Ewolýusiýa we Opariniň gepotezisi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Elbetde hemmämizem biologiýany mekdep döwri okan bolmaly, şonuň űçin hem Ewolyusia we Opariniň geçiren tejribesi hakynda azda kände bilýän bolmaly.
Meň özűm asla biologiýa sapagy bilen kän gyzyklanamok, mekdepde-de özűme zor salyp okaýardym, emma şu tema meni näme űçindir gaty gyzyklandyrýar, eysem sizem käte özűňize şeýle soraglary berýänsiňizle: “ Bu dűnýä nireden döredi? Adamlar nirden nädip döräpdir? We ş.m.” Aşakdaky ýazgy-da edil şol hakda aýdylýar, garaz biologiýada mugallymy diňlemän, pallap, pikiler umanynda gark bolup arzuw eýlänler ýa-da başagaý bolup gep edenler bar bolsa, ya-da ýöne ýatdan çykan bolsa, ol hakda umumylaşdyrlan bir ýazgyny goýaryn, okarsyňyzda gerek bolsa. Men bu blogymyň maksady bolsa sizi bu temalar bilen tanyşdyrmak dälde, şu temada siziň garaýyşlaryňyzy we pikirlerňzi eşitsem diyip açdym. Çyndanam dűnýa şeýdip döredimikä?!
Onda näme, okap pikirleriňizi ýazarsyňyzda!

The modern theory of evolution was developed by Charles Darwin, an amateur English naturalist, in the 19th century. He proposed that all of the millions of species of organisms present today, including humans, evolved slowly over billions of years, from a common ancestor by way of natural selection. This idea said that the individuals best adapted to their habitat passed on their traits to their offspring. Over time these advantageous qualities accumulated and transformed the individual into a species entirely different from its ancestors (e.g. birds from reptiles, whales from bears, humans from apes, etc).
The Evolutionist Perspective on the History of Earth
According to the theory of evolution, earth was formed 4.6 billion years ago. Its atmosphere probably contained little free oxygen, but a lot of water vapor and other gases, such as carbon dioxide and nitrogen, and was extremely hot. By 3.9 billion years ago, earth cooled enough for water vapor to condense, allowing millions of years of rain that formed earth's oceans.
The Origin of Life
In the 1930s, a Russian scientist, Alexander Oparin, hypothesized that life began in the oceans on early earth between 3.9 to 3.5 billion years ago. He suggested that first, simple organic molecules containing carbon formed. Energy from the sun, lightning, and earth's heat triggered chemical reactions to produce small organic molecules from substances present in the atmosphere. These molecules were organized by chance into complex organic molecules such as proteins, carbohydrates, and nucleic acids that are essential to life.
The Formation of Amino Acids – Miller's Experiment
Attempting to prove Oparin's hypothesis, two American scientists, Stanley Miller and Harold Urey, carried out an experiment in which they attempted to simulate early earth conditions according to evolutionists. They mixed water vapor with ammonia, methane, and hydrogen gases. They then sent an electric current that simulated lightning through the mixture. Then they cooled the mixture of gases, producing a liquid that simulated rain. After a week, they collected the liquid in a flask and analyzed the chemicals therein. They found that three amino acids (amino acids constitute the basic elements of proteins, which are the building blocks of living cells) were synthesized.
This experiment aroused great excitement among evolutionists at that time and was claimed as proof for Oparin's hypothesis.

*Bu temada wagtlaýyn diňe şulary aýtjak, aşakda öz pikirimi hem aýdaryn.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Millerin experimenti gerekli

Millerin experimenti gerekli şertler döredilenson (labaratoriyada) edileni üçin, amino-acidler emele gelip bildi.

Mysal üçin, bir dayza tamdyrda çörek bişirip "1.000.000 yyl ön türkmen çörek bardy!" diyse nahili bolarka?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

onda siz bu tejribesine kan

onda siz bu tejribesine kan ynanangzokda?
____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Yok. Bu experiment, jogaby

Yok. Bu experiment, jogaby bilip soragy tapmak yaly bir zat. Ansat koroche.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

çörek bişirmek bilen

çörek bişirmek bilen yokardaky experimentdaki yagday biri-birine menzanok ahyryn.
Önki döwürdaki, dünyanin irki eyyamyndaky şertlerde amino acid experimenti edilyar.
Sen bolsan, çörek bişirmek diyip aytyan. çörek bişirilende hazirki döwrün esbaplary ulanmak hökmany bolup galyar: un, bugdayyn degirmende öwelmegi, duz, ot, suw goşulyp, yugrulmagy we ş.m. Bu şertler önki döwürde tebigy taydan bolup bilmejegi belli zat.
Amino acid experimenti bolsa, ediljek, önki döwür şertleri bilen edilen. Eger inlisçe düşünyan bolsan, tazeden okap gör yokarkyny.

