Bekgi täze albom çykardy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.


Digital saz düzmekde öňe saýlanýan sazandalarymyzdan Bekgi täze albom çykardy.
Albomyň ady Mix' ed, albomdaky sazlaryň hemmesi Bekgiň özüne degişli (ogrlamaýanlardan biri :) ).
Albomda aýdym aýtýan ýigit bolsa Annageldi Jumaýew, köpimiz tanaýandyrys, ýaş ýetginjek bu sahypaň agzalaryndan biri.
Men albomy diňledim, göwnüme ýarady! Günbatar äheňinde düzülen 7 saz. Sazlary Bekgiň öz sahypasyndan alyp bilersiňiz.
Diňläniňizden soň, teswirleriňizi aýaman çyrşaberiň!
Täze albomyň salgysy: Mix' ed
Bekgiň sahypasynyň salgysy: bekgi.co.nr
___________________________________________________
Gara gözüň (club mix) - Bekgi bn. Annageldi

___________________________________________________

Bekgi:
"Salam eziz doslar, bu gün men täze mixlaryň bir parçasyny täze ýylyň öň ýanynda Siz bilen paýlaşmak isledim, bu albom Annageldiniň gatnaşmagynda taýýarlanyldy we ýazgy edildi, diňläň lezzet alyň, diňläňizden son öz pikiriňiz bilen komentariýa arkaly paýlaşsaňyz minnetdar bolardym."

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "ogurlamayany üçin!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Download etdim, hany

Download etdim, hany göreli
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Wahh beterem "Selbi" diyyan

Wahh beterem "Selbi" diyyan aydymyny gowy gordum:)))) sag bol

way erap

way erap bashaldym:)
yone hich aydymam janyma yaramady , gownumden turmady:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

aydymlar gaty gowy, yone

aydymlar gaty gowy, yone ritm owazdan has gaty çykyan yaly, men ritmden hem beter owazy dinglemegi halayan, ay dinglangden song hinglener yaly aydymlar yada sazlar bolsa has hem gowyda,men has hem selbi we track for song diyilen parçalary has haladym.. yone yenede sazy işlanlere we shu yerde hodurlane sag bolsyn aytyan..
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Beyle bolgusyz zadam boljak ekenay

Reklamasyna degenok.Ogurlyk aydymlary dinglese bolya,muny dinglar yaly dala.

aydymmay bu?:)

menema kop mesgullanyan aydym bilen yone yaman yonekeyje yazylypdyr.hazir kompyutr bn menem yazaryn arkayyn.sazam bar menda.aydybermeli.yone yenede cekilen zahmete sylag goyjak.
bolmanda kopurak yazylsa hasam gowulasar.entek chygyrak eken :)

şu ýagdaýa iň kän,

şu ýagdaýa iň kän, telewizorda futbol görenimde gabat gelýän, "men has gowy oýnaryn", "şundananam bir oýunçy bolarmy" ýaly gürrüňler. Aslynda şolar ýalylara ülker-iň bir reklamasy gowy jogap berýä, görmegiňizi maslahat berýän.
http://www.youtube.com/watch?v=Raf8MyCxEH0

gowy edip bilýän bolsaň etdä, saklaýan barmy???
boş gürrüňe iş bitmez, garry mama diş bitmez diýýälermi!!!
Maru Şahu Jahan

Birinjidena aydym govy

Birinjidena aydym govy studioda yazylana menzanok, ses dup-dury daldi, sazam o diyen yakymly dal...Nazar Annagurban'yn sonky albomy dagy bilen deneshdirer yalam dal! Anna(Ajdar) aydymy govy aydyar, yone shu albomda aydyshyny halamadym! Selbi'si dagy yeke ozi gitaralyja aydanda has yakymlydy !

