Moder hasabımı Delete edip göyber..men edip bilmedim....END..........

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sahypadan hasabymyzy nadip pozup bolyanlığını düşündürseniz gaty şat bolardım..sizin bilen gürründeş bolmak öran govı zat..doyup bolanok...
şu vagttan sağbolsun aytyan..indi gelerin öydemmok..Telpek goy

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gollammok. Yagny admin

Gollammok. Yagny admin ayrylmasyn.

Ayrylmasyn

Admin ayrylmasyn yone her mowzuk barada "ADMİN" dosuni gaysardybam hat yazmasyn!halananok sebabi.
Admin'ligini bildirmanjik ulansyn!
Wezipesini basga zatlar ucin ulanmasyn!(gayraty bolsa)

Hala ya-da halama, moderler

Hala ya-da halama, moderler yazylmaly yerde yazmalysyny yazar. We her agza
dosuni gaysardyp, absolut her mowzukda, mowzuga degisli islan yazgysyny yazar. Dusnukli ?
Moderligi bildirmanjik ulanmak niyetimiz hem yok, shu yerde "hakyky" agzalar gizlenip,
bukulyp yazanok pikirlerini, bizem edyan isimizi bildirman, saman astyndan
suv goyberyan yaly etmek niyetimiz yok, barybir duzgunlere uyyan adam bizin bilen
arasy gul yaly, dineje biraz gedemsiran bolman, adam shekilli ulanmak yeterli !

Gaty görme welin, sen

Gaty görme welin, sen gelmeziňden öňem şu sahypa ýyllar boýy bardy. We köne temalara göz aýlasaň, eýýäm seň şu gürrüňiň ýaly gürrüňleri eden kän boldy. Köp kişä agyr gelýä özünden güýç boýy üstüniň bar bolmagy, ýöne näme diýýäler, "derman ajam bolsa içmeli".
Sahypada bir şekilde saýhal bar. Şol saýhala gözegçilik edýän adam bolaýmaly.

PS Bu sahypaň admini eýýäm köpden bäri görnenok, diňe moderler bar bärde
PSPS Men adminem däl, moderem däl. Emma olaryň gerekligine düşünýän biri.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

GOLDAMOK! i tak flud barsy

GOLDAMOK!

i tak flud barsy yazylya, sholary bozmak uchin yene moder gerek gaytam.

шу тарапдан голламок!!

биз язжак задымызы билйас ёне кабир билмейанлер гирп дагап ёрмез ялы говы болар биринин гозегчилик этмеги.
Ёне кан адамларын келлесини агыртмасынлар. Бидерек гуррунлер билен.
Мен бу сахыпа гирелим бари язан блогларыма середип горун.(наме максатлы язянынма душунерсиниз).

Men ýaşuly seň

Men ýaşuly seň gürrüňiň "biderekdigine" ynanýan. Pugta ynanýan.
Sen geldiň, diňe kirilde ýazdyň. Bir hepde hiç kim sesini çykarmady, ahyr agzalar REZONNO, ýagny sebäpli şekilde haýyş etdiler. Moder hem şol sanda. Muňa bulanan bolýaň, "honda bärisi bolýaňyz, kelläni agyrtýaňyz" ýaly çaga gürrüňler bilen.
Senden edilen bir haýyş, a berýän reaksiýaň bolsa geň. Onsoň bir ýerden brave diýen agza muny alyp göterýär, adminiň gerek däldigini yglan edýä...

Men tekiz düşünemok, näme üçin her gelen özüne görä sahypany üýtgetjek bolýa?! Şu gürrüňiň edil özi başga bir agza bilen mundan 2-3 aý öň boldy, häzir görnenok. Eger şu gürrüňiň netijesinde adminleriň/moderleriň üýtgemegini ýa sahypanyň üýtgemegini garaşýan bolsaňyz, wagt ýitirýäňiz. Her kim üçin bu sahypa ýa moderler üýtgäýesi ýok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

серет жигим.

