Gokdepe, Skobelew we masonlar

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Käbir maglumatlara görä 19-njy asyryň ikinji ýarymyna çenli orslaryň patyşa maşgalasy gowy edip zaýalanypdyr, hapa işler bilen meşgul bolypdyrlar *Akunin*. Köpsi Fransiýa bilen ýakyn aragatnaşyk gurup masonlyga goşulypdyr.

Milletiň içinde hem nigilizm (ymansyzlyk) *Dostoýewski*, soň bolshewizme geçip giden keseli ýaýrapdyr. Bularyň barsy, Fransuz rewolýusiýasyndan soň Fransiýany bir pikir merkezi diýyip kabul etmeklerinden *Gertsen* başlapdyr elbetde.

Skobelew hem Welikiý Wostok atly, Fransiýa kökli bir mason guppasyna degişli bolupdyr. Asyl ol şol gizli komitetlara degişli bolup Türklere garşy hem kän urşypdyr. Diýmek Yslam dinini hem ýigrenendir.

Gökdepe söweşinden soň 1 ýyl hem geçmäkä bir prostitutka bilen (bagyşlarsyňyz, ýöne masonda) ýatyrka ýüregi durup ölüpdir (lib.ru/NEWPROZA/YAKOWLEW_L/list.txt_Piece40.01).

Indi meň diýjek bolýanym: Arap milletlerine garşy nähili wahhabizmi ulanan bolsalar, Türki milletlerine garşy hem masonlygy ulanmagy saýlan bolmaly olar. Asyl kökünde orslaryň gelmeginde bar ekeni şol dinsyzlyk keseli. Ýöne-möne nebit-gaz, ýer üçin gelmändirler...

Haýyş!!! Orsýediň taryhyny gowy bilmeýän bolsaňyz komment ýazmaň. Flood etmäň. Täzeden taryhy düşündirmäne wagtym ýok. Siz meni tanamazsoň "Aý sen zat bileňok" diýip göýberýäňiz. Kommentiňizde bolsa tolk ýok.

Men esasy siziň üçin däl, nahili.wordpress.com blogymyň Türkmen okyjylary üçin ýazýan.

Arzyhal
Fransuz rewolýusiýasy - 1789
Ors-Türk urşlary 1877—1878
Gökdepe urşy - 1881
Birinji Jahan urşy - 1914-1918

Postyň maksady
1. Skobelew mason bolypdyr.
2. Türklere garşy hem urşypdyr.
3. Yslam dinine garşy urşypdyr.
4. Gökdepede hem orsýediň geljegi üçin dälde, masonlyk üçin söweşipdir.
5. Diýmek Prawoslawlary kän günäkär görmeli däl. Esasy duşmanymyz ateistler... Öňem şeýle, indem şeýle.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Aý nebit-gaz, Impreriýa

Aý nebit-gaz, Impreriýa gurmak, giňemek, koloniýa edip ulanmak hemmesi materialist pikirler we dinsizlik bilen gaty bagly bu zatlar. Seň aýdanlaryň taryhy faktmy biljek däl, emma Ýewropanyň özi hem ol döwürler söweş içindedi. Özem musulmanlara garşy däl... Şoň üçin seň teoriýalaryň ejizräk gelýä.
Sen birinji jahan urşy töwereginden söz edýäňä, bütin Ýewropa biri-biri bilen söweşýärdi...
Onsoňam seň bu ýazgyňda milletparazlyk ysy bar. Eger sahypamyzda rus gatanjy bolan agza bolsa, gaty görer. Skobelewiň prostitutka bilen ýatanda öleni hem asyl faktmy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Болмагы ахмал!!

Скобелевин сонкы деминде айдан зады дийип "гокдепеде олдурен онча адамына гынанянмы?"(бу сорагда бир сан берйарлер велин долы ядыма душмансон язмадым) дийип соралан сорага - "шол олдурен адамларымын 10 эссе коп болманына гынанян" дийипдир диййарлер.
Шонун догрулыгы нахилай?
Тарыхы говжа билйанлер язсынла!!!!

bu 8.klaslaryn taryh

bu 8.klaslaryn taryh kitabynda yazyan bolmaly.menem okadym.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Skobelew kim bilen yatyrdy?

Fransuz rewolýusiýasy - 1789
Ors-Türk urşlary 1877—1878
Gökdepe urşy - 1881
Birinji Jahan urşy - 1914-1918

Gökdepe diýenimden ýöne milletparalyk diýip ýykýalar. Meň millet bilen işim ýok. Men ateizmiň nähili ýollar bilen ýaýranyny yzarlaýan. Yogsa Prawoslaw orslary gowy görýän.

Men patyşa maşgalasynyň hem gowy zaýalanypdyr diýjek bolýan. Skobelew hem. Ýagny bize Orslardan beter, Orsýetdäki dinsyzlar kän azar beripdir diýjek bolýan. Ýagny masonlar we nigilistler.

Skobelewiň bir heleý bilen ýatanyny bolsa Google'da (скобелев смерть проститутка) milýon ýerde çykýar: позорная смерть самого Скобелева под розгами немецких проституток (lib.ru/NEWPROZA/YAKOWLEW_L/list.txt_Piece40.01)

Şo döwür Moskwanyň hemmesi eşdipdir.

Ol ýöne meniň üçin möhüm däl. Mason bolanlygy möhüm...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Dogry aýtdyň, dinsizler dünýä eýe boljak bolup elinde baryny edipdirler we edýärler hem!"

