani bilen, namamin kimin borjydygyny garmaly dal Guyc. Imho!
Men 19-njy asyrdan dal, 21-nji asyrdan ejemi mysal beripdim, yagny "bolmaly" diyen zat yok elbetde, yone "boldurmak kyn zat dal"-digi hem gornup dur!

Men "ayalyna komek etmeli dal, yaraman suynip yatsa-da sachyndan tutup kuhnya akidip, zor bilen nahar bishirtmeli" diyemok, islan adam ayalyna komek eder, munda gen gorer yaly zadam goremok. Men diyyan zadym, ayal shol komegi adamsyndan talap etmeli dal, ya-da "etmeli" gozi bilen seretmeli dal. T.e. ayal "Shu kartoshkalary arassalay" diyeninde adamsy "yok" diyse, onda ayal "yeke men etmelimi, sen name iyenokmy, menem isden geldim, wala-wala-wala..." yaly gurrunler bilen, adamsynyn gulak petini iymeli dal, sebabi beytse, ol edyan ishini minnet bilen etdigi bolar. Onson adamsy "Minnetli ash iyenimden..." diyyan adamlardan bolsa, al sana dava-jenjel !

Ejemi mysal beripdim yokarda, kakamdan dine guych ya-da sh.m. zat ulanyp edilyan ishlerde komek sorayady, ondan bashga ownuk ishlere bayam tapyady wagt.

P.S. Uyship, hezillik ya-da gurrun bolsun diyip bishirilyan/edilyan zatlara palan diyemokla, olar yaly zatlar bolsa-bolar, has kop maly/meli'ler barada yazypdym mena!

Tak, Mergen, ayalyn talap

Tak, Mergen, ayalyn talap etmeli daldigine menem goshulyan. Yone tema "erkekler arasynda ayalyna komekleshmelimi ya dal" barada bolanson, "komekleshibermeli isleseler" diyyan, hatda yagdaya gora "komekleshmeli" hem bolup biler...

Menem sen diyyaninden

Menem sen diyyaninden kan bir uytgeshik zat aytjak bolmandym, yone men point'im, ayalyn shol komegi soramazlygy, t.e. adamsy gelninin elevrap yorenini gorup, "komek gerekmi ?" diyip, ozi yanyna gelse, onda ayry gurrun, komek etse edibersin, yone beyle bolmadyk yagdayda ayaly "Shu kartoshkany dograsana ?!" diymeli dal adamsyna.

Ozum shol situasiyda

Ozum shol situasiyda gozongume getirtsem, mena hazir adamymym yanyna baryp "shu kartoshkany dograp beray" diyip biljek dal. Ozi yetishmeyanimi gorse, "komeklesheyinmi?" diyse, yok diyjek dal, emma "bey diymese" sesim chykarman, ozum dograyaryn, olesim yok kartoshkany ozum dogranym uchin. :)D
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Hava, dogry aydyan, olesin

Hava, dogry aydyan, olesin yok shol kartoshkany dogranyn bilen :)
Oyun 1 yana welin, yone 1 zat belli, oda erkeklere dine prinsipe gidyanin sebapli 1 zat etdirjek bolmaly daldigin. Belki innirdesen, zeyrensen dograram kartoshkany, yone islemeyan zadyny bizar edip etmeli edenin sebapli, kabir erkekler son bashga yagdayda burnundan getirer, "sana indi zat hayist etmerin" diyer yaly eder :) Garaz, prinsip meselesi etmesen, onda dograshsa dograsaram, yone prinsipe gitsen, dine ozune ziyan edersin! Edesi gelenokmy, etdirjek bolmalam dal, etmage garsy dal bolsa ylgashlap yoren wagtyn birinde ozem komegini teklip eder!

Quote: 19. asyrda gelinler

Quote:

19. asyrda gelinler ishlanokdylar, yagny oyden cykanokdylar diysenem boljak, erkekler gunuzyn dayhancylyk, meydan ishleri etc.

Güýç nämaý gyzlaryň tarapyndalaý?! Maňa lab'daky hytaý gyz "Şanhaýda oglanlar gyzlara nahar bişirýäler" diýdi welin "heleýgulydyrlarda" diýipdim. Görýän welin, sen Şanhaýdaky oglanlardan ters zatlary öwrenýäň öýdýän?!

Ýokardaky ýazgyň bolsa, ýalňyş. Bilýäňmi türkmen aýallar nähili işeňňir bolan?! Keçe, haly, tikin, oň daşyndan mellek. Bilemok siziň ýanlaryňyzy, emma biziň ýanlarymyzda şeýle daýhan aýallar bar, sen ýaly men ýalydan 10 esse gowy daýhan. Sen, bilemok, 19 asyrda türkmen aýallarynyň öýden çykmaýanyny nireden tapyp ýörsüň...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "19 asyrda türkmen aýallarynyň öýden çykmaýanyny nireden tapyp ýörsüň... ha ha ha"
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Hytayly oglanlary sypatlandyranyn ucin :)"

Dogry, ol dowurler ayallan

Dogry, ol dowurler ayallan edyan hojalyk ishlerini goz onunde tutmandyryn :)
ps: ay yok, bulan erkeklerinden zat owrenemok :), onki pikirlem, hemem mashgalamyzdan goren zadym bolanson aydyan. Kakam-a komekleshya meselem seyregem bolsa, sebabi ejeminem ishi yenil dal. Ya-da ejem yadaw ya ishi kop bolsa, kakama aydya "oye gelende tayyn anry-bari alyp gayt" diyip... shonun ucin, jenap Bayram :), onushyrmeli... ony edenin bn erkekligin kemelenok.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "molodes! :) komekleshibermeli..."

be..

Bayram wrote:

Güýç nämaý gyzlaryň tarapyndalaý?!

Way, bor-a, birden biringiz bir tarapymyzy tutmalydyra!
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

şol tarap tutyanlara

şol tarap tutyanlara eyleki-beyleki diyilya-da))

(şutkadyr)

wah jorajan , yok ya :D uzak

wah jorajan , yok ya :D uzak gun dasharda jan dogan:) yone bu meng dushunjam , terbiye manga sheyle berildi , men uytgap bilmeyan , meng bu dushunam men sheyle gyz:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Sylag hormat..

Bayram mena siz bilen duybunden razy dal,o name diydigin?mena dogramazdym diyyan,ayal -erkegin hukugy den bolamaly,sizem ishden geldiniz olam geldi,ikizem den dereje-de ishlayaniz,o diymegem sizem ayalynyza komekleshibermeli.Ayal bilen erkegin name tapawudy bar?Ikisinem hukugy den,sen bey diydigin sen ayal mashgalany gul hasapladygyn bolyar,sylamadygyn bolyar..

hmmmmen kop pikir etyadim

hmmm
men kop pikir etyadim shu oglan gyz hakda, shu lar dengmi , biz name uchin oglan yaly edip bilmeyas , bizing hukugymyz deng dalmi? olaram adam , bizem , diyip kop pikir etyadim , name uchin biz olardan pes, yone men shu jogaby gelip shu tayda tapdym, men shu USA gelyakem , ucharda bir adam otyrdy yanymda , ozem Amerikan , gurleship geldik , onsang yanymyzda ichilyan suwlar getirdiler , name ishek diyip soranlarynda, men suw diydim, shonda yanymdaky sen piwo ichmeyangmi diydi , menem yok bizde gyzlar ichmeyar, diydim, , olam oglanlar ichyami? diydi , menem ay bar ichyanlerem, ichmeyanlerem diydim, olam name uchin gyzlar ichmeyar? gyz oglan denga hukuky diydi, menem ay bizde gyzlar ichmeyar diydim , olam aytdy ay barde USA gyzlar ichyar, gyz bilen oglanyng hukuklary deng diydi, menem hmmm diydim goydum,
USA geldim , gordum seretdim , yone shu wagta chenli goren zatlam, Allajan mung sapar shukur etdim ozuming Turkmendigime , sheyle shukur etyan , shu gun bir zatlar gordum , hem utanshyz gyzlar bar , oglan bilen deng sanashyp durlar etmeyanzatlary yok, eger men oglan bolsam chynym chydap bilmeyadim , yelmardim , gyz bolup oglan berekela diydim chydayanyna ,uffff hich hili utanch chekinme zat yok! ozum zordan chydap otyrdym bolushlaryna, ufff ay borlay
hmmm geling indi bolsa kartoshkamy , soganmy shonga gecheyin, hmmmm ay oglana kartoshka artmak gelshenoklay:) he he ay yoklay gozegime gelyar kartoshka artyp durshy he he yoklay, janym sag bolsa ozum ederinle at dakmanjyk iyse bolyar komekleshmese bolyar:) oyunla gel seryozny yazayyn, ozum gyz men ,Bayram agany yada abir oglanlary arkasyny alyan yanak bolyanam , YONE GYZLARA ISHLEMEK NAME GEREK! hmm ozung namay diyersingiz gyzlar , otunch sorayan , yone bu meng dushunjam , pikirim!dinge oz sadaja pikirim aytjak men shu tayda ,men ozum okayan durmushumda eger kynchylyk bolup , eger ozum eklenche duraymaly bolan yagdayym uchin!okayan!eger durmysha chyksam yoldashym meng eklenjime matach bolmasa , manga ishlemek name gerek! meng dushunjam gyzlar, eger komek gerek bolsa yoldashyma elbetde ishlarin .....
indam Nahar meselesi, hmm biz gyz name gerek oglan bilen ozumizi deng hukukda gorjek bolup, biz abrayymyzy damjalap yygnayas , ony 1 sekunt dokup bilyas, meng ejem hemishe shey diyerdi sen achylan pagta eger pagtang yuzune yeke gara yoksa , hemishe garasyng diyyardi, abray hem shon yanak , yone pikir eding oglan abray yygnamak aladysynda barmy? biz hich hachanam oglan gyz deng bolmayar! eger deng bolsa edil yewropa bolyar , yewropang namesini halayngyz? pikir eding ? men koneje Turkmen mashgalasyny halayan, hemishede halaryn soyerin, Allajan hemmamize kone TUrkmen mashgalsyny gurmak nesip etsin!
seredip gorung yza aylanyp , nahili Turkmen mashgalasy, ? pikir eding
elbetde ayalyng yaraman komekleshse bolar , hokman yagdayda, yone barde ol yagday dal diyyar, hmmm elbetde her mashgalada her kim etmeli borjuny etse gowy bolar , erkek ony etyar menem etjek, dowur sheyle dowur:) oyunla:D :Day bol etjek mena:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "oran gowy pikir!"
 • loverman 2 telpek goyyar we yazyar: "1000 yasha Selbishka!!!"

