Watany soymek kynmy?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men dushunip bilemok!? Name ucin kabir turkmen, ozem, ozune kop bilyandir oydup yoren turkmen oz milletine gowni yetenok? Gen gorman, men seyle yagdaya kop dusyan. Hol gun unwersitede Ruhnamany alyp gitdim. Rusca duzme yazmaly bolanda. Ruhnamadan mysal bermek isledim. Ruhnamandan mysal getirenim ucin mugallym meni owdi, yone bile okap yoren turkmen oglanlarymyn kabiri "Name sen samsykmy? Ruhnama barde nama gerek?" diyip gulusyarler. Eyse menki yalnyshmy.Oz watanyny, oz kitabyny ozun tanatmasan hickim tanamayar. Yada ozune turkmen diyip guwanmany basharanok. Name ucin? Nadip her bir turkmene watany soymegi owretmeli? Hawa dogry ozgelere bir zady soymegi owretmek ucin senem sho zady soymeli, muny bilyan, yone, her name bolsada adamyn ganynda watan diyilyan duygy akmaly ahyryn. Ya biz kan taryhymyzdan habarsyz bolyas. Taryha seretsen taryhynymyzyn her bir pursady watan soygusi bilen gurshalyp dur. Men kop turkmen bilen shu meselede dawa giryan. Name watanlaryny shonun yaly yigrenere watan hem de milletlimiz bize yamanlyk edyami?

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "wah pikiringden aylanayin! "
 • ceriumoxide 3 telpek goyyar we yazyar: "Gollaýan, Gollaýan ýene de Gollaýan"
 • doguz 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • DIKTOR 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hmmmmm gaty chyrlshyrymly

hmmmmm gaty chyrlshyrymly sorag,,,,..... watan bu gobek ganyng daman yeri , sheyle nakyl hem bara
" yardan ayyrylan 7 yyl aglar , watandan ayyrlan oluncha aglar" menem kan watanymyng gadyryny bilemokdym, gaytmakam barik , yone indi yekeje zadynam , zat bilen chalyshman , barde okuwda eshigimiz zadymyz bilen gyzyklanyarlar , ay owyas biza:))) sheylemi chyndanam gaty gowy gyzyklanyarlar , sheyle bir turkmen koynegi tarypladym gyzlara welin , geyip gelde , geyip gel , bolushdylar , ay indi geyip gitmeli boldum , enshalla 5 gun geyip gitmeli Turkmen koynegini , bay tarypladym :) ongaryan ishim bolansong , :))) yone bir hili seretler halamokda :((( hemme kishi seredip dursa , bular uchin yaman gyzykly seredip gyzklanyarlar, welin yone seredip gechseler , sheyle bir hili bolyan:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Sena onarypsyn!

Geyip gowy edipsin. Bizde,Gubkinde(Moskwa), dostluk festivaly gecirildi. Bizdenem 1-2 sany gyz geydi. Bir eneyy bolupdyr. Hic wagt oz milletin hayry ucin cekinjenlik etmeli dalmika oydyan. Sebabi sen dine bir kisa dal, ahli turkman milleti uchin yagshylyk edyan. Suny hic wagt yatdan cykarmaly dal. Yogsa ata-babalarymayz taryhda name ucin olumden gorkman watan , millet diyip janyny pida etsin. Muna gelin, gyzlarymyzam gosup bolar. 1881-nji yylda Gokdepe sowesinde dine erkekler dal, eysem gelin-gyzlaram sowese gatnashypdyr.

men chekinsem:) ay men

men chekinsem:) ay men chekinemokda , bara shu seretseler mengki bolanok, halamok , shu taze zadam alsam bir hili bolyan ilki geyemde , shu taze aldyngmy diyseler , bir hili bolyan , shony sheydiyip sorasalar kan halamok, bilmeseler gowy goryan:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Onda taze zat alma-da!

Hawwa onun yaly duygu kop kishide bar. Menem halap baramok, yone bu bir tebigi yagday. Name birhili bolyan diyip kone esikli gezip bolmaza? Ay taze aldynmy diyseler, yok 1-2 ay magazinda yatypdyr, diyay? Oyun etdim! :)

Менин пикирим

Ватаны соймек герек! Ёне хемме задын ери бар. Менин пикирим рухнаманам говы гормели. Ёне гаты гитмели дал. Рухнаманы говы горун дийемде "Гужагыныз рухнамалы гезин" дийжек боламок.
Достлар ватаны соймек ялы говы зат ёк ёне башгасынын ичини якжак дережеде болмасын.
Эгер ватаны соййанимиз чынымыз болса;
Ватан учин говжа затлар этжек болалын.

Ruhnama gowy kitap, Ruhnama

Ruhnama gowy kitap, Ruhnama taryhy cesme diysegem boljak, taryhymyzyn , ozumizin kim nireden gelip cykan , anyrymyzda buysanara namelermiz , kimlermiz bolup gecipdir, sulary bilmek ucin gowy maglumatly taryhy kitap, bir soz bilen aydamyzda, her bir Turkmenin ozuni tanamagy ucin hokman bir gezek okamaly kitaby.
Yone dasary yurtlara baryp su bizin mukaddes kitabymyzdyr,diyip bolmaz, yone bizin kimligmizi tanamak islesen su kitaby okay diysen bolar.
Kabir ildeslermizin gulyani tebigy yagday, halk sol bir adamlan sistemasynyn astynda yasanson, ol adamlan hic zadyny yagsylyga yoranok, emma hakykatyn hatyrasyna gowa gowy erbedede erbet diyip bilmegmiz gerek , ol gowy kitaplary yansa alyanlar , hemmesini bir ayakdan suryandirler jan yangyjyna.
Mena Ruhnamany taryhy gowy maglumatly kitap diyip gowy goryan, aslynda bizin kitabymyz diyip bir zat yok Biz Turkmenler Musulmanlar hokmunde , Kurana su bizin kitabymyz diymeli.
Galan zadyna gosulyan , watana soygi hokman gerek , gulsenem gaharlansanam halkyna topragna dalde ,ony su yagdaya getirenlere gul we gaharlan , yone hemme zadyn cagi bar, biz dine peydaly dawalara girmeli, gulmek, yansa almak bilen watan, millet kemsinmez , soyyan koyyan diymek bilenem galkynmaz, hemmesini gerek yerinde ulanmaly, biz ilki bilen elimizden gelayjek isler bilen mesgullanmaly , watan ucin goze ilayjek name edip bilyan , bize sol gerek, Bir zatjyk artdyr!Yone dil taydanam galkyndyrmak gerek, senkem gowy!

_________________________________________________________
Kim bu dunya gelip bir zat artdyrmasa , dunyade onun ozi artykdyr!

Mena Watanymy onem soymeyan

Mena Watanymy onem soymeyan dal, yone bu yere gelip onkuden beter gowy gorup bashladym. Dogrusy, mekdepde hemme kishi gyzyklanyar TUrkmenistan bilen, indi tanysh joralarymyz turkmen aydymlaryny dinleryarler, Turkmen koynegi has onat goryarler, Ruhnamanyn inlischesini satyn alyanlaram bar okamak uchin. Umuman aydanymda Watanymy onkuden beter osdurmane, tanatmaga chalyshyan, sebabi bu biz yashlaryn borjy.

Näme diýsemkäm?! Soragyň

Näme diýsemkäm?!
Soragyň iki bapdan ybarat.
Birinji babyna, ýagny "watany söýmek kynmy?" soragyna şeýleräk jogap beresim gelýär. Görüp otursaň, haýsy işem bolsa, gowy derejede berjaý etjek bolmak kyn zat. Ýagny "watanymy söýýän" diýip öýüňde baýdagy asmak ýa goşgujyk okamak aňsat, emma ugruna özüňi, malyňy, bagtyňy, çagaňy, wagtyňy we ş. m. pida etmegem kyn. Bu giden bir spektr, her kim watany söýüp bildigiçe söýýä. Elbetde azyndan watanyň yzasy bolsa-da gowy zat. Ýürekde watan üçinem ýer bolsa...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Soyme Watannyny yuregne urup...

Menem watan diyip, yada watany soyenoklar diyip yyrtynamok. G. Ezizowyn aydyshy yaly "Gyz onunde artyk soze dayanma, /Soyga soz gerek dal, gerekdir YNAM,/ Soyme watanyny yuregne urup, Eneni soyusin dek soyuber onam " Menem basgarak zatlar bilen dertli. Yone so dertde watany soymegem bar.Onsanam senin aydyanyna goshulyan. Haysy ishem bolsa sol isi anry yany bilen berjay etmek gerek. Yone bilmeyane sony nadip ogretmeli? Menin barde goren oglanlarymyn kopusunin kellesinde keyp cekmekden bashga zat yok. Okuw olar ucin ikinji planda gelyar. Men pikirime gora sonun yaly zatlar adamyny kop zatlardan uzaklasdyryar. Temany watana baglamak ucin suny aydayyn. Solaryn uzaklasan zatlarynyn arasynda watanam bar. Sonun ucin solara birzatlar dusundirjek bolmak erbetmi?

-------------------------------------------------
"Ynsanlaryn in hayyrlysy, gowulygy undap, erbetligi bolsa ayyrmaga calysyandyr." Hadys-y Serif

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 2 telpek goyyar we yazyar: "G.Ezizowyn goshgusy uchin"

Ýok, gaty gowy. Eger birine

Ýok, gaty gowy. Eger birine kömek edip bilseň, bir zat düşündirseň, eýýäm uly üstünlik.
Umuman menä begendim, sen ýaly okuwyna üns berýän oglanyň barlygyna. Edebiýady bilşiň ýaly nebit-gazam biläýesiňdä.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Arkayyn bol!!!

Arkayyn bol, nebit gaz meselesinde edebiyatdanam has guyclirak cemeleshyan. Onsanam su wagt nebit-gaz dunya syyasatynyn ozeni bolup dur, bele yagdayda men bu pursady sypdyrar yaly heniza aklymy yitiremok. Onsanam yigide mun hunar hem azdyr!!!!! (Owunjek bolmadym)

Wah gayrat etsene

Wah gayrat etsene Abdyrahman. Shu azerilering merkini bereli. Bolmasa suw edyalera Kaspidaki ahli gaz yataklaryny biz achdyk diyip.

********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Ikinji bap. Ikinji bap seň

Ikinji bap.
Ikinji bap seň düşen spesifiki ýagdaýyň. Ruhnama we gülýänler. Samsyklaýanlar olar käwagt moral prinsipsiz adamlar bolýalar, jan ýandyrana degenoklar. Emma samsyklaman senden soran bolsalar näme? Ýagny Ruhnama indi biziň birinji çeşmämizmi? Ýa-da seň gözüňde Ruhnamany söýmek=Watany söýmekmi?
Meň gözümde beýle däl. Meň gözümde Ruhnamadan has öňde gelýän kitaplar we eserler bar. Hatda watansöýerligim bilen Ruhnamanyň baglanyşýan ýerini göremok, eger men watansöýer bolýan bolsam. Umuman, näme üçin Ruhnama? Näme üçin ol ýerden mysal getiresiň geldi? Näme üçin Ruhnamany söýmeýän watanyny söýmeýän bolýa?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Eger menden soran bolsalar?

Eger menden Ruhnama bizin 1-nji cesmamizmi diyip soran bolsalar, seyle diyerdim: yok birinji cesme dal, yone beyleki yurtlar Turkmenistany Ruhnamany okap tanayarlar. Name Amerikanlar, Ruslar we beyleki Yewropa halky 'Oguznama', 'Sejere-yi terakime' yaly eserleri okap Turkmenleri tanar oydyanmi?
Onsonam men gozumde Ruhnamany soymek=watany soymekdir diysem yalnys bolar. Ilki basgarak kitaplaryn soyulmegi gerek hatda watany soymek ucin Ruhnama mohumem diyemok. Yone muny sen yada kabir beylekiler bilyar. Hazir nace kisi senin yaly pikir edip biler? Su wagt bizde undelyan kitap sol. Yagny kop kisin okap dusunip bilayjegi kitap. Sen aydyan kitaplaryny hemme kisi tapyp okar oydyanmi, yok. Ruhnama bolsa her bir yas nesile okadylyar. Yogsa menem senin aydyan eserlerin okalmagyny has kop isleyan.

Umuman, men Ruhnamany erbet

Umuman, men Ruhnamany erbet kitap hasap edemok. Emma propagandanyň guraly bolansoň, maňa ýakymsyzrak gelýär. Marksyň, Fridrih Engelsiň, Leniniň we ş. m. kitaplaram bir biderek kitaplar däldi, wagtynda ekonomikany we sistemalary ele alan uly we dünýä taryhyna yz galdyran kitaplary ýazdy. Emma okaýasym gelenok...
Meň pikirimçe, Ruhnama bir tema, watany söýmek bir tema. Söýýän Ruhnamanam söýsün. Söýmeýän söýmesin. Başga ýurtlar bizi Ruhnamany okap tanaýarlar diýeniňe bolsa goşulamok. Ruhnamany okaýanam ýok, bizi kän bir tanaýanam ýok. Amerikada dürli milletden adamlar bilen aragatnaşykda welin, diňe türkler bilýäler Ruhnama barada, olaram okamadyklar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bar kisini bir ayakdan asjak bolyan...

Bar kisini bir ayakdan asjak bolyan. Senin goren adamlan Ruhnamany tananok diyip beylekiler ucin goni karara gelip bolmaz. Kyn gormesen shuny okayda.
PRESENTATION OF THE BOOK WRITTEN BY TURKMEN LEADER HELD IN MOSCOW

As State Service of News "Turkmendovletkhabarlari" informed, the Turkmen Embassy in Moscow began receiving the first reaction of Russian people to the book written by Saparmuarat Niyazov named "Rukhnama" yet before its presentation in Russian.

In particular, L. Karelin, the well-known writer whose life and activity is closely connected with Turkmenistan, expressed pity that he could not take part in the presentation of the book because of illness and expressed some thoughts concerning the book.

"Saparmurat Niyazov enjoying complete trust of his people addressed the nation from the depth of his soul, Karelin writes. - It is very important today when Turkmen people try to regenerate as a nation keeping in mind their great history. The efforts of the President played their role here. As to the book, it should be noted that it attracts by its intonation, intonation of son and not father of nation. I am sure the book will find its stable place on tables of all Turkmen people; it is a real manual for those loving their Motherland. I would like to congratulate Niyazov with publication of the book, which is a good contribution to the history of Turkmen people's new revival".

Vice-governor of Saint Petersburg A. Prokhorenko addressed a telegram to participants of the presentation. "This deeply personal work surely proves understanding of historic and cultural heritage of Turkmen people, it lays fundament for spiritual revival of the community and establishment of independent neutral Turkmenistan which is to contribute to creation of prosperous and strong country. It is especially important that presentation of "Rukhnama" in Russian takes place on the eve of V. Yakovlev, Saint Petersburg governor's visit to Turkmenistan during the which the agreement on mutual cooperation will be signed. I am sure that cultural, scientific, technical and economic potential of the town on Neva will be useful for realization of Saparmurat Noyazov's dream, i.e. to turn Turkmenistan into a well-developed country citizens of which will be proud of their Motherland and will know their historic roots completely".

During the presentation many participants were willing to express attitude to the work of Saparmurat Niyazov.

Thus, V. Sorokin vice-chairman of the executive committee of the International Community of Writers' Unions, the author of "Seidy" poem paid attention to the fact that "Rukhnama" is written "by a president-poet that is why it is full of poetic warmth and great love to own people and land".

