Yash chatynjalaryn bir-birinden ayrilmagyna sebap bolyan 8 dushmanlyk.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar gunumuzin uly meselelerinin biri hem taze gurulan mashgalalaryn kabirinin gaty tiz yagdayda dargamasydyr. Menin ozum sheyle yagdaya dushen 2-3 mashgala tanayan. Yone hemmesi hem sheyle yagdayin bolanlygyna pushman, dogrusy yalnyshlaryna dushunipdirler yone azajyk gijirak dushunipdirler. Yene-de ‘hichden gich yagshy’ diyileni..
Sizin durmushynyzda sheyle yagdaylaryn bolmazlygyna azajyk hem bolsa peydasy yeter diyip shulary yazmagy yuregime duwdum.. Okarsynyz we oz pikirlerinizi hemme kishinin dushunip biljegi bir dilde beyan edersiniz diyip umyt edyarin...
Uly Umytlar ve Arzuwlar bilen gurulyan mashgalanyn dargamagyna yol achyp bilyan kabir sebapler:

1. Yoldashynyn kishiligine garshy agyr sozler aytmak
- Sen mydama sheylesin, hic wagt meni dinlemeyan, hemishe gaharlysyn, hich zatdan bashyn chykanok we sh.m.
2.Umumylamak
- Kakan hasyetine chekipsin, egoistsin, eysem-de senden bashga nama garashylar?..
3.Yoldashynyn pikirini okamak
- Yene gaharlandyn, seredishinden bilyan.... yok, sen beyle diymek islemedin, senin diymek isledigin zadyny bilyan...
4. Işi erbede chekmek
- Sana yillardan bari aydip gelyan, bashgasy diyenden son etsen has gadyrly bolyamy?...
5. Dowamly geceni yatlamak
- Mashgala icinde bolan dushunishmezlikleri, dawalary, oyke-kineleri ve islenmeyan wakalary yatladyp durmak gecen meselelerin tazeden dogmagyna sebap bolup bilya...
6. Hemishe ozunkini dogry hasaplamak, ak juyje bolmak
- Yoldashyna Dowamly akyl bermek,ve onun her eden ishinden yalnysh tapmak ve sh.m.
7. Ozuni terapist yerinde goymak
- Senin name keselin barlygyny bilyan, menin diyenlerimi yerine yetirsen doktora zada gerek bolmaz..
8. Gurlesyakaniz garshyndakynyn sözlerini kesmek ve sesine bat bermek
- Biri gurleyarka onun sozlerini bolmek, ony hormatlamayanlygynyn alamatydyr.. Sesine bat berip gurlemek bolsa garshyndakynyn yense damaryny gatadyandyr...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Даш жигим...

Бирем огланлан илин аялына я-да гызына сувармагы ве аялындан башгаларынын ызында энтемеги.
Аял учинем шу затлар догры.
Аялынкы хасам кын; Себаби эркеклер хас габанжан боляр.

kim name bilyan bolsa

kim name bilyan bolsa goshubermeli..
8 bilen chakli bolup galmaly diyen zat yok..
hemmamiz owrenelin..

Turkceden terjime edileni

Turkceden terjime edileni bildiryar..:)

Umuman goshulyan.. Aslinda bu saytda bu temada oran kan gurrunler edilipdi onler.. Ata aganin oran derwayis bloglari bardy welin tapmak hyllalla olary.. Ya-da men asha yalta..:)

hawo turkceden terjime olar

hawo turkceden terjime
olar yali zatlary ozum yazip bilyan bolsam Einshteinin yanyndan suratymy asdyrjag-a :)

Gowy zatlar yazylypdyr. Mena

Gowy zatlar yazylypdyr. Mena ar-ayalyn has dogrusy yas catynjalaryn ilki durmush gurmazyndan ozal bir birlerini doly tanamaklary gerekmika diyyan. Adamy tanajak bolsan bile nahar iy, uzak yolagchylyga cyk we shuna menzesh zatlar bilen azda kande birek biregin kabir hasiyetlerini ogrenip bolar. Onsonam hemme zatdan onurti her bir adama yan yoldash meselesinde duypli, dogry we kanagatlanarly saylaw etmek gerek. Nesilinden, masgala yagdayyndan bashlap ta edep-ekramyna cenli oran seresplyk yagny mun olcap bir kesip saylaw etmek gerek. Bu zatlar edilenden sonam yenede mesele yuze cykyan bolsa onda muny doly yas catynjalaryn ikisem oz aralarynda maslahatlashyp cozlismeli. Eger onda da bas barmasa tejribelirak birine syrlaryny doly acmazdan maslahat soralyp bilner.