Önki döwrün şertlerinin

Önki döwrün şertlerinin tamdyrdaky yaly daldigini nireden bileli, belki Afrikan günbatarynda beyle şertler bardy?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

dünyade ya-da umuman

dünyade ya-da umuman şans(chance) diyip zat yok, meselem biz yolda yörap baryakak üstümüzden televizor gaçdy diyeli, şeyle yagdayda biz ona manlay(şans-chance) diyyas, aslynda ol bizin ejizligimiz, biz eger dünyadaki bar bolup geçyan hadysany hasaplap bilyan bolsadyk eger şeyle bir sistema döreden bolsadyk onda şol televizoryn gaçyp gaçmajagynam hasaplap bilerdik yöne bu bizin üçin mümkin dal, mümkin bolmadygy üçinem biz ona chance diyyas, meselem has yönekeyleşdirende bir köpügi yokaryk zynyp şonun haysy tarapynyn geljekdigini chance bn baglanşdyryas, aslyyetinde bolsa biz eger şol köpüge tasir edip biljek bar zatlary hasaplap bilsedik meselem köpügin zynylyş burçyny(angle), zynylyş tizligini, köpüge howanyn tasirini, düşjek yerinin tasirini hasaplap bilsedik onda biz ona chance diymezdik, yagny chance yok, birem adamyn duygularydyr eyleki beylekiler hem energiya bilen baglanyşdyryalar, we adamyn herekidinam hasaplap boljakdygyny aytsalaram hem yöne şu yerde kella bir pikir geldilay, yagny eger adamyn faktory yok bolsa onda chance diyen zat yok yöne eger adam ya-da janly bir zadyn roly bar bolsa onda chance bolup biler, bulam dinde manlay(kaza-kadere ynanmak) meselesi bolya öytyan, sebabi adamyn öz islegine göra hereket edip bilme ukyby bar, onam hasaplamak bolup bilmejek yaly, umuman eger janly bir zadyn faktory yok bolsa onda chance yok, menin pikirimça şeyle we darwinin we oparinin aytyan jansyz durmuşdaky chance'i bilen ylalaşammok

ps: chance barada ya-da probability barada "Adam Fawer"-in "Impropable" - "Olasılıksız" kitabyny maslahat beryan

Çynymy aytsam name diyjek

Çynymy aytsam name diyjek bolanyna düşünmedim.
Azyndan yokardaky tema bilen baglanyşyk gurup bilmedim. Biraz ginişleyin pikrini aytsan, menem sana goşulyp bilerin.
Jansyz zatlarda şans bolmazmy?? Şans aslynda "tötanleyin gabat gelmegi" sözine menzeş manyda ulanylyar öydyan.
Meselem, bir jansyz yyldyrym çakmagy, jansyz güneş şöhlesinin dünya yüzüne düşmegi we ş.m. zatlar hem bolup bilmeyarmi?

meselem yokarda beren

meselem yokarda beren kitabymda yazylan bir bölek;

Amerikada oynalyan in uly loterey oyny bolan Powerball oynunda utuş gazanma chance-y(ahtimallygy) 120milyonda 1 mişin, we 1957den bari 50den köp adam şu kiçi ahtimally bolan oyunda utuş gazanya,
birem dünyamize uly gök jisimlerinin kaknyşmagy bilen dünyanin yok bolmagy ahtimallygy 1milyonda 1 eken, yöne dünya dörali bari 7milyon yyly geçse-de bir gök jisimam kaknyşyp dünya zyyyan görenok, bolmasa birinji mysaldaky ahtimmallyga göra ikinji ahtimmalyk derejesi(chance derejesi) esse-esse yokary, yagny chance yok diyen derejede

2 mysal bir-birine menzeş

2 mysal bir-birine menzeş dal.
menzeş etmek üçin 120 milyon sany planeta goyup, sonra birje meteor goybermeli bolyar.
Şonda edil lotoreydaki yaly bolyar. Yagny 120 milyon planetan arasyndan saylanyp bizin dünyamize düşmegi yada; 120 milyon adam i,çinden saylanyp menin lotorey utmagym deng mysal bolyar.
(yenede evolusiya bilen baglanyşyk gurup bilmedim)

hawa, yöne mesele-de şonda

hawa, yöne mesele-de şonda aslynda, "tanry loterey oynarmy" diyip bir yerden eşdipdim şeyle bir sorag, "einşteyin" aytyadymy bilemok, şon yaly eger oyny biz oynasak içinde biz bolsak onda şans diyyan zadymyz oyna değişli bolar, birem dünyade dine bizin planetamyzam dal bilyan naçe planetamyz bar abat, we meteor sanam bilşime göra azam bolmaly dal, yadymda şon yaly bir meteor kaknyşma şansy bar diyip hasaplabam yördüler

birem biz loterey oynamyzda netijani bilemizok, yöne netijani hasaplap boljagyna ynanyp bileris, yöne şu wagtky yagdayda hasaplap bolmajagyny ya-da hasaplanmadygy üçin şans oyunlary diyilya, yöne ediljek herekedin netijesini hasaplasa bolar, bulam şans bolanok,

ps: yokardaky asyl yazgy bn bağlanşygam yazgyda "by chance" sözü geçenson, menem şansa ynanmadygymy düşündirjek boluşym