жигим хайыша мензейар ми, окап гор ханы.
онда сенден хайыш эдйанлер шейле хайыш эдендирда вагтында.
булнан болян ялы бидерек созлерем гайрат эдипжик кан уланмажак бол ханы.
менин язян харпым крил болсада туркменче язян далми?!

Wah

Wah ýaşuly,

Quote:

булнан болян ялы бидерек созлерем гайрат эдипжик кан уланмажак бол ханы.

şu söz saňa ýaramady welin, seniň beýleki temalarda ýa şu ýerde "aý sana girdim diýip hondan bärisi bolýalar, kelläni agyrtýalar, biderek gürrüň, adam tanamazlar" diýenleriň hem ýaranokdyr.
Bor, gürrüň meň üçinä öldi. Menä şu sahypada moder wagtym, özi şaýat, hakyky agam ýaly görýän Atamyrat aga bilenem kanunlaryň üstünde jedelleşipdim. Onsoň "wezipe alyp adam tanaňok" diýýäniň men barada dogry bolmagy ähtimal.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ine ýoldaşlar şu tetelli

Ine ýoldaşlar şu tetelli temalaryň iň soňkysyny şu salgydan okap bilersiňiz
http://www.tmolympiad.org/?q=node/3645

Bulam mundan köp wagt öň bolan waka däl. Känhow şeýle temalar, gözletseňiz. Meň pikirimçe, moder bolmaga şu sahypada her kimiň ýagdaýy bar. Islän moder edildi we edilýär. Emma saýhalyň gerekligine her kim düşünýä ýa düşünse gowy. IMHO.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Goldamok

Sahypany her gelen birinin islegine gora yontmakchy bolsak onda yontula yontula hich zat galmaz. Shonun uchin admin in bolmagy oran mohum. Adminsiz forum sazsyz aydym yali bir zat bolar.

P.S Admin yada moder haysysy bu ishlere seredyan bolsa shol galaymaly. Onsonam adminsizem bir sayt bolarmy

Döwran Çilan

Yokarda bayramam bellap

Yokarda bayramam bellap gecipdir welin mesele ADMIN barada dal-de, MODER barada oydyan.. Sebabi admin ayrilmayar! Admin sayti yasan adam we tehniki gozegchiliklerden bashga kan zat etmeyar bu saytda.. Yazgi gozegchiliklere seredyan MODER bolyar.. A bu saytda 2 sani MODER bar bilshime gora! MERGEN we BELLE..

Mena shu moderleri goldayan! Ayrilmagini hem islamok..

Admin ayrylmakmy?? Men-a

Admin ayrylmakmy?? Men-a gaty köp sagbolsun aytyan.
belki admine aylyk bereris, edyan işleri üçin? :D (degişyan)

Boş gürrün!

Boş gürrün!

Goldamok! her

Goldamok!
her ylalaşmañyzda göni moder, indem admin aýyralyñ bolaýýada(adminiñ näme dahyly bar?!)?! kyn zat ýok ahyryn gelen yeriñ bilen bolup gitseñ. Näme üçin asyl synanşmagam islañzok?
Ters düşünmäñ aýdylanlara, köpimiz bu düzgünlere garşy däl.
Boş ýere şu gürrüñlere wagtyñyzy sarp edeniñizden, gaýtam sahypada peydaly maglumatlary gözleşdiriñ, özüñizden goşuñ..düzgünlere eýerseñiz, hormatlasañyz gowy bolmazmy?!

Menem goldamok, Huday bilsin

Menem goldamok, Huday bilsin bu sahypa nama owruler onsong.way, durung dushunmedim brave siz moder diyjek boldungyzmy ya admin?
umuman, meni ayyrjak diying yone moder kimem bolsa bolanda-da gerek.
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Gowy

Belle wrote:

Laugh at your mistakes, but learn from them!

Gowy aydylan soz!
Döwran Çilan

Goldamok!!! PS: Çopansyz

Goldamok!!!