While addressing the participants of the presentation A. Mitrofanov, deputy of State Duma of Russia said, "I and all of my colleagues are glad to participate in the presentation of the book written by the Turkmen leader. It is very difficult to be independent in this world and we become more and more assure of it year after year. It is difficult for both big and small countries, and especially for those, which has recently gained the own path. In this respect the foreign policy of Turkmenistan pursued by Saparmurat Turkmenbashi seems to be more attractive. We can see a respective example of independent country, which is orientated on its own vision about the world. Such examples are very attractive for real patriots. No country independently from its sizes can impose own standards of behavior to other people. Everyone chooses its path and lives in his family".

"I read "Rukhnama" a few months ago and can say that some expressions became proverbs for our family, thus, we use very often the words claiming, "that only mothers can cry truly and others are just pretending. I would like all Russians to study this wonderful book", Mitrofanov said.

In his speech V. Sheremet, academician of Russian Academy of Sciences underscored that "Rukhnama" is not only a book, it is a real event in the world culture. "We have an invention, which opens a secret world of Turkmen people, which was closed for us earlier. Though, we, orientalists, have been in love with this nation for already a long time, even for us this book will become a real discovery, new vision of people's history, its spiritual depth, moral beauty. The life of the man whose name is Turkmenbashi is dedicated to it".

Sheremet said he is proud of the fact it was the Russian Academy of Natural Sciences that revealed the Turkmen leader as a big scientist. "This man really combines natural, historic and spiritual ends, it is a great merit. We see a scientist, poet, great citizen who s to be awarded the highest rewards, first of all for the neutral course he pursues, for the love to Motherland, nation and all people of the World".

"The strength of peoples of the 21st century is not in armament and tanks and aircrafts and not even in gas resources which can be found in both in Turkmenistan and Russia, thanks to Allah. I think that the strength of our people is in their socio-cultural constant, they are strong by the devotion to traditions of ancestors and their undead soul which looks at us and show us the way to future", Sherement noted.

As S. Berzin, doctor of historical sciences, chief scientific officer of State Museum of Arts of Eastern People said at the presentation "the book of the Turkmen leader publication of which is very appreciable, has multifunctional importance and touches not only fate but also history of Turkmen people". According to her "Rukhnama" is very important in understanding of historic past and present of the Central Asian region.

N. Dubova, professor of Ethnology Institute of RAS underscored that the motive of "remembrance" is felt in all parts of the book. ""Rukhnama" contributes to unification of the Turkmen people and it would be wonderful if every country has such a book", she said.

The speech of L. Chipakhina, Russian poetess is also worth mentioning:

"I am very delighted to be in the Embassy of Turkmenistan as it is a country which I like very much. I am very glad to take part in the presentation of this wonderful book, which certainly will survive and will be given to generations as a precept, as a gold bar of human wisdom. I read the book and admired at the fact that such a high-ranking official which, to some extent, should to be far from the society. opens his life and feelings to the society and shares his inside world with his people. Reading "Rukhnama" we see a wonderful man who assumed great responsibility for the future of his country. Taking the opportunity I would like to wish a Gold century to Gold people of Turkmenistan which is very close and dear to me".

R. Mohmadiev, vice-chairman of the executive committee of International Community of Writers' Unions said with pity that many countries had lost their moral orientations to which the humanity should go. "The value of the work rises when the country head writes such a book in nowadays challenging to spirituality and self-perfection. I think only few political officials and country heads could assume the courage to write such a book. But today the Turkmen people and the young generation have an orientation-book. In addition, I am pleased with the fact that Russian language is paid great importance in "Rukhnama" - it is another good exemplary. One cannot succeed in anything while not praising his language, culture, and spirit. I am sure than the man speaking about spirituality is worth of respect. That is why I pay respect to the President of sister Turkmenistan and the book written by him".

Published with insignificant reductions from the article in "Neutral Turkmenistan" newspaper
20.09.2002

Bar kişini bir aýakdan

Bar kişini bir aýakdan asamok, aýdýana, söýýänem bardyr, söýmeýänem. Muň watançylyk bilen baglanyşygy ýok diýip.
Onsoňam ol daşary ýurtlylaryň edýän zatlaryny ýasama görýän. Olar şu öňki döwürä öz bizneslerini Türkmenistanda öňe sürmek üçin edýädiler, häzir üýtgedimi bilemok. 2002-nji ýylda çykan makala ol. Ol döwürler sen fransuzlaryň Buig kompaniýasy bolsaň, Türkmenbaşa ýaranyp kontrakt alasyň gelse, Ruhnamany fransuzça terjime edýäň, afrikaň bir diline terjime edýäň ýa ýene bir zat.
Orslaryň Itera, Gazprom we ýenesi Orsýetde ýasama işler edýä we ş. m. Umuman, eger SSSR döwrüniň "makalalaryny" hem tapyp bolýar Orsýetde bibliotekalarda. Şolara bir göz aýla, Marksy, Lenini nähili öwýäler.
Borda, her kimiň öz pikiri. Meň gysgaça pikirim, Ruhnama bilen watansöýerlik bir ýoldana däl, bir ýodadanam gidenok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

"Neutral turkmenistan" are

"Neutral turkmenistan" are you kidding me? bolmanam tm mediasynda hachan ruhnamamng kemchilikleri barada gurrung eildi? Not convincing, songky dowur gaty skeptik bolupdyryn tm mediasyna ynanmym yok.
"Bizde elmydama hemme zat gul yaly"
__________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Belki bu bir syyasat. Kim

Belki bu bir syyasat. Kim bilyar mediyada basga bir maksat bardyr. Haysy birimiz ministerler kabinetinin mejlisine girip gorduk? Name sol yerdaki alynyan karalardan habarymyz barmy? Elbetde yok! Onda biz turkmen mediyasynyn asyl maksadyny bilman, goni karara gelmegimiz yalnyslyk bolyar. Bize düshyan zat yagshy pikirde bolmak. Elbetde onyaly sada da bolmaly dal, yone her hili yagdayda da dowlete yagny hokumete gowy goz bilen garamak gerek.
Onsanam bizin yash dowletimize demokratiki rejimi tarpa-tayyn getiraymek ansat dal. Bu yaňy emedeklap yoren caga gaty chorek iydiren yaly bolyar. Hazir Turkmenistanda demokratiyanyn(erkinligin) d harpyna da dusunmeyan adamlar kop. Hazir solara erkinlik bersen yupden bosan okuzler yaly bolmazmy name. Hazir bizin yurdumyzdan dashary(demokratiki) yurtlara gidip bilim alyan, isleyan adamlar bar. Solaryn kopusinin(hemmesi diyyan daldirin) erkin(demokrat) dowlete geldim diyip edip yoren (bagyshlan dilimem baranok welin) pohchylyklaryny gorseniz olary adam yerine de goyasynyz gelmez. Sheyle yasanyndan birazajyk chaklirak(limitedly) yasanyn gowy ahyryn. Ustesine osen, demokratik yurtlarynam dertleri bashlaryndan agdyk. Kimisinde terrorism, kimisinde narkotik(bizde de calaja bar), kimisinde yas nesilin duybunden terbiyesiz yetismegi.....(sanasan sanap otyrmaly). Su zatlary goz onunde tutsan oz yurdyndaky rejime yuzde mun shukur edesin geler.

jigimjan gaty yuzley pikir

jigimjan gaty yuzley pikir etyang, yazmagada yaltanyan welin hany yazjak bolayyan...
1. media hakynda yaznalaraynga gaty gulkim gelyaray. ong yekeje maksady Berdimuhammedowyng shahsy kultyny beygeldip, halkyng angynda Keramatly diyilyan eshigi onga geydirmek. bu Dinge galkynysh eyyamynda bolan politika dal eysem hem Altyn asyrda hem bolupdy. media gaty uly guch. bizde bolsa ol guch yok. hany pikir etdaray ozing, shu wagt turkmensitanda hem 60 sany telekanal we azynda 120 sanjak hem radiokanal bolan bolsa meng gongshy bolyp yashayan oglanlaryma yola chykyp chigit chigitlapjik otyrmazdy, edere ish tapman oyde ejem bilen enem hem gybat edip otyrmazdy, bary yogy hepdede gorer yaly 2-3 sagatlyjak gowy zatlar bar, olar hem ne bilim we nede ylym bilen baglanyshykly zat, dinge sungat....

2. DEMOKRATIYA HAKYNDAKY SORAGYNGA JOGAP- jigim natyangay, hayran galaymlaya sanga. name demokrtaiyang gelmezligini sen turkmen halkynyng ahlky taydan tayyar daldigine baglap Mejlis diyyan yeringde otyranlary hem perishdejikler etjek bolyangmay:)
onsong hem yaman biderek zatlar yazypsyngay: seng ol yurtlarda bar diyyan zatlaryng hemmesi turkmenistandada bar. ay how jigimjan goysanay, yurejigimi yaralama, sen ozing Turkmen diyyang dalmi?
-howa!
- onda shu yerdede istanbuldada ozine turkmen diyip yoren munglerche KUNTI, NARKOMAN, hyzmatchy bar
-bilyan!
-bilyan bolsang sholar hem seng Turkmen doganjyklang!!!

mollum:
-Turkmenistany kim beydip bezpridel edip tashlady?!! haaa???
okuwchy:-
Hudayjan bar mollum mena dal, mena garashsyzlygyng miwesi:):):):) saglygyng

**********************
ViVa MeRw FoReVeR

tm mediasy

aslymarly wrote:

media gaty uly guch. bizde bolsa ol guch yok. hany pikir etdaray ozing, shu wagt turkmensitanda hem 60 sany telekanal we azynda 120 sanjak hem radiokanal bolan bolsa meng gongshy bolyp yashayan oglanlaryma yola chykyp chigit chigitlapjik otyrmazdy, edere ish tapman oyde ejem bilen enem hem gybat edip otyrmazdy, bary yogy hepdede gorer yaly 2-3 sagatlyjak gowy zatlar bar, olar hem ne bilim we nede ylym bilen baglanyshykly zat, dinge sungat....

Men bize 120 sany kanal gerek diyemok, wagtlayyncha azyndan media-da soz azatlygyny bir bersedi, gorengzokmy prezidenti owmeseng, o yerik seni chykarmazlaram...
ha, men yalngysh aydyanmy?

_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

biz tayyarmy?

aslymarly wrote:

2. DEMOKRATIYA HAKYNDAKY SORAGYNGA JOGAP- jigim natyangay, hayran galaymlaya sanga. name demokrtaiyang gelmezligini sen turkmen halkynyng ahlky taydan tayyar daldigine baglap Mejlis diyyan yeringde otyranlary hem perishdejikler etjek bolyangmay:)

men mejlisde oturanlary perishde edip goyyanmy? Never!!!
Demokratiya barada bolsa meng bir aydan zadym, "demokratiya millet tayyarmy?" diyen sorag, men onga ynanyan ya millet tayyar dal hem diyjek boldum.bu sorag men chykaramok eylede beylede eden gurrunglermizde sheylerak sorag chykypdy, bary shol... bilmedim siz name diyjek boldungyz...
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Millet demokratiya tayyar

Millet demokratiya tayyar dal diyibersen, hich hachanam tayyar bolmaz, adam adyny eshitmedik zady hakda pikri kop bolmaz..egerde halk bir gun tayyar boljak bolsa,onda name uchin bir ujyndan shuwagtdan bashlamaly dalka...

Demokratiya baslanmadygyny

Demokratiya baslanmadygyny nireden cykardyn? name su wagt demokratiya dal de namanin ustunde esasan durylyp gecilyar.Name su wagt internet acylyp,ginden yayarap ugrady, yuwas yuwas sahsy ozgerisiklige uns berilip ugrady, banklarda kreditler kop berilyar ,name bular basga zadyn alamaty dalde eysem demokratiya tarap basylyan adim dalmi? Men yene biraz gineltjek yone su wagt isler kop. Az wagtdan bu barada has ginirak gurrunlesers!

HA???

Yarym kilo wrote:

Demokratiya baslanmadygyny nireden cykardyn? name su wagt demokratiya dal de namanin ustunde esasan durylyp gecilyar.Name su wagt internet acylyp,ginden yayarap ugrady, yuwas yuwas sahsy ozgerisiklige uns berilip ugrady, banklarda kreditler kop berilyar ,name bular basga zadyn alamaty dalde eysem demokratiya tarap basylyan adim dalmi? Men yene biraz gineltjek yone su wagt isler kop. Az wagtdan bu barada has ginirak gurrunlesers!

Demokratiya?! Guldurmayinga! Siz mars planetdan geldingizmi? ay, borla...
(mengem shu wagt wagtym yok welin songrak gingishleyin gurleshayeri)
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Men demokratiya

Men demokratiya bshlamady diymedim, eger halk tayyar dal bolsa demokratiya, onda name uchin shugunden halkyn anyna guymaga bashlamaly dal diydim, munynam sebabi halkyn demokratiya tayyar daldigi yazyldy...
Sen demokratiya barada pikirlerini yazypsyn, demokratiya belki bir sistema bolup biler, yone kop kishinin demokratiya diylende ozune gora pikirleri bolup biler, isleg-arzuwlaryna gora pikirler bolup biler, yone bashabarmajak zatlaram bardyr munyn ichinde, sebabi hemme zat isleyshin, pikir edishin yaly bolman bilyar...Egerde internedin arkayyn ulanmaga achylmasyny demokratiya hasap edyan bolsan, onda biz demokratiyada yolun yarysyny gechdik hasap eday...Yone internedin ulanmaga achylmasyndan obadaky halka, yada men doganlaryma, jigilerime, gonshylaryma name peydasy bar. Yone olara ish imkanlari berip, olary ishli etmegin peydalary kop.Bashgamysal, olara hem kredit bn elitnydan jay edinme shansy berilse olar uchin peyda..Dimek sen uchin internet demokratiya, olar uchin bolsa gunini arkayyn dolandyrmak..
Yene bir mysal, internedi gelejekde ulanjaklaryn bosh bolmasyndan peyda yokmyka diyyan, onda name uchin shol ulgamy peydaly shekilde ulanjak yash ildeshlerimiz pullary bolmanson yokary okuwa girip bilenoklar(oz guyjine giryanler bar diyip bilersin, yok diyemok, mysallaryny ozumem gordum, yone hemmesi oz guyjine girsin..), puly bolnlaram okayarlar. Okap ish tpman yorenlerem bar, okaman bir grupban bashlygy bolup oturanam...Dowledin osmegi uchin ilki bn internet dalde, ony ulanjak adam yetishdirmek...Galanyny ozun dushun...
Yene bir mysal, birde yokary komfortly yashayysh jaylary gurulyar, men doly shekilde kimlere berilyanini bilemok, yone edaran usti bilen bolmadyk yagdayda, orta derejede yashayan halkdanam satyn alypdyr diylenini eshidemok...Edaran usti bn alyanlar bar, yone her aljak diyen alyp bilyami, yokmyka diyyan, sebabi sen gezegin yetmesi uchin, sana kredit chykmasy uchinem birilerinin jubisini doldurmaly, 7-8-10 mun $, az zatmy yok dal...
Bizde demokratiya bar, yone shony chalt depginde osdurmeli, yogsa biz beyleki dowletlerden yza galarys...Bashgada gowy, yada dal sanaljak kop zat bar, yone nesip bolsa duzeler, biz gormesegem chagalarymyz gorerda...

dushunmedim

aslymarly wrote:

onsong hem yaman biderek zatlar yazypsyngay: seng ol yurtlarda bar diyyan zatlaryng hemmesi turkmenistandada bar. ay how jigimjan goysanay, yurejigimi yaralama, sen ozing Turkmen diyyang dalmi?
-howa!
- onda shu yerdede istanbuldada ozine turkmen diyip yoren munglerche KUNTI, NARKOMAN, hyzmatchy bar
-bilyan!
-bilyan bolsang sholar hem seng Turkmen doganjyklang!!!

siz name diyjek boldungyz bu bilen? mena dushunmedim...
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

sana dal-de, Yarym kilo

sana dal-de,
Yarym kilo diyilyan agza jogap yazypdyr ol.

dushundiraying!

aslymarly wrote:

mollum:
-Turkmenistany kim beydip bezpridel edip tashlady?!! haaa???
okuwchy:-
Hudayjan bar mollum mena dal, mena garashsyzlygyng miwesi:):):):) saglygyng

**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Ya siz manga dushunmedingiz ya men size, okasam mengem sizing pikirleringiz bilen gabat gelyan yaly, emma siz manga name dushundirjek bolangyza dushunemok, bagyshlang...
Kim gunakar, okuwchymy mollum shu yerde? okuwchy diyyangiz kim onsong? halkmy? yash nesilmi? wii, biz gunakarmi? Ashyr,gayrat edingde shuny dushnuklirak edaying, bolmasa men yalngysh pikir edyan bolaymayyn.
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

belle men bulary yarym kilo

belle men bulary yarym kilo uchin yazypdyma senem bara:) yada yalngysh JOGAP yazypdyrynmay, menda yarym kilo yazyldy diyip gorunyar..

dogry yazypsyn,belle yalnyş

dogry yazypsyn,belle yalnyş görüpdit öytyan.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Men Watan barada öň bir

Men Watan barada öň bir blog açypdym, şol ýerde degişli kä ýazgylar bardyr. Link:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1364

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sag bol agam!

