Yash mukdary

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam!

Her kimin oz ongunde goyan maksatlary bar, ine sho hili hem yash maksadynyz bardyr. Kimdir biriniz 60-70 yashy gormek isleyansiniz, kimdir biriniz bolsa 100 yashdan hem gechmek isleyansiniz... Ine shu yerde meni gyzyklandyran sorag "Siz nache yasha chenli yashasam diyyaniz??? we name sebapden sho yasha yetmek isleyaniz???"
Kabir adamlar gelejek bilen gyzyklananson gelejegi gormek uchin kop yashamak isleyandir, kabir adamlar onglerinde goyan maksatlarynyn yerine yetirilmegine chenli, ya-da mashgalada agtyk, chowluk. yuwluk... gormek isleyanler bar. Shu yagdayda sizi name gyzyklandyryar?

dushunmedik yerleriniz bolsa sorang!

P.S. gozledip gordum welin, bu hili tema ong achylmandyr oydyan, birden bar bolaysada bagyshlan!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ilkinji bolubam ozum

Ilkinji bolubam ozum jogaplayyn. Men ozuma gaty uzak yashasym gelenok, bilemok yone hazir sheyle pikirde. 60-70 yasha sagdyn yetsem armanym yok. Kim bilya belki mashgala guranson, agtyk gorenson, song chowluk goresim geler son yuwluk, son gowluk ay yok olar yaly uzak yash islamok mena, 70 yasha chenli chowlugym bolsa, onda menin yuwlugymy menin chagalaryma gormek nesip etsin diyerin. Janym sag, ayaklam ishlap dursa, ozumi ozum saklap bilsem onda gaty gitse 80 yash bolar.

gezek sizden...

90 yashly garryn suryan

90 yashly garryn suryan mashynynda oturyp gidip bilyan bolsan, senem gaty yurekli bolmaly :))

Max 38

Meng ing gowy göryan sanym 19 ( 19*2=38 ) 38'den kan yaşaryn öydemmok. Ay çaltyrak abdanja gitsek kemem dal.
Bir gyzy öler yaly gowy göryan. Az yaşaryn öydip, gyza kan bir yanaşammok :DD Pursat bolsa soraryn da, Senen az yaşajak bolsang söyüşeli diyip?! :& :DDDDDDDD

PC: Adam pahyr ölmese herhili zat göryarey :D

- Nie kanvule, sunkutu -

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Beh, şu söýgüli gürrüňleri diňlesem söýgä ynanýanda. Hany diläli bir gowy netije bolar diýip"

sagbol toty :)

toty salam.sen 38 de gidyan bolsan omrun yarysam 19 bolyada haa?:)
Turkiyede bir shahyr "35 yas omrun yarysydyr diyip yazya da ozem 35 inde yogalya.Eger senem 38 yash omrun barysy,19 yasham yarysy diyyan bolsan SAGBOL!
ya ezrayyl gija galdymy?:)))

Dogrymy aýdaýyn, bir gowy

Dogrymy aýdaýyn, bir gowy amatly ölüm bolsa, her haçanam taýyn! Onda-da miýesser edip şehit bolmak bolsa.
Ýöne umuman meniňä çagalarymy ulaldyp, adam edenimi göresim gelýä. Isle 50 bolsun, 60 bolsun, tapawudy ýok. Hatda 40-da hem şoňa ynansam, ölmäge razy. Onsoňam öz durmuşymyň kiçiräjigem bolsa bir mazmuny bolar ýaly, bir eden işimi, "bir eken agajymyň ulalanyny", ýagny bir proýektimiň gowy netijelenendigini görmek islärdim. Çagalaram, inşalla, proýektleriň biri. Öňem tema açypdyma "Proýekt Adam" diýip...
A ýaş barada bolsa tekiz gürrüň gidenok. 40, 50, 60... amatly ölüp bolsa, her haçanam bolsa bolýar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Elbetde belli bir wagtdan

Elbetde belli bir wagtdan song adam chagasy dunyaden doyarmyka diyyan mena.Meselem yashing 70 den gechenden song bashgalaryna azar bolup bashlayar.Tuwalede gitmek,nahar iyip ichmek,etc.Bu bolsa dunyaden doyuryar.HIch kimem sheyle hala gelmek islemezika diyyan.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

mena

mena hich kime azap bolman ozum yatyp ozum tursam, gidip geljek yerime gidip gelsem 90-100 yashasam armanym yok.

wah yone uzak yashamaryn oytyan:)
wagtal-wagtal yurek tutyar soygunin derdinden :)
siz soraman men aytmayyn

ey baryngyz yashasyngyz

ey baryngyz yashasyngyz gelyar mena shu yashym boldy , shu, shu sagat , shu minut gelip akitsede narazy bolmanjyk girderin, meng hemishe 18 yash gorsem diyip sheyle arzuw edipdim, yetdim, indi hachan gidi bermeli bolsa tayyn:) 18 boldy meng , hemme durmushy gordum chagalygymy , hemme yashlygymy gordum , onda angyryk yashasym hem gelenok, mena tayyar indi , 18 bes boldy shol manga