PS: Çopansyz biz naders :-(

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Bir söz bara, bir zat bir

Bir söz bara, bir zat bir zat, öy eyesini öyinden kowar diyip. Şona barypdyrmy bu:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

mellekcha

mellekcha yer bersen yer eyesini yerden kowar:))

Men aydayın

Birinjidena bilmeyan bolsan gürleme Amanmuhammetmi namamin.. Mellekça yer bersen öy eyesini yerinden kovar diylen sözi bilmeyan bolsan övren.
İkinjidenem Sen mellekçida onda barde.Mena yoldan geçip baryan yolağçı..
Munun yalı saytlarada mataç dal.Dine men dal hiç kimem.
Etjek bolsam proğrammadan düşünman durammok.Mundan beter govısını hem yasarın.Bolya mı? !!!

LOL

goldamok, name sebapli

goldamok, name sebapli ayirali diyeninize-de dushunmedim!
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

Bagyshlan welin gadyrdanlar!

Bagyshlan welin gadyrdanlar! Menin int.-den we inlis dilinden az bashym chykyar. ADMIN we MODER sozlerine dushundirish berayseniz! Ya-da bu barada owrenmek uchin (bar bolsa) blogy salgy berseniz! Onunden sag bolun!!!

ERBET DAL PİKİR..

ÇOPAN GEREK..SEBABİ GOYUN YALI AŞAMAĞI ENDİK EDİNEN HALKDA BİZ :)

Nahili

Eger sen hakykatdanam sheyle pikir edyan bolsan (Men sheyle pikir edemok)shu sozde many bar.

"Nahili bolsanyz shonun yaly dolandyrylarsynyz"

Yagny diyjek bolyanym bu sypaty ozumize biz yapyshdyryas.

Döwran Çilan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "Hak söz!! İntelegetni adamlar bolsadı onda çopana mataç bolmazdık..Yagnı modere!!"

Ay, Yigitler men taze pikir

Ay, Yigitler men taze pikir orta atamok how! Menin hakykatdan hem int.-den we inlis dilinden az bashym chykyar. Shonun uchin ADMIN we MODER sozlerine dushundirish berayseniz ya-da bu barada owrenmek uchin (bar bolsa) blogy salgy berayseniz diyip Sizden hayysh edyarin! Okdeden owrenmek ayip daldir-a!? Kyn goryan bolsanyz zyiany yok. Bizinem kochamizde toy bolar.

Admin

Admin-a yerin eyesi, goyun bakmana yerini beryar ya-da yer bilen upjun edyar.. Moderem chopan shol yerde goyunlara seredyar.. garaz admin sahypany yasan, moderem sahypadaky tertibe seredyan..

Sag-ja bol, gardashym! Omrun

Sag-ja bol, gardashym! Omrun bolsun! Dushundirishin uchin minnetdar. Den rojdeniyande gaytsyn!!!

bile bolsun

bile bolsun..

p.s.
bardaki chopanlar-a owrenishjek bolgun.. yogsam sorag soralyp jogap berlenden sonky commentler(thanks man.. no problem, u r welcome, etc) pozulyandyr:))

Ай гадырдан!!

Мена озуми гоюн ерине гоямок.
Бардакилерем гоййандыр ойдемок.
Гайрат этде гоюнлы меселани кан агзама.
Админ ерин эеси, модерем дузгуни горайжы дийен ялы душундирай.

hakykat

Hakykatlar ajı bolyar!!

LOL

ok

ok, agzalaryn hemmesinden otunch sorayan, goyun yerine goyanim uchin.. yone moderlerem seni/sizi ya-da agzalary goyun yerine goyanok..

Moder-gassap :)

kabir moderler copan bolman basarsa gassap bolyalar.
sonun ucinem shol gassaplyk edyanleri ayyrmaly.bolmasa yerjagazynda goyun galasy yok :)

men diymek islanim.!

Diyjek bolyanım Moder baradadı.İçinde men yalnış yazan hem bolsam (Moder yerine Admin diyip)düşünen düşünüpdür.Akıllı adamlara düşündürmek gerek dal..Özleri düşünyarler ekeni doğrısını..