Sag bolun agam! Alla razy bolsun! Gowy blok achypsyunyz. Mende telpek azam bolsa bir telpegi size pida edeyin!

Minnetdar, Abdy (?!) Jomart

Minnetdar, Abdy (?!)
Jomart ekeniň, az telpek bolmagyna garamazdan, telpek eçilmek meň ýaly gysygrakraklar üçin kynyrak, seret, men saňa yzyna eçilen däldirin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hokman dal agam, telpeksizem yashars?!

Agamjan, sen alada etme, mende düzüw we adam shekilli kelle bolsa bolyar, telpek geregem däl. Esasy zat kellede, kellaň bolmasa telpek nämä gerek!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "goyayynla size telpejik! blogyngyz yarady yaman!"

Ruhnamany mysal uchin

Ruhnamany mysal uchin ulandyngmy mysal getirding diyeningem bir sebabi bar.
Menem doly ylalashyan Ruhnama gowy taryhy kitap, emma beydip zor salyp okadan uchin kop adamda shol kitab yigrenchmi namemi, umman bir negatiw zat yuze chykyar, Ruhnama mukaddes diyip biljek dal, yone gowy maglumatlar bar, koplench ozumem ulanyan shol yerden kabir informasiyany( shu forumda-da mysal getiren yerlem bomaly Ruhnamadan)
Watan soymek kyn dal, menem watanymy eziz goryan, emma kabir zatlara gozung yumup, kemchilikleri gizlemegem bolmayar ahyr. Menem bu yerde prezentasiylar kan etdim, oz shaherimde song Denverde. Bolshy yaly aydyan owmeli yerinde-de owyan elbetde. Halylarymyz, ahal-teke atlarymyz, eshik geyim, sanap oturmaly.
Onsongam kemchilik bar bolsa ol dinge bizde dal, amerikada-da, orsyetde-de heme dunya yurtlarynda-da bardyr, emma shonung uchin patriotism ruhy yitirmek ya-da watan soymezlik yalngyshlyk bor.
Mengem kabir joralarym shu turkmenistandan gitsem bolyar diyyarler, hamana amerikda akyp yatan gyzyl bar yaly, bagty gozlejek bolyarlar bashga yerden, megerem taparlar. song songlar dushunerler yone “watan-watan bolyar”, bilmedim dushunmerlermi, kabir adam bular yaly soyga ukupsyz hem bolup biler, mumkin menem yalngyshyandyryn.
Nadip tukmene watany soymage owretmeli?
Ishalla oye barsam shol joram bilen chaylap gurleship gorjek, mumkin pikirini uytgedip bilerin.

__________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Dogry, bir zady kop

Dogry, bir zady kop gorseng yada kop gaytalasang adamy lejikdiryar. Has erbedem, 4-5 yyllap so birzat bolsa. Men siz bilen ylalashyan. Mukaddeslik bashga, Ruhnama bashga diyyanem bolup bilersingiz! Yone kim bilip dur belki munungam bir hikmeti(bilinmeyan bir sebabi) bardyr. Onsongam halkyng galkynmagy uchin agzybirlik oran zerur zat. Watan soygusi bosa halkyn agzybirligi uchin ing zerur zat. Belki ongki bashtutanymyz halka Ruhnama kitabynyng usti bilen watan soygusini owretjek bolandyr, hakykatdanam sheyle, Ruhnamang icinde geling agzybir bolalyn, tire-taypa diyip dawa etmaling diyip birgiden zat yazylan. Has wajyby bolsa, watan soygusi kalbynda gaynap josyan adamyn watan barada kitap yazyp, onam oz halkyna okatmak islemesi tebigi yagday. Men muny gollayyan! Yone asha soygi(ylahy soyguden basga), adamy kabir zatlardan mahrum edyar.
Sening joralang yagdayy hakda bolsa sheyle diyip bolar. "Balyk suwdan chykansong suwyn gadryny biyandir!" diyen nakyl has yerinde bolyar. Her name bolsa-da "Towshana dogduk depe" diyleni, hazir beyle pikir etselerem yurtlaryndan ayrylanda ,men yaly, watan gadryny has chunnur dushunerler. Hic bir yerde watandan has yakyn, has yyly, has gursagyny dolduryjy yer yokdur. Size Ruhnamadan bir topbak yone yuregin bilen okanda gursagyny dolduryan gosgy ugradayyn. Su gosgyny duymaga calysyn! Mena shu gosgyny okasam yurgim gursuldap, dashyna chykjak bolyar, men owunjek bolamok!!!
Watandadyr!
Däli köňlüm telwas eýle, aram jaýym Watandadyr,
Oka, öwren, yhlas eýle, şöhrat-şanym Watandadyr,
Gyş gutaryp kükräp gelen joşgun ýazym Watandadyr,
Ýasym sowup, toýum tutjak ýakyn-ýadym Watandadyr,
Ýat illerden mesgen bolmaz, göbek ganym Watandadyr.

Çöllerinde seýil edip, daglaryny pena bildim,
Jülgeden öwsen ýellerin, Hakdan gelen sena bildim,
Düňle çölün, dag-derýasyn Hudaý gurgan bina bildim,
Dutaryndan paýhas alyp, gyjagyna bagrym dildim,
Berk tutan maksat-myradym, dünýe-malym Watandadyr.

Dowar bakyp, şöwür çekip, ygdym Ahal alasynda,
Ata-babam sesin eştdim Gök gümmürdän halatynda.
Perýadyn duýdum käbämiň zaryn ýelleň nalasynda,
Ýeke galdym, ýalňyz galdym arşyň-kürsüň arasynda,
Ýanar ruhum, perýat-ahym, seždegähim Watandadyr.

Gara başym gala tutdum, Aköýliniň öwlady men,
Otda ýandym, suwda söndüm, eýlemedim jöwlany men,
Keç ykbaly geçdi bil-eý, entek sürem döwrany men,
Her pursatda Haka sygnyp, çagyrmyşam Möwlamy men,
Hem geçmişim, hem geljegim, hanymanym Watandadyr.

Bäh, häzir şuňa jogap

Bäh, häzir şuňa jogap ýazsam yzy üzülmez welin... ýazsama bir peýdasyz, ýazmasamam durup bilemok...
1.

Quote:

Belki ongki bashtutanymyz halka Ruhnama kitabynyng usti bilen watan soygusini owretjek bolandyr, hakykatdanam sheyle, Ruhnamang icinde geling agzybir bolalyn, tire-taypa diyip dawa etmaling diyip birgiden zat yazylan.

Ohow, bu güniň adamlary Allanyň kelamyny okanoklar, alyp Ruhnamany okajaklarmy? Okabam adam boljaklarmy?
Ruhnamanyň erbet tarapy politiki sistemanyň simwoly. Özem bir söýer ýaly politiki sistemanyň simwoly däl! Näme, Ruhnama ýaly kitaby dünýä taryhy görmedimi? Hytaýda kommunist Mao kitap ýazyp gitdi, Orsýetde Lenin we ş. m. Erbetmi içindäki lozunglar? Ýok! Nämesi erbet? Halklaryň deňligi we doganlygy meselem. Hakyt Yslamda bar düşünje. Onsoň näme? Lenin babamyzyň eserini okamalymy? Ýa Lenin 30 ýyl öň babamyzdy, indi bolsa garyndaşlyk ýitdimi?
2.

Quote:

Has wajyby bolsa, watan soygusi kalbynda gaynap josyan adamyn watan barada kitap yazyp, onam oz halkyna okatmak islemesi tebigi yagday.

Ruhnamalary kimiň ýazanlygyna bir subutnama barmy?
3. Ruhnamanyň özüni hem kritiki analiz etmeli, hiç kimiň bogny ysanok. Içi ýalňyş taryhy bilgilerden doly, göräýmäge dünýäniň bar Imperiýalaryny guran türkmen, açyşlaryny açan türkmen. Içinde geçen gürrüňlere we alnan bilgilere ýekeje ylmy salgylanma ýok! Hamala ol bilgiler hiç ýok ýerden peýda bolan ýaly.
Ylmy kitaplar we makalalar sitatalaryny, alnan bilgileri we faktlary salgylanmaly!

Watançylyk goşgusy gerek bolsa, menä Magtymgulyny, Seýdini we Zelilini okaýan. Olaryň watan söýgüsini hiç haçan soraga hem tutmak kelläme gelmändi...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "Bäh, häzir şuňa jogap ýazsam yzy üzülmez welin... ýazsama bir peýdasyz, ýazmasamam durup bilemok...:):("

Dogry, bir zady kop

Dogry, bir zady kop gorseng yada kop gaytalasang adamy lejikdiryar. Has erbedem, 4-5 yyllap so birzat bolsa. Men siz bilen ylalashyan. Mukaddeslik bashga, Ruhnama bashga diyyanem bolup bilersingiz! Yone kim bilip dur belki munungam bir hikmeti(bilinmeyan bir sebabi) bardyr. Onsongam halkyng galkynmagy uchin agzybirlik oran zerur zat. Watan soygusi bosa halkyn agzybirligi uchin ing zerur zat. Belki ongki bashtutanymyz halka Ruhnama kitabynyng usti bilen watan soygusini owretjek bolandyr, hakykatdanam sheyle, Ruhnamang icinde geling agzybir bolalyn, tire-taypa diyip dawa etmaling diyip birgiden zat yazylan. Has wajyby bolsa, watan soygusi kalbynda gaynap josyan adamyn watan barada kitap yazyp, onam oz halkyna okatmak islemesi tebigi yagday. Men muny gollayyan! Yone asha soygi(ylahy soyguden basga), adamy kabir zatlardan mahrum edyar.
Sening joralang yagdayy hakda bolsa sheyle diyip bolar. "Balyk suwdan chykansong suwyn gadryny biyandir!" diyen nakyl has yerinde bolyar. Her name bolsa-da "Towshana dogduk depe" diyleni, hazir beyle pikir etselerem yurtlaryndan ayrylanda ,men yaly, watan gadryny has chunnur dushunerler. Hic bir yerde watandan has yakyn, has yyly, has gursagyny dolduryjy yer yokdur. Size Ruhnamadan bir topbak yone yuregin bilen okanda gursagyny dolduryan gosgy ugradayyn. Su gosgyny duymaga calysyn! Mena shu gosgyny okasam yurgim gursuldap, dashyna chykayjak bolyar, men owunjek bolamok!!!
Watandadyr!
Däli köňlüm telwas eýle, aram jaýym Watandadyr,
Oka, öwren, yhlas eýle, şöhrat-şanym Watandadyr,
Gyş gutaryp kükräp gelen joşgun ýazym Watandadyr,
Ýasym sowup, toýum tutjak ýakyn-ýadym Watandadyr,
Ýat illerden mesgen bolmaz, göbek ganym Watandadyr.

Çöllerinde seýil edip, daglaryny pena bildim,
Jülgeden öwsen ýellerin, Hakdan gelen sena bildim,
Düňle çölün, dag-derýasyn Hudaý gurgan bina bildim,
Dutaryndan paýhas alyp, gyjagyna bagrym dildim,
Berk tutan maksat-myradym, dünýe-malym Watandadyr.

Dowar bakyp, şöwür çekip, ygdym Ahal alasynda,
Ata-babam sesin eştdim Gök gümmürdän halatynda.
Perýadyn duýdum käbämiň zaryn ýelleň nalasynda,
Ýeke galdym, ýalňyz galdym arşyň-kürsüň arasynda,
Ýanar ruhum, perýat-ahym, seždegähim Watandadyr.

Gara başym gala tutdum, Aköýliniň öwlady men,
Otda ýandym, suwda söndüm, eýlemedim jöwlany men,
Keç ykbaly geçdi bil-eý, entek sürem döwrany men,
Her pursatda Haka sygnyp, çagyrmyşam Möwlamy men,
Hem geçmişim, hem geljegim, hanymanym Watandadyr.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "goýan goşgyň üçin!"

kyn...

kyn...

:)

Yarym kilo wrote:

Agamjan, sen alada etme, mende düzüw we adam shekilli kelle bolsa bolyar, telpek geregem däl. Esasy zat kellede, kellaň bolmasa telpek nämä gerek!

pespäl ekeniň, berekellah!

sitatada wrote:

turkmengyzy 5 telpek goyyar we yazyar: "men echilayerin :)"

Minnetdar, jomart jigim:)

Watany söýmek hem kyn, hem aňsat!

Aňsat, çünki ýürek bn söýmek islege bagly. Islemegem aňsat!
Kyn, çünki, isleg bildireniňe we söýeniňe görä, bulary hakykat ýüzünde-de amala aşyrmaly! Yhlas we hemişe şuny amal taýdan ýerine ýetirmek hem kyn!

---------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Watany söýmegiň

Watany söýmegiň daşyndan, Watanymyzy ösdürmegiň bir ýoluny aýdan çakylyk bardy, öňki tejribelerden peýdalanyp, şu ýere-de goýaýyn degişliräk bolansoň:

"Ýaponlardan degişli/jogapkär birnäçe talyplar bir wagtlar daşary ýurtlara gidip/iberilip, ol ýerleriň bilimini, tehnologiýasyny we ş.m. gowy zatlaryny iň oňat ýagdaýda alyp, watanlaryna dolanyp geldiler. Öwrenen bilim we edinen tejribelerini öz döwletleri üçin iň oňatýagdaýda ulandylar. Hatda, her bir ýapon raýaty öz döwletleriniň pajarlap ösmegi üçin, iş wagtlarynyň daşyndan meýletin 1 sagat köp işlediler. Ynha, şeýlelik bn köp taraplaýyn ösen Ýaponiýa döwleti bar dünýäde!

