::edil şu wagt name edesiniz gelyar::- 4nji seriyasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hemme agzlar , :) yene men :))
ongemshun yanak blog bardy , bulam 4 seriyasy

.. edil şu wagt.. şu yazgylary okap otyrkanyz name edesiniz gelyar.. elbetde hemme kişin kellesindaki pikirler, etsem goysamlar üytgeşikdir.. gyzykly bolayjak yaly..
geling bashlalyng:)

diyen bolup copy patse etdik:D yzy sizinki..:D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

SHu

Shu blogy pozasym gelyar. :)

Döwran Çilan

ay meninem pozasym gelyar

ay meninem pozasym gelyar welin edesim gelyan zat kan da.. ony hem siz bilen paylaşasym gelya.. :D paylaşanym bilen bolayan yaly..:P ajy ajy diyenin bilen agzyn ajap baranok yöne beyle süyjem bolup baranok.. süyji süyji diyenin bilen dilin süyjanok emma beyle ajam bolup baranok diyya mi Kerim AGA.. :D ay bizem name oturan yerimizden bolsady ekyas..:D şu wagtam gygyryp suwa düşesim gelyar..:X

Edil şu wagt täze alanja

Edil şu wagt täze alanja maşynym Volkswagen Jetta'ny çaltrak getiresim, göresim, sähel-mähel süresim gelýär :)
Nesip bolsa gowjadyr, birinji gün elim ýeter.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (4 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gutly bolsun"
  • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "toya surun agam, gutlayan"
  • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "ooo gutlysh bayram aga:)"
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlysh!!!"

hayyrly bolsun Bayram akga!

hayyrly bolsun Bayram akga! nanlyja maşyn bolsun diyya türkmenler a welin menem neme diyyan ..gelinlije maşyn bolsun....:D ha ha..

Amin. Ine meňem "krutoý"

Amin.
Ine meňem "krutoý" boljak günüm ýetip gelýär öýdýän, inşalla :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Tuweleme Bayram aga

Tuweleme Bayram aga gelinalja gosharsyna mashynyny :))

Kimiňkä? Maşyn Amerikada,

Kimiňkä?
Maşyn Amerikada, goşup bilmäýmesem...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

elbetde

elbetde menin toyuma :)
yone boljak dal ekeni:( ay borda

gowy mashyn owadam (

gowy mashyn owadam ( kurtoyja:) ay biem birden alashyp zat edip Dalwere shol ady dushaysek aylarsyngda:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Shu mashini barik gyrgyza

Shu mashini barik gyrgyza getirsen minimum bahasy 6 mun$ :)

ba jetdamy şi.. erbet dal

ba jetdamy şi.. erbet dal güyjüniz bar ekena how.. ind a meninem minip siz bilen aylanasym gelya..:Dbenzin puly menden..:)

Benzin bärde arzanlady,

Benzin bärde arzanlady, erbet däl şu wagt.
Gel aýlanaly, owadan ýerleri görkezerin. Şu maşyn bir problemasyz gowja bolup çyksyn :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram, mashyn surmegi

Bayram, mashyn surmegi Orsyetde owrendinmi ya Amerikada? Kop wagt alyamay?
ps: Men surup bilemok-lay, shon ucin sorayan

Doly manyda Amerikada

Doly manyda Amerikada öwrendim. Bärde maşyn sürmek Orsýetden ýa Türkmenistandan has ýeňil. Ýollar bellik doly, çyzyk doly, maşynlar saýhally, sürüjileriň köpüsi biri-birine hormat goýýanlar.
Ýöne şeýleräk, sähel-mähel sürmäni Türkmenistanda-da bilýärdim. Öz maşynymyzy sürüpdim. Olar awtomat bolmansoň, kynçylyk çykarýady.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men shu wagt yaman kop zat

men shu wagt yaman kop zat edesim gelyar , yone edil shu wgat gezmane gidesim gelyar :( oyde bizar boldumay:( NEW YORK gidayseng , way arzuw bir edeyin gitmesem:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

gidip bir mollumy oldurip

gidip bir mollumy oldurip gaydasym gelya :)

Bayram gutly bolsun menem

Bayram gutly bolsun menem söyyan VW-ni :)
garasny almala has owadan ol
name edesin gelyar temasynnam suwunyn suwy cykd acmaln indi

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Dogrymy aýtsam, menem

Dogrymy aýtsam, menem maşynlaryň garasyny halaýan welin, eýýäm ulanylanlardan garasyny satýanlar näme üçindir az. Baram gymmat, Audi, Mercedes, BMW ýaly maşynlar.

