Fotogeniki adamlar barada

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Eý şu käbir adamlar bar, surada gaty gowy düşýäler. Şolara fotogeniçniý diýýälermi nämemi...
Amerikanlaryň köpüsi şeýle. Menä dogrymy aýdaýyn, öz suratlarymyň diňe 30% OK derejede. Galan 70%yny görüp depressiýa düşjegem bolýanhow :D
Haýpym gelýä meni söýmeli gyza :D
30%yny görüp özüme göwünlik berip aýlanyp ýörün...
Fotogeniçniý bolmak mümkinmi ýa alaç ýokmy? :D
Siz nähili?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mende hem seňki ýaly şu

mende hem seňki ýaly şu ýagdaý. Ýöne maňa wajyp hem däl gowy düşmek :)
Ýöne men gorkunç-laý. Aýratynam, gyýa bakyp seredemde :))

A seň diýýänleriň bolsa, aýratyn taýýarlyk görýändirler, moduna girip, her-hili edip synap :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "yokla Ata aga, gorkunch diymesene, "

men bilyan nadip surata

men bilyan nadip surata dushmelidigini

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Hanym PM-e yazsana nahili gowy surata dushmelidigini"

gyzlar bolmanam bilýär

gyzlar bolmanam bilýär :)
ýöne düşürmäni welin bilenoklar öýdýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

chynym eger dushek bolsang

chynym eger dushek bolsang yalanjykdan bolsada yylgyrmaly , smile etmele , syyyyyyyyyrrrrrrr diyiip:) yaman owadanbolyang:)) chynym ata aga , bayram aga synanshyp gorung

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Baýram ikimiz ýaly

Baýram ikimiz ýaly eýmençler ýylgyrsa, hasam gorkunç bolaýmasa :))
Gyzlar näzik bolýar-a, olara ýylgyrmak gelşipjik dur :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Eý bratok öz adyňa

Eý bratok öz adyňa gürlesene-how!
Şu gün sen gaty gitýäňlaý!!!
Men özüme elhenç diýsem bolýa, sen maňa zat diýme ýöne :D
Men saňa entek bedroýlygyňy aýtmadyma! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

wiý, aýdyp goýber senem,

wiý, aýdyp goýber senem, meň üçin parhy ýog-a ha görmegeý diýlipdir ýa betnyşan/bedroý, diňeje meňki meni halasa boldu-da :)

beh, murtly suratymda üstden sen-ä gülýädiň, şonda zat diýmedim-ä row saňa :)
Eý, gaty görjek bolsaň, onda men-ä oýnajak däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Eý içiňde saklap

Eý içiňde saklap galypsyňow murtuňdan gülenime... Päh, nähili kümsük ekeniň Atamyrat aga :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

özüň kümsük bar-a

özüň kümsük bar-a :)
men mysal berdim, daralyp başladyň welin. Beýdip gaharlanjak bolsaň, men-ä degişjek däl, seret, men gaharlanmandym-a saňa degişen mahalyň diýip :) Unutmak ýa untmazlyk wajyp däl, asyl wajyp zat kine etmek ýa etmezlikdemikä diýýän we men kine etmedim.

Onsoňam, göwünlik bermek we bu babatda rahatlamak üçin seň meniň öwgüme mätäçligiň ýokdugyny 2+2=4 diýen ýagdaýda bilýän, şoň üçinem öwjek däl:)

Hakykatda bolsa, sen görmegeý, uzyn, hor, sada, gepleşme ukyby beýik, ýokary sowatly, jahankeşde, gönümel, hakykatçyl we ş.m. häsiýet we aýratynlyklara eýe bolan bir oglan. Bu zatlary aýtmagyma hem gerek ýok.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)

ata wrote:

Hakykatda bolsa, sen görmegeý, uzyn, hor, sada, gepleşme ukyby beýik, ýokary sowatly, jahankeşde, gönümel, hakykatçyl we ş.m. häsiýet we aýratynlyklara eýe bolan bir oglan. Bu zatlary aýtmagyma hem gerek ýok.

ata aga bayram agamyzy oylendirjek bolamyzda , bile yanyna giding
ooo yaman gowy owgi sozler:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

YES YES YES PS Estagpyralla

YES YES YES
PS Estagpyralla Atamyrat aga, bizä Allanyň iň bir ýönekeý bendesi

=)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Aslynda sen dagy göwünlük

Aslynda sen dagy göwünlük bermelähow "aý ýok Baýramjan, sen gaty owadan" zat diýip :D
Aldamaly meň göwnümi. Menem "wiý şeýlemi... waýýda..." diýmeli :D
Sen başaraňogow.

Quote:

diňeje meňki meni halasa boldu-da :)

Bu dogry, ýöne bilýäňä kanuny, "up to 4", ýagny "dörde çenli" :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

wi ata ag a, wi sorry wi

wi ata ag a, wi sorry wi bayram aga
siz yaman gowja:)
wi gowy dushupsingiz diyjek boldum:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Malyş gaharymy

Malyş gaharymy getirme

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "way gorkdym:)"

aytmasana ata

aytmasana ata aga:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Krutoý oglanlar şeýle

Krutoý oglanlar şeýle ýylgyrýar :D

Soňam etjegini edýär :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

1. suratda psikopat yaly

1. suratda psikopat yaly bolup cykypsyn :D, bir adamy oldurjek bolup durka, begenip gulshi yalak :D

Eý ýaňyjak

Güýç sen ekeniňä :D
Aýtdyma how özümem, 1 surat gowy bolsa, beýlekisi keýpiňi gaçyrtýa-da :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bizinem suratlamyz bir idili

bizinem suratlamyz bir idili dal-le, yalnyshyp gowurak bolup dushen suratlamam gorap-ayap saklayan, sebabi her gezek beyle yalnysh bolanok :D :D... dogrusy, men kan unsem beremok surata nadip dushenime, burnum-agzym gysharman, gozumi yumman dushen bolsam bolya.
ps: sen gowy dushyan-ow surata, menkileri gorende bilersin ony :)

Güýç saňa ekspert

Güýç saňa ekspert bolanyň üçin sorag. Hytaý gyzlar elleşiberseler, ýagny diýeli bir hili ol bu sebäp bilen el-ele degiberse, bu eýýäm signalmy ýa däl?!
Bir täze hytaý PhD student geldi welin laboratoriýa, hemme zady öwredip ýörün welin, ýaman kän elleşýänimiz ýaly :D Sebäp bar her wagtam, ýa elini bişiripdir görkezýä, menem görýän, ýa miksroskoby ulanyp bilenok elinden tutup görkezýän, ýa ýene bir sebäp. Gaty kän elleşildi soňky döwür :D Özem käwagt, elbetde öwretmek maksady bilen, süýkenişilýärem.
Indi özüm birhili bolup başladym. Maňa signalmy ýa o çaga signal berenokmy? Ahyr aýdarmykam diýýän "bilýäň dälmi men erkek?" diýip :D
Hany aýt bakaly.
PS Offtop boldy :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ay men nabileyin, Bayram :D,

ay men nabileyin, Bayram :D, elleship yoremok-how men :D, yone gurrun bershine gora, gaty signala yakyn oz-a :D... (bilemok, pikir edyan :)

Ýo "gorkana goşa görner",

Ýo "gorkana goşa görner", meň göwnüme bolup biler. Menem aýdaýsam, olam däl bolsa, utanyp gaýdyp ýanyma gelmez diýýän.
Bolmasa 10 cm'den ýakyn geliberse uje men bir hili bolýanda :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

sıyrr birhileğrak

cheeeeessseee diysen has govı bolanokmı Selbishka? şonda yanagında çalaca çükür emele gelyar..olam ovadan edip görkezyar,..
barlap gör hanı :)))

LOL

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "yone ol chukutjyk hemme kishide bolanoga"

Hanym ol gulup surata

Hanym ol gulup surata dushmek mana peyda edenok, munlerche sapar barlap gordumda. Bayram aga, Ata aga menem sizin yaly surata gowy dushup bilemokda

Ýaňyjak bir OK surada


Ýaňyjak bir OK surada düşdim diýemde, ine şu bolýada:


Aý biz pahyrda-da ile at dakarlyk görk ýokda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

şony diýsene :)) Awtomat

şony diýsene :))
Awtomat mody kän ulanyp başlapsyň, ösüş bar sende :)
Indi aýna fotoparatly Baýrama zar bolaýmasa :))

PS: Işiňdemäý entägem?! Lab-da düşen ýaly?! Bolýan ýeriňde sagat gije 12-ni geçdi dämi näme?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nähili gepe düşmez ermeni

Nähili gepe düşmez ermeni ekeniňaý!
Işde gündiz düşdimhow, onsoňam adam barhow düşürmäge. Bimaza etmejek bolup aram-aram özümi düşürýän, bolmasa düşürjek adam nawallaý :D
Borda... kelläň tarakanlapdyr seň şu gün
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bildirýamaýt :) hawa, onda

bildirýamaýt :)

hawa, onda gidip ýataýyn:)

ertiriň wagty girsin diýip garaşýan-laý, ýogsam ýatjak welin, şu kelläni tarakanladyp, üstüňden gülüp duryn welin, gaharlandyranymy bilmän galypdyryn.
1 çemçe ganymy öteweri, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem dushdum , yone men

menem dushdum , yone men yylgyryp dushyan her gezek dymyp dushup bilmeyan , asyl yylgyryp yorunda men
ine

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! gowy dushupsun."
 • turkmengozeli 1 telpek goyyar we yazyar: "jora oran gowy surat"

onsoň gel-de hytaý

onsoň gel-de hytaý diýmesinler :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bizar boldum japan , hytay

bizar boldum japan , hytay diymeklerinden :)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Selbi, sen gulen wagtyn

Selbi, sen gulen wagtyn gozun goryami? :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "=))))"

hudaya shukur elbetde goryar

hudaya shukur elbetde goryar , ha name boldy?
mena sizden sorayyn diyip otyrdym shony:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

gaty ovadan düşüpsiniz!

Yılgırmak bilen sırtarmağın arasında name tapavut bar,bilyanizmi?

LOL

bir gezek awtobusda

bir gezek awtobusda mongollar bilen bir yerig-a baryadyk,yadyma dushenok nira baryanymyz.
biz,turkmenler bolup awtobusyn on tarapynda otyrs, mongollar arka taraplarda otyrlar..
onson barmaly yerimize golaylanymyzda rehberimiz (gidimiz) aydya:
-Arka tarapdakylar oyanyn indi, yetip gelyas.

mongollaryn gozi acyk,hic hili uklayanam yok icinde welin, rehber ayil-sayil edip bilen daldir-da.

Erkekler ucin gelshik ya

Erkekler ucin gelshik ya surata owadan bolup dushmek hokman dal-lay, esasy bir erkek bakyshy bolsa, yagny gozlerine seredende, erkek sypaty bar bolsa, bolany. Onam barik gelip sheyle karara geldim, sebabi bulan erkekleri bir akyp yatan, myllyk bir zat, ya-da hic zat yok yere yyljyraklap yorenler. turkcelap aytsan "olgun" erkekleri seyrek :)
akyshyp yatan erkekler, ya-da bir adimde edip bolyan ish ucin mun adim adip, hasanaklap, yetishibilman yoren boshlar :D, (kinolarynda-da kopusi sholar yalak).

Quote: Erkekler ucin

Quote:

Erkekler ucin gelshik ya surata owadan bolup dushmek hokman dal-lay

Güýç, biz pahyram şeý diýip özümüze göwünlik berýäs! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ine buda bir suratlar bu

ine buda bir suratlar
bu gyzadagy seret kok bolan bolup otyr , ol pahyrlaram chygylyp aydym aytyarlar:)

ine munda muzeyda:)

munam biljek bolangda haysy yurt:)

bulam bir jandar oza:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

sary chol bolup

sary chol bolup durandygyndan Turkmenistandygy belli bolup dura:)
Selbi hanym, golunyzy nirden tapdynyzay..?
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

name gol satyan , :))

name gol satyan , :)) aljakmy:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

gyzykly tema, bayram diyip

gyzykly tema, bayram diyip antalyada 7 yyl bari surata dushuryan bolup ishleyan dostym bar, elinde-de 4000 dollarlyk fotoaparady bar, ey shol oglana menden hem perishde yaly owadan zat yasayar, surtalar hazir hem bar welin plyajda dushulen, goyasym gelenok, aydasym gelyan zat aparat gowy bolsa we dushuryan okde bolsa, + manzara hem gerek, hemme kishini hem Ay yaljak edip bolyar, hich hili foto mantaj etman hem

ba mana

ba men yaly betnyshanlara/bedroylara gerek fotoaparat ekeni kawagt ozlerimizi dushurerimiz yaly:)

ay yokla edil oncha

ay yokla edil oncha chykdayjy edeninge degesi yoklay, taze dowung gyzlary surada seredip ashyk bolanoga goni ozungi goryar:P:))
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

olama

olama dogry :)
gyzlaryn ozleri bolsa 1 kg kraskany yuzune chalyp chykyarlar betnyshanlaram owadanja gorunyar:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • turkmengozeli 1 telpek goyyar we yazyar: "hemme gyz onun yaly daldir"

Ing yigrenyan zadymda

Ing yigrenyan zadymda shol.Make up.Yarim sagat kawagt 1 sagat oturyalar.Oglan bolanlygymyzam gowy zat :D

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür
İmam Gazali

make up

batyok wrote:

Ing yigrenyan zadymda shol.Make up.Yarim sagat kawagt 1 sagat oturyalar.Oglan bolanlygymyzam gowy zat :D

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür
İmam Gazali

Birinjiden hemme gyzlar make up ulananok.
Ikinjiden chalynmaly yerinde gelshikli edip chalsang gelshmanem duranok!
_____________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

biza hudaya shukur hachan

biza hudaya shukur hachan make up ulanymyz yadymyza dushunok:)shonyma gowy, kop gyzlar baryang welin kop garashdyrya, aynang ongunde 10sagat duryarlar, name gerek shol, yigrenyan zadym garashmak:(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ay, mende-de bar shu

Ay, mende-de bar shu problema. Umuman men yadaw wagtym hich hachan surata dushmeli dal, hijem gowy chykanok. Birem uns berdim welin surtacha bagly kop zat, kabir suratchylar bar betnyshanam owadan edyarler.
Duyn ine surata alyp gordum, ahyr songy bizar bolup tashladym, hemmejesinem pozup, ayna seredyan bir erbedem dal, sotkada voobshe ujas! Ozumizem owadan zat dalle welin suratam gowy chykmasa nerwingi oynayar.
Selbishka shola chyn menem yylgyrsam gowy chykyar surat. Uchurymda yylgyrman dushdim welin olam erbet dal. Birem , gyw, kakang chyndanam Jeki Chan bolaymasyn :)D

_____________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Leylajan bey diyme how:)))

Leylajan bey diyme how:))) kakam kya edip gaydaymasyn:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hoja Hojayewe bir gezek

Hoja Hojayewe bir gezek mugallymy ona sheyle diyipdir "ey Hoja hany ozun bolsanay...". shu sozlerden Hoja-da gaty duygulanypdyr, emma chyndanam bu sozun duzy bar.
bizem hany, gelin ozumiz bolalynlay. name bar uytgap, bezenip surata dushup yormek:)
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

menem şol ayna seretmegi

menem şol ayna seretmegi halap, öz suradymy görmek islemeyanlerden.
suratda gowy çykamok diyip kabul edyan, emma umuman özüme göwnüm yetyar. :)
yagny Hudayyn beren yüzüne narazyçylygym yok.

ıhlas bilen ağlasan skoar gözden yaş çıkar

ihlas bilen islesen bolyarmış..Yöne gyzda şol çukurjuk yaman ovadan gelişyar..türkmençesi nameka,bilyan barmı.. Şol çukurjuk bar bolan gyza seredip galanımı bilman galyan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "yuzi hem tegelejik bolaysa dagy..."

"OYMURJYK.." :)

"OYMURJYK.." :)

Bah barini fotosesiya

Bah barini fotosesiya owurayipsinizle,nadip surat goyamlay menem goyayynla ,ha-ha ..lol,owredinsenizle

Fotogeniçnimi sen ýa

Fotogeniçnimi sen ýa däl?
Bärde diňe owadanlar suratlaryny goýýalar :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "yaman guldumay:)"

SALAM

ha-ha bilmedimda...tipo togo diysegem bolyar..

Derrew baha goýarys, sen

Derrew baha goýarys, sen surady goý :D
Biz pahyra 10-20 suradyň arasyndan birini tapmaly how, goýmaga dözemizok galanlaryny :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Otursana gyz surat name

Otursana gyz surat name uchin goyjak indi?Gerek adam ozi gelip gorerda!
____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Meňki seňkä

Meňki seňkä düşünmedi?!
Men asyl görjek bolup ölüp-öçüp baramok(dym)la. Ýöne özi aýtdy "goýsammykam?" diýip, a galanam degişme. Göresi gelen görsün, goýasy gelen goýsyn.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

:)

ata wrote:

...Ýöne men gorkunç-laý. Aýratynam, gyýa bakyp seredemde :))
..

diýilýär başda, a soň şeýle ýazylýar:

Quote:

"yokla Ata aga, gorkunch diymesene, "

indi: aý, ýok, hakyt, şeýle-how men:

?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy ata aga :)"

ay chalaj

ay chalaj gorkychyrak:D
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Be Ata aga siz shu yere

Be Ata aga siz shu yere goymak uchin shol suraty dushdinizmay?:). Bashda gorenimde gorkdym sonra uns berip seretdim we "Hakyky turkmen oglanda:). Sered-a oran owadan diydim.:)" Oran gowy surat Ata aga, sag bol.:)

oglanlar görmegeý bolýar,

oglanlar görmegeý bolýar, gyzlar owadan :)

men görmegeý däl-de, gorkunçdygymy subut etmek üçin goýdum. Muny aslymaryly tassyk eden ekeni - begenip gitdim :) A senem gorkunçlygymy boýun alan ekeniň başda, soň tersirägini ýazanam bolsaň :)

Garaz, men gorkunç, aýratynam, gyýa bakyp seredemde :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga bey diymayingda, shu

ata aga bey diymayingda, shu halamayan zadymda , kabir gyzlar bilen otyryang , way men owadan dal , men sypatsyz diyip bashlayarlar , bir gezek yaryryldym , ahyryn chydamadym , aytdym:" hudaydan shukur et iki eling galdyryp, alla goz beripdir abat, agyz beripdir , sayrap duran dil beripdir, iki sany goz beripdir, kelle beripdir , iki sany gulak beripdir , 12 sungung abat , sanga bashga name gerek diyip yaman gaharly diyipdim, seret , gozi yoklara , seret geplap bilmeyanlere, seret hemmesine ,seret eli yoklara ,yada ayagy yoklara , hudaydan dinge shukur et diyipdim," ata aga gel shuny diymali , adama esasy owadanlyk bilen gormegeylik gerek dale, ak yureklik bilen mahir bilen adamkarchilik gerek ana shol bolsa bashga name gerek , !:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah! Halaýyk, geliň şu ýeri okaň!"

telpek, jigim! Eý, men-ä

telpek, jigim!

Eý, men-ä haýran galyp duryn şu ýazga, berekellah!

Aslynda, şuňa meňzeş bir ýazgy men hem ýazdymmykam diýip gözletdim welin, tapyp bilmedim. Bähbit bolsun, soň ýazaýmaly bolar-da!

Ýöne ýokarda senem gözel ahlak barada ýazypsyň, ýagny, mowzugyň esasy maksady bolan surata gowy düşmek barada däl :)

Garaz, men ýene ketjallyk edýän-dä :)

A seň diýýänleriňe bolsa, jikme-jik goşulýaryn!

Allaha bize beren nygmatlary sebäpli, soňsuz şükürler bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ozume son yanak dal , ozume

ozume shon yanak dal , ozume owadanam diymeyan , ozume betnyshan hem diymeyan , dinge shukur etyan ,allajan dan shukur, sizem shukur eding
owadanlyk mohum dal! meng ejem hemishe shey diyyadi , Owadany chaya ezip ichip bolyamy diyyadi:)
ay ata aga sizde mahir bilen ak yureklik bar , shondan bashga name gerek:) men mahri bilen ak yureklik birinji orunda beryan :) bilemok galanlar name pikir etyar, men owadanlygy hich bir zadymda goyamok , hatda onga bahada beremok,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

av, sen tüweleme-le

av, sen tüweleme-le :)

garaz, umumy manyda goşulýan ýazanlaryňa.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)))

selbishka wrote:

ata aga sizde mahir bilen ak yureklik bar

jogap:

ata aga wrote:

goşulýan ýazanlaryňa.

:D

Ýo gowy ýeri näme

Ýo gowy ýeri näme bilýäňmi, gyzlar teklibiňe "ýok" diýesleri gelende ulanýalarda şoň ýaly "sen gowy oglan, entek gowy gyzalra duşarsyň"=you're a nice guy, you will meet a nice girl I am sure=ty horoşiý paren', wstretiş swoýu polowinku blah blah
=)

Mygygygy
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

"garaz, umumy manyda

"garaz, umumy manyda goşulýan ýazanlaryňa." diýdim-ow, doly almaly ekeniň-dä sitatany!
men özüm barada aýry blog açdym, şol ýeri senem okadyň. Bilibem şeýden bolýarmyň :)

Garagol Güýç diýsänim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

owadan dogulma..bagtly

owadan dogulma..bagtly dogul..

kashka Selbi, hemmamiz shu

kashka Selbi, hemmamiz shu yazyshymyz yali hakyky dunyade-de yashap bilyan bolsak...
yazanlarina menem goshulyan
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

seri katillere menzeyan.. :)

seri katillere menzeyan ata aga.. :)
oyun etdim-le. gaty yadaw gorunyan..howadanmy?

editläpsiň-le, başda

editläpsiň-le, başda diňe "seri katil"e meňzeýädim, indi ýadowraga-da meňzeýän ekenim :))

Men hem degişýän-le.

Hawa, kämahal ýadaw bolýan, kämahal keýpsiz, kämahal gaharly. Üçüsi birleşse, ýokardaky haly alaýýan öýdýän.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agam, bayram harçlygyny

Agam, bayram harçlygyny alyp bilmedin öydyan :D.

Bildirýär-maýt?!

Bildirýär-maýt?! :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Chyndanam yuz kesh diyilyan

Chyndanam yuz keshp diyilyan zat durmushda kan rol oynanok eken.
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

näme üçin?!

näme üçin?! Sebäp(ler)?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Rol oýnaýan ýerem bar,

Rol oýnaýan ýerem bar, oýnamaýan ýerem. Şoň üçin beýle ikuçsyz aýtmagyňa düşünemok.
Aýal-gyzlaryň karýerasy, eger alym, mugallym bolmasa, köplenç, gaty daş keşbe bagly zat.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

dash keshbe bagly?

dash keshbe bagly? hm...kabir yazyjy ayallary goryanda, sheyle bir owadan dal, onsong sheyle owadanlap nadip yazyalarka diyyang?! (Hudaya shukur mende bu problema yok.)
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Aýdýana, sungat ýene

Aýdýana, sungat ýene işleri diýmeseň, işleriň köpüsinde gerek.
Menejer, sekretar, marketing, reklama, media, eýle-beýle...

Quote:

Hudaya shukur mende bu problema yok.

Elbetde, muny biz duýýas :D
Ýöne sen şuny aýtman durup bilmänsiň =))
Bilýäňä, tema fotogeniki adamlar barada. Owadan bolsaň, haýyş, subut et, suradyňy goý! Bolmasa bu temany "bezäp" duran öz suratlarymda kän derek ýok :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram, yokarda suratda

Bayram, yokarda suratda görüşime göra-ha sen, ortaça gelşikli oglanlaryn yokarsynda,
oglan halyma seni taryp edesimem gelenok aslynda :D (yalnyş düşünerler diyip)
Yöne, aslynda, seyozny, göze yakymly duruşyn bar ahyryn.
amerikanlar "cool" diyyar öydyan. :)

Murik, özümden

Murik, özümden närazyçylygym ýoklaý, Alla şükür, edil beýle bedroýam däl, Atamyrat aga näme diýse-de :D
Ýöne pespällik edilip aýdylýa-da, ulumsy bolmajak bolup.
Onsoňam, owadan gyzlar bilen deňeşerçe dälä men ;)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

"ey, nahili gepe dushmez

"ey, nahili gepe dushmez ermeni ekenin bar-a" :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "uxa:)"

Baram dushunmedingiz oydyan,

Baram dushunmedingiz oydyan, men problema diyip, aktrisa ya model bolmak niyetim yok diydim, shondanla.
bolmasa menga alyp baryan owadanlygym yokla!
____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Häää, indi

Häää, indi düşdim
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Fotogeniki çaga: :D:D

Fotogeniki çaga:

:D:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Taze agzadashynyzyn pikirini kabuledin!!!!!!!!

Hemmelere salam! Rugsat bolsa men Sizin taze agzadashynyz. Ilki bilen-a fotogeniki bolmak esasy mesele dal, Hemmeler bilyar-adamda esasy ichki gozellik gerek. onsonam bu mesele mana juda yakyn. 6 yyl bari kameran onunde ishleyan. adamyn shekilde + hilde gorunmegi ozune bagly zat dal. sheyle bir adamlar bolyar durmushda "sygyryp synlap oturmaly", yone, kadrda o diyen dal. Ya-da tersine. Yone onda-da, suratda ya-da shekilde owadan gorunmek uchin ilkinji nobatda yylgyrmak gerek (yone, yasama dal). Sheyle-de munun 80 prosenti surata-shekile dushyan dal-de dushuryan kisha bagly. durli yerlerde dushen suratlarymyzy deneshdirip gorelin, bir-birinden tapawutlydyr. Hemishe belli bir adam tarapyndan shekile gechmek bolsa, mumkin bolmajak yagday. Aslynda menin ozum-a fotoapparatda surata dushmek yek yigrenyan zadym. Dushurmegi welin halayan. Aslynda-da surata owadan dushmeklik esasan gyzlara mahsus. Onde birinin aydyshy yaly erkek adamlar-maymyndan sahel tapawutly bolsa bolyarmyshyn!

mowzuk fotogeniki adamlar

mowzuk fotogeniki adamlar hakynda welin içi dine gorkunç suratlar bilen bezelipdir :)

sen "owadan suradyn" bilen

sen "owadan suradyn" bilen bezap bilersin. saklayan barmy? :)

hehe, bezegi has gaçaymasa

hehe, bezegi has gaçaymasa :)

türkmen gyzy nazli

türkmen gyzy nazli bolyamyş. gaty dogry söz. :)

Eý dawaý menden owadan

Eý dawaý menden owadan bolmasaň dil ýetirmesene! :D
Owadan bolsaň... onda subut et!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

:) owadan dal.. muna bir

:) owadan dal..
muna bir subut et diyme, etjekga :)

Onda name bir topar surada

Onda name bir topar surada we adama dil yetiryan?
Gayradyn bolsa, oz suradyny goy :) Bolmasa beylekilere kan dil yetirmali, IMHO
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "ok.."

men-may bu?

Geçen Bazar/Dynç güni

Geçen Bazar/Dynç güni köne tanyş Perman akga geldi, käbir oglanlar tanaýandyr. Ol University of California, Berkeley'e kabul aldy PhD etmäge, ondan başga gowy uniwerlere hem aldy, ýöne iň gowusyna, Kaliforniýa gider nesip bolsa.
Gezdik, azajyk aýlan boldum uniwersitedimize, soň surada hem düşdik. Olam niri bolsa bolsun diýip düşenimizlaý :)
Ine aşakda:

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gowja sakal-murtun bar eken, tuweleme :)"

Şu bir krutoý äýnegim

Şu bir krutoý äýnegim bar gün üçin (sun glasses=solneçnie oçki), şony dakmadym welin, gözüm ýapylyp koreý bolaýypdyryn :D
Ana bizdäki fotogeniki ýagdaýda şu :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ooo gozung bir goryami

ooo gozung bir goryami bayram aga :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Güýç soňky döwür

Güýç soňky döwür sakgal iş boldyhow. Tanyş bir hytaý gyz ilki gören durdy, haýran galdy, "garry görkezýär" diýdi. Menem
-Haladyňmy?
-Aý halamadadymam, erbedem däl
diýdi. Indi düýn bolsa her gören ýerimde ýanymdan "go shave" diýip geçýä :D
-Halamadyňmaý şeýle?
-Ýok, dogrymy aýdaýyn
-Gorkmahow, men seni ogşamaryn, çokmaz! :D

Beýleki öz labymdaky hytaý gyz bolsa
-Aýyrmasana, gowy gelişýä. Menä gowy görýän, kakamam meni kiçi wagtym ogşanda sakgalyny ýüzüme degirýärdi, halaýardym.
-Hmm... bu maňa signalmy? :D

Amerikan dost gyzymam ilki tutuş ýüzüm sakgally bolanda halamandy, aýryp top sakgal göýberemsoň zat diýmedi. Ilki görende
-Aý aýyrsanaý, men görýän welin çokýan ýalyhow
-Çokmaz gaýgy etme, ogşamaryn! :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

bayy bow, jalay ekeninga:):)

bayy bow, jalay ekeninga:):)

Oglanlar feedback

Oglanlar feedback berenoklara, yagny nahili boldy, gelishdimi ya yok aydanoklar :D
Men jalay dal, sebabi men bir gonumellik hasiyedim bar, shol pasgel beryar. Aydyanda goni bar zady, ichimdakini, dogrylary. Onson kopusi dost bolyalar :D Yrjak bolyanlaryny aldamaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

baa yrjak bolyanlaryngy

baa yrjak bolyanlaryngy adamaly diyyang welin ol tarapdanam tejribe kan oytyan, ya dinge aldamalydygyny bilyangmi:)

Yo, dogruchylyn dosty yok

Yo, dogruchylyn dosty yok diyyanlerine ynanyan.
Onson goz onune getir, gyza aydyan
-Bilyanmi, men bir kan uzaga gidyan planym yok, yone men turkmene oylenaymesem. Shonda-da seni ogshasym gelya sakgalymy suykap
:D
Onson razy boljak barmy? Shapbady goryan :D Son pikir edyan, eger shol gowy moment
-Bilyanmi, sen sheyle owadan... men seni soyyan!
diyip ogshasan bashga hili bolayjak yaly yagday :D

PS Bellik: bu gurrunler tejribamin netijesi daldir! Dine fantaziya we kinolarda goryanlerim! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram aga unutma barde

Bayram aga unutma barde kichileng hme giryani , hemme zat yazyp yorme ,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Dogry, ýöne bellik, meň

Dogry, ýöne bellik, meň temalarymyň bary 18+!
Şoňa görä giriň
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hmmmmmm yone bir azajyk bir

hmmmmmm yone bir azajyk bir agras bolay pls , hayysh etyan yone bir yazdyng goymadyng , iki yazdyng goymadyng , indi goybolsun eday pls ,
hayysh etyan
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Men? Agras bolmak? Kyn...

Men? Agras bolmak? Kyn... :(

=)
Degişýän, Selbi bolmaly ýerinde gaty agrasam bolýan. Emma ýeke geziberseň, moral gymmatlyklar, "gowy" we "erbetler", onsoň moral-etiki tarapyň üýtgeýä. Men täzeden adam bolmaly! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aytyang:D menem oyun etdimle yone bir azajyk"

şeylerak

şeylerak başlasan:)
-Salam,seni biryerdena tanayan yaly boldum,Mara toya zada bardynmy?
birden gözüne seretse galany sen edayjek işin,seretmesede yok-hawa diyse,birden hawa diyse kyn welin yok diyse yrmak ansat,sorag sorabermeli onsan
-Sen yaly owadan saçly,gözli,şu köynegine menzeş köynekli owadan 1 gyz gördümlay etc...basyber bilyanjanden:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gormesen gowy bolar:)

gormesen gowy bolar:)
mena tanadym inni kimka diyip yordum.

Onsoň haýsymyzy tanadyň?

Onsoň haýsymyzy tanadyň? Perman aganymy ýa meni?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ikinizem

ikinizem, esasan hem sizi agam...
gaty meshgur ekeniniza siz?:)

Aý ýoklaý, men meşhur

Aý ýoklaý, men meşhur dällaý :)
Oglanlar şu Philadelphia, New York, Baltimore, Washington DC ýaly ýerlere gelseler, sag bolsunlar, gelýäler çaýa :)
Senem gel, tanyşarys, oturarys, gürrüň ederis!
Ýöne bir erbedräk ýeri öňünden duýdurman gelýäler welin, doly taýyn däl bolýanda. Naharjyk zat gaýrat ederis öňünden aýtsaň :)

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

diydiniz gutardy

nesip etse, hokman oturup chay ichmeli siz bilen...sizin illinois'a(gelme) hakynda pikirleriniz alaly...

Nesip bolsa tomusda göreli.

Nesip bolsa tomusda göreli. Alym ýaşlary bu ýyl Çikagoda etjek bolýalar oglanlar, eger ýagdaý şeýle bolsa we Alla nesip etse, barmakçy.
Özem ynanmarsyň, şu wagt jap düşdi, meni professorym

Quote:

National School on Neutron and X-ray Scattering
May 30 - June 13, 2009
at
Argonne National Laboratory, Argonne, IL
and
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN

diýen ýere ibermekçi bolýar. Geçen gezeklerä Ýaş alymlaryň duşuşygy edil Iýunyň ortlararynda bolupdy. Eger Alla ýol berse, menem şol Argonne National Lab'a gitsem, ol gutaran badyna Çikago barmak gaty ýakyn we amatly boljak.
Göreli ýagdaý nähili bolup çykarka... Men, doly gatnaşyp bilmesemem, barmakçy nesip bolsa!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gul yalida

gowy, ins hemme zat yakinda belli bolar...