Online hyzmatlar !

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Jango-com saytyna her gireninizde şo radiolardan birini saylap dinlap bolyar.

"Maestro!" diyip basyberin ;-)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "ay sagja bol-a"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Her gyzykly hasaplayan

Her gyzykly hasaplayan sahypamyz uchin ayry blog achyp durmaly dal, bar peydaly hasaplayan sahypalaryny 1 yere uyshirsen has yerlikli bolar ! Online aydym dinle, gurhan dinle, chat et, shahmat oyna we etc...Tapavudy yok, gyzykly hasaplayan sahypalarynyzy shu blog'da yazyp bilersiniz !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Online

Ynha size kabir mugtjak online hyzmatlar beryan saytlar.

wadja.com mugtjak sms ugratmak uchin. (Ahli yere)
hemencevir.com turkce ve inglische ishleri bolanlar uchin.
Livemocha.com online dil sapaklaryny almak uchin

Döwran Çilan

Livemocha-com hakykatdanam

Livemocha-com hakykatdanam peydaly sayt. Sagjabol!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

TERJIMEÇILER

TERJIMEÇILER ÜÇIN

www-translit-ru >>> Rus (kiril) harplar bilen bir zat yazjak bolsanyz

www-seslisozluk-com >>> Türkçe Inlisçe professional sözlük

www-multitran-ru >>> Rusça Inlisçe professional sözlük

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

On bilyan bolsanyz bagyslan

On bilyan bolsanyz bagyslan iki sany link bar ekeni.

Ykdysadyyet we osus ministrligi
http://www.economy.gov.tm/

Türkmenistanyň durmuş taýdan üpjünçilik ministrliginiň ýörite saýty
http://www.socialsecurity.gov.tm/

TRT-Turkmencilik
http://www.trt.net.tr/international/news.aspx?dil=tu

http://www.cbt.tm/ - Merkezi Bank

http://www.natureprotection.gov.tm/ - Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi.

Google-a girip "site:gov.tm"

Google-a girip "site:gov.tm" diyip gozledayin.

http://www.google.com.sg/search?q=site%3Agov.tm

Google-in entek eshidip gormedik saytlary hem bardyr, yagni zombieler, hic yerde link berilmedik.
Turkmen Telekom hemmesini jemlap Google searcha ibersen gowy bolardy.

Türkmençe taze bir sahypa,

Türkmençe taze bir sahypa, soragjogap.com

Halarsynyz diyip umyt etyan, detallar aşakda,

Bu bir türkmençe sorag we jogap berilşik sahypasy. biri sorag ýa-da (söz, termin, sözlem, tema) ýazya, beýlekilerem ol hakynda bilýänjelerini paýlaşýa.

Ilki agza bolanyňyzda başda dine 10 sany jogap ýazyp bilýäňiz, eger şol 10 sany jogabyňyz moderler tarapyndan kabul edilse onda ýoluňyz açyk,
ýagny ol ýazanjalryňyz aktiw edilýär we siz arkaýyn jogap ýazyp bilýäňiz we tema-da açyp bilýäňiz, ýöne şertleriň serhedinden çykmanjyk.

Umuman başlangyç 10 jogabyňyzy ýazýan döwrüňiz "duh" hasaplanýaňyz..

Soňra 10 jogabyňyzy ýazypş olar kabul edilensoň "kätip" bolýaňyz..

Belki soň "moder" zadam bolup bilersiňiz..))

enşalla bu post reklam hasabyna gitmez))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "türkmen ekşi sözlük. berekella. yöne içi boş. ))"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme!!!"

...

türkmen sourtimes'mi? :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Dünyadaki türkmenlerin

Dünyadaki türkmenlerin online aragatnaşygy üçin taze website açyldy:
www.turkmenworld.com

Türkmenlerin taze Facooky diysenem bolar. Özüniz girip görün.

Hormatly tmolympiad.org

Hormatly tmolympiad.org agzalary, biz Turkmenistan hakynda website gurjak bolýarys. Elimizde bolan informasiýa ýeterli bolman soň siziň kömeginizi haýyş edýäris. Biziň döwletimizi tanytjak wideo, aýdym-saz, makala bar bolsa, şu website girip özüňiz hem ýükläp bilersiniz.
http://turkmenworld.com/
Köp sagboluň.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "sayt dash bolupdyr !!!"
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Saýyň üçin!"

www.diziizle.net:D __________

www.diziizle.net:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Prosto Maria

Prosto Maria barmyka?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Taze

Taze website'lar

www_tmgift_net
www_vestnik-tm_com

Turkmenistanda gulleri "online zakaz" boyunca dostavka edyan barmy?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "braz gijirak men üçina :(( wagtnda kan gül ugratjak bolpdum!"

tmgift.net Hramovynky

tmgift.net Hramovynky bolmasa hasabam daldir !
Bahalar huday saklasyn ekeni, tm uchin dagy...

shondan arzan mena tapyp

shondan arzan mena tapyp bilmedim...In arzany shol! ;)

tmgift.net'te adres, firman ady goyulmady shon uchin bashga website gozleyan.