Dushunche garayysh bashga

Dushunche garayysh bashga eken.
Gyzlar name uchin ishlemeli diyyangmi?
Mena Huday bar oyde oturyp biljek dal, ha name adamyma ishde uzak gun, menem kostrula gap chanak bilen gurlesheyibnmi uzak gun?! Pol supur gezeyinmi? Mena olaymesem onda...
Menem goldayan, gelinleng ishi nahar bishirmek, ozum hem "yok, bishirjek dal" diyjek gummanym yok. (nahar bishirmegem meng hobbim how), emma iki tarap hem ishleyan bolsa, kichilik bolyarmy ol eger gelni yetishmese komekleshmek?
Denglik barada aytsam, menem deng tutup bilmen, oglan bilen gyzlary, yone dowur uytgeyar, shonda-da desdeng derejede tutulmasak hem, biraz uytgeshmeler bolmasa bolmaza!
Birem, selbishka bilmedim, goryan welin sen dinge amerikanlang utanchsyzyny goryang oydyan, men bolsa "altyn" yaly adamkarchiliklisinem gordum. Yewropada-da, Amerikada-da gowy edepli mashgalalar kan.
____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

ay bellejan her kim her hili

ay bellejan her kim her hili dushunjesi bolyar , her kime ene ata her hili terbiye beryade:) menem dushunjam bir hilidir , yone terbiyam sholda meng:)
chagang bolar seredersing , mashgala chaga , meng uchin birinji orunda , manga gerek dal ish , mashgalama yetiship bilmejek bolsam, hich adam bolmaz , meng ejeme omrune chenli oyde boldy ishleman , yone yekeje zeyrenen wagtyny gormedim,
seret kabir oglan bar , ine mysal uchin Bayram aga yanysy bar , diyeli shon yanak , onsnag kartoshka artyp goybersene , menem sogany artjak men yadap gedim ishden diyseng , etjek dal diyse , senem men yadadym ishden , men seng bilen deng derejede ishleyan diyseng, olam kim sanga ishle diyse , seret yonekeyje goh! bashlayar, name etjek song? seret indi hazir gyz oglanyng ishini edesi gelmez, oglanam gyzyng ishini edesi gelmez!her hili oglan bar , biri halar birisi halamaz , her kim oz ishini yerine yetirse gowy bolar! men islamok kartoshka yada oyushlerini edeni goy oz ishi bilen bolsun , bilmedim meng dushunjam shun yanak
Bellejan , DOWUR UYTGANOK, ADAMLAR UYTGEYAR!
Bellejan manga Amerikanlaryng edil Turkmen mashlagalasyny yanagyny gorkezip biljekmi? elbetde adamchylary gowlram bar , erbedam hemme yerde yetik, men dushunyan, men yone aytjak bolyanym Konee Turkmen mashgalasyny aytyan ,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: "Bete bet diymeli))"

selbishka wrote:ay

selbishka wrote:

ay bellejan her kim her hili dushunjesi bolyar , her kime ene ata her hili terbiye beryade:) menem dushunjam bir hilidir , yone terbiyam sholda meng:)

Bärde gep terbiýede-de däl, sebäbi bizem-ä ene-atamyzy ynjaltman name diýseler edip ýörűs özä, ýöne , mysal űçin meň kakam özi meni okadyp işletjek bolýar, ejemem. Bizede bolman, hyzmatyny etme ýa-da kartoşkany ýadan bolsaň dograt diýip öwredenoklar,umuman nahili ýagdaý bolanda-da dűşűnşip bolyara.

selbishka wrote:

chagang bolar seredersing , mashgala chaga , meng uchin birinji orunda , manga gerek dal ish , mashgalama yetiship bilmejek bolsam, hich adam bolmaz , meng ejeme omrune chenli oyde boldy ishleman , yone yekeje zeyrenen wagtyny gormedim,

Öňem aýtdym ýene-de bir sapar gaýtalaýan, meň űçin hem maşgala birinji ýerde durýar, oňa goşulýan sözsűz. Bolýar, seň ejeň şeýleräk durmuşda ýaşapdyr, men ol ýerde ýalňyş bir zat bar diýemok, islese gelin öýde otursyn, emma sen pikir edip gör, şu wagt näçe tűrkmen gyz, gelinler biziň döwletimize peýda getirip bilerdiler, diňe bir çagajyklary ýetişdirmän, daşyndan bilimde ýenäde hem kömekleri deger-ä şolaň.

selbishka wrote:

diyeli shon yanak , onsnag kartoshka artyp goybersene , menem sogany artjak men yadap gedim ishden diyseng , etjek dal diyse , senem men yadadym ishden , men seng bilen deng derejede ishleyan diyseng, olam kim sanga ishle diyse , seret yonekeyje goh! bashlayar, name etjek song?

Şu soraga ýokarda jogap beripdim, özűň gowja pikir et, mena ynha baryp kartoşka dogra diyjek zadym ýok-la, ýöne meň aýtjak bolýanym, erkek adamalaram özlerinden bilip kömekleşäýmeli, kömekleşmeseler iň bolmany gelinleriniň gadryny byr bilseler bolýar, sebäbi men şeýle ýagdaýlar gördűmdä, umuman ol gelin sesini çykarman hemme işini edýär, plan diýenok, men haýran galýanda käbir gelinleň çydamlylgyna. Onsoňam “kakoýto kartoşka” űçin goh turuzyp?! Goh turuljak bolsa onsuzam turar, kellesi ýerinde terbiýeli gelin bolsa deňeşibem durmaz, menem ony maslahat beremok! Ýöne gerekli ýerinde, birden gelni işli bolsa özi özűne kartoşka dograp birzatjagaz bişirse bolyandyr-a?!

selbishka wrote:

DOWUR UYTGANOK, ADAMLAR UYTGEYAR!

Goşulýan, ýöne adamlar űýtgese, döwűrem űýgärdä!

selbishka wrote:

Bellejan manga Amerikanlaryng edil Turkmen mashlagalasyny yanagyny gorkezip biljekmi? elbetde adamchylary gowlram bar , erbedam hemme yerde yetik, men dushunyan, men yone aytjak bolyanym Konee Turkmen mashgalasyny aytyan ,

Köne tűrkmen maşgalasy diýýäňmi? Näme “sowremmeniy” bagtly maşgala ýokmy? Köne tűrkmen maşgalalarda-da bagt diýlen zat çogup ýatanokdymyka diýýän.
Bolýar, ine bolýan amerikan maşgalamy mysal edip getireýin:
Maşgala başy host kakam, ikisi hem işleýär, biznesleri bar. Öýde içeri sűpűrmek we kir ýuwmak diňe host ejem edýär( içerlerini ýone häzir men edýän), nahar gezekleşilýär, host kakam hem bişirýär olam käwagtjyk, aýda bir iki sapar, menem host ejem hem isli bolsak, pasuda ýuwmak, köplenç men ýuwýan, ýone host ejem hem ýuwýar, ýene ýanky ýaly menem işli bolsam host mamam hem gaty ýadaw bolsa, host kakamyň özi getir men ýuwaýyn diýýär. Ýene bir zady bellemekçi, host kakam hem häzir host ejem “bar sen pasuda ýuw diýse”, “bor” diýayjeklerden däl, host ejemiň beý diýenini hem eşiden däldirin.

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

amerika bilen turkmen

amerika bilen turkmen mashgalsyny dengemesine sebabi yer bilen gok asman ara tapawudy bar. hmm sizing host mashgalang chagasy barmy?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

3 ogly 1 gyzlary bar, yone

3 ogly 1 gyzlary bar, yone biri oylenen, galanam gochup giden bashga shaherde yashap ishleyarler.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

mende shu wagt sheyle bir

mende shu wagt sheyle bir sorag yuze cykdy?Name uchin gyzlaryn we oglanlaryn hukuklaryd den dal,kop yurtlarda sholar yaly,yon eine shu wagt USA-da welin oglan bilen gyzlaryn hukuklaryny den dereje-de goryarler.Mende yene sorag yuze cykyar?Name uchin gadym dowurlrden bashlap erkek adamlaryn hukuklary ayal mashgalanynkydan beyikde tutlyar?Gadym dowrunde gelyan zatmyka diyyan ,mena dushunshim.

quote

Hermiona wrote:

mende shu wagt sheyle bir sorag yuze cykdy?Name uchin gyzlaryn we oglanlaryn hukuklaryd den dal,kop yurtlarda sholar yaly,yon eine shu wagt USA-da welin oglan bilen gyzlaryn hukuklaryny den dereje-de goryarler.Mende yene sorag yuze cykyar?Name uchin gadym dowurlrden bashlap erkek adamlaryn hukuklary ayal mashgalanynkydan beyikde tutlyar?Gadym dowrunde gelyan zatmyka diyyan ,mena dushunshim.

Men shu den-hukuk lyk meselesine dusunmekde kynchylyk chekyan.
Birinjidena oglan bilen gyz den doglanok. Olaryn guychleri den dal, harakterleri den dal,
islegleri den dal. Den hukuk bolsa name ucin oglanlar armiya gidyar?
Oglan bilen gyz durmush guran son chaganyn ayaklary oglan, elleri gyzdan doganoga.
Yada oglan chagany doguryp onda emdirip bilenoga. Bularyn hemmesi eyyam dogulyshdan gyza berlipdir. Gyza mahir hem berlipdir. Ine ejelerdaki mahire seredin, mysal ucin.
Ine sholary goz onune alyp den-hukuk meselesine tazeden seretmeli.

Bu temada gyzlaryn name

Bu temada gyzlaryn name yazjagyny onem bilyadim. Shon uchin "AYALYN uchin kartoshka dograrsynmy?" diyip sorag berdim :D Gyzlar sizin ayalynyz bolmajak bolsa, janykmak hokman dal.

Bu dunyagarayish meselesi. Men uchin ayalyn birinji borjy oy, mashgala, kar'era, wezipe sonky borchlary. Eger ishden yashap geleni oy ishini etmezlik uchin bahana bolsa... ishini tashlaysyn, pul getirmek erkegin borjy. Iyer-icher yaly, geyer yaly pul bolsa bolanydyrda :)

Kartoshka dogramak ilki bir simwol, ondan son "ishim bar, ishimda pylan zat bar" diyip chaga seretmeli eder. Ya korporatiw party bar bolar... men bulara duybunden garshy. Ayalym oye menden son gelse dalirardim. Ya shona layik ish tapsyn, ya ishlemesin! Ine men dushunjam :)

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • rebuilder 1 telpek goyyar we yazyar: "bet yazypsyn :))"

Faith, Family, Career!

