Adamkärçilik we Din

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadyrly agzalar size bir soragym bar.
Durmuşda käbir ýagdaýlarda adamkärçilik we din gapma garşy gelyär.Meselem:
1.Jan ýaljak klasdaşyñ öylenýar.Sen toýa hökman gidäýmeli.Ýone toýa barañdan soñ stolda araklyja çüýşeleñ ýaldirapjyk durjagyny bilyäñ.Pygamberimiziñ bir hadysy bar:”Üstünde içgi bolan saçaga oturmañ”
2.Dinimiz gyz oglan gatnaşygyny çürtkesik gadagan edýar.Siz bolsa gyza kömek etmeli bolyañyz.Gyzyñ sizden başga alajy ýok.Ol gyz bile bolmak size halal däl.
Soragym şu:
Şeyle ýagdaýlarda näme etmeli? Syraty Mustakimi(dogry ýoly,orta ýoly) nädip tapmaly?
Maksadym dini ýazgarmak däl öwrenmek

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mylayym 3 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly tema"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Meng pikirimche gatnashygy

Meng pikirimche gatnashygy hemme wagt gowy saklamaly.Sholari shol erbetliklerden halas etmek uchin.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

jan yaljak klasdashyn bolsa

jan yaljak klasdashyn bolsa senin oturjak stolunda ichgi goymasa bolyar we seni ichyanlerin arasynda oturtmaz. gitmesen welin gaty gormegi mumkin.

Meng ozum turk mekdepde

Meng ozum turk mekdepde okadym.Ondan ong hem obada okayadim.Turk mekdepde bolan wagtym obadakylar bilen gatnashygy saklayadim.Bu oglanam obadan klasdashym.Tomusda oylendi welin beyleki klasdashlarymyng hemmesi ichyar.Senem olang aralarynda oturmaly bolyang.Situasiya sheyle.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Batyok dogan, ine şunyn

Batyok dogan,
ine şunyn birnaçe yagday bar, musulmanlyk bilen adamkarçiligin, bilimin ters düşyan wagtlary.
men şun yaly zatlardan son, musulmançylygyn beter aşa bir dogry zat daldigine göz yetirdim. Hazirki modern asyrda ony yaşap bolmayar, kyn düşyar.

Adamkarçilik esasy zat, dogan-garyndaşlyk we ş.m. zatlar esasy zat.
Şeytsen durmuşdan lezzet alarsyn, bagtly yaşarsyn.

Ozune kyn dushen

Ozune kyn dushen her bir zady dogry dal diyip hasaplayan bolsan yalnyshyanmyka diyyan...Muna mysal, men taryh sapagyny halamayan bolsam, ozumem shol sapagy gechip bilmeyan bolsam, men on mun yanynda palanlar baradaky taryh yalnyshlay diysem bolmaza...

Men kyn diymedim, ters

Men kyn diymedim, ters düşeni üçin kyn düşyar diydim.
Yagny Asyl anyrsynda, ters düşmek yatyr.
* Taryh bn din menzeş zat daldigini hem yatlatmak isleyan.

Dost adamlara kop zat

Dost adamlara kop zat ters gelyar.Mysal getirsen getiribermeli.Sebabi akyllary chakli pikir edyar. We budunyadaki yeke akylly senmikan?

Gowja dingle Jemshit. Dunya

Gowja dingle Jemshit.
Dunya belli bolan ahli alymlar(akylly adamlar) belli bir dereja yetenden song Allanyng barlygyny birligini shu agirt nyzamyng eyesiz ishlap bilmejegini bilyaler.Shu tayda bir konflikt bar eger-de hakyky akyllybashly adamlar dine ynanyan bolsa sen ozungi name hasaplayang?
Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Yaradyjynyn barlygyna

Yaradyjynyn barlygyna ynanmak diymek; dinlerin şol Yaradyjydan gelyandigine ynanmak diymek dal. Her akyl bilen din saylayan bolsan; menem akyl bilen dini yalnyş göryan.
Hawa sen aydyşyn boyunça; bir yerde okapdym; Amerikadaky Bilim Akedemiya agzalarynyn dineje 7%i Hudaya ynanyan eken. Ing akylly adamlar şolar diyip hasap etsek; onda gelin Hudaya ynanmayly?!

Menem bir yerde okapdym,

Menem bir yerde okapdym, Amerikadaky Bilim we AkEdemiya agzalarynyn umuman 93% ateistlar tarapyn yetişdirilipdir.
Onda Amerika yaly döwletlerin in akylly adamlarynyn köpüsi ateist "edilipdir" diysek has dogry bolarmyka diyyan.