LOL

Nähili reaksiýa

Nähili reaksiýa berýaňaý aýdylan gepe?! Näme, ýöne gürrüň edip bolanokmy? "Akylly düşünendir", "balagyňy çekäý"... Menä kän gelişdiremok şu sözleri şu sahypa ýa umuman uly adama.

Sen orta hakykatdan geň pikir atýaň. Şu sahypa geldiň, eýýäm moder we adminden dynmakçy, a razy bolmaýana bolsa şeýleräk reaksiýa berýäň. Sen sahypa mätäç dälmi? Bolýa dogrudyr, sahypa-da bir agza mätäç däldir.
Sen sahypadan gowusynam ýasarmyň? Bolýa mümkindir, hany indi onam bir subut et!

Sylanyşykly gürrüňler bar, çäginden çykmalyň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

сен киме язаныны язсана!!

мена онун ялы созлер уланамок!
"балагыны чекай" дийийп ким киме диййарай?

brave Amanmuhammet diýen

brave Amanmuhammet diýen agza ýazdy. Ýokarda göräý.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

гордум.

ай адамлан гахарыны гетирсен болжагам шолда.
инди сенем менин янкы язанымы окап гор.

Ýaşuly medeniýet

Ýaşuly medeniýet işimikä diýýän. Gahar diýen zat hemme kişide hem bar, emma ajyňy beýle pürkübermeli däl sähel zat üçin. Özem balakly gürrüň umuman tersräkmikä diýýän. Ondan aňarsy näme, paýynç sökmekdirdä?!

Onsoňam Amanmuhammet ters zady ýazmady. Sahypa guruldy, 0dan birnäçe agza toplady, bir topar iş etdi. Mundan 1-2 aý öňräk gelip, bir bada öwrenişip bilmän moderleri, a guranlaram şolarda, kowjak bolmak "mellekçä ýer berseň, ýer eýesini ýerden çykar" diýeni bolanokmy?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

менем модерсизлиге гаршы!!

ёне биразам туркменчиликден эп-эслиже дашлашдык ойдйан.
Ага-инили меселеде.
Билемок довран ниреде яшап гечирипдир омруни?!
Мена кичилери говы горемсон иним(жигим), Улуларам сыламсон агам диййан.
Биргун довран биленем юзбе юз гурлешип горерин шонда агам дийип диймежегине ози карар берер.
Гаты горман ёне асыл менде далде шу темада мана гаршы чыкянларда бираз проблема бар.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Devranus 1 telpek goyyar we yazyar: "Meni entagem yatdan cykarmanlygyn ucin!"
  • MEN ADAGLY 1 telpek goyyar we yazyar: "bu telpejigem alay agam"

Sen onam göwnüňe

Sen onam göwnüňe alypsyň. Bolýa türkmençilikde agaly-inili sylanyşyk bar. Emma bu bir kanun dälä. Näme, türkmene parzmy özünden kiçä "jigim", özünden ula "agam" diýmek? Bulary aýtmak üçin diňe ýaş däl, arada hormatam bar. Hormat goýýan sen ondan 1 ýaş ulam bolsaň "aga" diýer, hormat goýmaýan 20 ýaş ulam bolsaň adyňy tutar. Sen her özüňden kiçä "aga" diýdirjek bolmak nämä gerek?!
Käbirleri öz süýtdeş agalaryna aga diýenoklar, a sen nätanyş, derrewem "aga" diýdiresiň gelýär.

Meň pikirimçe, aga-ini gaty gowy zat. Emma parz däl. Islän aýdar, islemeýänem aýtmaz.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

гаты гормелерини бирхили горйан!

диймани хич.

Details

дайхан wrote:

Ага-инили меселеде.
Билемок довран ниреде яшап гечирипдир омруни?!
Биргун довран биленем юзбе юз гурлешип горерин шонда агам дийип диймежегине ози карар берер.

Turkmenistanda yashap gechdim omrumi. menem bir maslahat bereyin kichijik detail'lara kellani agyrdyp yorsen ullakan detail'lary gormezsin. Her men yaly caga bilen den boljak bolsan kop wagtyn bosha gider.

