Nikalap "ikinjini" almak barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Edil şu temany men "mümkinçilikler" bölüminde goýýan, oglanlara "mümkinçiliklerini" duýurasym gelýär :D
Musulmançylykda 4e çenli "mümkinçilikler" bar. Ýöne türki halklarda köp aýallylyk hiç haçanam ýaýraň bolmansoň, biziňkiler bir aýally bolupdyrlar.

Emma meň Türkmenistandan soňky eşiden habarlaryma görä, obalarda-da indi nikalap "ikinjini" almak çykypmyşyn. Bilýäniňiz bar bolsa ýazsaňyzlaň. Meň owadan gaýdanyma ep-esli boldy welin, hiç ynanyp bilemok. Globalizasiýa ýetipdiroow...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bayram sonky dowurler

Bayram sonky dowurler oylenmek meselesini kop agzayan welin senem muddetin doluberipdir oydyan , mendede sonky dowurler su pikirler kopelya , sebabi menem basym oye gaydyp baryan , onsan oumde garasyan ilkinji mohum mesele gowja gyz tapyp oylenmek , "her kimin oz gaygysy kel gyzyn ar gaygysy" :)
Kaska aljak gyzyn gin dusinjeli , sen diyjek bolyan zadyny yuzinden okayan , ruhdan dusirman , goltgy beryan gyz bolsada!
_________________________________________________________
Kim bu dunya gelip bir zat artdyrmasa , dunyade onun ozi artykdyr!

Sen düşünmänsiň. Men

Sen düşünmänsiň. Men birinjiniň däl, eýýäm ikinjiniň planyny çyzýan :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

;)

mena eştmedim onyaly zat. kemem bolmazdy 4 sansy ;) emma el-mar... (lakamy gaty uzyn diyip yazmadym welin şuwagt şunça zady yazandan lakamyny yazaymaly ekenim diyen pikir hem geldi kellame welin şunça yazanmy pozmaly bolanym üçin... ay borlay siz düşünensinizlay ;)) öylenenden bari bizar etdi "toy çykdayjysy", "galyn çykdayjysy", "gelin bilen gonşy golamlara aylanmaly" we ş.m. gepleri bilen. onsonam biz yaly çagyrylman galanlar bolmasyn diyip oturyp "kimi tanayadymay" diyip hergezek spisok düzmeli bolsa sagja bolun birem kan bolarmyka diyyan ;)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "lakamyny yazaymaly ekenin :D"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:)"

alla her hili zat tapyarlar

alla her hili zat tapyarlar , bayram aga otyran yeringde nireden eshtyang? huday saklasyn , her hili zat eshtjek olmeseng:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bayram aga ol

Bayram aga ol habarynyz hem dogry bolmagy mumkin sebabi hazir zamana gaty uytgedi akylly gyzlar az kop gyz bozulyar onson ol bozulyan gyzlar ikinji bolup barmana hem ylalashyarlar.
Akylly gyzy ikinji edip alyp bolmayar sebabi ylalashmayar.
bozuk gyzlar uchinjam bolsa kilent tapylsa ylalasharlar )))))
akylly gyza ikinji boljakmy diyin hany goni "yanja hem abatjadym" diydirer :D

Bayramyn yagdayyna menden

Bayramyn yagdayyna menden gowy dusinyan yokmuka diyan , men bilsimce Bayramyn an-dusinjesi , pikiri-ylymy ginem bolsa gursagy darmyka diyan , nervinnirakden gelen , howlukmajyrak adamlardanmyka diyan , ha birem gaygy-aladacylyrakmyka diyan , (arryk adamlary arrykdan sora)
Su hasiyetdaki adamlar elmydama nace yylky etjek isini nace yyl onunden meyillesdirip goyyar , meyillersdiren isine yetyanca oz yanyndan sol isi hyyalynda yasap yorya , wagtyn gecmegi bilen sol hyyalyndaky meyilnamalary (planlary) cyndanam durmusa geciren yalak bolya , we ol meselede onkisi yaly kop pikir etmeya , ondan sonraky boljak zatlar barada kelle agyrdyp baslaya , her bir hyyalyndaky meyilnamalaryna tizirak ducar bolasy gelya.
Bu sypatlaryn kopusi ozumde bar , Bayramam su synypdaky sahslardan(myka) diyip cak edyan , onsan naden na bolarka diyip heniz birinja oylenmaka ikinjin pikirni edya.
Elbetde pikir edenin bilen ikinja oylenerin niyeti barlygy dal.
Gyzlar meselesinde, cyndanam yagday su gidisine gitse, yaha cyndanam kop ayallylyk geler , yada , gundogarlylar yaly "it eyesini pisik bikesini tanamaz" zaman geler.
Onler oglanlar gyzlara edepsizlik ederdiler , indi gyzlar oglanlara edepsizlik edyaler , "oglan gacar , gyz kowar zamanasy" bolupdur.
Elbetde gowy gyzlaram kandir.