Köp adam, beterem

Köp adam, beterem Türkiyede (şon tasiri bilen ttm uçurymlary hem), şu Evolusiyany din bilen bagly hala getirip, netijede, hiç-hili biologiya okap görmedikler hem, gözleg etmezden derrew "evolusiya manysyz zat" diyip goyyalar. "Atamyn maymyndan gelendigine ynanamok" diyip hem düşünjelerini "gülkünç" sebap bilen goldayalar. Kabirlerem birneme evolusiya barada okayar emma, okayan zatlary "evolusiyanyn yalnyşdygyny düşündiryan tarapdaky" kitaplardyr. Yagny olaryn gözleg ediş maksady, dogryny gözlemek dal-de, dineje özlerini kanagatlandyrmak.
Din (yslam, hristiyan, yewreylik) adamyn nahili yaradylandygyny doly düşündirip bilenok, dineje ynanylyar, şon üçinem ady "ynanç". Evolusiya, dünyanin ilkinji döranden sonraky taryhyny, progresi ylmy düşündiryar. Elbetde kabir kemçilikleri bardyr. Emma ol kemçilikler her wagt geçdigiçe azalyar, teoriya has hem kamilleşyar, hazir teoriya biologiya ylmynyn baş diregi.

"Teoriya" name diymek

"Teoriya" name diymek jemshit? Belli bir manyda bir "pikir yoretme" diysek bolmazmi shona? Eger sheyle bolsa dinin bu babatda one suryan pikiri bilen "ylmyn" one suryan pikirlerini ayri kategoriyalarda ele almak nama derkar?!

Quote:

Evolusiya, dünyanin ilkinji döranden sonraky taryhyny, progresi ylmy düşündiryar. Elbetde kabir kemçilikleri bardyr.

"Evolusiya, dünyanin ilkinji döranden sonraky taryhyny, progresi ylmy düşündiryar" diyipsin! Bu dushundirishin ylmylyk derejesi nacherakka? "Chaklama we pikir yoretmeler esasinda yazilan dushunjeler" diyyan men sholara..

Dinin dushundiryan "teoriyalarinda" nace "samsiklik" bar bolsa, bu "ylmyn" teoriyasinda-da" bar.. Dinin dushundiryan "teoriyalarinda" na derejede "ylmylyk" bar bolsa, bu ylmyn teoriyalarinda-da bar..

Yekeje tapawut: biologiya ylmy bu dushundirishlerini ylmy terminler bilen bezeyar.. Bolany..

"teoriya", ylmy esasly pikir

"teoriya", ylmy esasly pikir yöretme, syn. Köp sanly barlaglar, analizler, subutnamalar jemlenende "teoriya" diyilyar.
Dini ylmyn içine sokjak bolşyna hayran. Dinin namesi subut edip bolyar?
Ahli zat önünden ynanylmagyna bagly zatlardan ybarat. Meselem, jennet nirde, nabelli yerde, huday nahili zat, nabelli, Adam ata nirden dünyan yüzüne düşdi, nadip yaradyldy, we ş.m. hemme zat nabelli, dinin hiç bir zady subut edip bolmayar, kiçijek hem subutnamasy yok. Subutnama bolsady, onda ol dinin asyl "dünya synagdyr" düşünjesi bilen tersleşerdi.
Teoriyada belli bir çaklama bar, emma köp sanly barlaglar, analizler, synlar bilen goldanylyar.
*Bagyşla welin, "dinin ylym bilen deng tutylmagyna" jogap berjek bolup otyrmak , men üçin boş zat.

Men muni on gormandirin..

Men muni on gormandirin.. Minnetdar jemshit jogabina..

Mesele taryh baradadi.. Yagni ylmyn taryhy, ewolyusiyanin teoriyalari.. Ewolyusiya barada aydilyan pikirler, chaklamalar, pikir yoretmeler etc.. Shol teoriyalarin ylmylyk derejesi barada yazdim ahli yazanlarimi!! Meselani ylym-din deneshdirmesine owurjek bolmagin gowi dal.. Olarin tapawudinin kore malimdigi ashgar..

Improbable

Hakykatdanam gowy bir kitap. Eger kitaby okab Adam Fawerin pikirlerine goshulyan bolsanyz onda chance ve probability diyilen zat yokdur diymek bolar. Bu hem evolution theory-yasini duybunden chuyredyarmika diyyan.