P.S: Men kime aga diyjegimi yashyna dalde ona goyyan hormatyma gora karar beryan. Ona goyyan hormatyma da onun mana goyyan hormatyna gora karar beryan.
Döwran Çilan

мен сана н айтдыма!!

гаршылашсак горели ханы хормат гоюп гоймаяныны.
танамадык сыламаз.

Näme, ýaşuly gorkuzjak

Näme, ýaşuly gorkuzjak bolýaňmaý?!
Her agzany özüň bilen deň görde basyber! "Jigim" diýmek bir hili öz aşagyňa almak hem bolýar. "Uly kiçini diňlemez" diýýäler, "jigim" diýýänler öz "jigilerinden" kän zat diňläsi gelmeýär.

Onsoňam "meni göreňde aga diýermikäň?" ýaly gürrüňleri goýsak näder?! Ýa bärdäki bir maksadyň käbirlerine "jigi" diýmek, käbirlerine "aga" diýdirmekmi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ай ёк васил!!

жигим я-да агам дийме меселесини он яздым ёне мн бу патсандан бираз дойдумлай.
шондан.
наме горкузжак боламда сени горкузжак боламок.
ислесен сен кан гошулма!!
мен оны барде бир горерин шонун учунем ол меселе икимизин арасында.

Daýhan men ýaly goşulmaz

Daýhan men ýaly goşulmaz ýaly oňa PM bilen aýdaýmaly ekeniň aýtjagyňy. Iliň arasynda aýdýaň, ilem goşulýada.
Umuman pikir alyşykda pikirler deň gelmäni üçin görüşjek bolmak hökman dälmikä diýýän. Ýene görüşesiň gelip dursa, oň bilen ikiçäk PMde görüşmeli ekeniňiz.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ай

сен шейле пикир эт этме мана билдиренок.
кан хеммекишин адвокадысырамасан етик.
сен оз ишин билен бол.

Bolýa, gözel

Bolýa, gözel göwnüň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • дайхан 1 telpek goyyar we yazyar: "Менден гаты горман, мен гахарланамда кан адам сыламок. Шондан довранам горман душуншайжек болян!! ОК."

agam bratoklar gelin

agam bratoklar gelin agzybirje yashalyn..
agzybir yashamak ucin name gerek? -bireg-birege sylag-hormat gerek..
shony yatdan chykarmalyn..

sorry!

Gahar kapır bolanson,gatyrak gidilipdir..Men hem tassyklammok, yöne kawagt dinden ,imandan çıkaryarlar..

LOL

Garaz gepin gysgasy! Mergğen pozaymagnın!! ullakan hayışt..:D

Men dünyanin hiç bir yerinde şunu yalı sayt görmedim.Haysı saytta moder bar? hanı mana aydın?? İçinde yazgıların aşağında delete(POZ) diyip bir zat bar.Onı dine yazan yazıjının özi pozup bilyar.Yöne name üçindir menin ya-da başka birinin yazan yazgylarını ,yene biri men moder diyip pozup bilyar.Pozyan name sebap bilen pozyanını bilyarmi?YA-da professorlar Guramasından ''şul oğlan/gyz gaty akıllı,hemme pikirleri yerlikli'' diylen sertifikasiyası barmı? Meselem Mergen.Özü barada erbet zatlar yazılan bolsa pozmanı bilyar..Özem yaman çalt..Yöne peydalı bir pikir bolan bolsa ''Ön açılıpdır diyip derrrew pozyar''
O how jan jiğim(MERgenmi moder bilemmok,modere değişli) Ön açılıpdır diylen yerinde 130 sanı komment bar.Oların hemmesini okamak üçin birinjidena vagt gerek.İkinjidenem nireden tapyanız ''ÖN açılan temanı açmak bolanok'' diyip.A name temalar açılan bolsa içindaki gürrünler başka bolup bilmezmi? Goy değme açılsın..
Onda sen her gün başka temalar gepleşyan,her gün başka naharlar iyyan,başka dünyaden dem alyan,başka eşik geyyan,başka zatlar etyan...
Bir edeninem iki edennokda şeylemi..?? Nirede bar şeyle pikir?? Bir açılan tema açılmalı dal?? Ağzalar indi yaydanıp başladılar temaları açmakalar.Üssesinede pozayman diyip hayışt edip yazıpdırlar...Munun yalı detskiyy sad mena göremmok.Görmeğem islammok..