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

durhoooow

ba nameler bolyar saklan hoow

Xe xe

Hol gün yangy howalar sogap başlanda, yolda birden içim agyryp başlady. Dine erebt agyrya. İçimden ''-Allhym, al şu janymy'' diyesim geldi. Pikirlendim , Songam ay yoklay ''-Men yala şu wagt gitsem BAL yokdyr diydim. Songam gülkimem gelyar, agymam. İç agyry helak etdi. Tanyş oglanlang birine jang etdim, maşyny bn gelip alyp gitdilay. Çala sowukladypdyryn. :)

- Nie kanvule, sunkutu -

hmm

howa Feyany kopden bari goremzokdyk veli bir mowzuk bilen yza dolanayipdyr :P
ynha mende bu mowzugy jogaplayin diydim.men kan yasasym gelenok.oz arzuwlaryma yeteyin.il gune peydaly adam bolup hemme işleri bitirenson olsemde armanym yok.turklerde bir soz bar."her şeyi zirvede birakmak" ana sol men ideal yorelgam :P

Allajanyn beren yashyny

Allajanyn beren yashyny yasharys elbetde, yone 60-dan yokary yashasym gelenok, ondan sonra garrayan. Shona chenlide hich kime azar bermenjik yashasam bolyar.Edenarzuwlaryma yetmek uchin 60 yash yeterlikmika diyip pikir edyarin

Razy Men Bu Dünýäden -

Razy Men Bu Dünýäden - Gurbannazar Ezizow

Razy men bu dünýäden
Ömür boýy pikir edip
Diýjek sözum diýip gitsem
Watan duzun doly haklap
Beren duzyn iýip gitsem

Razy men bu dünýäden
Üşän wagty ojar bolup
Dostum üçin köyüp gitsem
Müň gözeli gowy görüp
Bir gözeli söyüp gitsem

Razy men bu dünýäden
Yamanlara diken bolup
Yüreklerine batyp gitsem
Al gül bolup ýagşylaryň
Toýlaryny tutup gitsem

Razy men bu dünýäden
Ajal bilen dikleşemde
Aglap dälde gülüp gitsem
Bu dünýäde artyk bolman
Kem boljagymy bilip gitsem

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Beh, Akyşyň aýdymynyň

Beh, Akyşyň aýdymynyň Gurbannazar Ezizowyň sözlerinedigini bilemokdym.
Aý umuman gowy strategiýa, manyly sözleri alyp, manyly aýdym ýasamak. Häzirki döwüriň "ýyldyzlarynyň" aýdymlarynyň sözleri şeýle bir primitiw...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men şol mowzuk barada

men şol mowzuk barada täza ýazgy açjak bolup ýördim welin, ýazgy edip täze blog edip açmalymy ýa şoňa degişli bir blog bar bolsa tapp aşagyna ýazsammykam diýip ýörin. (garşy ýok bolsa menem ilkinji je blogymy açaýaýyn!!!)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "name uchin sorayang , goni ach"
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha gayrat edya:) "

mena agtygmyn toyunda cwalk

mena agtygmyn toyunda cwalk edesim gelyar:)

ata aga nesip bolsa sen toyunda sonky öwrenen priyomlarymy etjek boljak:)
hergezek utanyp edemok welin şunda etjek:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

dur dost,koshesh :)

Beytme dos,yany oylenen birinin priyomyny azda kande chaklap bolarla :)
in azyndan ata agan toyunda gorkezme beyle zatlary.
:):):)
Bagtly bolun!

Hemme arzuwlarym hasyl

Hemme arzuwlarym hasyl bolsa ertir olmane-de tayyar! Yone edil ertir hasyla bolmayar…impossible…

Birem yokardaky aydanalardan 38 yashda olerin men bilyan diyip otursangyz, shol onsong chyna owruler, bey diymang, siz ozungiz barada pikir etmedik hem bolsangyz sizi soyyanler barada pikir eding. Ozungiz arkayyn bu dunye bilen hoshlasharsyngyz welin, bu pany jahanda aglap galanlar name etmeli?

_____________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Aglarmykalar? Belki heşelle

Aglarmykalar? Belki heşelle kakarlar begenişip? :D
Degişýän, umuman, bir uly aglara sebäbem bolmaly däl. Her kim ölýä. Iru-giç.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Iru-gich olerler welin mena

Iru-gich olerler welin mena chydap bilmerinmikam diyyan…bor bir yakyn adam oldi, song yene biri, bolyara sholar yaly yagday yeke galyang, onsong bu yurekden name galar?! Chyny bilen aglajak bardyr bey diymang, Bayram aga! Yurgi yuka adamlar kan, chyny bilen soyyanlerem, duygur adamlaram!
_____________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

52 "ölerin!" diýseňem,

52 "ölerin!" diýseňem, ajalyň ýetmese ölmeris-le:)
hawa, ölümiň kime, nirede we nädip geljegi gümana! Ol Allahyň we Onuň wezipelendirenleriniň biljek işi.