Hany gymmadyragam bolsa,

Hany gymmadyragam bolsa, beylekilerin adreslerini hem bersene ?! :)

E-bazara gelin...

E-bazara gelin... ;)

http://jygyllyk.com/

Dost senmaý şuny emailime

Dost senmaý şuny emailime 4-5 gezek ugradan? Gaýrat ediňow, onça gezek gaýta-gaýta şol bir zady ugratmaň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Mana da geldi, paylashayin

Mana da geldi, paylashayin diydim!

PS: Email'i ysharatlap, "Spam" dugmeye bas. Indikide "Bulk"'a gider.

online hızmatler

Bu bir türkmençe sorag we jogap berilşik sahypasy. biri sorag ýa-da (söz, termin, sözlem, tema) ýazya, beýlekilerem ol hakynda bilýänjelerini paýlaşýa.

Ilki agza bolanyňyzda başda dine 10 sany jogap ýazyp bilýäňiz, eger şol 10 sany jogabyňyz moderler tarapyndan kabul edilse onda ýoluňyz açyk.

WWW.YASHLAR.BIZ - taze

WWW.YASHLAR.BIZ - taze turkmen multimediya ve aragatnashyk sayty!

aydym,video,chat,messenger,forum ....

Size 2006-njy ýyldan bäri

Size 2006-njy ýyldan bäri türkmen halkyna halk-ara söhbetdeşlikde hyzmat berýan Türkmen çatynyň bardygyny ýatlatmak isleýän! “Halk-ara” diýmegimiziň sebäbi, çata girýänleriň köpüsü daşary ýurtda okaýan türkmenler ýa-da türkmenistnalylar (sebäbi türkmen bolmagy zerur däl, biziň çatymyza başga milletlerden-de) giryäler.

http://dagdan.org

Köplenç internet ullanyjylary öz aralarynda email’iň ýa-da başga daşary ýurtly hyzmat berýän pully faýl hostingleri bilen araňyzda faýllary, arhiwleri, aýdymlary we videolary böleşýäňiz! Ýone gynansakda herkime faýllar bir bir email’dan göýbermek kyn bolýar! Şonuň üçin, Türkmen internet dünýäsinde ilkinji gezek, bir gezekde 50 MB’lyk faýl ýükleme hostingini açdyk! Mundan başga-da rapidshare.com’a seredeninde kän limitler bar. Meselem bir zat ýükleseň ýa-da indirseň birnäçe wagt garaşmaly! Biziň tmhost.net’de hiç hili limit ýok! Islän zadyňyzy ýüklaň we 1 ýyl (365 günuň) dowamynda siziň ýüklän zatlaryňyz el ýeterli bolar!

www.tmhost.net/

center

...

"nesimi" "magtymguly" "döwranyn badan geçirenleri" "aldar köse" "aygytly adim" etc. yali turkmenfilm'ing sovet döwründaki düşüren kinolary blen gyzyklanyan bolsanyz onda shu adrese jyklang!

http://www.youtube.com/user/SovyetTurkKino

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Salam Millet.Men sizi taze

Salam Millet.
Men sizi taze turkmen forumyna chagyryaryn.Bu forumda siz arkayyn islan mowzugynyzda tema achyp maslahatlashyp bilersiniz.
Ay garaz eshiden gulakda goren goz yagshy gelin garashyas.
TESWIRLER.COM

http://tk.wiktionary.org/wiki

http://tk.wiktionary.org/wiki/Ba%C5%9F_Sahypa
gysgaça "WikiSözlük."
wikipedia'n sözlük görnüşi; hazir 1600 töweregi söz goşulypdyr, gün-gündenem köpelyar.
içinde dine türkmençe sözler dal, beyleki dillerdaki sözlerem goyulmakçy.
Dineje sözler dal, nakyllar, mysallar, idiomalar bilen hem goldanylyar.
hatda atlar söz toparyna degişli sözlerin düşümlerine çenli yazylyar. dine bir sözlük dal, grammatika hem giryar.
meselem "ajal" sözüne seredeli:
http://tk.wiktionary.org/wiki/ajal

Quote:

ajal

Türkmençe söz

At söz toparyna degişli
düşüm birlik köplük
Baş ajal ajallar
Eýelik ajalyň ajallaryň
Ýöneliş ajala ajallara
Ýeňiş ajaly ajallary
Wagt-orun ajalda ajallarda
Çykyş ajaldan ajallardan

Manylar:
[1] Ölüm pursaty, ölüm.

