Haçan düzeler?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Haçan düzeler?
Haçan obadaky oglanlar düzeler, iň bir ýönekeý zatlara pikir etmäge başlarlar?
Haçan okuwçylar düzeler, iň bir azajygam bolsa, okap başlarlar?
Haçan dünýä düzeler, günde uruş bolman, günde gykylyk bolman?
Haçan ekonomika düzeler, ahow bu dollarlaram saman boljakmyş?!
Haçan Türkmenistan düzeler, biz başga ýurtlarda entäp ýörmeli bolman, şol ýerde arkaýyn iş taparys?
Haçan men düzeler, hemme kişiniň we zadyň düzelmegine garaşmaryn?!
Bilmedim, garaşyp ýörüs welin, köplerä bu pikirde däl ýaly. Bar bolanyndan gowy ýaşamak, ine bar gaýgysy adamzadyň...
Düzelmegine garaşmalammy? Ýa garnyp dok, keýpim kök bolsa, şoňa görä bolubermelimi?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hacan duzeler?? Hawa

Hacan duzeler?? Hawa hemmamizem shoni bilesimiz gelyar.. Bizi beyle lapikech edyan zat aslinda toweregimizde bolup gechyan wakalar we edilyan ishler bolmali..

Men pikirimche wakalarin bize gabat gelyanleri, manlayimizdan chikyan yagdaylarin aglabasi we eshidilyan, gorulyan wakalarin kop bolegi "ERBET" bolanson bu bizi moral taydan basyar we adaty yagdayda "duzelishe baryan yollara bolan umydymyzy" olduryar! Yone singe seretsen erbet yagdaylarin arasinda azam bolsa oran gowulari hem bar.. Meselem bishkekde yuzlerce turkmen bir yere jemlenip gurbanlik bayraminda onlarca goyun soyup oran gizikli bir shuwelen gecirdiler bu yil.. Yz yanindanam bitaraplik uchin diskatekalarin birinde "turkmen party" etjekmishler.. Iki yagday; biri gowy beylekisi erbet.. Kagyzdaki gara tegmil baram bolsa ak taraplarina seretmek, uns bermek has gowy dalmi name?? Turkmenlerde narkoman kan; bu fakt belki! Yone gyzyl yali adamlar gytmy?? Okamayan, maksatsiz talyp nawal, maksadaokgunlisi gytmy name?? etc etc..

Men pikirimche "erbet yagdaylar" barada; olardan mysal almakdan bashga zat etmeli dal.. Olary yayratyas, her gurrune shol temani goshanimizda, her bashga adama gurrun berenimizde ol waka bizin pikir jummushimize has berk shekilde oturyar, orkleshyar we yonekey bir wakadan, durmush filosofiyamizin bir bolegi halina gelyar..

Men pikirimce mysal almali olardan we dushumizdan gechirip goybermeli.. Olara kan amiyet bermeli dal, ulaltmali dal.. Ustune deshmeli dal.. Edil "ynjyk yara" yali garamali ol zatlara; kan chokalasan beterleshyar diyip dushunmeli..

Men pikirimce toweregimizdaki wakalara seredish usulimizi uytgetmeli.. "Erbetlikleri gozlap tapyan harakteri" bir gyra tashlap, kynam bolsa "dine gowuliklari gozlap tapyan harakter" gazandirmali pikir dunyamize.. We olary yayratdikca yayratmali, gurrun berdikce gurrun bermeli, buysanmali, guwanmali.. Shonda hem oz pikir dunyamizde has ygtybarli bir gornushde ornashar "Yagti geljege bolan ynam", hemem toweregimize sheyle gowy tasir ederis..

Men pikirimce.. men pikirimce.. men pikirimce..

Quote: Men pikirimce

Quote:

Men pikirimce toweregimizdaki wakalara seredish usulimizi uytgetmeli.. "Erbetlikleri gozlap tapyan harakteri" bir gyra tashlap, kynam bolsa "dine gowuliklari gozlap tapyan harakter" gazandirmali pikir dunyamize.. We olary yayratdikca yayratmali, gurrun berdikce gurrun bermeli, buysanmali, guwanmali.. Shonda hem oz pikir dunyamizde has ygtybarli bir gornushde ornashar "Yagti geljege bolan ynam", hemem toweregimize sheyle gowy tasir ederis..

