Michael Jackson Yslam dinine geçdi! (mi)?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

İňlisleriň "The Sun" gazetiniň habaryna görä, dünýä belli amerikan aýdymçy Michael Jackson Yslam dinine geçipdir. Habara görä, Michael Jackson öýüne bir ymam çagyryp, kelemäni okap musulman bolupdyr, we adyny Mikaýyl diýip üýtgedipdir.
Michael Jacksonyň yslam dini saýlamagyna ýakyn dostlary, aýdym sözi ýazyjysy Dawud Wharnsby Ali (David Wharnsby) we prodýuser İdris Phillips (Phillip Bubal) sebäp bolupdyrlar.
Jackson Yslamy saýlanyndan soň, ony ilki bilen Yusuf İslam (Cat Stevens) gutlapdyr

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • BlueDomino 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! "
  • Axiom 1 telpek goyyar we yazyar: "hawa habarlarda gordym"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogrymyka? Yalnysmyka?

zaman da bu habar yalnys bolup biler diyip bir habar bardy.
kim bilya?! belkam gecendir.

şol Maykl geçen yyllarda,

şol Maykl geçen yyllarda, 12 yaşly oglan bilen yatdy diyibem gürrün bardy öydyan. :)

hawa şonuň ýaly

hawa şonuň ýaly gürrüň ýoga däldi!!!
ýöne iň bolmanda gowylyga ymtylýa, hak ýoly saýlapdyr, seniň ýaly bolup ýokarda ýazanyňy haram diýýän dinden çykyp, edeniňi edibermeli, öňüsoňy hasap sorajak ýök diýen düşünjä tarap gidenok

edenini edibermeli? beyle

edenini edibermeli? beyle zat diyemok, hasap sorajak beylkeki adamlar we adalat, hukukdyr.

baaaa adam chagasy

baaaa adam chagasy uytgemeyarow.
türklerde bir söz bara
Bin nasihatdan bir musibet.
Şol musibet barde(bu dünyade) bolmanam biler yöne bu bolşung bilen şong erbetdini hak edyangey dost.
This is my idea

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

ceriumoxide©

ceriumoxide© wrote:

...seniň ýaly bolup...

batyok wrote:

bu bolşung bilen şong erbetdini hak edyangey dost.

Her agza 1 duydurysh, sebap: http://www.tmolympiad.org/?q=node/935#comment-87218

Mergen aga

Mergen aga yokardaky iki agza shol sozi uchin dushundirish alyan bolsa onda Jemshide name diymeli hemde name chare gormeli?

Jemsidin haysy yazgysyna

Jemsidin haysy yazgysyna pritenzian bolsa ashagyndan argumentli, gysgacha edip yaz, sonra Jemshidin haysy yazgysyny goz onunde tutyanyna dushunerin. Pritenzialarynyz yazgylar bilen baglanyshykly bolmaly, agzanyn shahsy bilen dal !!
Shu wagta chenli Jemshit birgiden sarcasm'li zatlar yazdy, agzalaram on shahsyna zatlar yazdylar, Jemshidi yazan zatlary sebapli kowjak bolsam, on shahsyna gep atanlary-da kowmaly!

Kadalara taze gechirdik, gechirilenden son hem guyje girdi hasap edelin!

Hmm düşündim!!

Hmm düşündim!! bolýa!
neme! indi çepe gideýinmi ýa saga? ýa intek ýygnak gutaranokmy? :)

Edenini et, kadalar belli,

Edenini et, kadalar belli, shona gora netije-de bolar!

:))

:))

onda sana bir sorag!Ariel

onda sana bir sorag!

Ariel Sharony kim jezalandyrdy, ya da jezalandyrar???