Ýene-de ölüme taýýarlykly boljak bolmaly başaryp bolsa.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga size sheyle sorag.

Ata aga size sheyle sorag. Nirede okanym yadyma dushenok yone, yslamda “manglay” diyilyan zat barmy? Ajalyng yetse diyyangiz welin, name Alla hemmamize belli bir wagt beryarmi?
Men muny sorayanymyng sebabi shol okan yerimde Huday her kim uchin belli bir wagt berenok, yagny durmushymyzyng akymyna koplench bir ozumiz oz hereketlerimiz, saylan yolumyzyng usti bilen tasir edyaris. Huday bizing hichimizing olmegimizi islanok. Shu pikir dogrymy yalngysh?

_____________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

"Manlay" ya-da "Yazgyt"

"Manlay" ya-da "Yazgyt" bilen baglanyshykly mowzuk bardy, shony taze iberilenlere getirdim, shona jyklap bilersin "manlay" baradaky kabir pikirleri okamak uchin.
Ynha: http://www.tmolympiad.org/?q=node/735

Belle, jigim, ashakda Mergen

Belle, jigim, ashakda Mergen soragyna degishli mowzugyn linkini beripdir, hatda, bash sahypa-da getiripdir "update" edip. Shol yerde soragyna yeterlik jogaby taparsyn, ensallah. Yene-de soragyn bolsa, onda shol yerde yazay, bilsem ya owrensem yazaryn, ensallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

belle wrote: Hemme

belle wrote:

Hemme arzuwlarym hasyl bolsa ertir olmane-de tayyar! Yone edil ertir hasyla bolmayar…impossible…

"Hemme arzuwlarin hasil bolmagy" Hmm.. Bu diyilyan zat birhili "impossible" yali bolup dur.. Adamda arzuw gutarayarmika?! Arzuwsiz adam, ganatsiz gush yali imho.. Edil gushun ganatsiz uchup bilmeyshi yali, adam hem arzuwsiz yashap bilmez.. Eger arzuwlari yerine dushuberse ol bashga arzuwlar edinenini duyman galarmika diyyan..

Arzuwlarin gutaran yerinde adam uchinem yashamaga howesem galmaz! Kicijikga edilen arzuwlar, yashlik arzuwlarina chenli hemme edilip boljak arzuwlary gozden gechirin meselem.. Yash goyalishdi hasil boldy arzuwlar ya pashmadi garaz adam garradi.. "Agtik gormek" ol bolanson "chowluk gormek" yali arzuwlar edilyar..

bla bla bla...:)

*millet biraz kosheshelin

*millet biraz kosheshelin hany, birden sizin bu yazanlarynyz dileg yerine gechaymesin. ya-da bashga biri size yagshylyk etjek bolup dileg edayse "Allahym, shu bendelerin isleglerini amala ashyr" diyip...
- oz pikirimi aytmali bolsa eger Jenneti garantiya eden bolsam onda islendik vagt yanip olmeli hem bolsa tayin. emma elbetde Jenneti garantiya eden adam barmy hazirki zamanda, shonun uchinem guych gurbatdan dushmesem ve bashgalaryna matach bolmasam uzak yashasim gelyar. bir hili uzak yashasan has kop gowy ishler edip bilayjek yali, ve jennete girmane shansyn kopelayjek yali gorunyar. in barkisi dogry yoldan baryandigima ynanyan
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "eý, sen maladis-aý :))"

Hz.Ömer ýaly pikir

Hz.Ömer ýaly pikir etmeli-dä senem :)

Eý, saňa telpek we hormat goýýan-ow, jigim!

Telpek ýokarda, hormatam, enşallah, ebedi bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayram agan aydishi

Bayram agan aydishi yali:

Quote:

Estagpyralla Atamyrat aga, bizä Allanyň iň bir ýönekeý bendesi

, menem shu manyda bir jogap yazmali velin nadip yazjagymy bilmedim:) menem Bayram aga goshulyan
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

munyn-a telpek yok yone

munyn-a telpek yok yone :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ile peydam degip durjak

Ile peydam degip durjak bolsa 80 yil yaşasym gelerdi.

Яшамак проблема дал!!

Асыл меселе яшан омрунде намелер этжегин!?
Она(Ж.Ж) гаршы гелип яшалан омур наче узынам болса бир грам бахасы болмаз.
Асыл наче йыл яшажагымыз дал!
Нахили яшажагымыз.