Gadyr aga hemme zada hem balans ýaraşýa. Erbetlikleri görüp, bu dünýäni dowzaha öwürmek gaty biderek zat, emma ýokarky bölegiň hem oňat däl.
Senä edil TMT (häzirki Altyn Asyr kanaly?) ýatlatdyň. Şolaram diňe gowulyklary görýäler we görkezýäler...
Kemçilikleri boýnuňa almaly, panika girmänem, durmuşyňy weýran etmänem, düzeltjek bolmaly. Diňe gowulygy görüberseň, birden "Altyn Asyrda" ýaşaýanlaryň biri bolaýmasaň...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Az galdy agam, az galdy!

Az galdy agam, az galdy! Eyyam, bu duzeldishligin ugryna chykanlar bar! Olar pellehana yetip ugradylar! Enshaallah bularyn gecyan yolunda guller biter, butun dunya parahat bolar, adamlar(oglanlar) yonekey zada pikir edip ugrarlar, okuwcylar okarlar, pulyn gadry gacyp ahlagyn, adamkarciligin dowri geler, isem tapylar, sizem duzelersiniz!. Yone muna garashyp oturmaly dalde, sol duzeltmek ucin yola cykanlaryn yzyna dusup, bitirjek ising azam bolsa solar bilen bile bitirmeli! Shonda senin, menin, sol yoldaky hemmelerin payy, birden mune cykar! Yone elbetde, suri agsaksyz bolmaz, hemme adam absolyut duzeler diylen dusunjani ara gosamok!

Men özümçe aýdaýyn,

Men özümçe aýdaýyn, Allanyň ýol bereninden, PhDniň ýaryna ýetendirin diýýän. Aý näme, Amerika gelenim hol gün dälmi? Eýýäm PhD'ini aldym aljak... ýene 2-3 ýyldan alaýsam... onsoň näme?
Men Türkmenistana gideýin diýsem, iş barmy? Özem azat iş! Para hödürlenmejek, almaga borçly edilmejek iş! Menä aýlyk hantamamy goýdym bir gapdala, ýöne bir gowja iş, maňa iş azatlygy berseler! Umyt barmy? Dogrymy aýdaýyn, edil häzir bu fantaziýa ýaly. 2-3 ýylda bolaýasy ýokla...
Onsoň men nätmeli? Amerikada galyp dowam etmeli... Haçana çenli? Haçan Türkmenistan "düzelende"...
Ýa gitmelimi gözümi ýumup? Onda-da uly risk. Eliňde PhDiň barka iş bermän, para soraýsalar... onda içiň-bagryň ýanar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

1 ay boldy taze işe

1 ay boldy taze işe başlanyma , Kayseride taze 3600 orunlyk stadiyon gurulyar şonda(arzuw edip yördüm)....
İşimde esasy zat ussalary dernemek,galan işi tapyp ussa çagyryp düzedişdirmek etc...bahana bn mramar,plitka düzmani çalaaaja suwag etmani öwrendim...Her gün hem özüme hem iş hem ussalar üçin gizlinjegem injenerler üçin gündelik tutyan...
walwalwala
umuman şeyle gep dine:Ussalana (170 sany)bary diyen yaly Orsyete işe gidesleri gelyar,sebap ors gyzlar,ayallar künti,azajyk pula dandana cenli keyp...
İnjenerlerin yaşlary bn kan oturyan:Orsyet , ors gyz diyyan welin gözleri açylyar
-Hocam bizem akit,gideli bile,ors gyzlary yrarys , pulam gazanarys gecen ay moskwa sirki gelende....

her hepdan sonunda gündeligi açyp okayan,edilen işler,gepler etc okayan...düynem ussan 1-i şeyle diydi:
-eger marsda (beep) bar diyseler türklen bary alym bolar her zat edip marsa giderler...

Tr-n yagdayy şeyle gyran degen yaly...Bu yyl TM gidemdede hakyky senariya bar önünde aylanyp dinlap görsen,gaçyp kakasy tarapyn yzyna getirilip başga 1 oglana berilen gyz,dostunyn gelnini yryp ayrylyşdyryp özüne alan oglan,9.klasda okayan gyzlaryn 5 sansy öwreli bolupdyr ...etc...Bularam yygnap 64+1(65 men yaşayan yerim) diyip yazyp başladym,150-200 sahypa bolsa roman edibermeli...
düzelmaymese!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ozat Anna aga gelnejem shu

ozat Anna aga gelnejem shu wagt nirede, Tm yada Tr?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

müsürde ___________________

müsürde
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

iler ot

iler ot how:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bizaaaa dunyani covurjek

Bizaaaa dunyani covurjek soraglary geplesyaris sen bolsaaa...?
ay natjekda, U KOGO CHTO BOLIT TOT O TOM I GOVORIT..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hytaylarda bir nakyl bar...

