Dünýewi mekdeplerdäki haýsy sapagy has gowy görýär(s/d)iňiz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Matematika
26% (12 votes)
Himiya
9% (4 votes)
Biologiya
6% (3 votes)
Fizika
6% (3 votes)
Geografiya
6% (3 votes)
Taryh
19% (9 votes)
Beden terbiye
2% (1 vote)
Edebiyat
15% (7 votes)
Dashary yurt dili
9% (4 votes)
Bashga
2% (1 vote)
Jemi 47 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salowmaleýkim hormatly

Salowmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Hawa, aýdybermeli haýsy sapagy has halaýanyňyzy :)

Men-ä beden-terbiýäni has hlaýardym, oýun oýna diýilse, gözi açylýanlardan diýleni-dä tüýs :))

Ýokarda ýazylmadyk hem bolup biler siziň halaýan sapagyňyz, şeýle bolsa, onda "başga"-ny yşaratlap, azyragam maglumat ýazaýsaňyz!

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men oler yanak dalirap ,

men oler yanak dalirap , matematikany soyyan:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ýöne himiýa boldy

Ýöne himiýa boldy durdyhow dünýewi mekdepde. Indi nämä ses berjegimi bilemok. Himiýanam halaýadym, taryham, esasanam Garýagdy mugallymyň saýasynda edebiýadam...

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bolýa, himiýa ugrym,

Bolýa, himiýa ugrym, edebiýadam hobbym bolsun!
Ahow, edebiýat nirede? Ruhnama bar-da, edebiýat ýokmaý?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

edit

edit edilipdir/düzedilipdir, ýogsam "dil sapalary" diýip bir zat goýupdym öýdýän ýalňyşmasam. Indem ýa "Edebiýat"-y goşjak ýa-da "Ruhnamaň" ýerine goýjak bolsam, mende "düzelt" aýratynlygy işlänok?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Edebiyady goshdum, yone onki

Edebiyady goshdum, yone onki yazanyny men editlemandim !

düşnükli, Mergen! Sag

düşnükli, Mergen! Sag bol!

Men düzedip bilmändim, häzirem şeýle. Açan agza üçin düzeltme aýratynlygyny aýyrdyňyzmy?!

Bähbit bolsun, size bildiräýmeli bolar-da ýagdaýy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay mena haysysyny

Ay mena haysysyny saylajagymam bilemok !
"Science" ugryndan biologiadan bashgasyny yaman govy goryadim, ugrym matematika bilen baglanyshykly dovam etse-de, fizika we himia'ny gaty halayan entagem...Biologiany hem govy goryan welin, her deshigin, bakterian we etc'nin adyny yat tutup yormage yaltanyadym, t.e. kellani ishletmekden has kop oturyp yat tutmak gerek bolyar, men bolsa pikirlenip chykarmaly zatlary halayan !

Okuwchylaryn taryh sapagyny halap-halamazlyklary 90% mugallyma bagly. IMHO !!! Orta mekdepdaki taryh mugallymymyz kitapdaky zatlary diktovat edip gechyadi koplench, onson shol sagat taryh dalde, turkmen dili sapagynda, onda-da diktant yazyp otyrmykam oydyadim mena! Yone turkmen-turk'daki mugallymymyz yaman govudy, wakalaryn edil ichine sokup, context'i bilen gurrun berip, goz onune geler yaly edyadi...Onson erteki dinleyan yaly dinleyadik bizem :) Yaman gyzyklydy...Brutus'yn Sezar'y olduryanlerin arasynda bolyan wakasyny dagy okanymyzda "ay eshek ekenay" diyipdim, ozem dashymdan, mugallymam eshitdi :)

Edebiyadam taryh yaly, gyzykdyryp bilsen, okuwchylary shol gunun context'ine sokup bilsen, onda shondan gyzykly sapak az-azdyr...Turkmen dilinde-de her hili dernew'ler we etc...

Bedenterbiye kichi wagtymyz hemmesinden gyzyklydy, sebabi voleybol ya-da futbol oynayadyk :)

Yokardakylaryn arasyndan haysy birini saylajagymy bilemok, shon uchinem hich birine-de ses berjek dal :)

"Dashary yurt dili" diyen

"Dashary yurt dili" diyen ayratinlik goshulsa gowy bolardimika diyyan.. Men inlis dili sapaklarininam olemen ashygydym..:)

Ata aga bilemok name

Ata aga bilemok name uchindir poll publish edemde chykmady shondan tazeden yazdym welin, dashary yurt dilleri kategoriya yatdan chykayypdyr, umumaan onam goshdum shu wagt.

Mena biraz pikirlenmesem haysysyna ses berjegimem bilemok.Geografiyanam, taryham, edebiyatam yaman gowy goryan, oler janym!Dashary yurt dillerinem! Bilemok mena...vote etmayinle chozup bilemok...
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

ahyry açypsyň-ow senem

ahyry açypsyň-ow senem :)

minnetdar, jigim!

Publish ýagdaýyny Mergen gowy bilýär, maňa öwredenem şol, birem, Baýram :))

10 görnüş bar, adaty ýagdaýda 20 hem edip bolýar, ýöne munda 11 edip bolmandyr, diýmek!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga men bir tazelik

Ata aga men bir tazelik okadym dogrymy yalanmy ona bilemok yone Turkmenistanda Ruhnama sapagy yapylypdyr shony sizem bilyanizmi onsan shol barada mana pikirinizi yazsanyz sizden hoshal bolardym.
Bolyar sag bol.

men bilemok, Wepa! Ýöne

men bilemok, Wepa!
Ýöne aşakda jogap beripdirler ekeni - kanagatlanmadyk bolsaň, Belle aýratyn öwrenip, bu ýere ýazjagyny aýdypdyr :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Taze "jemgyyeti öwreniş"

Taze "jemgyyeti öwreniş" sapagy girizildi, "Ruhnama" hem şon içine sokdylar. :)

Mena bilmedim welin jemgyyet

Mena bilmedim welin jemgyyet owrenuish kitaplaryng ikisinem gordum, 9njy we 10njy klas. hat-da okadymam ol yerde hawa bar ruhnamadan mysallar yone aglabsy bashga resource lardan ulanylan.
Ruhnama barada shu gun ertir biljek bolaryn, oye jang edip.
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol :)"

...

1-5 klas arasinda kan sapaklar bilen ugrum yokdy hic sapagam gowy gormeyadim.kakaming zori bilen okuwa gityadim. hic halamayadim. song 6. klasda geometrya, fizka, himya sapagi almana bashladik oba mekedebinde ine shonda gyzygyp bashladim sapaklara. esasanam matematika we geometrya sapagidi. yone sapagy gowy gormekde mollumung ullakan roli bar diyyan mena. obadaki geometrya sapagini okadyan mollim sheyle salihatli we bizing yashimiza gore gurrungler edip beryadi arakeslemerde. 6. klasi gutardim ondan songam turkmen- turke girdik. ol yerde ilki inglis dili we turk dili tayarlik gordik. song bashladik. 7. klasdan taa 9(biz iki sapar 8. klasi okadik. ay sho dowir uytgande). chenli matematika fizka we himya sapaklari bilen gechdi. gyzyklidi. oz bolushli yarishma bardi klasing ichinde. hich kim ongune gechirmek islanokdy.
birem turkmen turkde tarih, turkmendili edebiyat birem rus dili sapaklarini sheyle gowy goryadim. sebabi taryh, turkmen dili we rus dili mollumlari hamana huydileyan yali yatiryadi. ozem zat diyenoklardi. shong ucin ol sapaklari (iple chekiyordum) sabirsizlik bilen garashyadim. eger ukim tutmasada matematika ya fizka okayadik. yada bir hiljek gyzykli gurrung tapsang shoni edyadik. ay garas dinglemeyadik. yone sayisal sapaklari sheyle uns bilen dingleyadim.
songlar unversitede gidemizdede yene tayarlik inglisce sapak aldik. hic halamadim inglisce tayarligi. song bolume bashlamsonguz garaz gyzyklanip bashladi. fizka we matematika sapaklari dushunmesi kinam bolsa oz bolushli bir keypi bardi. matematika we fizka sapaklarina dyngisiz giderdim. gija galmajak bolardim.
indi hani goreli. mastera bashlasagam shong yali bolup gitermikaa?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Men ýene beden-terbiýäni

Men ýene beden-terbiýäni seçdim. Çünki mekdebimizde woleýbolist, futbolist, tekwandoçy, ýeňil atletikaçy diýip bilinýädim has köp :)

Aslynda, men dil-edebiýatçydym we TTM-leň arasyndaky ýaryşlara gatnaşyp, iň oňat orunlara mynasyp bolupdym 2 gezek. Aşyr mugallym, soň Garýagdy mugallymyň şägirdi bolupdym Abdylla Jumalyýew, Ýazmyrat Tüýlekow bn, soňra Gadyr akgalar we käbir beýleki talyplar bolup.

Edebiýat häzir 1-nji ýerde barýar ekeni, Baýramam şony yşaratlady öýdýän :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Himiýany saýlan kim?

Himiýany saýlan kim? Boýnuňyza alyň! :D
Menä saýlamandym :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Mergendir-laý

Mergendir-laý :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ahyr songy chozdum, sesimi

ahyr songy chozdum, sesimi edebiyada berdim!
shol yurege yakyn bolup durda! bolmasa taryham gowy goryan.
birem bara himiya gaty okde bolmasam yaman shol sapagy halayan, bir hili syr bolup dur ol meng uchin! :)D
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Edil häzir men himiýa

Edil häzir men himiýa ikilik edenim ýalyda...
Eýýäm 12+ ýyl bäri himiýa bilen iş salyşýan, edebiýada bolsa ses berdim :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

orta mekdepde matematikany

orta mekdepde matematikany gowy bilýädim, geografiýa sapagy barada da gyzyklanýadym.

türk mekdebe bardym welin himik etdiler, menem sesimi himiýa berdim
Maru Şahu Jahan

....

bash cheker edebiyat.
hakikatdanam edebiyati gowy gorip sayladilarmika ya ukini gowy gorip sayladilarmika?

bizing dowrimizde uklamak ucin edebiyati gowy goryadik.. yatyas hazir diyip hezil edilen gunlerdi...
yene bir gezek nirede sen hezillik gunleri :(

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

busa siz uklayansyngyz, men

busa siz uklayansyngyz, men edebiyatda uklan wagtym yadyma dushenok. her kime her hili...
Birem, shu matematikada bar gowja ishlesem songundan kellam agyryp bashlayarda, name uchinka?
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

....

hani birinji sapar fitness center e gidip turgenleshen wagting endam janing agyryara
edil matematikada sheyle bolaymasa beyindaki sharikler hasirdap ishlanden song :D:D
kellang agyryan bolaymasa

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

kellangmi yada boynung

kellangmi yada boynung agyryamy? men eger ishlap baryakam chykaryp bilmesim , boynum goni gopyar , eger gun uzyn otyryp mysal chozsem olam chyksa hich yerim agyrmayar , sheyle bir keypim kokletya,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hmm men edebiyat, taryh ,

hmm men edebiyat, taryh , hukuk , turkmen dili , beyleki diller , halamok , jynym atlanyar shulary okasam , hich hiili howesli okamok:( okap bilemok , men gyzyklanyp bilemok , shu wagt hem sheyle , usa government okayan welin , yaman ukym tutya shol mugallymda , kawagt yatyp gatap galyan wagtlam hem bolyar ,:(

yone matematika, fizka , himiya , beden terbiyany yaman gowy goryan , bir sporta shu tayda gatnasym gelyar welin ....... gowy goryan shu sapaklar nadip gechyani bilemok , bir girsem chykasym gelmeyar , beyleki sapaklara gidesim gelmeyar ,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

geografiyany halayadym,

geografiyany halayadym, hazirem halayan.. hatda 7.nji klasda 9.njy klasyn geografiyasyny okap gutaripdym.
bularyn dashyndan matematika, biologiya ve fizikany halayan.
fizikadan olimpiysdim dünyewi mekdepde.. universitetde de fizika sapagyndan birinji ekzamende 100 bal aldym welin Turklerin gozi chykayjak boldy..
himiyany halap bilman gecdim...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • orazgarayew 1 telpek goyyar we yazyar: "OK!"

Belle, poll'lary publish

Belle, poll'lary publish etmankan onunden "Mundan on achylan, publish edilmedik poll barmy ?!" diyip, publish edilmedik poll'lara 1 goz ayla, haysy biri on yazylan bolsa, birinji bilen shony publish et.

Ceriumoxide'in shahyrlar barada poll'y, bu poll'dan 13 gun on acylypdyr, shona gora-de ol 1-nji publish edilmelidi !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "bolyar indikile goz tutaryn!"

менем математикан ашыгыдым.

Мен лицейе гирманкам матиматиканы говы билйар дийип мугаллым мени 6-нжы класлан(мен 5-нжи класдым) матиматиканы ин говы билйан огланы билен яршдырыпды.
Мугаллым доска денлеме язярды ве бизем чалт чалтдан ишлежек болярдык.
бираз сон гаршыдашым мугаллым ишледим дийип кагызыны мугаллыма узатды.
Менем узатдым.
Ёне арада бир тапавут барды!!
Гаршыдашым 1 денлемани ишланде мен эййам 6-нжы денлемами ишлапдим. Ве лицейеде....(Ай болярлай ызыны язмайын)
Вагтында шейле говы горйардим матиматиканы.