duysh-hush-olum

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

shol gunlerin birinde, ertesi hem egzamenim bardy, yadaw halyma yerimi zady yazman yatip galypdyryn oyde. yadima dushushine gora gije bir suyji duysh gorupdim. ozumi oyumde goryan, hemme yakinlarim bilen... chyndanam garyndahlarymy gaty goresim geldi. emma ertesi egzamenim bolany uchin ir bilen sangna, goni oyandim. yagni yene biraz yatayin diyen niyet ichimdenem gechmedi. onler suyji yada gyzykly duysh gorsem hich oyanasim gelmeyardi, sizde-de bolyandyr elbetde...
diymek men shol gije, ukuda vagtym hem, ertirki wajyp ishler hakda pikir edipdirin. men muny dogry diyip bilyan chunki bizin goryan duyshlerimiz hich hakykat dal, yagni ol bir hiyali, onu yarim sagat kop gorenin bir zat getirer oydemok, garaz dowamyny goreyin diyip, duyshundaki hakyky bolmayan zatlara baglanyp galmagy dogry kabul edemok, elbetde sizem men bilen razylasharsynyz.
menin shu kichijik kellamin pikir edip, akyl yetirip bilayjek zady dine shundan ybarat dal eken..
yokarda men uky dunyasi bilen yashap yoren dunyamizi baglanyshdyrdym. edil shu formulany yashap yoren dunyamiz bilen ahiriyeti baglanyshdyrmakda ulansagam dogry chykjaga menzeyar.

ynsanlar name uchin olumden gorkyar, bu dunyanin suyji zatlaryndan ayrilip bilmeyani uchin, edil suyji duysh goren birinin oyanasi gelmeyshi yali. elbetde biri o dunyasini dushunip yashayan bolsa olam olumden gorkmaz, edil ukyda bolan birinin ertirki mohum ishleri hakda pikir edip arkayin oyanmasi yali.., yagni bizinem mohum ishlerimizi o dunyade!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ""Olmäkäñiz ölüñ"?!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men olumden gorkamok diyip

men olumden gorkamok diyip ongem aydypdym , yene aytyan men shu sagat ,shu minut shu sekun alsada janymy , men gitmane tayyar , ozum gynanmayan shu dunyaden gityanima, name uchin manga o dunya yaman gyzykly gelyar , hemishe shol barada pikir etyan , hemishe nahili , meni yaman gyzyklandyrya , bu durmushda ozume gyzyklandyryan zat tapyp bilmedim, gynansamam:( hemme zat meng uchin yurek gysgynch , bu durmush suyji diyyaler , hich kim olesi gelmeyar diyyar, men ozum shu sekunt alyp gitsede tayyar mena :)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme!"
  • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty batyr ekeningay jigim...:)"

Hm…pikirlenmek uchin gowy

Hm…pikirlenmek uchin gowy tema, esasanam bu dunyang suyji duyshlere dengeshdirilmegi maňa ýarady. Yone birinjiden duyshler elmyda suyji bolyan daldir. Duyshung ajy bolsa-da kate oyanasyng gelyan daldir.
Selbishka sen yaly yash, hyjuwly gyzyng sheyle pikirdedigine gynanyan, bu durmushda hich gyzyk yokmy seng uchin? Bir gowy peyda getirip bilerding yogsa! Ishalla getirersingem!
Mena shu durmush ajy bolsun suyji bolsun hoshlashasym gelenok entekler! Bir peydaly ish bir edip gideyin, gelenime gora!
Birem shu wagt bir zat yadyma dushdi, G.Ezizowyng bir goshgusy bolmaly, setirleri shu wagt yada dushenok(tapyp berene bir telpek!) yone manysyny aydayyn, ol “bu dunya pany dunya daldir” diyen pikiri onge suryar. Bilyaningiz bar bolsa, dinde bu hakda nahili garayyshlar bar?
Birem olum temada ong gechen zamanlarda bir goshgy chyrshady, shu wagt kan ustunde ishlemage “nastroyeniye” yok yone shonda-da goyayyn, inglischedir yone!

Won’t it be easier to drop
Into the arms of a sweet death
Then live and suffer without a stop
It will just squeeze your breath

Won’t it be easier to take a cord
Gently round it around your neck
And say good bye to this useless life
Really what this life can afford?

Won’t it be easier just to leave
Without saying even good bye
Every trouble and problem left behind
But what about those that in you believe?

OK, so you still think you want to die?

P.S. ozuni oldurjek bolan adama yazyldy, arasynda yene 2 topbak bolmaly yone gowy eshlenilmandigi uchin goymadym.
____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":("

hawala, sizin aydyaninizam

hawala, sizin aydyaninizam dogry, hemishe suyji duysh goremizok. shonda-da oyanasimiz gelmeyan vagty hem bolyar. edil shonun yali kyn gunde yashayan, koprun ashagynda yatip turyan birine sorasanam olesi gelyan daldir. sizin name diyjek bolanynyza dushunmedim, belki sizem men bilen pikirdeshsiniz... yada yokarda kem galdyrylan yer bar diyjek bolansynyz, sebabi dine birinjiden diyip, yzyny ozun pikirlen diyen yali edip goyupsynyz:)
eger uklamak bilen olmek baglanyshdyrjak bolsan kellane bashga zatlaram gelyar. mysal uchin:
biz her gun uklayas, we yene oyanyas... onda edil shonun yali olyan bolsak son bashga bir jandar bolup direlyas diyip hem boljak... bu yalnish pikir, menem onunden boynuma alyan, yokardaky yazanlarymdan sheyle netije chykarmagynyz hem mumkin. men muny diymek islemedim...
ay gowysy kan bir pikirlenmeli dalley:)
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

"uky olumin jigisi", has

"uky olumin jigisi", has takygy, "kici olum" diyyalermi :)

Hazir men hem olumin kicisini datmaga gitmekci :)

Degishme bir yana welin, ynsan olende, ahli organlary oz ishlewini doly togtadyar. Ukyda bolsa oran hayalladyar. Shol wagt ynsan bedeni sheyle ejiz we nqzik bolyar. Hatda, turan wagtyn dogry geplabem bolanok. Azda-kqnde baglanshygy bar yaly olum bn ukynyn. Her yatanda "olup bilerin" diyen pikir bn yatsanam yerlikli bolup biler, cunki hakykatdanam, sheyle bolup bilyar. Shonun ucinem, her yatanda Allaha sygynyp, iman edip yatmak, turanson bolsa, oldurman diri turuzany ucin yene Allaha shukur etmek sunnetdendir.

Duysh ukyda gorulyar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

degihme hem bar: Nasreddin

degihme hem bar:

Nasreddin hoja ukysynda ozune bir yagday ucin-a 9 altyn hodurlenyanini goryar we "10 altyn bolmasa aljak dal!" diyyar. Shol wagtam ol bir say-sebap bn oyanyar. Tursa eli bosh. Tazeden shol 9 altyna razylyk bildirjek bolup, shunca uklajak bolsa-da muny basharyp bilmqn ekeni.

Gaty bir gulkunjem dal, yone okamson paylashayin diydim :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"