Gyzlar name üçin elmydama öz arasında onuşanoklarka??

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Her kim az-da ,kan-de bilyandir.Okayan okuw we mekdep döwürlerinden.Gyzlar haçan görsen özarasında gruppa bolşup yörendirler.Name üçin beylekaler? Biz erkekler beyle dal,şeyle dalmi? içlerindenbiri oların başlığı yalı her vagtam ortadan yöreyandir..son oların hem arasında zamestitel we ş.m..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

alayıt walla..

Önki İşlan yerimde barı yoğı 2 gyz 5 oğlan bardyk welin,şol ikisi onuşman geçyarlerda..uruşjak bolsak biz erkekler uruşmalı,tozan tuzurmalı dalmi...?!!

LOL

ay menem kan düşünemok

ay menem kan düşünemok şunga, psihalogiyadan gaty gowy ba;y .ykyanlar bir zatlar yazaymasa, umuman gyz bilen oglanyng tebigady utgeshikda..

Olar görip. Köplenç.

Olar görip. Köplenç. Birem gysganç, biri-birine gysganç. Aralarynda biri galyberse, beýlekileriň içi sowanok ýaly :D
Ýa-da maňa şeýle görünýär.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dine saña şeýle

Dine saña şeýle görnenok. Dogrydanam köplenç gyz diyen millet gysgançja bolýar. birinde üýtgeşik zat bolsa “mende-de” bolsun diyen göriplik düşünjemi ýa häsiýetmi bar.. özüm beýle pikire düýbünden garşy. ýöne dogrusyny aýtsam ýekeje pursatam bolsa mende-de bolup geçýän wagt ýok däldir. biraz şoña terslik edip nebsiñi basyp geçseñ ýeñýäñ. Sebäbi yzyndan birtopar biderek ownuk uşak alada, göriplik ýa gep gürrüñden halas bolýañ. Soñam saña ynanýan gyz joralañ köp bolýar.. iñ gowysy gyzlar syrlaryny ýa beýleki gyzlar hakynda gürrüñlerini üçünji birine aýtmasalar.. meñ ýalylar eşdip saklajak bolup ýa aýdýana “beýle däldir” diýip akyl berjek bolup görgä galýalar..
Şonuñ üçin gyzlaryñ içinden hakyky jora tapmak kyn. Hakyky diýýänim, edil öz göwnüñe görä arkaýyn ynanyp biljek, yzyñdan gürrüñ etmejek jora..

ay yokarda aydypsyna

ay yokarda aydypsyna 2 gyz, 5 oglan diyip oglan kop bolup gyz az bolsa onda ursh kop bolar :)) :D

ay gyzyn yagdayyna bilemok, oglanlarynkyna aydardym!

sachlary uzyn...belkem

sachlary uzyn...belkem shondandyr :)

name saçy zyn akly kelte

name saçy zyn akly kelte diyjek bolyan my _?:)
Yokla süri agsaksyz bolmaz welin..
Aslynda gyzlarda başda alan terbiyesine göra bolya..
sebawi Enesini görde gyzyny al kakasyny görde Jipini al sözem bar :)))....
;)

dost name diymedik zadymy

dost name diymedik zadymy ustume yukleyan?
gyzlara-da akly gysga diyip bolarmy?
esasanam Turkmen gyzlaryna?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "saglykmy?"

men ongushyanym gyz, beter

men ongushyanym gyz, beter kabir oglanlar bilen ongshamok, gyzlaary gowy goryan :) olar bilen sadaja gurrungler hem gulushmek ,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Uff, nirden cykday selbishka

Uff, nirden cykday selbishka yene :D...

name? name etdi selbishka?

name? name etdi selbishka? size ayt goni pylchayan:) bu yazan selbi dal:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

selbishka geldi yene flud

selbishka geldi yene flud bashlandy diyiljek boldy oydyan..gaty gorme gonilap aytsam, taze yazgylar dine iki adamyn offtop gurruni bolup dura..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dushunyan:)"

Hatyja näme üçin

Hatyja näme üçin selbişka bilen oňuşaňok, hä?
Şu temada bary-ýogy iki gyz bar, oňuşaňyzokda :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

хатыжа аслында догры эдйар!!

онушмакдан бетер менин пикиримче тежрибелеринден я-да билйан затларында селбаде огретжек боляр. Мен Селбинин яшынын кичидигини билйан ёне Хатыжа(танамам сон яшыны билемок) яшы улы бири ялы языпдыр.
Аслында говы зат бири гидип уграса таныш, яшы улы биринин дур диймеси.

yashi uli dal-de "pikirleri

yashi uli dal-de "pikirleri ekabirrak"..

selbişka (şol sanda

selbişka (şol sanda loverman) bagyşla welin, yazan zatlarynyzy özüniz gaytadan okap görün??
Nahili görünyandiginizi bilyanizmi?
Pikirlenmegi, oylanmagy öwren.

akyllysyramasanyz-la, gayrat

akyllysyramasanyz-la, gayrat edin..
onsonam ozunize yazilan zatlary ,gownunize yaramasa hem pozman..
her kim ozune jogap bersin, shonda has gowy bolar

hany gyzlar aytsınla..