_________________________________________________________
Kim bu dunya gelip bir zat artdyrmasa , dunyade onun ozi artykdyr!

Näme, meň psihologiçeski

Näme, meň psihologiçeski portredimi çyzjak bolýaňmy?! :D
Hmm... seň şu aýdanlaryň bar arryklar üçin dogrumy? :D

Eý sahypanyň arryklary, siz näme diýýäňiz?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram wrote: Eý

Bayram wrote:

Eý sahypanyň arryklary, siz näme diýýäňiz?! :D

men ucinem birazrak gabat gelya (nerwinny, aladacyl...)

Aý ol bar sypaty bir

Aý ol bar sypaty bir paragrafa sokupdyra, meň pikirimçe muň ýaly her kimem edip bilýär. Bir topar täleýnamalar, goroskoplar, psihologlar we palçylar şu taktika bilen işleýärdä. Aýdybermeli, 50% tutdyrsa-da adama dogry gelen ýaly bolýa.

Gurban meni ýüzleý tanap çykaran netijesi, olam hemme arryklary umumylaşdyrýan sypatlar. Men has spesifiki, has takyk hem aýdyp biljek :D Isleýänlere elbetde :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ай!!

2,3,4 му?
ай баш алып чыкып билерин диййан болса алсын велин мена бирине говы середип билсем боляр.
шоны онарсак 4 аяллы яшан ялы.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Biynjalyk bolman!

Obalarda ikinji ayal bilen nikalashmak diyen dushunja eyeryan duybunden yok diyen yaly. Ilchilikdir, bardyr belkam 1 ya-da 2 yone 2-den kop daldir. Biz-a iki heleyli yashamak moda bolupdyr diyip eshidemzok. Ilki bilen birinjinizi bir beylanize gechirin, son dushunersiniz ikinji gerekmik-a ya-da yok. Yone, dunya statistikasyna salgylansan hazirki wagtda erkeklere garanynda zenanlar agdyklyk edyar. Shonun uchinem erkek yetmeyan zenanlary dulluk dunyasinden halas etmek islense ikinji we sonraky yanyoldash hokmunde saylap bolar eger-de talap edilyan shertlere gabat gelse, mysal uchin: ilkinji ayalyn sonkylara garshy bolmasa we bir-biri bilen gatnashykda bolup, ylalashsalar has gowus-a bir oyden bile-girip chyksalar, onsonam hemmesine den goz bilen seredip, hich zada hor etman eklap-saklap bilsen we beylekiler. Yone menin ozum-a kop heleyli yashamagyn tarapdary dal. Mashgalanyn mizemezligini saklayan zatlar bir-birege bolan sylag-hormat, soygi, ynam we wepalylyk bolmaly diyip pikir edyarin. Dogrusy, oz yeke-takigimi, garagoz balalarymy eygersemem hakyky erkek boldugym.
------------------
Kalp garaňky bolsa, tämiz duýgular,
Gidäýmesin gursagmyzdan azaşyp.
Munda ýaşamaga kän zat gerek däl,
Bir-birege ynam gerek azajyk.

Bilýäňiz-ä, uzyn-uzyn jümleler,
Gutarýandyr birden, ýeke nokatda.
Şol soňky nokada ýetýänçäm, Allam,
Bizi yşkdan, chyn soygiden dash etme!
(Kakamyrat Rejebow)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • дайхан 1 telpek goyyar we yazyar: "Менем шей диййанда!!!"