Bayram wrote:

Bu dunyagarayish meselesi. Men uchin ayalyn birinji borjy oy, mashgala, kar'era, wezipe sonky borchlary. Eger ishden yashap geleni oy ishini etmezlik uchin bahana bolsa... ishini tashlaysyn, pul getirmek erkegin borjy. Iyer-icher yaly, geyer yaly pul bolsa bolanydyrda :)

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem goldayan, Mary Kay atly businesswoman bilyan bolmaly gerek siz, ullakan cosmetika komopaniyasy bar, shol oz durmsuhynda sheyle dereja yetmegine name sebabp bolandyr?Ine, onung motto-y:
"Faith, family, career." Mashgala ong uchin karyeradan ongde. Menem shu alaya gaty uly hormat goyyan we kop yerde onung durmush taktikasyny ulanjak bolyan.Oy ish, hawa, gelning ishi...yone...
yylda bir gezek, gelnining gaty yadaw bolsa, katoshka dograysangyz, elingiz gopmaza?!
P.S. tema gyzykly eken. jedelleshere zat bar:)D

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Quote: yone...yylda bir

Quote:

yone...yylda bir gezek, gelnining gaty yadaw bolsa, katoshka dograysangyz, elingiz gopmaza?!

Hahaha :))))
Hezil edip guldimay, sagja bol :)
Goryanmi, senem kabul etdin munun prinsipe gitmek bilen baglanyshyklydygyny, yagny, 1 yilda 2 sany kartoshka artdyrjak welin, artdyrjakda shol kartoshkany :) Onam sheyle 1 edip aydypsyn, hamala gelinlerin yilda 1 gezek "gaty yadow" bolyan yaly :) Yone beyle logika bilen adamyna 1 zat etdirjek bolsan, ondan "1 yillap arassalapsyn, yene 2 sany arassalanyn bilen zat bolasy yok, arassalaber" manysynda jogap alaymasan :)

Quote: yylda bir gezek,

Quote:

yylda bir gezek, gelnining gaty yadaw bolsa, katoshka dograysangyz, elingiz gopmaza?!

Nämäý, çaga oýnumaý bu?! :D Prinsip how bu, "azajyk edäýin" diýer ýaly zat däl!

Türkmen "dama dama köl bolar" diýýär, adam nejis bolýa, ýaman öwrenýä :D Onsoň bu gün "gaty ýadaw" bolansoň saňa kartoşka dogradasy geler, erteki gün nahar bişirmek, çagaň marlygyny ýuwmak seň borjuňa bolaýmasyn :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Marlyk ucin :)"
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "hemmesi yilda 1gezekden bashlaya diyyanizmi:DD"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

chynym hw shuny barlap

chynym hw shuny barlap gorung , nahili reaksiya bolayaka:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bayram sen meselem gara

Bayram sen meselem gara işde işlap bilersinmi, şu wagt stol başynda işleyan, gara işde işlamani nahili göryan, men pikirimçe şol sen "prinsip"ine ters yaly görünya

onsonam yokarda prinsip diyyan welin aslynda mana göra ol senin prinsip-in bilen baglanşykly dal-de senin "harakter"in bilen baglanşykly, harakterinam hemme kişiden özün gowy bilyansinlay))

Näme üçin gara iş

Näme üçin gara iş prinsipime ters?! Gerek bolsa, işläbermeli! Elbetde gara iş edenimden mehanik bolup ony-muny bejerinimi has halaryn, sebäbi ondan girdejem köpräk, başymam çykýa azda-kände. Ýöne gerek bolsa etmekden çekinmerin!

Prinsip diýýän we ol çyndanam prinsip. Dogry, prinsipler her kimiň DÜNÝÄGARAÝŞYNA, harakterine bagly. Onsoň?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bolyalay ters dal

Bolyalay ters dal bolsa)),
Eger ayalyn kömek sorayan bolsa adaty yagdayda sorar öydemok, onunam belli sebapleri bardyr-da sorayandyrda, kömek edileni bilen üstüne çykyp barar öydemok, onsonam her-hilisi bardyr yagdaya göra prinsiplerem uytgeyan bolaymasa

Durasyn geler

Gözel bardyr gözellerden ziyada,
Onun hyzmatynda durasyn geler.
Edepli-ekramly milayim zada,
Ta olinçan bile yörasin geler.

Magtymguly syn gerkdir gözele,
Her ne kysmat bolsa tartar ezele
Dünye malyn bagş et yagşy gözele,
Yamanyn yanindan gaçasyn geler.

MAGTYMGULY

Mergen, Bayram yokarrakda

Mergen, Bayram yokarrakda birinde reply edipdim,umuman mena "dogra sen shuny" diymezdim, ozi dograshayynmy diyyancha.Yylda bir gezek diybem bir az ulaldaydymda, yone shonda-da gunde yetishilyar, kate bolsa bolyara , ish kop, ya yash toy diydi, ya-da ikingizem gich geldingiz, naharam tayyn dal, shonda-da biraz komekleshsengiz bolar-a.
P.S. Mende shu yerde yone bashga chykalga bar, ikingizem givch gelip nahar bishirmage-de yetishmeyan bolsangyz, ylgapjyk "Ekran"yng boregini ya somsa, shashlyjak diydi, tayyn bir zat alyp gelaymeli borda.
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Gowy pikir. Halys bolmayan

Gowy pikir. Halys bolmayan bolsa, tayin nahar satyn almak. Yone muny seyrek etmeli, bolmasa amerikanlar yaly oyunde hich hachan nahar bishirman, onda-munda iyip yoren bolarsynda :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yokla kop pul chykyar ,

yokla kop pul chykyar , ondan oyde edening gowula , dashardan nadip ynanayp iyjek:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "seyrek diydimahow"

hemmesi beyle dal

Bayram wrote:

Yone muny seyrek etmeli, bolmasa amerikanlar yaly oyunde hich hachan nahar bishirman, onda-munda iyip yoren bolarsynda :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hemme amerikan mashgalada beyle dal, menkiler mysal uchin gunde ozleri bishiryar, fast food hijem alamzok, macdonalds diydi yene diydi mashgala bolup gidemzogam, kate joralam bilen gidaymesem.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Joralaryn bilen McDonalds'a

Joralaryn bilen McDonalds'a gidyanmi? O.o
McDonalds bidereklay
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Kyn yagday. Mashgalada

Kyn yagday.

Mashgalada agzybirlik bolmasa, iymage kartoshka tapmarsyng.

"Gerek yerinde" uly howes

"Gerek yerinde" uly howes bilen dogrardim kartoshka, naharam bishirerdim..:)

PS: "Gerek yerinde" diylen yere uns berin adamlar!..:)

Gerek ýeri

Gerek ýeri niresi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Diyjek bolyanin

Bayram sen diycek bolyan zadyn shu dovurde hakyky problema bolup durya, Esasanam Taze oylenenlerde. Sonki dovrun gizlarinda bir dushince bar olam erkek oy ishlerne komek etmeli. Menem sana goshulyan Erkek oy ishlerne komek etmeli dal. Dine yanki ekstrenni yagdaylarda komek etmeli. A tak erkek dine gazancin ishin ugrunda bolmali jorap, nahar, arassachilik,chaga, bularam ayalin ishi. Yone dovurde gizlar kopurak Dom 2 , Yada Brazilski serriyallan tasirinde galanson sholorada menzejek bolyalar. Probleman gelip chikyan yerem shutayda. Men maslahadym Oyde televizor bolmali dal bolsada dine DWD pleyer bolmali, Mena oyde ors kannalari turke owurtdim, sebabem dine sho zatlari gormsinler diyip. Yone Turklerem boshurak, Yone orsa gora boljak.
Yenede bir gorushum gizlar oyde ozuni erkek bilen den hasaplayalar. Bulam ayratin bir mesele.

...

kemaltm wrote:

Bayram sen diycek bolyan zadyn shu dovurde hakyky problema bolup durya, Esasanam Taze oylenenlerde. Sonki dovrun gizlarinda bir dushince bar olam erkek oy ishlerne komek etmeli.
A tak erkek dine gazancin ishin ugrunda bolmali jorap, nahar, arassachilik,chaga, bularam ayalin ishi. Yone dovurde gizlar kopurak Dom 2 , Yada Brazilski serriyallan tasirinde galanson sholorada menzejek bolyalar. Probleman gelip chikyan yerem shutayda.

bilmedim haysy gyzlarda beyle dushunje barka?! Oglany subseli ya-da pilesosly goz ongume getirmek, meng fantaziyam bilen hem bashardanok. yone...:)D
Dom 2, Brazilskiy serial bular bu yerde problema dal, men, ine, jynym alanok,m Don 2 shol seriallaram emma dushunjam durmushda goren zatlaryma gora uytgeyar eken.
Gep mengzemekde-de dal, bagtly durmsuhda yashamak.
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Quote: Oglany subseli ya-da

Quote:

Oglany subseli ya-da pilesosly goz ongume getirmek, meng fantaziyam bilen hem bashardanok. yone...:)D

Göz öňüňe gelmeýänem bolsa, şunça ýyl öz kirimi özüm ýuwdum, öz naharymy özüm bişirdim, pylesoslam, sübselem aýlandym. Bu "zapadlo" däl. Emma şu ýagdaýa sebäp... meň sallahlygym :D
Öýlenen bolsam bolmajak zatlar :D

Quote:

Gep mengzemekde-de dal, bagtly durmsuhda yashamak.

Bagtly durmuş gelin işden gelen ärine kartoşka dograp nahar bişirende, ärini stressden, ýadawlykdan boşaltmaga gaýrat edende. Bagtly durmuş aýaly işden stressli, äri işden stressli gelip, aýaly ertesi işine 100 sahypa kagyz ýetişdirmeli bolup daňdan bäşe çenli ýatmanda, äri irden turup aýalyna kofe taýýarlap "ezizim işiň ugrunamy" diýende bolanok :D

Ezizim woobşe gerek däl suwjuk söz, Amerikanlar ýa orslar durmuşynda 4-5 erkege günde "ezizim" diýip ýüzlenibem bagt gözläp ýörler :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ezizim işiň ugrunamy he eh he"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: ""öz naharymy özüm bişirdim, pylesoslam, sübselem aýlandym."molodes!!!"