PS: Akylly =|= Bilimli

Jemşit, birem tmolympiad.org saytynyn 99,999% Hudaya ynanyan, öz ata-babalarynyn dinini yürekden yaşajak bolyan akyllyja, terbiyelije, zehinlije, okuwlyja (Hudaya şükür) agzalardyr. Bularyn barysy akylly diysek, bularyn ynanyan Hudayyna ynanmayana name diymeli?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Jemshit men seng

Jemshit men seng aydyanlarynga tarapdar dal.Bolmanam Pygamberimiz(s.a.v) aydipdira:Sheyle bir wagt geler shol dowurde imanly bolmak elingde atash(koz) saklamak yali kyn bolar.
Yone sheyle dowurde ynanjynga bagly bolmak belkem seni shehidlerden,welilerden ustun derejelere getirer.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

hmm, onda yekeje yol

hmm, onda yekeje yol galyar;
Pygamber name diyipdir?
”Üstünde içgi bolan saçaga oturmañ”
Oturma onda, hatda barma, dostlukdan çykar.

Eger sheyle hereket etsek

Eger sheyle hereket etsek adamlary dinden uzaklashdyrmak bolyar we has uly vebala(resposibility) girers.Hadys bara: Angsatlashdyryng kynlashdyrmang.Bizing hich hili hakymyz yok adamlar dinden gorkuzar yali.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

menin

menin pikirmche hem esasy gatnashygy gowy saklamaly we ozun shaysyyet bolmaly
olar senin edyan ammalaryna seredip sana yagny Yslama layyk gelmeyan zatlary sana hodurem etmez hem-de senin yanynda gurrunem etmez.

Egerde senin jan yaljak

Egerde senin jan yaljak dostun bolsa, onda ol seni gowy tanayandyr, we shonun yaly zatlaryn tarapdary daldigini hem bilyandir. Onda sen oturan stoluna arak goydurman biler.Toyda hokman bir iki adama gozegchilik tabshyrylyar, shol gozegchilerem muny edip biler...

jan yaljak dost diyiba zat

jan yaljak dost diyiba zat yok-mysal yok

köp toylarda hemme stoldada arak goyulyar,oturjak dalmi eyse,dik dujakmy,hiçkimin yok yerinde yeke dursan ondanam beter bolaymasa...

şol hadysy hakykatdan dogrymyka?
Yaş toy,maşyn,toy,jay toy etc çagyrylanda baranda,köpüsinde arak goyulyar şonada gatnaşmajak bolsan,dine yasa gidersinda(onam dine musulmanynka)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Yash , mashyn, sunnet, jay

Yash , mashyn, sunnet, jay toylara biljek dal, sebabi kopden bari gidip gormedim.Yone klasdashlarymyz oylenenda bize ayratyn stol goyulyar, shol stollarda arak goylanok.Egerde goylanam bolsa oturan badymyz ayyryalar...

arak sorasalar mena özümem

arak sorasalar mena özümem beryan,işdaleri açylyança:)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

işdaleri açylyp yykylyanchalarmy

işdaleri açylyp yykylyanchalarmy :))

ay shu zatlar oza kyn, yone

ay shu zatlar oza kyn, yone dini nace hem gowy gorsek hem elmydama yzarlap bolanok, yone Hudayjan ozu gecirsin diyaymesek, name etjek oyden cykman otyraymasan bashga zada yok, indi hemme toyda diyilen yaly goyulyar onda hic bir toya hem gatnashmaly dal bolyarda,
yna sheylerajik oza kyn tema bu

dini göterip bilyan bar

dini göterip bilyan bar göterip bilmeyan

-TR-de güyçli dindar bolup,dini bn yaşap çapak çalynyan oglanlan biri ejesine gygyryar,naharyny iyjek dal taretsiz nahar bişiryan,diyip..