"Perman" shu kitap shol

"Perman" shu kitap shol barada bir wagt okapdym oran gyzykly

Aryň öýjüji

Çuň temalara giripsinizow!

Talyp, talyplygyň çyn bolýan bolsa,
Oka, öwren, soňra amal edip git!
Talyplyk ýazgydyň çyn bolýan bolsa,
Kämillikden gowja ýüküň tutup git!

Çüň däl aslynda

Aslynda çüň tema däl, taryhyň aýdylmaýan we gizlenýän zatlardyndan gorkman aýtmak.

Gökdepe temasy bilgeşleýin gizlenýär. Men bolsa maglumat gözleýän. Bilýän zadyňyz bar bolsa aýdaýyň.

Nigilistler mason bolsa, diýmek bolşewiklerem mason. Bolşewiklerem mason bolsa diýmek... Özüň pikir edip göräý yzyny...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Natdingay

"Nigilistler mason bolsa, diýmek bolşewiklerem mason. Bolşewiklerem mason bolsa diýmek... "

Name baglanshygy bar??????

Name zat diginy bir bilyangmay masonlang.Hemme zady sholang ustune atayyalar, gyzykly hem uns chekya diyip.(Gorseng Turkiyede okayansyng,azyrak gazet oka)

Ýalňyşdyň...

Türkiýede hiç wagt okap göremok.

Komunistleriň we bolşewikleriň kökünde masonlaryň bardygyny orslaryň özi ýazýar. Meselem Dostoýewskiniň "Бесы" kitabynda anyk görkezilipdir. Akuniniň "Последний из романов" kitabynda bolsa patyşa maşgalaynyň hem zaýalanyny gowy görkezipdir.

Indi çeper edebiýatda okap, şoňa görä düzýäň diýseň ýene ýalňyşarsyň. Taryhy kitaplar hem şolary tassyklaýar. Meselem Gertseniň "Былое" we "Кто виноват" eserlerini okap göräý.

Birem men masonlary gaty bir güýçli göremok, bolşyndan beter güýçli görkezen bolýarlar. Bu temanyň maksady başgalaý, bulaşdyryp geçdiler ýöne...

1. Skobelew mason bolypdyr.
2. Türklere garşy hem urşypdyr.
3. Yslam dinine garşy urşypdyr.
4. Gökdepede hem orsýediň geljegi üçin dälde masonlyk üçin söweşipdir.
5. Diýmek Prawoslawlary kän günäkär görmeli däl. Esasy duşmanymyz ateistler... Öňem şeýle, indem şeýle.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Şu duşman görmek meselesi

Şu duşman görmek meselesi nähilikä?! Ýagny sen musulman bolsaň, başga birini duşman görmeli dälmikä diýýän. Bilýän, ateistleriň köpüsinde din duşmanlygy bar, ýöne ynanýanlar olara gynanmaly. Şoň ýaly dälmi dinde?

Gynansagam Skobelew ýaly haramzada dünýäde kän ýaşap geçipdir. Olar "uruş wagty hemme zat ulansa bolýar" pikiri bilen, bir topar zat edýäler.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Duşmanlyk

Ateistleriňem herhili görnüşi bar. Bize duşmanlyk etmeýänlere elbetde duşmanlyk etmek gerek däl.

Ýöne dünýädäki we Türkmenistandaky köp problemanyň imansyzlykdan çykýanam açykmyka diýýän.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Bu dogrudyr welin, biziň

Bu dogrudyr welin, biziň nyşanamyzda bolsa-bolsa şol imansyzlygy aýyrmak bolmaly, imansyzlary däl.
Muny başarýan bar, menä başarýanlara telpek goýýan. Bir adamy üýtgetmek kyn, a käbir ägirtler bir däl, müňlerçe adamy üýtgetýäler...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Bir adamy üýtgetmek kyn üçin! Berekella!"

Bolaýdy :)

Ikimizem deň pikir edýän ekenik. Telpegim bolsa beredim soňky kommentiňe!

Gökdepe sözi jadylymy nämemi; men aslynda hiç kim bilen urşmak niýetim ýok.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • SA 5 telpek goyyar we yazyar: "Nahili..Hosh Geldin! ;)"

Hoş tapdyk!

Salam SA,

Şeýdip goldamasaňyz bärde okyjy kän ekeni. Indikide hasam üns berip ýazmaly boljak :)

Siziň arkaňyz bilen tapdyk şu sahypany! Sag bol!!! Gowy ýer ekeni!


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

"Ateistler

"Ateistler duşmanymyz"myş.
Name üçin duşman hasap edyan? Yaman zat edendikleri üçin? hemme ateistler yamanmy? Yok. Diymek onda sen ateistlere dal-de, yaman ateistlere, hatda "yaman adamlara" garşy bolmaly. Name "yaman musulman" azmy? Git Saudi Arabystanda, Eyranda bolyan zatlara garşy bol. "men musulman" diyip, musulman yaly hereket edmeyanler azmy? Taryhdan kiçijek, namedigi belli bolmayan Skobelow diyip, hemme ateistleri, sowet yurdy, we şondaky adamlary yaman edip goymagyn yalnyş. Ateistlerem onda Bin Ladini mysal görkezip, (sebabi Bin ladin özüçe, musulmanlyk üçin uruşyar, ölse jennede gitjegine ynanyar we ş.m.) "musulmanlara garşy uruşylmaly" sebap görkezseler dogry bolarmy?
Mason diyip menin bilşime göra; yewrey bolup dogylmadyk, emma yewreylerin düşünjeleri bilen gidyanlere diyilyardi. Yagny yewreylik bilen baglanyşykly bir zat. olar "dinsiz" adam dal.
Adamlaryn milletine, renkine, dinine, gyzmy-oglanlygyna seredip, baha bermeli dal. Adamyn adamkarçiligine, gowymy-onatlygyna seret onarsan.

sen bilen ylalaşyan:
1. Skobolew yaman adam.
2. Proslawlar günakar dal. ( 1 asyr önünçaki zat üçin, hazirki nesili günakar görüp bolarmay?)