Nakyllar:
Ajaly ýeten tilki hinine garap uwlar.

Idiomalar:
ajal donuny geýmek
ajala el bulamak
ajalyňa howlukmak

we ş.m. geljekde gaty peydaly boljak bir proyekt.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

TmTube -

TmTube - www.tmhits.com/tmtube . Yanja acyldy, hany girip gorun. Tmhits saytyndan tazelik.
Pikirlerinizi barde yazyn.

Niresi tazelik munyn ?

Niresi tazelik munyn ?
Gochurilen/ogurlyk aydymlaryn sahypa gornushinden bashga zat dal !

Gocurilen aydymlar, senin

Gocurilen aydymlar, senin halkyn aydymlary. Senin oz yurdyndan cykan aydymlar.
Anyrdaky hemme aydymlar gocurilen dal. Agzyndan name cykyandygyna dykkat et. Men hic kime bir Akkysa, ya-da Nuryshkanyn aydymlaryna kem soz sozletmerin. Gocirilen aydym da bolsa kabirleri - menin yurdymyn aydymlary.

*Niresi taezlik diyip yazypsyn- tazelik: bu servisin taze cykmagy. Sizlere habar bereyin diydim.

1-nji bilena: Gochurilen men

1-nji bilena: Gochurilen men halk'ymyn aydymlary 1 gramam dal, hemmesi in bashda dashary yurtly "palanyn" aydymy, yzyndanam gochuren aydymchysumagyn "aydymy", men gozumde shol 2 kopuklik "sungat eserleri"nin halka degisli yeri yok !

2-njiden: Nadip Nuryshka'n aydymlaryna kem soz sozletjek dal ? T.e. elinden gelyan zat name ? Men agzymdan chykyan zatlary hemise-de bilip chykaryan, we islan yerimde islan zadymy hem tankyt ederin, eger kemchiligi bardyr oytsem! Yazgymy gowja okan bolsan sen sahypan ichindaki aydymchylaryn eyle-beyle diyip dalda, sahypan ozuni tankyt edenligimi gorersin. Men gochurilen, ogurlyk aydymlary "bizin" aydymymyz hasap etmeyshim yaly, sen baryp youTUBE'in adynynam 57%'ini alyp, "bizin" sahypamyzy achanyn bilenem pikirim uytgemez! In bolmanda ol sahypan adyny bir almasanyz, yone yok, adynyn yarsyna chenli al, sonam taze sahypa...Dogrydyr, sahypa tazedir, yone bu "tazelik" dal, kone youtube hekayasy, ustune-de has az profesional we gochurme sheklinde yerine yetirilen!

Birinjidenä, gowy proýekti

Birinjidenä, gowy proýekti göçürseň gowy bolup galmaýar. Youtube gowy we ORIGINAL proýekt, muň göçürilmegi bolsa kän gowy däl, hili pes wersiýa.

Ikinjidenem, köp zatlaryň orsça bolmagy birhiliräk geldi maňa. Türkmen diýýän bolsaň, şol bolsunla
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Mergen, senden nahili

Mergen, senden nahili kritika edilyanini ogrenmeli :) Adam yaly kritika yazman, dine hapalajak bolup soz aydanlara bir kopuk bermerin.

Men Mergen dälä.

Men Mergen dälä. Hapalamakda hem bähbit göremok. Ýöne näme üçin youtube meňzetjek bolanyňy düşünmedim. Ýöne şeklem OKdy.

Konstruktiw kritika berýän, içini türkmen diline öwürseňiz gowy bolar. Bolmasa sahypaň ady TMhits, özi bolsa rus dilinde. Tersräkmikä diýýän.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sahypanyn ady bilen

Sahypanyn ady bilen icindekiler tapawutly bolup biler. Bu sahypanyn ady hem turkmence dal, yone icindekiler turkmen dilinde :)
Tmhits, dine Turkmenistan aydymlary ucin doredilen dal. Shonun ucin su wagtlykca rus dilinde diyip pikir edyarin. Soramda, kop dilli bolyarmys.

Aý bizdenä pikir soradyň.

Aý bizdenä pikir soradyň. Pikirem aýtdyk, original ideýa bolsa, onsoň içi türkmen dilinde bolsa diýip arzuw edýäs. Edip bilseňä berekella, edip bilmeseň bolsa biziň pikirimizi aldyň.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Thank You