Men VW halaýan welin, düýn internetde muny ulananlaryň goýan gürrüňlerini okap birazajyk gaýgylandymam. Arasynda "kän döwülýär, Honda ýa Toyota ýaly berk däl", "döwlende-de bejertmek gymmat" diýenleri kän bolupdyr. Aý Allajan döwülmäýedir, pul ýok :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

meninem iki sany prof.y bir

meninem iki sany prof.y bir oka tabşyrasym gelyar.. diplomy bermejek bolyalarlay... guyruguna gelende pyçak döwjek bolyalar ow..:( dilegde bolun..

enshalla hemmesi gowy

enshalla hemmesi gowy bolar:) Alladan dilegde bolarys
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

alyp bilseng guk diy,

alyp bilseng guk diy, yuwaly, nesip bolsa alarsyng..

shu wagt

chay ichesim gelyar ajy edip.

men shu wagt shul aydymy

men shu wagt shul aydymy dinglap otyryn:D


______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Serdar Ortaçyň ýerinde

Serdar Ortaçyň ýerinde bolsam, Ýazberdini suda bererdim!
Serdar neresse aýdym çykarsa bulam ogrlaýýaraý.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aydyan, menem onda Rafet bolup Palwany suda bermeli :)"

shung ashagynda bir adam

shung ashagynda bir adam comment yazypdyr , turk ozem , serdar ortach name mundan ogurlayamy diyip:D
barde bir turk gelnejelng birine gorkezdim welin, olam aytyar way serdar ortach ogurlayypdyr sizden diyyar, pahyryng habary yok , yazberdi ogurlandan:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ıkısınıngem sesi heley

ıkısınıngem sesi heley yalylay name tapawudy bar haysy aydandada shol bır zat yaly dalmay:):)

Salam! mena edil şuwagt

Salam! mena edil şuwagt oye gidip dograma,manty,börtme iyesim gelya..sonam 2 yylap görmedik adamlarymy göresim gelya..olaryn yanyna baranson edesin gelyan zatlar köpelip başlaya..gidip gelsem ayadayyrn hemmesini:)

Edil shu wagt ukym tutyar.

Edil shu wagt ukym tutyar. Yone sagat ir bilen 7:30 we yatjak dal. Name ucin bilyaniz mi?
Size syr bereyin, herkimin gozleyan bagt diyyan zady ir turup ir yatmakda eken :)
Dogrydanam, 3-4 gun bari sheyle edyan welin, gaty shadiyan shu gunler, dert mert yok.

sycanjygy eyla-beyla

sycanjygy eyla-beyla gymyldadyan, bir elimen kwltr-da. cilim cekaysem diyen pikir yok dal.

Edil şu wagt

Soragyn super şaşırtıcı şu wagta çenli edip bilmeyan zady edesim gelyar! Natdim jogabym gowymy !

edil shu wagt mashyn suresim

edil shu wagt mashyn suresim gelyar!

edil şu wagt daşaryk

edil şu wagt daşaryk çykmaly, ýöne birine bir zat edip beräýerin diýenim üçin çykyp bilemmok, "şol garaşyp otyryn" :)).


Maru Şahu Jahan

wahey, shu birine ibermeli

wahey, shu birine ibermeli diyen zadymy ozum mashynda surup elten bolsam chalt barardym. masgara etda-how :)
garashanyn uchin "big thanks"! :)