Jan dogan!

Quote:

Ateistleriňem herhili görnüşi bar. Bize duşmanlyk etmeýänlere elbetde duşmanlyk etmek gerek däl.

Ýazdyma ýokarda!

Näme indi maňa duşmanlyk edenem gujaklap ýanymda otyrdaýynmaý?

Birem men Türkmen, şol urşda garyndaşlarymam öldürilen, indi men Gökdepe sözüni diýmänede hakym ýokmaý? Ikinjidenem men Türkmen, bolmanam imandan uzagrak galanlary gowy görüp durman.

Men birileri bilen urşalyň diýemoga hiçkime. Nireden tapýaňyzaý?

Hawa men ateizmi halamok. Maňa degmeýän ateistler bilen işim ýok. Bärde pikir ýöreýär, böküp "kiyaaa-aa" diýýän ýok.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

umuman komunism bir

umuman komunism bir dinsizlik adyna gurulan systema yone masonlugun munun ichinde bardigini hich pikir etmandim.Men bosh bolan vagtim bolanda Judaism and freemasons barada blog achayiin diyip yordum emma bu ondanda gowy tema. men ilki gokdepe urshy barada kabir soraglar bn bashlajak sonam oz bilyanje zatlarimi yazmakchi. men dushunemok name uchin bizde taryhda orslara garshy dine gokdepede urush berildi diyilyar. name hich yerde urush bermandirlermi. mary yada ilki krasnavodska gelenlerinde hich urush bolmandirmi ve hamana orslar tutush turkmenistani 1881 basip alan yali edyarler. men birnache yerlerde okadim 1884 kabir yerlerde 1886 diyip gechyar.ay gisgacha bu temada biraz bilesim gelyar...
geleli masonlara olar ilki bn yevropada business associations'i goramak niyeti bn gurnalandigini okapdim hatda men bn ishleshyan ayalin mashgalasi tutushlayin masonlar ve ozleri katolik. diymek ilki gurnalan yagdayinda dinsizlik yada belli bir din arkali gurnalmandir. bu son sonlar yewreyler tarapindan eye cikilipdir ve indem kop yerde yewreyler bn masonlarin edyan zatlari bir bolup gorunyar. aslinda aralarinda azda bolsa tapawutlar bar. meselem turkiyadaki masonlarin hemmesinin yewrey bolmadigi belli ya bolmasa fransiyada masonlarin arasinda katolik bolanlar bar.

men heniz bare dowam etmekchi shu mahal yanimda iki gun mundan ozal okan thesis yok shol thesis esasinda gokdepe urshi temasini dowam etdirmekchi.

aklar-gyzyllar

Skobelev masonmy biljek dal velin bilşiniz yaly ilki orsyedin özüne revolusiya bolyar ahyryn, aklar-gyzyllar yada dindarlar-dinsizler diysenem bolar belki, yagny belki ikisi hem bolup biler hem nebit-gaz üçin hemem din duşmançylygy bilen gelen bolup bilerler, belkem yönekey uryşyan halk revolyusia üçin edyan diyip yörka başyndaky adamlar nahili oyunlar oynayandyrlar, skobelew hakynda bilyan bir zadym bar, doly bilemok nirde okanymy yöne skobelewin türkmenleri gaty yigrenyandigini görkezyan bir sözi bar "tekeler yer şarynda bir gara tegmilt ol garany pozmaly"

Quote:

Quote:

men dushunemok name uchin bizde taryhda orslara garshy dine gokdepede urush berildi diyilyar. name hich yerde urush bermandirlermi. mary yada ilki krasnavodska gelenlerinde hich urush bolmandirmi ve hamana orslar tutush turkmenistani 1881 basip alan yali edyarler.

Gaty dogry belläpsiň. Birtopar ýerde garşylyk görkezilipdir. Gan döküşigem Gökdepedäki ýaly. Maňa bir oglan Daşoguzda bolan bir urşy aýdyp beripdi...

Elbetde hemmesini bilmeli we öwrenmeli. Täzeden agtaryp faktlary ýüze çykarmaly. Bularam biz edäýmesek başga hiç kim etmez. Öňkilerä näme, döwlet edaralaryndada orsça gepleşen bolup utanonoklaram. Ors döwri mesge arzandy diýip otyrlar entegem. Mesge bilen ar-namys satyn alynýan ýaly.

Eger bilýän bolsaňyz, gaýrat edip ýazyň...

----------

Indi masonlar barada:

1. Masonlaryň derejeleri bardyr
2. Aşakky derejeleri herhili dinden bolyp bilýär (dogry belläpsiňiz)
3. Ýokarky derejeleri köne Müsürden gelýän batyl ynançlaryny dowam edýärler. Şeýtana çokunýarlar (geçi şeklinde)
4. Ýokarky derejeleri (grand masterler we beýlekiler) kiçileri öz kirli planlarynda ulanýarlar. Aşakdaklaryň habaram ýok köpsünden. Meselem Rotary klublary. Biziň Petronas uniwersitetde Rotaract diýip ýaş masonlaryň kluby hem bardy.

Masonlaryň dinsyzlyk we komunizm bilen nähili baglanyşygy bar? (Orslaryň öz saýtlaryndan)

Quote:

zaistinu.ru/articles/?aid=84

125. Духовной матерью коммунизма и интернационализма, опять-таки является масонство. К. Маркс и Энгельс были одними. из самых активных организаторов-практиков тайных союзов, руководимых масонами и ставивших себе целью широкую пропаганду и словом и делом идей "Коммунистического Манифеста".

Уже в 1849 году немецкий масонский журнал "Латомия" приветствовал зарождение нового масонского идейного детища — социализма: "Мы, писал он, не можем не приветствовать и не поддерживать социализма, как великолепного сотрудника масонства в облагораживании человечества и в стремлении к улучшению его благополучия (№ от 12 июля 1849 года, стр. 237).

129. "Масонство, подготовившее политическую революцию 1789 года, писал масонский журнал "Акация" (1903, 1, 163), должно теперь подготовить социалистическую... Масоны обязаны идти рука об руку с пролетариатом. На стороне первых интеллектуальные силы и творческие способности, у вторых — численное превосходство и разрушительные средства. Единение их осуществит социалистическую революцию".

Başga linkler:
works.tarefer.ru/33/100726/index.html
bitwa.ru/?post=15&d=8

Bu zatlary özüňden tapýaň diýseňiz gaty görübem durjak däl. Menä öz okan birtopar kitabyma ynanýan, özem şo döwür ýaşan ors klassiklerden. Herkimiň öz pikiri...

Ýöne totyguş ýaly bolup başgalaryň dinsyz pikirlerini gaýtalaýanlaram gaty akylly göremok. Belkem sizi ulanýandyrlar? Adam bir okap, gözläp görmelimikä diýýän birinji.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

düşündürseniz

men kabir yerlere düşünmedim. o nahili araplara garşy wahhbiligi ulanyalar?.Wahhabilik saud arabystanda çıkan bir akym dalmi name. o nadip araplara garşy araplaryn çykaran zady ulanylyaray.İkincisi name siz masonlary ateist diyip bilyanizmi. birinji dereceden mason bolmak üçin yagny masonluga girmek üçin üç esasy dinden birisine ynanyan bolmaly. yogsam mason bolup bilşmersin.goy Skobelev Mason bolsun. A lomakin name di.emirler. ak Patyşadan gelenokdymy name? onda ol hem masondy.yada men bilemok mana düşündürseniz onat bolardy

ваххабилик!!

эйранда чыкяр. Гуружусы Мухаммед ибн АБДУЛВАХХАБ.

wahhabilik

o nahili eyranda çıkyaray . saud arabystanynyn gurujusy 2 adam. el suud ve abdulwahhab. ve ol ikisinin bile namaz kykan metjidi arabystanda goralyp saklanyar. sen yalnyşyan dost .anyk maglumat görkezip biljekmi men özüminkini subut edip biljek

Сенинки догы экен.

мен ялнышыпдырын. Агшам китаба серетдим велин Басрадакам(ыракдабир ер, арабыстана якын) дийип башлаяр экен.

Wahhabiligiň köki

Wahhabiligi Iňlisleriň içalysy çykarýar: http://www.ummah.net/Al_adaab/British_Spy_Hempher.html

"Confessions of a British Spy" adly kitap eýýäm köp dile terjime edilipdirem. Iňlisçe, Rusça ýa-da Türkçe tapyp bolarmyka diýýän.

Ýöne mowzuk ýene başga tarapa sowulýar...

Bärde ors halkynyň şol döwürdäki bulaşyklygy hakynda gürrüň gidýär. Bir tarapdan masonlar, bir tarapdan nigilistler we ateistler... Haýyş: Dostoýewskiniň "Besy" we Tolstoýyň "Woskreseniýe" kitaplaryny okap göräýiň.

Indi konkretno: Maňa görä Gökdepedäki urşyň şeýle agyr bolmagy, Türkmenleriň Yslam dini ugrunda gahryman gaýduwsyzlygyndan we Skobelewiň mason bolmagyndan... Birem ors soldatlarynyň Prawoslaw hristiýanlykdan çekilmegi (şol nigilizm, ateizm pikirleriniň ýaýramagy sebäpli).

Hemme batyllyk we imansyzlyk şeýtandan gelenokmy näme? Adyna näme dakaňda näme? Hä masonlykmyş, hä kommunizmmyş.

Gaýduwsyzlygam hemme gowy zatlar ýaly imandan gelenokmy näme?

Iman we ateizmiň urşy bolýada onda.

Şu blog postynyň mowzugam şol...

Men çynymy aýtsam; Skobelew gelipdir, rehimsiz gyrypdyr gürrüňlerinden bizar boldym. Bolmanam şeýtana çokunyp ýören haramzada biziňki ýaly imanly (1881) millet bilen söweşse gitjek ýeri ýok.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Ylmy iş

Çynymy aýtsam nädip etjegimi bilemok welin, şol Skobelew hakynda, we mason bolanlygy hakynda kitaphanalardan we arhiwlerden dokumentler tapylsa gowy bolardy.

Meniň üçinä hemme zat anyk şu meselede, ýöne ylmy iş bolsa gowy bolardy.

Aý ýöne biz nirede, Orsýediň arhiwleri nirede...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

хава!

