Yahoogroups-daky türkmen toparlar barada?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmen forumlaryndan meň bilýän iň meşhur 2 forumdan biri-hä şu taýy :)

Forumlaryň daşyndanam Türkmenistan barada habar/portal, medeniýet tanadyjy, dini, bilim taýdan, resmi we ş.m. sahypalar bar.

Olaryň daşyndan bolsa, birmäçe sahypalar degişli toparlar bar. Meselem, yahoogroups, façebook, odnoklassniki.ru we ş.m. ýaly.

Meň şu mowzugy açmagymyň esasy sebäbi bolsa, yahoogroups-daky türkmen toparlary.

Şol ýerde dürli toparlar Türkmenistany, türkmen halkyny, däp-dessurlaryny, medeniýetimizi, tebigatymyzy, ynsanlarymyzy we ş.m. zatlary tanatmak üçin hereket edýän bolmaly.

Şol mynasybetli, men hem "UK_däki türkmenlere ýüzlenäýjek, bärdäki resmi kanunlar hakynda täzelikleri, bärdäki kurslardyr, iş ýerleri, geziljek, görüljek ýerleri we ş.m. ýagdaýlary özara habarlaşyp duraýaly" diýen niýet bn yahoogroups-dan "turkmen_british" ady bn täze topar döredipdim.

Bu toparyň şu wagda deňiç 4 sanjak agzasy bar, olaňam 3-si şu ýerde agza-laý :)

Men kän uzadyp durman, size-de şu ýagdaý boýunça pikirleriňizi aýdaýsaňyz diýp, özüm bir gyra süýşäýeýin :)

Ýok-laý, aşakda ýazmakçy, enşallah!

Sag boluň!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hawa, indi bärde dowam

hawa, indi bärde dowam edeýin.

Ýaňy ýokarda:

Quote:

...Şol mynasybetli, men hem "UK_däki türkmenlere ýüzlenäýjek, bärdäki resmi kanunlar hakynda täzelikleri, bärdäki kurslardyr, iş ýerleri, geziljek, görüljek ýerleri we ş.m. ýagdaýlary özara habarlaşyp duraýaly" diýen niýet bn yahoogroups-dan "turkmen_british" ady bn täze topar döredipdim...

diýipdim. Şol ýerde öz maksadymyzy gysgaça iki dilde şeýle ýazypdym:

Quote:

Description:

Hi everybody!

Our ame is to build and develop relationship between Turkmen and British people. Also we want to introduce and give information about Britain to our Turkmen peole who live in UK.

As a turkmen nation we want to celebrate our traditional and cultural ceremonies in UK and tell each other about situations, events , news etc about both UK and Turkmenistan.

We hope we will be successful in our aim(purpose)!

Thanks!

Türkmençesi:

Essalowmaleýkim hormatly ildeşler!

Biziň maksadymyz: Beýik Britaniýadaky türkmenler bolup, özara baýramçylyklarymyzy bellemek, bir-birimiz bilen tanyşmak, Britaniýany we medeniýetini tanatmak we ş.m.

Enşallah, bu babatda başarnykly bolarys!

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men 4 sanjak agzaň

Men 4 sanjak agzaň barlygyny hem aýdypdym we bu babatda beýleki agzalara, ýagny, dostlaryma nägileligimi bildiripdim. Olardan gelen jogap örän ýerliklidi. Ynha, biri şeýle diýen ekeni:

"...soragyna jogap (menin pikirim)
-Junk Maile gitmegi
-Agza bolmak ucin iberilyan hatlara seredilmezligi
-Az habarli bolmaklary ya-da agza bolanlary bilen name gazanjaklaryny bilmemeleri.
(bilyansiniz agam, ynsan ogly peyda getiren yerlere kan uns berer)

Edilmeli zat, telefonlary bar bolan yagdayynda agzalaryn yekan yekan jan edilip habarlashylmasy (gruba bir deger verer ikinji salamlashmaga mumkincilik) we bulk mail barada dushundirilmesi ve maillerinin tazeden goz aylanmalydygyny aytmaly ya-da yatlatmaly.
90% utarsyn sheytsen (menin pikirim)
Azga bolan dostlarymyzy tanyshlarymyzy sonra grupbadan sogatmazlyk uchin grupbanyn aktiv halda bolmasy gerek, govy govy informatika taydan cheshmeler ve gyzykly mowzuklar bolmaly. UK'dakilerin uns bermesi gerek bolan kanun-kadalary, studentler,ishchiler,turistler,yashamak,viza uzatmak,ukuv maslahatlary,ish maslahatlary,yashajak yerlerinin maslahatlary yaly her kimin gozleyan ya-da bilyan zatlaryny paylashmak isleyanlarin yeri bolsa onda hakykatdanam bir aktiv hala getirse bolarmyka diyyarin....
Turkmenlerin guramachylyk ishlerini edyanler bilen habarlashyp bilsek olaryn tanayan oglandyr gyzlary hem kandir diymek isledim.
megerem az hem bolsa soragyny jogaplandyryn diyip umyd edyarin..."

dogry hem diýipdir.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yahoogroups-da köp sanly

yahoogroups-da köp sanly Türkmen toparlary bar, olardan käbirlerini aşakdaky linkden görüp bilersiňiz:

uk.groups.yahoo.com/search?query=Turkmen

Sizem öz bilýän degişli toparlaryňyz, olaryň peýdalary we bu babatda pikirleriňizi maslahat hökmünde paýlaşaýsaňyz!

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"