Özün entek aklın goyalışmadık.Barde nadip moder bolup,nadip Bir zatları gadağanlan bolyanız,mena düşünemmok..

sonkı söz! Sana joğap hakı berjek We mundan beylak men bu saytta yok.Çağa yalak gürrünlerden yadaım.Elbette moder çağa bolsa şeyle bolyada.Saklap duramzok ,sayt ağzalara mataç dal yalı sözlerinem özüne sakla..dünyede gul Alladan başka hiç kime,zada mataç daldir.şunı berk belleğin!
İşden yadap gelip bir zatlar gülüşayjek bolyan welin,gaytam nervini oynap çıkyan..

Al anha saytınız,moderiniz,ağzalarınız bilen nesip etsin.Allah daha çok versin!Goyun yalı adamlara moder gerek.Sebap goyun name etyanini,yalnışmı doğrımı bilenok.Şonun üçinem çopan daş aylayar,yada tayak zynyar.Goyun bolmak islammok,öwreneşenlerede gutlayan!!

O nahili bor bu yer soragınada şu vagttan joğap bereyin?!

Her yazgynyn aşağına POZ(Delete) goysan goy değme ağzanın özi pozsun..Pozmandada demokratika bar.
Siz yaşlar öz aranızda demokratikanı sygdyryp bilenzok,yurda nadip demokratika gelsin?? Aydın hanı..
Eğer adamın kişiliğine,milletine,diline,ırkına ,mezhepine söz yetirmeyan bolsa ..bu zatların name erbetçiliği bar??

LOL

дур агам нира барян!!

Ай агам икимиз айрырак блог ачып язышаярыс:)))
Менин бу сахыпада шуна гахарым гелди.
- "Ватаны надип осдурип болар","Арал коли барада" дийен ялы затлар ачян, себаби бизин ин улы проблемамыз оз ватанымызы осдурмек. Барамызсон бизем шол ерде яшамала!? Ватаны дузелтман аладасында велин агзалар велин мана;
- Илки латын элипбийинде яз.
- Сен провакатор болайма.
дйен ялы гулкунч хем адамын гахарыны гетиржек затлар язярлар.
Асыл сахыпан адыны онда наме учин "ОКА, ОВРЕН, ДОРЕТ" гойдунуз.
Кавгт гулушмек хем болар ёне хеммамиз гепе отураймалы дала!?
Хемем агзалар "Танамадык сыламаз" эдйарлер велин кавагт говы гахарым гелйар.
Жигим дийеними гаты горйарлер! Асыл Туркменлерде Ула агам кичаде иним(жигим) дийип юзленилйар. Биза улулар жигим дийсе гаты горемизокдык. Ай тазе несили билжек дал!!

Meň pikirimçe gaty

Meň pikirimçe gaty gaharlana sebäp ýokdy. Seň näme üçin kirilde ýazýanyňy diňe özüň bilýädiň we agzalara ýaraman bolup biler. Bulam haýyş edildi. Düşündirseň, bir kompromis gözlense tapylardam. A sen bolsa ondan geçip, "ýa meň şertlerimde bolar şu, ýa gidýän" diýdiň.

Ine brave hem şeý diýesi gelýä. Bärde agza kän, sahypa her agzaň öz saýlan şertlerinde işläp bilmezä?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Diňle, forumlaryň barynda

Diňle, forumlaryň barynda hem moder bar. Sen öň forumlara agza bolup gördüňmi?
Internetdäki gelim-gidimli forumlaryň BARYNDA bar moder.