менем туркчесини окадым.

aslinda turkmensitan basilip

aslinda turkmensitan basilip alnandan son ilki orslarin politikasi turkmenleri ruslashdirmak ve hristiyanlashdirmak bolupdir ve hatta ilki ors mekdeplerini achan mahallari turkmenler oz chagalarini ibermandirler son sonlar yuwash yuwashdan iberip bashlapdirlar.munun arka plani bolsa ilki mekdebe turkmen chagalarini alip onam orslarin kontrolunda saklap sonam medrese ve metjitlerde okayanlarida garalamak niyeti bn shu plani chizyarlar emma ilki basha barmayar.Munum esasi planini cizan egyptde ve kazanda okan misyoner Nikolay Ilminisky. ve shol dowurlerde rus patishaliginin bilim ministri Graf D.A. Tols bolup olda bu pikire goldaw beryar ve Ilminisky'ye komekchi bolyar diysemde boljak.

1898 de II nikolay yagny patysha karara gol chekyar ve mundan beylak asil dil ors dili bolmali diyip. Elbette bu o diyen ansat dushmeyar sebabi basilip alnan dine turkmen topraklari dal eysem tutush arta azia bar olarda biz yali bir dili gurleyar bir elipbiyi ulanyarlardi. sheyle bolanson orslar her millete bir elipbiy doredyar, shondada turkmenler diysen garshy cikyarlar emma uzak chidap bilmeyarler kabul etmeli bolyarlar, islemaynler bolsa eyrana yada owganistana gachip gitmeli bolyarlar hatta eyranda henizem sapaklar ozalki medreselrde okaldilshi yali okuwchilar yerde tegelenip oturyarlarmish mugallymda ortada dik duran yerinde sapak beryarmish.

turkmenistanda ilkinji

turkmenistanda ilkinji elipbiy uytgedilenson ruslara yerli orscha bilen halk gerek bolyar bu elbette orslarin ozune turkmenche owrenmek ansat bolmanson olar yerli halki okatmaga bashlayarlar bularin arasinda ilimli bolup yetishenlerden turkmenistanin hazirki territoriyasini alip beren Gaygisiz Atabayev bar ya bolmasa onun egindeshi Nedirbay Ayatakov bar(bular hakindada bilyan zadimiz yok aslinda shular bizin neslimize hokman owredilmeli adamlar) emma bularin arasinda erbetleride bar meselem artikgul tekinskaya ve muhammedguli atabayev yalilarda sovet rejimine eye cikan bolup turkmen dap dessurlarini garalamakda iza galmandirlar.

yatladip gecheyin ilkinji elipbiy latin elipbiyi bolan emma osmanli imperiyasi dagap hazirki turkiye beyleki turkler bilen bir dil bolsun diyip latin elipbiyine gechilende muni anan komunism zorluk bn turki milletleri yenede zorlap kril elipbiyine gechiryarler emma bu gezek olar uchin kan kin dushmeyar sebabi ona chenli eyyam turkmenin onden giden nesilleri oldurilip azaldilan. sheylelik bn derrew bizler kril elipbiyine gechyas. ondan sonda turkmen halki kan bir ayak galdirmanida bilmeyar bu henizem dowam edyar. ilki komunism dinsizlik adin ilimli turkmenleri yere gomdi sonam 21 yillap totalitar system kul etdi indi indiler ayaga zordan galyar. shol sebapli bizler hak soramak namedigini bilman ulaldik indi indiler owrenyas.

Bir kitapda okapdym, I.

Bir kitapda okapdym, I. Jahan Urşunyn sebabi, Osmanly Döwletini yykmak eken. Germaniya we Angliya birbirine garşy yaly görünsede, ikisi arasynda bir plan gurulyar, "Osmanly Döwleti, Germaniyanyn eden b*kçulyklary sebapli I. Jahan Urşuna goşulmaly. Uruşda Osmanly Döwletinin bar güyji yok edilmeli." Ahli Yewropa döwletleri, (birbirine garşy söweşsede) Osmanlyny yykmak üçin bu gizlin planda rol alypdyrlar.

Bu dünyani önden bari gizlin organizaciayalan dolandyryandygyny herkim bilyar. Bularyn başynda yewreylerin bardygynam bilyaniz. Dünyan çar tarapynda olara hyzmat edyan adamlar bar, Türkmenistandada bar, Tanzanistandada bar.

Masonçylygyn Osmanly yaly musulman bir döwletde 1700-li yyllardan bari bardygyny bilyas. Masonluk Russiyadada önden bari yayran, mysal üçin Tolstoy, "Voyna i Mir" kitabyny yazmak üçin Masonlaryn arhivlerinden peydalanypdyr. Lenin Germaniyadaka Masonlardan goldaw alypdyr diyen teoriyalar bar. Gitlerinem bu "jenaplar"dandygy aydylyar...

Yöne siz bu zatlara ynanman, (belkide) bular prostoy geplerdir ;-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Ýok, muňa ynanyp biljek

Ýok, muňa ynanyp biljek däl. Näme, göni Osmanly Imperiýa toplanyp ataka etseler pytratmaýalarmy beýle maskirowka edip ýene 10 ýurt bilen urşan bolmak nämä gerek?!
Conspiracy theory'lere ýol berýän, emma bu gaty manysyz. Britaniýa, Fransiýa birem Orsýet bilen Germaniýa goşulsa, Osmanlynyň işi gutardygydyrda...
Birinji JAHAN urşynda ýitgiler MILLIONLARA bardy, beýle maskirowka kime peýdaly?! Onsoňam, birinji JAHAN urşuny başladan, öz pikirleri bilen, General Otto Fon Bismark dälmi, Germaniýany üstün kyljak bolup gaýrat eden?