Men gyzlardan joğap garaşyadım welin,tüwelem oğlanlar hem başı çıkyar ekeni bu temalarda..Hatyja beren goşantların üçin köp sağ bol !!
Mana bir hili'' Sığdırmazlık'' hasiyetleri erkeklere garanda köpürakmika diyip pikir edyarin,eğer yalnışmayan bolsam.

LOL

Hemme zadin sebabi "gyzlarin

Hemme zadin sebabi "gyzlarin erkeklere garanda azajik duyguli hereket edyandikleri" bolup duryarmika diyyan! Shon uchinem belki yaman chalt uruship bilyarler welin, yone yene yaman chaltam yaraship bilyarler..:)

gyzlar bolup

gyzlar bolup oñuşmaýanymyz ýokdur, Hudaýa şükür :). esasanam saýtdakylar bilen :) men selbishka şu ýokarda ýazanlaryna söz gatdym, özüne tersligim yok!
Gaty gowy düşünşýänimize käbir oglanlar göriplik etjek bolyamy, seredä, Selbi :)

Gep men barada öýdýän...

Gep men barada öýdýän... eý menä satlyk maşyn gözleýänow, işim ýok siziň bilen :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

aytma hatyja shu oglanlar

aytma hatyja shu oglanlar ozleri shu site ongashanoklar , men shu site gyz urshany gormedim welin , oglanlar huday saklasyn:) hudaya shukur shu wagta chenli:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Men duyn girip okayyn diyip

Men duyn girip okayyn diyip achdym baar wagtym fludlara gitdi, onson howlugyp yazdym ugradanymdan yalnyshyp kompymy ochurip goyberipdirin, yazanym gidip yetishmandir. Gayrat edayina, men yaly ishlilen wagty chakli ahrym :)

Gyzlaryn arasynda dushunshmezlik bolyar, yone yakyn gatnashyk bolsa has yakyn bolup bilya. Yokarda Hatyja joramyn aydyshy yaly gyzlaryn kabirleri biri-birine gorip bolya... ya ozuni hondan barsi tutyan gyzlar bilen (achyk) alchaklaryn alyshmasy kynrak dushya.
Men ozumden mysal getireyin, bir wagt bizin otdelimizde ikije gyzdyk galany 7 oglandy, shol gyz bilen yakyn joradyk, nira gitsegem bile giderdik. Ikimiz biri-birimize gowy dushunsherdik, we aramyzda sowuklyk bolanokdy hich, biri-birimizden elmydama arkayyndyk. Indi welin ol bashga yere gechdi hazirem ikimiz bile oturyan yaly, gunde gurleshyas. Shu yerde aytjak bolyan zadym her durli adam bar, kabirlerinin hasiyeti den gelenok. Men pikirimche oglanlaryn pikirleri pochti hemmesi den gelya. Shol pikirler bilen aralarynda onushmazlyk bolanok. A gyzlar uchin ozune jora tapmak yenil dal. Sebabi gyzlaryn pikiri den dal,we bir zat oylansalar hem olar syrly saklayarlar, shol syrlaryny hemmeler bilen paylashmaz yaly ozune dushunyan jora bilen paylashylya, we sheydibem grupba doreyan bolaymasa. Hemmeler bilen pikirler den gelmansonam arada onushmazlyk doreyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

"Erkekler ownasa-kyyamat shodur"

Umuman erkek bilen zenany beyle temada deneshdirmek bolmaz. Chunki "gyz gowni nazikdir-dutaryn tary". erkek bolsa (bagyshlan welin)"eshekdir"-sahel - mahel zada kan bir yuz berip durmaz. gyzlar bolsa ynjyk gowunli bolyarlar.Olar kate biz erkekler uchin juda yontem bolan meselelere hem global gornushde chemeleshyarler we dushunishmezlikler yuze chykyp bilyar. Yone bu yerde yeke bir sazlashyk bar- biza zenansyz, olaram bizsiz yashap bilmezler. bu menin dal-de TEBIGATYN kanuny.

goşulyan..

erkekler bilen zenanları deneşdirmalinle..sanasan tapawudı öran kan...bolmanam den bolsa bolmaza..nahilek boray..
bar den boljak bolup gulak halka dakıp,saçını uzadıp yörenler welin,oların temanın daşında..:)))
hakıkattanam çalt sövüşyarler we çalt yaraşyarlar..mena sövüşsem ansat ansat ertesi güni gepleşip bilmen..zenan maşgala bolsa..giew gonşı..plan pıspısan bolupdır diyip hiç zat bolmadık yalı gepleşip başlarlar..şeyle bolmalımıkada diyyan..
Diktor bir zat aydıpdır...tebigatın kanunı barada..
menden goşmaça...
Zenanlar bilen onuşmak kın Erkkekler üçin..Zenansız hem onuşmak kın durmuş bilen,, Erkekler üçin...

LOL