Kartoska dograsmak

Bayram sunyna govja tema, esasanam oylenmane yasy yetenler ucin:)
Men ozuma kawagt naharam bisirjek kartoska dogramaga beylede dursun. Bisiren wagtymam hemme zadyny ozum edip, gelnime el degdirman bisirmekci nesip etse. Kartoska dograsmasak meselesef adamdan adama tapawut edremika diyyan. Yagny sen men kartoska dograjak dal men bilen oylenjek barmy diyip kabir gyzlara sorasan eyyam sen bilen oylenmane razycylyk berjek gyzlaryn sany azalar. Yone az bolmadyk sanda hawa diyenem bolar.
Gulagyma gelyan geplere gora, dasary yurda okamana cykan turkmen gyzlary (esasanam turkiyadakiler) turkmen oglanlaryny halanoklarmysyn(kopusi hemmesi dal). Sebabem oz diyeni oz edenimisin turkmen oglanlarynyn. Men muny esidemde so gyzlara gaharym gelyar name kemi bar su turkmen oglanlarynyn diyip, yone olar tarapyndan seretsen men kartoskada dogramaryn diyyan oglanlar bolany ucin olarada gosulman bolanok:)
Dogranam cykar dogramadygam sondada durmus akyp giderlay:)

Quote: Yagny sen men

Quote:

Yagny sen men kartoska dograjak dal men bilen oylenjek barmy diyip kabir gyzlara sorasan eyyam sen bilen oylenmane razycylyk berjek gyzlaryn sany azalar.

Pollym sen bir zada düşün, men diňe birine öýlenjek, maňa 100 000 sany gyzyň razy bolany gerek däl.
Kartoşka prinsip işi. Men asyl öýlenjek gyzymyň şu kartoşkaly gürrüňi çykarmajakdygyna pugta ynanyp öýlenjek, uly gepe toba! Men bir uly stoly öýe geçirmeli bolsa, aýalyma "kömekleş" diýmezdim we diýmäge utanardym. Agyr fiziki iş aýallar üçin däl, islese gidip ýeňilrägini etsin, ýer depsin, emma oň ýaly zat götermeli bolanda gidip erkek tanyş ýa dost tapyp gelerdim. Ýa başga erkek işleri bolsa. Meselem öýüň girdejisini boýnuňa almak, ony-muny gürleşmek.

Men hiç ýerde işlemeýän gelniň "kartoşka dograma kömekleş", "bäbegiň marlygyny çalyş", "nahar et" ýaly zatlary haýyş etmegini gülkünç we utanç hasap edýän. A bar işiň öý işi, maşgala işi, oňa-da kömek sora. GÜLKÜNÇ! Äriň işden gelibem saňa kartoşka dograşsyn! Şular ýalylar ärini heleýguly etjek bolýalar. BOLMAZ! :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Goldayan"

Indi geleli işleýän

Indi geleli işleýän gelinlere. Ilki bilen, maşgalasy işinden has wajyp bolmaly öýüň "ejesine", ýa "keýwanysyna". Oň ýaly däl bolsa, onda ol aýalyň maşgalasy berk bolmaz. Amerikan bolsun, ors bolsun, türkmen bolsun tapawudy ýok. Bu meň şahsy pikirim. Eger işini maşgalasyna we maşgala borçlaryna görä saýlap bilmeýän bolsa, şoňa görä edip bilmeýän bolsa, onda işini taşlaýsyn! Wessalam! Aslynda oň ýaly iş nawal, alajyny tapsa bolýar, ýöne häzirkiler bahana tapan bolýalar.

Geliň öý işlerine göz aýlalyň. Kiri ýuwýan kir maşyn, eliňi sodada garradaňok! Gap-gajy ýuwýan maşynam bar Amerikada. Onsoň ýeri süpürýän pylesos=vacuum cleaner nawal, onsoň nahary bişirýän mikrowolnowka=microwave az däl, gaz peç az däl. Men saňa aýdaýyn, men häzir özüm öýüň işinde "OK" hilde günde 1 sagatda oňararyn. Köp däl. Olam maksimum 1 sagatda. Edýän maşynahow. Öňki döwür ejeler hem mellekde ýer depmeli, hem çagasyna seretmeli, hem ärine nahar taýýarlamaly hem gap-gaçlary ýuwmaly, hem kir ýuwmaly we ş. m. Obalarda keçe we haly ýasamaly, tikin tikmeli we ş. m. Häzirki aýallardan islenilýäni minimum welin, uly goh, öz çagasynyň bokuny ýuwmaga ýaýdanýalar...
Halalyň bolaýyn...

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram aga düşünyan senin

Bayram aga düşünyan senin yagdayina..
kartoşka arassala diyse yene yagşy..sygyr sagmaly diyse name etjek :)
ya Sygyr sagyan maşynam barmy?

Bar welin, ol arzanmy biljek

Bar welin, ol arzanmy biljek däl. Aý kän gymmadam däldirlaý.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

polche

PolChE wrote:

Gulagyma gelyan geplere gora, dasary yurda okamana cykan turkmen gyzlary (esasanam turkiyadakiler) turkmen oglanlaryny halanoklarmysyn(kopusi hemmesi dal). Sebabem oz diyeni oz edenimisin turkmen oglanlarynyn. Men muny esidemde so gyzlara gaharym gelyar name kemi bar su turkmen oglanlarynyn diyip, yone olar tarapyndan seretsen men kartoskada dogramaryn diyyan oglanlar bolany ucin olarada gosulman bolanok:)
Dogranam cykar dogramadygam sondada durmus akyp giderlay:)

Dasary yurtda okayan gyzlar kabiri wagtyn gecmegi bilen sho dowletde goran kabir zatlary goryarler we feministik dusunjelere eye bolup baslayarlar. Name olar hem okayar, ishlap aylyk gazanyp biljeklerine goz yetiryarler, onson menin oglandan name tapawudym bar, den-hukuk lyk yaly pikirlere batyp baslayar. Ay name turkmen oglanlarynyn kopusinin ganynda "Bayram" yaly oglan yatyr :) Dozasy edil onky yaly bolmasa hem, turkmen oglanlary kopusinde seyle pikirler azda kande bardyr.

hmm

hmm..kabir oglanlaram razy yaly kartoshka dogramaga :) ayyp dal, yone oy ishlerine ayalyn ozi yetishse yagshy. oy ishleri ownuk ushak hasap edilse-de ayal basharyar olary. Kerim aga'n bir goshgusynda (ayal babekhana dushende) ayaly yykyan oy ishleri eken diyyara :)
shondaky yaly ayalyn babekhanadan gelincha, yakynlaryndan gelip naharyn bishirip gitjek bolmasa, ach galmajak bolup ozun dograrsynam :)

Bayram wrote:

Gurrun ayalyn sag bolsa, yone kartoshka dograrsynmy on uchin? :) Ya oy ishinde komeklesh diyse? Ya serial gorup otyryn, nahary derrew 10 minutdan gutaranson goyaryn ya chayi 10 minutdan getirerin diyse?

sho bada TV ochurip, shu wagt ya-da hich hachan diymeli. joke :)
ay, her kimem onushjak bolsa bir kompromise geler. ya ayal serialyny gorer, ya-da arinin nahar/chayi wagtynda tayin bolar. yone bolgusyz zatlar uchin garashdyrmak dogry dal. oy ishlerinede ayalyn ozi yetishse yagshy, yoldashyny goshmak utanch. ayal owrenshiberse depa chykaymasa.
gyzlar ustume chozayman, bu men pikirim :)

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "goldayan.."

Hut şeýle, olara ýüz

Hut şeýle, olara ýüz berseň heleýguly edip taşlaýalar. Orslara seredä, "muj golowa semýi, a ýa şeýa, kuda hoçu, tuda i smotrýu" diýýäler :D

Ýa amerikanlara seret alňasap ärinden öň geçiň öň aýagy ýaly, bir hili ärleri aýalyndan has utanjaň ýaly.

Deň hukuklylyk bar. Ýöne göni manyda däl. :D Deň hukulylyga görä, aýal kartoşka dogramaly! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "sonky sozlemine :D"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Deň hukulylyga görä, aýal kartoşka dogramaly! :Dhe he he"

Ayaly adamsyna maşyn

Ayaly adamsyna maşyn onaryşmalymy(ya-da yuwuşmalymy) diyibem tema açsana))

Soragy gyzlar uchin "Adamyn

Soragy gyzlar uchin "Adamyn kartoshka dogramasa bolyamy, ya-da etmedik yagdayinda on gulak petini iyjekmi ?!" yalyrak edip bersek bolarmyka diyyan, sebabi ayalyn in uly yaraglarynyn biri innirdi, name gelse shol dillerinden gelyar.

Ishleyan ayallar we etc barada: Men ejem 27 yilin mugallymasy, oye-de kakamdan sahel ir gelyadi, yone men ejemin oz onune sogan/et/palan alyp, kakamyn onune-de 1 gap kartoshkany goyup "Shuny arassalashsana ?!" diyeni yadymda dal. Siz gyzlaram her gun irdenden bashlap, 6-7 sagatlap ayak ustunde sapak okadardan kop yadarsynyz oydemok is yerinde, yone eyyamden "eytmeli, beytmeli bolar" yaly gurrunleri etmane chekinenzok ! Men ozum nahar bishirip bilyan, we ynanayin mana, oyun ichi yaly az adam uchin nahar bishireninde ishleri yeke ozun etmek hemmesinden amatly, sebabi yanyndakylara dogradan zadyn dogralyshyny halaman bilyan, we bu geregem dal, sebabi ichine birgiden zat goshulyan hich naharam 10 minut'da bishenok, eti govrylyancha 1 yandan sogany arassalap bilyan, sogan bishyancha kartoshkalaryny arassalap bilyan, kartoshka bishyancha saladyny tayinlap bilyan...Garaz, adamyna ish etdirjek bolar yaly ULLAKAN ish dal nahar yaly zatlar!

Galyberse-de, mashgalada herkimin borch'lary belli bolmaly, we eger 1 ish beylekinin ishi dal bolsa, onda ol ishi etmage borchly bolan, beylekiden ol ishi etmegini talap etmage HAKY YOK !! T.e. kakalar ejelere "Sen ishlarsin" diymage haklary yok, ya-da diyensonlar ejeler etmese olary urmaga/sogmage haklary yok, sebabi mashgalan eklenji kakalaryn boynunda. Edil sholar yaly hem ejeler oyun erkegine "sen nahar bishirishmage komekleshmeli" yaly gurrunleri etmeli dal, komek etmese-de oturyp innirdemeli dal, sebabi oy ichinin ishleri oydaki ayal mashgalanyn borjy! Eger ayal ishleyan bolsa, onda ol ony minnet etmeli dal we "menem mashgalany ekleshyan, kakalaryn etmeli ishini edyan, olam ayallaryn etmeli ishini etsin" yaly gurrun edip, oz-ozunden mashgaladaky borch paylanyshygyny uytgetjek bolmaly dal! Minnet etjek bolsan ishleme, ya-da minnet etman, sesini chykarman et! Shol 1 zat kakalara-da degisli, t.e. komekleshesin gelse, komek hokman gerekdir oytsen komeklesh, yone eden zadyny minnetsiz et !