Birinji jahan urşuny Orsýedem girýär, ýeňlip çykýar, bir topar adam we ekonomiki ýitgiler bilen. Oňa Ýaponiýada girýär, Orsýedi ýeňýär, Mançjuriýany alýar. Oňa Germaniýa, Awstro-Wengriýa, Fransiýa, Welikobritaniýa hem girýär. Bu uruşda himiki zäherli gazlar ulanylýar, esasanam Fransiýa-Germaniýa uruşlarynda. Nemesleriň gazlaryna garşy Fransuzlar protiwogaz ýasaýalar. Ilkinji tank ýasalýar britanlar. Uruş ýyllar boýy dowam edýär, Germaniýanyň doly kapitulýasiýasy bilen gutarýar.
Indi şularyň baram Osmanla garşymy? Ýok, ynanyp biljek däl. Elbetde Osmanla garşy planlaram bardyr içinde, emma birinji JAHAN urşy diňe Osmanly planynyň üstünde düzilen däl. Muny aýdýan türklerdir, dünýä taryhyndan bihabar...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

1897-nji yyl. Shweycariyada,

1897-nji yyl. Shweycariyada, 1-nji Sionist Yygnagy gechirilyar. Yygnagyn organizatory, sionizmyn gurujysy diyip hasap edilyan Theodor Herzl. Sho yygnakda: "Jenaplar, men size söz beryan, göni 50 yyl son, Palestinada yewreylerin bir yurdy gurular. Yöne unutman, bu yurdun gurulmagy, ony gurjak bolyanlan gayratlaryna baglydyr."

We aradan 50 yyl gechyar, I-njy Jahan Urşy, II-ji Jahan Urşy we encheme wakalar bolyar. 1948-de Israil gurulyar.

Bu dnyadaki zatlaryn önden bari planlanyp edilmedigini nireden bileli. Adamlaryn herhili nejis planlary bar, islanlerini edip yörler ana. Sonky planlaram bu global ekonomiki krizis bolaymasa diyip pikir edyan.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bu bir teoriya diysek

bu bir teoriya diysek boljak. yone shol mahallar masonlar ya bolmasa yewropa yorute urshi bashlatdi diysek yalnish bolar. ol yerde kabir sebapler bar osmanlinin ursha girmesinin. ilkinji sebaplerden biride yewropa islam yurdunin shol ginishligine cidap bilman osmanlini yekelemage bashlayar ve yani urushdan chikan osmanli yene ursha girip yitiren balkan topraklarini orslardan izina gaydip alarin diyen niyet bardi.ay yene bir giden sebapler bar biz eyyam bulari bilyandiris.

Аслында биринжи дунйа совешинден онем...

Америка осман империясына ырсараяр экен. Ёне Абдулхамит(2-нжи) хан херхили тактикалар билен уршсуз алып чыкыпдыр.
Бу тема хакда говы фактлары "Абдулхамит ханын куртларла дансы" дийен китапда бар.
Башгча ат билен "Куртларла данс".

Gokdepe 4ever!

.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bashlyk 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Gadagan kitaplar

Öň lib.ru saýtyndan şu kitaby alypdym (soň aýyrypdyrlar):
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

Rus dilinde. Ol kitap ýöne köp ýurtda gadagan, antisemtizme ýol açýar diýip. Men gadagan bolmagyny goldaýan, gyzma adamlar hemme zady Ýewreýlere ýükläberýär.

Ýöne şol ýerde planlaryň hemmesi açyk ýazylypdyr.

-------------------------------------

I Dünýä Urşy barada: Meň pikrimçe bir tarapdan
-Amerika (masonlaşan)
-Fransiýa(masonlaşan)
-Angliýa(masonlaşan)

bilen in soňky deminden garşylyk berýän

-Germaniýa (köpsi Katolik)
-Dewlet-i Adiliýe Osmanly (Musulman)
-Ýaponiýa (Buddist)

Orsýet bilen Italiýa bulaşýar.

Urşdan soň:
-Türkiýede Mustafa Kemal Atatürk (mason)
-Orsýetde Bolşewikler (masonlaryň oýunjagy)
-Germaniýada Faşistler (okkult dinlary bilen)
-Italiýada Faşistler (ýene şol okkult zatlary bilen)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aý ýoklaý. Ýaponlar

Aý ýoklaý. Ýaponlar dinsizhow, olary buddist edip goýaýypsyňla? Ýaponlar birinji jahan urşynda Mongoliýa, Hytaýa girýä, olar Ýaponlara garaňda has dindar ýerler. Özem çürkeýä olary iň bir adamçylyksyz şekilde.
Sen görýän welin, birinji Jahan urşynda Germaniýaň tarapynda öýdýän... Bilýäňmi, Bawariýada masonlaryň iň belli bölegi bolan "The Illuminati" barhow
http://www.youtube.com/watch?v=m89SB59DT34
http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati
Eger "conspiracy theory"leri halaýan bolsaň, gir, oka!
Onsoňam Osmanly Germaniýaň tarapynda bolsa-da, olaryň "tarapy" "gowy" diýmek däl. Germaniýaň nähilidigini özüň bilýäň, Ýaponlar ýaly wagşy millet ýok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "dogrydyr."

Tolk bolmaymagy mumkin.

[Kommentiňizde bolsa tolk ýok.]

Men-a yazmana-da gorkyan. Yo cynym. Gonulayipsin.