Hytaylarda bir nakyl bar, "Eger bir yylyn planyny gurasyn gelse ekin ek. Eger on yylyn planyny gurasyn gelse agac ek. EGER YUZ YYLYN PLANYNY GURAYYN DIYSEN ADAM YETISDIR" Nesil diyilyan zady birden duzeldip yada birden bozup bolanok. Hic bir dowlet 1-2 yylda kemala erenok.(Yagny osenok) Bizde shu wagt SSR dowrinin nesli bar, onson nama garasyan? Parahorluk SNG dowletlerinin(SSRden ayrylan dowletler) hemmesindede para bar! Yone watanyn ucin para bar diyip dasary yurtda galmak men pikirimce yalnys. Ishiniz erkin ish bolup biler, hatda parada sorap bilerler yone watanyn ucin bu zatlara goz yummalymyka diyyan. Bilyan para dinde haram, eger para berseniz sizem gunakar bolyanyz, yone basga care galmajagyna gora guna sizden ayrylyamyka diyyan! Yurdundan para bar diyip gitsen, ya yene birleri basga sebapden gitseler yurtda dine parahorlar galmalymy? Onda bu yurt hic hacanam duzelmez! Sonun ucin siz ise para berip giren bolsanyz(enshaallah beyle bolmaz!), sol yeri parasyz yere owurjek bolmak siz ucin wajyp mesele! Siz we basgada size menzes paranyn dusmany bolan adamlaryn artmagy bilen parany ayryp bolar, yogsa para asla yurtdan cykmaz! Adamlara siz yaly, yada basga bir gin gozyetimli adamlaryn goltgysy, mysal bolmagy bilen yurdy ozgerdip bolyar. Yogsa yurdum dyr bulashyk diyip ozunem gacyp gitsen onda munun ozi eyyam uly bir watan soygusinden mahrumlyk bolyar. Watany soyyan bolsan watanyndaky ahli meselelere, problemalara doz gelmeli bolyan! Yogsa dasary yurtda watan diyip gurlanin bahbidi yok! Dogry dasary yurda watany gulletmek ucin onat bilim, onat an we dusunje almaga gidensiniz, bu dogry yone bu an-dushunjani watanynda ulanmasan peydasy name?!

Bayram sen okuwyny

Bayram sen okuwyny gutar, son gelde TMde ishlemage synansh, mena bolar diyip pikir edyan, yone elbetde hemme isleyan zadyny tapman bilersin, yokarda diyshin yaly problemalar bilenem yuzleshmegin ahmal. Yone belki islan aylygyny alyp bilmezligin ahmal, islan aylygyny alsan ayagyndan aslyshan bolmagy ahmal, diyjek bolyanym hichyerde 100% problemasyz yer yok, in barkisi firmalardada...Yone sen maksadyn dowet ilerde duzlige chykjak bolsa we shonda oz payynam bolsun isleyan bolsan onda kop zatlara goz yumup ishini gowy shekilde yerine yetirersin. Belki sen ishe gireninde para bermeli bolarsyn, yone ozune gownun yetyandir ishe giremson oz ishleyan yerimde shol zadyn adam agzalmaz diyip, shonun uchinem sonuna seretmeli...Belki para berersin gireninde, yone ishlap bashlanyndan son alyp almazlyk sen elinde, yone alyanlaryn kopisinin sony gowulyk bn gutaranok...
Gowja yerde ishlap para alman yoren oglanlaram az dal, para bir tarapa bashga zatlaram teklip edilyarmishin, shonun uchin ilki bn oturup pikirlenip, nahili kynchylyklaryn garshyna chykjagyny bilmeli, belki TMdakilerden soramaly, sonam shona guyjin yetip yetmejegini pikirlenmeli.Yone iru-gich watanyna donmeli bolara, shonun uchin bir ujyndan bashlamak gerekmika diyyan...