P.S. Oy ishinden basymrak dynmak isleyan gyzlara kichirak maslahat: Kopurak chaga yasan, son kartoshka dogramak yaly ishleri gyzjagashlarynyz size yetirman eder, sizem adamynyz bilen chay bushynda hummuldeshipjik oturarsynyz ishden beyle yadow gelen bolsanyz :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "hay hay yuregim bola"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

nahar bishirip

nahar bishirip bilyan adamin yazishi ayri bolyami:DD

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":DDDD"

Tuweleme gowy

Tuweleme gowy yazypsyn.

***MENZİL***

Öýlenmedikler...

"Hz Peygamber (SAV) Efendimiz, evinin nafakasını temin ve infak eder, evin ve ailenin ihtiyaçlarını temin etmek için çalışır, nalın ve ayakkabısını kendisi yapar, elbiselerini diker, et keser ve evin işlerini mü'minlerin anneleri (hanımları) ile beraber yaparlardı."

Ve yine muhtelif rivayetlerle Resûlullah'ın (SAV) aile hayatından Hz. Âişe (RA) Validemizden, Hz. Enes (RA) şöyle nakletmiştir :

Resûlullah (SAV) Elbisesini diker, ayakkabısını yapar, erkeklerin evlerinde işledikleri bütün işleri işlerdi".

"Rasûlüllah (SAV) Elbiselerini yıkar, koyunu sağar ve kendi hizmetini kendisi görürdü" (Aynul İlim, 342)

Hz. Peygamberimizin (SAV) bu örnek ahlakını tevazulu ve iyi ahlaklı mü'min yapar. Hiç olmazsa, karısı hasta olduğu zaman, yalnız başına hakkından gelemediği işlerinde yardım eder ve böylece ahenk ve birbirine bağlı bir aile yuvası halinde yaşar.

"Onlarla (Kadınlarınızla) iyi geçinin, eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah (CC) ondan bir çok hayır taktir etmiş bulunur." (Nisa Suresi, 19)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

1.aytmaly zat: -men

1.aytmaly zat:
-men eşiklerim mydama ütüklije arassa bolmaly
-naharym mydama tayyar bolmaly

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

salam...ola kartoşka

salam...ola kartoşka eken,gozumden yaş aksada soganam dograryn..name bar munda?:)nahar çaltyrak bişse boldy da:)
USA i gen goryansiniz..yone hazirrak bolun sizem şolara menzayman...menzemersiniz yone bilip bolonokda adamçylyk...yaşayan yerine menzanini ozunem bilman galyan....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) dogry, nahar bir caltrak bishsin :))"

adamlar işleyan gelnejamiz

adamlar işleyan gelnejamiz işden yadow gelse yada yaramayan bolsa şol gün kartoşka dalde başgarak zat bişaysin öyde?:)))

oyun bir gapdala welin mergenin aydanyna goşulyan.. gelin adamsyndan komekleş diyip talap etmeli dal..
oglan özi kömekleşesi gelip kömekleşende de minnetdarlygyny bildirse has gowy bolar.. "komekleşenin üçin kop sagbol" diyse oglan öler yaly yadasa da yadowlygyny hem belli etmejek bolup elinden gelenini eder öydyan :))

elinden bashga nameler

elinden bashga nameler gelerka :)

Waywayey Yarymey))

Waywayey Yarymey))

Aslynda ýaşlar üçin gowy

Aslynda ýaşlar üçin gowy sorag boldy bula :D
Şuň ýaly soraglary özüňize soraman öýlenäýmäňow. Onsoň heleýiň ertirki gün pol ýuwdurjak bolsa, nätjek?! :D

Men obada aýalyny halap, aýdanyny edýän adamlary, oglanlary tanaýadym. Aý olara hiç kimiň hormady galanok, aýalynyň guly diýip. Ýöne siz aýdyp bilersiňiz, "iliň pikiri meni gyzyklandyranok". Ýöne olaryň aýalam kän bir ärlerini şonça "kömekleşýänleri" üçin hormatlap söýýäne meňzänokdy, dogrymy aýtsam. Kän äsgerenoklar diýenini etdirip biljeklerini bilip. Arkaýyn gezip ýörler...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: ""Onsoň heleýiň ertirki gün pol ýuwdurjak bolsa, nätjek?! :D " "

.

"Иногда, даже маленькая практика лучше большой теории."

Kiming sozi Bilemok:)

Şu ýerdäki Atamyrat agaň

Şu ýerdäki Atamyrat agaň bir meňzeşräk sözä bardy "müň çemçe gepden, bir çemçe amal ýagşy".
Muny Ymamy Azamyň aýdan sözlerinden çykarypdy öýdýän.

PS Sen maňa "öýlen" diýjek bolýaňmy?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Name diyyangow agam..

Agam men seni tanamok,edemok...Men sanga nadip oylen diyeyin.Prosto yokarda obangyzdan
getiren mysalyngyz,muncha yazylan teoriyalardan gowy diyjek boldum oza...

tus yashlar uchin gowy tema

tus yashlar uchin gowy tema , her kim her hili pikir etyar ,wah shu wagt , wah shu wagt alma iyesim gelyar ,
ey shu gun kartoshka artyp kartoshka bishirdim:D yaman hezil edip iydimay:D arman dishim agyryar:(
wi Bayram aga kartoshka artp bilyangmi?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Kartoşkany dograrynam, bişirerinem,

Sebabi kartoşkany menden gowy bişirer öydemok. Köynek hem ütüklarin, yöne ögretmek üçin! Şu wagda çenli gören gyzlarymdan -garyndaş,tanyş,guş- kabir işleri menden gowy etyan görmedim.

Kakam hem ejemden gowy nahar bişiryar. Ayda-yylda kakam ejemi gajay'a çagyryp, gel sana taze zat öwretjek diyip, tazesini öwretyar. Ya-da bizden gizlin başga zat üçin mi çagyryar? :) Şu günler keypleri kök, Mena okuwda, jigimem gulluga gityar. İkijigi galyar!! :SSSS Allajan hemme kişinin ene-atasynyn janlary sag bolsyn! Biwagt gitmesinler!

- Nie kanvule, sunkutu -

Kartoşka arassalamaga wagty

Kartoşka arassalamaga wagty ýok we menden kömek soraýan bolsa,
öz-özünden kartoşka arassalap bilýän maşyn ýasap bererdim :D

Maşyn ýasamak - hema erkek işi, hemem öý işlerinde kömek etdigiň.

Ondon soňra ol maşyny sizede satardym. Pul gazanmak, ýenede bir erkek işi...

Wesselam, iş tamam. Onyň üçin 35 adam bolyp sünnetden başlap, youtube çenli kelle agyrtmagam gerek däl.

Bolýar sag bolyň, men patent ofise jyrdym.. :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen prikollaryny okamaga-da zar bolduga how...Re-hoshgeldin :)"
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ":D Kelleli adamyn gurrunem bashgaca bolya :)"

kartoşka bahana, maksat

kartoşka bahana, maksat: "gybat bolsun"))

Sen

Atamyrat wrote:

Kartoşka arassalamaga wagty ýok we menden kömek soraýan bolsa,
öz-özünden kartoşka arassalap bilýän maşyn ýasap bererdim :D

Maşyn ýasamak - hema erkek işi, hemem öý işlerinde kömek etdigiň.

Ondon soňra ol maşyny sizede satardym. Pul gazanmak, ýenede bir erkek işi...

Wesselam, iş tamam. Onyň üçin 35 adam bolyp sünnetden başlap, youtube çenli kelle agyrtmagam gerek däl.

Bolýar sag bolyň, men patent ofise jyrdym.. :)

Atamyrat sen masyn-robot-patent zat diyyan welin sen yanyoldashyn bu edenlerini "appreciate" etmese dal-how. Eden azabyna gynanyan. Sen gowysy shona gora bir "geek" tap. Yada onincha men bir oyleneyin, tejribe gazanayyn, elim boshasyn, sonra senkin hem ugruna chykarys :)

durmuşa çykmankalar

durmuşa çykmankalar gyzlaryn ahlijesi milayim..
yone name bolsa durmuşa çykanlaryndan son bolya. uytgayyaler.
onunden men şeyle ederin, men beyderin diymek kynrak..
yone esasy zat maşgala agzybirligi. olam hem oyün erkegine hem keywanysyna bagly.

Oylenjek oglanlaryn gurruni

Oylenjek oglanlaryn gurruni basga bolyarda natjek :)
Bayramyn indi teoridan praktika gecip baslapsyn oydyan. Kartoska, kir yuwyan mashyn, gap-chanak, pylesos, yone senin yokardaky agzap gecenlerinden in halanym chaganyn marlygy :)

Name, tmolympiada giryan sany aram-aram peselyar. Yone, Bayramyn periodiki shekilde shunyn yaly temalary achany sebapli yenede hitler kopelyar. Seredina bir, 2-3 gun achylan temada yazylan yazgy sanyna...

Soraga gelsek. Onda men

Soraga gelsek. Onda men ayalyma toydan sonky gunlerde komek etmekci kabir zatlarda.
Durmusha cykmazdan onincha,gyzyn gownunde birtopar arzuwlary bardyr. Yok menim durmusym seyle bolar, adamym beyle bolar, Ak atly prins geler we shm. Dogrusy, turkmen gyzlarynyn kopusi oy islerini oz boyunlaryna alyarlar, in azyndan men seyle birine dusaryn diyip umyt edyan[umyt bolup galmasa yagsy elbetde ;) ] Sebabi basda ol hem hemme zada yetisip bilmez. Bir ay dagy komek ederis. Wagt tapsak kartoska dograrys, nahar o tayyarlasa, salady men eden bolaryn. Gap-chanaklary yygnan bolaryn. Esasy zat wagtlayin jydamaly shuna (bir ay dagy). Gelinem doly oy islerine owrenshenson, hemme ishi yuwash yuwashdan ona geciribermeli :)

Ilki basda ozunde bolmayan zatlary hem etmeli bolaymasan diyan. Mysal men kompliment etme endigim yok, esasanam gyzlara. Ony hem etmeli bolaymasak. Oye gelende gul getirmek yada shunun yaly sozleri ulanmak: "Taze koynegin gowy gelsipdir, nahar diysen tagamly bolupdur, name goshyan ichine sen" yaly :)

Bezirgen nemelayt, sen bir

Bezirgen nemelayt, sen bir ay komeklesheyin diyip yaman owredayme. Bir aydan son "yok, komek gutardy" diysen hich kimem ynanmaz. Elini boynuna atyp "Bezirgenjan dograya kartoshkany" diyerda :D