Name ucin ateistler bizin(ya-da sizin) dusmanynyz. Olar bize name etdi. Hazir gonsyn ateist bolsa name etjek. Sana azar bermese boldudyr-da.

Taryha ser salsak, Orsyedinkini bilyan diyip biljek dal, musulmanlar hem oz arasynda yaman kan ursupdyr onda-da sayy-sunni, ismailite eyleki beyleki hokmunde dalde edil bir mezhebe degisli adamlar gaty kan ursupdyrlar. Son ucin urus diylen zady has basga motiwasiyalara catsak amatlyrak bolarmyka diyyan men pikirimce.

Dinsizlik ozi keselmi?

Tolk yok bolsa bagyslan. Yo cynym.

Şu dogry. Urşy

Şu dogry. Urşy dinsizlikde-de görmeli däl, dindarlykda-da, IMHO.
Häzir Ýewropada we Amerikada dünýäniň bar problemalary üçin, meselem terrorizm üçin, ýa yzagalaklyk üçin, ýa käbir ýerlerdäki uruş üçin dini günäkärleýäler. A dindarlar tersine dinsizleri, masonlary ýa ýene bir zatlary bar problemalar üçin günäkärleýäler.

Sebäp dindaram bolsa, dinsizem bolsa, şahsy bähbidi üçin hemme zady etmäge taýyn bolan adamlardamyka diýýän.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem shu pikirin

Menem shu pikirin tarapdary.. Urushlarin duybunde ynanc problemasy, dini garayish tersligi gozlemek biderek ish imho! Elimde fakt bolmanson anyk gurlap bilemok yone urushlarin aglabasinin duyp sebabi "peydakeshlikden" esaslanyar diyip dushunyan! Hristiyanlarin, inlislerin, ya-da (hazir) amerikanlarin YSLAM dushmanliginin astinda "peydakeshlik" bar.. Musulman halklarin yerasty, yerusti ya-da tebigy bayliklari olary bu yerlere chekyar.. Ya-da musulmanlarin (koloniyal halklarin)akillanmaklarindan gorkyarlar; sebabi akillansalar olara eden etdilik etdirmejekdiklerini doly bilyarler..

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gadyr ildeş, şu taýda hem

Gadyr ildeş, şu taýda hem hristianlar diýip ýene-de degip geçäýipsiň, gürrüň kimiň haýsy dine degişlililig dälde, her kimiň şol imanyny nähili ýaşaýşy hakynda barýar ahyryn!
Dinlini ýada dinsizi bolup geçen we geçýän erbetlikler üçin günäkärlemeli däl diýip dogry belläp geçipdirler, her bir bolup geçen erbet uruş ýada ýamanlygy aýratyn bir derňäp görmek gerek bolýar we munuň netijesinde kimiň günäkärdigini we näme sebäpden edilendigini anyklap bolýar. Beýdip hemäni bir kategoriýa salmak we günäkärlemek nädogry bolýar diýip düşünýän!:)
Hormat bilen,
diplomat

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hristinlaryn CRUSADERS

Hristinlaryn CRUSADERS nazaryeti intagem dowam edyar, muny inkar etjek bolma. Hiçkim inkar edip bilmeyar!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Crusades dowam edyar! Hakykat!"

Men Sylaba doly goşulýan.

Men Sylaba doly goşulýan. "Hristiýanlar" diýmek GATY umumylaşdyrmak. Hristiýanlar biri-birinden şeýle tapawutly... olaryň ýüzlerçe akymy bar. Arasynda Mitt Romney ýaly mormon bar, ýa neokon bar, ýa ýöne bir hristiýan bar.

Ýöne Gadyr aga hem umuman goşulýan. Peýdakeşler nämäni satmaly, nämäni etmelem bolsa edýäler...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Umuman dogry aydyan!

Umuman dogry aydyan! Goshulyan! Bagyshla..

Herhili ýagdaý bar...

Urşlaryň köpsi milletparazlyk, pul w.ş.m. zatlar üçin bolýarmyka diýýän.

Indi hakyky dindar bilen riýakär dindar arasynda kän tapawudy barmyka diýýän. Men dindar diýip döşünden kakyp ýören sakally çagadan doly Türkmenistanam.

Hakykatdanam ynanýan adam, ýa-da wyždanly ateist hiç wagtam urş tarapdary bolmaz diýip hasap edýän.

-----------------

Ýöne şol bolşewikler ýa-da faşistler ýaly adam gyran ideýalar hiç haçanam bolan däldir. Şonyň sebäplerinem dinsyzlykda görýän. Ýagny güýç bilen dini ýok eden totalitar sistemalarda, ýa-da göz üçin dini ýaşadyp ýören(aslynda bolsa erkinlik bermeýän) döwletlerde.

Şolar ýaly döwletlerde bolsa masonlygyň yzy gaty gowy görünýär. Meselem Atatürk döwründäki Türkiýede, bolşewiklerde, faşistlerde...

---------------
I Jahan Urşynda hiçkimiňem tarapyny tutamok. Germaniýa başga döwletlerden yza galyp barýan ýaly, täze koloniýa isleýär. Masonlar bolsa bu urşy öz bähbidinde ulanýar. Orsýet ýaly uly ýurdy we Türkiýe ýaly Musulman ýurdy ele geçirýäler.

---------------
Ateistler bize näme etdi? Erbet ateistler biziň ýurdymyzy 70 ýyllap dinsiz ýaşatdy. Ýa sen o wagt ýaşap görmediňmi? Ýa biziň bilmeýän ýerimizde gizlin bir metjit bardymy?