Kakamyrat Rejepow

Kakamyrat Rejepow kim?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Eger sen Kakamyradyň

Eger sen Kakamyradyň goşgusyny goýan bolsaň, rugsat ber adaty tankydymy edeýin.

Quote:

Bilýäňiz-ä, uzyn-uzyn jümleler,
Gutarýandyr birden, ýeke nokatda.
Şol soňky nokada ýetýänçäm, Allam,
Bizi yşkdan, chyn soygiden dash etme!

Şu kiçi säwligem bolsa, düzeldere adam tapsa ýagşy bolarmyka diýýän. Garaldylan bölek Kakamyrady türk önümi edip görkezýär. Türkmençe "sözlem" bolmaly.

Ýalňyş gözlänim üçin däl, görünýäni üçin ýazdym. Goşgyň manysy gowy, söz çalyşsaňam kapyýa üýtgänok. Oň goşgulary üçin aýratyn tema açaý bolmasa.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Jümle

Jümle turkmence soz, yone sonky wagtlar koplenc edebi dilde ulanylyan soz.
turkcede sho soz bar diymek o soz turkmence dal diymek dal ahyry!

Talyp, talyplygyň çyn bolýan bolsa,
Oka, öwren, soňra amal edip git!
Talyplyk ýazgydyň çyn bolýan bolsa,
Kämillikden gowja ýüküň tutup git!

Şuň ýaly jedelli

Şuň ýaly jedelli ýagdaýlarda öz pikiriňe delil görkezmek gowy. Hany görkez nirede türkmen sözleme "jümle" diýipdir?!

Men saňa aýdaýyn, türkmen dilinde "jümle" diýmek "ähli" diýmek. "Jümlämiz toplandyk", ýa-da "jümle-jahan".

Grammatika soň tapylan zat we oňa türkler öz terminlerini goýan, bizem öz terminlerimizi.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Cumle sozem Turkche

Cumle sozem Turkche bolman biler Bayram, sebabi Turkchede 2 sessiz harp yan yana gelenokmyka diyyan, eger gelyan bolsa bashga dilden alynan soz bolyarmyka diyyan...birem aydyshyn yaly Turkchedede cumle sozi ahli manynam beryar...

Aslynda meň edişimem

Aslynda meň edişimem ýalňyş. Şu gün nahar bişirip otyrkam şu ýerdäki "jümle" meselesi kelläme geldi we özümiň ýalňyşanlygyma düşündim. Türkmen dilinde başga dilden alynma sözler "bir uly wagon we kiçijik teleşka", orslaryň aýdyşy ýaly: arap, pars, rus we ş. m. asylly sözler.

Hatda Magtymguly we beýleki klassiklerem köp alynma sözleri ulanypdyrlar. Indi diýeli Kakamyradyňam dili türkçeden täsirlenen bolsa, erbet zadam däl. Bu tebigy. Bir hili türklerden şeýle dil tarapdan täsirlenenimizi halamok, halamasamam edip biläýjek zadymyz ýok.

Ine Atamyrat aga hem gara çyny bilen türkmençe bilen türkçe söz manylaryny garyşdyryp otyr. Mundan soňky nesillerem şeýtjege meňzeýär...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

жумле!!

туркменче жумле болса "хемме" "бутун" дийен маныларына билйан велин созлем дийен манысыны он гормедим.

"Nesil" gazetinin bash

"Nesil" gazetinin bash redaktory, Ashgabat HTTU-ny gutardy ya-da shu wagt sonky kursunda. Yash oglan yany 22 yashynda, tuweleme oran ussat yazyar. Ata Watanda kopler ona dowrumizin Gurnbannazar Ezizowy diyip baha beryarler menem sheyle garayan. Onurak ozunden 2 sany goshgular yigindisini alyp gaytdym flashkede isleseniz bereyin yone ilki ozunden sorap.