Resul, men Türkmenistanda

Resul, men Türkmenistanda işläsim gelýä, ýöne mümkinçilik ýa aýlyk sebäpli däl birjigem. Sebäbi aýlygam, mümkinçiligem bar Amerikada, inşalla. Emma şony taşlamaga razy, bilýän, TMda 60 000$+ ýylda berjek ýok, onça mümkinçiligem, emma men elementar zatlary isleýän... şolar bolmaz diýýän:
1. işimde azatlyk. Meň işimi özlerine görä etdirjek bolmasalar
2. para almaga mejbur etmeseler
3. para bermäge mejbur etmeseler
4. minimum iş şertlerini berseler, ýagny iliň minnedine galman ýaşar ýaly aýlyk, iş ýerimde gerek bolan minimum zatlary we ş. m.

Men özem döwlet işinde işlemekçi gitsem. Barybam daşary ýurt firmada işlejek bolsam, peýdamy daşary ýurt firma getirjek bolsam... onda Amerikadan gidip nädeýin?! Galybereýin...

Onsoňam para berip işe girmek barada. Meň üçinä namyshow şol. Men öz bahamy bilýän, öz prinsipimem bar, ile para hödür edesim gelenok. Men indi şunça teklibi itip, ýüzümi saraldyp, bikanun para hödürlemeli iş üçin? Işi parasyz tapýan bolsam tapýan, bolmasa Alla näme, Amerikada dowam etmeli borda...

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram yenede synanshyp gormekde

Bayram yenede synanshyp gormekde peyda barmyka diyyan, sebabi sonky wagtlar edil onkiler yaly dal, yokary okuwly bolsan sheylede tapsan bolyar ish, sen Ashgabatdamy yada Bayramalyda ishlemekchimi, elbetde her iki yerinn ozune gora uytgeshiklikleri bar. Indi kop edarada zatda para alynyanam bolsa, birazajyk edarany chokermejek bolup yash okuwly oglanlaram alyalar. Para almaga mejbur etsmeseler diyyan, sen baran yerinde oz kishiligini bildirenden son sana para teklip etmagede chekinerler, mysallary kop. Para bermage mejbur etmeseler diyyan, muny biljek dal, sebabi kamahal beter sabryny zorlayalar. Men pasportymy yitirdim,arza yazamdada dushundiripjik aytdym men hich zat berjek dal, dowlede tolemeli jezamdan bashga..Adam oturdy gowy edip dinledi, yone biljekdal sag gulakdan girip chepden chykdymy namemi, men bolamson, elimizde kone pasportdan rezerv bar, okuwchylar, ya srochno dashary yurda gitjekler uchin ayrylan, islesen sana shondan chykaryp bereyin diyyar.Menem dushundim agam, borlay shol taze pasport hachan chyksa chyksyn men garasharyn diydim..Goreyli bakaly belki sabrym yetsinda...Ynha shunyn yaly yagdaylar bar, yone nesip bolsa bularam duzeler...Ishinde azatlyk, bulam hazir barmy bilemok, ilerde nesip bolsa bulam bolar, yone kabir yerlerde belki bardyram...
Birazajyk garym gatym boldy bagyshlarsynda...

Resul şoň ýaly para

Resul şoň ýaly para bermäge mejbur edýänler her ýerde otyrhow, men Amerika gaýdyp barýarkam ýolda duran, pasport görýän milisiýamy knb'mi şolam para sorapdy-da... onsoň biliber. Aýdara adam ýokhow, aýtsaň kim bilýä töhmet bilen türmä dykjaklarmy, jeza ýazjaklarmy, çykarmajaklarmy ýurtdan...

Men Baýramalyda işlemekden çekinemok welin, meň elimde PhD bolsa, men Baýramalyda näme edeýin? Muny ulumsylyk görme welin, men bu 5 ýyl arrygymy gynap, hepdede 60+ sagat işläp, 5 ýyl sarp edip alanymyň manysy bolmaz, Baýramalyda näme edeýin?!
Men Politde ýa Magtymgulyda professor bolmaga taýyn, meselem. Ýa döwlet işlerinden başga nämeräk bolsa, meselem himiýa senagatynda ýa nebit-gazda ýa ýene bir zatda. Men alan PhD'imi ulanyp bilmejek bolsam... bolmaz ol.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

kyn yagday, şeyle hekaya

kyn yagday,

şeyle hekaya gürrün beryaler, bir uruşda öza, deryany tanklar bn geçmeli bolya, yöne köpri bombalanany sebapli geçip bolanok, eger bir geçseler sonky tehnologiya bn gurnalan tanklar bir salymda yeniş gazanyp biljegi malim, olar şeyle hereket etyaler, gelişleri bn yzly-yzyna tanklaryny derya süryaler, başdakylar deryan içinde galya, yzdakylar deryany öndakilen guran köprüsi bn geçyaler, şeydip yeniş gazanypdyrlarmyş