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Sen adamlaryn gowy

Sen adamlaryn gowy durmuşyny , din bilen yaşasalar göryan. Şon üçinem dine garşy edilen ahli zada garşy.
Sen bir dindar.
Asyl mesele; din dal-de jemgyyet bolmaly.
Din adamlaryn öz islegi; hiçkimi ona zor bilen sokup bolmaz; dinsizlerem daşlaşdyryp bolmayar.
Mysal üçin Atatürk barada nameler bilyan??
Şapka geydirdi diyip yaman göryan bolmagyn mumkin yada köp arak içyar diyip.
Atatürk, yokarda agzayşyn yaly türkler dargap, kartadan pozuljak bolup durka, watany gorady; adam etdi; patyşalykdan ayryp, respublika gurdy. Hazirki güyçli Türkiyanyn aslynda, şol wagt alynan kararlar bardyr. Uniwersitedlere, ylyma, bilime, sungat, kinosy; ahli öwüp bolyan zatlary solcu, yagny atatürkçü diyelyan tarapdan çykyar.
Yagny halky yokaryk galdyran Atatürk. Şeyle bolandan son, dine garşymy yokmy, masonmy palanmy nama geregay?

васёк динли меселанде сана язамок велин ататуркли меселеде кан .

окамансын ойдйан.
шувагткы туркийанин дуйбуни асыл солтан абдулхамит хан(2) атйар.
осман империясыны йыкылды дийиленден сонам наче йыллап йыкдырман гезйар.
давай менин дийен китабымы окап гор.(абдулхамит ханын куртларла дансы)
херким осман империясынын йыкылмагынын 1-нжи себаби дийип "лале довру"-ни горкезйар эмма асыл себаби онча душманын онча йыллап йыкжак болуп эдйан гайратлары(ичерден хем дашардан).
Асыл ататуркден чыкйар ол затлар дийсен ялнышарсын!
шувагткы туркийедаки коп герекли довлет органларынын аслы осман империясындан галяр.
ёкардакы дийен китабымы ока, шотайда бар. Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı
MUSTAFA ARMAĞAN.

Ataturk

Seng Ataturk diyyaning hem Turkiyang taryhyny gizlan adam,bu harakterini adyna seretsengem dushinersing.Shol uryshda Turkiya uchin Ataturkden has kop ish eden generallar bolupdyr,olang atlaryny hazirki turkleng ozem bilenok(belkem olar ad uchin urshanam daldirler).
Egerde bu aydan zatlamma tassyklama sorasang gorkezip biljek dal, mangada bir aydyp beripdi(generallang adyny sanap) ,gozlemagede wagtymam yok,yone men bir zady bilyan
Taryhda hich hachan bir milledi bir adama halas edenok.

PS bey diydigim Ataturk bidrek adam diydigim dal(diymagede hakym yok).Dogrymy aytsam
men Ataturke uly hormat goyyan,halky uchin uly zatlar edeni chyn,yone

Jemşit wrote:

Hazirki güyçli Türkiyanyn aslynda, şol wagt alynan kararlar bardyr. Uniwersitedlere, ylyma, bilime, sungat, kinosy; ahli öwüp bolyan zatlary solcu, yagny atatürkçü diyelyan tarapdan çykyar.

Shung bilen ylalashamok.Birinjidena Turkiya hachandan bari guychli,berga batyp yoreni
yangy dalmi. Ikinjidenem Hazirki guychli Turkiyang arkasynda biri bar bolsa o da
Turgut Ozaldyr(Onga da solcu ya-da, Ataturkchi diyip bolmaya).

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Mekdebiň tuwaleti...

Biziň sowet döwür tuwaletinde (bagyşlarsyňyz), iki çaga otyranda birbirini görer ýaly edip goýupdyrlar. Ynha erbet ateizmiň kiçijek mysaly.

Meselem wyždanly ateist şol tuwaleti guran bolsa, "adam haýwan däl how" diýip görünmez ýaly ederdi.

Wyždanly Ýewreýler bolsa şu wagt daşarda eli plakatly durlar: "Stop bombing children of Palestine" diýip. Gaty kän tapawudy bar altyn_pankelle ildeş.

Ynanýanlaryňam herhilisi bar. Ýöne umuman hakyky iman adamlary has medeniýetli, gowy niýetli we humane edýämikä diýýän. IMHO. (ýagny hakyky, bilimli, wyždanly iman)

Jemşit,

Atatürk propagandasyny 7 ýyllap mekdepde hem diňletdiler. Bolmajak bolsa bolanokda...

Men bir dindar däl. Hakyky Musulmanyň itiniň ýalagynyň hapasy bilenem deň göremok özümi.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Sizi diňleseň...

Onda adamlara sosýal manyda dinem gerek däl ýaly. Milletiň gowylygyna erbetligine hiç hii täsiri ýok diýjek bolýaňyzmy?

Ýa-da diniň jemgyýete täsiri bar, ýöne şu sahypa girýänler gaty görmesin diýip şeýle ýazýaňyzmy?

Gowy düşünmedim...

Ortarakda birzat bolaýmasyn şol: täsiri bar, ýöne hemme zady imana imansyzlyga ýüklemeli däl?


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Howwalaý Atatürk - diktator

Diňe diktatorlar "Men ýeke özüm bar işi edýän diýip bilýär" Meselem: Özüm gidip Garaşsyzlygy äberdim diýip. Urşan bolsa millet, dindarlaram köp.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...