Gowy edip ukymy alasym

Gowy edip ukymy alasym gelyar.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

wah derdimi gozgama , yaman

wah derdimi gozgama , yaman yatasym gelyar yykylyan hazir gozum hich zat gorenok shu wagtda , yaman chalaryar:( , yaman ukym tutya , wah shu wagt yekeje chorek iysem yaman achda , chaltyrak oye barsam
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

sengem ishing kanmi? sen bir

sengem ishing kanmi? sen bir dynch alda how, mena bor welin...taze sapaklara bashladym welin, olara oler yaly kyn, dashyndanam shu gun basketboldan yarysh bar, oy ish chogup yatyr...
wala wala gurrung boldy oydyan bula :)D
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

wah indi dynch gutardy , :D

wah indi dynch gutardy , :D ish kop:) ay mengka yengil dal sapaklam:) basketball oynap bilyangmay? kyn dalmay ?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

shu gunlerde agramymy 65 kg

shu gunlerde agramymy 65 kg chyrasym gelyar. Oz shahsy rekord bolyar sho.
64.5 boldyk yone 65 hazira bashardanok :)

mena oye gaydasim

mena oye gaydasim gelyaley... kanikul gelse shonun arzuwlary bashlayar kellede...
guymenere gyzyklyja zat tapmali, shonda kop pikirlenmeyan:)
_______________________
ne hasta bekler sabahi,
ne taze oluyi mezar
ne sheytan bir gunahi,
seni bekledigim kadar..!

Gekjek wagtyn guuuuuk

Gekjek wagtyn guuuuuk diyay,orkestr,ansably we gyzyl halyny alyp cykar yaly :)

ine yokarda yhlasyn aydyshy

ine yokarda yhlasyn aydyshy yayly oye gidesim gelyar, oran az wagt galdy nesip bolsa;) Edil shu wagt uklasym gelyar yone ukym tutanok:(

way basym gidersing , hatda

way basym gidersing , hatda barini kuysarsing:D men shu wagt kan bilemok , belki golaylashsa bilerin:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

nahili yurek gysgynch:( shu

nahili yurek gysgynch:( shu wagtyaman yuregim gysyarda:D ay borla
shu wagt dengze gidayseng , otyrsang , gapdalyngda iyere zat bosla iyipjik , oredejik gushjagazlar , yanyngda hem jorang bolsa iki bolup hymmylashsang yokla yada yeke bolsang yok yada bir topar gyzlar bolsa chagalar bolsa gykda waklyk bolsa , gulushseng , ay gyzgyn chayjagaz bilen somsa iyseng , he he ay borla
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ay yam-yashyl otluk yerde

Ay yam-yashyl otluk yerde arkan yatyp arzuw edesim gelya.Uzak bir yerde sharryldap suvun sesi gelip dursa,arylan gushlan sesi,ay garaz Selbishkan arzuw etyan yerinde manada yer tapylsada menem gyrajykda cigit cigitklap otursam:)

razy bolup zatdan,armansyz

razy bolup bar zatdan,
armansyz gerip eling
gozleri guldurip,
uludan alyp deming
tep-ter yashyl otlaryng
ustunde arkan yatsang,
menem, asman, sen yaly diyip,
asmana habar gatsang.
...
garaz shu goshgydaky yali-da, hich aladan bolmasa... yada aladan bolsa-da hiçisini seni kiçeltmesi, asman yali gin bolsan... bolasym gelyar...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

bay bolasym

bay bolasym gelyar:)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

edil

edil shu wagtmy??:D

shu wagt yaman gorkyan ,

shu wagt yaman gorkyan , dashrad yyldyrym chakyar, yaman gorkyan , hemde yagyshyan , saga amanja ertire bir chyksam :D yaman gorkyan shu yldyrymdan, Allajanlarym yer titrayamay , shu wagt stena yrgyldayar welin:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Turkmenistana gidesim gelyar

Mena shu wagt paty putymy alyp turkmenistana gidesim gelyar. :((

Şu wagtmy? Ejemogly bolasym

Şu wagtmy? Ejemogly bolasym gelýä. Ýöne ara daşda. 638 Mil ba. :)

=========================
Zhizn piwetsya srazu...
Bez 4ernovinka...
xo4ew ti etogo ili net...

hmmmm... meninem çaltrak

hmmmm... meninem çaltrak gulluga gidip gelesim gelyar.. :D

yzyndan name toy bamy beyle

yzyndan name toy bamy beyle hoglygypsyngla welin:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "hihihihi"

yo yo... entek toya 4,5

yo yo... entek toya 4,5 yarym yyl bar... :D yatda saklan.. ynha da şu günün çislosy.. :D ay garaz köp kişi bilyandirlay.. in azayndan meni tanayanlar.. 5 yylyn 5 ayy geçdi yany..:D

Malazyadaky jaylaryn

Malazyadaky jaylaryn depesine cykyp ozumi oklamak isleyan .

degishyanmi?

name uchin??