:0

Mergen wrote:

Selbi'si dagy yeke ozi gitaralyja aydanda has yakymlydy !

aytma , munda kan halamadym:) aydyshyny , bir hili aydypdyr:(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Aslynda sazlar türkmen

Aslynda sazlar türkmen aýdym-saz sungatynda kän gabat gelinmeýän stilde bolanlygy üçin gulagymyza ýakymsyz gelip biler. Gulagymyzyň öwrenşen klişe stilinde däl diýip döwmek ýalňyşmyka diýýän!

Nazar bilen garşylaşdyrmagyňa da goşulamok, ikisiniň stili deň däl, iň bolmanda soňky albomlaryndaky stilleri deň däl, Nazaryň albomy hip-hop beat stillerinde düzülen, Bekgiňki bolsa alternative pop-a meňzeýär!

Onsaňam bu sazlar höwesiň önümi, konserwatoriýany gutaryp, daşary ýurt sazlaryny ogurlap çalýanlaryň tersine sazçylyk ugrundan okamasa da şular ýaly saz düzüp bilýän bolsa, menä Bekgä telpek goýýan!

Men Bekgiň sazlaryny Kitaroň salaryna meňzetýän, Kitaro da elektronik saz bilen meşgullanan bolsa şular ýaly eserler çykarardymyka diýýän!

Maru Şahu Jahan

ay bilyanje zatlaryn barada gurle dost

bilmeyan zadyn barada esli zat yazyanay SERİ...
Gorenem esli yyldan bari mesgullanyandyr oydyar.
Gayrat et de internet,kompyuter,programmalar barada yaz sesimi cykarman yone Aydymyn "A" harpyny bilmeyan adam gurleya welin icim yanya.sen hii aydym aydyp gordunmi?
Saz calyp gordunmi?
Sazyn tonlaryny ayryp bilyanmi?
Beygini pesini bilyanmi?
5 sany aydym dinlanin bilen bilinenok bu hengler!!!
Gayrat et oz musurynda oyna :)

şeyle gyzyklanyanlaryn

şeyle gyzyklanyanlaryn bardygy begendiryar.
Bular başlangyç bolsa gerek, geljekde has kamilleşer-da.
Şon üçin eger Bekgi barsini okayan blsa, tankytlara garşylyk görkezman, üns bermeli olara.
Şonda dine öne gidişlik bolar.

men başda dine yokarkyny

men başda dine yokarkyny dinlapdim yagny "club mix" olam men ing yigrenyan stilim.
saytda gowyjalary bar eken, beterem şol "gara gozun" originaly hem yokarky goyulan aydymdan gowy.
"sphere 127" haladym. "senin bile" hem gowyja.
umuman erbet diyip, edilen azaba hormatsyzlyk edesim gelenok.

Meng pikirimça

BİDEREK albom. Men optimis bolamsok, hiç halamadym :(

- Nie kanvule, sunkutu -

birinji sapar

birinji sapar dinleyan shu bagshyny
gaty gowy aytyar ekeni.
telpek goyyan shol baghsa

gyzykly aydym

dinlap gordum. bolman hem seyle mumkincilikler bilen michael jackson bolup bolasy yok. gowja aydym hemme kisi selbi selbi diyenson sony dinlap gordum. haladym. mundan hem gowy selbi bar bolsa ol-a hasam gowudyr onda.

bir yerde turk-em aydyady sul aytdymy youtube-da turkmen oglan bilen solmyka.

menem basym aydym aydyp baslajak gulagnyzy dykyn

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey kejeban cekmane yeeeeey

Hawa, shol turk bilen aydyan

Hawa, shol turk bilen aydyan turkmen oglan aydyar ol aydymy, ady Annageldi ! Shol yagdayda yazylan aydym uchin yaman govy men pikirimche, edil shu aydyshynyn studio'da, has arassa we profesional montaj bilen yazylanyny sorapdyk, yone Bekgin sazyna birhili bolupdyr, lezzet alyp bilmedim mena !
Ynha dine gitaraly, lyubitelskiy kamera bilen dushureni...


Selbi - Annageldi JumaýewSelbi - Annageldi JumaýewMaru Şahu Jahan