Ahow, käbir punktlarda

Ahow, käbir punktlarda özümi göräýdimle men :D
Ýa men öýlenmäkäm aýrylyşjakmyka Allajan?! :D
Aý kynlaý, biri bilen harakteriň şeýle doly gabat gelip bilermikä hiç?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram aga size has yuwash

Bayram aga size has yuwash gyz alyng , sebabi size betje , ozune gowni yetyan gyz hichem chydap bilmezmika diyyan:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

o çydar welin bayram ona

o çydar welin bayram ona çydarmyka?:)

Bir hili owadan söz bolmaly

Bir hili owadan söz bolmaly "ata araba daksaň ata-da ýazyk, araba-da" diýipmi bir zat. Adamyň häsiýedi we mentalitedi deň gelmän toý etseň, iki tarapa hem ýazyk, soň oňuşmajagyň belli.

Ýöne bilmedim, özüne göwni ýetýän bilen näme diýjek bolduň. Ýuwaş gyzlar özüne göwni ýetmeýän bolýamy?! Ýagny özüni adamsyndan az pes görýän? Maňa hakykatdanam geçiň öň aýagy ýaly atylyp duran, her sözüm bilen jedel eden gyz gerek däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men yylgyryp

men yylgyryp goyayjak:D
Bagtly bol Bayram aga :DAllajan bagtly durmush nesip etsin:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Omyn! :) Diläberiň, menem

Omyn! :)
Diläberiň, menem dileýän :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: " enshalla:D"

yuwash bolsun, bet bolsun

yuwash bolsun, bet bolsun her kiminem ozune gowni yetyandir.

shu tema gorarak, yashlaryn arasynda yene onushmazlyga eltyan bir yagday bar. iki gaynene onushman chagalarynyn agzyny ala edyanini bilman galyalar.
yash chatynjalan arasynda bashda dushunshmezlik bolup bilyar elbetde. Esasanam mentalitet, pikirleri den gelmese. Sheyle yagdayy gorup duran ejeler olara "sabyrly bolun, kichi zady ulaltman meselani oz aranyzda chozun " diyip goshulman oturyp ya-da maslahat bermegin deregine, onki tutashyp duran oda benzin doken yaly edyaler welin yashlaryn dashlashmagyna beter sebap bolyalar. onki dowurler gyz onushman oyune gaydyp geljek bolsa ayyp gorulenmish, bolsa-da seyrek bolupdyr. a indi, nebir uldan toy edip, sonam "bir sozum gabat gelmedi" ya-da "men onkim yaly yashamok" diyip "yzyna gel" diyip duran ejesi kakasynyn yanyna gitmek bilen.. woobshe, gelmezlik uchin bolmasa-da..oyunjak bolda, oyune ylalashman gaytmak. ya indi sheytmek bilen mashgala has berk bolyamy? bilmedim, shular yaly zatlar kopeliberse indi genem gorlenok, "pylany" yzyna barypdyr diylende. dashetsin Allajan! her kime bagt nesip etsin, shona yetinchade sabyrlylyk!
shu yagdayda ene atalary has ginishrak bolup chagalaryna "hay" diyselerdi, belki olaryn durmushy duzelip giderdi. name diysenem, gapdaldan gep gybat-da mashgalan arasyny pozup bilyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bir biriñe ynanmazlyk

Ine mende bolupdy. Ýagny biz-biri birimize ynanmaýadyk. Sheýdip aramyz dashlashdy:(