Aslyna seretsen, Ariel

Aslyna seretsen, Ariel Şaronyn eden işlerinin anyrsynda hem din bar.
yagny "yewreylik" dini. :)
diymek, Hudaya ynanyp hem, erbet işler edip bolyarmyş.
(Ateistler, Hudaya ynanmayanlar hem erbet iş edyar.)
adalat, hukuk bar. yok bolsa hem şony edip bolyar, etmeli şony.
men anyrda senin men barada aydan yagny;
dine ynanmazluk - "islanini edibermeli" diyen düşünje yok diydim.
*şu temany ara sokan sen aslynda.

men etmäge rugsat berilýä

men etmäge rugsat berilýä manyda aýtmadym, bildirmän etseň dünýäde biziň bilýän hiç bir güýjimiz bizi jezalandyryp bilmeýä diýdim, sebäbi bilinenok!!!myka!!!

ýene bir zat, Ýewreýlerde de biriniň janyna kast etmek günä!

jemşit bir zat soramakçı!

sen önki Jenap Che mi? Orazzdurdı diyyami,,doğrımı şol zatlar?

LOL

Ey Jemshit senden bir sorag

Ey Jemshit senden bir sorag shu blokda aydyan zatlang hakykymy?
http://www.tmolympiad.org/?q=node/369
eger hakykatdanam sheyle bolsa biza onda halymyzdan gorkubermeli.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • BlueDomino 1 telpek goyyar we yazyar: "bayba..."

brave wrote: jemşit bir

brave wrote:

jemşit bir zat soramakçı!
sen önki Jenap Che mi? Orazzdurdı diyyami,,doğrımı şol zatlar?

batyok wrote:

Ey Jemshit senden bir sorag shu blokda aydyan zatlang hakykymy?

Oglanlar, chep gyradaky "Menin bukjam" diyip duran link'in nama gerekdigini bilyaniz gerek ?!

Ya asgerenizokmy 7 yerde gaytalansa-da yene-de "yazjagymy yazaryn" manysynda, edil 2 post ashagynda gaytadan ulanyjyn shahsyna degisli yazgy yazyp ?!

Basym Sharon Stone-m

Basym Sharon Stone-m bolar,in sonky Basic İnstinct kinosy gaty gowy girdeji getirmandir
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Jakson yaman gorkyan how:)

Jakson yaman gorkyan how:) yaman bir hilay shol:) shu gun aydymlaryny dingledim welin, ilki kimka diysem ,asyl meng gorkyanym ekeni:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

yokla jan jora ol plastik

yokla jan jora ol plastik operasia diyyan , garaja wagty gowy eken ,asyl oglanlar garaja bolsa gelishyare:):D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

meleje bolsa nahili

meleje bolsa nahili gelishya?

gaty gowy

gaty gowy gelishyar

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hehe

Adam naturalnyi bolsa gaty gowy gelishya ;)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Mowzugyň daşyndan

Mowzugyň daşyndan ýazgylar ýazylýar kämahal. Bolup biler.
Maýk Jekson musulman bolupdyr ýa bolmandyr - bize şeýle bir täsiri bolmazmyka diýýän. Elbetde, begeniler 1 musulman hökmünde, ýöne şol ýagdaý beýan edilende, şu umumy ýerde näme pohçulyk edenini aýtmak nämä gerek?! Näme gazanylýar şol ýagdaýdan?!
"Palçyk zyň, yzy galsyn!" edesim gelýärmi hemişe?!

Garaz, şahyslar arkaly dini garalama, ýa din arkaly şahsy garalama gowy däl! Hamana, erbet adamlar Yslamy seçýän ýaly görkezilmek islenýärmi ýa?! Biri begenip bir habar ýazýar, yzyndan başga biri gyz-oglanly umumy ýerde betnyşan, biedep ýazgy ýazýar. Netijesinde şol agzaň nä jüre pikirdeligi ýazylýar. Yzyndan jogapkär duýduryş berýär.
Dowamynda sene-mene...

Gerekmi şu ýagdaý?! Gerek däl! Biderek aňy zaýalanyň bolýar. Agzalaram, myhmanlaram täsirinde galýandyr şuň azda-kände.

Meň-ä aýtmak isleýänim, agzalaň hoşniýetli ýazgylaryna maksatly hüjüm edilip, degnasyna degilmesin, şeýle bolanda, şol şahsyň nä jüre adamlygyny beýan etmek maňa-ha adaty gelýär.