1-2 klasa gityan çagajyklaryny,urup sögüp,agladyp namaz okatdyryan bar ...

ayaly bn dini has çunnur öwrenmek üçin ayrylyşyan
namaz okanok,taretsiz...diyip salam bermeyan oglanlar bar

Yslam dininde çürt kesik kadalar bar ansatlaşdyrylany bar
dini kynlaşdyrman ansatlaşdyryn diyilyar...

türkmensitanda din,mollaçylyk gaçybatalga yaly,olary dinleme yöne özi kitap zat okap öwrenyanler bar durmuş bn dini gapma garşy etyaler

Eger kakan arak içyan bolsa ona arak içme diyip gygyryp,sögüşip durman arak içjek wagty kasesini dolduryp bermek-kakana hyzmat etmek(yöne aytmaly halamayandygyny haramdygyny)şol stolda oturmazlykdan has gowy
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry aydyan, dogan. 2 el bn goşulyan."

El-mariaichi sen bilyansing

El-mariaichi sen bilyansing MTTM'de okan bolsang.Atajan mollumyng ing kop gaytalayan sozlerinden biridir: Dinde zorlama yokdur. Elbetde her yasha her ynsana dushundirmeli gornushi bar.Turklerde bir soz bara: Zorla guzellik olmaz.
Kabul etdirjek adamynga logiki tarapdan,akyl tarapdan kabul etdirmeli yogsam iki gunlik zorlamadan hich zat bolmaz.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

men pikirimçe dini

men pikirimçe dini söyyan/dine göra yaşayan/dini adamlara öwretmek isleyan adam naçe köp geplese şonça erbet..
Din yürekden daşlaşyberse bolanokdaray,görkezibermeli adamlaryn özlerem düşünyar,name sahabalar TM gelenlerinde türkmençe bilyadimi?
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Kawagt hereketleng bilen

Kawagt hereketleng bilen gorkezip bolmayan zatlar hem bolya....

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Post'laryn uzynlygyny tankyt

Post'laryn uzynlygyny tankyt etmek gylygym kan yokdyr welin, shu gezek 1-2 soz aytmakchy.

Edil sen shahsyna yazamok batyok, yalnysh dushunme, yone eger "gorkezip bolmayan zatlaram bolyar" diyyan bolsan, name uchin yzyndan 2-3 sozlem argument yazanok ?? T.e. diyyan zadyny berkitmek, bilip diyyandigini we sebaplerini gorkezmek gerek dalmi ?? Anna sen shu yazgyny okanda "Häää, hereketlerin bilen gorkezip bolmayan zatlaram bar ekenow " diyermi ? Kopurak argument yazsan hem sen yazgylaryn, hem ulanyjylaryn has govy dushunmegi uchin has peydaly bolarmyka diyyan! IMHO !

Bolar enshalla... Amelin

Bolar enshalla...

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Haha, sonky argumentine

Haha, sonky argumentine telpek :))
Yone olar gurlap bilmeyandikleri uchin gurlan daldirler Anna, gurlap bilen bolsalar name uchin dushundirjek dal ?? Adam sorasha-sorasha diyyaler, shona gora-de sorag doran yerinde gurlemani, jogap bermani hem basharmaly/bilmeli, wala-wala edip, gepin duzuny gachyrsan ayry gurrun, t.e. kabir "totam"-laryn edishi yaly, adamlaryn her edyan gurrunine din goshup, olaryn agzyny din bilen yummak dogry zat dal, yerine gora, mareka gora gurlemek in mohum zat eger maksadyn diyenini dinletmek, bilyan hakykatlaryny hem owretmek bolsa !!

Men az gürlemegin tarapdary

Men az gürlemegin tarapdary diyendirin,dykkat etsen in köp gürleyanler din adamlary (içinde yogam bardyr!)

TM-dede şeyle sahel salam bermesen(görman)hay gzyyn ... diyip sögyani
agzaçara çagyranda,bu kasede ön arak içilendir git başga taze ulanylmadygyny getir,düşekje yaz , owlanyn yaşlary öwretmelida bulara...

diyip yörenleri...
kan,geplemede adam şekilli iy doga dileg et...
Pygamberiimizin hadysyny , hekayasyny aytda git...
Gurhan,hadys,sünnet barada gürleseler hiçle welin , ol gürrünlerden adaty yürege düşgünç gürrün kan

mysal TR-de:Amerika,beyleki dinden adamlar,orslar,yewreyler,baylar...hakynda gereksiz gepler köp aydylyar..barynam Dowzahda yakyalar!

