Amerikadaky hezil durmuş barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Her kim biziň ýurdymyzda özüçe dünýäni göz öňüne getirýär. Muňa elbetde kinolaram täsir edýär, TW we beýleki habar beriş serişdelerem. Şolara seretseň, Amerikada ýaşamak hezil ýaly. "Home alone"="Odin doma"="Öýde ýeke" ýaly kinodaky ýaly çagalar uly we baý öýlerde, şokoladlarda ýüzüp ýaşaýalar. Her kimiň puly kän we ş. m.

Onsoň gelip Amerikany görýäň, 5-10 gün "beh, hakykatdanam şeýle ekeni" diýýäň. Sebäbi görýäniň Uniwersitediň kampusy. Soň bolsa düşünip başlaýaň... Uniwersitediň kampusynda baý professorlar bar, baýlaryň çagalary okaýar, köplenç. Onsoň töwerek daşyň garyplyk ýagdaýy kän görünmeýändigi belli bolýar. Soň bir görýäň bir topar işsiz, garyp, zordan ýetinýän... Amerikanyň içinde iň bir kyn ýagdaýlarda bolan maşgalalar we adamlar bar. Erbet ýeri, garyp güniň, kyn güniň, saňa goltgy bolýan il-gün, dost-ýar, dogan-garyndaş ýaly pikirler bu jemgyýetde kän ýok. Ýeke özüň, bärde indiwidualizm bar. Onsoň pikir edýäň, "garyp bolsaň, hiç ýerde-de gowy däl ekeni...".
Kemine şahyryň aýdyşy ýaly, "garyplyk öldürmez, öldürmese-de güldürmez". Garyp bolsaň, dogan-garyndaşyňam göz ýaşyňy bir gün süpürýä, ertirki gün bisan bolup gidýäň... Özüňi satmaly, ýa jenaýatlara girmeli...

Allanyň berenine näçe şükür etsegem az. Garyp bolsaň, dogry-düzüw ýaşamak şeýle kyn. Onsoň bolsa, biz, ýa has dogrusy men, öz oturan ýerimde moral-ahlaky taýdan käbir garyplaryň edenini analiz eden bolýan. Özüm ýerinde bolsam näderdim?! Oňly bolarmydym?!

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Oran yerlikli pikirler.."
  • rustem149 5 telpek goyyar we yazyar: "Minnettar!!!!! Düşünjeleriniz üçin!!!!!"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "herkimin pikir etmesi gerekli zat:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Baýram dost, nirede

Baýram dost, nirede ýaşasaň hem jemgyýetiň dürli ýagdaýdaky adamlary barada oýlanyp olaryň ýagdaýy barada pikir ýöredýäniň we diňe bir pikir ýöretmän, men olaryň ýerinde bolsam näderdim diýen akylly adamlaryň berýän soraglaryny berýändigiň we analiz edýändigiň asylly bir kişiniň edýän işi!
Elbetde köp adamlar Amerikada ýada başga ösen döwletlerde garyplyk ýada maddy kynçylyk çekýänler ýokdur diýip düşünýärler, emma gelip ýaşaýan adamlar bolsa bu taýda hem her bir jemgyýetde bolýan problemalaryň bardygyna düşünýär.
Aýdyşyň ýaly garyp bolup ýaşamak eňil zat däl, bu barada dana adamlaryň aýdan ine şeýle sözleri hem bar: "Eý Hudaýym, seni äsgermezlik etmezligim üçin maňa çakdan aşa baýlyk-da berme, ogurlyk-da edip saňa garşy günä etmezligim üçin bolsa meni garyp hem etme. Gündelik ryskymy ýetirseň bolany..."
hormat sylag bilen,
diplomat