Geliň, biz hem türkmen talyplary, ynsanlary bolup, şolary görelde alalyň we watanymyzy gülläp ösdüreliň!..."

Men oňa goşmaça şuny hem diýeýin öz pikirim hökmünde:"Ýaponlar öz däp-dessurlaryna-da örän berk eýe çykdylar. Taryhlaryny gowy bilýäler we geljege-de taryh-geljek gatnaşygyny ýatdan çykarman ynamly ädimler ätýärler!"

Diýmek, biz hem nirä gitsek gideli, näme okasak okaly, ýöne milli türkmen däp-dessurlarymyzy ýatdan çykarmaly däl. Gidilen ýerlerde iň oňat ýagdaýda döwletimizi we milletimizi tanatmaly we şene şol ýagdaýda bilim we tejribe edinip, watanymyzyň ösmegi üçin ulanmaly diýýärin öňkileriň diýişi ýaly!

Şony dilemek bn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agam sol aydanlarynyza iki

Agam sol aydanlarynyza iki elim bilen, hatda butun maddy, metafiziki durkum bilen gosulyan!!! Menden size hyyaly(yagny yuregimden) unlimited telpek goyyan!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "al onda :)"

Shahyr aydyp gechipdir: "

Shahyr aydyp gechipdir: " Enegi soyshing dey soyuber onam" (yagny watany)

Future starts today.

Yarym-kilo, problema, senin

Yarym-kilo,
problema, senin "Watan"y - prezident, ruhnama, hazirki syyasat we ş.m.-ler bilen deng tutmagyn.
Her kim watany söyyar, Olar watany söyeni üçin, şol agzalan zatlaryn kemçiliklerini aytyar.

Men agzayan zatlaryma kemsiz

Men agzayan zatlaryma kemsiz diymedim, elbetde olarynam kemcilikleri bar. Yone kemcilik bizin her birimizde de bar. Hazir ozuni prezident hokmunde goray, name sen yada basga bir prezidente, ruhnama we bizin syyasatymayza razy dal birini prezident edip goysan, yurdy, watany ozgerder oydyanmi? Her kim, yagny her bir bastutan oz halky ucin bahbitli is etjek bolyar. Esasanam musulman yurtlardaky wyzjdanly, imanly hokumet bastutanlary. Ya bizin onki prezidentimize imansyzdyr oydyanmi, (Allah saklasyn), ELBETDE BEYLE DAL! Hawa sen name onun imanyny barlap gordunmi diyip bilersin, yone onun bitiren isleri imansyzyn yada halkyny alada etmeyanin etjek isi dal. Men prezidenti, ruhnamany yada syyasaty watan bilen deng tutamok, yone watana bolan soygunin hormatyna solarada hormat goyulmalydygyny nygtajak bolyan. Islesen okama Ruhnamany, al eline Kuran'y-Kerimi oka, yada Magtymgulynyn, Seydinin watancylyk gosgularyny oka yone watanyn hormaty ucin syyasatymyza, prezidentimize, yada ruhnama kayeme. Bu zatlara olar gunakar dal. Bu zatlaryn watan bilen name dahyly bar diyip bilersin, belki dahylam yokdur yone dine gunani yokarda dalde asakda da gozlap gormek gerek! Yagny ozumizde! (Su yerde sana taryhdan bir waka gurrun bereyin: Bir gun Hajjajy Zalymyn(Araplaryn zalym hokumdary)dowrunde halkdan belli bir bolek aglaba(kopculik) Hajjajyn yanyna arz-shikayat etmage gityarler. aralaryndan biri cykyp "Ey Hajjaj sen name ucin Omar bin Abdyleziz yaly dowleti dolandyp bilenok" diyyarler. Sonda Hajjaj seyle jogap beryar"Eger siz Omar bin Abdylezizin dowrundaki adamlar bolsadynyz men dowleti Omar bin Abdylezizin dolandyrysy yaly dolandyrardym" diyyar.)
Menem Kuran'y Kerimi in mohum kitap hokmunde goryan, hatda basardygymdan Kurandaky emirleri yagny buyruklary yerine yetirjek bolyan yone Soyguli Pygamberimiz Hezreti Muhammet(s.a.w) seyle diyyar: "Basynyzdaky kim bolsa da, eger size imanynyn dasynda bir zat emretmedikce, ona boyun bolun. Hatda zenji(gara negr) bolsada." diyip buyuryar. Hudaya sukur, bizde imanyna zepr yetirjek hokumler cykarylanok.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "hakyky ýekeje telpek :)"

Bir döwür, ýaş döwrüm

Bir döwür, ýaş döwrüm diýsemmikäm, seň ýaly pikir edýädim. Günä onda däl, munda däl...
Ahow, günä kimem bolsa birinde!
Hawa, Türkmenistanyň ýagdaýyna sebäpkär bir prezident däl, ýa bir Ruhnama däl. Emma barmy oňam paýy? Bar! Boldy-da onda, näme etjek gepi süýräp?! Näme, "watany söýmeli" diýip, yzyndanam her kime Ruhnamanam söýdürmek aladaň barmy?

Ahow, men aýtmaýyn diýsem, Ruhnamany Kurana deňediler, iň uly günä bolan Alla şirk goşmak bilen bir hatar dälmi näme?! Näme beýle musulman bolsaň, Ruhnamany goraýaň? Alla rähmet etsin ölene, emma gözi bilen gördi şeýdenlerini, we sesini çykarmady. Şeýdene baýrak berdi!
Täze gurlan metjide öz adyny dakyp, içine Ruhnamany ýazdyrdy. Hiý metjidiň içine Ruhnama ýazylmalymy? Kurandan başga zat ýazylmaly däl! Ol metjitde namaz kylmak jaizmi Alla bilsin!
Ine ýene şirk goşdy öňki prezident, öz sözüni Allaň sözi bilen deň(etdirip)äp!

90-njy ýyllaryň ortalarynda, entäk sen kiçiräk wagtlaryň, moda aýdym "Ak saçly perişdämizdi". Bu şirk dälmi? Şol döwürler gazet okamany halaýadym, gazetlerde "Prezidentiň ýoly, Pygamberiň ýoly" ýaly samsyk zatlar ýazylýady!

Meň ýarama basýalarda şu dini taýdan Prezidenti gorajak bolsalar! Toba diý, Alla bagyşlasyn onam, bizem!

Syýasat diýlen zady gürrüň etmeli. Ol kabinetdäki 2-3 adamyň işi däl!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yarym kilo wrote: Men

yarym kilo wrote:

Men prezidenti, ruhnamany yada syyasaty watan bilen deng tutamok, yone watana bolan soygunin hormatyna solarada hormat goyulmalydygyny nygtajak bolyan. Islesen okama Ruhnamany, al eline Kuran'y-Kerimi oka, yada Magtymgulynyn, Seydinin watancylyk gosgularyny oka yone watanyn hormaty ucin syyasatymyza, prezidentimize, yada ruhnama kayeme.

Ey merhemetli Prezident! Men watanimi soyyan! Shol watanima bolan soygim sebapli senin eden ahli ishlerine hormat goyyan! Sesimi cikaramok, senin eden ishlerin bolmayan we bet taraplarini hem aytmarin, nigtamarin, ara alip maslahatlashmarin sebabi eger beydaysem sana, netijesinde-de watanima bihormat hereket etdigim bolar..

PS: Men pikirimche siyasatin bolmayan we ozunche kem taraplarini cizikdan cikmajak derejedaki ahende aytmali, mundan cekinmeli dal.. Yurt siyasatindaki edilen yalnish ishlerin hem ustuni "watana soygi" yali pak duygilar bilen basmarlajak bolmak gerek dal.. Haysi nukday nazardan aljak bolsan al; Gecmishde Ruhnama kitabi esasli edilen siyasat yalnishdi. Nokat!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Saňa 5 telpek, Atamyrat aga -10 telpek. Alyp bilemok-da..."

Hawa men seni iki elim bilen

Hawa men seni iki elim bilen gollayan! Bir yerde edilyan haksyzlyga sessiz bolmak, yagny sesini cykarmazlyk, dilsiz seytan bolmak bolyar! Bolyar, hany onda mana aydyn, edilen yalnysh syyasatyn yerine ozuniz bolsanyz name ederdiniz? Ozunizi prezident hokmunde gorungde edilen yalnyslyga derek name ederdiniz shony aydyp berin(eger kyn gormeseniz!), yok men sizi basmarlajak bolamok, men dogrysyny ogrenjek bolyan!

Dogrusy kän. 1. Meselem

Dogrusy kän.
1. Meselem meni öldür, 10 ýyllyk okuwy 9 ýyla düşürmezdim. Bu näme üçin edilen bilýäňmi? Sebäbi 10 ýyly 9 ýyla düşürseň bir topa mugallymy işden kowup, döwlet pul ekonom etmek isleýä, şoň üçin. Bar ony etdiň, ol 9 ýyl programmanyň içine "prezidentiň syýasady" (öň), ýa "Ruhnama" (soň) zatlary goýmazdym. Ahow, dünýä standardyna deň gelmeýän gitdim eşek, geldim eşek boldy ol!
2. Ýene-de, doktorlary kowjak bolup, keselhanalary ýapmazdym! Bir topar adamyň barmaýan, ubytka 5-ýyldyzly oteliň ýerine azrak aýlyga-da bolsa işletse bolardy adamlary!
3. Halkyň puluny öz hasabymda saklamazdym! Bilýän, beýlekiler ogurlaýar diýip gorkup saklandyr öňki prezident, onda ol eýýäm öz töwereginde gowy adamlary toplap bilmediginden.
4. Her zatda kelle boljak bolmazdym! Sen hem edebiýatçy, hem taryhçy, hem doktor, hem konstruktor bolup bilmeýäň. Bilmeýäniňi bilýänden sora!
5. Özümi öwdürmezdim we azatlyk bererdim halka. Assa-ýuwaşam bolsa.

Aý edeýin diýseň zat känle. Onsoňam sen bizden bir çäre talap edişiňe men haýran. A näme, biz borçlymy? Biz näme, Prezidentmi? Ministrmi? Biz kim? Bizä ýönekeý raýat! Eger ol adamlar şol işi BOÝNUNA ALAN bolsalar, jogabam şolar bermeli! Şolardan sora! Sen şu ömrüňe olardan çigip ýaly zat talap etdiňmi? Maňa aýt! Ýok, sen bizden talap etmegi başarýaň...

Sen dini mysallary halaýaň, ine biri hem Hz. Omar. Her haçan özüne kritika gözlän beýik ýolbaşçy. Haçan haýsy adama "menden gowy edermiň?" diýipdir? Gije aýlanyp kemçilik gözlän adam!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Watan beýik we mukaddes

Watan beýik we mukaddes zat! Ol bir adam däl! Ol 2 adam däl! Ol hökümedem däl! Ol watan!
Watany watan bolany üçin söýýäs, dogduk depe...

A adamlar we olaryň ýazan eserleri gelip-gidip otyr. Häzirki ýolbaşçylar mundan 20-30 ýyl öň Lenine "hut öz atam" diýip ant içip awy ýalap, ýa käbiri günde şanyna goşgy okap ulaldylar. Olar başga hili sistemany bilenoklaram. Lenin gutardymy? Bolanok, ýerine birini tapaly. Ol goý atamyz bolsun, babamyz bolsun, günde şanyna goşgy aýdýanymyz bolsun! Ol öldümi? Bolanok, ýerine goý ýene biri bolsun!
Bular ine şeýleräk. Bütin ömrüne Pygamberimize we Alla şonça alkyş okamadyk, goşgy düzmedik adamlar, şemala tarap bolup, kim ýolbaşçy bolsa şoňkyny ýalamak bilen.

Onsoň bularyň watan bilen näme dahyly bar? Watanyň ogly Magtymguly! Watandan bir zada hantama däl, emma ugrynda ýanan adam. We bolşundanam belli, şu watany söýýän, Magtymgulynam söýýär! A ýolbaşçylar watan diýip ýananoklar, olar gazyň $-laryny nirede gizlejeklerini pikir edýäler. Öňki prezident Doýçebankda öz hasabynda bütin Türkmenistanyň puluny saklaýardy. Hiý görlen zatmy?! Näme, Türkmenistanyň puly=Prezidentiň puly diýlen düşünje watanyny söýüp ýanýan adamda döreýärmi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Reschik 5 telpek goyyar we yazyar: "Bashga sozem gerek dalmika diyyan..."

Şu gün bitaraplyk baýramy

Şu gün bitaraplyk baýramy welin, ýaňy duş alyp durkam aklyma gelýä:
Baky Bitarap
Onsoň näme üçindir ýene başga lozung aklyma gelýä
Baky Prezidentimiz
Baky... baky zat barmy? Entägem bakymy? Gum bolup ýatanokmy? Baky bir Allatagalla!

Quote:

Lukman kibi dertler dermanyn kylsaň,
Süleýman dek döwni permana salsaň,
İsgender dek ýeriň ýüzüni alsaň,

Ýere ýegsan bolup, ýer dek bolar sen!

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Baýram, menden näme algyň

Baýram, menden näme algyň bar-how we näme üçin?! :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dograma

dograma uchin:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Atamyrat aga, seniň

Atamyrat aga, seniň kemçiligiň "passiw ýazgyňda". Ýagny ýokarrakda ýarym kilo diýen agzaň ýazgysyna telpek beripsiň

Quote:

ata 1 telpek goyyar we yazyar: "hakyky ýekeje telpek :)"

diýip. Oň ýazany umuman ýalňyş däl welin, ýazgysy Jemşidiň gaty dogry aýdan zadyna ýazan ýazgysy we bir topar gürrüňden soň Jemşidiň ýazanyna jogabam berenok. A sen bolsa, telpek bilen ylalaşýandygyňy aýdýaň. Onsoň menem seň bilen ylalaşmaýandygymy aýtdymda Gadyr aga telpek berip, özüň ýaly passiw şekilde, ýarym kilo bilenem ylalaşmaýandygym.

Oň ýazan uzyn ýazgysynda Jemşidiň ýazanyna jogap görmedim.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

jgp:

Abdy(Yarym Kilo) meň 1 ýazgymy okansoň:

Yarym kilo wrote:

Menden size hyyaly(yagny yuregimden) unlimited telpek goyyan!

men hem onuň soň ýazan 1 ýazgysyny gowja görüp:

Quote:

ata 1 telpek goyyar we yazyar: "hakyky ýekeje telpek :)"

diýip, telpek eçilipdim. Indi soňky ýazgylara geçeli:
1-sen:

Bayram wrote:

Jemşidiň gaty dogry aýdan zadyna ýazan ýazgysy we bir topar gürrüňden soň Jemşidiň ýazanyna jogabam berenok.

diýipsiň. Yzarlaly:
A-

Jemşit wrote:

problema, senin "Watan"y - prezident, ruhnama, hazirki syyasat we ş.m.-ler bilen deng tutmagyn.

A-Jgp:

Yarym kilo wrote:

...Men prezidenti, ruhnamany yada syyasaty watan bilen deng tutamok, yone watana bolan soygunin hormatyna solarada hormat goyulmalydygyny nygtajak bolyan. Islesen okama Ruhnamany, al eline Kuran'y-Kerimi oka, yada Magtymgulynyn, Seydinin watancylyk gosgularyny oka...Bu zatlaryn watan bilen name dahyly bar diyip bilersin, belki dahylam yokdur yone dine gunani yokarda dalde asakda da gozlap gormek gerek! Yagny ozumizde!...