Bolanok
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

"Din adamlary" diyyanin hol

"Din adamlary" diyyanin hol obalardaky kabir mollalar dagymy ya ?? Menem nabileyin, din alymlary dagydyr oytdum :)
Bilyan zady yok adamlar oz bilmeyandiklerini gorkezmezlik uchin, gurruni wala-wala sowyandyrlar, "din bilen oturyp, din bilen turyar" diydirjek bolubam omur edip bilmejek zatlarynam aydyalar...Bize 1 molla gelende "Bazardan chorek alamok, sebabi taretsiz bishiryandirler" diyipdi...Ahow, sen ayat-tovirlere gidip yorsun, shol oylerinem birgideni choregi bazardan alyara ?!! Ya ozleri bishirenlerinde-de, tamdyra taret alyp gidyandir oydyamika ?? Garaz, olar yaly molla'lar dine il sylany uchin suyrenip yorler entagem, yogsa kabirlerinde dagy 1 gram edep yok, gelen yerinde ozune namedirin oydup..

ay din alymlary bn oturyp

ay din alymlary bn oturyp turuşmak bize entek entek nesip edesi yokla:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Birinjilik bilen bizing her

Birinjilik bilen bizing her birmiz durli yoly saylayas, shol yola gora-de yoreyas. men nmundan yorejek diysem sizing yoremezligingiz mumkin. kate durmush yolunda yeke ilden bu yana sogulybam yoremeli bolunyan wagtlar bar.
Ine, edil shu blokdaky problema mende-de bar.joralarymyng hemmesining halashyanlary bar, men name etmeli? sholara mengzejek bolup, menem birini tapmalymy?joralarymyng hemmesi telefonda oglanlar bile "flirtowat" edip gurleshyarler, menem shony etmelimi?
Bu gurrung kan degishli dalmyka diyyan, yone menem kate oglanlar bilen tel.de ya email alshyp yone dost yaly aragatnashyk ya-da komek uchimn gurleshmeli bolyan. ozumum kate sorayan: "men sheydip gurleship otyryn welin, men dogry edyarmikam?" chynymy kakam bilayse, telefon, internet diyen zady gormeyanem, yone bu yerik kakamy goshmamada-da wyjdan diylen zat bar. Men bilmedim name uchin, ine bir oglan bilen tel.de gurleship eyyam gurleshmeli dal tema gechaysek, sonundan ozumi yaman erbet duyyan, name uchin bey diydimkam? diyip pikir edip bashlayan, ummasyz ayyp zadam yok, o kabir joralarymyng diyyan zadynyng yanynda menki hich zat, yone shonda-da oglan bilen gurleshsemem ozumi song bir hili duyyan. dost bolsa-da.
stolda arak bar bolsa, sen myhman dostung sanga dushunyan bolsa araksyz stol goyup biler, name goyman? "Myhman atangdan uly" myhmanyng sozi yoremeli bora.
Men arak diylen zady sheyle yigrenyan, beyan eder yaly dal. Ine, mena oz toyumda arak stola voobshe goyasym gelenok! Kate pikirem edyan, shey diyip diyerin welin men gyz men nadip sheyle uly mahella garshy chykyp bilerin?
Kate-de shey diyjek diyyan "Meni chyndanam gowy gorup sylayan bolsangyz shu gunliche ichmang!" Yone bula bir bolmajak zada mengzeyar, kim meni dinglesin? sebabi bilyan songundan, ay, o planyng toyunda araga-da gysgandylar diyerler. ogorram bashga zatlary bol edip goyayyn, yone arak diymang.
Dowre gora diyyangiz, men ylalashamok, bu dowre gora yorejek bolsang Huday saklasyn! hazir mende dowre gora yorayin diyip, ine amerikan joralarym sorayar "owshashybam gorengokmy?" diyip. Ha, men dowre gora yorejek bolsam, bor onda hazir sheyderin onda! Huday saklassyn!
Yok, meng pikirma her kiming ynamy bar, shol ynamdanam danmeli dal!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

"Kate-de shey diyjek diyyan

"Kate-de shey diyjek diyyan "Meni chyndanam gowy gorup sylayan bolsangyz shu gunliche ichmang!" "
Şu sözi, sana yakyn adamlar hem senden talap edip bilmezlermi?
yagny.."eger sen çyndanam olary halayan bolsan, birgünligine, içmeklerine rugsat ber, gözüni yumay.."

_____________

hachana chenli gozumi yummaly?