Guinnes'in rekordlar

Guinnes'in rekordlar kitabyna giresi gelyandir-da :)

Sebabi ahli zatdan

Sebabi ahli zatdan yadadym,bizarym cykdy:(

maya her gezek bir zat

maya her gezek bir zat tapyangay , indi name boldy:D ayt yada record alasynggelyarmi?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

dogry, shol binan depesinden

dogry, shol binan depesinden parashutly ozuni ataysan:)))
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

paraşut açylyp

paraşut açylyp ýetişmeza..bina näçe metr how?
aý saglyk bolsunda :)

şu wagt menä şu saýtdaky agzalar bilen tanyşasym gelýär :)

kim

kim bilen?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

mysal üçin seniň bilen.

mysal üçin seniň bilen. seniň bilen kän tanyşyp gürleşmedimä. umuman gürrüň baryna edýäs, durmuşdada şu ýerde ýazyslary ýalymyka gyzykly görmek..

aaa dogry wah nesibe yok

aaa dogry wah nesibe yok ekende ho tomusda yalngyshyrak okapdyrynmy yada Mylayym yalngysh yazypdyrmy kelle ishlemeyandenda , bilde dushunaymelida < kopetdag staidonda nam ishlejeklerini , bir kuruk aylanyodymam , ichimden aytyan name uchin Kopetdag stadiona uyshyarlerka diyyan , nam ebark abarde diyyan:D yalngysh dushunipdirda:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

mana jogap edip yazypdyr,

mana jogap edip yazypdyr, men bilen tanyshasy gelyandir-da..:)
oyun edyanley, meni tanaman dursunyzmy name..?!
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

ejemi goresim

ejemi goresim gelyar
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hich zat edesim gelenok.

hich zat edesim gelenok.

San Franciskodaky "golden

San Franciskodaky "golden gate bridge" munesim gelyar, shol yerde oturyp dynjym alsam, hich kimem azar bermesedi...
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

- Soltan-sanjaryň

- Soltan-sanjaryň mowzoleýiniň depesine çykasym gelýär.
- Atabaý Çargulyýewiň, köne aýdymlaryny özünden diňläsim gelýär.
- Akyş Saparow bilen bir saçakda oturyp, gitara diňläsim gelýär.
- Garagum(Ýagty-Ýol) etrabynda arheolaglar tarapyndan tapylan, we unesco tarapyndan "Dünýä taryh mirasyna" kabul edilen, Gadymy Marguş, Margiana ýagny Goňur depäni reklama edesim gelýär! Hökman gidip görüň!!!


Maru Şahu Jahan

yagshyng ashagyndan yoramni

yagshyng ashagyndan yoramni halayan , yymshak howada yorapjik:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Yatasym Gelya...

Edil şu wagt ýatasim gelýä welin sizleri(öz turkmenlerimi) okap yatmagam ýatdan çikýa. Biz ýaly ýa men ýaly başgalaň düşünjesini bilesi gelýänler başga milletde-de barmyka?

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

name edesim gelyanini

name edesim gelyanini bilesim gelya((

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Men shu wagt name edesim

Men shu wagt name edesim gelyar diysenan? Ozem shu wagt Moskwada sagat gije iki boldy, hic hili ukym tutanok!!! Kashga diyyan uky diyilyan zat bolmasa we mende de kitaba bolan howesim hasam kop bolsady, ta agshamdan dandana cenli kitap okap gecsedim, gundiz-a okuw bolany ucin el degmeyar, yone gijelerimi sheyle doly we manyly edip gecirip bilsedim diyyan! Wah, yene-de aydyp otyrmaly edesim gelyan zady welin olary edesim gelyarden, etdime owurmegi has beter isleyan, hatda in esasy islegimem shol!!! Allajan hemmamizi hayyrly maksatlarymyza yetirewersin-da herna!!!

BUDA BİR İSLEG

derslerimden gecesim gelya....!!!!