P.S. Bu Adam-yn taze kitaby hem chykypdyr Empathy diyip hokman alyp okalmaly kitapmyka diyyan. Adamlara taze bir bakysh doredyar. Yone Improbable-y okap ondan sonra bu kitaby bir expectation icinde okamak biraz yalnysh bolar

Döwran Çilan

Dogrymy aýdaýyn, köpden

Dogrymy aýdaýyn, köpden bäri şu tema giresim gelmedi.
Belläniň baş ýazgysynyň iň wajyp ýeri

Quote:

These molecules were organized by chance into complex organic molecules such as proteins, carbohydrates, and nucleic acids that are essential to life.

Şu gaty we gaty az mümkinçiligi bolan gipoteza. Ony gaýtalajak bolan alymlaryň eksperimenti hem gaty gipotetiki. Onça ýyl öň eksperimental ýagdaýlaryň nähili bolanlygy çaklama. Garaz, ol eksperiment çaklamanyň çaklamasy. Monte_kristo dogry aýdýar, muny eden alymlaryň gözlän bir jogaby bar, şony almak üçinem eksperiment edýäler. Ýagny eksperimenti jogabyň altyna podgonýat' edýäler.

Meň özüm professional himik, ylmy makala çap edip gördüm. Elbetde iň ýönekeý himikatlardan aminokislota=aminoasit ýasamak gyzykly eksperiment, emma reaksiýanyň ýagdaýlarynyň deňligi uly sorag astynda.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Soraga ikinji tarapdan seredeli

Bolýa, ol eksperiment gelşol reaksiýalaryň bolup biljegini "subut etdi" diýeli, ol işiň ýene başlangyjy. Gülkünçhow, olar 3 sany aminokislota sintezläpdir, a bir sany DNA bolsa aminokislotalaryň polimeri, ýagny 100lerçesi, müňlerçesi, 100 000lerçesi birleşip ýasalmaly zat. Aýdarlar, "aý monomer sintezlense, polimerem sintezlenip biler" emma ynanar ýaly dälhow. Probability=weroyatnosti git gide azalýan reaksiýalar bular.

Size mysal bereýin, men labaratoriýada prostoý himikatlaryň reaksiýasyny geçirýän. We elime iň ýönekeý şekerlerden glýukozy aldym. Edil şu alymlaryň aýdany ýaly. Onsoň ol şekeri sintezlänim üçin, ertir gelip "men bir sany stol sintezledim reaksiýamdan" diýsem ynanarsyňyzmy? Bu ýagdaýam edil şoň ýaly.
Ol şeker sintezlenensoň polimerleşip starch emele getirmeli, ol odun bolmaly, ol odun ýonmaly, üýtgedilmeli, kalba salyp bir stol ýasalmaly. Siz ynanarsyňyzmy eger men "labaratoriýada düýn taýynjak stol sintezledim" diýsem? Ýok, ynanmarysňyz! Eger men bir sany glyukozajyk sintezlänem bolsam...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "goldayan!!! ynanmaryn!!!"

Waka üçünji tarapdan seredeli

Indi gel ýene kabul edeli, olaryň eksperimenti ideal. Şeýdip öz özünden aminkislotalar emele geldi. Onsoň olar öz özünden dürli şekilde polimerleşdiler we dürli şekilde bir öýjükli jandarlar emele getirdiler... adam emele geldi.
Muňa ynansaňam... bu näme, Allanyň ýoklugyny subut edýämi? Men düşünemok, haçan Alla "ewolýusiýa ýok" diýdi? Nirede? Kim görkezjek?
A belki şol reaksiýalary geçiren Alladyr! Alla hem adamzady, ýeri gögi bir şekilde ýaradandyr, we belki ewolýusiýa hem Allanyň işidir? Näme üçin ewolýusiýany dine garşy görýäs biz?!
Näme, öýümizde Adam Ata bilen How Enäniň protredi asylgy durmy? Nähili ýüz keşbi bär bilýäsmi? Belki neandertal adamlara, belki kromonýonlara meňzändir?

Onsoňam, dine belli bir zat bar, öňki döwüriň adamlary güýçli bolupdyrlar, uly bolupdyrlar we köp ýaşapdyr. Hz. Nuh 900 ýyl töweregi ýaşapdyr. A häzir adamlar az ýaşaýa, näme, ewolýusiýa dälmi? Ýa adamlar ýaşaýşyna görä fiziki üýtgeýä, näme, ewolýusiýa dälmi?

Ewolýusiýa gaty logikaly bir fenomena we men oňa garşy däl. Şol bir bagtda, ewolýusiýanyň nädip dine garşydygyna düşünemok. Nämäň jedelini edýäs?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "ine şuny goldayan."

Din we ewolýusiýa

Din we ewolýusiýa barada bilýänje ýene bir belligim.
Günbatarda bulary biri-birine garşy görýänler şu sebäpler üçin edýäler:
1. Dünýäniň ýaşy gaty uzak, 5000 ýyl töweregi däl
2. Adamyň ewolýusiýadan döränini pikir edýäler.

