Nabucco we Putin

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýaňja bir žurnalist - "Gazy başga ýollardan alsak nähili bolar" diýip sorady.

Putin bolsa - "Alyjy bilen satyjy bar bolsa arkaýyn Nabucco turbasyny (Hazar deňiziň aşagyndan) geçirip bilerler, biz goşulmarys, päsgelem bermeris" diýdi.

Şol press konfrensiýa Ukrainadan Ýewropa gidýän gaz turbasynyň ýapylmagy sebäpli berildi... Indi Ýewropa her ýyl gazyň kesilmeginden bizar bolupdyr.

Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa geçen ýylyň aýagynda Germaniýa, Awstriýa gitdi. Soň Türkler bilen Azeriler gelip gitdi. Soň bolsa Bolgariýanyň prezidenti. Angliýadan bir prins geldi, Ýewropadanam bir komissiýa gelip gitdi...

Türkmen gazetlerde soňky günlerde "Diwersifikasiýa" diýip hergün ýazýalar. Ýöne göni "Nabucco" diýip entek aýdanoklar.

Meň pikrimçe Orsýetden çekinip durmaly däl. Aý ýöne hökümet adamlary hemişede seresap hereket edýäler. Göni aýtmasalaram manysy şol bolmaly.

Men Nabuccony goldaýan. Siz?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

menem goldayan.. ynamdar

menem goldayan..
ynamdar boljaga menzeyar
pul tolemekde problema cykarmazlar...kopusi bay dowletler
onsonam hyzmatdaşlykda yewropa Türkmenistany goldarmyka diyyan..
yewropa döwletlerine şertnamaly student ugradyp başlarlar.
yone proekt üçin pul koprak gerek bolar..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Nabucco

Hazir Yewropa Orsyetden başga alternatiwa gözleya. Hazirlikçe Nabucco Yewropanyn Eger Orsyede Garaşly Bolmak İslemeyan Bolsa (Energiya Tarapyndan.)Yekece Alterntaviasy Yaly durya. Yöne Edil Menin öz pikirima Nabucco Orsyede Alternativa dal yewropa üçin. Sebabi Nabucco proyektine giryan ülkelerin köpüsi orsyedin gaolstynda duryalar. Yene de Şol bir zatmyka diyyan

Orsyet on Nabucco proyektine

Orsyet on Nabucco proyektine Hazar denzinin howpsuzlygy yali zatlar bilen garsi cikyadi. Indi birden beyle diyyan bolsa onun sebabi yasulynyn Putina Pri-Kaspiyski-ni sowgat bermegimika diyyan. Onda da su project kan bir boljaga menzanok. Eger bolaysa, Orsyet onun tamamlanmagini uzatmak ucin kop zat edermika diyyan.