ýene:
B-

Jemşit wrote:

Her kim watany söyyar, Olar watany söyeni üçin, şol agzalan zatlaryn kemçiliklerini aytyar.

B-Jgp:

Yarym kilo wrote:

Men agzayan zatlaryma kemsiz diymedim, elbetde olarynam kemcilikleri bar. Yone kemcilik bizin her birimizde de bar...

iň wajyby hem:

Yarym kilo wrote:

...Menem Kuran'y Kerimi in mohum kitap hokmunde goryan, hatda basardygymdan Kurandaky emirleri yagny buyruklary yerine yetirjek bolyan yone Soyguli Pygamberimiz Hezreti Muhammet(s.a.w) seyle diyyar: "Basynyzdaky kim bolsa da, eger size imanynyn dasynda bir zat emretmedikce, ona boyun bolun. Hatda zenji(gara negr) bolsada." diyip buyuryar. Hudaya sukur, bizde imanyna zepr yetirjek hokumler cykarylanok.

diýen ekeni. Jogap beren eken-ä özüçe?!

Hamana Jemşit bir giden ýazgy ýazan ýaly edipsiň ýokarky ýazgyňda, men hem okap gördüm welin, beýle däl ekeni. Abdynyň şol ýazgysyny hem doly däl-de dioganaldan geçip gidipdim, a häzir doly okadym we ýene 1 gezek goldadym.

Nyýazowyň ýalňyşlary ýokmudy?! Bardy, hatda, kändi hem. Ýöne öňem näçe gezek aýtdym, şu ýerde eýleň-beýleň diýeniň bn kän bir üýtgeýän zat ýok diýip.

Açylan täze metjitlere Kurandan aýatlar däl-de, Ruhnamadan ýazgylaryň goýulmagyna men hem düýbinden garşy. Eger Kurandan has mukaddes edip görkezjek bolan bolsa, örän uly günä we säwlik etdigi bolýar onuň.

Başga-da ýazsaň ýazyp oturmaly şuňa meňzeş zatlary. Ýöne men-ä ýazjak däl, sebäbini şu ýerde ýazdym.

Umuman, Abdy gowja ýazypdyr, 1-2 ýerinde kemterräk gaýdýan hem bolsa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, Bayram aga,

Ata aga, Bayram aga, Aslymarly(Asyr Asyrow), Gadyr aga, Reschik, Belle we suna menzes basga menin pikirime(bloguma) oz pikirlerini yazan beyleki yoldaslar. Hemmanizde her hili pikir bar,ol dogry. Hemme kiside oz yasan yerinin, yasan jemgiyetinin tasirinde galyp, sol dusunja dayanyp bir zatlar aytmaga ukyp doreyar. Men oz pikirimi absolyut dogry diyip nygtamadym, onsonam bey diymek bilen sizinkinem hic haysyna absolyut yalnys diyemok. men size bar watan, prezident we suna menzesh kabir zatlar barada bilyanje zatlarymy aydayyn.
1-nji bilen men watan barada aydayyn. men bu watany yagny turkenistany name ucin soyyan?
-cunki:1-bu toprak mukaddes. Nameucin? Cunki bu toprakda seyle uly sahsyyetler, seyle uly weliler gezdi. has mohumem olar bu topragy oz ganlary,janlary, kalbyndaky yhlaslary bilen yugryp, geljekki nesillere miras goydular. 2-ahli yakyn yadym su toprakda doguldy, hemmesi su yerde, bir millet bolup yasayas, hatda menem su toprakda doguldym. Dertli wagtym derdimi dinlejekler watanymda yerlesyar, satlygymy oz watanymdakylar bilen paylashsam has gowy.
Sunun bilen bile men yene de watan hakda biraz dasyndan pikir getireyin. Has dogrymy aytsam men watana seyle goz bilen garayan. Watan- Bu menin egzamin yagny synag tabsyryan komnatym(otagym). Men bu otagda synagyn kadasyny pozsam ya duydurys alaryn yada kowylaryn.
Gel indi prezident hakynda aydayyn. Kim, yada haysyda bir mediya ulgamy prezident barada name diyse sony diysin, men dine prezidente su yagdaylarda dahylly.
1-prezident, turkmence aytsak yurt bastutany-ol turkmen halkyndan jogapkar adam. Men sona itaat etmage, buyrugyny yerine yetirmage borcly, ta mana imandan uzaklasdyrjak zady buyryanca. Hatda men bu borjumy, beren sozumi her bir aydylyan kasamda tazelap berkidyan. Ona pygamber diyselerem menin gozumde ol Turkmenistanyn bastutanydy. Hazirka de nace keramatly prezident diyyan bolsalar diysinler men ucin ol prezident, adamlaryn icinde bir adam. Olan yalnyshy barmy? Bu barada hic zat aydyp biljek dal. Cunki heniz men syyasaty doly dernap gormedim. onsonam eger yalnysy bar bolayanda da men olan dine edyan yalnysyny, yagny erbetligin ozuni yigrenyan, adamy, sahsy yigrenemok. sol yalnyslykdanam netije cykarmaga synanysyan.
Ruhnama barada aytsam: Ruhnama mukaddes diyyan barmy? men blokda mukaddes ruhnama sozuni ulanmagymyn sebabi ol bir termin bolup gitdi. Men sol niyet bilen mukaddes ruhnama sozuni ulandym. Dogry icindaki maglumatlaryn hemmesinin yuzuni aklap bolanok, yone sol sanda hemmesini garalabam bolanok. Bir mysal aydayyn, tanys mysalynyz:Allatagalla haysy kowumlara azap inderdi? -LUT, Ad, Semud... Sol azap inderilen kowumlarda eger yekeje iman eden bolsady Allatagala olara azap indermezdi diyip aydylyp gecilyar. pikir edin Allatagalanyn caksiz merhemeti bilen bir iman eden sebapli tutys kowum halas bolyan bolsa onda Ruhnama hakynda sozem gerekdal. indi goz onune getirin eger gamide bir kisi erbet bolany ucin gamini tutys batyrmarsyna, gowylaryn hormatyna, yada eger yene seyle bir gamide ence erbet adam bar bolsa we yekeje gowy adam bar bolsa, sol gamini yekeje gowyn hormatyna batyrmarsyna. Menem sonun ucin Ruhnama hakynda erbet soz aytmagy yalnysh hasap edyan.
Gel indi demokratiya geleli: dogrymy aytsam mena demokratiyadan has beter Asry Saadet dowrunun asygy. belki bu mumkin dal bolup biler, menem demokratizmi sona yakynyrak gorup gowneyan. birem demokratizmde caksizlik bar, yagny caksiz erkinlik, bu bir tarapdan zyyanam bolup biler. Elbetde dusunyan ucin bu elyatmez hazyna yone gynansagam hemme adam beyle dal. Yuwas, yuwas demokratiyan gelmegi hakynda aytsak, men pikirimce yuwas, yuwas adimler adilyarmika diyyan. Ha, adilyan adim gaty hayal bolup biler yone tizlendirmek azajygam bolsa bize de bagly.
Gel indi ministerlere has takyk aytsak yurdy dolandyryanlara geceli; Hawa olar yalnys is eydyan bolup bilerler. Cunki olar sowet(ssr) dowrunin nesli. Hany ozuniz goz onune getirin, parany(wziyatka) kim gin yagdaya getirdi?, has dogrysy haysy dowurde geldi?-sssrde. -diktatura haysy dowurde bardy?-SSR-de. Hawa kabiriniz yok diysenizem bu seyle. Haysymyz Staline, Lenine diktator dal diyip biljek. Hazirki uly nesilin ganyna yerlesen bolsa name diyjek bu zatlar. Eger sizem wagtynda solar yaly yagdayda, sostayaniyada yasan bolsanyz, sizem solardan uytgesik bolmazdynyz. Din ugryndan, halka hyzmat ugrundan hic zat bilmeyan bolsan bu zatlary nirden durmusa yerlesdirjek. Yone hemmesi hakynda beyle diyip bolmaz, emma kopusi seyle. Yurt, onem aytdym oydyan, 1,2 yylda duzelenok. Yurdun duzelmegi esasan geljekki nesilin duzelmegine bagly, geljekki nesilin yurda gelip su zatlary, su edilyan erbetlikleri duzeltjek bolmagyna bagly. Bagyslan Bayram aga, yurtda para bar diyip, dasary yurtda galsan bitiren isiniz bolmaz. Eger yurt duzelende gelme niyetiniz bar bolsa onda bu tayyar asyn eyesi bolmak bolyar. Kabirlerimiz dine yarsy suwdan doly stakanyn icindaki suwy goryas, yone yokarsynda howan barlygy welin yada dusenok. Hawa hemme oppazisiya edyan zatlarynyzyn ka birine gosulyan yone asyl mesele bizin ozumizde. Bu zatlar dine bir adamyn isi dal. Biz saytda 20-30 adam bolup bu zatlary cozup bilmeris. Munyn ucin ,yenede aydayyn,tutys taze nesili dogry yola gonukdirmek gerek. Nadip? Her kim oz bilyanje yagsy zatlaryny olara dusundurmek, praktikada yagny durmusda aydyan zadyny yerine yetirip, yas nesile bir zat owretmeli. In manylyrak aytsak "Emri bil maruf, Nehyi an'ul munker " (Gowylygy emredip, erbetlikden uzaklasdyrmak) Kim gulyan bolsa gulibersin, yone men geljekki nesilin ALTYN NESIL boljagyna ynanyan. Goy ol altyn dalde kumus bolsun, yone biz yhlas etsek altynam bolar, brilyandam, mujowherem.

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek!"

Adyny bilmamson yuzlenmegem

Adyny bilmamson yuzlenmegem kynhow, Alla bar :)
Name diysene, men sana telpek goyyan. Sebabi sen yikilmaz optimizmine sarkastiki bakmak eyyam men uchinem asha. Sen isleginem, men isleginem we shu yerdaki hemmelerin islemegem, utlimately, yurdun gullemegi.
Gowusyny Alla etsin, men yone owmage bognum ysanok. Men hich yerde-de Prezidente garshy ayaklanmaga chagyrmadym, we chagyramok. Aydyshyn yaly, itaat edyas we edyanem. Emma on bilen shol bir zamanda ylalashmanam bilyan, dowubem bilyan, owmanem bilyan.
Pygamberimiz itaat etmegi buyurdy we turkmen halky yaly itaat edyan, boyun bolyan halk az, hemmesinin boyny bukuk diyen yaly. Emma sen rugsat ber, men prezident bilen ylalashmayin, doweyin islan yerimde, owesim gelmese owmayin!

Sen aydyan ministrem kan gunakar dal, prezidentem, asyl halk. Dogrudyr, hatda dogrulygy ikuchsyz. Halkymyz umuman only dal diysegem boljak, emma "balyk kelleden porsar" hem yalnysh dal. Onumize mysal alnyp boljak lider chykmasa, halk goreldani shu wagtky bashtutanlardan alya-da...
Onsonam halkyn gunasinin barlygy bashtutanlaryn gunasinin yoklugy manyny bermeli dal.
In sonunda mana yuzlenman uchin

Quote:

Bagyslan Bayram aga, yurtda para bar diyip, dasary yurtda galsan bitiren isiniz bolmaz. Eger yurt duzelende gelme niyetiniz bar bolsa onda bu tayyar asyn eyesi bolmak bolyar.

bellik aydasym gelyar. Dogry, sen pikirin bilen ylalashyan. Men dashary yurtda turkmen uchin edip biljegim in uly komek, barik kanrak turkmenin gelmegine we ylym almagyna etjegim komek. Kop dal, onam basharjagymam belli dal.
Yurt duzelende gelmek... duzelmek name diymek? Mena olyancham duzeler hem oydemok sonky dowur, senki yaly optimizm mende gynansagam yok. Emma Alla shayat, Turkmenistanda ishlemek we yashamak men arzuwym, Alla yol berse bolar, bolmasa bolan yerinde ishlaris.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Pessimist - kop zatdan

Pessimist - kop zatdan habarly optimist.

"Bullshit" diyesim gelip

"Bullshit" diyesim gelip durda shular yaly "kop bilyandirin" oydyan
adamlaryn yazan sozlerine !! Cheshmesi kimdigini bilemok, yone shu
soz 100% oz pessimist'ligine 1 owadan maska gozleyan adamyn aydan
sozleri bolmaly !

Optimist daller pessimist bolmaly diylen zat yok, tersi hem dogry dal,
anti-pessimism we etc yaly, ortarakdaky yollar hem az dal !

Umuman, sheyle "kop bilyan" diyseler bolamokda men, 1000'lap kellesi
bosh, dunyaden umytsyz pessimist bar, bokun hallyndan dal bolandyklary
uchin pessimist, akylly ya-da 1 zat bilyandikleri uchin dal !

sozing asyl eyesi turkiyede

sozing asyl eyesi turkiyede belli yazyjy Cemil merich, we menem shong pikirini kabul etyan, hemme diyesing gelyan zady diyesim gelyar diyip hemme yere yazyp yorme..

Hemme yerde dal, hut

Hemme yerde dal, hut tmolympiad'da yazyan, shona gora-de men yokardaky sozlerin, context'ine gora "bullshit" diyilmage mynasypdygyny one suryan, Cemil Meric 1 "dusunur", sona gora-de on sozlerini context'i bilen ulansan belki 1 hayry deger, yogsa pessimist'lere optimist'lerden "kop bilyan" diymekden yola chykyan her pikir yokardaky soze mynasyp hasap edyan !!

Ay, borla agam. Pessimist

Ay, borla agam. Pessimist bolduk, optimist bolduk bize name hayry degyar. Men pikirimce ilki bilen adamlaryn icinde bir adam bolmaly. Cemil Meric diydi, Aristotel diydi, yada kimem bolsa bir filosof bir zat gurlapdir. Olaryn teoriyalaryna gora yasajak bolsan onda nira yoreyaninizi bilmersiniz, in gowusy adam bolaly. Solam bize yeter! In esasysam beylekilere peydasy degyan adam. Yone beydiysem "name mana peydasyz diyyanmi" diyip gaharlanman. Men yone sizi kosheshdirayin diydim. :)))

Cemil Meric'i "kim bolanda

Cemil Meric'i "kim bolanda name ?!" diyip geciljek adamlan biri hasaplamok, we on beyle zady, shu context'de aytmandygyna-da ynanyan, filosof'laryn gurrunlerinin hemmesi diyen yaly dine context'i bilen ele alynanda manyly bolyar, yeke ozi, 1 setir halynda alynan yagdayinda dal. Sufi we etc'lerem shu kategoriada !

men hemme pesimistler hemme

men hemme pesimistler hemme optimistlerden gowy hasaplamok, yone turkmenıstanyng hazirki yagdayyny analiz edemızde bolsa bolsa optimizming mümkin daldigine aklym yetyar çalaja, entak hem türkmenistanyng şu güni we geljegi hakynda gül-ala-güllük diyip pikir etyanlere bolsa garşy çykyaryn, meng yüzlenyan optimistlem hem turkmenistan hakynda GÜL yaly pikir etyanler..