Yslam dini dünýäniň ýaşynyň 5000 ýyldygyny, meň bilşim boýunça, aýdanok. Musaýylykda we Hristiýanlykda şuň ýaly pikirler bar. Şoň üçin birinji punkty men Yslama garşy göremok.
Ikinji punktda, köp kişi maýmyn=homo sapiens diýip pikir edýäler. Ýok, ilkidurmuş adamlary MAÝMYN DÄL! Olar başga tip jandarlar, ýagny olar ADAMLAR. Ýokarda-da aýdanym ýaly, belki ilki adamlaryň şekli üýtgeşigräk bolandyr, bolanda näme?!
Onsoňam, Alla adamy suwdan, palçykdan we şoň ýaly maddalardan ýasanyny aýdýar Kuranda, ýalňyşsam düzeldiň. Näme, ewolýusiýa oňa garşymy?

Garaz, men ewolýusiýanyň Yslama gapma-garşy birje punktynam bilemok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 5 telpek goyyar we yazyar: "Ahli pikirlerin uchin!"
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "hm...dogurdanam..."

Ilkinji adamlar(Adam ata,

Ilkinji adamlar(Adam ata, How ene) jennetden iberilya, nahili yagdayda toprakdan yasalanam bolsa, olar ewolissiyanyn hasaplayşyna göra bir jandardan emele gelenok, şu wgadama dünyade şol şertler bar welin üytgeşik jandara emele gelayenok, hawa ol adamlar bn şu wagtky adamlaryn fiziki we ylym derejesam den bolmandyr, yöne munam her taraba çeksen bolar, meselem "önki adamlaryn ylym derejesi pes bolanson dine ynanypdyrlar" diysenem bolar ya-da "ynanç ylyma kan bagly dal, ylym derejesi pes wagtka-da adamlara ybadat edilmegi emir edilipdi" diysenem bolar,

birem ewolussiyada "bu experiment nahili yüze çykdy, name sebapden döredi" soragyna bir şans sebapli boldy diyyaler, yöne görüp otursan welin şans diyen zat yok diyen yaly, hemme zadyn bir sebabi bar, belli bir kada boyun

Bolýa, onda ýene-de

Bolýa, onda ýene-de ewolýusiýa dine garşy dälä. Adam Atany Alla ýaratdy, nädip ýaradany doly belli däl maňa.
Onsoň şonda-da ewolýusiýa dogry bolup biler. Sebäbi ewolýusiýa netijesinde homo sapiens emele gelip, olaram ölüp gutaran bolup biler. Ýagny olar indi dinozawrlar ýaly ýok, adamlar bar.

Garaz meň aýtýanym, ewolýusiýa bir teoriýa we ylymda gowy işleýän teoriýa. A galybersin, nädip ol teoriýa dine fundamental garşy? Meň üçin garşy däl. Ewolýusiýaň berip biljek bir netijesi, olam güýçlileriň diri galýanlar, iň sag genleriň saýlanýany, jandarlaryň daşky sreda öwrenişýändigi. Baram dogry, umumy manyda, we dine hiç birem ters däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

onda sen ewolussiya adamyn

onda sen ewolussiya adamyn döreyşine çenli baryp biler diyjek bolyanmy, hakykatda ewolussiya şey diyyan bolmaly

Edit:
bir tarapdan Bayram senin aytyanynam dogry bolup biler, meselem biz ölemizde dünyade bedenlerimiz galya, ruhumuz uçup gityan bolmaly, we ilkinji adamlarynam bedenleri şol şekilde emele gelip ruhlary üflenen olup biler(yalnyşan bolsam düzeldin), doly bilemok menem yöne bu pikirem gapma-garşy bolanok-da hem dine hemem ewolussiya,

yöne terslik göryan yerleri şol şans meselesi bolaymasa, onun jogabyny(sebabini) ylymdan soramagam aslynda yalnyşrak

Bayram goryan welin siz

Bayram goryan welin siz ewolusiyany din we Huday bilen baglanyshdyryp aydyngyz welin, bir hili bir tarapdan hem goldayan yaly bolup gorundi manga, ya men yalngysh dushundimmi?
Umuman, sizing stol yasayshyngyz yaly, mena kan goldamok, big bang teoriya has "sensible" gorunyarmika diyyan.

____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Belle ylym Allanyň

Belle ylym Allanyň barlygyna ýa ýoklugyna göni jogap berip biljek güýçde däl. Ylym filosofiýanyň içinde bir bölek, a din bolsa filosofiýanyň özi. Onsoň ylmy dine garşy etjek bolmak kyn.