Men familiýasyndan tanadym

Men familiýasyndan tanadym welin, şolmy belli etjek boldum.
Aý maňa däl, sahypa goý hemmeler okasyn. Goşgulary gowy bolsa, halk baha berer!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

onung ozem bilyandir

onung ozem bilyandir tmolympiady sebabi , tmolympiad dushushyk bolanda , Kakamyrat Rejepow ozem gatnashypdy. suratlaram bolmaly shu sahypada, ozuhem shu sahypa girjekdigini aytdy , yone bilmedim....
goshgalaryny goysangyz bizem okardyk:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Kanunda "gadagan" 1den köp

Kanunda gadagan - 1den köp nika etmek.
Şu tomus yörite soradym şuny. :)

Niýazow rugsat beripdi

Niýazow rugsat beripdi dälmi?
Onsoňam, kanunda birden köp ZAGSdan geçen bolmagyň gadagandyr, a isläniňçe bilen bolsaň, olar gantaşyp bilmezä. Ýagny nika zada.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram haysy obadan-ay

Bayram haysy obadan-ay siz?
olar yaly zat bar bolsa obanyza gocup baraymaly :)
bizin towereklerde beydaysen 'akly uytgapdir' diyerler.

"Üzümçilikden" men.

"Üzümçilikden" men. Ýöne bizde-de köp däl, ýek-tük barmyş şeýle. Aý ýek-tük hem bolsa, adamlara ýaman mysalda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gowuja

Sonunda yazara zat tapman bulam bujar manysyz temalarda zat yazip bashladygow :)

Döwran Çilan

yok

yok bu dogry gowu zat yazypdyrlar hemme zadam gerek afrika yurtlarynda 4 ayal bn yashapyorler ol sheriat boyunchada sheyle yone onaryp bilmeli agzybirje edip yashadybermeli name gen yeri bar hemmesinam den gorup yashabermeli ony pygamberimiz muhammet aleyhessalam aydypdyr.

Şu deň görmek gaty kyn

Şu deň görmek gaty kyn bolmaly. Hatda ynsan tebigatyny bilsek, mümkin däl bolmaly.
Pygamberimizem näme, Hz. Hatyja bilen Hz. Aýşeni has söýmändirmi beýlekilere görä?
Ene-atalaram öz çagalaryny deň söýenoklara... mümkin däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Zamanamyzda 2 heleýlilik

Zamanamyzda 2 heleýlilik nohurlarda kop duş gelýär birem çişip balagna sygmayanlarda bolya .
Nohurlarynky resmi yagdayda durmusa gecirilyar diyip bilyan ...
---------------------------------------------------
"Bize hak Hudadan permandyr ömür.
Bil, Allaha tarap barýandyr ömür,
Lowlap duran ot bol, bolma kül kömür .
Aljyrasan , atalarňy ýada sal !"

hmmmmm...........

ay edil mena yashrak bolyan oydyan munung yaly gurrunglere....ing bolmanda mena ozumi entak yeterlikche goremok.... bellap gechmek isleyan kabir zatlarym bar sholary aydyp gecheyin yeter.... Koplench sayta giremde dinge yuzley okap gechyan "myhman" bolan bolup ay shu temany gordum welin derrew "agza" boldum menem... name diyjekdim ay.... Ha dogry.... Temany shu wagt yadyma dushurip bildim.... turkmenchilikde bar ol munung yaly isler iki alyanam bar uch alyanam.... edil mena biljekdal yone mengem tanayanym byr yakyn mashgalam bar shonung yaly.... Ozem hich hili yalnush dushunilmeyar gaytam biri bilen ongyan kishi bolan bolup "leva" gidyanlere gaharym gelyar.... Alla Tagalla ne gozel shertler goyupdyr dorde chenli rugsat bar diyipdir yone yeter ki shu "krug" yng ichinden chykmang diyip gullaryna buyruk beripdir.... Ay menem shu tomus otly bilen syyahat edemde byr dush gelipdi manga da.... Byr kupede gidip baryardyk byr men ol we de iki sany balkanabatly elli elli bash yashlarynda gelnejeler.... shu barada gurrung achyldy welin ol adamyngam bardy oydyan shonung yalysy hamana ozuni hakly gorkezjek bolup "kabirlerine bii hem kop kabirlerine uchusem az dyip soze bashlady....." Allang Ozi dogry yolu gorkezsin name diyeli.....