Men shu yerde

Men shu yerde sen kabir yazanlaryna goshulyan, kabirlerinede goshulamok..Dogry aydyan, herkim bu yerde yazyan zatlaryny durmushda bshyndan gechiren wakalaryna we sh.m. zatlara gora yazyar. Kakasynyn puly kop biri, garyplygyn namedigini bilmez. Hudaya shukur bizde beyleki dowletlerdaki yaly garyplyk kop dal, yone yogam dal.
1- Watan barada aydan hemme zadyna goshulyan, okuwyny gutaryp yzyna dolanyp gelyanlerinem kopisi sen shol sanan zatlaryn sebapli gelyandirler, yone gelmeyanler bu zatlary kabul etmanligi uchin gelenok diyip dushunme...
2- Menin we barde hichkiminem prezident yada ministrler barada ters dushunjesi, ya shahsy problemasy yok. Yone yekeje isleg-arzuw(hem menin hem halkyn, edilyan dogry zatlaram kop,yok diyemok), biz taze bir dowlet, 20 yyl toweregi bolup baryar, 20 yyl az zat dal, 20 yylda adam agy-garany saygaryar, onda dowledimizinem shony saygararcha wagt bolandygyna ynanyan, bizde kop zat sssr`den galan, diymek biz kop zatda sssr`i model alyas diymek bolyar, men diyjek bolyanym dunyade bir topar osen dowlet bar, shol dowletlerde arashtirma gechirip, namani nahili shekilde chozupdirler, bizde nahili garshylashdyryp , egerde bizdaki gowy chozgut bolmasa shony duzeltmeli...In gysga mysal, Ashgabatda awtobuslarda bilet sistemasy.1000 manat edildi bilet, name uchin dowlede girdeji getirsin diyip, dogry edilen zat.Yone shondaky bilet alma, biledi deshme sistemasy ata-babadan galan sistema, beyleki yurtlarda nahili, olar nahili girdeji alyar ideshdirmeli...
Gowy zatlardan birini hem agzap gecheyin, gurlushyk firmalaryna berlen ishlerin bahalaryny tazeden gozden gechirmeli etdi prezident, kabirlerinin bahasyny gachyrmaly etdi, bu bolsa gurlushyk ugrundan duzelman bir alamatymyka diyyan, yone yene duzeldilmeli zat kop...
3- Ruhnama barada hich zat yazjak dal, sebabi okabam goremok...
4- Demokratiya barada yokardaky yazgylaryn birine jogap yazjak...
5- Ministrler baradada oz pikrim, aslynda olar barada pikrim yogam diysem boljak, sebabi olaryn yekejesinem tanamok, mejlisin bashlygyndan bashga...Yone olaryn gowy ishlemeyanligi hakykat, eger beyle bolmasady prezident kayinch ustine kayinch bermezdi olara.Yone biz hachana chenli olar sssr`in adamlary diyip gezmelikak.Sen yurt 1-2 yylda duzelenok, onun cubin nesil chalshmaly diyyan, eyyam bizin garashsyz TMmizin nesli 17-18 yashady yatdan chykarma, eger olar palan dowrun nesli diyip gidibersen munyn sony gelmez, sebabi TMde okap gowja ishde ishlap yorenlerin kopusinin kaksy sssr dowrunden, we wzyatochnik...
6- Yash nesle dogry yoly gorkezmeli, goshulyan.Egerde sholara shol yoly gorkezjek bizler bolsak, onda bizin denlerimiz dogry yoly bilyar diymek, we bularyn arasynda yokary okuwy gutaryp, aspirantura okanlar bar, name uchin sholary yzyna chagyryp gelin ynha size ishleme pursady, gelin dowledi osdurun diylenok...Olar name 40-50 yashanda dowledin yokary yerlerinde ishe bashlasynlarmy, ona chenli tejribe edinsen has gowy bolmazdymy...Shu yerde sonky sozumi aytmak isleyan, yurdymyza okuwyny gutaryp kop kishin yzyna gelmeyanliginin sebabi 1nji hatarda arkayin ishleme mumkinchiligi bolmansonmyka diyyan, kashkam shol oglanlary dowlet chagyryp, azyrakdan bolsada dowledin yuregi bolan yerlerde ish berseler, olaram yuwash yuwash alan tejribelerini gun yuzune chykarsalar...

Abdyjan seng bilen meng ir

Abdyjan seng bilen meng ir nokatda duşuşyan yerim kop welin hiç haçan yadyngdan çykarma seng ol boyun egyan şahyng, ministleng hakyky haramzada, çep ellerining külbike barmagynda düzeyan zady düzedenoklar, dinge düzatyan yaly edip sen we men yalylary aldajak bolyarlar.....
name düzedi....
1 düzan zat- okuw 10 yyllyk boldy
jogap: bolanda name 10 yyl. dınge ady on yyl ong. her orta mekdepden yekeje adam çykyan bolsa meng zat bilmedigim, okuw esbap yok, mollum yok, okuwçy yok, okuw hakynda höwes yok, höwesi bolanlara okar yaly yagday yok, höwesi bolanlar hem daşary yurda öz hasaplaryna okamaga gityar, sebabi döwlet tarapyndan gitmek üçin puljagaz kanirak gerek, gaytam ol daşary yurda okamaga gitjek bolyanlary yenede bir yyl orta mekdepde boş boş entetmek diyip pikir etyan.. kabul etyan gowylyga 1 adim atyldy, ikinji adim bolsa atylanaok,atyljagam bolanok..
2. düzan zat- 2 yylyk staj ayyryldy.
ayrylanda name, maksimum 200 okuwça peydasy degyandir her yyl, pikir et how, öz watanyngda okuwa girip bolanogow Abdy... haysy sneg perişde yaly akjajüje etyan adamlang munga göz yumyp bilyaray. seng ol başyngda boyun bolamly diyen hadysyngdaky adamlar perişde yalydy, bular haramzada howw
3- kredit pul diyyangmay
-goysana how, onça prosent bilen puly menem berip bilyan. meng gongshym hem az prosenda beryar puly, aljak bolsang hem 1000 işing başyny agartmaly, döwlet edarasynda işleyanlang sany naçe-how, altyn asyrda sokreşenya üstüne sokreşenya, işden boşyldyşyk üstüne işden boşaldyşyk boldy ahyryn..
4-ruhanama hakyndada kelam agyz
- kitap erbet dal, belki gaty gowy,, yone ol Saparmyradyng eseri dal, ongki yaşuly türkmençiligi özi oylap tapan yaly edip yazdy we şöhratparazlyk bilen şahsyetini beygeltdi
!!!!!!! edilmeli zat gaty kan, yone ol işler şu wagtky başlyklar bilen boljak zat dal. üstesine, olang hemme etyan politikasyna göz yumup BAŞLYKLAR HAKLY diyyanler bilenem boljak iş dal. seng ol yaş nesile mysal bolup yaşamaly diyyan pikiring hem ütopyaaa...!!!!
................
Tijen, Türkmen, Tijen

mangaa ruhnama kitaby inglis

mangaa ruhnama kitaby inglis dilini hem-de hytay dillerini owrenmekde uly komek etdi....her bir abzasyng hytaychasyny hem turkmenchesini shol bir wagtda okayadym,,dengeshdirip goryadim,,inglischede sheyle. manga uly komek etdi dil owrenmekde.
ine sheyle sebap bilen ruhnamany yatdan bilyan diyen yaly shu wagt:) men ol erde yazylan goshgulary halayan. kim name diyse-de sheyle kitap turkmene gerek.
yarim kilo-nyng aydyshy yaly sheyle diri samsyklara menem dushdum. eger ichingizde bar bolsa gaty gormang, gaty gorsengem gaty erde otur. has dogrusyny aytsam turkmenistan yaly yurt dunyade yok. elbetde her yerining oz duzguni tertibi bar. kabir dashary yurtlar turkmenistany kritika eden bolyar,,aslynda ozleri turkmenistanyng edyan zadyny oz halkyna edip bilenok. Turkmenler onge!!!!:)

Quote: yarim kilo-nyng

Quote:

yarim kilo-nyng aydyshy yaly sheyle diri samsyklara menem dushdum. eger ichingizde bar bolsa gaty gormang, gaty gorsengem gaty erde otur.

Gerek däl gürrüň. Pikiri bilen ylalaşmadygyň "diri samsyk" bolýamy? A belki sen ýalňyşýansyň, ýagny sen "diri samsyksyň"? At dakman, pikir alyşsak näder?
Men ýazanyňy öz üstüme çekemok, emma aşakda üstüne çeken bar ýaly.
Türkmen halkyny kritika edýän ýok, emma Türkmenistanda häzir kritika edere zat kän. Seň öz pikiriň bar, maňa gaty geň pikir. Ruhnama saňa dil öwredipdir, senem ony ýat tutupsyň, şoň üçinem ol "türkmene gerek kitap".
Dogrymy aýtsam, saňa gerek bolanlygyna düşündim ol kitabyň, a näme üçin saňa gerek zadyň "türkmene gerekdigini" düşünmedim. Näme, bizem oturyp hytaýça bilen iňlisçe öwrenýäsmi Ruhnamadan?

Borda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

ing barkisi orsyedi alyp

ing barkisi orsyedi alyp goreling, uly yurt, guycli,bay adam kop,,aa garyby nahili- oysuz-owzarsyz,,aklynga gelmejek jenayatchylyk shol yerde.
bizing halkymyz bir-az "prostoyrak" diyeli. shonung ucinem kabir evropalylar gowni yetmeyan bolmagy mumkin,,sebabi name? sebabi ol adamlar turkmening kimdigini aslynda bilenok. aslynda turkmening olara gowni yetenok, yone gynansakda ony olar bilenok. yene azyrak wagt gecher eger dowlet shu osushine gitse ony tiz bilerler. olaryng habary yok turkmening yagly omacha iyyaninden, MC'donald-yng yerine:)

ah watan diylende

watan yali mukaddes zat bamy eysem?bir gezek bolan wakany gurrun bereyın umumy yashayysh jayında galyas 3 turk gyzy bizem iki turkmen.ekzamen dowrudi kellamizi galdirman okayas. turk gyzlardan birinin bolumu taryh. men dasharyk chykypdym.otagymyza gelemde beyleki turkmen gyz bilen turk gyz dawa edyaler men name boldy diyemde turkmen gyz turkmenistan dowleti russiyanin golastynda galmasady shu wagt owganystandanam beter bolardy.turkmenleri orslar adam etdi.bolmasa shu wagt nahary chemche bilen dalde eleri bilen iyeredi diyya. turk gyz yok beyle dal ruslar gelmedik bolsa bu halynyzda gowy bolardynyz yone erbeda bolazdynyz diyya.dushunyanizmi oz turkmenimiz turkmenleri hapysa eli bilen nahar iyyan edip gorkezjek bolyp elinden geleninini edyar:(sheyle bir gaharym geldi orslaryn milletimize beren zyyanlaryny yekan yekan sanadym.we ol gyz sen meni goldaman turki goldadyn diyip menden gaty gordi. men o tayda turki dal milletimi goldamak isledim.eysem watanyny sheydip puja chykaryp bomy?
gadyrly dostlar joralar watanymyzda kemcilikler bolyp biler yone bu kemcilikleri acip nire yok dashrary yurtlylara gorlezmek bilen olary ustumuzden guldurmekden bashga etyan zadymyz yok...herkime watanymyzyn gowy taraplaryny aydalyn. erbet taraplary baram bolsa icimizde saklasak duzeltmage calishsak gowy bolar sagbolun....

Umuman soňky sözlemleriň

Umuman soňky sözlemleriň bilen ylalaşýan. Daşary ýurtlylar bilen bar problemany orta döküp gürrüň etmek gowy däldir. Emma elimiz bilen nahar iýýänimiz aýypmaý? Şony hapysa görýän görübersin, näme parhy bar?!

Bärde bir türk araplaryň agzaçaryna gidesi gelmändi bir gezek, sebäbi araplar elleri bilen iýýämiş palowy zady. A biz iýemizokmy? Nämesi erbet şol el bilen iýmegiň? Eliň arassa bolsa, iýibermelidä...

Belki ol gyz ýalňyşandyr türkmenleri pes görüp, ýöne senem orslara garşy milletçilik edipsiň. Dogrusyny dogry aýtmaly bolsa, orslardan gelen gowy zatlaram kän boldy, erbet zatlaram. Gowy zatlar, biz bir göçebe halk bolup ýören bisaýhal ýurtdan fundamentli, bilimli, sistema giren ýurda öwrüldik. Erbet tarapam käbir gowy häsiýetlerimizi ýitirdik, arada tebigy baýlyklarymyzam gitdi...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men pikirimçe,ruslaryn

men pikirimçe,ruslaryn turkmenistana eden in uly peydalaryndan biri Garagum kanalymyka diyyan.
şu wagt garagum kanaly bolmadyk bolsa turkmenistanyn ekerançylyk sistemasy bozulup giderdi.sebabi indi murgap we tejen deryalary kan bir joşup akanok.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Garagum kanaly barada edilen

Garagum kanaly barada edilen gurrunler..: http://www.tmolympiad.org/?q=node/1227

Bayram sizi on elim, butin

Bayram sizi on elim, butin durkum bilen goldayan, hut meň pikirmi jikme jik, beyan edäýipsingiz.
Yarym kilo siz aýdaýaňyz biz demokratiýa taýýar däl, hawa, haçan taýýar bolarys diýip biz garayp oturmalymy? Prezidentiň isidä şol taýýarlamak, ýuwaş ýuwasdan bersin azatlygy!
Tm mediasy bara, goýsaňyzlaň! Her gezek gazet, zurnal okap her sahypaň soňuna ýetýaň welin, “Gijesini gűndiz edip isleýän prezidentimiň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun blah…blah…” okap ýadaýan how. Ya-da bir ýyl mundane öňräk öydýän, maryda bir adam öldűrlipdi, şony näme űçin admalara habar ednoklar? Gep gűrrűň bilen habary baryar welin, name uchin gazetde yazanoklar?! Ya-da bize elmydama hemme zat gűl ýaly, hawala “biz jennetde ýaşaýarys’ ahyr.
Ongki prezidenti yoreden syyasaty nahili bolanda-da, shol eden ishlerinden kop edip bilerdi. Shu wagt bir waka yadyma dushdi, ruhnama mugalymymyz bilen shular yalyrak jedele girsek, ol shu prezideting tarapyny tutup bashlayar, sowet dowri nahili, shu wagt nahili? Hudaya shukur iyere ichere zat bar, ish gozleseng ishem bar, adamalara yukleyar-da! Adamlar yalta bolup baryar shondan! Ongam bir hakykat payy bardyr, yone…
Hajjaj Zalymyn baradaky rowayatda siz “adamlara bagly hokumet bash tutanam” diylen yaly etdingizdami? Dogrydyr bize bagly, biz hemme zat dorkyas, shondan sesimi chykarman otyrys, barmagymyzy gymyldamana gorkyas, shondan dapa munyarler.

_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

WATANI soymek ucin...