Ehh, bolýar-da. Jemşitden-ä biderek, ýürek bulaýjy ýazgylary ýazmazlygyny, Serdardanam onuň şahsyna däl-de pikirlerine garşylyk bildirmegini, Mergene-de kiçi-girim zat üçin duýduryş bermezligini haýyşt edýärin! Bu hemme sebäpkärler üçin hem şeýle!

Bir agzybirje bolaýalyň! Bir-birimizi gaharlandyrjak maksatly ýazgylar ýazmaýalyň!

Gaharlanylsa görýäňiz-ä, men hem, başga-da kä agzalar hapa sözleri ulanyp bilýäler şol mahal. Soň ökünilýärem, ýöne "ok ýaýdan çykdy" bolýar, tüýküligiňi yzyna ýalap alyp bolanok umuman!

Geliň, agzybir bolalyň we ýazgylarymyz bn beýleki agzadyr myhmanlaryň ýüreklerini bulalamlyň!

Şony hem-de "Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sahsyyetlere dil

Sahsyyetlere dil yetirmekde 1 gram tolerance gorkezjek dal diyipdim, we yokardaky yazylanlary "kichi kirim" zat hasaplamok, bar zat "sen yaly", "sena palan.." yaly geplerden bashlayar !!

Dost! men saňa hiç hili

Dost! men saňa hiç hili düşünip bilemmok! Aslynda düşünmegim geregem däl welin...

Aslynda aýtýanyň dogry, kişiň şahsyna dil ýetirmek gowy zat däl!!! Kişiň şahsyna dil ýetiren bolmagym ahmal, bu sebäpli ötünç soraýan, ýöne men diýjegimi kişiň görüp biljek ýerinde diýdim. Kişiniň okap, görüp bilmejek ýerinde, dogrylygy subut edilmedik bir günäleme belkide bir töhmet bilen şahsyna dil ýetirmedim!!! şu ýagdaýa tolerance görkezýäňmi onsoň?
____________________________________________________
Maru Şahu Jahan

Serdar ! Sen kishin shahsyna

Serdar !
Sen kishin shahsyna dil yetirmegin, tohmet atmagyn(atdyn diyemok, umumy gurrun) we sh.m. zatlar sen bilen on arasynda, has dogrusy sen ozun karar beryan sheyle edip-etmejekdigine, men ol zatlara burnumy sokmakchy dal. Men problemam senin onun shahsyna aytjak zatlaryny forum'da aytmagyn, yagny shahsy meselani umumylashdyryp, hemmamizin okayan yerimizde yazmagyn. Shahsy sorag, yonkeme we etc yaly zatlar uchin forumy ulanmaly dal, bolyar eger garshydakynyn gulup garshylap biljek zady bolsa, shahsy bolsa-da belli 1 limitlerde zat diyemzok, sebabi flud hemme yerde-de 1 gram yok dal, yone garshy tarapa yakmajak zatlary barde yazyp bashlasan, aydyan zadyn dogry bolsa-da onun gohy az bolanok, we bu domino effekt'i yaly, her post bilen 1 dereje has kop govun yikilyar, we sonunyn nira baryanyny gaharly agzalaryn agyzlaryna gelenini aydan wagtlary gorduk!

Menin ozumem bizar sheyle duydurysh we etc berip yormekden, has dogrysy 1000 bizar, yone shu ish edilmese gorduk nira baryp yetyanimizi, we forumyn peydasy uchin shahsy yazgylar, onda-da garshy tarapyn hosh garshylamajak yazgylary berk filtrlenmegi hokmany!

el-mariachi aydypdyr

el-mariachi aydypdyr yokarda; "Yakynda Sharon Stone hem musulman bolar.. girdeyjisi azalypdyr" diyip.

Maykl Jaksondan geçdik, indi Snoop Dogg musulman bolupdyr.
Snoop Dogg bilşime göra; ing kirli repçilerden biri, hatda erbet ahlakly filmlerde hem rol alan adam.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/7918383.stm