Jemşit wrote:

"Kate-de shey diyjek diyyan "Meni chyndanam gowy gorup sylayan bolsangyz shu gunliche ichmang!" "
Şu sözi, sana yakyn adamlar hem senden talap edip bilmezlermi?
yagny.."eger sen çyndanam olary halayan bolsan, birgünligine, içmeklerine rugsat ber, gözüni yumay.."_____________

MEN HACHANA CHENLI GOZUMI YUMUP GECHMELI? Sabyr kasam doldy indi. her oturshykda klasdashlarym ichyar, toyda ichyaler, borla sabyr et, buda gecher diyyan ozume! Bagyshlang indi sabyrlyk galmady, chydamok indi! Men olara hemme diyen zatlaryny edyan, hi, meng toyumda araksyz ongup bilenoklarmy indi?!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Düşünyan yagdayyna,

Düşünyan yagdayyna, sebabi menem arak içip görmedik adam.
Dogry aydyanyz, aşakda mergenin hem bellap geçişi yaly, toy eyesinin isleglerine göra bolmaly. olar senden talap edip bilmezler.
Men realist göz önüne getiresim gelyar. Bayramyn aydyşy yaly, eyyam köp halk öwrenişipdir içmage, şonsyz onup bilenok.
Sen toy edyan, sen myhmanlaryna ing gowy hyzmat etmek islemersinmi? ing gowy naharlar, ing gowy yerde, ing gowy aydymçy, we hemme zat süper bolsyn islarsin. Şol myhmanlaryn köpüsem, araksyz geçse; toyyna "süper boldy" diymezler. Hakykat, bolyan zat bular. Özün bilyansin obany, şaheri. Şonun üçin, sen naçe yalbarsanda, gyn görsende olardan, olar araksyz onyp bilmeyaler. Olar yalnyş edyaler, dogry. yöne sen arak goymasan, sana "dogry etdin" diyjek dine, metjitdaki mollalar bolaymasa.
Sen metjitdaki mollalara gowy görünmek üçin toy edyan bolsan, barlap göray.
Sen yeke adam, olar bolsa köp,yüzlerçe. biri razy bolsa, beylekisi bolmaz. Haysy birine düşündirip durjak? Şon üçin, ing ansat yol, senin araga, birgünligine göz yummagyn.
Toy ömürde birje gezek bolyar, ony hem erbet geçiresin gelmez.

Talap edip bilmezler, sebabi

Talap edip bilmezler, sebabi toy kiminki bolsa, shol adamynam isleglerinin ugryna yykylmaly, yagny 1-nin govnini hosh etmeli bolsa, olar shol toyun sebapkarleri bolmaly, yogsa butin mareke keyp edende name toyyn sebapkarleri yuzlerini tossardyp otursalar ?

Ilkinji bilen, adamyň

Ilkinji bilen, adamyň prinsipleri bar. Prinsipleri bar, ynanjy bar, dünýägaraýşy bar. Eger şolar arak içmäge rugsat berýän bolsa, içýär we netijesini özi görýär. Ýok eger olar araga garşy bolsa, şoňa görä alaç tapsa bolar.
Türkmenem suwjyk halk käbir taraplardan, adaty gün öýüne barsaň köpüsiniň ýüzi çürşip dur şu arak sorarmyka nahar iýenimizde diýip welin, toýa barýaň şol adam aragyň başga ýerden gelýänini bilip her kime guýup otyr. Muň ýaly halýawşikler hemme ýerde belli.
"Ile görä bolmak" gaty samsyk pikirmikä diýýän. Bir döwür Tagtabazar bilen Guşgynyň köp bölegi narkoman boldy, erkek adamlaryň baram "ile görä" bolup narkoman bolaýmalydy. Emma kellesi işleýänlerem tapyldy. Türkmenistanda bir ýerde wezipede bolup, şol ýerden pul urmasaň samsyk hasaplanýan döwrem boldy, häzirem şeýle. "Ile görä" bolsaň, onda hökman parahor bolaýmaly, ýa döwlediň enjamyny ogurlaýmaly.
"Ile görä" bolmak näme?! Arak içmäge başlanlarynda, şol adamlar azlyk edýändirler, musulman bolansoňlar türkmenler. Emma şolar "aý biz içmäli, ile görä bolaly" diýäýmändirler?! Ýa narkomanlar şeý diýäýmändir?!
Näme üçin şol "ile görä" bolup, goşulyp arak içýänler öz gyzlaryna, heleýlerine içirenoklar?! Olar adam dälmi?!