Men pikirimche Watani soymek ucin ilki bilen iman diyen zadin adamda bolmasi gerek. Diyilshi yali IMAN ynsani ynsan eder, belkide soltan eder. WATANIni soymeyanleri mena goz ongume getiri bilemmok. Adamam bir Watanini soyman bilermi. Belki imaninin zayifligindan gaytan bolaymasa Watani soymemezlik.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bäý-bäh:) Berekellah!"

okuwa pul berip girenler,

okuwa pul berip girenler, kakasy bashlyk bolup azajyk hem bolsa dwijenyajyk edip yorenler, ay umuman syrt tarapynda b*kjagaz bolanlar kan geplemesinlay:):):)(hemme kishi uchin degishli watany soymek hakynda). egerde shu adamlar ozlerining aklawjylygyny etmese shu yerde dinge adalatly we dogry pikirler chykmalyda:)

kime degishli

aslymarly wrote:

okuwa pul berip girenler, kakasy bashlyk bolup azajyk hem bolsa dwijenyajyk edip yorenler, ay umuman syrt tarapynda b*kjagaz bolanlar kan geplemesinlay:):):)

Siz manga dushunmedingiz oydyan...ya men dushnukli yazmadymmykam...Kime degishli etdingiz muny? Menga dowlet ishinde ishleyan kakam yok...onsong para berip okuwa girenimden olenim gowy!
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Para berip okuwa

Para berip okuwa girenimden olenim sozuna gowy dalmika diyyan, sebabi bizde kellesi gowy ishleyan yone shonun yaly yagdayy yok kop adam bar, obalarymyzda zatda...Birem egerde sen watanyn ucin uly ish etjek bolsan, yone okuwa pul berip girmeli bolsan muny goze almaly menche...

sanga dal....

sanga dal....

belle senden aslymarlyn

belle senden aslymarlyn yazan zatlary sana reply edilen bolup görünyarmi?
''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Geplemeli daller

Geplemeli daller kategoriyasyna hemme pul berenleri goshmaly dal menche, sebabi hemme pul berip giryanin kakasy bashlyk boman, dwijeniya etman, yada syrt tarapynda b*kjagaz bolman biler, sowda zat edibem chagalaryny okatjak bolup harsurup yorenler bara, olar name etsin bermesen girip bolmayan bolsa, belki bergi edip,bankdan kredit zat alyp giryaler...mysallary bar...

Aslynda men indi moder däl,

Aslynda men indi moder däl, emma moderlere maslahat, käbir agzalar gürrüňleri şahsylaşdyrjak bolýa.
Ilki unknown geldi, Ruhnamany sebäpsiz (aý aýdany "sebäbi" gülkünçhow, sebäp diýeriň ýaly dälä) öwdi, we hamala öwmeýänlere "samsyk" diýdi. Gerek däldi, näme, Ruhnamany söýmek parzmy?

Muňa elbetde aslymarly reaksiýa berdi, we ýokardaky ýazgyny ýazdy... Ikisem ýalňyşdy, geliň pikirler bilen jedel edeliň, pikirleri tankytlalyň, biri-birimizi däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

meng pikirim gaty simple,

meng pikirim gaty simple, kakasynyng pulyna keyp edip yorenler, ay gysgachasy etyan işi watansöyüjülüge ters bolanlar nadip shu meselede gepleyarka shonag düşünemok. hiç kiming şahsyna şyltak atjaga bolmadym..

Chyndanam men shu yerden

Chyndanam men shu yerden chykayynla, shu wagt kellam agyryar welin...bor gechdik bu temadan onda...
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aý özüňdendä, kimiň

Aý özüňdendä, kimiň kime näme ýazanyna düşünmänsiňä
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram sizem indi bey

Bayram sizem indi bey diyyangizada! Hawa men gunakar! Normanly reply sitemasy yok shu zadyng! Ya men sholar yaly tupoykmykam? shu wagtam doly sayhallap bilemok, kim nira reply edenini!bashga forumlarda dushnukli, ay bor hazir yene bir zat diyyanmang. ozem offtopic bolup baryar.
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

aslymaryly saňa jogap

aslymaryly saňa jogap ýazmady ony, Belle! Şoň üçinem köşeş azyrak.
Reply sistemasy bar we aňsat azyrak ideg/gzöleg geçirseň!

Garaz, özüňe gel-dä :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kosheshdim way, indi sizem

kosheshdim way, indi sizem gayrat edingde nokat goyayyng shu yerde!
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

köşeşdirjek boldum-la,

köşeşdirjek boldum-la, ýalňyş düşünme!

NOKAT!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "kosheshdim, sag bolung! indi geplejekdala!"

Mundan 2 ýyl öň

Mundan 2 ýyl öň...
Edil şu wagtlar Niýazow ölüpdi. Şu saýtda-da Türkiýede okaýan oglanlardan biri "atam ýalydy", "gözümden ýaş döküldi", "Türkmenistan", "watan" ýaly sözleri ulandy. Edil şu temada Ýarym kilonyň "watansöýerlik~Ruhnama söýgüsi" diýen manyny berşi ýaly, olam "watansöýerlik~Niýazow söýgüsi" edipdi.
Watansöýer bolmak üçin bir kitaby ýa bir adamy söýmeli diýlen zat ýok. Watanyňy, türkmençiligi, watanyň topragyny, dogduk ýerleriňi söýmek watansöýerlikmikä diýýän. Elbetde, özüňçe gahrymanlaryňam bardyr, hormat goýýan ýazyjydyr şahyrlaryňam bardyr. Olary watanyňy söýeniň üçin belki söýüp bilersiň, emma mejbur däl.
Biz Aýdogdy Tahyrowy söýýäsmi? Ýa şony watansöýerlik üçin şert edindikmi? Ýa biz Nejmeddin Kubrany söýýäsmi, watansöýerlik bilen bagladykmy ony? Bu watan müňlerçe gahrymany we müňlerçe beýik eseri gördi, her birini ýatlamyzogam. Watansöýerlik üçin şert Gowşut Hany söýmegem däl, Berdi Kerbabany söýmegem däl, ýa Magtymgulydyr Mollanepesi söýmegem däl, oň ýaly şert ýok. Başymyzdaky Prezidenti söýmegem watansöýerlik üçin şert däl, oň ýazan eserinem. Watansöýerlik üçin şert watanyňy söýmek.
A galan zatlar barada her kimiň öz pikiri bar. Bir topar adam Magtymgulynyň goşgylaryny kyn görüp okanogam, emma "watansöýerligi ýok" diýip aýyplamyzok... we aýyplamalam däl biz!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Gezende 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Name diysengem

Name diysengem soymek shert bolmasada , watanyng gahrymanlaryny we taryhy shahsyyetlerini
sylamak shert.

Ine problemalar şu ýerde

Ine problemalar şu ýerde başlaýarda... kim gahryman? Kimiň kesgitlemesine görä?
Bilýäňmi, syýasat bir biderek zat. Düýniň gahrymanyny bu gün "halk duşmany" diýip yglan edýäler, ýa tersine, bu güniň gahrymany ertirki gün "halk duşmany" bolýar duruberýär.
"Aýgytly ädim" düýn taryhy we beýik kinofilm bolsa, bu gün TWlerde görkezilmegi gadagan edilen kino...

Aýtjak bolýanym, käbir gahrymanlaryň gahrymanlygy uly sorag belgisiniň aşagynda. A käbir gahryman diýip yglan edilenler gahrymanmy bir Alla bilýär. Watana hyzmat eden her kim gahrymandyr diýsek näder?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hmmmmmm

Ine menem shong uchin gahryman sozuning yanyndan taryhy shahsyyetler sozuni ulandym.(Barde
esasy gurung Saparmyrat Turkmenbashy hakynda gidyanligi uchin) Meng pikrimche Saparmyrat
Turkmenbashy gurrungsiz turkmenlering taryhyna uly shahsyyet bolup girdi, gahrymanlygy
jedelli hem bolsa, shong uchinem sylaga we hormata ( ing bolmanda arkasyndan diktator
yaly gurrungler edilmezlige) mynasyp myka diyyan.

Quote: Meng pikrimche

Quote:

Meng pikrimche Saparmyrat
Turkmenbashy gurrungsiz turkmenlering taryhyna uly shahsyyet bolup girdi, gahrymanlygy
jedelli hem bolsa, shong uchinem sylaga we hormata ( ing bolmanda arkasyndan diktator
yaly gurrungler edilmezlige) mynasyp myka diyyan.

Men munyň bilen ylalaşyp biljek däl. Halk näme diýse şony diýer, islänini aýdar. Halkyň agzyny bir gün ýaparsyň, iki gün gorkuzyp gepletmersiň, ahyr-soňy aýtjak aýdanyny aýdar.

Taryha uly şahsyýet bolup girmek arkasyndan gepletmezlige sebäp bolmalymy? Meň üçinä bu ejiz sebäp.
Stalin, Gitler, Temuçin (Çingizhan), Ebu Jehl, Nemrud, Buş we beýlekiler... Bularam taryha, özem adamzat taryhyna uly şahsyýet bolup giren adamlaryň birnäçesi. Indi näme, halk olaryň arkasyndan geplemesinmi? Diktator diýmesinmi? Men Niýazow sananlarym ýalydy diýemok, emma halk aýdanyny aýtmaly. Bu bir taryhy adalat. Olar etjegini edip ýaşadylar, adalat hem bolmaly...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Agam halkyn Beyik Saparmyrat

Agam halkyn Beyik Saparmyrat Turkmenbasy barada name diyjegi eyyam belli bolup ugrady. Kopler onun aradan ayrylanyna gynanyar. Sizem bey diysem gynanmagy dogry zat heniz halk onun edenlerini bilenok diyersiniz, yone name bolsada Nyyazowa halkyn kop bolegi yyly goz bilen garayardy. Barde demokratiyany doly tanayan kisi bolup prezident hakynda oppazisiya gorkezeniniz bilen halka ony yigrendirip bilmersiniz. Taryhda Nyyazow hakynda name diyilse diyilibersin netijede taryham dowure gora uytgeyar. Gowy yasan sahsyyetlerem tohmetlere sezewar bolup bilyar. Men bey diymek bilen size tohmet atyanyz diyemok, yone halk mundan sonam Nyyazowy sylar diyyan.

Ýoklaý, meňä halka

Ýoklaý, meňä halka birini ýigrendirmek ýaly maksadym ýok. Halkyň özi bilsin kimi söýjegi ýigrenjegi. Eger durmuşyndan razy bolsalar, söýüp gezsinler, meň öz pikirim özüm üçin.

Gynanan bardyr Niýazowyň ýogalanyna, emma häzirki Prezident öňküden esse-esse gaýratly, işjeň we eýýäm köp iş etdi. Orslara awtomat arzan baha gaz satmagyň bir özi nähili uly ýalňyşlykdy meň gözümde, a täze Prezident bolsa ýurda bolan inwestisiýany eýýäm 4-5 esse ulaltdy, gazyň bahasy beýgelip gidip otyr.

Täze Prezidentiňem ýalňyşlary bar, emma ýene täze üýtgeşmelere gaty begenýän. Taryh öňkiniňem, täzäniňem rolyny kesgitlär. Esasy zat geljegiň gowy bolmagy. Gowy geljekde diktatura bolmaýadyr diýip umyt edýän.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Muhammet Pygambere garşy

Muhammet Pygambere garşy musulman bolmadyklardan hem "sylag" edilmesi islenilyar. Yokarda aydan kesgitlemane, Muhammet hem giryar dalmi name?

Bärde umumy medeniýet

Bärde umumy medeniýet çäklerinde tankyt edilmegi barada aýdýan. Muhammet Pygamberi tankyt edýän we etjek medeniýetli kitap çyksa, ýa TW programma çyksa, onda musulmanlar muny halamasa-da, ýenede gopgun çykarmaz. Emma problema bolan TW programmalar ýa karikaturalar tekiz medeniýetlem däl, analitiki hem däl. Olar töhmete we diňe musulmanlaryň üstünden gülmäge niýetlenen.

Kellesi bombaly Muhammet Pygambermi, haşa... Bu medeniýetli bolmakdan geçen, bütin Yslamy we musulmanlary kiçeldýän, üstünden gülýän, töhmet atýan zat. Tankyt diýeniň adam şekilli bolmaly, diskussiýa bolmaly.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry, goşulyan."

давай о пахыра дил етирмалин!!

шол адам наме эденем болса бизем шонун берен карарлары билен етишдик.
ялнышы ёк дийемок ёне шол пахыр ёвалан вагты биз 5-6 саны туркмен болуп бир ерде отурдык велин уйшуп агламан зордан дурдук.
мена олен вагты эесиз галан ялы болдум.
болманам энтак коп зада халкам тайын дала.
мена ялнышлары хем болса шол адамын аркасында.
коп адамам шейле пикир эдйандир дийип пикир эдйан.

Her kimiň öz pikiri bar.

Her kimiň öz pikiri bar. Halkyň düşünjesi giňär, nesip bolsa. Ýöne muň ýaly rejimde seň duýgularyň geň däl. Bir döwür Stalin ölende Moskwaň halky aljyrap, aglany az bolmandyr.

Men kiçikäm "Gorbaçew ölse, ahyrzaman turýa" diýýädiler kiçi çagalar :D Propaganda-da, bütin ömrüňe şondan başga zat eşitmeseň bolýany şol. Bolýa, ýogaldy, ýatan ýeri ýagty bolsun, Alla rehim etsin!

Emma Ruhnamany ýa özüni öwüp biljek däl!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

сен овмеде ёне кан ержегем болуп отурмада!!

менем кабир затларыны голламок.
ёне асыл улурак ерлерде ишлейан адамлардан дилесениз душунерсиниз.
бизин халкымызам говы заяланана. ол бенде энтегам бираз аклы еринде адам экен, башга бири болса яранжан адамлардан яна озуне башга задам дийерди.

Watany söýmek bn Ruhnama

Watany söýmek bn Ruhnama arasyndaky bagy göreýin diýseňem, ynha, aşakdaky linke jykla:

http://www.tmolympiad.org/?q=node/1364

Ruhnama diňe Nyýazowyň eserimi?! Maňa görä "Ýok!"
Içinde erbet zatlar ýazylýarmy?! Maňa görä "Ýok!"
Ol mukaddes kitapmy?! Maňa görä "Ýok!"
Maňa görä ol bir taryhy kitap we watanymyz, milletimiz, taryhymyz, däp-dessurlarymyz we ş.m. zatlar üçin peýdaly bir kitap. Ony mejbur okatdyrmaly däl-de, mahabat arkaly söýdürip okadylmalydy, häzirem şol pikirde.

Bu zatlar ýokarda ýazylandyr, ýöne men okamadym, umuman, öňem kän zatlar ýazylansoň!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atamyrat aga Ruhnama bir

Atamyrat aga Ruhnama bir rejimiň, sistemanyň simwoly. Bärde jedel edenler "içi biderek" diýenoklar, köplenç.

Quote:

Ruhnama diňe Nyýazowyň eserimi?! Maňa görä "Ýok!"
Içinde erbet zatlar ýazylýarmy?! Maňa görä "Ýok!"
Ol mukaddes kitapmy?! Maňa görä "Ýok!"

Şuňa meňzeş ýene köp mysal ýazyp bolýar:
1. Leniniň pylan eseri özi tarapyndan ýazylanmy? HAWA!
2. Içinde erbet zatlar ýazylanmy? ÝOK!
3. Ol mukaddes kitapmy? Maňa görä ýok.

Onsoň sorag, onam okamalymy biz? Bütin 70 ýyl boýunça mukaddes kitap diýlip okadyldy, näme üçin ony okamaly däl?

Ýene mysal:
1. Marksyň "Kapitaly" kim tarapyndan ýazyldy? Özi tarapyndan!
2. Içinde erbet ýa ýalňyş zatlar barmy? Ýok, ekonomikanyň beýik eserlerinden, taryhy kitap!
3. Mukaddes kitapmy? SSSR döwründe mukaddes diýenem bolsalar, ýok, mukaddes däl.