Agyr gelmesin moderiň we kanunlaryň barlygy. Demokratiýa, meň pikirimçe, bar şu sahypada. Jemşitden sora, Orazdurdydan sora, Galtamandan sora, Çeden sora, Myratdan sora, meselem :D Baram tassyklar.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

o diyyan ağzanın adı başka,özi bir..

O diyyan agzanın adı başka yöne özi bir.Bir adam bir giden başka atlar bilen açılan! Yöne şol ağzanı hem sayttan daşlaşdırmak yalı temalar bilen blok hem açılıpdı.Soramak gerek dal.Men göryan demokratika barmı ,yokmı..
Eğer demokratika Bar bolsa name üçin Adamlar dürli dürli diylip ,in bolmanda pikirlerine hormmat goyulmadı.dine söğmedi,ya-da mukaddes zatlara sövmedi..Ol eyyam Radikallık bolyar.
Yok din beyle dal.''Gel men düşündüreyin'' pikiri yokda, derrew daşlaşdırmak bilen bolundı.Men özüm govı bilyan bu yerde demokratika nahili garaynınızı..
Diymek türkmenistana da demokratikanın gelmeğini hökümet dalde biz islamzok ekenik.Men şona göz yetirdim.

LOL

...

Quote:

dine söğmedi,ya-da mukaddes zatlara sövmedi..

sen onda saytda bolyan kop zatdan habaryn yok oydyan. Barde men Myradyn ustunden dushmek ucin aydamok, ilkiler yalnysh usulda (mukaddes zatlaryn ustunden gulmek, ironiya, sarkazm...) yazdy yazgylaryny, son (yany-yakynda) duzeltdi yone.
brave, moder bar diyip beyle gopgun turzup yorme, menin agza bolan hemme forumlarymda-da bar moder (bir yerde "shu yerden bashga hic sahypada yok" diyipsin). Hemme yerde-de tertip-duzgune gozegcilik edyan biri gerek, meselem, yashayan yerimizde polisiyalar bar, gozegcilik edya duzgune diyip biz ozumizi goyun yerine goyamzok. Eger biri sheyle pikir edyan bolsa, ya butin omruni goyun bolup gecirmeli bolar, ya-da "Robinzon Kruzo" bolar.

sonunu aydayın!! .......END....

sonunda zat tapman samsık sumsuk zatlary yazıp ,birbirinizin gövnüne değmekten başka zat bolmaz bu saytta..

Şonun üçinem I want to delete my account.Yöne onı nadip edip bolyanını bilemmok..sahypada görkezyan zat yok..hasabını poz diyen yalı..Eğer moder şunı edip berse gaty beğenjek..Köp sağ bolsunı şu vagttan aydyan..
İndiden beylak bu yere gelmerin....

Saglık amanlıkda görüşelin..

HOŞ...

LOL

bor onda, sag aman

bor onda, sag aman yasha
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

Uly gyz

Sen gaty görme ýöne uly drama edip durmaly däl ekeniň. Iňlis jentlemeni ýaly gidibermeli yuwaşlyk bilen. Eger pikirleriň deň gelenok bolsa. Erkegiň etmelsem şomyka diýýän.

Birem bärde herkim herhili pikiri arkaýyn ýazyp ýör.

Nämüçindir uly adamlar özüni uly gyz ýaly alyp barýar käwagt...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "In yerlikli jogap men pikirimce !"

brave hasabyngyz duranda

brave hasabyngyz duranda name bolyar?!