Bashdan dogry bashlamaly. Mc_merw goyupdy kone turkmen nakylyny, gelnin birinji gijeden son barmak durtse arka tarapdan (nira durtyanini ol waka aydanok, yone bellilay), aylanyp yuzune Bruce Lee stil depmeli diyip :D
Sen shony tapyp oka! :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bayram

Bayram wrote:

Bezirgen nemelayt, sen bir ay komeklesheyin diyip yaman owredayme. Bir aydan son "yok, komek gutardy" diysen hich kimem ynanmaz. Elini boynuna atyp "Bezirgenjan dograya kartoshkany" diyerda :D

Nadeli bizin planymyz sheyle. Azajyk ahtimal hem bolsa showsuzluk bilen gutarmagy mumkin. Eger gyz dogrydan hem meni 1ay dan son hem komeklesmegim barada meni ynandyryp bilse, onda name alach yok :)

uly gepleme bayram aga

uly gepleme bayram aga birden kartoshka artyp , bir eling de suwse bir elingde kartoshka , haydap nahar bishirip yorme :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry, shu wagt pashyrdan bolma, oylenenson gorers seni :D"

...

turkmenlerde bir nakil bar ine sheyle

"Chagani yashdan terbiyele, Ayalingi bashdan " diyyarler..

beza atalarimiz nakil bolsun diyip aytmadik bolsalar gerek.

yeri geler komek edersing, yeri geler etmersing. yone mashgalada etmeli ishler paylashilgidir.
gazanc meselesi erkegingdir, yokarda aydilshi yali, oy ishlerem ayalingkidir.
oy ishleri diyyakam; egin eshik yuwulmasi, oying arassaciligi, dikim chatim ishleri, gaping arassaligi, adamsining egin bashi geyen geyimleri utukli utuksiz mi ? yuwulgymy hapami ? hemmesi ayalining aybini achar. eger oye gazanch gelmeyan bolsa, mashglang guvenligi(secure dal bolsa) yok bolsa, iyjek ishjege pul tapilmayan bolsa, il denginde illere gora egin eshik alinilmayan bolsa onda da oying erkegi jogapkarlidir diyyan mena.
bey diyyakamem strict bolmali diyen zat yok. yagdaya gora bolunubermeli...

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Shu blogy ilki okanymda

Shu blogy ilki okanymda gechenlerde bolan waka yadyma dusdi. Gechen yyl shu tmolympiadda kop agza bilen bolshy yaly menin bilen hem sohbetdeslik gecirildi. Gazetde chykan habaryn dowamyny sohbetdeslik edipdiler. Shona tema achylanda menem yazypdym yarym oyun bilen:
"Eger manlaymyzdan dominant harakterli biri chykaysa, podkabluchnik bolaymagymyz ahmal" diyip. Sonra tanyslarymyzdan biri internetde meni gozlap yorka, muna dush gelipdir we hemmesini print edipdir we oydakilere beripdir. Gechenlerde jan edemde ejem mana duydurush beryar: "oglum name eyyam bashdan garshy tarapa beyle diyip umyt beryan"

Point is: shu yerde bir zat yazanyzda shona gorarak seresaply yazyn, sheydip print edip yazanlarynyza garsynyza chykaryp bilerler :)

Dogryda walla, "yrsa bir

Dogryda walla, "yrsa bir aydan sonam oy ishine komek ederin" diyip dursynahow, podkabluchnik bolasyn gelyane menzeya :D
Goryanmi, ejen ayal mashgala bolsa-da gowy seredenok "komek etmek" meselesine ;)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bayram

Bayram wrote:

Dogryda walla, "yrsa bir aydan sonam oy ishine komek ederin" diyip dursynahow, podkabluchnik bolasyn gelyane menzeya :D
Goryanmi, ejen ayal mashgala bolsa-da gowy seredenok "komek etmek" meselesine ;)

Oyde hemme ishi ejem edyar. Kakamyn nahar bisirenin goremok. Elini kartoshka yada shona menzesh zada degirenin hem gormedim :)
Ejem teoriyasyna gora gelin wagtyn gecmegi bilen gayyn ena menzeyarmis. Diymek ahyr sony menzejek bolsa begendiriji habar :)

Yone kabir yagdaylar

Yone kabir yagdaylar basgarak ine dasary yurtda okayanlar ucin.
Sen dasary yurtda yasayan bolsan, diymek oyde dine sen we ayalyn yashayar, shony goz onune tutmaly. TM de yasan bolsan, gayyn ene , gyzyn ejesi yada gonshylar gyza oy isleri yada beyleki zatlarda komek etyandirler. Yone daasry yurtdan bolsan, yokarda agzayshym yaly komek islera hich kim yok.

Ine kabir gyzlara dogrydan hem nahar bishirmek we beyleki islerde tejribeli bolyarlar. Yone eger gyz uniwersitet okan bolsa, esasan hem dashary yurtda okan bolsa, onda ahtimal nahar bisirmani gowy bilyanem daldir. Eger aydaly, gyz oglandan erbet nahar bisiryan bolsa natjek? [oglan haysy kelle bilen o gyza dushup yor, ol ayry sorag :) ]

Birinji soragyna jogap

Birinji soragyna jogap sheyledir :D
Turkmenistanda obada, oyde mikrowolnowka hem yok, kir mashynam yok, gap-gach yuwyan mashynam yok. Nahar iyyanlerin sany 10, shona gora alada. Onson gunde-gunasha myhman, mallara ot bermeli we sh. m.
Amerikada iki agyz, aylap-yillap gelip gidyanem yok. Namesi kyn?! Tikin tik diyyan yok!

Ikinji yagdayina jogap :)
Gyz bilmeyan bolsa erbet dal. Bilmezlik ayip dal, owrenmezlik ayip! Goni bishiribermeli, tejribe gerekli zat. Ilki ilkiler chydarsyn name bolsa-da, yone baryp komek ediji bolayma! Onson "Bezirgen oydemi?" diyip barsam, pol yuwup, nahar bishirip yorenini gormayin! :D Onson gelnin bilen sen tayinlan kofeni ichip, ish barada gurrun edip oye gaytmaly bolaryn sen pol yuwup yorkan ;)

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, telpegim gutaryp baryar-ow barde :D"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dali boldum how:D gulip "

Bayram, oyun edende gozuni

Bayram, oyun edende gozuni chykarayyan hakyt :)

aytmasana : goldayan hatyja

aytmasana : goldayan hatyja , iki elim , iki ayagym bilen goldayyan:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

bayram

Bayram wrote:

Birinji soragyna jogap sheyledir :D
Turkmenistanda obada, oyde mikrowolnowka hem yok, kir mashynam yok, gap-gach yuwyan mashynam yok. Nahar iyyanlerin sany 10, shona gora alada. Onson gunde-gunasha myhman, mallara ot bermeli we sh. m.
Amerikada iki agyz, aylap-yillap gelip gidyanem yok. Namesi kyn?! Tikin tik diyyan yok!

Ikinji yagdayina jogap :)
Gyz bilmeyan bolsa erbet dal. Bilmezlik ayip dal, owrenmezlik ayip! Goni bishiribermeli, tejribe gerekli zat. Ilki ilkiler chydarsyn name bolsa-da, yone baryp komek ediji bolayma! Onson "Bezirgen oydemi?" diyip barsam, pol yuwup, nahar bishirip yorenini gormayin! :D Onson gelnin bilen sen tayinlan kofeni ichip, ish barada gurrun edip oye gaytmaly bolaryn sen pol yuwup yorkan ;)

Bayram 1nji bolup oylenyan men dal sen. Indiki men sana soraryn nahili gidyar shu kartoshka teoriyasy diyip :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: ":) :) "

Eý şu temada eýýäm meni

Eý şu temada eýýäm meni iki gezek öýlendirdiň :D
Jar çekeli indi, buşlaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

jogap

Bayram wrote:

Eý şu temada eýýäm meni iki gezek öýlendirdiň :D
Jar çekeli indi, buşlaly :D

Haha. Yone bara shu teoriyany shu yerdaki oglanlaryn arasyndan 100% bir sen edersin.
Yone goryan welin, sen hem eyyam praktikany yatladamda chalaja uytgap basladyn :D

Aý subut edip bilmerin,

Aý subut edip bilmerin, ýöne ynanaý, men göz öňüme getiremok gelnimiň maňa "kartoşka arassalaşaý" ýa "ýadadym çaý goýaý" ýa ýene bir zat diýmegini. Milt edip bilmez!
Zyndana taşlaryn! :D
Ýo bu degişmedir, emma şony aýtmaly däldigini bilýän gyzdyr :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

boynuma alayyn:=:) katoşka

boynuma alayyn:=:)
katoşka dal yöne eta dograşdym:)-dogradym et kynyrak bolyar ekeni dogramak holodilnikde duranson gaty bolyar onada gelinlen gyzlan güyji yetenok:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Et dogramak aslynda

Et dogramak aslynda erkeklerin ishi, gassaplaryn baram erkekdir gorsen :)
Oyun 1 yana welin, bizem obshitde bolyakak ka mahal nahar bishirenimizde
yanymyzda etlerini kesjek bolup, 2 yana suykap duran gyzlaryn etini dagy
kesmage komekleshyadik...T.e. donyrak eti kesmek uchin guych gerek, olaram
suykap duransonlar, bolayanok wagty bilen...Garaz, don eti dogramak, chep
elin bilen kartoshka dogran yaly dal, ayalyna "Dograber, dograber, yaglaryn
biraz muskula owrulsina" diyeninden, alyp komeklesenin amatlymyka diyyan, son
pycagy suykap 1 yerini kesse, yene sen kelle agyryn !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Dograber, dograber :D"

salam! diyeli o kartoşka

salam! diyeli o kartoşka arassalayan zady yasadyn..ertir diyer ''sogan gözumi yaşardya,sogan dogra yada dograyan yasap ber,2 gün son diyer nahary sen bişirsene!!men oyun işlerinden yadadym!ana şeydibem bar işi ussune yykarda goyarda:)

pamidor

pamidoram dogra diyse dograbermeli bolar

...

habarlara goz gezdirip yorkam shu habaram siz bilen paylashmagi makul bildim.

habar turk dilinde.

"Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hayâtî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi, ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır. O, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtır.............."

dowami ucin ashakdaki link basip goybering

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=804110

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Bu mowzuga degisli

Bu mowzuga degisli kitaplaryn birinde 1 mysal bardyr:
Kone dovurde sygyr'yn boynuna yer surulyan zady tirkap, suyredip
yer surdurjek bolanlarynda, sygyr eyesine seredip: "Men bular yaly
ish uchin yaradylmadym, bu okuzin ishi" diyipdir. Shona gora-de,
gelin sygyra ol agyr zady suyredip, yer surdirjek bolmalyn, okuzleri-de
sygyryn yerine goyup, sagjak bolup dyrjashmalyn :) Ya-da sygyr sagylyp
otyrka, sygyryn okuzi gorkezip, "Onam sagynda ?!" diymegine, "dogry
diyyar" diymalin !!