Iň soňunda hem öz durmuşymdan wakany aýdyp bereýin. Men bir tomus oba öýe geldim dynç almaga. Klasdaşlar oglanar öýe geleli diýip kän diýýädiler, menem kän bir çagyramokdym. Gysgançlykdan däl, arak ýa piwo sorajaklaryny bilýädim. Degişen bolubam "Baýram ony ýuwmadyň" zat diýýädiler. Özüni içýänem bolsa medeniýetli alyp baryp myhmançylykda zat soramaýany az, meni gowy tanap, hiç soramaýany 2-3 sany. Galanlarynyň ýüzüniň hamy gatap gidipdir.
Bolýa öýde otyrys, her dürli nahar, her dürli süýji içgiler, gök-önüm. Bar zat bar we Alla näme, şükür edip iýibermeli, Amerikada iýmeýänim öňümizde. Biri
-Baýram arak getirmediňä?!
-Arak getirjek däl oglanlar, men içemok
-Aý biz içeris sen gaýgy etme
Utananogamow şeý diýmäge
-Ýok, men içemok, içmeýän zadymy hödürem edemok. Bu prinsipim.
-Aý bererinhow puluny, getirsene
Muňa gowy gaharym geldi
-Puluň gürrüňi däl, ynan 2-3 çüýşe araga pulum bar. Gürrüň prinsipde, men prinsiplerimi günde üýtgedemok. Bilýäňmi şu obanyň näme problemasy bar?! Ýaş oglanlaryň bary öňä narkotigiň gulydy, indem bir çüýşe aragyň. Hol klasdaşyň toýunda dagy aragyň üstünde bolan dawalary, göwne degişlikleri... Alla bar, şu ýerde bir uly zawod açylsa, şol zawodda iş ýer açylsa we menem zawodyň eýesi bolsam, şu obadan 10 adam ýa alardym ýa almazdym. Muň ýaly jogapkärsiz we 1 çüýşe aragyň guly oglanlar näme iş etsinler?!
-Bolýahow, mümkinçilik bolsa her kim gaýrat eder. Oň ýalydyr öýdýäňmaý?!
Soň gürrüň gutardy, ony öýden kowanym ýaly bolandyr. Emma ýagdaý şol derejä geldi-dä. Menä iliň öýüne gidip şeýdýänlere düşünemokhow. Şol aýdan toýumda-da öýlenýän klasdaşymyň ýanyna gelip 2-3 sany klasdaş "bize diňe 4 çüýşe getirdiler", "şampany maňa açdyrmadyň" ýaly samsyk we maýda sebäpler bilen goh turuzypdylar.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Dogry aydyanyz agam, beyle

Dogry aydyanyz agam, beyle yagdaylar arak icmani halamayan adamlaryn kopusunin basyndan gecyar, yone mendaki yagdaya uytgesik boldy. Mena oyume dostlarymy cagyrasam indi arak sorayany yok. Sebabi dusundiler arak icmeyanimi we oyumde arak icirmejegimi. Indi tersine boldy duruberdi, gaytam aralaryndan kopusi arak icmeklerini goydular. Bir zady adamlara dogry dusundirip bilsen dusunyani dusunyar, dusunmedige-de Allatagallanyn Ozi komek edewersin-da herna.

TR-de ODTU diyip 1

TR-de ODTU diyip 1 universitet bar şonda kommunist esasanam ateistler gaty meşhur türkler aytmyşlayyn 'karizma' özleriçe '' aktiv,köp bilyan,ylymda ösen etc.''..İşdeşlerdenem biri bar şol uni-den mugallymlardanam barynyn gepi , sözi Jemşidinki yaly,moda yaly birzat öytyan şolarda,bizar etyaler hakykatdanam, tutara yerem yok welin ''din bamy yokmy'' diymakan başlayalar!

Şonun üççinem ODTU-li ateist bolsa dinlabem oturasy iş yok...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Goldammok!

Gadyrdan dost Gadyr! Birhili bolmayarmı bu diyyanin? Name Tmolympiad dindarların yığnanışyan yerimi..Yağnı hem demokratika bar diyyaniz,hem aytyan zatları boyunça uzaklaşdırmağı hayışt edyaniz..

Bir zada doğrı düşünelin! Men köpünüze göra betarrak dindar oğlan! Yöne o diyyaninize goşulammok! Ol hem öz pikirini aytyar ve gaty doğrı hem aytyan yerleri bar.(musulmançılığın beter aşa doğrı dal zatlığına göz yetirdim sözinden başka).. O sözi musulmançılığın entek gapısından girip görmanson diyip biler..

Adam ınanşı yalı yaşamağa başlamasa,yaşayşı yalı ınanmağa başlayar!