Edit: birem şol gazanylan yenişde şol öndaki tanklaryn yenişde serpayy, sylagy gaty uly bolmaly, şona mynasyp, meselem amerikada Phd bolandan öz yurdunda kynçylyklara/yetmezçiliklere döz gelip bilmek den dal bolaymasa, yagny adalat bar, 2 şekilde-de, bir tarapdan bolmasa-da beyleki tarapdan gazanjyn/girdeyjin bolya, bularam dine pikir yöretme, yöne hakykada yakynrakmyka diyyan

wah wahey, bu soragy bu

wah wahey, bu soragy bu dunyede kimler sorady kimler, kimler ol aytyan zatlang ugrynda olip gitdiler, we shu hakykady orts atdylar DUZELMEDI, DUZELMEYAR, DUZELMEZ:)
P.S PESSIMIST dal koprak bilyan OPTIMIST:)

Quote: Haçan

Quote:

Haçan düzeler?

Hemme zat düzüw bolsa, nahili bolardyka??

Otayy jennet diyyan yerleri bolaymasa))

Hemme zat duzeler...

Bayram,
hemme zat duzeler... Bundan umidimizi kesmeli dal...
Bolmasa menem sen pikirlerine goshulyan, Tm-da bolyan zatlara gaharim gelyar, yone yagti geljegimiz bardir...
Hachan duzeler? Hachan-da biz, "turkeminin altyn nesli", "okayan" diyip, hakykatdan hem universitetdan bilim alsak... Ozumizi dine bir taraplayin dal-de, eysem dunya standardinda osdursek, sonam alan bilimimizi Tm-ni osdurmek uchin ulansak, shon-da hemme zat duzeler. (yuwash yuwash). Ishlesen hala ishlemeli, dogan-garindash sistemani ayirmali, we maksadimiza wepali bolmali...
Bolmasa, men nache adam gordum "men yurdumi osdurjek" diyanler, universitedi gutarip firma ishe giryaler we tamam.
Hemme zat duzeler... yone yokarda aydan zatlarimi etmegem gerek-da entak.. :)

Dowletini sodurmek dine

Dowletini sodurmek dine dowlet edarasynda ishlemek bilen bolyarmyka? Firmada ishleyan name uchin dowletinin osmeginde rol oynamayarka?onda sowda edyanler name, ya hich yerde ishleman obada mal yetishdiryanler? Shu soraglaryn jogaby barmyka:))

Firma diýip menä daşary

Firma diýip menä daşary ýurt firmany göz öňünde tutýan. Eger bir Türkmen firmasynda başarnykly işläp, dünýä belli firma etseň, bir Hyundai ýa Samsung ýa LG etseň, onda Türkmenistana peýdasy ägirt uly.
Emma işleýäniň Şlýumberje bolsa, ýa başga daşary ýurt firmasy bolsa, getiren başarnygyň göni olara, olaryň kisesine...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dogry aydyan Bayram

Dogry aydyan Bayram, yone munyn yanynda bashga tarapdanam seredip gorsen, meselem gurlushykda injener bolup ishleyan, shol yerde subpodryadchikler kamahal edyan zadyny doly we gowy etman gidip bilyar, mysalbeton guyanda galybyny gyshyk edendir, yone munyn ustuni oblisovka etsen gorunmeyar, munyn onune gechmek hem dowledin peydasymyka diyyan...sebabi leride belki kichi zat gorunsede problema doredip biler, munyn maddy zyyanyny hasap etmesegem adamlarada zyyan bermegi ahmal...Yone dogry aydyan sen eden hyzmatyn olara pul bolup gelyar, yone yenede gelip bir dashary yurtlynyn ishlemesinden gowydyr, sebabi belli bir mochberde pul icheride galyar...Elbetde firmalaryn tenderi almak uchin beren wzyatkalaram:))

Jogap

Res4ik,
Buna orslarda "natyazhka" diyilyar...
Men okuwyni gutaran hemme kishi dowlet edarasinda ishlemeli dimedim'a?! Tersine, kabir adamlar, firmalarda ishlap, pul gazanip gerekli yerene sadaka berip biler (TTM) Bu uly bir komek bolar...