Ýa Fridrih Engelsiň kitaplary? Ýa Çarlz Darwiniň kitaplary?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

goşulýan,

goşulýan, Baýram!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

govja oylanmak gerek

ilki bilena men shu ruhnama diyilyan kitaba duybunden garşy
aydyan zadam yok uytgeşik anyrdan barden alynan yazgylar wessalam
birem zor bilen ruhnama okadan bolup watanam soydurip bilmersin ruhnamaman , gepin gysgasy men pikirimce ruhnama bir diktatoryn oz maksadyna yetmek uçin yone yazyp goyberen kitaby(men shol kitaby okadym)
galybersede watanyny soymek uçin buysanara zat gerek
ol buysanç taryhdan bolup biler emma taryh kan mohlede yetmeyar diyip çaklayan , yagny edil hazirki dunyade türkmenlerin adyny pozitivny agzatdyryp bisen onda watan soygusi öz-özünden dörarmika diyyan, gepin tummek yeri türkmenlere üstünlük gazanmak gerek kan okap kan işlemek gerek diyip pikir edyan

bay ba gaty

turkmenler siz dashary yurtlaryn turkmenlere ichi garalyanyny bilyanizmi olar indi turkmeni agzala edip bilmekden ichini tozdurmak bn keypden chykaslary gelyar bolmasa hazir dashary yurdun islendiginin yashayshy umumy alanynda gowy dal ,bize hudaya shukur etmek diyen zat bar olam gaty kyn dine zeyrenmek ansat, bu ruhnama diyen zat name u/n chykdyka yadynyzdamy sssr gowydy ors bar wagty jitdi diyyanleri azaldyp taze zamanany doretmek onki pikiri ayyryp yashlaryn kellesine taze [pikirleri oturtmak dan bolup duryar shon u/ ahli edaralardaky adamlara sssr kellere onki programmasyny ayyryp taze turkmenski programma oturdyldy ,indi ony ayyryp dashary yurtlar hazir bizyaly okapyorenlerin kellesine bashga pikirleri salmakdn bolup duryar olar ony ederem son tm dagar sebabi dashary yurtda okayan gaty kop olara bolsa ine hersinin yazgysyny okap gorun bildirip dur donuk chykarmak kyn dal sebabi bularyn baryna pul gerek watan gerek dal mana watan pul berenok shon u/n pol beryan watana gidyan yashlarymyz az dal bagyshlan bir azyragam bolsa dushunersinizda bolyarda

Birnäçe bellik: 1. Gaýrat

Birnäçe bellik:
1. Gaýrat etde grammatika we punktuasiýaňa seret, watansöýer ýoldaş! Okar ýaly dälhow.
2. Eýýäm "watana dönük", "halk duşmany" gözläp başladyň. Özem şu sahypada... Soňam aýdýaň "SSSRiň kelleleri gitdi, biz ýaly okap ýöreniň kellesi". Ahow, şol "watana dönük", "halk duşmany" ýaly zatlar diňe SSSR döwrüniň kellesinde barda! Türkmenistanda entägem kommunizm bar, ekonomiki sistema SSSRiň analogy!

Amerikada, meselem, eger seň ýaly pikir edýän kän bolsady, onda iladyň ýaryny, 150 milliony gyraýmaly. Sebäbi olar Buşa sögýäler, aýtmadyklaryny goýmadylar, onuň Yrakda ýenede edenleri üçin. Her kim ýurdy hakynda alada edýär, pikirler deň gelmän biler.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gowy goshgy

Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ine bu

2. Eýýäm "watana dönük", "halk duşmany" gözläp başladyň. Özem şu sahypada... Soňam aýdýaň "SSSRiň kelleleri gitdi, biz ýaly okap ýöreniň kellesi". Ahow, şol "watana dönük", "halk duşmany" ýaly zatlar diňe SSSR döwrüniň kellesinde barda! Türkmenistanda entägem kommunizm bar, ekonomiki sistema SSSRiň analogy!
bu kelleleri ayyrmak u/n ruhnama chykdy diydim bolmasa olary chalyshyp bolmayar joj bn ishim yok bush bilenem bu yerde ruhnama we watan hakynda gurrun gidyar men hakyndada dal sen hakyndada yoldash bayram aga sen watanyn ruhnamanyn guruununi et temesyny tazeden oka mana dal watana ruhnama baha ber .bagyshla dushundirenim u/n

Tema meň pikirim bilen

Tema meň pikirim bilen doly. Seň üçin gysgaça, bir sözlemde gaýtalaýyn. Ruhnama bilen watanyňy söýmek arasynda bag ýok!
Ruhnama bir kitap, a watan bolsa Watan!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

O nahili bag yok? Name

O nahili bag yok? Name Ruhnamada watany yigrenin diyip yazylanmy? Sen Ruhnamasyz watany soyup bolar diyyan onyn dogry, yone Ruhnamany okap watana bolan soyguni hasam berkidip bolar, eger doly we kellani isledip oz yuregindaki tekepbirligi ayyryp okasan. Dogry ol bir adamyn yazan kitaby, icinde yalnysy bolup biler yone gowy maglumatlaram az mukdarda dal.

Men eýýäm kän

Men eýýäm kän gaýtaladym, Ruhnama bir kitap, özem syýasy taryhly kitap. Onsoň hemme zat çylşyrymlaşýar.
Gowy kitaplar, içi altyn ýaly bilim doly kitaplar gaty kän, emma olary alyp okaýamyzok. Näme, olarda erbet zat ýazylanmy? Ýok, ýöne okalanok.
Ruhnama öz ýoluny özi ýasamalydy, ýöne syýasatçylar Ruhnama ýol ýasap berdiler. Bu hem indi oňa obýektiw seretmäge päsgel berýär. Gowy kitap, emma syýasy simwol. Oň ýaly kitaplaryň onlarçasyny dünýä gördi...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

howa howa

ruhnama zor bn okadylypdyr ony okap adamlar dalirapdir shol kitap chykmadyk bolsa gul yaly boljak eken arman shol kitap chykypdyr son turkmen bulashyp galypdyr beyleki dowletlerde shol kitap yok shon u/n olar gaty gowy yashayar we watanyny soyyar bizinki bolsa ruhnama chykyp watan soymesini goydy hi bir sheyle pikirdenem pikir bolarmy name adamchylykdan chykaryarmyka ol ya azdyryarmyka name etyarka shony okasyn gelenokmy okama zor bn okatdylar name shony okap name yamanlyk gordukaler shol yamanlyklary aytsanyzlan name edipdir?

adam bol

adam bol diyip bara on ichinde name adam bolmakdan gorkup okanokmykalar?mena zyyanly yerini gozlap tapmadym yene bir okamaly edyaniz niresinde name yaman zat yazyldyka sahypasyny aydyn haysy boluminde bulashyn dagan agzybirleshman diyip soyman diyip niresinde bar ?

ruhnamada erbet yada zyyanly

ruhnamada erbet yada zyyanly işlere baş goşun diyip yazylandygyny hiç kim aytmady barde, dine zor bilen okadylyandygyny ve icindaki hemme zadyn başga yerlerden alynandygyny aydyan, birem yalan zatlar bilen yada anyklanmadyk maglumatlar bilen ne kitap bolar nede bir ahlaky görkeziji, sahypalaryny biljek dal men ol kitaby okanyma kan vagt boldy emma sefeviler yada mamlyuklar yaly dovletleri hem türkmen dövledi edip abray gazanjak bolup oturmaly dal(başgada kan dövletler bar şeyle agzalyan), aslynda ruhnama dal bar mesele, "pylanynyn guran beyik plan jayy ....." yaly sözlemler barada kan pikir etse bolar

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • necropolis 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Indi Ruhnamany okamak üçin

Indi Ruhnamany okamak üçin sebäp onda erbet zat ýazylmandygymy? Saňa men 1000 sany içi gowy zat bilen doly kitap aýdyp biljek, olaram okajakmy? Näme watansöýerlik temasynda Ruhnama zompa çykaýýa?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gayrat et

Agam gayrat etde 1000 sany ichi gyzyl yaly kitabyng adyny aytsana.

Nähili şekilde

Nähili şekilde sanasamkam?! Şu ýerdemi? Ýa saňa file ibersemmi? :D
100-200 fizika we himiýa kitaby tapsa bolar, galany ýene ylymlar :)
Bu iş kyn däl, google kömekçi...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ruhnama

ruhnama erbet ony okaman onda erbet zatlar bar haysy boluminde bayram shonam ayt haysy sahypalarynda ony okasam adamkarchilikden chykaryar senem shony okana menzeyan gaty erbetleshdiryar adamyn gownune degeryaly sozleri owredyar niresinde bara shon shey diyip entek mundan bashgada ol gaty erbetligin ustunden eltyar yol turkmenin dap dessur laryny owredyar ony okamaly dal watany shonsyzam bilse bolar goryana bashga birnache kitap chykdy turkmenin gechmishi gelejegi hazirki guni barada name dogry aydyan ruhnamany okasan turkmen barada gurun edyarmi namemi olaryn kimdigini subut edyar ol kitapdan kitap bolmayar ol kitap turkmeni sandan chykardy, watany soyjek bolsan watanly bolmaly hokman, on taryhy bolmaly, doreyshi bolmaly ,gelip chykyshy bolmaly bu zatlar ruhnamada bar olam bashga yerden gochurilipdir diyyar name edilende, name sana beyleki yurtlaryn bizin taryhymyzy bildirmana komek etmedimi name,bagshla welin sen shol mun kitabyny senden bashga kim tanayar sendan bashga aytjak barmy sanasan dine oz okan kitaplaryny ya kitaphanadan atlaryny gozlarsin mun kitapdaky zat bir ruhnamada bar sen gowusy 1000 kitap okandan 1 kitap oka gowy zat yazylan shonda gowy bolarmyka diyyan yokardaky yazan larymy gaharyma yazdym chydap bilman sen gowy zat yazylan mun kitap okamada 1 kitap oka shonda bar name gerek bolsa.bu goshgynam ayyrma yanyndan Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dost, gepe düşmez

Dost, gepe düşmez ermenimaý sen?! Näçe gezek gaýtalamaly şu temada, oka bir gezejik!
Onsoňam, muň ýaly ýazgy ýazmak seniň mekdepde geçen ýyllaryňa haýp diýdirýär. Nokat, otur, baş harp ýaly elementar zatlary ýatdan çykarmasaň adamlar belki okaram ýazanlaryňy...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

:(

Dost "YOK" Bayramyng aydyanlarynyng hem jany bar.(Hemmesi bilen ylalashmasamam)Ruhnama kitapy
duybinden erbet kitap dal.Ol kitapdan turkmening taryhynda name bolup gechendigine goz yetirmek mumkin( Kabir zatlar subut edilmedik bolsada,shol meselere uns chekya),oran
ongat terbileyji kitap.Yone hemme kishi Ruhnamadan terbiye almaly diyen zat yok. Her kim
oz halan kitabyndan(hokman kitapdanam dal Ene-Atasyndan,mugallymyndan) terbiye alsa bolya.

PS Dost Ruhnamany sylayanyng chyn bolsa gayrat etde Ruhnama sozuni bash harp bilen yaz!!!

menem bir zatjyk

menem bir zatjyk aydayin..temadan chykyan welin, bagyshlarsynyz-da..
haysy mowzugy okasam her kim öz yazan pikirlerini dogry etjek bolup bashagay.
meselem Ruhnama hakynda yazilanlar..
Ruhnama erbet diyyanmi, onda onun name ucin erbetlignem yazmalymykan diyyan.
gowy diyyan bolsan name ucin gowy?
Bayram soraya 'sen name gepe düşmez ermenimin?' diyip..bolyamy onson şol?
diymek sen düşündirip bilenok..yazan zatlaryna garshy çyksalaram derrew gaharlanyan.
hemme kişinin edyan pikiri senin edyan pikirin bilen den bolmaly diyen zat barmy?
'Keçetelpek Türkmen' diyyaler Türkmenlere..dogry şol..

Hormatly "loverman"! Bayram

Hormatly "loverman"!

Bayram oz yazan commentlerinin haysinda pikirlerinin sebabini dushundirmedi?! Hemmesinde shanik yali edilip yazlan we hemmesine diyen yali menem goshulyan! Yone "yok" diyen agza shol bir zadi gaytalap dur we netijede-de "gepe dushmez ermeni" diyilyar!

Munda terslik goremok!

.

Sengkini dogry etmejega belli.

bildiryan zady yok

bildiryan zady yok

hayyy

ruhnama erbet kitap dal diyip yene bir gezek gaytalap aydyan, yöne zor bilen okadylyp taryhyny ve türkmençiligini ondan ovredilmage layyk kitap dal, hatda layyk kitaplaryn spisogynda 100 den sonra geler, aramyzdan nacesi "Göroglyny" okady meselem yada "Permany" yada başga bir türkmençe kitaby, köpümiz okandyrys, yöne gaty azymyz zor bilen okandyrys, özümiz islap okandyrys, ruhnama özem
yene öz türkmen kitaplarymyzdan göçürilen "Kovusnama" , "Gorkut ata" ve birnace başga kitaplardan, edebi taydan ve gramatika taydan bolsa kan kritika berip bolar, garaz ruhnama türkmen halkynyn ruhunyn namasy bolmaga layyk dal ve muny hemme kişem bilyar

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • necropolis 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

gepe dushyan turkmen

Dost, gepe düşmez ermenimaý sen?! Näçe gezek gaýtalamaly şu temada, oka bir gezejik!
Onsoňam, muň ýaly ýazgy ýazmak seniň mekdepde geçen ýyllaryňa haýp diýdirýär. Nokat, otur, baş harp ýaly elementar zatlary ýatdan çykarmasaň adamlar belki okaram ýazanlaryňy...
sen bayram magtymgulynyn shu goshgusynam oka
magtymguly ilki ozun duzetgil diyip aydyara nahili yazyan ya bar adam bn gurleshmani owretmedilermi kop kitap okayar ekenin tuweleme shoncha kitap okap yene chagalan gurrunini edyan name indi harp yalnash gozlap bashladynmy manysyndan zat diyip bilman, sen u/n gaty kyn bolmaly ozun tochny tm da doguldunmy onda salyhatlyrak bol gowy oglana sen dogry dalmi bu yerde watan we ruhnaman gurruni gidyar men bn sen gurrunin gidenok onema aytdym sana ay bor da yuwash yuwash owrenersinn gepleshmani keseka tentek ozune akylly diyiba yorsun oza bolyada.

Ahow dogan jedel edishinde

Ahow dogan jedel edishinde birem prinsip yok! Shol birzadi gaytalap dursun! Yazlan zatlari okayanina shubhe edip bashladim! Shu yerde Kim RUHNAMA ERBET diydi! Haysi agza "ol kitabin icinde yazlan pikirlere" dalashdi shuwagt!

Garshiligimiz kitabin ichindaki pikirlere dal, ol kitabin yayradilish we okadilish we shm siyasatin yerine yetirilish shekline..

давай рухнама гысгача шей дийелин!!

Язылан затлар говы ёне окатмак учин ялныш тактика уланылды.
Билйансиниз бир адама говы бирзадам зор билен этдиржек болсан; нахили говы ве пейдалы задам болса ол адам ондан гачяр. Бу меселеде шонун ялыда.(Менин пикиримче)
Болмаса ичндаки затлар говы. она со ёк.
Белки гележекде бу китабы хасам говы горуп окан адамлан саны копелермика диййан.