Man-a "eyleki-beyleki" diyip

Man-a "eyleki-beyleki" diyip bashladylar welin, yazmaga-da cekinyan indi :), dogrudanam men hytaylashyp baryamykam ya :)
tak, Mergen, yokardaky menzetman gaty umumylashdyrma bolupdyr. Barde-de hic kim erkege "caga dogurmaly, ony emdirmeli" :), ya "nahary dine erkek bishirmeli, arlyk, pol baarsyny erkek yuwmaly, ayalam pul gazanmaga gitmeli" diyenok.
Men dushunmeyan zadym, name ucin kabir agzalar erkeklerin kawagt, zerur bolan wagty ayalyna nahar bishirmekde komekleshmegine dat-bidat garshy cykya.(ya beyle etmek "heleylik" bolyan bolsa(!), aydyn, bizem bilip goyaly...). esasanam selbishka dushunemok :), nirde ba sana koooone turkmen mashgalalary yaly mashgala, amerikadan tapjak bolya, Turkmenistanda bir barmy diysene... her dowrun oz talaby bar, koone turkmen mashgalasy yaly bolasyn gelyan bolsa, sen wobshe durmusha cykyancan oyunden cykmalam dal, dine suw almaga cykmaly :))

Ayallaryn ishlemek meselesinde yene Bella goshulyan, name indi diyeli men bir yokary bilimli birine oylendim, ishlemejek bolsa nama okady ol, diplomy nama aldy? Ishlemegin peydalary barada:
1. Yoone oyde gazan-tabak, arlyk bn bolup yorse, sonabaka sen bn dunyagaraysham den gelman bashlar, yagny on dunyagarayshy peselip biler.
2. Yokary bilimla ishleme diymeg-a, ony turma dykan yalymyka diyyan.
3. Adam pahyryn bu dunyaden hacan gaytjagy belli dal, diyeli bir ayalyn orta yashda adamsy ayryldy, cagalaram entek kici; eger ishleyan bolsa, yene-de hor-zar bolman mashgalasyny eklap biler (arasynda hor-zar bolsa-da, bashga kisha matac bolman gununi gorup biler)
we yene-yene... sanap otursan kandir, shonun ucin terezin "ishlemeli" tarapy agyrrak basyamyka diyyan.

Güýç gaty göräýme,

Güýç gaty göräýme, gödek degişdim öýdýän. Saňa eýleki-beýleki diýjek bolmadym, entäk praktikada kimiň kim boljagy belli dällaý.

Ýöne men ideologiki şol kartoşka dogramaga garşy. Sebäbi aýallar näçe "kömekleşýän" erkegi halaýanlary aýtsalaram, edil şonçalaram dominant erkekleri halaýalar. Özlerini "başaryp" bilmejek erkeklere seredenoklaram. Onsoň käbiri bolsa, tersine. Men özümi dominant görýän, ýa aýdanym bolýa, ýa bolmaýan ýerinden turup gaýdýan. Harakteridä adamyň...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yok-la, Bayram sen aydan

yok-la, Bayram sen aydan zadyn yok, maxat agamyz degship diyipdir welin, menem yokarda degship yazdym ony, gaty gorer yaly duybunden hic zat yog-ow barde mana :)
erkek elbetde dominant bolmaly, men muny iki elim bn goldayan. Yone, men pikirim, ayalyn ishi koprak ya yetishman duran wagty (bu cagalar yetishyancaki gurrun :)) birazajyk komekleshsenem sho dominantlygy saklap bolya (imho).
ps: men barde gyzlan tarapyny tutya diyip pikir etman, dine oz pikirimi aydyan.

Bayram wrote:ýa aýdanym

Bayram wrote:

ýa aýdanym bolýa, ýa bolmaýan ýerinden turup gaýdýan

özün gitman, ugradyp bilenokmy?

Olam bir wariant, bolýan

Olam bir wariant, bolýan bolsa, ugradýasam
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

kartoshka dogramaga beylede

kartoshka dogramaga beylede dursun, naharam bishiyan mena bosh bolsam eger islesem, yone ozum nahar bishirmegi halayan. erkek-ayalyn arasynda biri-birine prinsip bolsa bilmedim ol nahili mashgala. erkegin oz yeri ayalyn oz yeri bar kartoshka dogramagy elbetde munga goshup bolmaz.

ayalyn üçin dograman

ayalyn üçin dograman başga kim üçin dograjak?
ol senin üçin in gowy tagamlary tayyarlamaga synanyshyamy?
senem etmeli..
ya söye söye... ya-da söye söye...

telpejik alan yazgylary

telpejik alan yazgylary okadym:):)
deng hukulylyk bar yone, yone deng hukylygy subyt etmek uchin shu hakykaty yatdan chykarmaly dal:
1. ayallar 9 ay chagany garnynda dashayar chaga doguryar, ene bolyar,emdiryar, ulaltyar,
2. erkekler bolsa hojalygyng ekonomiki, poltiki, dahsary gatnashyklary uchin kelle dowyar, alada etyar ylgayar..
3. erkek adam oylenende hem 3 yyllyk bergi edip, jay zat tayyarlap, zordan oylenyar gyza altyn baryny dakyp, oglana bolsa altyn dakyan yok..
ay olang ikisi hem tebigy hem ukyp hem ruhy taydan duybunden utgeshik jandarlay ayal bilen erkek:)> Yone dinge birmengzesh tarapy ikisinede adam diyilmegi bolaymasa:):)
men shu wagt student, oyde yashyan, nahar bishiryan, kirimi kir mashyn yuwyar, oyumu tozan soryan arassalayar, gap chanagymy hem mashyn yuwyar, ishlapjik holadilniging ichini hem zahmetd erim bilen doldyryan, we ing kyn yeri bolsa men nahar bishirmekden gaty yadayan..
manga ishlap jay almak, kir mashyn almak, tozan supuryan almak, telewizor we mashyn almak...etc almak kyn dal, yone nahar bishirmek bolsa gaty kyn. Men 3 yyl bari nahar bishiryan yone entak hem adam yalyja ogrenip bilmedim, elimi kesyan, ya nahary yakyan, yada islan zadymy bishirip bilemok..
gyzlara gelsek bols, emn obada bir soz eshitdim yashulydan AYALYNG 40 YYLYK GAZANJY 1 GURBANLYK SOWMANdYR diyyar, ola jay almak, we oy goshlaryny alyp ishlemek eken.. ayal uchin (gowja ar tapsa eger) oyde hojalykchy bolyp chaga seretmek hezili we angsady yok.. atalarymyz bosh yere AYAL masgala EJIZ bolyar diyen daldira
yenede bir zat, gyzlar pikir edip gorung sizem azra galyp erkek satyn alsangyz, jay we oy goshlaryny satyn alsangyz, hojalyk eklemek uchin ishlesengiz kartoshka arassalamak sizede agyr gelmezdi..
Gyzlar!!! siz ing gowysy birinji chagangyzyng gyzjagaz bolmasyny dilabering:):) derrewjik ulalyp size komek etsinler, bu keçjal TURKMEN ERKEKLERRDEN size komek etjegi seyrek oytyan:):) BOLMANDADA NAMAY BISHIRSINDA CHAY SUWY BIR BASHGA ETYAN WE ELINDEN GELYAN ISHLERI YOK..
YGLAN: bilimSIZ, oydechil, akyyly, turkmenchil, turkmen erkelerining sozunden chykmajak gyz gozlenyar:):):):):):)
yenede bir zat, tomus gelenejeme oyun edip turk aljak diydim welin gaty gowy leksia okapdy manga:
-turkmeni ursangam, sowsengem, ichip gelsengem, kowsangam hojalygy yykmajak bolyp ayrylyshmaz seng bilen, a turki bolsa getirseng obany goren guni ayrylashar diyipdi......
shu pikiri gaty halapdym:):):):)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yokarky yazgyların

yokarky yazgyların hemmesini okap oturmana vagtym bolmadı. Way kartoşkadırda dograbermeli boraaa... Senem iyyana şol nahardan dograsan hiç yerin kemelmeza. Student döwrin hamala nahar bişirmedik yalı edyanizay. Mejburlıgından diyemok yöne kömek bolsun diyip edibermeli ayalın boynundakı parz yalı edip görmeli dalda o zatları.
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Dogry, meseläň içinde

Dogry, meseläň içinde meň ýaltalygymam bar, nahar bişirmegi ýigrenýänligimem.
Ýöne aýala parz dälmi näme nahar bişirmek?! :)
Türkmen gelinlerine nahar bişirmek parz ýaly.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Blog'yn adyna seretsen, gyz

Blog'yn adyna seretsen, gyz üçin nervini oynayan zat bolsa gerek. ))
bardaki gyzlar sabyrly. özünizi gyzyn yerine goyup, blogyn adyny okap görün. Men bolsam-a bilmedim-da. dineje şu sebapli oglanlary yigrenmegim mumkindi.

Kartoşka dograrsynmy? Hawa, elime yelmeşip duranok.

he he he ha ha ha, kartoshka

he he he ha ha ha, kartoshka uchin oglan yigrensegim bolyamy? he heh he
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Aý goýsanaý, şeýle

Aý goýsanaý, şeýle kiçi sebäpler üçinem adamy ýigrenip bolarmy?!
Oň ýaly gyz gaýyn enesi, gaýyn atasy bilen nädip oňuşar?! Ýewropala äre çykybermeli
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men gyz bolsadym, belki

men gyz bolsadym, belki yewropala çykardym. :D

seredip görün-a bir tarapda, sen işlemegine garşy, kartoşka dogramagy hem heleygulylyk bilyan biri, beyleki tarapda islan zadyna "hawa" diyip duran romantik bir jentilmen :D
yöne bu beyle dal.
türkmen islese romantik hem bolyandyr. türkmen erkegi söyerem, uraram. :D

* ayalyn üçin kartoşka dogramagy hem özüne gelişdirip bilmezlik. kiçimi?
men üçin gaty uly sebap.

Bu mentalitet tapawudy.

Bu mentalitet tapawudy. Ýewropalylary romantik hasaplaýaňmy? Aý onda sen olary gowy tanaňok. Olaryň bar romantikasy fiziki ýakynlyk, bolany. Olar özlerini azat duýaslary gelýä, aýalyndan bank hasabynyň nomerlerini we passwordlaryny gizlemek, ýa toý edeňde aýrylyşaňda nädip maly-mülki bölüşmegi hakyndaky dokumente gol çekýänem ýewropalylar we ş. m. Menden gowy tanaýamykaň Ýewropalylary bilemok, ýöne meň bilýänimiň aglabasy romantik däl. Oglanlar.