Diymek inancı pesrak,yöne edil beydaymelem dalmika diyyan!

jogaplar...

Salam, Marokko! Gadyryň ýerine men jogap beräýeýin, çünki, oň ýazgysyny goldap, ulanyp, hem-de täze mowzuk halynda hemmäň dykgatyna ýetiren hem men.

marocco wrote:

...Birhili bolmayarmı bu diyyanin? Name Tmolympiad dindarların yığnanışyan yerimi..Yağnı hem demokratika bar diyyaniz,hem aytyan zatları boyunça uzaklaşdırmağı hayışt edyaniz..

Ýok, gaýtam dogry bolýar, birhili däl.
"Tmolympiad dindarlaň ýeri" diýlen netije çykýarmy şol ýazgydan?! Kontekstine görä ulanmaly ekeniň. Garaz, ynanjymyza gülünmezligi islenýär şol ýerdre we jylkyny çykaran Jemşide bir çäre görülmegi ündelýär!
Elbetde, demokratiýa bolmaly, ýöne beýlekileň demokratiýasy basgylanyp başlansa, onda şol demokratiýa däl-de, tersi bolýar.

Quote:

Bir zada doğrı düşünelin! Men köpünüze göra betarrak dindar oğlan! Yöne o diyyaninize goşulammok! Ol hem öz pikirini aytyar ve gaty doğrı hem aytyan yerleri bar.(musulmançılığın beter aşa doğrı dal zatlığına göz yetirdim sözinden başka).. O sözi musulmançılığın entek gapısından girip görmanson diyip biler..

Eger beterräk dindar bolsaň, onda diniňe dil ýetirilmegine-de garşy bolmaly dälmi?! Men-ä şeýle bilýän, aýatdyr hadyslaram bar şu babatda mysallar hökmünde. Musulmançylyk diýmek - Yslam diýmek. Yslamda säwlik tapýaňmy senem ýa onuň ýaly?! Eger musulmanda säwlik bar diýse, ýene bir hasap welin, gelip, Yslamda, Pygamberde, Kuranda we ş.m. säwlik tapýar ol. Onam sen goldaýarmyň?!
OL-A MUSULMANÇYLYGYŇ GAPYSYNDAN ÄTLEMEKMIŞ, bir wagtlar Yslamy kem agyzdan goraýan hem bolmaly ýalňyş bilmeýän bolsam şol agza. Onuň öňki agzalygynyň iň soňky ulanyjy ady "Orazdurdy" bolmaly, infosyny öýtgedip, täze agzalyk ady bolan "Jemşit"-i alan ekeni.

Şu ýeri "düzet" arkaly goşýan. Onuň 2 ýyl öň bir ýerde goýan terjime ýazgysy bar ekeni, eger atdaşyň aýdýany çyn bolsa, ynha, şu ýeri bir okap görüň!

Quote:

Adam ınanşı yalı yaşamağa başlamasa,yaşayşı yalı ınanmağa başlayar!

Hawa, şuňa goşulýan, ynha, aýdyň mysal - Jemşit.

Quote:

Diymek inancı pesrak,yöne edil beydaymelem dalmika diyyan!

Ynanjy bir Allaha bar öýdýän ýalňyşmasam, olam doly däl, sebäbi, beýleki imanyň şertlerine ynanmagymyzy Allah isleýär. Ynanýan zadyň aýdýan zatlaryna-da ynanmaly-da oonda...

Marokko, niýetim seň gaharlanmagyň ýa ş.m. zatlar däl, şu Jemşit-i we onuň maksatlaryny gowurak öwrenseň, onda senem meň ýaly janygardyňmykaň diýýän.

Uzyn ýagdaýda öz açan blogymda ýazmakçy, bärdäki kä ýazgylarymy hem ulanyp, şol ýerde has gowy düşündirip bilermikäm diýýän öz pikirlerimi.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga sho yazgini(beren

Ata aga sho yazgini(beren linkingizde) yazan Jemshiding ozumi?

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Batyr, Mergen diýýän

Batyr, Mergen diýýän kanunyny täzelikde girizdi öýdýän, ýagny, islenilmeýän ýagdaýda-da agzalaryň şahsyýeti barada soraglary umumy ýerde berilmezlik we PM arkaly habarlaşmak barada.