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Men şu ýerik moder nämä

Men şu ýerik moder nämä gerekdigini aýdaýynmy?!
1njiden: sahypany rejelemek űçin diýsem hem boljak. Ýönekeýje mysal ine biriň aýdýaň meň blogumy aýyraýypdyrlar, emma şoň bir sebäbi bardyra? Biriň açdyň blok içinede yekeje hekaýa goyduň diyeli, ýene bir hekaya ýazýaň onam başga blok edip açýaň. Aýdalyň agzalaryň birine siziň ýazýan hekayalaryňyz gaty ýarak eken, olam indi “hany planyň ýazan hekayajygy bolmaly, soňam 1ni tapýa, ýer dörűp, ikinjisini, ahyr űçűnjisine sabyry ýetenok, ahyr ol pahyr ýadap, bizar bolup turup gidýär, şu ýagdaýda hemmeje zatlar bir blokda dursa gowy bolmazdymy.
2nidenem: manysyz, okalmajak, ýa bir gelşiksizräk blok aýrylaýmasa, galany dur özä, onam käte aýyrmasaň prosto bolanok.
3njidenem:fludlardan menä özűm ýadaýan, meň elmydama wagtym çäkli (şu wagtam işim häzir kän bolansoň daň bilen kopyuterime girip çykýan), siziňem köpűňiz şeýlemikä diýýän, onsoň şol boş gerekmejek gűrrűňleri näme űçin okajak siz? Özem käte temada degişli däl. Şolaram moder aýyrmaly, maňa aýrylsa gowy menä näme űçin şolar yaly boş gűrrűňi okamaly, samsyklamak űçin gelemoga men bu ýerik, bir zat öwreneýin diýip geldimä.
Meňä pikirim şu, gaty gördűkem ýok!
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Ay, şu wagt okap otyryn

Ay, şu wagt okap otyryn welin, siziň dawalaryňyz gaty gowy nerwimi oýnaýarda, şeýdip her gűnűmi başlajak bolsam dagyn, (Gűnde “ne stoy nogi vstala” bolaryn onda)
Şu babatda bir zat etmeli, bu durşy bolmaz…
Demokratiýa diýip aldyňyz halys, bor,boluň onda akja kagyzdan başlalyň demokratiýa bilen. Goy, kim moder bolasy gelse, kandidaturasyny öňe sűrsűn, poll açalyň, mysal űçin 2 hepde saýlanşyk gitsin diýeli, her kimem ses bersin, iň köp sesli 2 adamy hem moder ederis. (President and vise president). Onsoň geliň hemmämiz bileje, agzybirje Tmolypiad.org-yň Konstitusiýasyny dűzeliň, onda-da:
1.Nähili bloklary açmak bolanok, açylsada moderler haýsylaryny aýyrmaga hukugy bar.
2.Nähili teswirleri moderleň aýyrmaga hukugy bar?
3.Haýsy poll y publish etmeli däldigi hakynda… we ş.m. punktlaryň űstűnde durup geçsek.
Galanynam goşyberersdä, menä şu wagt kellä gelýän zatlardan oklap otyryn.
Siz näme diýýäňiz?

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

1 kase yaga 3 kase bürünç

1 kase yaga 3 kase bürünç 4 adama yetyar...yaym kile kaşiri we 1 kiçirak klle sogany alyanda...
ilki bn yagy yakyan sonam et bn sogany yagda bişirip bişensonam pyssaryança kaşiri bulaman gazana dykyan,3 kase suwy guyakkettin bürünjem in sonunda gazana dünderip yarym sagat son nahary basyryan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Brave ! Yashyn uly bolup

Brave !
Yashyn uly bolup biler, yone gynansak(n)da shu sahypada yasha hormat 1 yere chenli, edil durmushda-da bolshy yaly, kada-kanunlar yazylgy we uytgesmeler girizilyar degisli mowzukda, uymak isleseniz galyanyz, islemeseniz gidyaniz, karar sizinki, ol kadalar 1 gunde dalde, shu forumyn 2 yillap goren gunlerinden gelip chykan zatlar, we yene-de shu forumyn uzyn omurliligini we rahatlylygyny upjin etmek uchin bar we boljak zatlar!! Nirede moder bar diymegin hem forum we duzgunleri yaly zatlardan habarsyzdygyny gorkezyar! Yone ziyany yok, her baran forumynda gorubersen, owrenishiberersin ! Ozun 1 zatlar aydyp, teklip edip, oz-ozunden mana soz berishdirip, sonundanam agzalaryn jogaplary bilen yetinip gidipsin! Bye-bye onda, gorjegin govulyk bolsun!