Adamlaryň umuman dine garşy gitmegi "dünýäde bolýan bar zat tebigatyň kanunlary bilen düşündirilse bolýar" diýen pikir. Ýöne muny aýdýanlar düşünenok, näme, Alla tebigatyň KANUNLARYNYŇ ÝARADYJYSY bolup bilmezmi? Ýagny meselem men saňa bir şapbat ursam, uran ýerim agyrar :D Muny aşa goýy fundamentalist dinçiler "Alla şeýtdi" diýip düşündirýäler, fundamentalist alymlaram "10 km/sagat tizlik bilen gelýän el ýüzdäki palança öýjügi öldürdi" diýýäler. Meň pikirimçe, ikisi biri-birine garşy pikir däl :D Ikisem şol bir wagtda dogry.

Ylmy dine garşy edýän zatlaryň biri, dinçileriň köp soragy tabu görmegi hem boldy. "Aý ony sorama, Allanyň işidir", "Alla edýär" bilen çäklenmek, hatda käbir meseleleriň gadagan edilmegi. Alymlar üçin tabu ýok, onsoň olar dini ylma garşy görýäler. "Aý dindarlaryň düşündirişi we aýdany bilen bolsak, dünýä ösmezdi" diýýäler.

Şu jedelde bir gapdala aýrylyp seretseň, din ylyma, ylymam dine garşy dälmikä diýýän.

PS Seň "Big Bang" teoriýaň manyly welin, ol teoriýa Ewolýusiýadan kän bir üýtgeşik ylmy däl. Gipotezalar bilen doly. Onsoňam ol teoriýa käbirlerine görä Allanyň barlygyny subut edýär, käbirine görä ýoklugyny. Meň pikirimçe, Alla ylymdan ýokarda, ylym bilen barlygynam, ýoklugynam subut etmek mümkin däl. Bu bir filosofiki mesele.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ine size subutnama!!!

Ine hormatly agzalar sizin bu ylalashmazlygynyza jogap. Ginirak maglumat ucin shu sayta( www.creationdesign.org ) girip, ewolyusiya hakynda sizi kanagatlandyrjak jogaplar tapyp bilersiniz(Eger inlis diline dusunyan bolsanyz elbetde!)

"Science, by definition, CANNOT posit a supernatural force as an explanation, because science has NO MEANS of empirically testing supernatural events or causes. Therefore, it is OUTSIDE the realm of science."

The un-refuted response:

First of all, science has no means whatever of either observing or testing evolution. But that does not stop evolutionary biologists from positing that it occurs.

Secondly, although evolutionary science cannot and does not posit a supernatural force as an explanation, it does posit the absence of a supernatural force as an explanation. And in doing so, evolution marks a theological presumption as its foundation because the presumption of the absence of a supernatural cause just as theological as the presumption of the presence of a supernatural force.

Thirdly, what business does science have in positing either the presence or the absence of a supernatural force? Why not simply look at the evidence and conclude whether the evidence alone points to a supernatural cause?

Scientists who have the courage to posit neither the existence or the non-existence of a supernatural force often become creationists.

If science by definition, cannot posit the existence of a supernatural force, then science cannot be used to prove that a supernatural force does not exist. Nor can science be used to prove the absence of the acts of a supernatural force. For instance, if I determine that no matter what I observe, I shall never observe X or anything that X does, then I cannot turn around and argue, "Ah ha! In all of my research I have never observed anything that X has done, so I have now proven that X is not the cause of anything."

As long as evolution could adequately explain what has been observed, it could argue that its explanation was the best explanation, and that an explanation based upon supernatural creation was superfluous and unnecessary. But now, when unobserved accidental mutations and survival of the fittest cannot offer a credible explanation for how a hundred thousand immensely complicated chemical formulae became inscribed into the arrangement of atoms in a DNA molecule, supernatural creation becomes the more credible explanation.

It is grossly circular to refuse to posit the existence of something and then to allege that one has thereby proven that it doesn't exist or that it did not act.

Evolutionary science has therefore disqualified itself from arguing that anything supernatural ever did or didn't do anything. So, evolutionary science cannot logically argue that God is not an adequate explanation of what has been observed in nature.

What has been observed in nature is much larger than any science that a priori excludes the existence of the Creator.

Science should be free to observe whatever it observes and to posit any theory that best explains what has been observed, whether that theory is supernatural or whether it offends the theological convictions of scientists.

It is indeed unfortunate that evolutionists do not believe that science should be free to test (and debate) all theories. Evolutionary scientists do not seem to care what the evidence says, because their minds are made up before they even look at the evidence:

"Even if there were no actual evidence in favor of the Darwinian theory ... we would still be justified in preferring it over rival theories [creationism]."

Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (NY Norton, 1986), 287, emphasis in the original.

So, even where the observations of science point toward a Creator, evolutionary scientists exclude Creationism a priori because it conflicts with a theological position that a Creator must not, under any circumstances, exist.

What is this reasoning that forecloses a particular opinion because it conflicts with the theological position that God does not exist? What is this reasoning that no matter what the evidence may be, one avenue of thought is forbidden ab initio? Is this rational, honest inquiry? It is not. It is neither rational nor honest inquiry. It is dogma in its purest form. How can the opinions of scientists like this have any credibility whatever in the creation / evolution controversy? It is like discussing the implications of DNA with a man who will not consider the possibility that atoms exist.