Ýöne ýokardaky şahsy kabul etmäýin bu gezeklikçe, çünki, şahsy hem däl ýaly, sebäbi, ony hem atdaş (Atamyrat - teh admin) umumy ýerde begençli habar hökmünde ýazan ekeni meň açan ses berlişigimde. Aşakda linkini goýýaryn:
http://tmolympiad.org/?q=node/660#comment-6614

Şol ýerden öwrenip bilersiň ýagdaýy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Iki gun denverde bolup bu

Iki gun denverde bolup bu yerik girip bilmedim welin, bazara owrulip baryarla!
Hany adamlar ozungizi ele alsangyzlang!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

No Profanity. Yagny,

No Profanity. Yagny, adamlarym mukaddes kabul edyan zatlaryna hormatsyzlyk, chyzykdan ashakda deneshdirmeler etmek GADAGAN!!

Adamyn shahsyna "sena palan, pismidan ekenin" diymegem GADAGAN, eger yazgy shahsynyz ya-da ynanjynyzy depeleyan bolsa ashagyndan argument bilen sebabini yazyn, yazana duydurysh berip ol yazgyny ozum ayiraryn, dovam edilse wagtlayincha ban goyaryn, yone eger "ola edyar, menem etjek" diyip, garshy tarapam beylekini depelap bashlasa, dur diyip durkalaram durulmasa, onda 2 tarapa-da wagtlayin ban goyular, kosheshensonlar sahypa salynarlar! Yazgylar elbetde ayirilar !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ata ağa!

Geçip baryarkam gözüm düşti yazanlarınıza! tüweleme türkmenistanın geljekki Hz.Alisi bolup yetişdiripsiniz özünizi.dine eye çıkmak her bir musulmanın borju.siz eye çıkmak bilen bizin üssümüzdaki parzı az da bolsa yerine getiryanizmikaniz diyip pikir edyarin.şonun üçin Alla yarınız ve imanınız hemra bolsun!
hormatlamak bilen,

( birhili resmi yazgı bolaydımı?) :)

BAE müftüsü ,golı ..diysenem boljak aşağınara :)))
LOL

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "utandyrma-la, jigim:)"

ýok-laý, men näçe

ýok-laý, men näçe ýazmajak bolsamam, ýazgylary arkaly halys degnama degdi. Men ýazmasamam, hökman başga biri ýazardy. Ynha, netijesi hem gowy boldy. Mergen şeýle etmegini gadagan etdi, edäýen ýagdaýynda-da degişli çäreleri amal etjegini ýazdy ýokarda.

Ýene-de men hakda gowy pikir edeniň üçin minnetdar, Nury!
Mynasyp däldigimi bilýän ýazgyňdaky şol beýik mertebä, ýöne Biribar dileg hökmünde kabul edäýedi-dä, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Goysana how dost.Sen diningi

Goysana how dost.Sen diningi shu taydan owrenmeseng okamasang nirden owrenjek.Shu sayta girip chikyan agzalardan tanayanlam bar.Hich hili metsjidem goremzok diyyar.Dostlarmyng,tanyshlarmyng arasynda musulmanam yok diyyar.Meselem meng ozumem shu saytdan gowy pikirler alyan.Hem turkmenichilige hemem dine degishli.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Shu

Shu saytdan kop ybrat alyaryn
minnerdar ahlinizden
esasy ybratlanyan yerim shu yeri men metjidem goremok musulmanam

Mergen shu blogda yazan

Mergen shu blogda yazan comment'imi name uchin ayirdin?! Eger kyn bolmasa (yazan commendimiz hem shu yere goyup) haysi yerinde name yalnishlik bardigini da nygtap bersen oran hoshal bolardym!

Jogaba garashyan!

Men name her blog'da yazylan

Men name her blog'da yazylan zatlary yat tutyanmy edil senkin haysysydygyny biler yaly ??
Chynymy aytsam yazan adama kop seredemogam, yazylan zat ayirilmaly bolsa, ayiryan goni
kiminki bolsa-da.
Yadyma dushushine gora bu mowzukda ayiran 2 durli yazgylarym bar: Jemshidin kabir yazgylary, we shol yazgylardan yola chykylyp, Jemshidin shahsyna yazylan yazgylar.
Seninki 2-nji topara degisli bolan bolmaly ayirilan bolsa, yogsa men limitlere degman bari yanyndan gaydyan yazgylary hem pozamok, t.e. gozumi yumup, 1 uchdan ayiryan adam dal !

Goshmacha: http://tmolympiad.org/?q=node/3662#comment-87069
we http://tmolympiad.org/?q=node/337