Yone eger bir adam Bilim ministirliginde ishlap ministrt bolsa, bu TTM-lere has uli bir advantage bolar...

Sowda hem etmeli, yone sowda edende, pul gazanip bir tarapa chekilmeli dal...

Barde Bayramin hem diyen zadi gaty dogri, goshulyan. Eger bir turkmen okap okap, alan bar ilmini dashary yurt bir firmada ulanjak bolsa, TM-ni kim osdursin???
Bular dine men oz pikirimdir... :(

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hemme zat TTM-nn bahbidi

hemme zat TTM-nn bahbidi üçin edilyar-de?
Şony tutuş Türkmenistan Watany üçin edilse gowy dalmi?
TTM gowy, ondan gowysy yok welin, onda 1njiden-a kemçilikler köp, 2njidenem hemme watana yetip baranok.
Meselem: "Bilim Ministrlige TTM-nin bahbidi üçin girmek", birhili erbet pikirleri emele getiryar.
Bilim Ministrlige, Türkmenistanyn bilimi üçin girmeli.

Jan dogan, Bu yone bir

Jan dogan,
Bu yone bir misaldi.....

Bilim ministirlige, turkmenistanin bilimi uchin girmeli dal; Tm osdurmek uchin girmeli........

ttm-leri ayyryp turkmen

ttm-leri ayyryp turkmen mekdeplerining standartlaryny ösdürsek naderka:) ay indi meng pikirimça türkler gerek hem dallay bizing döwledimizde, çykyp gaydasalar hem boljak.. edenleri üçin Alla razy bolsyn..

Ay beyle diymesenay. turklen

Ay beyle diymesenay. turklen edenini heniz bizin turkmenimiz basarar oydemok. olar yene de bize gerek. Onsanam indi gerek dal diymek, biwepalyk bolyar! Mena dogrymy aytsam solaryn eden isini hic bir yagsylyga denap bolar oydemok!

Quote: ttm-leri ayyryp

Quote:

ttm-leri ayyryp turkmen mekdeplerining standartlaryny ösdürsek naderka:) ay indi meng pikirimça türkler gerek hem dallay bizing döwledimizde, çykyp gaydasalar hem boljak..

Meň pikirimçe düýpgöter ýalňyş pikir, sebäbi:
1. Türkmen mekdep standartlaryny ösdürmek üçin Türkmen-Türk mekdepleri aýyrmalymy? Aýyraňda türkmen mekdebiň standardy galarmy?
2. Türkmen-Türk mekdepleri biziň döwledimize edilen ägirt uly investment=maýa goýum, özem diňe biziň peýdamyza, bir topar türkiň bolsa puly gidýä. "Gerek däl" diýip aýdara tekiz sebäp ýok. Seň çagalaryňa biri mugt kitap=ylym=bilim berýän bolsa her aý, sen oňa "aý ýok, gerek däl" diýersiňmi?
3. Türkler, türk mekdepleriň daşyndaky, Türkmenistana edýän maýa goýumlary bilen lider biziň üçin, ýa liderleriň biri. Ekonomikadan başy çykýanlar bilýändir, hemme wagt maýa goýuma güler ýüz bilen bakmaly, maýa goýum bolmasa, ekonomika ösenok. A sen bolsa hamala şu iň uly maýa goýum edýänleri kowjak bolýanyň ýaly...
Türkmenistanyň problemalaryna sebäpkär türkler däl. Olaryň dahyly ýok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

догры айдян

достумуз ялныш душундирди ойдян. туркмен мекдеплери туркмен турк мекдеплеринин стандартына гетиржек болмалы.

Дузелмесине дузелер, ёне бизин гошандымыз наме болар??!!!

Ай теманын кан сувуны чыкармак герек дал ёне дузелермика дийип гарашман хер биримиз оз угрумуздан ватана пейдалы затлар этжек болмалы.
Ким дузелдерка я-да дузелермика дийип гарашмак манысыз.
Херким озуче бирзатлар этжек болсун.
Несип болса Дузелер.