But they argue so adamantly that there is no evidence whatever that God exists. Oh, really? What about a computer the size of a pinhead that computes at the rate of a billion computations in 1/1000 of a second? See Honeybee. Or what about a computer the size of a cantelope that stores the memories of a lifetime in the electrical orientations of trillions upon trillions of molecules - and INDEXES them? See Memory. These things simply did not come from accidental mutations and dying animals, no matter how much time is imagined.

Let us reason together. If you were really objective and if you really divested yourself of all preconceived opinion about God, would you really conclude that things like that were produced by millions of unobserved accidental beneficial mutations and dying animals? I think not.

But would you acknowledge what you do not believe in order to preserve your reputation and your income? Probably so.

Birem shuny hem okap gorung

Birem shuny hem okap gorung hany:
This experiment aroused great excitement among evolutionists at that time and was claimed as proof for Oparin's hypothesis. However, there were serious problems with Miller's experiment.
Most of the products of the experiment were right-handed amino acids. Amino acids are right-handed or left-handed. (The difference between them is the mirror-symmetry between their three-dimensional structures, which is similar to that of a person's right or left hands.) Only left-handed amino acids are suitable for life. Proteins with right-handed amino acids are useless.
In addition, Miller's experiment did not reflect the primordial conditions on earth. Miller used a mechanism called a "cold trap" by which he isolated the amino acids from the environment as soon as they were formed. Had he not done so, the amino acids would have been destroyed by the conditions of their environment. Later, Miller could not even form one amino acid without using the cold trap mechanism.
The gases that Miller used also were not realistic. Instead of using nitrogen and carbon dioxide, which scientists believe were present in the early atmosphere, he used methane and ammonia. Without ammonia it was impossible to synthesize the amino acids. Kevin Mc Kean tells about this in an article published in Discover magazine: "Miller and Urey imitated the ancient atmosphere of earth with a mixture of methane and ammonia. According to them, the earth was a true homogeneous mixture of metal, rock and ice. However in the latest studies, it is understood that the earth was very hot at those times and that it was composed of melted nickel and iron. Therefore, the chemical atmosphere of that time should have been formed mostly of nitrogen (N2), carbon dioxide (CO2) and water vapor (H2O). However these are not as appropriate as methane and ammonia for the production of organic molecules."
Miller also left out oxygen, because the presence of oxygen would make formation of amino acids impossible. However, research has shown that the early atmosphere did contain oxygen as proved by traces of oxidized iron and uranium in rocks estimated to be 3.5 billion years old. Note that, on the other hand, if oxygen was not present, life still could not have formed because of intense ultraviolet radiation that would have killed any molecules that happened to form by chance.

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Oran minnetdar!"

Tamdyry özi yasady

Tamdyry özi yasady diyyarda...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Aytyan zadynyza dusunip

Aytyan zadynyza dusunip bilmedimda! Gayrat edip ginirak yazsanyzlan diyjek bolyan zadynyzy!

Wah ine meň aýdanymda

Wah ine meň aýdanymda ýokarda :D Aýtdyma ol alymlar çaklamanyň çaklamasyny edýäler we jogabyň aşagyna podgonýat edýäler diýip :D

Reaksiýany Ýeriň öňki ýagdaýynda geçirmek bir uly kynçylyk. Şu alymlaryň edeni bir gülkünç ýagdaý, özem fundamentalist alymdyklaryny görkezýä. Olar adamyň öz özünden sintezlenjekdigine ynanýalarmy nämemi...

Aminkislota sintezlenmeli, protein lipid we ş. m. sintezlenmeli. Aý gel sintezlendi diýeniňde, ALLA OŇA JAN "ÜFLEMELI". Näme, ýatan bir bölek protein awtomatiki janly bolýarmy?!

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ewolusiýa näme üçin yalňyş

-Birinjidenä durmuş öz özünden emele gelip bilenok. Milleriň eksperimentindäki 3 sany amino kislota ýalňyşlyk bilen içinde galan bolup biler. Onsoňam amino kislota entek durmuş däl.

-Ikinjidenem Yrakda WMD (weapons of mass destruction) gözläp tapmaýyşlary ýaly, entegem ewolýusiýa diýýänler maýmyn bilen adamyň arasynda bir skelet tapyp bilenoklar. Samsyklar.

-Üçünjidenem elbetde ylmyň ösen wagtynda hemme zat (ýagny Alla Tagallanyň dünýäni döredişi) açyk görünen bolsa, onda ekzamen gyzykly bolmazdy. Belki şonuň üçin ewolýusiýa, saýentizm w.ş.m. pikirler döredilendir şol samsyklaň kellesinde.

-Dördünjidenem "adam maýmyndan döredi" diýýänlere belki "maýmyn" diýip adyny tutsak bolar. Menä bojak däl. Men adam bolasym gelýär.

Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Quote: Dördünjidenem

Quote:

Dördünjidenem "adam maýmyndan döredi" diýýänlere belki "maýmyn" diýip adyny tutsak bolar. Menä bojak däl. Men adam bolasym gelýär.

Men şu gürrüňe hiç haçanam düşünmedim, häzirem düşünemok. Kim saňa olara "maýmyn" diýmäge rugsat berdi? Saňa adamlar "türkmen" diýseler adyňy tutman, ýa "garamaýak" diýseler ýa ýene bir sypat ulansalar adyň ýerine näme diýersiň?!

Biri ylmy bir gipoteza aýdýar, oňa hökman beýle reaksiýa bermeli däl. Onsoňam "adam maýmyndan döredi" diýýän ýok ylymda, adam homo sapiens'den döredi diýýäler. Maýmyn bilen adamyň ýakynlygyny görýä ewolýusiýa, ýöne adamyň maýmyndan gelenini hiç haçanam aýdanok.

Borda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sen musulmançylykly bolanyn

Sen musulmançylykly bolanyn üçin sana garşy aydasym gelyar.
Musulmanlyk, yslam, pygamber, huday barada bir zat aydylsa göni gykylyk çykarylyar:
"dinimize sylag görkezin, we ş.m" zatlar bilen. Emma sen meselem; ylmy teoriya ynanyanlara "maymyn" , "samsyklar" diyyan. Oylanyp görsen, edyan zadyn yalnyşdygyny bilersin.
sagbol.

давай!!

давайын шул огланынам душунжесине сылаг горкезин!!
эй муслуманлар!! давай эдил бейтмалин!!!
намеде болса бизин башымыза бирзатгелсе ене оз туркменимиз гынанар!!
дини ынанжы мохум дал, давай хемме душунжа ер берелин.
болса ичинизде инкан мен гаршы болмалылан бири мен велин мен юмуп отурын, давай сизем кан жошман.
эгер дини душундиржек болсаныз танышын ве горушун.

Jemsit, howsala dusme dost!

Jemsit, howsala dusme dost! Musulman adamda birinji bilen dini duryar, eger ol butun kalby bilen ynanyan bolsa. Onsonam Belle uyamyz her namede bolsa gyz masgala, duygusy agyr gelip biler, yagny gyzlar biraz oglanlara gora has duygur yagny duyga gora hereket edegen bolyar. Sonun ucin biraz gaharyny yatysdyryp bilman yazan bolaymasyn. Yone maksadyn yslam dini barada bir zatlar owrenmek bolsa seninem yazyan zatlanda yansa alyjy ahenlerin, yagny usten guliji ahenlerin ayrylmagy gerek.
Belle, uyam senem menin beyle diymegimi ayyp gorme, duygur bolmak erbet zat dal. Duygurlyk adamy kamillige tarap akidyar, eger duygularyny dogry ulanyp bilse.

Men Belle üçin dal-de,

Men Belle üçin dal-de, "nahili" üçin yazypdym.

Iş bolýanow

Bolypdyr onda. Tanyşlyk boldy diýäýmeli. Menä indi şu temalara kän girjek däl. Şeýlede pikirim belli.

Öz saýtymda ýazyberjek.

Birden maňa seredip Türkimanlaryň barsy şeýle diýäýmesinler.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Men ylma garshy dal, ya-da

Men ylma garshy dal, ya-da ylym bilen meshgul bolyanlara, bagyshlang welin “samsygam” diyip biljek dal( diyyanlerem goldamok). Himiya, biologiya dushunip bilyan adama, gaytam telpek. Men bu temada biraz kitap okapdym, chynym aytsam men edil himiya bilen baglanshykly kitap dal-de, filosofiya degishliragini okapdym. Oparining tejribesine hem men nadogry ya-da bolup bilmejek zat diyip biljek dal, sebabi logicheski pikir edengde, onung tejribesinde-de hahykat kan, yone meng diyjek bolan zadym “shol nache ylym” bolaysyn, shonda-da bu himikatlardan bashga guychler bar. Ylym bilen din hem biri birine garshy bolmasa manga yagshy, gaytam sholar bile ugrukdyryp goybersek has gowy bolaymasa.
Men yone bu temada bashgalaryng pikirini dinglemek uchin achdym, sebabi ozumde bu temada entek cholde azashyp yoluny shol yyldyzlara garap gozlap yoren.
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

сен ниреде шуагт! америкадамы?

Туркмен турк мекдебини гутаран болсана канбир о меселелерде йылдыза серетмегине герек ёк.
Эгер окарын. Душунмесемем элиме созлук алып окарын дийсен сана 1-2 саны китабын адыны РМ шеклинде уградайын. Шолары окап гор. Эгер обжектив гарап окасан кан йылдызлар билен ишин болмаз:)

Yok, men turkmen turki

Yok, men turkmen turki gutaramok...
ugradayyng...
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz