Reňk körlügi we anyklaýylşy.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.


Bir dostym harby okuwa girmek üçin saglyk barlagyndan geçdi welin "sende reňk körlügi bar" diýip yzyna gaýtardylar. Şoňa çenli reňk köridigini bilmän gezipdir. Onsoň meňem içimde gorky we şüwhe döredi; mende de barmykaraý reňk körlügi, diýip.
Reňkleri saýgarma kemçiligi erkekleriň %8 we zenanlaryň %4-ynda barmyşyn. Ýagny ýolda-yzda görýän erkeklerimiziň on ikisinden biri reňk köri! Muny eşidip hasam gorkyp başladym we bir test tapyp özümi test etdim! Hudaýa şükür menä %92 arasynda ekenim :)
Sizem gözüňizi barlasyňyz gelse, şol testi türkmençä öwürdim, gapdaldaky salgyda: Reňk körlügi testi

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Gulnara 5 telpek goyyar we yazyar: "sag bol"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Serdar ol netijäni

Serdar ol netijäni görkezýän zat mende işlänokla?
Men hemmesini görenim ýaly, emma dogry gördümmi bilemok.
14 bilen 15-njini woobşe saýgaryp bilemok...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hawa, sen Firefox

Hawa, sen Firefox ulanýadyň, Firefoxda şol zat işlänok, IE-de işleýär!
wii onsoňam 14 bilen 15-i görüp bilmedik bolsaň onda seň gözüň düzüw ekeni (görüşenimizde buşdulygymy alaryn) :D
Maru Şahu Jahan

Şu wagt IEde etdim. Eý

Şu wagt IEde etdim. Eý ýaman begendimaý, gaty gorkdum daltonikmikäm diýip :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem barlap gordum, yone

Menem barlap gordum, yone shol sany goreiniden sonra gorenini bir yere basyp aytmalymy???

Hawa, internet explorer

Hawa, internet explorer ullanmaly, mozilla firefox däl.
Onsoň lupaň üstüne getirseň syçanjygy(myşkany), saňa jogap görner
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hemmesini gordum 14-15-den

hemmesini gordum 14-15-den galanynyn, oran gowy, sagja bola tazir telpek goyayyn sana. Tuweleme

Netije internet explorer'de

Netije internet explorer'de görülýär ekenä...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

şükür Hudaya:) menem sag

şükür Hudaya:) menem sag :)

paçak

paçak etdim:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

songky iki tegelek oydyan,

songky iki tegelek oydyan, hich zat gorup bilemok welin yuregim yaryldy, netija seretsem adaty adamalar aslynda-da hich zat gormeli dal eken. :)D
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

netijäniň %100 dogry/gowy

netijäniň %100 dogry/gowy çykmagy örän adaty ýaly?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bah, daltoniklary we yarym

Bah, daltoniklary we yarym körleri(men yaly) gulluga alyan daldirler onda?

Gulluga gözüň ýok bolsa

Gulluga gözüň ýok bolsa da alyp gitýäler :)
meň diýýänim daşary ýurtda we spesialistler üçin okuwlaý.

eý çyndanam! 14 we 15-däkileri gördüňmi!

Maru Şahu Jahan

shol 14 bilen 15

shol 14 bilen 15 gormedim-da, yone gormeseng gowy eken ol!
____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz