Kwadrat ýa-da has erbedi kub daýzalar barada

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir gün bärde 1-2 sany tanyş türk oglan bilen gürrüň etdik welin, biri çydaman ýaryldy. Biz rasism, milletparazlyk ýaly gürrüňlere giripdik, sebäbi bir oglan "hytaýlaryň arasynda owadan gyz ýok" diýdi, üstüne koreýlerem goşdy :D Onsoň ýaponlarda az-kem bardygyny aýtdy. Menem muň milletparazlykdygyny we umumylaşdyrmakdygyny aýtdym welin, beýlekisi ýaryldy:
-Biziň millet iň yzda! Deňeşdirä amerikanlar bilen biziňkileri! Iň erbedihow. Aý bolýa, bu başlangyçda erbet bolýalar diýýäň welin, äre baryp 1-2 çaga doguransoň togalak togalanyp ýören zat bolýalar, kiçi boýly :D Kwadrat, kubiçeski, sferiki daýzalar bolýalar :D

Şuňa gülüp gözüm ýaşarypdy. Soň pikir etdim. Dogry dälmi näme?! Genetikimi?
Aý düşünýän, daýzalar çaga doguransoň fiziologiýalary üýtgeýär, emma formany saklajak bolaýmalydahow! :D Erkek öýlenenem bolsa, göwni bardyrahow! Ýaşajyk, ýarym-ýalaňaç gyzlar ýollar doly, durmuşa çykanlar bolsa, konkurensiýa girenoklaram :D

Näme diýýäňiz? Has dogrusy, näme etmeli?! Ýa edäýjek zadymyzam ýokdurlaý walla...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

toba , alla gorasyn shun

toba , alla gorasyn shun yanak adamdan , toba , tuf , tuf,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"
 • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "toba toba tuf tuf tuf..aytma mana shun yanak zatları.Men kicha entek! :)))"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Omyn! Yaradan yigitleri şerray ayal maşgadan gorasyn, gyzlary-da men yalylardan gorasyn!"

Amin! Alla seni menden

Amin!
Alla seni menden gorasyn!
Amin!
:D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) :P"

içimi gyrdyň

brave wrote:

"toba toba tuf tuf tuf..aytma mana shun yanak zatları.Men kicha entek! :)))"

Telpekler (1 kisiden 32 sany)

Bu yazgi ucin

 • ceriumoxide© 32 telpek bermän, goyyar we yazyar: "gülüp gülüp içim gyryldy :)))! "

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sen häker-maý:)"

esli wagtdan bari gulup

esli wagtdan bari gulup bilman yordum.
Bayram dost sen-a onarayipsyn.
Aydyanlaryn dogry welin,gyzlar name etsin?

Ine umuman şeýle bolýalar

Ýalňyş düşünmäň, tema sportyň peýdasy baradadyr :D
Beý diýsem, ol oglanyň sözlerini doly aýtmaly. Ol biziň oglanlarymyzyňam kän bir sport zat bilen işi ýokdygynam aýtdy :D
-----------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ine umuman şeýle bolýalar

Ine umuman şeýle bolýalar köpüsi:

Başda şuň ýaly:

Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

(No subject)

ay bula ORS

ay bula ORS ekenlay:)
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Güýç bagyşla welin, bu

Güýç bagyşla welin, bu näme? 41 manatmy? 41 $my? Ýa 41 YTL?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "uxa "

ors ekenmi? bilemog-ay,

ors ekenmi? bilemog-ay, turkmence geynenson, turkmenmika diydim :)
Bayram: 41 yashynda oydyan :D ya 41. nji yaryshmacy bolmagam mumkin :)

:)

Bayat-Hajy wrote:

Bayram: 41 yashynda oydyan :D

he he :) 41 yashla yaman mengzeyar:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

shul-a Turkmen dal. Turkmen

shul-a Turkmen dal.
Turkmen koynek geyenin bilen Turkmen bolmayan.

Turkmenler sport bn kan

Turkmenler sport bn kan gyzyklananok, onsonam erkek adam bols-a, gaytam gowy goryalermi namemi garny :). Ayallaram orta yashdan son "dayawlashyp" bashlayalar :), sebabem, Bayramyn aydyshy yaly, sporta uns berlenok. Hoo bir (turkmen) kinodaky yaly (ady yadyma dushenok bir yash, taze gelen beden-terbiye mugallym bar), hemme oban halkyny stadiona getirip, gimnastika zat etdirmelimi namemi? :D
Tak, hytaylar garrasalaram kwadrat ya kub bolanok (ol iyyan zatlary bn omurem bolmaz :). Bular hor bolmagy gowy goryar, kicjik garny baram welin (garyn diyer yalam dal-lay), "horlanmaly men" diyip yarym-yash bolup yorendirler. Yolda gidip baryakan, arkasyndan gorsen yash gyzmy ya garry dayzadygam bildirmeyanleri bar. Yenil nahar iyyanlerem (bular ot-copi koprak iyya etden), sportam sypdyranoklar onarsalar. Garry dayzalar, gojalar ylgamaga yagdayy bolmasa-da, ploshadkan ylgalyan yerinde yorap yoryaler (agshamam, irdenem), kawagt caltjak yoran bolyalar.

men turkiya birinji gezek

men turkiya birinji gezek giden wagtym,Istanbulda nache owadan gyz gorupdim.arka tarapyndan owadan.bedeni,geyinishi,sachy,yoreyishi wow diydiryar welin...owrulse tuykurip gidesin gelyar.turk gyzlardan bir "hababam sinifi"-ndaky gyzdan bashka owadan gyz gormedim,kub-mub hikaye turklerin gyzlary....
hytay gyzlardanam,korey gyzlardanam owadany kan,turk gyzlarynkydan esse-esse kan.yone gechen semestr shu mowzukda bir zat yazyp barde chap etmakam save edip goyupdum,sonam vazgechdim,rugsat berseniz shu wagt copy-paste edayjek:)

Quote:

Duynki Math1c(linear algebra 1,2 and dfferential equations) egzamenim nahili gechenligini yazyan.
Exam hall'a girip yerimi gozlap bashladym.
"Please,do not turn over exam papers,untill you are not told to do so."
yerimi tapyp oturdym,matric cardymy chykardym.Toweregime seredishdirsem...iki yer onumde chepde bir gyz otyr.yone gyz dal,uytgeshik gyz.yuzuni kan gowy gorup bilemokdum,yone uzyn burum-burum sachlary janymy aldy sho tayda.dashyndan guwanyp durun,bir gulagymdada:
"...mobile phones or any other devices with communication capability must be switched off..."
jubimdaki telefony ochurdim.na vsyakiy sluchay...aylanyp-owurlip gozlerim yene shona gelyarda.Bedeni barbi yaljak,birinji bakyshdan soygi diyip shuna diyyandirler...
"..you'll be dismissed form university"
Ona seredyan,ozumem beylekilere bildirtmejek bolyan.ichimden "shu wagt bir gyz edil menin muna seredishim yaly mana seredip duran bolsa name pikir eder?"-diyyan.Oglanlar penimede dal aslynda.
"you may now turn over exam papers"
Examen bashlady.Iki sagatlyk beynimin gapysy hemme dashky pikirlere yapyldy.Bir in ansat soragy yedinji klasda alyan integralymy alyp bilmanligim uchin chozup bilmedim.Yone sonuna chenli metodyny yazdym...garaz iki sagat son keypim absolyut nola yakynrakdy.Examen gutardy.Yanymyzdaky oglanlardan sorashdyryp bashladyk,iki sany klasdashym menin eden soragymy yalnysh edipdir welin janyma melhem bolduda(yalnysh dushunman,barde bahalar beylekilerin edishine gora goyulyar.eger hemme kishi gowy etsen,sen gowy etsenem gowy baha alanok).Onume seretsem o nazenin.Plan bichip bashladym.Hokman tanyshmaly.Gaydanymyzda "how was exam paper?..."-diyip bararyn.Soraglary chozen bolsa,chozmedigimi soraryn,chozup bilmedigi bar bolsa chozup gorkezerin.yzam jogaplara gora...Shol pursatada garashyan...yuregim dunk-dunk...
"You may now leave examination hall"
diydilerem welin gyz turdy...Kashka hich turmasady...yuzuni gordum...owrulip chaltjak chykyp gaytdym.beyle zadam bolyan ekeni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

onda sen İzmire gelip

onda sen İzmire gelip görmansin :))

aslynda obesity in kop

aslynda obesity in kop amerikada bar, pökgi, şarik yali bolşup yorler

4x4 bolayanok.!

Hawa türk gyzları birhili! yüzü ovadan diysen,figurası şeyledal.figura govı diysen yüzi şeyledal..yüzem ovadan,figurasam diyip tanyşyan welinem sesi erkeğinki yalı..hökman bir zat tapılyar..sesi hem ovadan diyyan welinem yaşı senden 6-7 yaş ulı/kiçi bolup dur.. ay bar hemme zadı yerinde bolayandada ,egoist,feminist bolyar.Kaprizinden geçip bolanok.

Şonun üçin erkekler name edyar!? O gyzyn burnunı söyyar,eyleki gyzyn gözüni,yene birinin sesini,yenebir zat... :)
Şeydip ondan azacık,mundan azacık dadıp, şeydip adam görgüli ömrüni geçirip gityar...
:)))

LOL

gulup oldumey....

o dal de men shuny aytjak..... Byr gazetde okapdym turkiye de belkam bardaki dayzalar gunun dowamunda kuhnya da duran sonlar sheyle bolyar .... ay shu tehnologiki enjamlaryn chykaryan sohleler mi name mi olary shu hala getiryar.... yone turkiye de ayal masgalalaram azajygam bolsa oye "bagly" bolan son turkmenler yaly semreyarler diyip bur pikir orta atyldy.... yagny ayal masgala o diyen dasaryk cykanok kan dasardaky adamlar bilen (gonsularyndan basga) kan byr dialogy bolanok oyde de name ishlesin kuhnya gechy de ari uchin byr zatlar edeyin diyyandir da.... ari uchin bolsa nama bezensin.... zaten ar-ayal birbirining sutresi(perdesidir)..... gunalere garsy ona da name uchin beydip bezenmek gerek ka diyyandir da..... ay yone bshymdan gechen encheme kan waka bar darey.... olara aydasymam gelenok..... shu bizing angadaky mary-bayramaly awtobuslary yok my..... bilyan marshrutyngyz dal..... uly manglayynda mercedes amblemasy bolan awtobuslar yok my sholary aydyan.... byr gezek kichirak bolan wagtym sholang birine munipdim welin yanyma yanyma byr "garynlyrak" dayza oturypdy..... ay diymayyin diyyan welin bayramala chenli shong ysyna "pahmel'" bolup gelyadim....:-) :-) :-) ay yone barde bellap gechmek isleyan byr zadym bar.... olam "yazmasy agyr bolan goshgy" daky frazalar.... "yakymsyz ysyng bar la eje-jan..... myhman diyyaning arassa bolmaly la ejejan"..... "nace de porsasak da.... ulalansyng yetishensing shu porsyja gujakta"..... kokusuna kurban oldugum gujagy yaman kuysedim......

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "kokusuna kurban oldugum gujagy yaman kuysedim......"

Ýok, gürrüňi ýok,

Ýok, gürrüňi ýok, formadan has wajyp zatlar bar. Ýöne adam pahyryň arzuwyda...

Öz aýalyňa trener bolup "ylga" eýt beýt diýseňem etjeklere meňzänoklar how şolar. Onsoň kynda günüň :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ilgatmakmı?

Olar seni ılgadaymasa,özleri ılgası yokla..:) şonun üçin köp türkmen oğlanlardır,kakalar horajık ,ayal maşgalalaram semrap gidip baryarlar..:):)

Ejem jana her yılda 1 sapar öye baranımda önkisinden beter çişip baranson,değişme aheninde.. sport bilen meşgul bol,sağlıgına peydalıdır diysem..

Agtıklarım tüweleme mana sport ettiryarler,bir yerde duranoklar,.. yöne sportun adı üytgeşik,,,
way gitti tut, way yıkıldı,way çayneği dökyar hazir.. yalı atları bar :)

LOL

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • marocco 5 telpek goyyar we yazyar: "sonkı dövürde 5 telpek moda balanı üçin! :)"

MEN DUSHUNEMOK , NAME UCHIN

MEN DUSHUNEMOK , NAME UCHIN YUREGI GOWY, YADA YUREGI AK GYZ, YADA PERISHDE YANAK GYZ DIYMEYANGIZ, hokman figura, yada hokman owadan , yada hokman , songam bolsa nalynyp yorler!
toba

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Onam diýýäs, emma şu

Onam diýýäs, emma şu tema başga zatlar barada
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Herkim gorenini diyyar, duyyanyny dal...

gyz maşgalan özleri günakar, figurasyny görkezmekde yaryşyp heşelle kakyanlar bolmasady belki yokardaky kommenti yazybam oturmazdyn:)

put on a happy face

noyabryn 20sine. türk

noyabryn 20sine.
türk gazetlerde, türkiyede işleyan ayallar barada erbet yazgy çykdy:
türkmen ayallary barada.
"ömründe ilkinji gezek kir-maşyn gören ayallar", "betnyşan", "hemme zada aç" yaly erbet sözler ulanylypdyr.
Türkleri hem umumylaşdyrmak islamok, çyndanam, türkmen gyzlaryny otyrdyan gyzlar bar olarda;
sebabi olar garyşyk, çekik gözli, burnu uly, arapraklar, sarylar.
garaz her dürlisi bar.

mende teklip bar:)

oglanlar bolup dap bashladalyla turkmenlerde.
her oylenjek yigit toydan ong gelinine shu blogy okadyp,"kub bolan gunin ayrylshjak" diyip duydurmaly.
belki tasir eder.

turkmenistanyn

turkmenistanyn konstitusiyasyna salaymaly madda eken.
shonda ar-ayal gatnashyklary diyen bolume girizsen boljak.

tr-de in owadan figursam in

tr-de in owadan figursam in owadan gyzlar İzmire yygnalan yaly,İzmire yygnalmadyklaram basketbaal oynayalar:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

men pahyra semrap bilemok:)

men pahyra semrap bilemok:) kubik bolasym gelyar:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

semrasin gelyami:) -az pikir

semrasin gelyami:)
-az pikir et
-kop yat
-kop iy
gysgaca 'Yatsa turmany bilmeyanlerden ve iyse doymany bilmeyanlerden bol-da!'

toba on bir diyme, tyngkyja

toba on bir diyme, tyngkyja olsang erbet dale, yone olar bir diyme :)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ol dost oglan bilen ýene

Ol dost oglan bilen ýene şu temada gürrüň etdim welin, içi ýanan-da... şeý diýdi:
-Men öýlensem garnymy göýberjek, sakgalymy göýberjek, özüme seretjek däl, dişimem ýuwjak däl, osuryp gezjek. Aýalyma geregem şol, olam özüne sereder öýdemok.
Amerikanlara her wagt aýrylyşyp ýeke galyp biläýjekleri üçin özüne seredýäler, biziňkiler aýrylyşaryn öýtmän, özüni göýberýäler.
=) Gülip gözüm ýaşardy
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

adatcha oglanlar bilen

adatcha oglanlar bilen gurrung edyan temam dal bula, koplench gyzlang arasynda gurrung edilyar, bir hili gelshiksizem welin, ay borla…

Umuman menem goshulyan songa baka chaga doguryp semrap , tegelejik bolup baryalar kop dayzalar. Mena ozumi sholar yaly gozungume getiribem bilemok, shong uchin yekeje mysal shong onguni almak uchin etmeli ishler:
1. iyyan zadynga seret! Shokolad diydi, pokolad gundeki nahardan voobhse ayyrmaly, yagny kan bir peyadsy yok kop kaloriyaly naharlar.6dan song nahar iymeseng voobshe gowy.
2. Sport bilen mesgullanmaly.
Ozum bilemok name uchin shu figura bilen helak bolyan-da, sebabi semrap ugradygym ozumi yigrenip bashlayan. Sport bilen meshgullansang gaty gowy peyda edyar, oydekam gunde “zaradka” edyardim ya-da dang bilen gyzlar bolup ylgayardyk.Hazirem barde guyzda “cross country” ylgamaga gatnashdym, shu wagt bolsa basketbolda. Bulam dinge bir figura dal, saglyk uchin hem peydaly!Su durshumu ishalla saklajak!
Yone gelinlerimizing arasynda gaty horlaram bar olam, tebigy hor. Meng ejem baryp 13-14 yashyndan bashlap sport bilen meshgullanyardy, men dunya inemsong goydy-da, ynanmarsyngyz tasiri shu wagtam bar, 40 yasha baryp ejemingki yaly figuram bolsa armanym yok, chynym aytsam kate yash gyzlaram ozduryar. Wah, menem Allajan sholar yaly bolaysadym 40ma baramda!
Yone mena kabir yash gyzlaram gordum, garynlary chyshyp dur, yag(bla…gross) pres kachat edaymelida!
Birem yene bir zat, eling muskullaryny kachat edip bashlayang welin , shu kabir joralam alyada-da, ondanam zat bormy diyshim, ha Angelina Jolie figurasy owadan dalmi? Shong ellerine sereding!
Yene bir zada uns berdim, oglanalang kopusi gaty hor gyzlary halanok. Oydede diyeta tutup horlansam, oglan jigim bilen ejem alyalar, horlanmasana, nama gerek diyip?!
Umuman siz sheyle blogy achdyngyz welin, bizden yaman kop zada hantamala siz owadan figura diydi, yuzem owadan, sesem, bor welin, Peri yaly gelningiz bar diyeli, siz onsong ozungiz name? Kabir erkekler dagyn ufff garynlary yere degyar, nache manty barka ong ichinde? Menem dinglayinle, oglanlar siz shu babatda name diyjek? Siz “perfect” zady isleyangiz welin, ozungiz “perfect”mi onsong?!

Selbishka semremesene name etjek? Semremane wagt taparsyng entek!
P.S. Tmda sport zal, basseyin kanrak achmaly!
P.S. Menem jyrdym onda basketboluma, trenerim yaman erbetda, dangdan 7de trenirovka, ozem dynch alysh wagty, songam eshek yaly ishledyar, oye gelseng ayakda durup bolanok, ay, yokla oyun edyan sholar yaly trener bolsa gowuda! “Krasota trebuyet zertv” diyyalermi, rezultatam song gowy-da yone.

____________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • rustem149 5 telpek goyyar we yazyar: "ufff garynlary yere degyar, nache manty barka ong ichinde?...... :-) gulup samsyk boldym...."

Voleybolist gyzlaryn

Voleybolist gyzlaryn figuralary basketbolist gyzlarynkydan has owadan bolyar :))

Gyzlar erkek adamlarda figura'dan has kop dushunje, yerlikli gurlap bilmeklik, ozuni, sonra mashgalasyny onaryp biljek potensiala eye bolmaklyk we sh.m. "erkek" kriterialaryna uns beryarler, we orslaryn diyishi yaly "Erkekler goz bilen, zenanlar gulak bilen soyyaler" ! Erkek adamyn gozuni doyurmaly oyune bagly etjek bolsan, zenan mashgalanam gulagyny we elbetde govnuni ! Erkeklere mylakatlyja soz aydanyndan, ozun goze yakymlyja bolup oturanyn has kop tasir eder, a gyzlara mylakatlyja, gyzgyn sozlerden aytsan, govunlerini arkayin alyp bolyar. Shon uchin gyz-gelin nahar bishirip getirenson "suyji bolupdyr" ya-da sh.m. sozleri esirgemeli dal, sana yakynlygyny bildirjek bolup 1 hereketi gara chyny bilen edende 1-2 soz bilen bolsa-da ozune yarandygyny bildirmeli, in bolmanda aram-aram govnuni almaly we etc...Garaz, Arnold yaly gowran bolup dilsiz yaly gezip yoreninden, garnyn bolsa-da dilin gurlese we yalan-yashryk dalde, aydyan zadyny bilip aytsa, onda gelinler garynlyny saylaymaklary gaty ahmal :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • viola 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aydyan"

ay men nache semrejek

ay men nache semrejek diysemem semremeyan :))) aydan bolyanla:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Quote: Meng ejem baryp

Quote:

Meng ejem baryp 13-14 yashyndan bashlap sport bilen meshgullanyardy, men dunya inemsong goydy-da, ynanmarsyngyz tasiri shu wagtam bar, 40 yasha baryp ejemingki yaly figuram bolsa armanym yok, chynym aytsam kate yash gyzlaram ozduryar. Wah, menem Allajan sholar yaly bolaysadym 40ma baramda!

Ejeňi şeýle bir öwüpsiň welin, "ejeň suradyny goý" diýesim gelip, dilim gijäp heläk edýä
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Quote: Siz “perfect”

Quote:

Siz “perfect” zady isleyangiz welin, ozungiz “perfect”mi onsong?!

Aý beýleki oglanlaryň adyna gürlemäýin, emma meň özüm, gaty geň bolsa-da :D, "perfect" däl!
Aslynda "göti kül üstünde, göwni Kap dagynda" diýleni. Özüme göwnüm ýetýä, emma men gyz bolsam, men özümi söýmezdim diýýän. Söýere sebäp ýoga how :D
Ýok, özümi ýigrenemok! Emma perfektden gaty uzak... Şahruk Han nirede, men nirede?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hawa-lay, biz nire, Shahruh han nire :D"

Yokarda gyzlar "gyzlara

Yokarda gyzlar "gyzlara palan diyyaniz, pismidan diyyaniz, name uchin yureklerine seredenzok" yaly zatlar yazypdylar, mana-da yany 1 kursdashym 1 sahypa ugradypdyr, edil bizin mowzugymyz barada :)
Ynha, oylenyan oglan bilen gyzyn 2-3 sany suraty !

Bula gyz tarap:

Bu-da oglan tarap:

Kim has "perfect" ?? :))

Elhamdulillahi Rabbi'l

Elhamdulillahi Rabbi'l Alemin diysem bolyamyka?
Menem owadan ekenima, gorup otursam.
Bu oylenen oglanam "esasy zat owadanlyk dal" prinsipine berk ynanyan, hakyky soyga duchar bolan pahyr oydyan.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hahaha haky soyga ynanamayan

hahaha haky soyga ynanamayan bolsang hem prikol tutmada how pahyr zat diyip,bagtly bolan adama nebsing name uchin agyryara:D:):)
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

gyz oglany alyamy ya men

gyz oglany alyamy ya men yalnysh dushunyanmi?

ighhhh,sheyle gyz meni

ighhhh,sheyle gyz meni opse...opmani beyla goyjak,gujaklasada ashagyma edern.ay sho menin edenim gowy,ol ashagyna edayse kim bilyar name bolar...
dash etsin.

gyz pijondurda..

Pijonrak pejo süryan gyzmydyr namemi..mena ilki photoshop edendirler öyttüm..gyz saçı kelmayt on? özem erkeğe menzeyar..Hudayjan gen tan göremmok..

LOL

jit' konechno horosho.....

ey halal ey chynym bara..... bu surat amerikada dusurilen oydyan.... adam pahyr olmese her hili zat gorjek eken ay.... pul ucin na bileyin da muna cydap bor my ka..... Ay yone pul ucin oylenyan daldir sebabi oglan voenniy...a voennilan name puly gyt my byr bayin gyzyny alsynlar..... ya olam nikulinyn diyishi yali a horosho jit' ese luchshe diydi mi ka....

1 naçe kl semiz diyipğ o

1 naçe kl semiz diyipğ o natanysh pahyr gyzyn ustunden gulayshiniz nahilşay şol şu yazyanarynyzy okasa name diyerka yada saytdaky hemme kişa yada türkmenlere,öylenin diyilip goyulanok belki bagtly yaşayandyrlar
belany öylenin semiz gyza welin arkasyndan gürrün bir etmanda how ...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Seret, Alla saklasyn, adam

Seret, Alla saklasyn, adam daş keşbini özi saýlanok, Allanyň berenidir. Gowy adam we ýakymly adam nähilem bolsa gowy we ýakymly bolýa. Ýöne elbetde bu suratdaky gyz hem aşa semiz. Elbetde adamyň elinde munça semremezlik. Hany bir oraza tutuberseň, ýagny dieta girseň, edil beýle bolubermezä?! Doňuz zat iýmeseň we ş. m.

Men şeýle semiz adamlara we çilim çekýänlere düşünemok. Iki bölegem "aý iýmän/çekmän durup bilemok" diýýäler. Ýöne haçanda ganlary dykylyp, demleri gelmän ýa başga saglyk problemasy çykanda, gaty çalt horalýalar/çilimi goýýalar. Şol derejä ýetmän taşlap bolýandyra?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

A cho vy lyubite lyudey za

A cho vy lyubite lyudey za vneshnost'???

Life is just so wonderful!!!

Dine dash sypatyny soyyan

Dine dash sypatyny soyyan bolman bilerler, yone dash gornushi 1 gram mohum dal diyyan barmyka ?? Adamynam vkusy bolyar, sulhy alyshmayan adamlary bolyar(jynym alanok hem diyyaler), shon uchinem "dash gornush 1 gram mohum dal" diyip biljek adam bolar oydemok mena, belli bir derejede olam mohum, edil 1-nji yerde durmasa-da !

P.S. Turkmenche yazyp bilyan sen Zohre, arassa bashga dilde yazmak gerek dal!

tmgyybatchat.org

Geling bu sayta taze at dakaly. Meselem: tmgyybatchat.org

Bee name uchin ellename ady

Bee name uchin ellename ady bar, chalyshmak nama gerek.

olympiatlarda gybat yaryşmasy bar bolsa

Eger olympiatlarda gybat yaryşmasy bar bolsa, onda bolya, durybersin.

Adam iki sany surat goymyş, millet ona isleyanini yazya.
MAŞŞALLAH! Olympiadyn ta özidir...

Egerde yazasyn gelmese

Egerde yazasyn gelmese okamany gech, bloklary achmany gech. Biz shu sahypanyn kadalaryndan chykamyzok, menin uchina oran gowy shu yer, edil oyumiz yaly. Egerde halamasan dirt tarapyn achyk. Elbetde olympiadyn edil ozi, yone arasynda degushmeli gulishmeli-de bolyarda.

aslynda, zamançy-a

aslynda, zamançy-a aşakdaky linke jyklamagyny aýdyp bilerdiň, jigim :)
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1503

ellename -> allanäme :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gijan rahat bolsun

Arapçada bir nakyl bar 'Men dakka dukka' yagny 'Name etsen şol yzyna geler'
Şu gün sen birin üstünden gülersin, ertir ol sen üstünden.

ol senin yazan zatlaryn

ol senin yazan zatlaryn menin yazan zatlarym bilen duybunden den gelenok gynansagam. Yogsada men bu yerde hich kimin gownune degesim gelenok, yone egerde gownunden turmadyk bolsa PM-de gurlesheris. Shonda bilersin kim kimin ustunden gulyandigini

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "köşeş, köşeş :)"