Ýene bir zat, men aýalym işlemän öý hojalykçysy bolsa hem razy. Ýewropalylaryň aglabasy işlemejek aýaly, pulsyz aýaly islänoklaram. Olar materialist, men idealist, nähili däli ideallarym hem bolsa. Olaryn ayallary bir gun ayrylyshjaklaryny goz onune getirip owadanlygyny gorajak bolup, onson ishini we puluny saklajak bolup, mümkin boldugyça garaşsyz boljak bolup azarda. We şuny etmeýän aýallaram olaryň erkekleri taşlaýar. We tersine, başarnyksyz erkeklerem aýallary taşlaýa. Bar romantika şolmy?!

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ah Ýewropa wah Ýewropa

Ýewropa gidip gördüňmaý Jemşit?

Birem gaty gowy görýän bolsaň mentalitetini Ýewropaly gyza öýlenäýmeli ;)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha ha"

gürrüni başga yerak

gürrüni başga yerak çekmek nama gerek?
yewropalyny tanamak üçin hökman yewropa gitmelimi??
sen izrael barada yazanda; izrayele aylanyp gaydyp, sonra yazyanmy?
aslynda bolsa; barde bayramyn "yewropaly" diyip aytjak bolyan erkegini göz önünde tutup "yewropalyn" duruşy gowy diyjegimdi.

Gerek bolsa...

Gerek bolsa çagan dötinin mokuny hem yuwaryn, elbette pampers almagy yatdan chykaran bolsam... yöne huday saklasyn, uly adamlankydanam porsy bolyandyr .oky çaganyn!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Kartoşka

Ey siza biljekdal yöne menin kakam hiç wagt ejeme kartoşka dograşmandy.eger ejem yaramasa onda özü nahar bişiryadi. yöne özi edyadi , kartoşkada etem dograşanokdy.adam belki öylenenson üytgar öylenmaka çürt- kesik garşy çykyan zatlayryny eder ayaly üçin. belki dogry hem kan göryas. ay bizema öylenip gördük. yöne ayalyma kartoşka dograşanyma yadyma düşenok.

P.S Nabileyinda menem şeyle mowzuga jogap yazyan bolsam menem üytgeyan öydyan

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: ""...uytgeyan oytyan" )))"

Yo mesele men uchinem

Yo mesele men uchinem churt-kesik. Yone dashary yurtda kan bolsan, olar gunde-gunasha sorayalar, jedel edyaler shu temada. Ilki ors gyz kursdashlarym kan sorayady, bile laboratoriyada ishleyanlerem. Onson jedel edyadiler, indi amerikanlar. Ynanoklar :D
Ay onson yashlaryn pikirini bilesim geldi. Yogsa men uchinem bu sorag retoriki, yagny jogaby belli :)

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

dun bizde-de chykdy shu

dun bizde-de chykdy shu mesele(turklen arasynda), bir oglanyn halaşyany sorapdyr "eger ikimizem işden gelsek agşam sen mana kuhyada kömek edersina diyip" olam, men ejema beydenokdy menem etjek dal diyipdir, mena hayran galdym(telpek goydym))))

kartoşkany kim iýýär?

kartoşkany kim iýýär diňe aýallar iýýän bolsa onda özleri dograr. eger menem iýjek bolsam elimem boş bolsa seredip oturmak ynsapsyzlyk bolaýmasa.

hany jennet ENEleriň aýagynyň aşagyndadyr diýip bir söz bardy ýa kartoşka dograýan wagtlary olar Ene dälmi!?

"Jennet enelerin

"Jennet enelerin ayagynyn asagyndadyr" diylen soz bilen, "Jennet ayalyn ayagynyn asagyndadyr" diyilmeginin arasynda guryan analogian yalnysh ! Erkek name "dine men iyyan bolsam, onda yeke ozum gazanardym" diyip, ayaly ishlemeyan bolsa ona nahar iydirenok, eshik geydirenokmy ?? "Ynsapsyzlyk" yaly kesgitlemeler bolsa her adamyn ynsabyna gora karar berjek zady, senin gelip oz standartlaryny, hich hili duypli argumentsiz umumylashdyrjak bolmagyn yalnysh ! Komekleshyarmi, sagbolsun aytsyn ayaly, komekleshenokmy, "jany sag bolsun, iyse-de bolyar" diysin we oz ishi bilenjik bolubersin, artyan zady kartoshka, oban chetindaki guyudan kuyzelap 8 gezek suw getirmek dal !

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "guyudan kuyzelap 8 gezek suw getirmek ucin"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hm...mende sheyle sorag yuze

hm...mende sheyle sorag yuze chykdy-da:
onda siz ayyallaryngyzy eneleringizi soyushingiz yaly soyup bilengzokmy?
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Yok !!! Ene-ata soygusi

Yok !!!

Ene-ata soygusi uytgeshik soygi, menin uchina gyz-gelin soygusinden esse-esse
yokarda we pak/arassa, minnet'siz we sagbolsun/hormat duygylary bilen
doly soygi!
Ayallar ol soyguni chagalarynda gorup bilerler, arlerinde dal !

hm...plan diyip oturjak dal,

hm...plan diyip oturjak dal, sizingki dogrydyr...galanynam durmush gorkezerda...
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Umuman durmush'da 2 adamyn

Umuman durmush'da 2 adamyn arasyna chop dushuryan yagdaylaryn in bashlarynda, biri-birinden sana berip bilmejek zadyny garashmak gelyarmika diyyan. Senem adamyndan "meni ejesini soyushi yaly soyup bilermika ?!" diyip, seyle soygi bilen soymegini garassan, onda hokman aranyzda shu mowzuga degisli problemalar dorar. Birgiden gelin bar innirdileri bilen arinin gulak petini iyip, ejesinden, gyz doganlaryndan sowadyp, erkegi 2 odun ortasynda galdyryp yoren. Dusunaymelida eje-dogan soygusinin ayry, ayal soygusinin duybinden ayrydygyna, shonda-da gabanmasyz adamlara garsy gabanyshyp, "ona kop uns beryan" diyiship...

Men bu soragy soranym edil

Men bu soragy soranym edil ozuming beyle soyga garshyan ya plan plan uchin dal-de yone goren wakalarymdan diyyan, mysal uchin kabir yagdaylar bolyar ene-ata bilen gyz ya-da oglanyng arasynda saylamaly bolyar, shonda kabir oglanlar ejesine kakasyna garshy gidyar ya-da, gyzlar ejelerini dingleman gachyp baryarlar, shondan soradym,emma kan bir goldap duramok.
ozume gezek yetse men name uchin ozum edip bilmejek zadymy garshymdakydan talap edeyin?!
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Maladis !"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

In sonky sozlemin aslynda

In sonky sozlemin aslynda kop problema 1 sozlem bilen jogap beryar. Bashgacha aytsan: Ody ozune bas, otmese keseka !
Gachyp gitmek meselesi biraz uytgeshigrak. Gyzyn ene-atasy gyzlaryna sala salman, ony belki baylygyna, ya-da shan-shohratyna gora saylan, nabelli adamylaryna cykarjak bolsalar, t.e. gyzyn razychylygy bolman chykarjak bolsalar, onda gachsa-da ayip goremok mena. Artygyn Aynany alyp gachysy yaly 1 zat bolsa, gachybersin :D Yone erkek gudachylyga gelman, gyz hem ene-atasynyn razymy-dalmidigini bilman, eger bermek islemeyan bolsalar olaryn argumentlerine gulak asman, ustlerini depelap gachsa, onda gaty ayip. Garaz, Ene-atanyn pikirini aytma mumkinchiligi hokman berilaymeli, we duygylaryn bilen dalde, kellan bilen pikir edip, olaryn argumentlerini analizlemeli, son shona gora razy etjek bolmaly we etc...Garaz, 1-2 gunde bolyan zat dal, garashyp gormeli pikirlerini uytgetmezlermika diyip we etc.

Dogrujamy aýdaýyn türkmen

Dogrujamy aýdaýyn türkmen ýaşlary(menem siziň biriňiz) siziň pikirleriňize sarpa goýýan. Tüweleme. Allajan yzyny getirsin. Sebäbi şu taýda gozgalýan temalar ýönekeý däl meň pikirimçe. Her bir adamyň durmuşa seredişi(standpoint) bar. Bu ýazgyny doly okap bilmedim ýöne şu aşakda Belle bn Mergeniň arasyndaky gürrüňleri okadym. Telpekler bn ölçärdan kän aýdýan zatlary(pikirleri). Şeýle ýaşlarymyz köpelse durmuşumuzam gowulaşar. Tutanýerli, salyhatly, edepli, alçak göwünli we ş.m. Berekella dowam ediň.

PC: Menem bir agza welin köpden bäri saýta girip bilemmok. Özümiz edip bilmesegem edýänleri alkyşlaýyn diýdim. Hemmämiziň maksadymyz watanymyza peýdaly nesil bolup ýetişmek dälmi eýsem?

dine kartoşka artmak dal;

dine kartoşka artmak dal; tüwi hem arassalaşjak.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahah :D"

namesi erbeday... gerekli

namesi erbeday... gerekli yerinde sen ona komek edersin, bashga bir gun ol sana...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Mc'Donalds artylanja

Mc'Donalds artylanja kesilenje kartoşkada satyandyr - ullakan problema etyan maşgalalaryn dykkatyna:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Bayram Mc'Donalds-da

Bayram Mc'Donalds-da kartoşka dograyan bolup işlar welin yöne ayalyna kartoşka dograşmaz:D

ps: stv-daki "yeşil elma" programmasyny alyp baryan aşpez oglan öyümde nahar bişiremok diyipdi, içeri işler ayry daşary işler ayry diyipdi

Gaty gowy yazypsyn!

Gaty gowy yazypsyn! Berekella! :D
dogry aydyan, Bayram sheyder shol :D
ps: telpegim yok :(

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • maxatt 5 telpek goyyar we yazyar: "ilkinji telpegin gadry))"

yadyma düşen wagty menem

yadyma düşen wagty menem bir degişme yazayyn.. garaz bir yany öylenen kir yuwup otyr diyya.. ony gören dosty gen galyp sorayar..
- ey öylenengsonam öz eşiklerini özün yuwyanmay?
- yo -lay.. ayalymyn eşikleri..:D
diyip jogap beryar diyya.. hmmmm.. emma men pikirimçe öyde nobatçylyk goymaly..:D her kim yagdayyna göra edibersin..

yaman guldumay kop

yaman guldumay kop sagbol;D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "ohoo... gulayipdir...:)"